[gnome-desktop] Updated Bulgarian translationcommit 79e3dc497f954cbd1bc02986df5d5faf15a9ed54
Author: Alexander Shopov <ash contact bg>
Date:   Thu Aug 26 22:57:22 2010 +0300

    Updated Bulgarian translation

 po/bg.po |  202 +++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 files changed, 116 insertions(+), 86 deletions(-)
---
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 1a1a5ba..9d38650 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -12,10 +12,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-desktop master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-02-23 09:40+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-02-23 09:40+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-26 22:59+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-26 23:00+0300\n"
 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash kambanaria org>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict fsa-bg org>\n"
+"Language: bg\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -163,99 +164,35 @@ msgctxt "Monitor vendor"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Ð?епознаÑ?"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:220
-#, c-format
-msgid "Error reading file '%s': %s"
-msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?еÑ?енеÑ?о на Ñ?айла â??%sâ??: %s"
-
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:288
-#, c-format
-msgid "Error rewinding file '%s': %s"
-msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и пÑ?евÑ?Ñ?Ñ?анеÑ?о на Ñ?айла â??%sâ??: %s"
-
-#. Translators: the "name" mentioned
-#. * here is the name of an application or
-#. * a document
-#. Translators: the "name" mentioned here is the name of
-#. * an application or a document
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:380
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:3524
-msgid "No name"
-msgstr "Ð?Ñ?ма име"
-
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:607
-#, c-format
-msgid "File '%s' is not a regular file or directory."
-msgstr "â??%sâ?? не е обикновен Ñ?айл или папка."
-
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:791
-#, c-format
-msgid "Cannot find file '%s'"
-msgstr "ФайлÑ?Ñ? â??%sâ?? не е оÑ?кÑ?иÑ?"
-
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:837
-#, c-format
-msgid "No filename to save to"
-msgstr "Ð?ипÑ?ва име на Ñ?айл за запиÑ?"
-
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:1822
-#, c-format
-msgid "Starting %s"
-msgstr "СÑ?аÑ?Ñ?иÑ?ане на %s"
-
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2058
-#, c-format
-msgid "No URL to launch"
-msgstr "Ð?ипÑ?ва адÑ?еÑ? за Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ане"
-
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2074
-#, c-format
-msgid "Not a launchable item"
-msgstr "Ð?е е изпÑ?лним елеменÑ?"
-
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2084
-#, c-format
-msgid "No command (Exec) to launch"
-msgstr "Ð?ипÑ?ва команда (Exec) за Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ане"
-
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2097
-#, c-format
-msgid "Bad command (Exec) to launch"
-msgstr "Ð?оÑ?а команда (Exec) за Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ане"
-
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:3581
-#, c-format
-msgid "Unknown encoding of: %s"
-msgstr "Ð?еизвеÑ?Ñ?но кодиÑ?ане на: %s"
-
 #: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-utils.c:133
 msgid "Cannot find a terminal, using xterm, even if it may not work"
 msgstr ""
 "Ð?е може да бÑ?де оÑ?кÑ?иÑ? Ñ?еÑ?минал. Ще Ñ?е пÑ?обва Ñ? xterm, доÑ?и и да не Ñ?Ñ?абоÑ?и"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:442
+#. Translators: a CRTC is a CRT Controller (this is X terminology).
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:444
 #, c-format
 msgid "could not get the screen resources (CRTCs, outputs, modes)"
 msgstr ""
 "Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?иÑ?е на екÑ?ана не могаÑ? да бÑ?даÑ? полÑ?Ñ?ени (видео каÑ?Ñ?а, изÑ?оди, Ñ?ежими)"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:462
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:464
 #, c-format
 msgid "unhandled X error while getting the range of screen sizes"
 msgstr ""
 "непÑ?иÑ?ванаÑ?а гÑ?еÑ?ка на X пÑ?и полÑ?Ñ?аванеÑ?о на диапазона оÑ? Ñ?азмеÑ?и на екÑ?ана"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:468
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:470
 #, c-format
 msgid "could not get the range of screen sizes"
 msgstr "диапазонÑ?Ñ? оÑ? Ñ?азмеÑ?и на екÑ?ана не може да Ñ?е полÑ?Ñ?и"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:713
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:715
 #, c-format
 msgid "RANDR extension is not present"
 msgstr "Ñ?азÑ?иÑ?ениеÑ?о RANDR липÑ?ва"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1032
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1037
 #, c-format
 msgid "could not get information about output %d"
 msgstr "инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?Ñ?а за изÑ?ода %d не може да бÑ?де полÑ?Ñ?ена"
@@ -263,39 +200,101 @@ msgstr "инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?Ñ?а за изÑ?ода %d не може да бÑ?д
 #. Translators: the "position", "size", and "maximum"
 #. * words here are not keywords; please translate them
 #. * as usual.  A CRTC is a CRT Controller (this is X terminology)
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1419
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1424
 #, c-format
 msgid ""
-"requested position/size for CRTC %d is outside the allowed limit: position=(%"
-"d, %d), size=(%d, %d), maximum=(%d, %d)"
+"requested position/size for CRTC %d is outside the allowed limit: position="
+"(%d, %d), size=(%d, %d), maximum=(%d, %d)"
 msgstr ""
 "заÑ?венаÑ?а позиÑ?иÑ?/Ñ?азмеÑ? кÑ?м %d-аÑ?а видео каÑ?Ñ?а е извÑ?н позволениÑ? диапазон: "
 "позиÑ?иÑ?=(%d, %d), Ñ?азмеÑ?=(%d, %d), макÑ?имÑ?м=(%d, %d)"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1455
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1460
 #, c-format
 msgid "could not set the configuration for CRTC %d"
 msgstr "наÑ?Ñ?Ñ?ойкиÑ?е на %d-аÑ?а видео каÑ?Ñ?а не могаÑ? да бÑ?даÑ? зададени"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1571
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1576
 #, c-format
 msgid "could not get information about CRTC %d"
 msgstr "инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?Ñ?а за %d-аÑ?а видео каÑ?Ñ?а не може да бÑ?де полÑ?Ñ?ена"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:500
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:501
 msgid "Laptop"
 msgstr "Ð?Ñ?еноÑ?им компÑ?Ñ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1161
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1162
 #, c-format
 msgid ""
 "none of the saved display configurations matched the active configuration"
 msgstr "никоÑ? оÑ? запазениÑ?е конÑ?игÑ?Ñ?аÑ?ии на диÑ?плеÑ? не Ñ?Ñ?впада Ñ? дейÑ?Ñ?ваÑ?аÑ?а"
 
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1423
+#, c-format
+msgid "CRTC %d cannot drive output %s"
+msgstr "Ð?идеокаÑ?Ñ?а %d не може да Ñ?пÑ?авлÑ?ва изÑ?ода %s"
+
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1430
+#, c-format
+msgid "output %s does not support mode %dx%d %dHz"
+msgstr "екÑ?анÑ?Ñ? %s не поддÑ?Ñ?жа Ñ?ежима %dx%d %dHz"
+
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1441
+#, c-format
+msgid "CRTC %d does not support rotation=%s"
+msgstr "Ð?идеокаÑ?Ñ?а %d не поддÑ?Ñ?жа завÑ?Ñ?Ñ?ане=%s"
+
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1455
+#, c-format
+msgid ""
+"output %s does not have the same parameters as another cloned output:\n"
+"existing mode = %d, new mode = %d\n"
+"existing coordinates = (%d, %d), new coordinates = (%d, %d)\n"
+"existing rotation = %s, new rotation = %s"
+msgstr ""
+"изÑ?одÑ?Ñ? %s е Ñ? Ñ?азлиÑ?ни паÑ?амеÑ?Ñ?и оÑ? Ñ?ози, Ñ?иеÑ?о изобÑ?ажение Ñ?Ñ?Ñ?бва да "
+"повÑ?оÑ?и:\n"
+"Ñ?екÑ?Ñ? Ñ?ежим = %d, нов Ñ?ежим = %d\n"
+"Ñ?екÑ?Ñ?и кооÑ?динаÑ?и = (%d, %d), нови кооÑ?динаÑ?и = (%d, %d)\n"
+"Ñ?екÑ?Ñ?о завÑ?Ñ?Ñ?ане = %s, ново завÑ?Ñ?Ñ?ане = %s"
+
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1470
+#, c-format
+msgid "cannot clone to output %s"
+msgstr "повÑ?аÑ?Ñ?не на изобÑ?ажениеÑ?о кÑ?м изÑ?ода %s"
+
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1639
+#, c-format
+msgid "Trying modes for CRTC %d\n"
+msgstr "Ð?зпÑ?обване на Ñ?ежимиÑ?е за видеокаÑ?Ñ?а %d\n"
+
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1663
+#, c-format
+msgid "CRTC %d: trying mode %dx%d %dHz with output at %dx%d %dHz (pass %d)\n"
+msgstr "Ð?идеокаÑ?Ñ?а %d: пÑ?оба на Ñ?ежим %dx%d %dHz Ñ? изÑ?од %dx%d %dHz (%d паÑ?)\n"
+
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1710
+#, c-format
+msgid ""
+"could not assign CRTCs to outputs:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"на Ñ?ледниÑ?е изÑ?оди не може да Ñ?е зададе видеокаÑ?Ñ?а:\n"
+"%s"
+
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1714
+#, c-format
+msgid ""
+"none of the selected modes were compatible with the possible modes:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"никой оÑ? избÑ?аниÑ?е Ñ?ежими не е Ñ?Ñ?вмеÑ?Ñ?им Ñ? вÑ?зможниÑ?е:\n"
+"%s"
+
 #. Translators: the "requested", "minimum", and
 #. * "maximum" words here are not keywords; please
 #. * translate them as usual.
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1688
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1796
 #, c-format
 msgid ""
 "required virtual size does not fit available size: requested=(%d, %d), "
@@ -304,17 +303,48 @@ msgstr ""
 "изиÑ?каниÑ?Ñ? виÑ?Ñ?Ñ?ален Ñ?азмеÑ? не паÑ?ва на дейÑ?Ñ?ваÑ?иÑ?: изиÑ?кан=(%d, %d), "
 "минимален=(%d, %d), макÑ?имален=(%d, %d)"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1702
-#, c-format
-msgid "could not find a suitable configuration of screens"
-msgstr "не може да бÑ?де оÑ?кÑ?иÑ?а подÑ?одÑ?Ñ?а конÑ?игÑ?Ñ?аÑ?иÑ? на екÑ?ани"
-
 #. Keep this string in sync with gnome-control-center/capplets/display/xrandr-capplet.c:get_display_name()
 #. Translators:  this is the feature where what you see on your laptop's
 #. * screen is the same as your external monitor.  Here, "Mirror" is being
 #. * used as an adjective, not as a verb.  For example, the Spanish
 #. * translation could be "Pantallas en Espejo", *not* "Espejar Pantallas".
 #.
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-labeler.c:210
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-labeler.c:212
 msgid "Mirror Screens"
 msgstr "Ð?днакво изобÑ?ажение на екÑ?аниÑ?е"
+
+#~ msgid "Error reading file '%s': %s"
+#~ msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?еÑ?енеÑ?о на Ñ?айла â??%sâ??: %s"
+
+#~ msgid "Error rewinding file '%s': %s"
+#~ msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и пÑ?евÑ?Ñ?Ñ?анеÑ?о на Ñ?айла â??%sâ??: %s"
+
+#~ msgid "No name"
+#~ msgstr "Ð?Ñ?ма име"
+
+#~ msgid "File '%s' is not a regular file or directory."
+#~ msgstr "â??%sâ?? не е обикновен Ñ?айл или папка."
+
+#~ msgid "Cannot find file '%s'"
+#~ msgstr "ФайлÑ?Ñ? â??%sâ?? не е оÑ?кÑ?иÑ?"
+
+#~ msgid "No filename to save to"
+#~ msgstr "Ð?ипÑ?ва име на Ñ?айл за запиÑ?"
+
+#~ msgid "Starting %s"
+#~ msgstr "СÑ?аÑ?Ñ?иÑ?ане на %s"
+
+#~ msgid "No URL to launch"
+#~ msgstr "Ð?ипÑ?ва адÑ?еÑ? за Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ане"
+
+#~ msgid "Not a launchable item"
+#~ msgstr "Ð?е е изпÑ?лним елеменÑ?"
+
+#~ msgid "No command (Exec) to launch"
+#~ msgstr "Ð?ипÑ?ва команда (Exec) за Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ане"
+
+#~ msgid "Bad command (Exec) to launch"
+#~ msgstr "Ð?оÑ?а команда (Exec) за Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ане"
+
+#~ msgid "Unknown encoding of: %s"
+#~ msgstr "Ð?еизвеÑ?Ñ?но кодиÑ?ане на: %s"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]