[tomboy] Updated Bulgarian translationcommit b7bdac9bcd570eebaa743b1781a018ea8d83b4b8
Author: Alexander Shopov <ash contact bg>
Date:  Tue Aug 24 15:14:00 2010 +0300

  Updated Bulgarian translation

 po/bg.po | 380 +++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 206 insertions(+), 174 deletions(-)
---
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 03acab5..699b6c4 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -10,10 +10,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: tomboy master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-03-06 20:28+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-06 20:28+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-24 15:13+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-24 15:13+0300\n"
 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash kambanaria org>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict fsa-bg org>\n"
+"Language: bg\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -32,12 +33,12 @@ msgid "Tomboy Applet Factory"
 msgstr "ФабÑ?ика за аплеÑ?и на Tomboy"
 
 #: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:4 ../data/tomboy.desktop.in.h:3
-#: ../Tomboy/Tray.cs:568
+#: ../Tomboy/Tray.cs:579
 msgid "Tomboy Notes"
 msgstr "Ð?ележки (Tomboy)"
 
 #: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:1 ../Tomboy/ActionManager.cs:179
-#: ../Tomboy/Tray.cs:263
+#: ../Tomboy/Tray.cs:274
 msgid "S_ynchronize Notes"
 msgstr "Син_Ñ?Ñ?онизаÑ?иÑ? на бележкиÑ?е"
 
@@ -46,12 +47,12 @@ msgid "_About"
 msgstr "_Ð?Ñ?ноÑ?но"
 
 #: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:3 ../Tomboy/ActionManager.cs:157
-#: ../Tomboy/Tray.cs:277
+#: ../Tomboy/Tray.cs:288
 msgid "_Help"
 msgstr "Ð?омо_Ñ?"
 
 #: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:4 ../Tomboy/ActionManager.cs:153
-#: ../Tomboy/Tray.cs:272
+#: ../Tomboy/Tray.cs:283
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки"
 
@@ -113,30 +114,38 @@ msgstr ""
 "Ð?оÑ?Ñ?авÑ?не на Ñ?екÑ?Ñ? пÑ?и наÑ?иÑ?кане на Ñ?Ñ?едниÑ? бÑ?Ñ?он на миÑ?каÑ?а вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? иконаÑ?а."
 
 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:11
+msgid "Enable Tray Icon"
+msgstr "Ð?оказване на иконаÑ?а в облаÑ?Ñ?Ñ?а за Ñ?ведомÑ?ване"
+
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:12
 msgid "Enable WikiWord highlighting"
 msgstr "Ð?Ñ?белÑ?зване каÑ?о Уики"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:12
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:13
 msgid "Enable closing notes with escape."
 msgstr "Ð?аÑ?ваÑ?Ñ?не на бележкиÑ?е Ñ? â??Escâ??."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:13
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:14
 msgid "Enable custom font"
 msgstr "Ð?клÑ?Ñ?ване на лиÑ?ниÑ? Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:14
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:15
 msgid "Enable global keybindings"
 msgstr "Ð?клÑ?Ñ?ване на глобалниÑ?е бÑ?Ñ?зи клавиÑ?и"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:15
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:16
 msgid "Enable spellchecking"
 msgstr "Ð?клÑ?Ñ?ване на пÑ?овеÑ?каÑ?а на пÑ?авопиÑ?а"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:16
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:17
 msgid "Enable startup notes"
 msgstr "Ð?клÑ?Ñ?ване на бележки пÑ?и Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ане"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:17
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:18
+msgid "Enable the Delete Note confirmation dialog"
+msgstr "Ð?клÑ?Ñ?ване на пÑ?озоÑ?еÑ?а за поÑ?вÑ?Ñ?ждаванеÑ?о на изÑ?Ñ?иванеÑ?о на бележки"
+
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:19
 msgid ""
 "Enable this option if you want bulleted lists to be automatic when you place "
 "- or * at the beginning of a line."
@@ -144,7 +153,7 @@ msgstr ""
 "Ð?клÑ?Ñ?еÑ?е Ñ?ази опÑ?иÑ?, ако иÑ?каÑ?е авÑ?омаÑ?иÑ?но да Ñ?е Ñ?Ñ?здаваÑ? Ñ?пиÑ?Ñ?Ñ?и и да им "
 "Ñ?е поÑ?Ñ?авÑ?Ñ? водаÑ?и, когаÑ?о Ñ?едовеÑ?е запоÑ?ваÑ? Ñ? â??-â?? или â??*â??."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:18
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:20
 msgid ""
 "Enable this option if you want to be able to middle-click the Tomboy icon to "
 "paste timestamped content into the Start Here note."
@@ -153,7 +162,7 @@ msgstr ""
 "вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? иконаÑ?а на Tomboy да поÑ?Ñ?авÑ?Ñ?е и вмÑ?кваÑ?е Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жание заедно Ñ? вÑ?емеÑ?о "
 "на поÑ?Ñ?авÑ?неÑ?о мÑ? в наÑ?алнаÑ?а бележка."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:19
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:21
 msgid ""
 "Enable this option to highlight words ThatLookLikeThis. Clicking the word "
 "will create a note with that name."
@@ -162,23 +171,30 @@ msgstr ""
 "Ð?аÑ?иÑ?канеÑ?о Ñ? левиÑ? бÑ?Ñ?он на миÑ?каÑ?а вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? дÑ?маÑ?а Ñ?е Ñ?Ñ?здаде бележка Ñ?Ñ?Ñ? "
 "Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?о име."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:20
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:22
 msgid "FUSE Mounting Timeout (ms)"
 msgstr "Ð?зÑ?еÑ?е вÑ?емеÑ?о за монÑ?иÑ?ане на FUSE (ms)"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:21
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:23
 msgid "HTML Export All Linked Notes"
 msgstr "Ð?знаÑ?Ñ?не на вÑ?иÑ?ки Ñ?вÑ?Ñ?зани бележки в HTML"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:22
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:24
 msgid "HTML Export Last Directory"
 msgstr "Ð?оÑ?леднаÑ?а папка да Ñ?е изнеÑ?е каÑ?о HTML"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:23
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:25
 msgid "HTML Export Linked Notes"
 msgstr "СвÑ?Ñ?зани бележки пÑ?и изнаÑ?Ñ?не в HTML"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:24
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:26
+msgid ""
+"If disabled, the \"Delete Note\" confirmation dialog will be suppressed."
+msgstr ""
+"Ð?ко не е иÑ?Ñ?ина, пÑ?озоÑ?еÑ?Ñ?Ñ? за поÑ?вÑ?Ñ?ждаване на изÑ?Ñ?иванеÑ?о на бележки нÑ?ма "
+"да Ñ?е показва."
+
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:27
 msgid ""
 "If enable_custom_font is true, the font name set here will be used as the "
 "font when displaying notes."
@@ -186,7 +202,7 @@ msgstr ""
 "Ð?ко наÑ?Ñ?Ñ?ойкаÑ?а â??enable_custom_fontâ?? е иÑ?Ñ?ина, Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?казан Ñ?Ñ?к Ñ?е бÑ?де "
 "използван за бележкиÑ?е."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:25
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:28
 msgid ""
 "If enabled, all notes that were open when Tomboy quit will automatically be "
 "reopened at startup."
@@ -194,13 +210,23 @@ msgstr ""
 "Ð?ко е иÑ?Ñ?ина, оÑ?воÑ?ениÑ?е пÑ?и Ñ?пиÑ?анеÑ?о на Tomboy бележки Ñ?е бÑ?даÑ? "
 "авÑ?омаÑ?иÑ?но показани пÑ?и Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?анеÑ?о мÑ?."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:26
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:29
 msgid "If enabled, an opened note can be closed by hitting the escape key."
 msgstr ""
 "Ð?ко е вклÑ?Ñ?ено, оÑ?воÑ?ена бележка може да бÑ?де заÑ?воÑ?ена Ñ?Ñ?ез наÑ?иÑ?канеÑ?о на "
 "клавиÑ?а â??Escâ??."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:27
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:30
+msgid ""
+"If true, Tomboy's tray icon will be displayed in the notification area. "
+"Disabling this may be useful when another application is providing the "
+"functionality of the tray icon."
+msgstr ""
+"Ð?ко е иÑ?Ñ?ина, иконаÑ?а на Tomboy Ñ?е Ñ?е показва в облаÑ?Ñ?Ñ?а за Ñ?ведомÑ?ване. "
+"Ð?зклÑ?Ñ?ванеÑ?о на Ñ?ази наÑ?Ñ?Ñ?ойка може да е полезно, когаÑ?о Ñ?ази Ñ?Ñ?нкÑ?ионалноÑ?Ñ? "
+"Ñ?е пÑ?едоÑ?Ñ?авÑ? оÑ? дÑ?Ñ?га пÑ?огÑ?ама."
+
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:31
 msgid ""
 "If true, misspellings will be underlined in red, and correct spelling "
 "suggestions shown in the right-click menu."
@@ -209,7 +235,7 @@ msgstr ""
 "за веÑ?ен пÑ?авопиÑ? â?? изнеÑ?ени в менÑ?Ñ?о излизаÑ?о пÑ?и наÑ?иÑ?канеÑ?о на деÑ?ниÑ? "
 "бÑ?Ñ?он на миÑ?каÑ?а."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:28
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:32
 msgid ""
 "If true, the desktop-global keybindings set in /apps/tomboy/"
 "global_keybindings will be enabled, allowing for useful Tomboy actions to be "
@@ -219,7 +245,7 @@ msgstr ""
 "global_keybindingsâ?? Ñ?е Ñ?а вклÑ?Ñ?ени. Това Ñ?е позволи ползванеÑ?о на "
 "вÑ?зможноÑ?Ñ?иÑ?е на Tomboy оÑ? вÑ?Ñ?ко пÑ?иложение."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:29
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:33
 msgid ""
 "If true, the font name set in custom_font_face will be used as the font when "
 "displaying notes. Otherwise the desktop default font will be used."
@@ -228,7 +254,7 @@ msgstr ""
 "използвано за Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?а за показване на бележкиÑ?е. Ð? пÑ?оÑ?ивен Ñ?лÑ?Ñ?ай Ñ?е бÑ?де "
 "използван Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?ниÑ?Ñ? Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:30
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:34
 msgid ""
 "Indicates that the Sticky Note Importer plugin has not been run, so it "
 "should run automatically the next time Tomboy starts."
@@ -237,7 +263,7 @@ msgstr ""
 "Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ана доÑ?ега и Ñ?Ñ?Ñ?бва да Ñ?е задейÑ?Ñ?ва авÑ?омаÑ?иÑ?но пÑ?и Ñ?ледваÑ?оÑ?о "
 "Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ане на Tomboy."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:31
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:35
 msgid ""
 "Integer determining the minimum number of notes to show in the Tomboy note "
 "menu."
@@ -245,7 +271,7 @@ msgstr ""
 "ЦÑ?ло Ñ?иÑ?ло, Ñ?казваÑ?о минималниÑ? бÑ?ой бележки, коиÑ?о да Ñ?е показваÑ? в менÑ?Ñ?о "
 "на Tomboy за бележки."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:32
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:36
 msgid ""
 "Integer value indicating how frequently to perform a background sync of your "
 "notes (when sync is configured). Any value less than 1 indicates that "
@@ -256,7 +282,7 @@ msgstr ""
 "Ñ?инÑ?Ñ?онизиÑ?ане (когаÑ?о Ñ?о е вклÑ?Ñ?ено). СÑ?ойноÑ?Ñ? под 1 Ñ?казва, Ñ?е "
 "Ñ?инÑ?Ñ?онизиÑ?анеÑ?о е изклÑ?Ñ?ено. Ð?ай-малкаÑ?а пÑ?иемлива Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ? е 5."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:33
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:37
 msgid ""
 "Integer value indicating if there is a preference to always perform a "
 "specific behavior when a conflict is detected, instead of prompting the "
@@ -269,7 +295,7 @@ msgstr ""
 "вÑ?Ñ?Ñ?еÑ?ен избоÑ?. â??0â?? Ñ?казва, Ñ?е поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?Ñ? желае да бÑ?де пÑ?едÑ?пÑ?еждаван пÑ?и "
 "вÑ?еки конÑ?ликÑ?, за да пÑ?едпÑ?иеме конкÑ?еÑ?но дейÑ?Ñ?вие."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:34
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:38
 msgid ""
 "Integer value indicating if there is a preference to always perform a "
 "specific link updating behavior when a note is renamed, instead of prompting "
@@ -286,15 +312,15 @@ msgstr ""
 "бележки Ñ?Ñ?Ñ?бва да Ñ?е пÑ?емаÑ?наÑ?, а â??2â??, Ñ?е Ñ?екÑ?Ñ?Ñ?Ñ? вÑ?в вÑ?Ñ?зкиÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?бва да Ñ?е "
 "пÑ?омени, за да Ñ?Ñ?оÑ?веÑ?Ñ?Ñ?ва на пÑ?еименÑ?ванаÑ?а бележка."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:35
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:39
 msgid "Link Updating Behavior on Note Rename"
 msgstr "Ð?оведение Ñ?пÑ?Ñ?мо вÑ?Ñ?зкиÑ?е пÑ?и пÑ?еименÑ?ване на бележка"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:36
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:40
 msgid "List of pinned notes."
 msgstr "СпиÑ?Ñ?к Ñ?Ñ?Ñ? залепениÑ?е бележки"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:37
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:41
 msgid ""
 "Maximum characters of note title to show in the Tomboy tray or panel applet "
 "note menu."
@@ -302,38 +328,38 @@ msgstr ""
 "Ð?акÑ?имален бÑ?ой знаÑ?и оÑ? заглавиеÑ?о на бележка, коиÑ?о да Ñ?е показваÑ? в "
 "аплеÑ?а Tomboy или менÑ?Ñ?о Ñ? бележки."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:38
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:42
 msgid "Maximum note title length to show in tray menu."
 msgstr ""
 "Ð?акÑ?имална дÑ?лжина на заглавиеÑ?о на бележки, коиÑ?о да Ñ?е показваÑ? в менÑ?Ñ?о"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:39
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:43
 msgid "Minimum number of notes to show in menu"
 msgstr "Ð?инимален бÑ?ой бележки, коиÑ?о да Ñ?е показваÑ? в менÑ?Ñ?о"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:40
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:44
 msgid "Note Synchronization Conflict Saved Behavior"
 msgstr "Ð?апазено Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ние на конÑ?ликÑ?а пÑ?и Ñ?инÑ?Ñ?онизаÑ?иÑ? на бележкаÑ?а"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:41
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:45
 msgid "Open Recent Changes"
 msgstr "Ð?Ñ?ваÑ?Ñ?не на поÑ?ледниÑ?е пÑ?омени"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:42
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:46
 msgid "Open Search Dialog"
 msgstr "Ð?Ñ?ваÑ?Ñ?не на пÑ?озоÑ?еÑ?а за Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ене"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:43
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:47
 msgid "Open Start Here"
 msgstr "Ð?Ñ?ваÑ?Ñ?не на наÑ?алнаÑ?а бележка"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:44
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:48
 msgid "Path on SSH server to Tomboy synchronization directory (optional)."
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?Ñ? вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?а Ñ?Ñ?Ñ? SSH до папкаÑ?а за Ñ?инÑ?Ñ?онизаÑ?иÑ? на Tomboy "
 "(незадÑ?лжиÑ?елно)."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:45
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:49
 msgid ""
 "Path to the synchronization server when using the filesystem synchronization "
 "service addin."
@@ -341,71 +367,71 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?Ñ? до Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?а за Ñ?инÑ?Ñ?онизаÑ?иÑ? пÑ?и използване на пÑ?иÑ?Ñ?авкаÑ?а за Ñ?Ñ?лÑ?гаÑ?а за "
 "Ñ?инÑ?Ñ?онизаÑ?иÑ?."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:46
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:50
 msgid "SSHFS Remote Synchronization Folder"
 msgstr "Ð?апка за Ñ?инÑ?Ñ?онизаÑ?иÑ? Ñ?Ñ?ез SSHFS"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:47
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:51
 msgid "SSHFS Remote Synchronization User Name"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?ко име за Ñ?инÑ?Ñ?онизаÑ?иÑ? Ñ?Ñ?ез SSHFS"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:48
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:52
 msgid "SSHFS Synchronization Server Port"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ? за Ñ?инÑ?Ñ?онизаÑ?иÑ? Ñ?Ñ?ез SSHFS"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:49
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:53
 msgid "SSHFS Synchronization Server URL"
 msgstr "Ð?дÑ?еÑ? на Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ? за Ñ?инÑ?Ñ?онизаÑ?иÑ? Ñ?Ñ?ез SSHFS"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:50
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:54
 msgid "Saved height of Search window"
 msgstr "Ð?апазена виÑ?оÑ?ина на пÑ?озоÑ?еÑ?а за Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ене"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:51
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:55
 msgid "Saved horizontal position of Search window"
 msgstr "Ð?апазена позиÑ?иÑ? по Ñ?оÑ?изонÑ?ала на пÑ?озоÑ?еÑ?а за Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ене"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:52
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:56
 msgid "Saved vertical position of Search window"
 msgstr "Ð?апазена позиÑ?иÑ? по веÑ?Ñ?икала на пÑ?озоÑ?еÑ?а за Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ене"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:53
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:57
 msgid "Saved width of Search window"
 msgstr "Ð?апазена Ñ?иÑ?оÑ?ина на пÑ?озоÑ?еÑ?а за Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ене"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:54
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:58
 msgid "Selected Synchronization Service Addin"
 msgstr "Ð?збÑ?ана е пÑ?иÑ?Ñ?авкаÑ?а за Ñ?Ñ?лÑ?гаÑ?а за Ñ?инÑ?Ñ?онизаÑ?иÑ?."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:55
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:59
 msgid "Set to TRUE to activate"
 msgstr "Ð?адайÑ?е да е â??Ð?Ñ?Ñ?инаâ??, за да акÑ?ивиÑ?аÑ?е"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:56
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:60
 msgid "Show applet menu"
 msgstr "Ð?оказване на менÑ?Ñ?о за аплеÑ?иÑ?е"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:57
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:61
 msgid "Start Here Note"
 msgstr "Ð?аÑ?ална бележка"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:58
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:62
 msgid "Sticky Note Importer First Run"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?во Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ане на пÑ?иÑ?Ñ?авкаÑ?а за внаÑ?Ñ?неÑ?о на лепкавиÑ?е бележки"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:59
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:63
 msgid "Synchronization Client ID"
 msgstr "Ð?денÑ?иÑ?икаÑ?оÑ? на клиенÑ?а за Ñ?инÑ?Ñ?онизаÑ?иÑ?"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:60
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:64
 msgid "Synchronization Local Server Path"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ? до локалниÑ? Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ? за Ñ?инÑ?Ñ?онизаÑ?иÑ?"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:61
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:65
 msgid "The date format that is used for the timestamp."
 msgstr "ФоÑ?маÑ?Ñ?Ñ? на Ñ?екÑ?Ñ?аÑ?а даÑ?а пÑ?и вÑ?веждане."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:62
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:66
 msgid ""
 "The global keybinding for creating and displaying a new Note. The format "
 "looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -421,7 +447,7 @@ msgstr ""
 "зададеÑ?е Ñ?пеÑ?иалниÑ? низ â??disabledâ??, нÑ?ма да има клавиÑ?на комбинаÑ?иÑ? за Ñ?ова "
 "дейÑ?Ñ?вие."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:63
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:67
 msgid ""
 "The global keybinding for opening the \"Start Here\" note. The format looks "
 "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
@@ -437,7 +463,7 @@ msgstr ""
 "зададеÑ?е Ñ?пеÑ?иалниÑ? низ â??disabledâ??, нÑ?ма да има клавиÑ?на комбинаÑ?иÑ? за Ñ?ова "
 "дейÑ?Ñ?вие."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:64
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:68
 msgid ""
 "The global keybinding for opening the Note Search dialog. The format looks "
 "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
@@ -453,7 +479,7 @@ msgstr ""
 "Ctrl&gt;â??. Ð?ко зададеÑ?е Ñ?пеÑ?иалниÑ? низ â??disabledâ??, нÑ?ма да има клавиÑ?на "
 "комбинаÑ?иÑ? за Ñ?ова дейÑ?Ñ?вие."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:65
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:69
 msgid ""
 "The global keybinding for opening the Recent Changes dialog. The format "
 "looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -469,7 +495,7 @@ msgstr ""
 "Ctrl&gt;â??. Ð?ко зададеÑ?е Ñ?пеÑ?иалниÑ? низ â??disabledâ??, нÑ?ма да има клавиÑ?на "
 "комбинаÑ?иÑ? за Ñ?ова дейÑ?Ñ?вие."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:66
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:70
 msgid ""
 "The global keybinding for showing the Tomboy applet's menu. The format looks "
 "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
@@ -485,18 +511,18 @@ msgstr ""
 "зададеÑ?е Ñ?пеÑ?иалниÑ? низ â??disabledâ??, нÑ?ма да има клавиÑ?на комбинаÑ?иÑ? за Ñ?ова "
 "дейÑ?Ñ?вие."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:67
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:71
 msgid "The handler for \"note://\" URLs"
 msgstr "Ð?Ñ?огÑ?амаÑ?а за обÑ?абоÑ?ка на адÑ?еÑ?и оÑ? вида â??note://â??"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:68
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:72
 msgid ""
 "The last directory a note was exported to using the Export To HTML plugin."
 msgstr ""
 "Ð?оÑ?леднаÑ?а папка, кÑ?деÑ?о е била Ñ?ложена бележка оÑ? пÑ?иÑ?Ñ?авкаÑ?а за изнаÑ?Ñ?не в "
 "HTML."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:69
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:73
 msgid ""
 "The last setting for the 'Export linked notes' checkbox in the Export to "
 "HTML plugin."
@@ -504,7 +530,7 @@ msgstr ""
 "Ð?оÑ?леднаÑ?а наÑ?Ñ?Ñ?ойка за кÑ?Ñ?ийкаÑ?а за оÑ?мÑ?Ñ?ане â??Ð?знаÑ?Ñ?не на Ñ?вÑ?Ñ?зани бележкиâ?? "
 "в пÑ?иÑ?Ñ?авкаÑ?а за изнаÑ?Ñ?не в HTML."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:70
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:74
 msgid ""
 "The last setting for the 'Include all other linked notes' checkbox in the "
 "Export to HTML plugin. This setting is used in conjunction with the 'HTML "
@@ -517,7 +543,7 @@ msgstr ""
 "вÑ?иÑ?ки бележки (оÑ?кÑ?ивани Ñ?екÑ?Ñ?Ñ?ивно) Ñ?Ñ?Ñ?бва да Ñ?е вклÑ?Ñ?аÑ? пÑ?и изнаÑ?Ñ?не кÑ?м "
 "HTML."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:71
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:75
 msgid ""
 "The note URI of the note that should be considered the \"Start Here\" note, "
 "which is always placed at the bottom of the Tomboy note menu and also "
@@ -527,7 +553,7 @@ msgstr ""
 "намиÑ?а в дÑ?ноÑ?о на менÑ?Ñ?о за бележки на Tomboy. Ð?а неÑ? има и Ñ?пеÑ?иален "
 "Ñ?Ñ?коÑ?иÑ?ел."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:72
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:76
 msgid ""
 "The port to use when connecting to the synchronization server via SSH. Set "
 "to -1 or less if default SSH port settings should be used instead."
@@ -535,7 +561,7 @@ msgstr ""
 "Ð?оÑ?Ñ?Ñ?Ñ? за Ñ?вÑ?Ñ?зване пÑ?и Ñ?инÑ?Ñ?онизаÑ?иÑ? Ñ?Ñ?ез SSH. Ð?ко е -1 или по-малко, Ñ?е "
 "използва Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?ниÑ?Ñ? поÑ?Ñ?."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:73
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:77
 msgid ""
 "Time (in milliseconds) Tomboy should wait for a response when using FUSE to "
 "mount a sync share."
@@ -543,15 +569,15 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?емеÑ?о (в милиÑ?екÑ?нди), пÑ?ез коеÑ?о Tomboy Ñ?е Ñ?ака за оÑ?говоÑ? пÑ?и "
 "монÑ?иÑ?анеÑ?о на FUSE дÑ?л."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:74
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:78
 msgid "Timestamp format"
 msgstr "ФоÑ?маÑ? на даÑ?аÑ?а"
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:75
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:79
 msgid "URL of SSH server containing Tomboy synchronization directory."
 msgstr "Ð?дÑ?еÑ?Ñ?Ñ? на Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ? за SSH, Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жаÑ? папка за Ñ?инÑ?Ñ?онизаÑ?иÑ? на Tomboy."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:76
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:80
 msgid ""
 "Unique identifier for the currently configured note synchronization service "
 "addin."
@@ -559,7 +585,7 @@ msgstr ""
 "Уникален иденÑ?иÑ?икаÑ?оÑ? за Ñ?екÑ?Ñ?о наÑ?Ñ?Ñ?оенаÑ?а пÑ?иÑ?Ñ?авка за Ñ?Ñ?лÑ?гаÑ?а за "
 "Ñ?инÑ?Ñ?онизаÑ?иÑ?."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:77
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:81
 msgid ""
 "Unique identifier for this Tomboy client, used when communicating with a "
 "sychronization server."
@@ -567,7 +593,7 @@ msgstr ""
 "Уникален иденÑ?иÑ?икаÑ?оÑ? за Ñ?ози клиенÑ? на Tomboy, койÑ?о Ñ?е използва пÑ?и "
 "Ñ?вÑ?Ñ?зване Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ? за Ñ?инÑ?Ñ?онизаÑ?иÑ?."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:78
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:82
 msgid ""
 "Use wdfs option \"-ac\" to accept SSL certificates without prompting the "
 "user."
@@ -575,11 +601,11 @@ msgstr ""
 "Ð?зползвайÑ?е опÑ?иÑ?Ñ?а â??-acâ?? на wdfs, за да Ñ?е пÑ?иемаÑ? Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?икаÑ?иÑ?е за SSL без "
 "запиÑ?ване до поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:79
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:83
 msgid "User name to use when connecting to the synchronization server via SSH."
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?коÑ?о име пÑ?и Ñ?инÑ?Ñ?онизаÑ?иÑ? Ñ?Ñ?ез SSH."
 
-#: ../data/tomboy.schemas.in.h:80
+#: ../data/tomboy.schemas.in.h:84
 msgid ""
 "Whitespace-separated list of note URIs for notes that should always appear "
 "in the Tomboy note menu."
@@ -623,7 +649,7 @@ msgstr "_Ð?аÑ?ваÑ?Ñ?не"
 msgid "Close this window"
 msgstr "Ð?аÑ?ваÑ?Ñ?не на Ñ?ози пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: ../Tomboy/ActionManager.cs:146 ../Tomboy/Tray.cs:289
+#: ../Tomboy/ActionManager.cs:146 ../Tomboy/Tray.cs:300
 msgid "_Quit"
 msgstr "_СпиÑ?ане на пÑ?огÑ?амаÑ?а"
 
@@ -647,7 +673,7 @@ msgstr "_РÑ?ководÑ?Ñ?во"
 msgid "Tomboy Help"
 msgstr "Ð?омоÑ? за Tomboy"
 
-#: ../Tomboy/ActionManager.cs:165
+#: ../Tomboy/ActionManager.cs:165 ../Tomboy/MacApplication.cs:233
 msgid "About Tomboy"
 msgstr "Ð?Ñ?ноÑ?но Tomboy"
 
@@ -730,28 +756,28 @@ msgstr "Ð?аиÑ?Ñ?ина ли да Ñ?е изÑ?Ñ?ие Ñ?ази икона?"
 msgid "If you remove an icon it is permanently lost."
 msgstr "Ð?ко изÑ?Ñ?иеÑ?е икона, Ñ?Ñ? Ñ?е гÑ?би завинаги."
 
-#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:66
+#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:67
 msgid "Export to HTML"
 msgstr "Ð?знаÑ?Ñ?не на Ñ?ази бележка в HTML"
 
-#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:114
+#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:115
 #, csharp-format
 msgid "Your note was exported to \"{0}\"."
 msgstr "Ð?ележкаÑ?а бе изнеÑ?ена в â??{0}â??."
 
-#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:125
+#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:126
 msgid "Note exported successfully"
 msgstr "Ð?ележкаÑ?а бе Ñ?Ñ?пеÑ?но изнеÑ?ена."
 
-#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:131
+#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:132
 msgid "Access denied."
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?Ñ?пÑ?Ñ? е оÑ?казан."
 
-#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:133
+#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:134
 msgid "Folder does not exist."
 msgstr "Ð?апкаÑ?а не Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?ва."
 
-#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:148
+#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:149
 #, csharp-format
 msgid "Could not save the file \"{0}\""
 msgstr "ФайлÑ?Ñ? â??{0}â?? не може да бÑ?де запазен"
@@ -813,7 +839,7 @@ msgstr "Ð?мÑ?кване на даÑ?а"
 
 #. initial newline
 #: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampPreferences.cs:29
-#: ../Tomboy/Applet.cs:221 ../Tomboy/Preferences.cs:146
+#: ../Tomboy/Applet.cs:223 ../Tomboy/Preferences.cs:154
 msgid "dddd, MMMM d, h:mm tt"
 msgstr "d MMMM â?? dddd, HH:mm"
 
@@ -870,14 +896,14 @@ msgstr "Ð?еÑ?аÑ?"
 msgid "Error printing note"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и пеÑ?аÑ?ане на бележка."
 
-#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/PrintNotesNoteAddin.cs:219
+#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/PrintNotesNoteAddin.cs:223
 #, csharp-format
 msgid "Page {0} of {1}"
 msgstr "СÑ?Ñ?аниÑ?а {0} оÑ? {1}"
 
 #. Translators: Explanation of the date and time format specifications can be found here:
 #. * http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.globalization.datetimeformatinfo.aspx
-#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/PrintNotesNoteAddin.cs:238
+#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/PrintNotesNoteAddin.cs:242
 msgid "dddd MM/dd/yyyy, hh:mm:ss tt"
 msgstr "dd.MM.yyyy â?? dddd, HH:mm"
 
@@ -1063,7 +1089,7 @@ msgstr "Ð?Ñ?оÑ?изаÑ?иÑ? Ñ?Ñ?ез бÑ?аÑ?зÑ?Ñ? (наÑ?иÑ?неÑ?е, за 
 msgid "Set the default browser and try again"
 msgstr "Ð?адайÑ?е Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?ен бÑ?аÑ?зÑ?Ñ? и пÑ?обвайÑ?е оÑ?ново"
 
-#: ../Tomboy/JumpListManager.cs:77 ../Tomboy/RecentChanges.cs:75
+#: ../Tomboy/JumpListManager.cs:96 ../Tomboy/RecentChanges.cs:83
 msgid "Search All Notes"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене из вÑ?иÑ?ки бележки"
 
@@ -1071,16 +1097,16 @@ msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене из вÑ?иÑ?ки бележки"
 #. icons_path, (int)TomboyIcons.NewNotebook);
 #. if (new_notebook != null)
 #. object_collection.AddObject(new_notebook);
-#: ../Tomboy/JumpListManager.cs:87
+#: ../Tomboy/JumpListManager.cs:106
 msgid "Create New Note"
 msgstr "СÑ?здаване на нова бележка"
 
-#: ../Tomboy/JumpListManager.cs:117
+#: ../Tomboy/JumpListManager.cs:136
 #, csharp-format
 msgid "{0} (new)"
 msgstr "{0} (нова)"
 
-#: ../Tomboy/JumpListManager.cs:138
+#: ../Tomboy/JumpListManager.cs:158
 msgid "Recent Notes"
 msgstr "СкоÑ?оÑ?ни бележки"
 
@@ -1089,6 +1115,10 @@ msgstr "СкоÑ?оÑ?ни бележки"
 msgid "_Window"
 msgstr "_Ð?Ñ?озоÑ?еÑ?"
 
+#: ../Tomboy/MacApplication.cs:234
+msgid "Preferences..."
+msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойкиâ?¦"
+
 #: ../Tomboy/Notebooks/CreateNotebookDialog.cs:24
 #: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:53
 msgid "Create a new notebook"
@@ -1171,7 +1201,7 @@ msgid "Delete the selected notebook"
 msgstr "Ð?зÑ?Ñ?иване на избÑ?аниÑ? бележник"
 
 #: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:68
-#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:251
+#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:260
 msgid "Notebooks"
 msgstr "Ð?ележниÑ?и"
 
@@ -1212,22 +1242,22 @@ msgstr "Ð?ележник"
 msgid "_New notebook..."
 msgstr "Ð?о_в бележникâ?¦"
 
-#: ../Tomboy/Note.cs:1569
+#: ../Tomboy/Note.cs:1568
 msgid "Really delete this note?"
 msgstr "Ð?аиÑ?Ñ?ина ли да Ñ?е изÑ?Ñ?ие Ñ?ази бележка?"
 
-#: ../Tomboy/Note.cs:1572
+#: ../Tomboy/Note.cs:1571
 #, csharp-format
 msgid "Really delete this {0} note?"
 msgid_plural "Really delete these {0} notes?"
 msgstr[0] "Ð?аиÑ?Ñ?ина ли да Ñ?е изÑ?Ñ?ие Ñ?ази {0} бележка?"
 msgstr[1] "Ð?аиÑ?Ñ?ина ли да Ñ?е изÑ?Ñ?иÑ?Ñ? Ñ?ези {0} бележки?"
 
-#: ../Tomboy/Note.cs:1583
+#: ../Tomboy/Note.cs:1582
 msgid "If you delete a note it is permanently lost."
 msgstr "Ð?ко изÑ?Ñ?иеÑ?е бележка, Ñ?Ñ? Ñ?е гÑ?би завинаги."
 
-#: ../Tomboy/Note.cs:1611
+#: ../Tomboy/Note.cs:1616
 #, csharp-format
 msgid ""
 "An error occurred while saving your notes. Please check that you have "
@@ -1238,7 +1268,7 @@ msgstr ""
 "доÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?но Ñ?вободно мÑ?Ñ?Ñ?о на диÑ?ка и необÑ?одимиÑ?е пÑ?ава за папкаÑ?а â??{0}â??. "
 "Ð?одÑ?обноÑ?Ñ?иÑ?е за гÑ?еÑ?каÑ?а Ñ?а вÑ?в Ñ?айла â??{1}â??."
 
-#: ../Tomboy/Note.cs:1627
+#: ../Tomboy/Note.cs:1632
 msgid "Error saving note data."
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и запазване на данниÑ?е на бележка."
 
@@ -1302,7 +1332,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ð?оздÑ?ави!"
 
-#: ../Tomboy/NoteManager.cs:259
+#: ../Tomboy/NoteManager.cs:265
 msgid ""
 "<note-content>Start Here\n"
 "\n"
@@ -1340,7 +1370,7 @@ msgstr ""
 "подÑ?еÑ?Ñ?ава авÑ?омаÑ?иÑ?но. Ð?аÑ?иÑ?неÑ?е вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? вÑ?Ñ?зкаÑ?а, за да оÑ?воÑ?иÑ?е бележкаÑ?а.</"
 "note-content>"
 
-#: ../Tomboy/NoteManager.cs:278
+#: ../Tomboy/NoteManager.cs:284
 msgid ""
 "<note-content>Using Links in Tomboy\n"
 "\n"
@@ -1370,22 +1400,22 @@ msgstr ""
 "Ñ?е Ñ?е Ñ?вÑ?Ñ?жаÑ? авÑ?омаÑ?иÑ?но.</note-content>"
 
 #. Attempt to find an existing Start Here note
-#: ../Tomboy/NoteManager.cs:293 ../Tomboy/NoteManager.cs:361
+#: ../Tomboy/NoteManager.cs:299 ../Tomboy/NoteManager.cs:368
 msgid "Start Here"
 msgstr "Ð?аÑ?ална бележка"
 
-#: ../Tomboy/NoteManager.cs:298
+#: ../Tomboy/NoteManager.cs:304
 msgid "Using Links in Tomboy"
 msgstr "СÑ?здаване на вÑ?Ñ?зки в Tomboy"
 
-#: ../Tomboy/NoteManager.cs:438
+#: ../Tomboy/NoteManager.cs:445
 #, csharp-format
 msgid "New Note {0}"
 msgstr "Ð?ова бележка {0}"
 
 #. Use a simple "Describe..." body and highlight
 #. it so it can be easily overwritten
-#: ../Tomboy/NoteManager.cs:511 ../Tomboy/NoteManager.cs:603
+#: ../Tomboy/NoteManager.cs:518 ../Tomboy/NoteManager.cs:611
 msgid "Describe your new note here."
 msgstr "ТÑ?к опиÑ?еÑ?е новаÑ?а бележка."
 
@@ -1414,36 +1444,38 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ð?ко не Ñ?е пÑ?еименÑ?ваÑ?, вÑ?Ñ?зкиÑ?е нÑ?ма да Ñ?абоÑ?Ñ?Ñ? повеÑ?е."
 
-#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:81
+#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:83
 msgid "Rename Links"
 msgstr "Ð?Ñ?еименÑ?ване на вÑ?Ñ?зки"
 
-#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:93
+#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:95
 #: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:119
 msgid "Note Title"
 msgstr "Ð?аглавие на бележкаÑ?а"
 
-#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:115
+#. Translators: This button causes all notes in the list to be selected
+#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:118
 msgid "Select All"
 msgstr "Ð?збоÑ? на вÑ?иÑ?ко"
 
-#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:123
+#. Translators: This button causes all notes in the list to be unselected
+#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:127
 msgid "Select None"
 msgstr "Ð?зÑ?иÑ?Ñ?ване на избоÑ?а"
 
-#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:140
+#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:144
 msgid "Ad_vanced"
 msgstr "_Ð?опÑ?лниÑ?елни"
 
-#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:143
+#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:147
 msgid "Always show this _window"
 msgstr "Този _пÑ?озоÑ?еÑ? да Ñ?е показва винаги"
 
-#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:151
+#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:155
 msgid "Never rename _links"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?зкиÑ?е да не Ñ?е пÑ?еименÑ?ваÑ? _никога"
 
-#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:159
+#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:163
 msgid "Alwa_ys rename links"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?зкиÑ?е да Ñ?е пÑ?еименÑ?ваÑ? _винаги"
 
@@ -1701,7 +1733,7 @@ msgstr "Ð?Ñ?ваÑ?Ñ?не на â??Т_Ñ?Ñ?Ñ?ене из вÑ?иÑ?ки бележк
 msgid "Ser_vice:"
 msgstr "_УÑ?лÑ?га:"
 
-#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:486 ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1114
+#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:486 ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1113
 msgid "Not configurable"
 msgstr "Ð?е Ñ?е наÑ?Ñ?Ñ?ойва"
 
@@ -1716,44 +1748,44 @@ msgid "Minutes"
 msgstr "минÑ?Ñ?и"
 
 #. "Advanced..." button to bring up extra sync config dialog
-#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:541
+#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:540
 msgid "_Advanced..."
 msgstr "_Ð?опÑ?лниÑ?елниâ?¦"
 
-#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:602
+#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:601
 msgid "The following add-ins are installed"
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ани Ñ?а Ñ?ледниÑ?е пÑ?иÑ?Ñ?авки"
 
-#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:623
+#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:622
 msgid "Get More Add-Ins..."
 msgstr "Ð?зÑ?еглÑ?не на оÑ?е пÑ?иÑ?Ñ?авкиâ?¦"
 
-#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:649
+#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:648
 msgid "_Enable"
 msgstr "_Ð?клÑ?Ñ?ване"
 
-#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:655
+#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:654
 msgid "_Disable"
 msgstr "_Ð?зклÑ?Ñ?ване"
 
-#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:786
+#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:785
 msgid "Not Implemented"
 msgstr "Ð?е е Ñ?еализиÑ?ано"
 
-#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:800
+#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:799
 #, csharp-format
 msgid "{0} Preferences"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки на {0}"
 
-#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:939
+#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:938
 msgid "Choose Note Font"
 msgstr "Ð?збоÑ? на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? за бележкиÑ?е"
 
-#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:983
+#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:982
 msgid "Other Synchronization Options"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ги наÑ?Ñ?Ñ?ойки на Ñ?инÑ?Ñ?онизаÑ?иÑ?Ñ?а"
 
-#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:989
+#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:988
 msgid ""
 "When a conflict is detected between a local note and a note on the "
 "configured synchronization server:"
@@ -1761,23 +1793,23 @@ msgstr ""
 "Ð?огаÑ?о локалнаÑ?а веÑ?Ñ?иÑ? на бележка е в конÑ?ликÑ? Ñ? Ñ?ази на наÑ?Ñ?Ñ?оениÑ? Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ? "
 "за Ñ?инÑ?Ñ?онизаÑ?иÑ?:"
 
-#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:996
+#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:995
 msgid "Always ask me what to do."
 msgstr "Ð?инаги да Ñ?е пиÑ?а за дейÑ?Ñ?вие."
 
-#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1000
+#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:999
 msgid "Rename my local note."
 msgstr "Ð?окалнаÑ?а бележка да Ñ?е пÑ?еименÑ?ва."
 
-#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1004
+#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1003
 msgid "Replace my local note with the server's update."
 msgstr "Ð?ележкаÑ?а на Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?а да замени локалнаÑ?а."
 
-#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1150
+#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1149
 msgid "WARNING: Are you sure?"
 msgstr "Ð?РÐ?Ð?УÐ?РÐ?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?: СигÑ?Ñ?ни ли Ñ?Ñ?е?"
 
-#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1152
+#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1151
 msgid ""
 "Clearing your synchronization settings is not recommended. You may be "
 "forced to synchronize all of your notes again when you save new settings."
@@ -1786,11 +1818,11 @@ msgstr ""
 "наложи наново да Ñ?инÑ?Ñ?онизиÑ?аÑ?е вÑ?иÑ?киÑ?е Ñ?и бележки, когаÑ?о запазиÑ?е новиÑ?е "
 "Ñ?и наÑ?Ñ?Ñ?ойки"
 
-#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1165
+#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1164
 msgid "Resetting Synchronization Settings"
 msgstr "Ð?зÑ?иÑ?Ñ?ване на наÑ?Ñ?Ñ?ойкиÑ?е на Ñ?инÑ?Ñ?онизаÑ?иÑ?Ñ?а"
 
-#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1167
+#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1166
 msgid ""
 "You have disabled the configured synchronization service. Your "
 "synchronization settings will now be cleared. You may be forced to "
@@ -1800,18 +1832,18 @@ msgstr ""
 "авÑ?омаÑ?иÑ?на Ñ?инÑ?Ñ?онизаÑ?иÑ? Ñ?е бÑ?даÑ? изÑ?иÑ?Ñ?ени. Ð?оже да Ñ?е наложи наново да "
 "Ñ?инÑ?Ñ?онизиÑ?аÑ?е вÑ?иÑ?киÑ?е Ñ?и бележки, когаÑ?о запазиÑ?е новиÑ?е Ñ?и наÑ?Ñ?Ñ?ойки"
 
-#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1245
+#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1244
 msgid "Success! You're connected!"
 msgstr "СвÑ?Ñ?званеÑ?о е Ñ?Ñ?пеÑ?но!"
 
-#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1247
+#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1246
 msgid ""
 "Tomboy is ready to synchronize your notes. Would you like to synchronize "
 "them now?"
 msgstr ""
 "Tomboy може да Ñ?инÑ?Ñ?онизиÑ?а бележкиÑ?е. Ð?Ñ?каÑ?е ли да ги Ñ?инÑ?Ñ?онизиÑ?аÑ?е Ñ?ега?"
 
-#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1270
+#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1269
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Sorry, but something went wrong. Please check your information and try "
@@ -1820,80 +1852,80 @@ msgstr ""
 "Ð?а жалоÑ?Ñ? неÑ?о Ñ?е обÑ?Ñ?ка. Ð?Ñ?овеÑ?еÑ?е наÑ?Ñ?Ñ?ойкиÑ?е и опиÑ?айÑ?е оÑ?ново. "
 "Ð?огледнеÑ?е Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жаниеÑ?о на Ñ?айла â??{0}â??."
 
-#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1283
+#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1282
 msgid "Error connecting :("
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?вÑ?Ñ?зване"
 
-#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1359
+#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1358
 msgid "Version:"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?иÑ?:"
 
-#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1366
+#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1365
 msgid "Author:"
 msgstr "Ð?вÑ?оÑ?:"
 
-#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1373
+#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1372
 msgid "Copyright:"
 msgstr "Ð?вÑ?оÑ?Ñ?ки пÑ?ава:"
 
-#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1379
+#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1378
 msgid "Add-in Dependencies:"
 msgstr "Ð?авиÑ?имоÑ?Ñ?и на пÑ?иÑ?Ñ?авкаÑ?а:"
 
-#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:90
+#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:98
 msgid "_Search:"
 msgstr "_ТÑ?Ñ?Ñ?ене:"
 
-#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:319
+#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:331
 msgid "Note"
 msgstr "Ð?ележка"
 
-#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:341
+#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:353
 msgid "Last Changed"
 msgstr "Ð?оÑ?ледно пÑ?оменени"
 
-#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:472
+#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:484
 msgid "Matches"
 msgstr "СÑ?впадениÑ?"
 
-#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:523
+#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:535
 #, csharp-format
 msgid "{0} match"
 msgid_plural "{0} matches"
 msgstr[0] "({0} Ñ?Ñ?впадение)"
 msgstr[1] "({0} Ñ?Ñ?впадениÑ?)"
 
-#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:537
+#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:549
 #, csharp-format
 msgid "Total: {0} note"
 msgid_plural "Total: {0} notes"
 msgstr[0] "Ð?бÑ?о: {0} бележка"
 msgstr[1] "Ð?бÑ?о: {0} бележки"
 
-#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:548
+#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:560
 #, csharp-format
 msgid "Matches: {0} note"
 msgid_plural "Matches: {0} notes"
 msgstr[0] "СÑ?впадениÑ?: {0} бележка"
 msgstr[1] "СÑ?впадениÑ?: {0} бележки"
 
-#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:680
+#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:696
 msgid "Notes"
 msgstr "Ð?ележки"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:266
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:251
 msgid "Cannot create new note"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ? пÑ?и Ñ?Ñ?здаванеÑ?о на нова бележка"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:332
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:317
 msgid "Primary Development:"
 msgstr "Ð?Ñ?новна Ñ?азÑ?абоÑ?ка:"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:338
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:323
 msgid "Contributors:"
 msgstr "СÑ?Ñ?Ñ?Ñ?дниÑ?и:"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:400
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:388
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Ð?ладимиÑ? â??Kaladanâ?? Ð?еÑ?ков <kaladan gmail com>\n"
@@ -1904,7 +1936,7 @@ msgstr ""
 "Ð?аÑ?Ñ?еÑ?е повеÑ?е за наÑ? на http://gnome.cult.bg\n";
 "Ð?окладвайÑ?е за гÑ?еÑ?ки на http://gnome.cult.bg/bugs";
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:409
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:397
 msgid ""
 "Copyright © 2004-2007 Alex Graveley\n"
 "Copyright © 2004-2009 Others\n"
@@ -1912,15 +1944,15 @@ msgstr ""
 "Ð?вÑ?оÑ?Ñ?ки пÑ?ава: © 2004-2007 Alex Graveley\n"
 "Ð?вÑ?оÑ?Ñ?ки пÑ?ава: © 2004-2009 Ð?Ñ?Ñ?ги\n"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:411
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:399
 msgid "A simple and easy to use desktop note-taking application."
 msgstr "Ð?Ñ?огÑ?ама за пÑ?оÑ?Ñ?о и леÑ?но взимане на бележки."
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:421
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:409
 msgid "Homepage"
 msgstr "Ð?омаÑ?на Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?а"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:533
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:527
 msgid ""
 "Tomboy: A simple, easy to use desktop note-taking application.\n"
 "Copyright (C) 2004-2006 Alex Graveley <alex beatniksoftware com>\n"
@@ -1930,7 +1962,7 @@ msgstr ""
 "Ð?вÑ?оÑ?Ñ?ки пÑ?ава: © 2004-2006 Alex Graveley <alex beatniksoftware com>\n"
 "\n"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:545
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:539
 msgid ""
 "Usage:\n"
 " --version\t\t\tPrint version information.\n"
@@ -1948,7 +1980,7 @@ msgstr ""
 "вÑ?иÑ?ки\n"
 "                  бележки на Ñ?ози Ñ?екÑ?Ñ?.\n"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:555
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:549
 msgid ""
 " --new-note\t\t\tCreate and display a new note.\n"
 " --new-note [title]\t\tCreate and display a new note, with a title.\n"
@@ -1966,7 +1998,7 @@ msgstr ""
 "оÑ?воÑ?енаÑ?а\n"
 "                  бележка.\n"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:569
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:563
 #, csharp-format
 msgid "Version {0}"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?иÑ? {0}"
@@ -1975,96 +2007,96 @@ msgstr "Ð?еÑ?Ñ?иÑ? {0}"
 msgid " (new)"
 msgstr "(ново)"
 
-#: ../Tomboy/Tray.cs:282
+#: ../Tomboy/Tray.cs:293
 msgid "_About Tomboy"
 msgstr "_Ð?Ñ?ноÑ?но Tomboy"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:143
+#: ../Tomboy/Utils.cs:189
 msgid ""
 "The \"Tomboy Notes Manual\" could not be found. Please verify that your "
 "installation has been completed successfully."
 msgstr "РÑ?ководÑ?Ñ?воÑ?о на Tomboy не бе оÑ?кÑ?иÑ?о. Ð?Ñ?овеÑ?еÑ?е инÑ?Ñ?алаÑ?иÑ?Ñ?а Ñ?и."
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:152
+#: ../Tomboy/Utils.cs:198
 msgid "Help not found"
 msgstr "Ð?омоÑ?Ñ?а не е оÑ?кÑ?иÑ?а"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:168
+#: ../Tomboy/Utils.cs:214
 msgid "Cannot open location"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?оположениеÑ?о не може да Ñ?е оÑ?воÑ?и"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:190
+#: ../Tomboy/Utils.cs:236
 #, csharp-format
 msgid "Today, {0}"
 msgstr "Ð?неÑ?, {0}"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:192
+#: ../Tomboy/Utils.cs:238
 msgid "Today"
 msgstr "Ð?неÑ?"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:196
+#: ../Tomboy/Utils.cs:242
 #, csharp-format
 msgid "Yesterday, {0}"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?а, {0}"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:198
+#: ../Tomboy/Utils.cs:244
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?а"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:203
+#: ../Tomboy/Utils.cs:249
 #, csharp-format
 msgid "{0} day ago, {1}"
 msgid_plural "{0} days ago, {1}"
 msgstr[0] "пÑ?еди {0} ден, {1}"
 msgstr[1] "пÑ?еди {0} дни, {1}"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:207
+#: ../Tomboy/Utils.cs:253
 #, csharp-format
 msgid "{0} day ago"
 msgid_plural "{0} days ago"
 msgstr[0] "пÑ?еди {0} ден"
 msgstr[1] "пÑ?еди {0} дни"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:213
+#: ../Tomboy/Utils.cs:259
 #, csharp-format
 msgid "Tomorrow, {0}"
 msgstr "УÑ?Ñ?е, {0}"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:215
+#: ../Tomboy/Utils.cs:261
 msgid "Tomorrow"
 msgstr "УÑ?Ñ?е"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:220
+#: ../Tomboy/Utils.cs:266
 #, csharp-format
 msgid "In {0} day, {1}"
 msgid_plural "In {0} days, {1}"
 msgstr[0] "След {0} ден, {1}"
 msgstr[1] "След {0} дни, {1}"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:224
+#: ../Tomboy/Utils.cs:270
 #, csharp-format
 msgid "In {0} day"
 msgid_plural "In {0} days"
 msgstr[0] "След {0} ден"
 msgstr[1] "След {0} дни"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:229
+#: ../Tomboy/Utils.cs:275
 msgid "MMMM d, h:mm tt"
 msgstr "d MMMM, HH:mm"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:230
+#: ../Tomboy/Utils.cs:276
 msgid "MMMM d"
 msgstr "d MMMM"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:232
+#: ../Tomboy/Utils.cs:278
 msgid "No Date"
 msgstr "Ð?ез даÑ?а"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:235
+#: ../Tomboy/Utils.cs:281
 msgid "MMMM d yyyy, h:mm tt"
 msgstr "d MMMM yyyy, HH:mm"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:236
+#: ../Tomboy/Utils.cs:282
 msgid "MMMM d yyyy"
 msgstr "d MMMM yyyy"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]