[tomboy] Updated Serbian translationcommit 5668a524b8268a9648c1104242a52741b1de5141
Author: Ð?илоÑ? Ð?оповиÑ? <gpopac gmail com>
Date:  Sun Aug 29 21:14:13 2010 +0200

  Updated Serbian translation

 po/sr.po    | 244 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------
 po/sr latin po | 244 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------
 2 files changed, 276 insertions(+), 212 deletions(-)
---
diff --git a/po/sr.po b/po/sr.po
index 26374a3..6c659ef 100644
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -5,15 +5,16 @@
 #
 # Maintainer: Ð?оÑ?ан РакиÑ? <grakic devbase net>
 # Ð?илоÑ? Ð?оповиÑ? <gpopac gmail com>, 2010.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: HEAD\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=tomboy&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-03-28 17:43+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-29 01:52+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-06-07 21:58+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-27 15:00+0200\n"
 "Last-Translator: Ð?илоÑ? Ð?оповиÑ? <gpopac gmail com>\n"
-"Language-Team: Serbian <gnome prevod org>\n"
+"Language-Team: Serbian <gnom prevod org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -33,12 +34,12 @@ msgid "Tomboy Applet Factory"
 msgstr "Ð?одÑ?Ñ?ка за пÑ?огÑ?амÑ?е ТомиÑ?ине белеÑ?ке"
 
 #: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:4 ../data/tomboy.desktop.in.h:3
-#: ../Tomboy/Tray.cs:573
+#: ../Tomboy/Tray.cs:579
 msgid "Tomboy Notes"
 msgstr "ТомиÑ?ине белеÑ?ке"
 
 #: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:1 ../Tomboy/ActionManager.cs:179
-#: ../Tomboy/Tray.cs:268
+#: ../Tomboy/Tray.cs:274
 msgid "S_ynchronize Notes"
 msgstr "_УÑ?клади белеÑ?ке"
 
@@ -47,12 +48,12 @@ msgid "_About"
 msgstr "_Ð? пÑ?огÑ?амÑ?"
 
 #: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:3 ../Tomboy/ActionManager.cs:157
-#: ../Tomboy/Tray.cs:282
+#: ../Tomboy/Tray.cs:288
 msgid "_Help"
 msgstr "_Ð?омоÑ?"
 
 #: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:4 ../Tomboy/ActionManager.cs:153
-#: ../Tomboy/Tray.cs:277
+#: ../Tomboy/Tray.cs:283
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Ð?оÑ?Ñ?авке..."
 
@@ -113,30 +114,39 @@ msgid "Enable Middle-Click Paste On Icon."
 msgstr "Ð?могÑ?Ñ?и Ñ?баÑ?иваÑ?е Ñ?Ñ?едÑ?им кликом на иконÑ?."
 
 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:11
+#| msgid "TrayIcon"
+msgid "Enable Tray Icon"
+msgstr "Ð?оÑ?Ñ?ави икониÑ?Ñ? Ñ? обавеÑ?Ñ?аÑ?нÑ? зонÑ?"
+
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:12
 msgid "Enable WikiWord highlighting"
 msgstr "Ð?могÑ?Ñ?и обележаваÑ?е Ð?икиРеÑ?и"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:12
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:13
 msgid "Enable closing notes with escape."
 msgstr "Ð?могÑ?Ñ?и заÑ?ваÑ?аÑ?е белеÑ?ке Ñ?аÑ?Ñ?еÑ?ом Esc."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:13
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:14
 msgid "Enable custom font"
 msgstr "Ð?могÑ?Ñ?и поÑ?ебан Ñ?ловни лик"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:14
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:15
 msgid "Enable global keybindings"
 msgstr "Ð?могÑ?Ñ?и пÑ?еÑ?иÑ?е Ñ?а Ñ?аÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?е"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:15
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:16
 msgid "Enable spellchecking"
 msgstr "Ð?могÑ?Ñ?и пÑ?овеÑ?Ñ? пÑ?авопиÑ?а"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:16
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:17
 msgid "Enable startup notes"
 msgstr "Ð?могÑ?Ñ?и белеÑ?ке пÑ?и покÑ?еÑ?аÑ?Ñ?"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:17
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:18
+msgid "Enable the Delete Note confirmation dialog"
+msgstr "УкÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?е поÑ?вÑ?дÑ? за бÑ?иÑ?аÑ?е белеÑ?ке"
+
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:19
 msgid ""
 "Enable this option if you want bulleted lists to be automatic when you place "
 "- or * at the beginning of a line."
@@ -144,7 +154,7 @@ msgstr ""
 "УкÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е опÑ?иÑ?Ñ? да би омогÑ?Ñ?или аÑ?Ñ?омаÑ?Ñ?ко пÑ?авÑ?еÑ?е лиÑ?Ñ?и када Ñ?е Ñ?кÑ?Ñ?а â??-â?? "
 "или â??*â?? на поÑ?еÑ?кÑ? Ñ?еда."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:18
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:20
 msgid ""
 "Enable this option if you want to be able to middle-click the Tomboy icon to "
 "paste timestamped content into the Start Here note."
@@ -152,7 +162,7 @@ msgstr ""
 "УкÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е опÑ?иÑ?Ñ? да би омогÑ?Ñ?и да Ñ?Ñ?едÑ?и клик на икониÑ?Ñ? ТомиÑ?е Ñ?баÑ?и Ñ?адÑ?жаÑ? "
 "обележен Ñ?екÑ?Ñ?им вÑ?еменом Ñ? белеÑ?кÑ? за поÑ?еÑ?нÑ? Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?Ñ?."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:19
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:21
 msgid ""
 "Enable this option to highlight words ThatLookLikeThis. Clicking the word "
 "will create a note with that name."
@@ -160,23 +170,30 @@ msgstr ""
 "Ð?могÑ?Ñ?и овÑ? опÑ?иÑ?Ñ? за обележаваÑ?е Ñ?еÑ?и Ð?оÑ?еÐ?згледаÑ?Ñ?Ð?вако. Ð?лик изнад Ñ?еÑ?и "
 "Ñ?е Ñ?ада напÑ?авиÑ?и новÑ? белеÑ?кÑ? Ñ?а Ñ?им именом."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:20
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:22
 msgid "FUSE Mounting Timeout (ms)"
 msgstr "Ð?Ñ?еме иÑ?Ñ?ека FUSE монÑ?иÑ?аÑ?а (ms)"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:21
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:23
 msgid "HTML Export All Linked Notes"
 msgstr "ХТÐ?Ð? извози повезане белеÑ?ке"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:22
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:24
 msgid "HTML Export Last Directory"
 msgstr "Ð?оÑ?ледÑ?и диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?м за ХТÐ?Ð? извоз"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:23
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:25
 msgid "HTML Export Linked Notes"
 msgstr "Ð?овезане белеÑ?ке Ñ? ХТÐ?Ð? извозÑ?"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:24
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:26
+msgid ""
+"If disabled, the \"Delete Note\" confirmation dialog will be suppressed."
+msgstr ""
+"Уколико иÑ?кÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е овÑ? опÑ?иÑ?Ñ?, пÑ?озоÑ?Ñ?е за поÑ?вÑ?дÑ? бÑ?иÑ?аÑ?а белеÑ?ке неÑ?е биÑ?и "
+"пÑ?иказано."
+
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:27
 msgid ""
 "If enable_custom_font is true, the font name set here will be used as the "
 "font when displaying notes."
@@ -184,7 +201,7 @@ msgstr ""
 "Ð?ко Ñ?е enable_custom_font Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?ено, биÑ?е коÑ?иÑ?Ñ?ен овде одабÑ?ан Ñ?кÑ?п Ñ?ловниÑ? "
 "ликова пÑ?и пÑ?иказÑ? белеÑ?ки."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:25
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:28
 msgid ""
 "If enabled, all notes that were open when Tomboy quit will automatically be "
 "reopened at startup."
@@ -192,12 +209,22 @@ msgstr ""
 "Ð?ко Ñ?е Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?ено, Ñ?ве оÑ?воÑ?ене белеÑ?ке Ñ? Ñ?Ñ?енÑ?Ñ?кÑ? гаÑ?еÑ?а ТомиÑ?е Ñ?е биÑ?и "
 "поново оÑ?воÑ?ене пÑ?и покÑ?еÑ?аÑ?Ñ?."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:26
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:29
 msgid "If enabled, an opened note can be closed by hitting the escape key."
 msgstr ""
 "Ð?ко Ñ?е Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?ено оÑ?воÑ?ена белеÑ?ка може биÑ?и заÑ?воÑ?ена пÑ?иÑ?иÑ?ком на Ñ?ипкÑ? Esc."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:27
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:30
+msgid ""
+"If true, Tomboy's tray icon will be displayed in the notification area. "
+"Disabling this may be useful when another application is providing the "
+"functionality of the tray icon."
+msgstr ""
+"Уколико Ñ?е поÑ?Ñ?авÑ?ено на â??trueâ?? (Ñ?аÑ?но) пÑ?иказаÑ?е Ñ?е ТомиÑ?ина икониÑ?а Ñ? "
+"обавеÑ?Ñ?аÑ?ноÑ? зони панела. Ð?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?иваÑ?е ове опÑ?иÑ?е Ñ?е коÑ?иÑ?но Ñ?колико неки "
+"дÑ?Ñ?ги пÑ?огÑ?ам обезбеди обавеÑ?Ñ?аÑ?нÑ? икониÑ?Ñ?."
+
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:31
 msgid ""
 "If true, misspellings will be underlined in red, and correct spelling "
 "suggestions shown in the right-click menu."
@@ -205,7 +232,7 @@ msgstr ""
 "Ð?ко Ñ?е Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?ено, неиÑ?пÑ?авно напиÑ?ане Ñ?еÑ?и Ñ?е биÑ?и Ñ?Ñ?вено подвÑ?Ñ?ене, Ñ?а "
 "пÑ?едлозима коÑ?и Ñ?е поÑ?авÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ? мениÑ?Ñ? по деÑ?ном кликÑ? на Ñ?еÑ?."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:28
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:32
 msgid ""
 "If true, the desktop-global keybindings set in /apps/tomboy/"
 "global_keybindings will be enabled, allowing for useful Tomboy actions to be "
@@ -215,7 +242,7 @@ msgstr ""
 "омогÑ?Ñ?ене, Ñ?Ñ?о даÑ?е могÑ?Ñ?ноÑ?Ñ? да Ñ?е неким коÑ?иÑ?ним акÑ?иÑ?ама ТомиÑ?иниÑ? "
 "белеÑ?ки пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?па из дÑ?Ñ?гиÑ? пÑ?огÑ?ама."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:29
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:33
 msgid ""
 "If true, the font name set in custom_font_face will be used as the font when "
 "displaying notes. Otherwise the desktop default font will be used."
@@ -224,7 +251,7 @@ msgstr ""
 "custom_font_face пÑ?и пÑ?иказÑ? белеÑ?ки, инаÑ?е подÑ?азÑ?мевани Ñ?ловни лик Ñ?е биÑ?и "
 "коÑ?иÑ?Ñ?ен."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:30
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:34
 msgid ""
 "Indicates that the Sticky Note Importer plugin has not been run, so it "
 "should run automatically the next time Tomboy starts."
@@ -232,14 +259,14 @@ msgstr ""
 "Ð?ндиÑ?иÑ?а да Ñ?воз гномовиÑ? белеÑ?кÑ? ниÑ?е покÑ?енÑ?Ñ?, и да Ñ?Ñ?еба биÑ?и покÑ?енÑ?Ñ? "
 "пÑ?и Ñ?ледеÑ?ем ТомиÑ?ином покÑ?еÑ?аÑ?Ñ?."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:31
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:35
 msgid ""
 "Integer determining the minimum number of notes to show in the Tomboy note "
 "menu."
 msgstr ""
 "Цео бÑ?оÑ? коÑ?и одÑ?еÑ?Ñ?Ñ?е минимални бÑ?оÑ? белеÑ?ки коÑ?е Ñ?е биÑ?и пÑ?иказане Ñ? мениÑ?Ñ?"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:32
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:36
 msgid ""
 "Integer value indicating how frequently to perform a background sync of your "
 "notes (when sync is configured). Any value less than 1 indicates that "
@@ -251,7 +278,7 @@ msgstr ""
 "Ñ?е Ñ?инÑ?Ñ?онизаÑ?иÑ?а иÑ?кÑ?Ñ?Ñ?ена. Ð?аÑ?маÑ?а пÑ?иÑ?ваÑ?Ñ?ива вÑ?едноÑ?Ñ? Ñ?е 5. Ð?Ñ?едноÑ?Ñ? Ñ?е "
 "Ñ? минÑ?Ñ?има."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:33
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:37
 msgid ""
 "Integer value indicating if there is a preference to always perform a "
 "specific behavior when a conflict is detected, instead of prompting the "
@@ -264,7 +291,7 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?едноÑ?Ñ? â??0â?? одÑ?еÑ?Ñ?Ñ?е да Ñ?Ñ?еба пиÑ?аÑ?и коÑ?иÑ?ника Ñ?ако да Ñ?е пÑ?облеми Ñ?еÑ?аваÑ?Ñ? "
 "од Ñ?лÑ?Ñ?аÑ?а до Ñ?лÑ?Ñ?аÑ?а."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:34
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:38
 msgid ""
 "Integer value indicating if there is a preference to always perform a "
 "specific link updating behavior when a note is renamed, instead of prompting "
@@ -282,15 +309,15 @@ msgstr ""
 "ажÑ?Ñ?иÑ?аÑ?и на ново име белеÑ?ке Ñ?ако да веза ка пÑ?еименованоÑ? белеÑ?Ñ?и наÑ?Ñ?ави "
 "да поÑ?Ñ?оÑ?и."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:35
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:39
 msgid "Link Updating Behavior on Note Rename"
 msgstr "Ð?онаÑ?аÑ?е за ажÑ?Ñ?иÑ?аÑ?е веза пÑ?и пÑ?еименоваÑ?Ñ? белеÑ?ке"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:36
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:40
 msgid "List of pinned notes."
 msgstr "Ð?иÑ?Ñ?а забодениÑ? белеÑ?ки."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:37
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:41
 msgid ""
 "Maximum characters of note title to show in the Tomboy tray or panel applet "
 "note menu."
@@ -298,36 +325,36 @@ msgstr ""
 "Ð?акÑ?имални бÑ?оÑ? каÑ?акÑ?еÑ?а из наÑ?лова белеÑ?ке коÑ?и Ñ?е пÑ?иказÑ?Ñ?Ñ? Ñ? икониÑ?и "
 "панела или Ñ? мениÑ?Ñ? панела."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:38
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:42
 msgid "Maximum note title length to show in tray menu."
 msgstr "Ð?инимална дÑ?жина наÑ?лова белеÑ?ке за пÑ?иказиваÑ?е Ñ? мениÑ?Ñ? панела."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:39
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:43
 msgid "Minimum number of notes to show in menu"
 msgstr "Ð?инималан бÑ?оÑ? белеÑ?ки за пÑ?иказ Ñ? мениÑ?Ñ?"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:40
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:44
 msgid "Note Synchronization Conflict Saved Behavior"
 msgstr "Ð?онаÑ?аÑ?е Ñ? Ñ?лÑ?Ñ?аÑ?Ñ? Ñ?Ñ?коба пÑ?и Ñ?Ñ?клаÑ?иваÑ?Ñ? белеÑ?ки"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:41
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:45
 msgid "Open Recent Changes"
 msgstr "Ð?Ñ?воÑ?и Ñ?коÑ?аÑ?Ñ?е измене"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:42
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:46
 msgid "Open Search Dialog"
 msgstr "Ð?Ñ?воÑ?и пÑ?озоÑ?Ñ?е за пÑ?еÑ?Ñ?агÑ?"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:43
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:47
 msgid "Open Start Here"
 msgstr "Ð?Ñ?воÑ?и поÑ?еÑ?нÑ? Ñ?Ñ?аниÑ?Ñ?"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:44
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:48
 msgid "Path on SSH server to Tomboy synchronization directory (optional)."
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?Ñ?аÑ?а на SSH Ñ?еÑ?веÑ?Ñ? за Ñ?аÑ?Ñ?иклÑ? Ñ?Ñ?клаÑ?иваÑ?а ТомиÑ?иниÑ? белеÑ?ки (опÑ?ионо)."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:45
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:49
 msgid ""
 "Path to the synchronization server when using the filesystem synchronization "
 "service addin."
@@ -335,71 +362,71 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?Ñ?аÑ?а до Ñ?еÑ?веÑ?а за Ñ?Ñ?клаÑ?иваÑ?е када Ñ?е коÑ?иÑ?Ñ?и додаÑ?ак за Ñ?Ñ?клаÑ?иваÑ?е "
 "пÑ?еко Ñ?иÑ?Ñ?ема даÑ?оÑ?ека."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:46
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:50
 msgid "SSHFS Remote Synchronization Folder"
 msgstr "SSHFS Ñ?даÑ?ена Ñ?аÑ?Ñ?икла за Ñ?Ñ?клаÑ?иваÑ?е"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:47
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:51
 msgid "SSHFS Remote Synchronization User Name"
 msgstr "SSHFS коÑ?иÑ?ниÑ?ко име за Ñ?даÑ?ено Ñ?Ñ?клаÑ?иваÑ?е"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:48
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:52
 msgid "SSHFS Synchronization Server Port"
 msgstr "SSHFS поÑ?Ñ? за Ñ?даÑ?ено Ñ?Ñ?клаÑ?иваÑ?е"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:49
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:53
 msgid "SSHFS Synchronization Server URL"
 msgstr "SSHFS адÑ?еÑ?а за Ñ?даÑ?ено Ñ?Ñ?клаÑ?иваÑ?е"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:50
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:54
 msgid "Saved height of Search window"
 msgstr "СаÑ?Ñ?вана виÑ?ина пÑ?озоÑ?а за пÑ?еÑ?Ñ?агÑ?"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:51
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:55
 msgid "Saved horizontal position of Search window"
 msgstr "СаÑ?Ñ?вана Ñ?оÑ?изонÑ?ална позиÑ?иÑ?а пÑ?озоÑ?а за пÑ?еÑ?Ñ?агÑ?"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:52
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:56
 msgid "Saved vertical position of Search window"
 msgstr "СаÑ?Ñ?вана веÑ?Ñ?икална позиÑ?иÑ?а пÑ?озоÑ?а за пÑ?еÑ?Ñ?агÑ?"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:53
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:57
 msgid "Saved width of Search window"
 msgstr "СаÑ?Ñ?вана Ñ?иÑ?ина пÑ?озоÑ?а за пÑ?еÑ?Ñ?агÑ?"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:54
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:58
 msgid "Selected Synchronization Service Addin"
 msgstr "Ð?дабÑ?ани додаÑ?ак за Ñ?еÑ?виÑ? Ñ?Ñ?клаÑ?иваÑ?а"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:55
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:59
 msgid "Set to TRUE to activate"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?ави на TRUE да би било Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?ено"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:56
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:60
 msgid "Show applet menu"
 msgstr "Ð?Ñ?икажи мени пÑ?огÑ?амÑ?еÑ?а"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:57
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:61
 msgid "Start Here Note"
 msgstr "Ð?елеÑ?ка за поÑ?еÑ?нÑ? Ñ?Ñ?аниÑ?Ñ?"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:58
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:62
 msgid "Sticky Note Importer First Run"
 msgstr "Увоз гномовиÑ? белеÑ?ки"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:59
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:63
 msgid "Synchronization Client ID"
 msgstr "Ð?Ð? клиÑ?енÑ?а за Ñ?еÑ?виÑ? Ñ?Ñ?клаÑ?иваÑ?а"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:60
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:64
 msgid "Synchronization Local Server Path"
 msgstr "Ð?окална пÑ?Ñ?аÑ?а до Ñ?еÑ?веÑ?а за Ñ?Ñ?клаÑ?иваÑ?е"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:61
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:65
 msgid "The date format that is used for the timestamp."
 msgstr "ФоÑ?маÑ? даÑ?Ñ?ма за ознакÑ? вÑ?емена."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:62
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:66
 msgid ""
 "The global keybinding for creating and displaying a new Note. The format "
 "looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -414,7 +441,7 @@ msgstr ""
 "\"&lt;Ctrl&gt;\". Ð?ко поÑ?Ñ?авиÑ? овÑ? опÑ?иÑ?Ñ? на поÑ?ебнÑ? вÑ?едноÑ?Ñ? \"disabled\","
 "Ñ?ада неÑ?е поÑ?Ñ?оÑ?аÑ?и пÑ?еÑ?иÑ?а за овÑ? акÑ?иÑ?Ñ?."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:63
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:67
 msgid ""
 "The global keybinding for opening the \"Start Here\" note. The format looks "
 "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
@@ -429,7 +456,7 @@ msgstr ""
 "Ctl&gt;\"и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ð?ко поÑ?Ñ?авиÑ? овÑ? опÑ?иÑ?Ñ? на поÑ?ебнÑ? вÑ?едноÑ?Ñ? "
 "\"disabled\",Ñ?ада неÑ?е поÑ?Ñ?оÑ?аÑ?и пÑ?еÑ?иÑ?а за овÑ? акÑ?иÑ?Ñ?."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:64
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:68
 msgid ""
 "The global keybinding for opening the Note Search dialog. The format looks "
 "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
@@ -444,7 +471,7 @@ msgstr ""
 "Ctl&gt;\"и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ð?ко поÑ?Ñ?авиÑ? овÑ? опÑ?иÑ?Ñ? на поÑ?ебнÑ? вÑ?едноÑ?Ñ? "
 "\"disabled\",Ñ?ада неÑ?е поÑ?Ñ?оÑ?аÑ?и пÑ?еÑ?иÑ?а за овÑ? акÑ?иÑ?Ñ?."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:65
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:69
 msgid ""
 "The global keybinding for opening the Recent Changes dialog. The format "
 "looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -459,7 +486,7 @@ msgstr ""
 "\"&lt;Ctl&gt;\"и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ð?ко поÑ?Ñ?авиÑ? овÑ? опÑ?иÑ?Ñ? на поÑ?ебнÑ? "
 "вÑ?едноÑ?Ñ? \"disabled\",Ñ?ада неÑ?е поÑ?Ñ?оÑ?аÑ?и пÑ?еÑ?иÑ?а за овÑ? акÑ?иÑ?Ñ?."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:66
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:70
 msgid ""
 "The global keybinding for showing the Tomboy applet's menu. The format looks "
 "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
@@ -474,25 +501,25 @@ msgstr ""
 "\"&lt;Ctrl&gt;\". Ð?ко поÑ?Ñ?авиÑ? овÑ? опÑ?иÑ?Ñ? на поÑ?ебнÑ? вÑ?едноÑ?Ñ? \"disabled\","
 "Ñ?ада неÑ?е поÑ?Ñ?оÑ?аÑ?и пÑ?еÑ?иÑ?а за овÑ? акÑ?иÑ?Ñ?."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:67
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:71
 msgid "The handler for \"note://\" URLs"
 msgstr "Ð?Ñ?огÑ?ам за пÑ?иÑ?ваÑ?аÑ?е \"note://\" УРÐ? адÑ?еÑ?а"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:68
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:72
 msgid ""
 "The last directory a note was exported to using the Export To HTML plugin."
 msgstr ""
 "Ð?оÑ?ледÑ?и диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?м Ñ? коÑ?и Ñ?е белеÑ?ка извезена кÑ?оз додаÑ?ак за извоз Ñ? "
 "ХТÐ?Ð?."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:69
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:73
 msgid ""
 "The last setting for the 'Export linked notes' checkbox in the Export to "
 "HTML plugin."
 msgstr ""
 "Ð?оÑ?ледÑ?е подеÑ?аваÑ?е за 'Ð?звези повезане белеÑ?ке' Ñ? додаÑ?кÑ? за извоз Ñ? ХТÐ?Ð?."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:70
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:74
 msgid ""
 "The last setting for the 'Include all other linked notes' checkbox in the "
 "Export to HTML plugin. This setting is used in conjunction with the 'HTML "
@@ -504,7 +531,7 @@ msgstr ""
 "белеÑ?ке' подеÑ?аваÑ?ем, а одÑ?еÑ?Ñ?Ñ?е да ли Ñ?ве белеÑ?ке (Ñ?екÑ?Ñ?зивно оÑ?кÑ?ивене) "
 "Ñ?Ñ?ебаÑ?Ñ? биÑ?и Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?ене пÑ?и извозÑ? Ñ? ХТÐ?Ð?."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:71
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:75
 msgid ""
 "The note URI of the note that should be considered the \"Start Here\" note, "
 "which is always placed at the bottom of the Tomboy note menu and also "
@@ -513,7 +540,7 @@ msgstr ""
 "УРÐ? белеÑ?ке коÑ?а Ñ?е биÑ?и Ñ?маÑ?Ñ?ана белеÑ?ком за \"Ð?оÑ?еÑ?нÑ? Ñ?Ñ?аниÑ?Ñ?\", коÑ?а Ñ?е "
 "Ñ?век налази на днÑ? мениÑ?а Ñ? ТомиÑ?и и доÑ?Ñ?Ñ?пна Ñ?е пÑ?еко пÑ?еÑ?иÑ?е Ñ?а Ñ?аÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?е."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:72
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:76
 msgid ""
 "The port to use when connecting to the synchronization server via SSH. Set "
 "to -1 or less if default SSH port settings should be used instead."
@@ -522,7 +549,7 @@ msgstr ""
 "пÑ?оÑ?окола. Ð?оÑ?Ñ?авиÑ?е на -1 или маÑ?е Ñ?колико Ñ?е коÑ?иÑ?Ñ?и подÑ?азÑ?мевани SSH "
 "поÑ?Ñ?."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:73
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:77
 msgid ""
 "Time (in milliseconds) Tomboy should wait for a response when using FUSE to "
 "mount a sync share."
@@ -530,22 +557,22 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?еме (Ñ? милиÑ?екÑ?ндама) коÑ?е ТомиÑ?ине белеÑ?ке Ñ?екаÑ?Ñ? на одговоÑ? када Ñ?е "
 "коÑ?иÑ?Ñ?и FUSE да Ñ?е монÑ?иÑ?а деÑ?ена Ñ?аÑ?Ñ?икла.за Ñ?Ñ?клаÑ?иваÑ?е.Ñ?"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:74
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:78
 msgid "Timestamp format"
 msgstr "Ð?апиÑ? даÑ?Ñ?ма и вÑ?емена"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:75
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:79
 msgid "URL of SSH server containing Tomboy synchronization directory."
 msgstr ""
 "Ð?дÑ?еÑ?а SSH Ñ?еÑ?веÑ?а коÑ?а Ñ?адÑ?жи Ñ?аÑ?Ñ?иклÑ? за Ñ?Ñ?клаÑ?иваÑ?е ТомиÑ?иниÑ? белеÑ?ки."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:76
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:80
 msgid ""
 "Unique identifier for the currently configured note synchronization service "
 "addin."
 msgstr "Ð?единÑ?Ñ?вена ознака за одабÑ?ани додаÑ?ак за Ñ?Ñ?клаÑ?иваÑ?е белеÑ?ки."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:77
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:81
 msgid ""
 "Unique identifier for this Tomboy client, used when communicating with a "
 "sychronization server."
@@ -553,7 +580,7 @@ msgstr ""
 "Ð?единÑ?Ñ?вена ознака за оваÑ? клиÑ?енÑ? ТомиÑ?е коÑ?а Ñ?е коÑ?иÑ?Ñ?и пÑ?и комÑ?никаÑ?иÑ?и "
 "Ñ?а Ñ?еÑ?веÑ?ом за Ñ?Ñ?клаÑ?иваÑ?е."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:78
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:82
 msgid ""
 "Use wdfs option \"-ac\" to accept SSL certificates without prompting the "
 "user."
@@ -561,13 +588,13 @@ msgstr ""
 "Ð?оÑ?иÑ?Ñ?еÑ?е â??-acâ??опÑ?иÑ?е wdfs-а за пÑ?иÑ?ваÑ?аÑ?е SSL Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?икаÑ?а без пиÑ?аÑ?а "
 "коÑ?иÑ?ника."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:79
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:83
 msgid "User name to use when connecting to the synchronization server via SSH."
 msgstr ""
 "Ð?оÑ?иÑ?ниÑ?ко име за коÑ?иÑ?Ñ?еÑ?е пÑ?иликом повезиваÑ?а на Ñ?еÑ?веÑ? за Ñ?Ñ?клаÑ?иваÑ?е "
 "пÑ?еко SSH пÑ?оÑ?окола."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:80
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:84
 msgid ""
 "Whitespace-separated list of note URIs for notes that should always appear "
 "in the Tomboy note menu."
@@ -611,7 +638,7 @@ msgstr "_Ð?аÑ?воÑ?и"
 msgid "Close this window"
 msgstr "Ð?аÑ?воÑ?и оваÑ? пÑ?озоÑ?"
 
-#: ../Tomboy/ActionManager.cs:146 ../Tomboy/Tray.cs:294
+#: ../Tomboy/ActionManager.cs:146 ../Tomboy/Tray.cs:300
 msgid "_Quit"
 msgstr "_Ð?заÑ?и"
 
@@ -635,7 +662,7 @@ msgstr "_СадÑ?жаÑ?"
 msgid "Tomboy Help"
 msgstr "Ð?омоÑ? за ТомиÑ?Ñ?"
 
-#: ../Tomboy/ActionManager.cs:165
+#: ../Tomboy/ActionManager.cs:165 ../Tomboy/MacApplication.cs:233
 msgid "About Tomboy"
 msgstr "Ð? ТомиÑ?и"
 
@@ -799,7 +826,7 @@ msgstr "УмеÑ?ни даÑ?Ñ?м и вÑ?еме"
 
 #. initial newline
 #: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampPreferences.cs:29
-#: ../Tomboy/Applet.cs:227 ../Tomboy/Preferences.cs:146
+#: ../Tomboy/Applet.cs:227 ../Tomboy/Preferences.cs:154
 msgid "dddd, MMMM d, h:mm tt"
 msgstr "dddd, d. MMMM, h:mm tt"
 
@@ -856,14 +883,14 @@ msgstr "ШÑ?ампаÑ?"
 msgid "Error printing note"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?Ñ?ампаÑ?Ñ? белеÑ?ке"
 
-#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/PrintNotesNoteAddin.cs:219
+#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/PrintNotesNoteAddin.cs:223
 #, csharp-format
 msgid "Page {0} of {1}"
 msgstr "СÑ?Ñ?аниÑ?а {0} од {1}"
 
 #. Translators: Explanation of the date and time format specifications can be found here:
 #. * http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.globalization.datetimeformatinfo.aspx
-#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/PrintNotesNoteAddin.cs:238
+#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/PrintNotesNoteAddin.cs:242
 msgid "dddd MM/dd/yyyy, hh:mm:ss tt"
 msgstr "dddd dd.MM.yyyy, hh:mm:ss tt"
 
@@ -1073,6 +1100,11 @@ msgstr "СкоÑ?аÑ?Ñ?е белеÑ?ке"
 msgid "_Window"
 msgstr "_Ð?Ñ?озоÑ?"
 
+#: ../Tomboy/MacApplication.cs:234
+#| msgid "_Preferences"
+msgid "Preferences..."
+msgstr "Ð?оÑ?Ñ?авке..."
+
 #: ../Tomboy/Notebooks/CreateNotebookDialog.cs:24
 #: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:53
 msgid "Create a new notebook"
@@ -1155,7 +1187,7 @@ msgid "Delete the selected notebook"
 msgstr "Ð?бÑ?иÑ?и одабÑ?анÑ? Ñ?веÑ?кÑ?"
 
 #: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:68
-#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:259
+#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:260
 msgid "Notebooks"
 msgstr "СвеÑ?ке"
 
@@ -1196,11 +1228,11 @@ msgstr "СвеÑ?ка"
 msgid "_New notebook..."
 msgstr "_Ð?ова Ñ?веÑ?ка..."
 
-#: ../Tomboy/Note.cs:1578
+#: ../Tomboy/Note.cs:1568
 msgid "Really delete this note?"
 msgstr "Ð?аиÑ?Ñ?а желиÑ? да обÑ?иÑ?еÑ? овÑ? белеÑ?кÑ??"
 
-#: ../Tomboy/Note.cs:1581
+#: ../Tomboy/Note.cs:1571
 #, csharp-format
 msgid "Really delete this {0} note?"
 msgid_plural "Really delete these {0} notes?"
@@ -1209,11 +1241,11 @@ msgstr[1] "Ð?аиÑ?Ñ?а желиÑ? да обÑ?иÑ?еÑ? ове {0} белеÑ?ке
 msgstr[2] "Ð?аиÑ?Ñ?а желиÑ? да обÑ?иÑ?еÑ? овиÑ?{0} белеÑ?ки?"
 msgstr[3] "Ð?аиÑ?Ñ?а желиÑ? да обÑ?иÑ?еÑ? овиÑ?{0} белеÑ?ка?"
 
-#: ../Tomboy/Note.cs:1592
+#: ../Tomboy/Note.cs:1582
 msgid "If you delete a note it is permanently lost."
 msgstr "Ð?ко Ñ?е обÑ?иÑ?еÑ? она Ñ?е заÑ?век биÑ?и изгÑ?бÑ?ена."
 
-#: ../Tomboy/Note.cs:1620
+#: ../Tomboy/Note.cs:1616
 #, csharp-format
 msgid ""
 "An error occurred while saving your notes. Please check that you have "
@@ -1224,7 +1256,7 @@ msgstr ""
 "пÑ?оÑ?Ñ?оÑ?а на диÑ?кÑ? и да имаÑ?е пÑ?ава Ñ?пиÑ?а Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?иклÑ? {0}. Ð?еÑ?аÑ?и о гÑ?еÑ?Ñ?и Ñ?Ñ? "
 "запиÑ?ани Ñ? {1}."
 
-#: ../Tomboy/Note.cs:1636
+#: ../Tomboy/Note.cs:1632
 msgid "Error saving note data."
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?Ñ?ваÑ?Ñ? подаÑ?ака белеÑ?ке."
 
@@ -1823,19 +1855,19 @@ msgstr "Ð?еÑ?Ñ?завиÑ?ноÑ?Ñ?и додаÑ?ка:"
 msgid "_Search:"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?Ñ?а_жи:"
 
-#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:330
+#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:331
 msgid "Note"
 msgstr "Ð?елеÑ?ка"
 
-#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:352
+#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:353
 msgid "Last Changed"
 msgstr "Ð?оÑ?ледÑ?а измена"
 
-#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:483
+#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:484
 msgid "Matches"
 msgstr "Ð?оклапаÑ?а"
 
-#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:534
+#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:535
 #, csharp-format
 msgid "{0} match"
 msgid_plural "{0} matches"
@@ -1844,7 +1876,7 @@ msgstr[1] "({0} поклапаÑ?а)"
 msgstr[2] "({0} поклапаÑ?а)"
 msgstr[3] "({0} поклапаÑ?е)"
 
-#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:548
+#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:549
 #, csharp-format
 msgid "Total: {0} note"
 msgid_plural "Total: {0} notes"
@@ -1853,7 +1885,7 @@ msgstr[1] "УкÑ?пно: {0} белеÑ?ке"
 msgstr[2] "УкÑ?пно: {0} белеÑ?ки"
 msgstr[3] "УкÑ?пно: {0} белеÑ?ка"
 
-#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:559
+#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:560
 #, csharp-format
 msgid "Matches: {0} note"
 msgid_plural "Matches: {0} notes"
@@ -1862,23 +1894,23 @@ msgstr[1] "Ð?Ñ?онаÑ?ено: {0} белеÑ?ке"
 msgstr[2] "Ð?Ñ?онаÑ?ено: {0} белеÑ?ки"
 msgstr[3] "УкÑ?пно: {0} белеÑ?ка"
 
-#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:695
+#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:696
 msgid "Notes"
 msgstr "Ð?елеÑ?ке"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:266
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:267
 msgid "Cannot create new note"
 msgstr "Ð?е могÑ? да напÑ?авим новÑ? белеÑ?кÑ?"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:332
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:333
 msgid "Primary Development:"
 msgstr "Ð?лавни Ñ?азвоÑ?:"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:338
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:339
 msgid "Contributors:"
 msgstr "Ð?опÑ?иноÑ?иоÑ?и:"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:403
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:404
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Ð?оÑ?ан РакиÑ? <grakic devbase net>\n"
@@ -1886,7 +1918,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "http://prevod.org â?? пÑ?евод на Ñ?Ñ?пÑ?ки Ñ?език."
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:412
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:413
 msgid ""
 "Copyright © 2004-2007 Alex Graveley\n"
 "Copyright © 2004-2009 Others\n"
@@ -1894,15 +1926,15 @@ msgstr ""
 "Copyright © 2004-2007 Alex Graveley\n"
 "Copyright © 2004-2009 Ð?Ñ?Ñ?али\n"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:414
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:415
 msgid "A simple and easy to use desktop note-taking application."
 msgstr "Ð?едноÑ?Ñ?аван и згодан пÑ?огÑ?амÑ?иÑ? за Ñ?ваÑ?аÑ?е белеÑ?ки"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:424
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:425
 msgid "Homepage"
 msgstr "Ð?еб Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?а"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:536
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:537
 msgid ""
 "Tomboy: A simple, easy to use desktop note-taking application.\n"
 "Copyright (C) 2004-2006 Alex Graveley <alex beatniksoftware com>\n"
@@ -1912,7 +1944,7 @@ msgstr ""
 "Copyright (C) 2004-2006 Alex Graveley <alex beatniksoftware com>\n"
 "\n"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:548
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:549
 msgid ""
 "Usage:\n"
 " --version\t\t\tPrint version information.\n"
@@ -1928,7 +1960,7 @@ msgstr ""
 " --search [Ñ?екÑ?Ñ?]\t\tТÑ?ажи Ñ?неÑ?и Ñ?екÑ?Ñ? кÑ?оз Ñ?ве белеÑ?ке Ñ? пÑ?озоÑ?Ñ? за "
 "пÑ?еÑ?Ñ?агÑ?.\n"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:558
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:559
 msgid ""
 " --new-note\t\t\tCreate and display a new note.\n"
 " --new-note [title]\t\tCreate and display a new note, with a title.\n"
@@ -1943,7 +1975,7 @@ msgstr ""
 " --start-here\t\t\tÐ?Ñ?икажи белеÑ?кÑ? 'Ð?оÑ?еÑ?на Ñ?Ñ?аниÑ?а'.\n"
 " --highlight-search [Ñ?екÑ?Ñ?]\tÐ?Ñ?онаÑ?и и обележи Ñ?екÑ?Ñ? Ñ? оÑ?воÑ?еноÑ? белеÑ?ки.\n"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:572
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:573
 #, csharp-format
 msgid "Version {0}"
 msgstr "Ð?еÑ?зиÑ?а {0}"
@@ -1952,7 +1984,7 @@ msgstr "Ð?еÑ?зиÑ?а {0}"
 msgid " (new)"
 msgstr " (нова)"
 
-#: ../Tomboy/Tray.cs:287
+#: ../Tomboy/Tray.cs:293
 msgid "_About Tomboy"
 msgstr "_Ð? ТомиÑ?и"
 
diff --git a/po/sr latin po b/po/sr latin po
index 8d966ac..0967df0 100644
--- a/po/sr latin po
+++ b/po/sr latin po
@@ -5,15 +5,16 @@
 #
 # Maintainer: Goran RakiÄ? <grakic devbase net>
 # MiloÅ¡ PopoviÄ? <gpopac gmail com>, 2010.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: HEAD\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=tomboy&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-03-28 17:43+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-29 01:52+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-06-07 21:58+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-27 15:00+0200\n"
 "Last-Translator: MiloÅ¡ PopoviÄ? <gpopac gmail com>\n"
-"Language-Team: Serbian <gnome prevod org>\n"
+"Language-Team: Serbian <gnom prevod org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -33,12 +34,12 @@ msgid "Tomboy Applet Factory"
 msgstr "PodrÅ¡ka za programÄ?e TomiÄ?ine beleÅ¡ke"
 
 #: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:4 ../data/tomboy.desktop.in.h:3
-#: ../Tomboy/Tray.cs:573
+#: ../Tomboy/Tray.cs:579
 msgid "Tomboy Notes"
 msgstr "TomiÄ?ine beleÅ¡ke"
 
 #: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:1 ../Tomboy/ActionManager.cs:179
-#: ../Tomboy/Tray.cs:268
+#: ../Tomboy/Tray.cs:274
 msgid "S_ynchronize Notes"
 msgstr "_Uskladi beleške"
 
@@ -47,12 +48,12 @@ msgid "_About"
 msgstr "_O programu"
 
 #: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:3 ../Tomboy/ActionManager.cs:157
-#: ../Tomboy/Tray.cs:282
+#: ../Tomboy/Tray.cs:288
 msgid "_Help"
 msgstr "_PomoÄ?"
 
 #: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:4 ../Tomboy/ActionManager.cs:153
-#: ../Tomboy/Tray.cs:277
+#: ../Tomboy/Tray.cs:283
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Postavke..."
 
@@ -113,30 +114,39 @@ msgid "Enable Middle-Click Paste On Icon."
 msgstr "OmoguÄ?i ubacivanje srednjim klikom na ikonu."
 
 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:11
+#| msgid "TrayIcon"
+msgid "Enable Tray Icon"
+msgstr "Postavi ikonicu u obaveštajnu zonu"
+
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:12
 msgid "Enable WikiWord highlighting"
 msgstr "OmoguÄ?i obeležavanje VikiReÄ?i"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:12
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:13
 msgid "Enable closing notes with escape."
 msgstr "OmoguÄ?i zatvaranje beleÅ¡ke tasterom Esc."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:13
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:14
 msgid "Enable custom font"
 msgstr "OmoguÄ?i poseban slovni lik"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:14
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:15
 msgid "Enable global keybindings"
 msgstr "OmoguÄ?i preÄ?ice sa tastature"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:15
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:16
 msgid "Enable spellchecking"
 msgstr "OmoguÄ?i proveru pravopisa"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:16
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:17
 msgid "Enable startup notes"
 msgstr "OmoguÄ?i beleÅ¡ke pri pokretanju"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:17
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:18
+msgid "Enable the Delete Note confirmation dialog"
+msgstr "UkljuÄ?uje potvrdu za brisanje beleÅ¡ke"
+
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:19
 msgid ""
 "Enable this option if you want bulleted lists to be automatic when you place "
 "- or * at the beginning of a line."
@@ -144,7 +154,7 @@ msgstr ""
 "UkljuÄ?ite opciju da bi omoguÄ?ili automatsko pravljenje listi kada se ukuca â??-â?? "
 "ili â??*â?? na poÄ?etku reda."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:18
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:20
 msgid ""
 "Enable this option if you want to be able to middle-click the Tomboy icon to "
 "paste timestamped content into the Start Here note."
@@ -152,7 +162,7 @@ msgstr ""
 "UkljuÄ?ite opciju da bi omoguÄ?i da srednji klik na ikonicu Tomice ubaci sadržaj "
 "obeležen tekuÄ?im vremenom u beleÅ¡ku za poÄ?etnu stranicu."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:19
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:21
 msgid ""
 "Enable this option to highlight words ThatLookLikeThis. Clicking the word "
 "will create a note with that name."
@@ -160,23 +170,30 @@ msgstr ""
 "OmoguÄ?i ovu opciju za obeležavanje reÄ?i KojeIzgledajuOvako. Klik iznad reÄ?i "
 "Ä?e tada napraviti novu beleÅ¡ku sa tim imenom."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:20
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:22
 msgid "FUSE Mounting Timeout (ms)"
 msgstr "Vreme isteka FUSE montiranja (ms)"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:21
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:23
 msgid "HTML Export All Linked Notes"
 msgstr "HTML izvozi povezane beleške"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:22
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:24
 msgid "HTML Export Last Directory"
 msgstr "Poslednji direktorijum za HTML izvoz"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:23
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:25
 msgid "HTML Export Linked Notes"
 msgstr "Povezane beleške u HTML izvozu"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:24
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:26
+msgid ""
+"If disabled, the \"Delete Note\" confirmation dialog will be suppressed."
+msgstr ""
+"Ukoliko iskljuÄ?ite ovu opciju, prozorÄ?e za potvrdu brisanja beleÅ¡ke neÄ?e biti "
+"prikazano."
+
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:27
 msgid ""
 "If enable_custom_font is true, the font name set here will be used as the "
 "font when displaying notes."
@@ -184,7 +201,7 @@ msgstr ""
 "Ako je enable_custom_font ukljuÄ?eno, biÄ?e koriÅ¡Ä?en ovde odabran skup slovnih "
 "likova pri prikazu beleški."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:25
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:28
 msgid ""
 "If enabled, all notes that were open when Tomboy quit will automatically be "
 "reopened at startup."
@@ -192,12 +209,22 @@ msgstr ""
 "Ako je ukljuÄ?eno, sve otvorene beleÅ¡ke u trenutku gaÅ¡enja Tomice Ä?e biti "
 "ponovo otvorene pri pokretanju."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:26
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:29
 msgid "If enabled, an opened note can be closed by hitting the escape key."
 msgstr ""
 "Ako je ukljuÄ?eno otvorena beleÅ¡ka može biti zatvorena pritiskom na tipku Esc."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:27
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:30
+msgid ""
+"If true, Tomboy's tray icon will be displayed in the notification area. "
+"Disabling this may be useful when another application is providing the "
+"functionality of the tray icon."
+msgstr ""
+"Ukoliko je postavljeno na â??trueâ?? (taÄ?no) prikazaÄ?e se Tomicina ikonica u "
+"obaveÅ¡tajnoj zoni panela. IskljuÄ?ivanje ove opcije je korisno ukoliko neki "
+"drugi program obezbedi obaveštajnu ikonicu."
+
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:31
 msgid ""
 "If true, misspellings will be underlined in red, and correct spelling "
 "suggestions shown in the right-click menu."
@@ -205,7 +232,7 @@ msgstr ""
 "Ako je ukljuÄ?eno, neispravno napisane reÄ?i Ä?e biti crveno podvuÄ?ene, sa "
 "predlozima koji se pojavljuju u meniju po desnom kliku na reÄ?."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:28
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:32
 msgid ""
 "If true, the desktop-global keybindings set in /apps/tomboy/"
 "global_keybindings will be enabled, allowing for useful Tomboy actions to be "
@@ -215,7 +242,7 @@ msgstr ""
 "omoguÄ?ene, Å¡to daje moguÄ?nost da se nekim korisnim akcijama TomiÄ?inih "
 "beleški pristupa iz drugih programa."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:29
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:33
 msgid ""
 "If true, the font name set in custom_font_face will be used as the font when "
 "displaying notes. Otherwise the desktop default font will be used."
@@ -224,7 +251,7 @@ msgstr ""
 "custom_font_face pri prikazu beleÅ¡ki, inaÄ?e podrazumevani slovni lik Ä?e biti "
 "koriÅ¡Ä?en."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:30
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:34
 msgid ""
 "Indicates that the Sticky Note Importer plugin has not been run, so it "
 "should run automatically the next time Tomboy starts."
@@ -232,14 +259,14 @@ msgstr ""
 "Indicira da uvoz gnomovih belešku nije pokrenut, i da treba biti pokrenut "
 "pri sledeÄ?em TomiÄ?inom pokretanju."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:31
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:35
 msgid ""
 "Integer determining the minimum number of notes to show in the Tomboy note "
 "menu."
 msgstr ""
 "Ceo broj koji odreÄ?uje minimalni broj beleÅ¡ki koje Ä?e biti prikazane u meniju"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:32
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:36
 msgid ""
 "Integer value indicating how frequently to perform a background sync of your "
 "notes (when sync is configured). Any value less than 1 indicates that "
@@ -251,7 +278,7 @@ msgstr ""
 "je sinhronizacija iskljuÄ?ena. Najmanja prihvatljiva vrednost je 5. Vrednost je "
 "u minutima."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:33
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:37
 msgid ""
 "Integer value indicating if there is a preference to always perform a "
 "specific behavior when a conflict is detected, instead of prompting the "
@@ -264,7 +291,7 @@ msgstr ""
 "Vrednost â??0â?? odreÄ?uje da treba pitati korisnika tako da se problemi reÅ¡avaju "
 "od sluÄ?aja do sluÄ?aja."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:34
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:38
 msgid ""
 "Integer value indicating if there is a preference to always perform a "
 "specific link updating behavior when a note is renamed, instead of prompting "
@@ -282,15 +309,15 @@ msgstr ""
 "ažurirati na novo ime beleške tako da veza ka preimenovanoj belešci nastavi "
 "da postoji."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:35
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:39
 msgid "Link Updating Behavior on Note Rename"
 msgstr "Ponašanje za ažuriranje veza pri preimenovanju beleške"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:36
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:40
 msgid "List of pinned notes."
 msgstr "Lista zabodenih beleški."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:37
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:41
 msgid ""
 "Maximum characters of note title to show in the Tomboy tray or panel applet "
 "note menu."
@@ -298,36 +325,36 @@ msgstr ""
 "Maksimalni broj karaktera iz naslova beleške koji se prikazuju u ikonici "
 "panela ili u meniju panela."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:38
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:42
 msgid "Maximum note title length to show in tray menu."
 msgstr "Minimalna dužina naslova beleške za prikazivanje u meniju panela."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:39
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:43
 msgid "Minimum number of notes to show in menu"
 msgstr "Minimalan broj beleški za prikaz u meniju"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:40
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:44
 msgid "Note Synchronization Conflict Saved Behavior"
 msgstr "PonaÅ¡anje u sluÄ?aju sukoba pri usklaÄ?ivanju beleÅ¡ki"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:41
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:45
 msgid "Open Recent Changes"
 msgstr "Otvori skorašnje izmene"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:42
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:46
 msgid "Open Search Dialog"
 msgstr "Otvori prozorÄ?e za pretragu"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:43
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:47
 msgid "Open Start Here"
 msgstr "Otvori poÄ?etnu stanicu"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:44
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:48
 msgid "Path on SSH server to Tomboy synchronization directory (optional)."
 msgstr ""
 "Putanja na SSH serveru za fasciklu usklaÄ?ivanja TomiÄ?inih beleÅ¡ki (opciono)."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:45
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:49
 msgid ""
 "Path to the synchronization server when using the filesystem synchronization "
 "service addin."
@@ -335,71 +362,71 @@ msgstr ""
 "Putanja do servera za usklaÄ?ivanje kada se koristi dodatak za usklaÄ?ivanje "
 "preko sistema datoteka."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:46
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:50
 msgid "SSHFS Remote Synchronization Folder"
 msgstr "SSHFS udaljena fascikla za usklaÄ?ivanje"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:47
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:51
 msgid "SSHFS Remote Synchronization User Name"
 msgstr "SSHFS korisniÄ?ko ime za udaljeno usklaÄ?ivanje"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:48
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:52
 msgid "SSHFS Synchronization Server Port"
 msgstr "SSHFS port za udaljeno usklaÄ?ivanje"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:49
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:53
 msgid "SSHFS Synchronization Server URL"
 msgstr "SSHFS adresa za udaljeno usklaÄ?ivanje"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:50
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:54
 msgid "Saved height of Search window"
 msgstr "SaÄ?uvana visina prozora za pretragu"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:51
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:55
 msgid "Saved horizontal position of Search window"
 msgstr "SaÄ?uvana horizontalna pozicija prozora za pretragu"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:52
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:56
 msgid "Saved vertical position of Search window"
 msgstr "SaÄ?uvana vertikalna pozicija prozora za pretragu"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:53
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:57
 msgid "Saved width of Search window"
 msgstr "SaÄ?uvana Å¡irina prozora za pretragu"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:54
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:58
 msgid "Selected Synchronization Service Addin"
 msgstr "Odabrani dodatak za servis usklaÄ?ivanja"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:55
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:59
 msgid "Set to TRUE to activate"
 msgstr "Postavi na TRUE da bi bilo ukljuÄ?eno"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:56
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:60
 msgid "Show applet menu"
 msgstr "Prikaži meni programÄ?eta"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:57
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:61
 msgid "Start Here Note"
 msgstr "BeleÅ¡ka za poÄ?etnu stanicu"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:58
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:62
 msgid "Sticky Note Importer First Run"
 msgstr "Uvoz gnomovih beleški"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:59
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:63
 msgid "Synchronization Client ID"
 msgstr "ID klijenta za servis usklaÄ?ivanja"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:60
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:64
 msgid "Synchronization Local Server Path"
 msgstr "Lokalna putanja do servera za usklaÄ?ivanje"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:61
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:65
 msgid "The date format that is used for the timestamp."
 msgstr "Format datuma za oznaku vremena."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:62
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:66
 msgid ""
 "The global keybinding for creating and displaying a new Note. The format "
 "looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -414,7 +441,7 @@ msgstr ""
 "\"&lt;Ctrl&gt;\". Ako postaviš ovu opciju na posebnu vrednost \"disabled\","
 "tada neÄ?e postojati preÄ?ica za ovu akciju."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:63
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:67
 msgid ""
 "The global keybinding for opening the \"Start Here\" note. The format looks "
 "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
@@ -429,7 +456,7 @@ msgstr ""
 "Ctl&gt;\"i \"&lt;Ctrl&gt;\". Ako postaviš ovu opciju na posebnu vrednost "
 "\"disabled\",tada neÄ?e postojati preÄ?ica za ovu akciju."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:64
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:68
 msgid ""
 "The global keybinding for opening the Note Search dialog. The format looks "
 "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
@@ -444,7 +471,7 @@ msgstr ""
 "Ctl&gt;\"i \"&lt;Ctrl&gt;\". Ako postaviš ovu opciju na posebnu vrednost "
 "\"disabled\",tada neÄ?e postojati preÄ?ica za ovu akciju."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:65
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:69
 msgid ""
 "The global keybinding for opening the Recent Changes dialog. The format "
 "looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -459,7 +486,7 @@ msgstr ""
 "\"&lt;Ctl&gt;\"i \"&lt;Ctrl&gt;\". Ako postaviš ovu opciju na posebnu "
 "vrednost \"disabled\",tada neÄ?e postojati preÄ?ica za ovu akciju."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:66
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:70
 msgid ""
 "The global keybinding for showing the Tomboy applet's menu. The format looks "
 "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
@@ -474,25 +501,25 @@ msgstr ""
 "\"&lt;Ctrl&gt;\". Ako postaviš ovu opciju na posebnu vrednost \"disabled\","
 "tada neÄ?e postojati preÄ?ica za ovu akciju."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:67
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:71
 msgid "The handler for \"note://\" URLs"
 msgstr "Program za prihvatanje \"note://\" URL adresa"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:68
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:72
 msgid ""
 "The last directory a note was exported to using the Export To HTML plugin."
 msgstr ""
 "Poslednji direktorijum u koji je beleška izvezena kroz dodatak za izvoz u "
 "HTML."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:69
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:73
 msgid ""
 "The last setting for the 'Export linked notes' checkbox in the Export to "
 "HTML plugin."
 msgstr ""
 "Poslednje podešavanje za 'Izvezi povezane beleške' u dodatku za izvoz u HTML."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:70
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:74
 msgid ""
 "The last setting for the 'Include all other linked notes' checkbox in the "
 "Export to HTML plugin. This setting is used in conjunction with the 'HTML "
@@ -504,7 +531,7 @@ msgstr ""
 "beleÅ¡ke' podeÅ¡avanjem, a odreÄ?uje da li sve beleÅ¡ke (rekurzivno otkrivene) "
 "trebaju biti ukljuÄ?ene pri izvozu u HTML."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:71
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:75
 msgid ""
 "The note URI of the note that should be considered the \"Start Here\" note, "
 "which is always placed at the bottom of the Tomboy note menu and also "
@@ -513,7 +540,7 @@ msgstr ""
 "URI beleÅ¡ke koja Ä?e biti smatrana beleÅ¡kom za \"PoÄ?etnu stanicu\", koja se "
 "uvek nalazi na dnu menija u Tomici i dostupna je preko preÄ?ice sa tastature."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:72
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:76
 msgid ""
 "The port to use when connecting to the synchronization server via SSH. Set "
 "to -1 or less if default SSH port settings should be used instead."
@@ -522,7 +549,7 @@ msgstr ""
 "protokola. Postavite na -1 ili manje ukoliko se koristi podrazumevani SSH "
 "port."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:73
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:77
 msgid ""
 "Time (in milliseconds) Tomboy should wait for a response when using FUSE to "
 "mount a sync share."
@@ -530,22 +557,22 @@ msgstr ""
 "Vreme (u milisekundama) koje TomiÄ?ine beleÅ¡ke Ä?ekaju na odgovor kada se "
 "koristi FUSE da se montira deljena fascikla.za usklaÄ?ivanje.s"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:74
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:78
 msgid "Timestamp format"
 msgstr "Zapis datuma i vremena"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:75
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:79
 msgid "URL of SSH server containing Tomboy synchronization directory."
 msgstr ""
 "Adresa SSH servera koja sadrži fasciklu za usklaÄ?ivanje TomiÄ?inih beleÅ¡ki."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:76
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:80
 msgid ""
 "Unique identifier for the currently configured note synchronization service "
 "addin."
 msgstr "Jedinstvena oznaka za odabrani dodatak za usklaÄ?ivanje beleÅ¡ki."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:77
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:81
 msgid ""
 "Unique identifier for this Tomboy client, used when communicating with a "
 "sychronization server."
@@ -553,7 +580,7 @@ msgstr ""
 "Jedinstvena oznaka za ovaj klijent Tomice koja se koristi pri komunikaciji "
 "sa serverom za usklaÄ?ivanje."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:78
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:82
 msgid ""
 "Use wdfs option \"-ac\" to accept SSL certificates without prompting the "
 "user."
@@ -561,13 +588,13 @@ msgstr ""
 "KoriÅ¡Ä?enje â??-acâ??opcije wdfs-a za prihvatanje SSL sertifikata bez pitanja "
 "korisnika."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:79
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:83
 msgid "User name to use when connecting to the synchronization server via SSH."
 msgstr ""
 "KorisniÄ?ko ime za koriÅ¡Ä?enje prilikom povezivanja na server za usklaÄ?ivanje "
 "preko SSH protokola."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:80
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:84
 msgid ""
 "Whitespace-separated list of note URIs for notes that should always appear "
 "in the Tomboy note menu."
@@ -611,7 +638,7 @@ msgstr "_Zatvori"
 msgid "Close this window"
 msgstr "Zatvori ovaj prozor"
 
-#: ../Tomboy/ActionManager.cs:146 ../Tomboy/Tray.cs:294
+#: ../Tomboy/ActionManager.cs:146 ../Tomboy/Tray.cs:300
 msgid "_Quit"
 msgstr "_IzaÄ?i"
 
@@ -635,7 +662,7 @@ msgstr "_Sadržaj"
 msgid "Tomboy Help"
 msgstr "PomoÄ? za Tomicu"
 
-#: ../Tomboy/ActionManager.cs:165
+#: ../Tomboy/ActionManager.cs:165 ../Tomboy/MacApplication.cs:233
 msgid "About Tomboy"
 msgstr "O Tomici"
 
@@ -799,7 +826,7 @@ msgstr "Umetni datum i vreme"
 
 #. initial newline
 #: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampPreferences.cs:29
-#: ../Tomboy/Applet.cs:227 ../Tomboy/Preferences.cs:146
+#: ../Tomboy/Applet.cs:227 ../Tomboy/Preferences.cs:154
 msgid "dddd, MMMM d, h:mm tt"
 msgstr "dddd, d. MMMM, h:mm tt"
 
@@ -856,14 +883,14 @@ msgstr "Å tampaj"
 msgid "Error printing note"
 msgstr "Greška pri štampanju beleške"
 
-#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/PrintNotesNoteAddin.cs:219
+#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/PrintNotesNoteAddin.cs:223
 #, csharp-format
 msgid "Page {0} of {1}"
 msgstr "Stranica {0} od {1}"
 
 #. Translators: Explanation of the date and time format specifications can be found here:
 #. * http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.globalization.datetimeformatinfo.aspx
-#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/PrintNotesNoteAddin.cs:238
+#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/PrintNotesNoteAddin.cs:242
 msgid "dddd MM/dd/yyyy, hh:mm:ss tt"
 msgstr "dddd dd.MM.yyyy, hh:mm:ss tt"
 
@@ -1073,6 +1100,11 @@ msgstr "Skorašnje beleške"
 msgid "_Window"
 msgstr "_Prozor"
 
+#: ../Tomboy/MacApplication.cs:234
+#| msgid "_Preferences"
+msgid "Preferences..."
+msgstr "Postavke..."
+
 #: ../Tomboy/Notebooks/CreateNotebookDialog.cs:24
 #: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:53
 msgid "Create a new notebook"
@@ -1155,7 +1187,7 @@ msgid "Delete the selected notebook"
 msgstr "Obriši odabranu svesku"
 
 #: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:68
-#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:259
+#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:260
 msgid "Notebooks"
 msgstr "Sveske"
 
@@ -1196,11 +1228,11 @@ msgstr "Sveska"
 msgid "_New notebook..."
 msgstr "_Nova sveska..."
 
-#: ../Tomboy/Note.cs:1578
+#: ../Tomboy/Note.cs:1568
 msgid "Really delete this note?"
 msgstr "Zaista želiš da obrišeš ovu belešku?"
 
-#: ../Tomboy/Note.cs:1581
+#: ../Tomboy/Note.cs:1571
 #, csharp-format
 msgid "Really delete this {0} note?"
 msgid_plural "Really delete these {0} notes?"
@@ -1209,11 +1241,11 @@ msgstr[1] "Zaista želiš da obrišeš ove {0} beleške?"
 msgstr[2] "Zaista želiš da obrišeš ovih{0} beleški?"
 msgstr[3] "Zaista želiš da obrišeš ovih{0} beleška?"
 
-#: ../Tomboy/Note.cs:1592
+#: ../Tomboy/Note.cs:1582
 msgid "If you delete a note it is permanently lost."
 msgstr "Ako je obriÅ¡eÅ¡ ona Ä?e zauvek biti izgubljena."
 
-#: ../Tomboy/Note.cs:1620
+#: ../Tomboy/Note.cs:1616
 #, csharp-format
 msgid ""
 "An error occurred while saving your notes. Please check that you have "
@@ -1224,7 +1256,7 @@ msgstr ""
 "prostora na disku i da imate prava upisa u fasciklu {0}. Detalji o grešci su "
 "zapisani u {1}."
 
-#: ../Tomboy/Note.cs:1636
+#: ../Tomboy/Note.cs:1632
 msgid "Error saving note data."
 msgstr "GreÅ¡ka pri Ä?uvanju podataka beleÅ¡ke."
 
@@ -1823,19 +1855,19 @@ msgstr "MeÄ?uzavisnosti dodatka:"
 msgid "_Search:"
 msgstr "Pretra_ži:"
 
-#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:330
+#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:331
 msgid "Note"
 msgstr "Beleška"
 
-#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:352
+#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:353
 msgid "Last Changed"
 msgstr "Poslednja izmena"
 
-#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:483
+#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:484
 msgid "Matches"
 msgstr "Poklapanja"
 
-#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:534
+#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:535
 #, csharp-format
 msgid "{0} match"
 msgid_plural "{0} matches"
@@ -1844,7 +1876,7 @@ msgstr[1] "({0} poklapanja)"
 msgstr[2] "({0} poklapanja)"
 msgstr[3] "({0} poklapanje)"
 
-#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:548
+#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:549
 #, csharp-format
 msgid "Total: {0} note"
 msgid_plural "Total: {0} notes"
@@ -1853,7 +1885,7 @@ msgstr[1] "Ukupno: {0} beleške"
 msgstr[2] "Ukupno: {0} beleški"
 msgstr[3] "Ukupno: {0} beleška"
 
-#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:559
+#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:560
 #, csharp-format
 msgid "Matches: {0} note"
 msgid_plural "Matches: {0} notes"
@@ -1862,23 +1894,23 @@ msgstr[1] "PronaÄ?eno: {0} beleÅ¡ke"
 msgstr[2] "PronaÄ?eno: {0} beleÅ¡ki"
 msgstr[3] "Ukupno: {0} beleška"
 
-#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:695
+#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:696
 msgid "Notes"
 msgstr "Beleške"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:266
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:267
 msgid "Cannot create new note"
 msgstr "Ne mogu da napravim novu belešku"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:332
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:333
 msgid "Primary Development:"
 msgstr "Glavni razvoj:"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:338
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:339
 msgid "Contributors:"
 msgstr "Doprinosioci:"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:403
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:404
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Goran RakiÄ? <grakic devbase net>\n"
@@ -1886,7 +1918,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "http://prevod.org â?? prevod na srpski jezik."
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:412
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:413
 msgid ""
 "Copyright © 2004-2007 Alex Graveley\n"
 "Copyright © 2004-2009 Others\n"
@@ -1894,15 +1926,15 @@ msgstr ""
 "Copyright © 2004-2007 Alex Graveley\n"
 "Copyright © 2004-2009 Ostali\n"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:414
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:415
 msgid "A simple and easy to use desktop note-taking application."
 msgstr "Jednostavan i zgodan programÄ?iÄ? za hvatanje beleÅ¡ki"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:424
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:425
 msgid "Homepage"
 msgstr "Veb stranica"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:536
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:537
 msgid ""
 "Tomboy: A simple, easy to use desktop note-taking application.\n"
 "Copyright (C) 2004-2006 Alex Graveley <alex beatniksoftware com>\n"
@@ -1912,7 +1944,7 @@ msgstr ""
 "Copyright (C) 2004-2006 Alex Graveley <alex beatniksoftware com>\n"
 "\n"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:548
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:549
 msgid ""
 "Usage:\n"
 " --version\t\t\tPrint version information.\n"
@@ -1928,7 +1960,7 @@ msgstr ""
 " --search [tekst]\t\tTraži uneti tekst kroz sve beleške u prozoru za "
 "pretragu.\n"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:558
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:559
 msgid ""
 " --new-note\t\t\tCreate and display a new note.\n"
 " --new-note [title]\t\tCreate and display a new note, with a title.\n"
@@ -1943,7 +1975,7 @@ msgstr ""
 " --start-here\t\t\tPrikaži beleÅ¡ku 'PoÄ?etna stanica'.\n"
 " --highlight-search [tekst]\tPronaÄ?i i obeleži tekst u otvorenoj beleÅ¡ki.\n"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:572
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:573
 #, csharp-format
 msgid "Version {0}"
 msgstr "Verzija {0}"
@@ -1952,7 +1984,7 @@ msgstr "Verzija {0}"
 msgid " (new)"
 msgstr " (nova)"
 
-#: ../Tomboy/Tray.cs:287
+#: ../Tomboy/Tray.cs:293
 msgid "_About Tomboy"
 msgstr "_O Tomici"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]