[gnome-media/gnome-2-32] Updated Bulgarian translationcommit 6d0877eefe06071bdf233e8621a02fdf3fb244fd
Author: Alexander Shopov <ash contact bg>
Date:   Thu Aug 26 23:27:41 2010 +0300

    Updated Bulgarian translation

 po/bg.po |  279 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 149 insertions(+), 130 deletions(-)
---
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 04bc419..4defa14 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -11,12 +11,13 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnome-media master\n"
+"Project-Id-Version: gnome-media gnome-2-32\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-03-17 17:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-17 16:59+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-26 23:27+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-26 23:27+0300\n"
 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash kambanaria org>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict fsa-bg org>\n"
+"Language: bg\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -52,7 +53,7 @@ msgid "Version of this application"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?иÑ? на Ñ?ази пÑ?огÑ?ама"
 
 #: ../gnome-volume-control/src/applet-main.c:62
-msgid " - GNOME Volume Control Applet"
+msgid " â?? GNOME Volume Control Applet"
 msgstr "â?? аплеÑ? на GNOME за Ñ?илаÑ?а на звÑ?ка"
 
 #: ../gnome-volume-control/src/dialog-main.c:124
@@ -64,58 +65,66 @@ msgid "Startup page"
 msgstr "Ð?аÑ?ална Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?а"
 
 #: ../gnome-volume-control/src/dialog-main.c:168
-msgid " - GNOME Volume Control"
+msgid " â?? GNOME Volume Control"
 msgstr "â?? Ñ?ила на звÑ?ка на GNOME"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-applet.c:273
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1920
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-applet.c:275
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1918
 msgid "Output"
 msgstr "Ð?зÑ?од"
 
 #: ../gnome-volume-control/src/gvc-applet.c:277
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1834
+msgid "Sound Output Volume"
+msgstr "Сила на изÑ?ода"
+
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-applet.c:281
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1832
 msgid "Input"
 msgstr "Ð?Ñ?од"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-balance-bar.c:108
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-applet.c:283
+msgid "Microphone Volume"
+msgstr "Сила на микÑ?оÑ?она"
+
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-balance-bar.c:109
 msgctxt "balance"
 msgid "Left"
 msgstr "Ð?Ñ?во"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-balance-bar.c:109
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-balance-bar.c:110
 msgctxt "balance"
 msgid "Right"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?но"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-balance-bar.c:112
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-balance-bar.c:113
 msgctxt "balance"
 msgid "Rear"
 msgstr "Ð?Ñ?зад"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-balance-bar.c:113
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-balance-bar.c:114
 msgctxt "balance"
 msgid "Front"
 msgstr "Ð?Ñ?пÑ?ед"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-balance-bar.c:116
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-balance-bar.c:117
 msgctxt "balance"
 msgid "Minimum"
 msgstr "Ð?инимÑ?м"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-balance-bar.c:117
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-balance-bar.c:118
 msgctxt "balance"
 msgid "Maximum"
 msgstr "Ð?акÑ?имÑ?м"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-balance-bar.c:291
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-balance-bar.c:294
 msgid "_Balance:"
 msgstr "_Ð?аланÑ?:"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-balance-bar.c:294
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-balance-bar.c:297
 msgid "_Fade:"
 msgstr "_Ð?аÑ?иÑ?ване:"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-balance-bar.c:297
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-balance-bar.c:300
 msgid "_Subwoofer:"
 msgstr "_Ð?аÑ?:"
 
@@ -135,15 +144,15 @@ msgid "Mute"
 msgstr "Ð?аглÑ?Ñ?аване"
 
 #: ../gnome-volume-control/src/gvc-combo-box.c:166
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1578
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1576
 msgid "_Profile:"
 msgstr "Ð?Ñ?о_Ñ?ил:"
 
 #. translators:
 #. * The device has been disabled
 #: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-control.c:1005
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:896
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:992
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:895
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:991
 msgid "Disabled"
 msgstr "Ð?зклÑ?Ñ?ен"
 
@@ -169,89 +178,89 @@ msgstr[1] "%u вÑ?ода"
 msgid "System Sounds"
 msgstr "СиÑ?Ñ?емни звÑ?Ñ?и"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:311
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:606
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:309
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:604
 msgid "Co_nnector:"
 msgstr "_Ð?онекÑ?оÑ?:"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:519
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:517
 msgid "Peak detect"
 msgstr "Ð?аÑ?иÑ?ане на макÑ?имÑ?миÑ?е"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1471
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1666
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:865
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1469
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1664
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:874
 msgid "Name"
 msgstr "Ð?ме"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1476
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1474
 msgid "Device"
 msgstr "УÑ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1524
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1522
 #, c-format
 msgid "Speaker Testing for %s"
 msgstr "ТеÑ?Ñ?ване на виÑ?окоговоÑ?иÑ?елиÑ?е кÑ?м %s"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1579
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1577
 msgid "Test Speakers"
 msgstr "ТеÑ?Ñ?ване на виÑ?окоговоÑ?иÑ?елиÑ?е"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1740
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1738
 msgid "_Output volume: "
 msgstr "Сила на _изÑ?ода:"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1771
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1769
 msgid "Sound Effects"
 msgstr "Ð?Ñ?дио еÑ?екÑ?и"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1778
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1776
 msgid "_Alert volume: "
 msgstr "Сила на _извеÑ?Ñ?Ñ?ванеÑ?о:"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1791
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1789
 msgid "Hardware"
 msgstr "ХаÑ?дÑ?еÑ?"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1796
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1794
 msgid "C_hoose a device to configure:"
 msgstr "_Ð?збоÑ? на Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?воÑ?о за наÑ?Ñ?Ñ?ойване:"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1823
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1952
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1821
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1950
 msgid "Settings for the selected device:"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки на избÑ?аноÑ?о Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во:"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1841
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1839
 msgid "_Input volume: "
 msgstr "Сила на _вÑ?ода:"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1864
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1862
 msgid "Input level:"
 msgstr "Ð?иво на вÑ?ода:"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1890
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1888
 msgid "C_hoose a device for sound input:"
 msgstr "_Ð?збоÑ? на вÑ?одно аÑ?дио Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во:"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1925
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1923
 msgid "C_hoose a device for sound output:"
 msgstr "_Ð?збоÑ? на изÑ?одно аÑ?дио Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во:"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1963
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1961
 msgid "Applications"
 msgstr "Ð?Ñ?огÑ?ами"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1967
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:1965
 msgid "No application is currently playing or recording audio."
 msgstr "Ð? моменÑ?а никоÑ? пÑ?огÑ?ама не запиÑ?ва и не вÑ?зпÑ?оизвежда звÑ?к"
 
-#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:2091
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:730
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:742
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:754
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:561
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:950
+#: ../gnome-volume-control/src/gvc-mixer-dialog.c:2089
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:739
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:751
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:763
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:560
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:949
 msgid "Sound Preferences"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки на звÑ?ка"
 
@@ -312,7 +321,7 @@ msgstr "Ð?ез заглавие â?? %d"
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create the GStreamer %s element.\n"
-"Please install the '%s' plug-in from the '%s' module.\n"
+"Please install the '%s' plugin from the '%s' module.\n"
 "Verify that the installation is correct by running\n"
 "    gst-inspect-0.10 %s\n"
 "and then restart gnome-sound-recorder."
@@ -326,7 +335,7 @@ msgstr ""
 #: ../grecord/src/gsr-window.c:209
 msgid ""
 "Please verify its settings.\n"
-"You may be missing the necessary plug-ins."
+"You may be missing the necessary plugins."
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?овеÑ?еÑ?е дали наÑ?Ñ?Ñ?ойкиÑ?е Ñ?а пÑ?авилни.\n"
 "Ð?оже да ви липÑ?ваÑ? нÑ?жниÑ?е пÑ?иÑ?Ñ?авки."
@@ -534,7 +543,7 @@ msgstr ""
 " gnome-multimedia gnome org"
 
 #: ../grecord/src/gsr-window.c:1512
-msgid "Playing..."
+msgid "Playingâ?¦"
 msgstr "Ð?зпÑ?лнÑ?ва Ñ?еâ?¦"
 
 #: ../grecord/src/gsr-window.c:1644
@@ -546,7 +555,7 @@ msgid "Playback"
 msgstr "Ð?Ñ?и изпÑ?лнение"
 
 #: ../grecord/src/gsr-window.c:1732
-msgid "Recording..."
+msgid "Recordingâ?¦"
 msgstr "Ð?апиÑ?â?¦"
 
 #: ../grecord/src/gsr-window.c:1822
@@ -556,7 +565,7 @@ msgstr "Ð?апиÑ? на аÑ?дио на GConf"
 #: ../grecord/src/gsr-window.c:1831
 msgid ""
 "Your audio capture settings are invalid. Please correct them with the "
-"\"Sound Preferences\" under the System-Preferences menu."
+"\"Sound Preferences\" under the System Preferences menu."
 msgstr ""
 "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойкиÑ?е ви за пÑ?иÑ?ваÑ?ане на звÑ?к Ñ?а непÑ?авилни. Ð?опÑ?авеÑ?е ги оÑ? "
 "â??Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойка за звÑ?кâ?? в â??СиÑ?Ñ?емаâ?? â?? â??Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойкиâ??."
@@ -660,9 +669,9 @@ msgid "About this application"
 msgstr "Ð?Ñ?ноÑ?но пÑ?огÑ?амаÑ?а"
 
 #: ../grecord/src/gsr-window.c:2279
-msgid "Could not load ui.xml. The program may be not properly installed"
+msgid "Could not load UI file. The program may not be properly installed."
 msgstr ""
-"ФайлÑ?Ñ? ui.xml не може да бÑ?де заÑ?еден. Ð?ай-веÑ?оÑ?Ñ?но пÑ?огÑ?амаÑ?а е инÑ?Ñ?алиÑ?ана "
+"ФайлÑ?Ñ? за Ð?Ð?Ð? не може да бÑ?де заÑ?еден. Ð?ай-веÑ?оÑ?Ñ?но пÑ?огÑ?амаÑ?а е инÑ?Ñ?алиÑ?ана "
 "непÑ?авилно."
 
 #: ../grecord/src/gsr-window.c:2302
@@ -700,7 +709,7 @@ msgstr "Ð?иво:"
 #. Translators: this is the window title, %s is the currently open file's name or Untitled
 #: ../grecord/src/gsr-window.c:2574
 #, c-format
-msgid "%s - Sound Recorder"
+msgid "%s â?? Sound Recorder"
 msgstr "%s â?? запиÑ? на звÑ?Ñ?и"
 
 #: ../gst-mixer/gnome-volume-control.schemas.in.h:1
@@ -708,16 +717,16 @@ msgid "Height of the Window"
 msgstr "Ð?иÑ?оÑ?ина на пÑ?озоÑ?еÑ?а"
 
 #: ../gst-mixer/gnome-volume-control.schemas.in.h:2
-msgid "Height of the Window to be displayed"
-msgstr "Ð?иÑ?оÑ?ина на пÑ?озоÑ?еÑ?а, койÑ?о Ñ?е бÑ?де показан"
+msgid "Height of the window to be displayed."
+msgstr "Ð?иÑ?оÑ?ина на пÑ?озоÑ?еÑ?а, койÑ?о Ñ?е бÑ?де показан."
 
 #: ../gst-mixer/gnome-volume-control.schemas.in.h:3
 msgid "Width of the Window"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?ина на пÑ?озоÑ?еÑ?а"
 
 #: ../gst-mixer/gnome-volume-control.schemas.in.h:4
-msgid "Width of the Window to be displayed"
-msgstr "ШиÑ?оÑ?ина на пÑ?озоÑ?еÑ?а, койÑ?о Ñ?е бÑ?де показан"
+msgid "Width of the window to be displayed."
+msgstr "ШиÑ?оÑ?ина на пÑ?озоÑ?еÑ?а, койÑ?о Ñ?е бÑ?де показан."
 
 #: ../gst-mixer/src/element.c:495
 msgid "Sound Theme"
@@ -761,7 +770,7 @@ msgstr "%s:"
 #. mute button
 #: ../gst-mixer/src/track.c:339
 #, c-format
-msgid "Mute/unmute %s"
+msgid "Mute/Unmute %s"
 msgstr "Ð?агл./вкл. %s"
 
 #: ../gst-mixer/src/track.c:356
@@ -912,9 +921,9 @@ msgid "Unsupported"
 msgstr "Ð?е Ñ?е поддÑ?Ñ?жа"
 
 #: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.c:268
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:841
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:892
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:996
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:850
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:891
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:995
 msgid "Default"
 msgstr "Ð?о подÑ?азбиÑ?ане"
 
@@ -977,7 +986,7 @@ msgid "Testing Pipeline"
 msgstr "ТеÑ?Ñ?ване на конвейеÑ?"
 
 #: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.ui.h:12
-msgid "Testing..."
+msgid "Testingâ?¦"
 msgstr "ТеÑ?Ñ?ванеâ?¦"
 
 #: ../gstreamer-properties/gstreamer-properties.ui.h:13
@@ -997,88 +1006,98 @@ msgid "_Test"
 msgstr "_ТеÑ?Ñ?"
 
 #: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:52
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:86
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:90
 msgid "Autodetect"
 msgstr "Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?но заÑ?иÑ?ане"
 
 #: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:54
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:117
-msgid "ALSA - Advanced Linux Sound Architecture"
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:121
+msgid "ALSA â?? Advanced Linux Sound Architecture"
 msgstr "ALSA â?? Ñ?Ñ?вÑ?еменна аÑ?Ñ?иÑ?екÑ?Ñ?Ñ?а за звÑ?к на Ð?инÑ?кÑ?"
 
 #: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:69
-msgid "Artsd - ART Sound Daemon"
+msgid "Artsd â?? ART Sound Daemon"
 msgstr "Artsd â?? звÑ?ков Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ? â??ARTâ??"
 
 #: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:71
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:119
-msgid "ESD - Enlightenment Sound Daemon"
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:123
+msgid "ESD â?? Enlightenment Sound Daemon"
 msgstr "ESD â?? звÑ?ков Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ? â??Enlightenedâ??"
 
 #: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:77
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:126
-msgid "OSS - Open Sound System"
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:130
+msgid "OSS â?? Open Sound System"
 msgstr "OSS â?? оÑ?воÑ?ена Ñ?иÑ?Ñ?ема за звÑ?к â??OSSâ??"
 
 #: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:79
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:128
-msgid "PulseAudio Sound Server"
-msgstr "Pulse â?? звÑ?ков Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ? â??PulseAudioâ??"
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:132
+msgid "OSS - Open Sound System Version 4"
+msgstr "OSS â?? оÑ?воÑ?ена Ñ?иÑ?Ñ?ема за звÑ?к â??OSSâ?? в. 4"
 
 #: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:81
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:112
 #: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:136
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:151
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:620
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:706
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:760
+msgid "PulseAudio Sound Server"
+msgstr "Pulse â?? звÑ?ков Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ? â??PulseAudioâ??"
+
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:83
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:134
+msgid "Sun Audio"
+msgstr "Ð?Ñ?дио на СÑ?н"
+
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:85
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:116
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:144
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:159
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:629
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:705
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:759
 #: ../sound-theme/sound-theme-file-utils.c:292
 msgid "Custom"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?ка"
 
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:104
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:108
 msgid "OpenGL"
 msgstr "OpenGL"
 
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:106
-msgid "SDL - Simple DirectMedia Layer"
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:110
+msgid "SDL â?? Simple DirectMedia Layer"
 msgstr "SDL â?? опÑ?оÑ?Ñ?ен Ñ?лой за диÑ?екÑ?на медиÑ? (SDL)"
 
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:108
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:112
 msgid "X Window System (No Xv)"
 msgstr "СиÑ?Ñ?емаÑ?а X Window (без Xv)"
 
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:110
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:114
 msgid "X Window System (X11/XShm/Xv)"
 msgstr "СиÑ?Ñ?емаÑ?а X Window (X11/XShm/Xv)"
 
 #. Note: using triangle instead of sine for test sound so we
 #. * can test the vorbis encoder as well (otherwise it'd compress too well)
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:132
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:140
 msgid "Test Sound"
 msgstr "Ð?Ñ?обен звÑ?к"
 
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:134
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:142
 msgid "Silence"
 msgstr "ТиÑ?ина"
 
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:141
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:149
 msgid "MJPEG (e.g. Zoran v4l device)"
 msgstr "MJPEG (Ñ?.е. Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во за v4l â??Zoranâ??)"
 
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:143
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:151
 msgid "QCAM"
 msgstr "QCAM"
 
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:145
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:153
 msgid "Test Input"
 msgstr "Ð?Ñ?оба на вÑ?ода"
 
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:147
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:155
 msgid "Video for Linux (v4l)"
 msgstr "Ð?идео за Ð?инÑ?кÑ? (v4l)"
 
-#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:149
+#: ../gstreamer-properties/pipeline-constants.c:157
 msgid "Video for Linux 2 (v4l2)"
 msgstr "Ð?идео за Ð?инÑ?кÑ? 2 (v4l2)"
 
@@ -1116,8 +1135,8 @@ msgid ""
 "There was an error subscribing to notification of audio profile list "
 "changes. (%s)\n"
 msgstr ""
-"Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и абониÑ?анеÑ?о за извеÑ?Ñ?Ñ?ване на пÑ?омени в Ñ?пиÑ?Ñ?ка Ñ? аÑ?диопÑ?оÑ?или. (%"
-"s)\n"
+"Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и абониÑ?анеÑ?о за извеÑ?Ñ?Ñ?ване на пÑ?омени в Ñ?пиÑ?Ñ?ка Ñ? аÑ?диопÑ?оÑ?или. "
+"(%s)\n"
 
 #: ../profiles/audio-profile.c:912
 #, c-format
@@ -1372,15 +1391,15 @@ msgid "Voice, Lossy"
 msgstr "Ð?лаÑ? Ñ?Ñ?Ñ? загÑ?би"
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:25
-msgid "Whether or not this profile is to be used"
+msgid "Whether this profile is to be used"
 msgstr "Ð?али да Ñ?е използва Ñ?ози пÑ?оÑ?ил или не"
 
 #: ../profiles/gnome-audio-profiles.schemas.in.in.h:26
-msgid "Whether or not to use and display this profile."
+msgid "Whether to use and display this profile."
 msgstr "Ð?али Ñ?ози пÑ?оÑ?ил да Ñ?е използва и показва."
 
 #: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:322
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:523
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:522
 msgid "No sounds"
 msgstr "Ð?ез звÑ?Ñ?и"
 
@@ -1388,19 +1407,19 @@ msgstr "Ð?ез звÑ?Ñ?и"
 msgid "Built-in"
 msgstr "Ð?гÑ?адена"
 
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:733
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:744
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:756
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:563
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:952
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:742
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:753
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:765
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:562
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:951
 msgid "Testing event sound"
 msgstr "Ð?Ñ?оба на звÑ?ка за Ñ?Ñ?биÑ?ие"
 
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:842
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:851
 msgid "From theme"
 msgstr "Ð?Ñ? Ñ?ема"
 
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:872
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-chooser.c:881
 msgid "Type"
 msgstr "Ð?ид"
 
@@ -1417,116 +1436,116 @@ msgid "Enable _window and button sounds"
 msgstr "_Ð?клÑ?Ñ?ване на звÑ?Ñ?иÑ?е за пÑ?озоÑ?Ñ?и и бÑ?Ñ?они"
 
 #. Bell
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:76
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:79
 msgctxt "Sound event"
 msgid "Alert sound"
 msgstr "Ð?вÑ?к за извеÑ?Ñ?Ñ?ване"
 
 #. Windows and buttons
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:78
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:81
 msgctxt "Sound event"
 msgid "Windows and Buttons"
 msgstr "Ð?Ñ?озоÑ?Ñ?и и бÑ?Ñ?они"
 
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:79
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:82
 msgctxt "Sound event"
 msgid "Button clicked"
 msgstr "Ð?аÑ?иÑ?кане на бÑ?Ñ?он"
 
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:80
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:83
 msgctxt "Sound event"
 msgid "Toggle button clicked"
 msgstr "Ð?Ñ?евклÑ?Ñ?ване на бÑ?Ñ?он"
 
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:81
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:84
 msgctxt "Sound event"
 msgid "Window maximized"
 msgstr "Ð?акÑ?имизиÑ?ане на пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:82
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:85
 msgctxt "Sound event"
 msgid "Window unmaximized"
 msgstr "Ð?емакÑ?имизиÑ?ане на пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:83
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:86
 msgctxt "Sound event"
 msgid "Window minimised"
 msgstr "Ð?инимизиÑ?ане на пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
 #. Desktop
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:85
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:88
 msgctxt "Sound event"
 msgid "Desktop"
 msgstr "РабоÑ?ен плоÑ?"
 
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:86
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:89
 msgctxt "Sound event"
 msgid "Login"
 msgstr "Ð?лизане в Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?а"
 
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:87
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:90
 msgctxt "Sound event"
 msgid "Logout"
 msgstr "Ð?зÑ?од оÑ? Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?а"
 
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:88
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:91
 msgctxt "Sound event"
 msgid "New e-mail"
 msgstr "Ð?ово е-пиÑ?мо"
 
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:89
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:92
 msgctxt "Sound event"
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Ð?зÑ?иÑ?Ñ?ване на коÑ?Ñ?еÑ?о"
 
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:90
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:93
 msgctxt "Sound event"
 msgid "Long action completed (download, CD burning, etc.)"
 msgstr "Ð?авÑ?Ñ?Ñ?ване на пÑ?одÑ?лжиÑ?елно дейÑ?Ñ?вие (изÑ?еглÑ?не, запиÑ? на диÑ?к и Ñ?.н.)"
 
 #. Alerts?
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:92
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:95
 msgctxt "Sound event"
 msgid "Alerts"
 msgstr "Ð?звеÑ?Ñ?Ñ?ваниÑ?"
 
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:93
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:96
 msgctxt "Sound event"
 msgid "Information or question"
 msgstr "Ð?нÑ?оÑ?маÑ?иÑ? или вÑ?пÑ?оÑ?"
 
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:94
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:97
 msgctxt "Sound event"
 msgid "Warning"
 msgstr "Ð?Ñ?едÑ?пÑ?еждение"
 
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:95
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:98
 msgctxt "Sound event"
 msgid "Error"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка"
 
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:96
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:99
 msgctxt "Sound event"
 msgid "Battery warning"
 msgstr "Ð?Ñ?едÑ?пÑ?еждение за баÑ?еÑ?иÑ?Ñ?а"
 
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:593
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:592
 msgid "Select Sound File"
 msgstr "Ð?збоÑ? на аÑ?дио Ñ?айл"
 
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:604
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:603
 msgid "Sound files"
 msgstr "Ð?Ñ?дио Ñ?айлове"
 
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:900
-msgid "Custom..."
-msgstr "Ð?оÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?киâ?¦"
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:899
+msgid "Customâ?¦"
+msgstr "Ð?оÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?каâ?¦"
 
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:1310
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:1302
 msgid "Sound Theme:"
 msgstr "Тема оÑ? звÑ?Ñ?и:"
 
-#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:1338
+#: ../sound-theme/gvc-sound-theme-editor.c:1330
 msgid "Enable window and button sounds"
 msgstr "Ð?клÑ?Ñ?ване на звÑ?Ñ?иÑ?е за пÑ?озоÑ?Ñ?и и бÑ?Ñ?они"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]