[gnome-netstatus] Added UG translationcommit c40ad8b2296ae32e59d894f39403cd84d4e0276b
Author: Sahran <sahran live com>
Date:  Sat Oct 16 20:27:27 2010 +0200

  Added UG translation

 po/LINGUAS |  1 +
 po/ug.po  | 495 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 496 insertions(+), 0 deletions(-)
---
diff --git a/po/LINGUAS b/po/LINGUAS
index 6427c85..4a12d88 100644
--- a/po/LINGUAS
+++ b/po/LINGUAS
@@ -78,6 +78,7 @@ te
 th
 tr
 vi
+ug
 uk
 uz
 uz cyrillic
diff --git a/po/ug.po b/po/ug.po
new file mode 100644
index 0000000..d052de7
--- /dev/null
+++ b/po/ug.po
@@ -0,0 +1,495 @@
+# Uyghur translation for gnome-netstatus.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# Sahran <sahran ug gmail com>, 2010.
+# 
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version:gnome-netstatus\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"netstatus&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-09-28 09:47+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-20 09:08+0000\n"
+"Last-Translator: Sahran <sahran ug gmail com>\n"
+"Language-Team: Uyghur Computer Science Association <UKIJ yahoogroups com>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+
+#: ../src/GNOME_NetstatusApplet_Factory.server.in.in.h:1
+msgid "Factory for Network Monitor applet"
+msgstr "تÙ?ر Ù?Û?زÛ?تÙ?Û?Ú? Ù?Ù?Ù?Ù?اÙ?Ú?اÙ? زاÛ?Û?تÙ?"
+
+#: ../src/GNOME_NetstatusApplet_Factory.server.in.in.h:2
+msgid "Monitor network activity"
+msgstr "تÙ?ر Ú¾Û?رÙ?Ù?Ù?تÙ?Ù?Ù? Ù?Û?زÛ?تÙ?Û?Ú?"
+
+#: ../src/GNOME_NetstatusApplet_Factory.server.in.in.h:3
+#: ../src/netstatus-applet.c:135 ../src/netstatus-applet.c:302
+msgid "Network Monitor"
+msgstr "تÙ?ر Ù?Û?زÛ?تÙ?Û?Ú?"
+
+#: ../src/GNOME_NetstatusApplet_Factory.server.in.in.h:4
+msgid "Network Monitor Factory"
+msgstr "تÙ?ر Ù?Û?زÛ?تÙ?Û?Ú? زاÛ?Û?تÙ?"
+
+#: ../src/GNOME_NetstatusApplet.xml.h:1
+msgid "_About"
+msgstr "Ú¾Û?Ù?Ù?Ù?دÛ?(_A)"
+
+#: ../src/GNOME_NetstatusApplet.xml.h:2
+msgid "_Help"
+msgstr "Ù?اردÛ?Ù?(_H)"
+
+#: ../src/GNOME_NetstatusApplet.xml.h:3
+msgid "_Properties"
+msgstr "خاسÙ?Ù?Ù?(_P)"
+
+#: ../src/gnome-netstatus.ui.h:1
+msgid "Activity"
+msgstr "ئاÙ?تÙ?Ù¾"
+
+#: ../src/gnome-netstatus.ui.h:2
+msgid "Address:"
+msgstr "Ù?Û?Ù?زÙ?Ù?:"
+
+#: ../src/gnome-netstatus.ui.h:3
+msgid "Broadcast:"
+msgstr "ئاڭÙ?Ù?تÙ?Ø´:"
+
+#: ../src/gnome-netstatus.ui.h:4
+msgid "Con_figure"
+msgstr "سÛ?Ù¾Ù?Ù?Ù?Û?(_F)"
+
+#: ../src/gnome-netstatus.ui.h:5
+msgid "Connection"
+msgstr "ئÛ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ø´"
+
+#: ../src/gnome-netstatus.ui.h:6
+msgid "Destination:"
+msgstr "Ù?Ù?شاÙ?:"
+
+#: ../src/gnome-netstatus.ui.h:7
+msgid "General"
+msgstr "ئادÛ?تتÙ?Ù?Ù?"
+
+#: ../src/gnome-netstatus.ui.h:8
+msgid "Internet Protocol (IPv4)"
+msgstr "تÛ?تاش تÙ?ر Ù?Û?Ù?Ù?Ø´Ù?Ù?Ù? (IPv4)"
+
+#: ../src/gnome-netstatus.ui.h:9
+msgid "Internet Protocol (IPv6)"
+msgstr "تÛ?تاش تÙ?ر Ù?Û?Ù?Ù?Ø´Ù?Ù?Ù? (IPv6)"
+
+#: ../src/gnome-netstatus.ui.h:10
+msgid "Network Device"
+msgstr "تÙ?ر ئÛ?سÙ?Û?Ù?Ù?سÙ?"
+
+#: ../src/gnome-netstatus.ui.h:11
+msgid "Received:"
+msgstr "تاپشÛ?رÛ?Û?اÙ?غÙ?Ù?Ù?:"
+
+#: ../src/gnome-netstatus.ui.h:12
+msgid "Scope:"
+msgstr "دائÙ?رÛ?:"
+
+#: ../src/gnome-netstatus.ui.h:13
+msgid "Sent:"
+msgstr "Ù?Ù?Ù?Ù?اÙ?غÙ?Ù?Ù?:"
+
+#: ../src/gnome-netstatus.ui.h:14
+msgid "Signal Strength"
+msgstr "سÙ?Ú¯Ù?اÙ? Ù?Û?Ú?Ù?Û?Ù?Ù?Û?Ù?Ù?"
+
+#: ../src/gnome-netstatus.ui.h:15
+msgid "Status:"
+msgstr "ھاÙ?Û?ت:"
+
+#: ../src/gnome-netstatus.ui.h:16
+msgid "Subnet Mask:"
+msgstr "تارÙ?اÙ? تÙ?ر Ù?اسÙ?Ù?سÙ?:"
+
+#: ../src/gnome-netstatus.ui.h:17
+msgid "Support"
+msgstr "Ù?Ù?Ù?Ù?اش"
+
+#: ../src/gnome-netstatus.ui.h:18
+msgid "Type:"
+msgstr "تÙ?Ù¾Ù?:"
+
+#: ../src/gnome-netstatus.ui.h:19
+msgid "_Name:"
+msgstr "ئاتÙ?(_N):"
+
+#: ../src/netstatus.schemas.in.h:1
+msgid "Network configuration tool"
+msgstr "تÙ?ر سÛ?Ù¾Ù?Ù?Ù?Û? Ù?Ù?راÙ?Ù?"
+
+#: ../src/netstatus.schemas.in.h:2
+msgid "Network interface"
+msgstr "تÙ?ر ئارا Ù?Û?ز"
+
+#: ../src/netstatus.schemas.in.h:3
+msgid "The Network Interface monitored by the Network Monitor."
+msgstr "تÙ?ر Ù?Û?زÛ?تÙ?Û?Ú?Ù?سÙ? Ù?Û?زÙ?تÙ?دÙ?غاÙ? تÙ?ر ئÛ?غÙ?زÙ?"
+
+#: ../src/netstatus.schemas.in.h:5
+#, no-c-format
+msgid ""
+"This key specifies the name of the network configuration tool which should "
+"be invoked when the \"Configure\" button in the properties dialog is "
+"clicked. If the configuration tool can take a parameter of the interface to "
+"configure you may use %i in the string and it will be substituted with the "
+"interface name before invoking the configuration tool. For example, gnome-"
+"system-tool's network-admin tool takes the interface name through a --"
+"configure parameter. Thus, you could set the value of this key to be: "
+"\"network-admin --configure %i\"."
+msgstr ""
+"بÛ? Ù?Û?Ù?Û?Ù¾Ù?ا تÙ?ر سÛ?Ù¾Ù?Û?Ø´ Ù?Ù?راÙ?Ù?Ù?Ù?Ú­ ئاتÙ?Ù?Ù? بÛ?Ù?Ú¯Ù?Ù?Û?Ù?دÛ?Ø? خاسÙ?Ù?Ù? سÛ?زÙ?Û?Ø´Ù?Û?سÙ?دÙ?Ù?Ù? "
+"سÛ?Ù¾Ù?Ù?Ù?Û? تÙ?Ù¾Ú?Ù?سÙ? Ú?Û?Ù?Ù?Ù?Ú¯Û?Ù?دÛ? بÛ? Ù?Ù?راÙ? Ù?Û?تÙ?Û?Ù¾ ئÙ?Ø´Ù?Ù?تÙ?Ù?Ù?دÛ?. ئÛ?Ú¯Û?ر سÛ?Ù¾Ù?Ù?Ù?Û? Ù?Ù?راÙ?Ù? "
+"ئÛ?غÙ?زدÙ?Ù? پاراÙ?Û?تÙ?ر Ù?Ù?بÛ?Ù? Ù?Ù?Ù?ساØ? Ú¾Û?رپ-بÛ?Ù?Ú¯Ù?سÙ?دÛ? %i ئÙ?Ø´Ù?Û?تسÙ?Ú­Ù?ز بÙ?Ù?Ù?دÛ?. "
+"سÛ?Ù¾Ù?Ù?Ù?Û? Ù?Ù?راÙ?Ù?Ù?Ù? Ù?Û?تÙ?Û?Ù¾ ئÙ?Ø´Ù?Ù?تÙ?شتÙ?Ù? ئÙ?Ù?Ú¯Ù?رÙ?Ø? %i ئÛ?غÙ?ز ئاتÙ?غا "
+"ئاÙ?Ù?اشتÛ?رÛ?Ù?Ù?دÛ?. Ù?Û?سÙ?Ù?Û?Ù?Ø? gnome-system-tool Ù?Ù?Ú­ network-admin Ù?Ù?راÙ?Ù? --"
+"configure پاراÙ?Û?تÙ?رÙ? ئارÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? ئÛ?غÙ?ز ئاتÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?بÛ?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?دÛ?. Ø´Û?Ú­Ù?اشÙ?ا سÙ?ز بÛ? "
+"Ù?Û?Ù?Û?Ù¾Ù?Ù?Ù?Ù?Ú­ Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?تÙ?Ù?Ù? Ù?Û?Ù?داÙ? تÛ?Ú­Ø´Û?Ú­: \"network-admin --configure %i\""
+
+#: ../src/netstatus-applet.c:279 ../src/netstatus-dialog.c:389
+#, c-format
+msgid ""
+"There was an error displaying help:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Ù?اردÛ?Ù?Ù?Ù? Ù?Û?رسÙ?تÙ?شتÛ? خاتاÙ?Ù?Ù? Ù?Û?رÛ?Ù?دÙ?: \n"
+"%s"
+
+#: ../src/netstatus-applet.c:305
+msgid "The Network Monitor displays the status of a network device."
+msgstr "تÙ?ر Ù?Û?زÛ?تÙ?Û?Ú? تÙ?ر ئÛ?سÙ?Û?Ù?Ù?سÙ?Ù?Ù?Ú­ ھاÙ?Ù?تÙ?Ù?Ù? Ù?Û?رسÙ?تÙ?دÛ?."
+
+#: ../src/netstatus-applet.c:307
+msgid "translator-credits"
+msgstr "تÛ?رجÙ?Ù?اÙ? تÛ?Ú¾Ù¾Ù?Ù?ارÙ?ار"
+
+#: ../src/netstatus-dialog.c:46 ../src/netstatus-dialog.c:305
+msgid "Unknown"
+msgstr "Ù?اÙ?Û?Ù?Û?Ù?"
+
+#: ../src/netstatus-dialog.c:109
+msgid "Connection Properties"
+msgstr "ئÛ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ø´ خاسÙ?Ù?Ù?Ù?"
+
+#: ../src/netstatus-dialog.c:115
+#, c-format
+msgid "Connection Properties: %s"
+msgstr "ئÛ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ø´ خاسÙ?Ù?Ù?Ù?: %s"
+
+#: ../src/netstatus-dialog.c:128
+#, c-format
+msgid "%lu packet"
+msgid_plural "%lu packets"
+msgstr[0] "%lu بÙ?غÚ?ا"
+
+#: ../src/netstatus-dialog.c:570
+#, c-format
+msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
+msgstr "Û?اÙ?Ù?ت سÛ?Ù¾Ù?Ù?Ù?Û? Ù?Ù?راÙ?Ù?Ù?Ù? Ù?Û?تÙ?Û?Ù¾ ئÙ?Ø´Ù?Ù?تÛ?Ù?Ù?Ù?دÙ?: %s"
+
+#: ../src/netstatus-icon.c:382
+#, c-format
+msgid ""
+"Network Connection: %s\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"تÙ?ر ئÛ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ø´: %s\n"
+"%s"
+
+#: ../src/netstatus-icon.c:387
+msgid "Network Connection"
+msgstr "تÙ?ر ئÛ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ø´"
+
+#: ../src/netstatus-icon.c:817
+msgid "Interface"
+msgstr "ئارا Ù?Û?ز"
+
+#: ../src/netstatus-icon.c:818
+msgid "The current interface the icon is monitoring."
+msgstr "Ù?Û?Û?Û?تتÛ? Ù?Û?زÙ?تÙ?Ù?Ù?Û?اتÙ?اÙ? ئÛ?غÙ?زÙ?Ù?Ú­ سÙ?Ù?بÛ?Ù?Ú¯Ù?سÙ?."
+
+#: ../src/netstatus-icon.c:825
+msgid "Orientation"
+msgstr "Ù?Û?Ù?Ù?Ù?Ù?Ø´"
+
+#: ../src/netstatus-icon.c:826
+msgid "The orientation of the tray."
+msgstr "Ù?Ù?Ù?دÛ?رÙ?Ù?Ù?Ù?Ú­ Ù?Û?Ù?Ù?Ù?Ù?Ø´Ù?."
+
+#: ../src/netstatus-icon.c:834
+msgid "Tooltips Enabled"
+msgstr "Ù?Ù?راÙ? ئÛ?سÙ?Û?رتÙ?Ø´ Ù?Ù?زغÙ?تÙ?Ù?دÙ?"
+
+#: ../src/netstatus-icon.c:835
+msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
+msgstr "Ù?Ù?راÙ? ئÛ?سÙ?Û?رتÙ?Ø´Ù?Ù?Ú­ سÙ?Ù?بÛ?Ù?Ú¯Ù?سÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?زغÙ?تاÙ?دÛ? Ù?Ù?Ù?."
+
+#: ../src/netstatus-icon.c:842
+msgid "Show Signal"
+msgstr "سÙ?Ú¯Ù?اÙ? Ù?Û?رسÛ?ت"
+
+#: ../src/netstatus-icon.c:843
+msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
+msgstr "سÙ?Ú¯Ù?اÙ? Ù?Û?Ú?Ù?Û?Ù?Ù?Û?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Û?رسÙ?تÛ?Ù?دÛ? Ù?Ù?Ù?."
+
+#: ../src/netstatus-icon.c:952
+#, c-format
+msgid ""
+"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"سÙ?ستÛ?Ù?ا باشÙ?Û?رغÛ?Ú?Ù?Ú­Ù?ز بÙ?Ù?Û?Ù? ئاÙ?اÙ?Ù?Ù?Ù?Ø´Ù?Ù¾ تÛ?Û?Û?Ù?دÙ?Ù?Ù? Ù?Û?سÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? Ú¾Û?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?Ú­:\n"
+"\n"
+"%s"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:155
+msgid "Name"
+msgstr "ئاتÙ?"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:156
+msgid "The interface name"
+msgstr "ئÛ?غÙ?ز ئاتÙ?"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:163
+msgid "State"
+msgstr "ھاÙ?Û?ت"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:164
+msgid "The interface state"
+msgstr "ئÛ?غÙ?ز ھاÙ?Ù?تÙ?"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:172
+msgid "Stats"
+msgstr "ستاتÙ?ستÙ?Ù?Ù?Ù?ار"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:173
+msgid "The interface packets/bytes statistics"
+msgstr "ئÛ?غÙ?ز بÙ?غÚ?ا/باÙ?ت ستاتÙ?ستÙ?Ù?Ù?سÙ?"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:180
+msgid "Wireless"
+msgstr "سÙ?Ù?سÙ?ز"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:181
+msgid "Whether the interface is a wireless interface"
+msgstr "ئÛ?غÙ?ز سÙ?Ù?سÙ?ز تÙ?ر Ù?ارتÙ?سÙ?Ù?Û? Ù?اÙ?"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:188
+msgid "Signal"
+msgstr "سÙ?Ú¯Ù?اÙ?"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:189
+msgid "Wireless signal strength percentage"
+msgstr "سÙ?Ù?سÙ?ز سÙ?Ú¯Ù?اÙ? Ù?Û?Ú?Ù?Û?Ù?Ù?Û?Ù? Ù¾Ù?رسÛ?Ù?تÙ?"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:198 ../src/netstatus-util.c:167
+msgid "Error"
+msgstr "خاتاÙ?Ù?Ù?"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:199
+msgid "The current error condition"
+msgstr "Ù?Û?Û?Û?تتÙ?Ù?Ù? خاتاÙ?Ù?Ù? Ø´Û?رتÙ?"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:441 ../src/netstatus-iface.c:1204
+#, c-format
+msgid "Unable to open socket: %s"
+msgstr "ئÙ?Ù?Û?رÙ?Ù? ئاÚ?اÙ?Ù?Ù?دÙ?: %s"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:503 ../src/netstatus-iface.c:1230
+#, c-format
+msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
+msgstr "SIOCGIFFLAGS خاتاÙ?Ù?Ù?: %s"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:877
+msgid "AMPR NET/ROM"
+msgstr "AMPR NET/ROM"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:880
+msgid "Ethernet"
+msgstr "ئÛ?Ù?Ù?ر تÙ?رÙ?"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:886
+msgid "AMPR AX.25"
+msgstr "AMPR AX.25"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:895 ../src/netstatus-iface.c:1015
+msgid "16/4 Mbps Token Ring"
+msgstr "16/4 Mbps ھاÙ?Ù?Ù?سÙ?Ù?اÙ? تÙ?ر"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:898
+msgid "ARCnet"
+msgstr "ARCnet"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:904
+msgid "Frame Relay DLCI"
+msgstr "Ù?اÙ?دÛ?Ù? داÛ?اÙ?Ù?اشتÛ?رغÛ?Ú? DLCI"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:910
+msgid "Metricom Starmode IP"
+msgstr "Metricom Starmode IP"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:913
+msgid "Serial Line IP"
+msgstr "ئارÙ?Ù?Ù?Û? ئارÙ?ا Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Û? IP"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:916
+msgid "VJ Serial Line IP"
+msgstr "VJ ئارÙ?Ù?Ù?Û? ئارÙ?ا Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Û? IP"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:919
+msgid "6-bit Serial Line IP"
+msgstr "6-bit ئارÙ?Ù?Ù?Û? ئارÙ?ا Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Û? IP"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:922
+msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
+msgstr "VJ 6-bit ئارÙ?Ù?Ù?Û? ئارÙ?ا Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Û? IP"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:928
+msgid "Adaptive Serial Line IP"
+msgstr "Ù?اسÙ?Ù?Ø´Ù?Ø´Ú?اÙ? ئارÙ?Ù?Ù?Û? ئارÙ?ا Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Û? IP"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:931
+msgid "AMPR ROSE"
+msgstr "AMPR ROSE"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:934
+msgid "Generic X.25"
+msgstr "ئادÛ?تتÙ?Ù?Ù? X.25"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:937
+msgid "Point-to-Point Protocol"
+msgstr "Ù?Û?Ù?تÙ?دÙ?Ù? Ù?Û?Ù?تا Ù?Û?Ù?Ù?Ø´Ù?Ù?Ù?"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:943
+msgid "(Cisco)-HDLC"
+msgstr "(Cisco)-HDLC"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:946
+msgid "LAPB"
+msgstr "LAPB"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:955
+msgid "IPIP Tunnel"
+msgstr "IPIP تÙ?Ù?Ù?Ù?"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:961
+msgid "Frame Relay Access Device"
+msgstr "Ù?اÙ?دÛ?Ù? داÛ?اÙ?Ù?اشتÛ?رÙ?دÙ?غاÙ? زÙ?Ù?ارÛ?ت ئÛ?سÙ?Û?Ù?Ù?سÙ?"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:967
+msgid "Local Loopback"
+msgstr "Ù?Û?رÙ?Ù?Ù? دÛ?Û?رÙ?Ù? ھاÙ?Ù?ا"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:973
+msgid "Fiber Distributed Data Interface"
+msgstr "ئÙ?پتÙ?Ù? تاÙ?ا تÛ?Ù?سÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Û? ساÙ?Ù?Ù?Ù?-Ù?Û?Ù?Û?Ù?ات ئÛ?غÙ?زÙ?"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:979
+msgid "IPv6-in-IPv4"
+msgstr "IPv6-in-IPv4"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:991
+msgid "HIPPI"
+msgstr "HIPPI"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:994
+msgid "Ash"
+msgstr "Ash"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:997
+msgid "Econet"
+msgstr "Econet"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:1000
+msgid "IrLAP"
+msgstr "IrLAP"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:1162
+#, c-format
+msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
+msgstr "SIOCGIFCONF خاتاÙ?Ù?Ù?: %s"
+
+#: ../src/netstatus-iface.c:1255
+#, c-format
+msgid "No network devices found"
+msgstr "تÙ?ر ئÛ?سÙ?Û?Ù?Ù?سÙ? تÛ?Ù¾Ù?Ù?Ù?Ù?دÙ?"
+
+#: ../src/netstatus-sysdeps.c:180
+#, c-format
+msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
+msgstr "/proc/net/dev ئاÚ?اÙ?Ù?Ù?دÙ?: %s"
+
+#: ../src/netstatus-sysdeps.c:189
+msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
+msgstr "/proc/net/dev Ù?Û?Ø´Û?Ù?Ù?Ù?دÙ?. Ù?Ù?رÙ?اتÙ? Ù?اÙ?Û?Ù?Û?Ù?."
+
+#: ../src/netstatus-sysdeps.c:204 ../src/netstatus-sysdeps.c:330
+#, c-format
+msgid "Could not parse interface name from '%s'"
+msgstr "'%s' دÙ?Ù? ئÛ?غÙ?زÙ?Ù? تÛ?Ú¾Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?اÙ?Ù?Ù?دÙ?"
+
+#: ../src/netstatus-sysdeps.c:217 ../src/netstatus-sysdeps.c:645
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
+"brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
+msgstr ""
+"'%s' دÙ?Ù? ئÛ?غÙ?زÙ?Ù? تÛ?Ú¾Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?اÙ?Ù?Ù?دÙ?. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; brx_idx = %d; "
+"btx_idx = %d;"
+
+#: ../src/netstatus-sysdeps.c:314
+msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
+msgstr "/proc/net/wireless تÛ?Ú¾Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?اÙ?Ù?Ù?دÙ?. Ù?Ù?رÙ?ات Ù?اÙ?Û?Ù?Û?Ù?."
+
+#: ../src/netstatus-sysdeps.c:341
+#, c-format
+msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
+msgstr "'%s' دÙ?Ù? سÙ?Ù?سÙ?ز تÛ?پسÙ?Ù?اتÙ?Ù?Ù? تÛ?Ú¾Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?اÙ?Ù?Ù?دÙ?. link_idx = %d;"
+
+#: ../src/netstatus-sysdeps.c:414
+#, c-format
+msgid "Could not connect to interface, '%s'"
+msgstr "'%s' ئÛ?غÙ?زغا ئÛ?Ù?Ù?Ù?اÙ?Ù?Ù?دÙ?"
+
+#: ../src/netstatus-sysdeps.c:420
+#, c-format
+msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
+msgstr "ioctl Ù?Ù? '%s' ئÛ?غÙ?زغا Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?اÙ?Ù?Ù?دÙ?"
+
+#: ../src/netstatus-sysdeps.c:598
+#, c-format
+msgid "Could not parse command line '%s': %s"
+msgstr "بÛ?Ù?رÛ?Ù? Ù?Û?رÙ?Ù?Ù? تÛ?Ú¾Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?اÙ?Ù?Ù?دÙ? '%s': %s"
+
+#: ../src/netstatus-sysdeps.c:635
+msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
+msgstr "'netstat' Ú?Ù?Ù?Ù?رÙ?Ø´Ù?Ù? تÛ?Ú¾Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?اÙ?Ù?Ù?دÙ?. Ù?اÙ?Û?Ù?Û?Ù? Ù?Ù?رÙ?ات"
+
+#: ../src/netstatus-util.c:152
+msgid "Disconnected"
+msgstr "ئÛ?زÛ?Ù?دÙ?"
+
+#: ../src/netstatus-util.c:155
+msgid "Idle"
+msgstr "بÙ?Ø´"
+
+#: ../src/netstatus-util.c:158
+msgid "Sending"
+msgstr "Ù?Ù?Ù?Ù?اÛ?اتÙ?دÛ?"
+
+#: ../src/netstatus-util.c:161
+msgid "Receiving"
+msgstr "Ù?Ù?بÛ?Ù?Ù?اÛ?اتÙ?دÛ?"
+
+#: ../src/netstatus-util.c:164
+msgid "Sending/Receiving"
+msgstr "Ù?Ù?Ù?Ù?اÛ?اتÙ?دÛ?/Ù?Ù?بÛ?Ù?Ù?اÛ?اتÙ?دÛ?"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]