[gtk+] GtkComboBoxText: Use gtk_combo_box_text_remove instead gtk_combo_box_text_remove_textcommit 45c463e3760a8a2497846e4cd8c55c1b7aa52fb5
Author: Javier Jardón <jjardon gnome org>
Date:  Sat Oct 16 02:07:01 2010 +0200

  GtkComboBoxText: Use gtk_combo_box_text_remove instead gtk_combo_box_text_remove_text

 docs/reference/gtk/gtk3-sections.txt |  2 +-
 gtk/gtk.symbols           |  2 +-
 gtk/gtkcomboboxtext.c        |  2 +-
 gtk/gtkcomboboxtext.h        |  2 +-
 4 files changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)
---
diff --git a/docs/reference/gtk/gtk3-sections.txt b/docs/reference/gtk/gtk3-sections.txt
index c26c91f..9d25db8 100644
--- a/docs/reference/gtk/gtk3-sections.txt
+++ b/docs/reference/gtk/gtk3-sections.txt
@@ -846,7 +846,7 @@ gtk_combo_box_text_new_with_entry
 gtk_combo_box_text_append_text
 gtk_combo_box_text_insert_text
 gtk_combo_box_text_prepend_text
-gtk_combo_box_text_remove_text
+gtk_combo_box_text_remove
 gtk_combo_box_text_get_active_text
 
 <SUBSECTION Standard>
diff --git a/gtk/gtk.symbols b/gtk/gtk.symbols
index 1cf57dc..1b3434a 100644
--- a/gtk/gtk.symbols
+++ b/gtk/gtk.symbols
@@ -849,7 +849,7 @@ gtk_combo_box_text_insert_text
 gtk_combo_box_text_new
 gtk_combo_box_text_new_with_entry
 gtk_combo_box_text_prepend_text
-gtk_combo_box_text_remove_text
+gtk_combo_box_text_remove
 #endif
 #endif
 
diff --git a/gtk/gtkcomboboxtext.c b/gtk/gtkcomboboxtext.c
index 13e17d8..578b4df 100644
--- a/gtk/gtkcomboboxtext.c
+++ b/gtk/gtkcomboboxtext.c
@@ -38,7 +38,7 @@
 * You can add items to a GtkComboBoxText with
 * gtk_combo_box_text_append_text(), gtk_combo_box_text_insert_text()
 * or gtk_combo_box_text_prepend_text() and remove options with
- * gtk_combo_box_text_remove_text().
+ * gtk_combo_box_text_remove().
 */
 
 G_DEFINE_TYPE (GtkComboBoxText, gtk_combo_box_text, GTK_TYPE_COMBO_BOX);
diff --git a/gtk/gtkcomboboxtext.h b/gtk/gtkcomboboxtext.h
index a776005..3791fa5 100644
--- a/gtk/gtkcomboboxtext.h
+++ b/gtk/gtkcomboboxtext.h
@@ -67,7 +67,7 @@ void     gtk_combo_box_text_insert_text   (GtkComboBoxText   *combo_box
                          const gchar     *text);
 void     gtk_combo_box_text_prepend_text  (GtkComboBoxText   *combo_box,
                          const gchar     *text);
-void     gtk_combo_box_text_remove_text   (GtkComboBoxText   *combo_box,
+void     gtk_combo_box_text_remove     (GtkComboBoxText   *combo_box,
                          gint         position);
 gchar    *gtk_combo_box_text_get_active_text (GtkComboBoxText   *combo_box);
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]