[gnome-desktop] Updated Serbian translationcommit 273ed723530083066f3683b14756f25681e50aaa
Author: Ð?илоÑ? Ð?оповиÑ? <gpopac gmail com>
Date:  Mon Aug 23 01:25:58 2010 +0200

  Updated Serbian translation

 po/sr.po    | 147 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------
 po/sr latin po | 147 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------
 2 files changed, 214 insertions(+), 80 deletions(-)
---
diff --git a/po/sr.po b/po/sr.po
index 36dd709..eff38f6 100644
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -4,19 +4,22 @@
 # This file is distributed under the same license as the gnome-desktop package.
 #
 # Maintainer: Ð?анило Шеган <dsegan gmx net>
+# Ð?илоÑ? Ð?оповиÑ? <gpopac gmail com>, 2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-desktop\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "desktop&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-02-22 11:33+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-23 10:43+0100\n"
-"Last-Translator: Ð?оÑ?ан РакиÑ? <grakic devbase net>\n"
-"Language-Team: Serbian (sr) <gnom prevod org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-16 11:33+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-23 01:21+0200\n"
+"Last-Translator: Ð?илоÑ? Ð?оповиÑ? <gpopac gmail com>\n"
+"Language-Team: Serbian <gnom prevod org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4;  plural=n==1? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 :  n"
+"%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
 
 #: ../gnome-about/gnome-about.desktop.in.in.h:1
 #: ../gnome-about/gnome-about.in:60
@@ -153,15 +156,10 @@ msgstr ""
 "године; многи Ñ?Ñ? допÑ?инели и на дÑ?Ñ?ге знаÑ?аÑ?не наÑ?ине, као Ñ?Ñ?о Ñ?Ñ? пÑ?еводи, "
 "докÑ?менÑ?аÑ?иÑ?а, и конÑ?Ñ?ола квалиÑ?еÑ?а."
 
-#: ../libgnome-desktop/display-name.c:262
-msgid "Laptop"
-msgstr "Ð?апÑ?оп"
-
 #. Translators: "Unknown" here is used to identify a monitor for which
 #. * we don't know the vendor. When a vendor is known, the name of the
 #. * vendor is used.
-#: ../libgnome-desktop/display-name.c:273
-#| msgid "Unknown"
+#: ../libgnome-desktop/display-name.c:265
 msgctxt "Monitor vendor"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Ð?епознаÑ?о"
@@ -176,54 +174,58 @@ msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?иÑ?аÑ?Ñ? даÑ?оÑ?еке â??%sâ??: %s"
 msgid "Error rewinding file '%s': %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и пÑ?емоÑ?аваÑ?Ñ? даÑ?оÑ?еке â??%sâ??: %s"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:377
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:3519
+#. Translators: the "name" mentioned
+#. * here is the name of an application or
+#. * a document
+#. Translators: the "name" mentioned here is the name of
+#. * an application or a document
+#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:380
+#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:3524
 msgid "No name"
 msgstr "Ð?ез имена"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:604
+#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:607
 #, c-format
 msgid "File '%s' is not a regular file or directory."
 msgstr "Ð?аÑ?оÑ?ека â??%sâ?? ниÑ?е обиÑ?на даÑ?оÑ?ека или диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?м."
 
 # bug: w00t?
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:788
+#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:791
 #, c-format
-#| msgid "Error cannot find file id '%s'"
 msgid "Cannot find file '%s'"
 msgstr "Ð?е могÑ? да наÑ?ем даÑ?оÑ?екÑ? â??%sâ??"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:834
+#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:837
 #, c-format
 msgid "No filename to save to"
 msgstr "Ð?ме даÑ?оÑ?еке ниÑ?е даÑ?о"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:1819
+#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:1822
 #, c-format
 msgid "Starting %s"
 msgstr "Ð?окÑ?еÑ?ем %s"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2055
+#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2058
 #, c-format
 msgid "No URL to launch"
 msgstr "Ð?ема адÑ?еÑ?е за покÑ?еÑ?аÑ?е"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2071
+#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2074
 #, c-format
 msgid "Not a launchable item"
 msgstr "Ð?иÑ?е могÑ?Ñ?е покÑ?енÑ?Ñ?и"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2081
+#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2084
 #, c-format
 msgid "No command (Exec) to launch"
 msgstr "Ð?ема наÑ?едбе (Exec) за покÑ?еÑ?аÑ?е"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2094
+#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2097
 #, c-format
 msgid "Bad command (Exec) to launch"
 msgstr "Ð?оÑ?а наÑ?едба (Exec) за покÑ?еÑ?аÑ?е"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:3575
+#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:3581
 #, c-format
 msgid "Unknown encoding of: %s"
 msgstr "Ð?епознаÑ?о кодиÑ?аÑ?е за: %s"
@@ -232,27 +234,28 @@ msgstr "Ð?епознаÑ?о кодиÑ?аÑ?е за: %s"
 msgid "Cannot find a terminal, using xterm, even if it may not work"
 msgstr "Ð?е могÑ? да наÑ?ем Ñ?еÑ?минал, коÑ?иÑ?Ñ?им xterm Ñ?ак и Ñ?колико не Ñ?ади"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:407
+#. Translators: a CRTC is a CRT Controller (this is X terminology).
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:444
 #, c-format
 msgid "could not get the screen resources (CRTCs, outputs, modes)"
 msgstr "не могÑ? да добиÑ?ем Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?е за екÑ?ан (CRTC-и, излази, модови)"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:427
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:464
 #, c-format
 msgid "unhandled X error while getting the range of screen sizes"
 msgstr "неÑ?Ñ?вÑ?Ñ?ена гÑ?еÑ?ка Ñ? X Ñ?еÑ?веÑ?Ñ? пÑ?и добиÑ?аÑ?Ñ? опÑ?ега велиÑ?ина за екÑ?ан"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:433
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:470
 #, c-format
 msgid "could not get the range of screen sizes"
 msgstr "не могÑ? да добиÑ?ем опÑ?ег велиÑ?ина за екÑ?ан"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:659
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:715
 #, c-format
 msgid "RANDR extension is not present"
 msgstr "Ð?иÑ?е пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?но RANDR пÑ?оÑ?иÑ?еÑ?е"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:925
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1037
 #, c-format
 msgid "could not get information about output %d"
 msgstr "не могÑ? да добиÑ?ем подаÑ?ке о излазÑ? %d"
@@ -260,36 +263,102 @@ msgstr "не могÑ? да добиÑ?ем подаÑ?ке о излазÑ? %d"
 #. Translators: the "position", "size", and "maximum"
 #. * words here are not keywords; please translate them
 #. * as usual. A CRTC is a CRT Controller (this is X terminology)
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1263
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1424
 #, c-format
 msgid ""
-"requested position/size for CRTC %d is outside the allowed limit: position=(%"
-"d, %d), size=(%d, %d), maximum=(%d, %d)"
+"requested position/size for CRTC %d is outside the allowed limit: position="
+"(%d, %d), size=(%d, %d), maximum=(%d, %d)"
 msgstr ""
 "заÑ?Ñ?еван положаÑ?/велиÑ?ина за CRTC %d Ñ?е изван дозвоÑ?еног огÑ?аниÑ?еÑ?а: положаÑ?="
 "(%d, %d), велиÑ?ина=(%d, %d), наÑ?виÑ?е=(%d, %d)"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1299
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1460
 #, c-format
 msgid "could not set the configuration for CRTC %d"
 msgstr "не могÑ? да пÑ?Ñ?авим подеÑ?аваÑ?а за CRTC %d екÑ?ан"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1411
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1576
 #, c-format
 msgid "could not get information about CRTC %d"
 msgstr "не могÑ? да добиÑ?ем подаÑ?ке о CRTC %d екÑ?анÑ?"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1159
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:501
+msgid "Laptop"
+msgstr "Ð?апÑ?оп"
+
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1162
 #, c-format
 msgid ""
 "none of the saved display configurations matched the active configuration"
 msgstr ""
 "ни Ñ?едно од Ñ?аÑ?Ñ?ваниÑ? подеÑ?аваÑ?а екÑ?ана Ñ?е не поклапа Ñ?а Ñ?екÑ?Ñ?им подеÑ?аваÑ?ем"
 
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1423
+#, c-format
+msgid "CRTC %d cannot drive output %s"
+msgstr "ЦРТЦ %d не може добиÑ?е излаз %s"
+
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1430
+#, c-format
+msgid "output %s does not support mode %dx%d %dHz"
+msgstr "излаз %s не подÑ?жава Ñ?ежим %dx%d %dHz"
+
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1441
+#, c-format
+msgid "CRTC %d does not support rotation=%s"
+msgstr "ЦРТЦ %d не подÑ?жава Ñ?оÑ?аÑ?иÑ?Ñ? = %s"
+
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1455
+#, c-format
+msgid ""
+"output %s does not have the same parameters as another cloned output:\n"
+"existing mode = %d, new mode = %d\n"
+"existing coordinates = (%d, %d), new coordinates = (%d, %d)\n"
+"existing rotation = %s, new rotation = %s"
+msgstr ""
+"излаз %s нема иÑ?Ñ?е паÑ?амеÑ?Ñ?е као дÑ?Ñ?ги клониÑ?ани Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?:\n"
+"поÑ?Ñ?оÑ?еÑ?и Ñ?ежим = %d, нови Ñ?ежим = %d\n"
+"поÑ?Ñ?оÑ?еÑ?е кооÑ?динаÑ?е = (%d, %d), нове кооÑ?динаÑ?е = (%d, %d)\n"
+"поÑ?Ñ?оÑ?еÑ?а Ñ?оÑ?аÑ?иÑ?а = %s, нова Ñ?оÑ?аÑ?иÑ?а = %s"
+
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1470
+#, c-format
+msgid "cannot clone to output %s"
+msgstr "не могÑ? да клониÑ?ам Ñ? излаз %s"
+
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1639
+#, c-format
+msgid "Trying modes for CRTC %d\n"
+msgstr "Ð?Ñ?пÑ?обавам Ñ?ежиме за ЦРТЦ %d\n"
+
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1663
+#, c-format
+msgid "CRTC %d: trying mode %dx%d %dHz with output at %dx%d %dHz (pass %d)\n"
+msgstr ""
+"ЦРТЦ %d: иÑ?пÑ?обавам Ñ?ежим %dx%d %dHz без излаза на %dx%d %dHz (%d. покÑ?Ñ?аÑ?)\n"
+
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1710
+#, c-format
+msgid ""
+"could not assign CRTCs to outputs:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"не могÑ? да пÑ?идÑ?Ñ?жим ЦРТЦ-е излазима:\n"
+"%s"
+
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1714
+#, c-format
+msgid ""
+"none of the selected modes were compatible with the possible modes:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"ни Ñ?едан од изабÑ?аниÑ? Ñ?ежима ниÑ?е Ñ?аглаÑ?ан Ñ?а могÑ?Ñ?им Ñ?ежимима:\n"
+"%s"
+
 #. Translators: the "requested", "minimum", and
 #. * "maximum" words here are not keywords; please
 #. * translate them as usual.
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1686
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1796
 #, c-format
 msgid ""
 "required virtual size does not fit available size: requested=(%d, %d), "
@@ -298,21 +367,19 @@ msgstr ""
 "заÑ?Ñ?евана виÑ?Ñ?Ñ?елна велиÑ?ина Ñ?е изван доÑ?Ñ?Ñ?пне: заÑ?Ñ?евана=(%d, %d), наÑ?маÑ?а="
 "(%d, %d), наÑ?веÑ?а=(%d, %d)"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1700
-#, c-format
-msgid "could not find a suitable configuration of screens"
-msgstr "не могÑ? да наÑ?ем одговаÑ?аÑ?Ñ?Ñ?а подеÑ?аваÑ?а за екÑ?ане"
-
 #. Keep this string in sync with gnome-control-center/capplets/display/xrandr-capplet.c:get_display_name()
 #. Translators: this is the feature where what you see on your laptop's
 #. * screen is the same as your external monitor. Here, "Mirror" is being
 #. * used as an adjective, not as a verb. For example, the Spanish
 #. * translation could be "Pantallas en Espejo", *not* "Espejar Pantallas".
 #.
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-labeler.c:210
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-labeler.c:212
 msgid "Mirror Screens"
 msgstr "Ð?лониÑ?ани екÑ?ани"
 
+#~ msgid "could not find a suitable configuration of screens"
+#~ msgstr "не могÑ? да наÑ?ем одговаÑ?аÑ?Ñ?Ñ?а подеÑ?аваÑ?а за екÑ?ане"
+
 #~ msgid "Directory"
 #~ msgstr "Ð?иÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?м"
 
diff --git a/po/sr latin po b/po/sr latin po
index 0120e10..41cd6a9 100644
--- a/po/sr latin po
+++ b/po/sr latin po
@@ -4,19 +4,22 @@
 # This file is distributed under the same license as the gnome-desktop package.
 #
 # Maintainer: Danilo Å egan <dsegan gmx net>
+# MiloÅ¡ PopoviÄ? <gpopac gmail com>, 2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-desktop\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "desktop&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-02-22 11:33+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-23 10:43+0100\n"
-"Last-Translator: Goran RakiÄ? <grakic devbase net>\n"
-"Language-Team: Serbian (sr) <gnom prevod org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-16 11:33+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-23 01:21+0200\n"
+"Last-Translator: MiloÅ¡ PopoviÄ? <gpopac gmail com>\n"
+"Language-Team: Serbian <gnom prevod org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4;  plural=n==1? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 :  n"
+"%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
 
 #: ../gnome-about/gnome-about.desktop.in.in.h:1
 #: ../gnome-about/gnome-about.in:60
@@ -153,15 +156,10 @@ msgstr ""
 "godine; mnogi su doprineli i na druge znaÄ?ajne naÄ?ine, kao Å¡to su prevodi, "
 "dokumentacija, i kontrola kvaliteta."
 
-#: ../libgnome-desktop/display-name.c:262
-msgid "Laptop"
-msgstr "Laptop"
-
 #. Translators: "Unknown" here is used to identify a monitor for which
 #. * we don't know the vendor. When a vendor is known, the name of the
 #. * vendor is used.
-#: ../libgnome-desktop/display-name.c:273
-#| msgid "Unknown"
+#: ../libgnome-desktop/display-name.c:265
 msgctxt "Monitor vendor"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nepoznato"
@@ -176,54 +174,58 @@ msgstr "GreÅ¡ka pri Ä?itanju datoteke â??%sâ??: %s"
 msgid "Error rewinding file '%s': %s"
 msgstr "GreÅ¡ka pri premotavanju datoteke â??%sâ??: %s"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:377
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:3519
+#. Translators: the "name" mentioned
+#. * here is the name of an application or
+#. * a document
+#. Translators: the "name" mentioned here is the name of
+#. * an application or a document
+#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:380
+#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:3524
 msgid "No name"
 msgstr "Bez imena"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:604
+#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:607
 #, c-format
 msgid "File '%s' is not a regular file or directory."
 msgstr "Datoteka â??%sâ?? nije obiÄ?na datoteka ili direktorijum."
 
 # bug: w00t?
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:788
+#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:791
 #, c-format
-#| msgid "Error cannot find file id '%s'"
 msgid "Cannot find file '%s'"
 msgstr "Ne mogu da naÄ?em datoteku â??%sâ??"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:834
+#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:837
 #, c-format
 msgid "No filename to save to"
 msgstr "Ime datoteke nije dato"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:1819
+#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:1822
 #, c-format
 msgid "Starting %s"
 msgstr "PokreÄ?em %s"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2055
+#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2058
 #, c-format
 msgid "No URL to launch"
 msgstr "Nema adrese za pokretanje"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2071
+#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2074
 #, c-format
 msgid "Not a launchable item"
 msgstr "Nije moguÄ?e pokrenuti"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2081
+#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2084
 #, c-format
 msgid "No command (Exec) to launch"
 msgstr "Nema naredbe (Exec) za pokretanje"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2094
+#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2097
 #, c-format
 msgid "Bad command (Exec) to launch"
 msgstr "Loša naredba (Exec) za pokretanje"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:3575
+#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:3581
 #, c-format
 msgid "Unknown encoding of: %s"
 msgstr "Nepoznato kodiranje za: %s"
@@ -232,27 +234,28 @@ msgstr "Nepoznato kodiranje za: %s"
 msgid "Cannot find a terminal, using xterm, even if it may not work"
 msgstr "Ne mogu da naÄ?em terminal, koristim xterm Ä?ak i ukoliko ne radi"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:407
+#. Translators: a CRTC is a CRT Controller (this is X terminology).
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:444
 #, c-format
 msgid "could not get the screen resources (CRTCs, outputs, modes)"
 msgstr "ne mogu da dobijem resurse za ekran (CRTC-i, izlazi, modovi)"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:427
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:464
 #, c-format
 msgid "unhandled X error while getting the range of screen sizes"
 msgstr "neutvrÄ?ena greÅ¡ka u X serveru pri dobijanju opsega veliÄ?ina za ekran"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:433
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:470
 #, c-format
 msgid "could not get the range of screen sizes"
 msgstr "ne mogu da dobijem opseg veliÄ?ina za ekran"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:659
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:715
 #, c-format
 msgid "RANDR extension is not present"
 msgstr "Nije prisutno RANDR proširenje"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:925
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1037
 #, c-format
 msgid "could not get information about output %d"
 msgstr "ne mogu da dobijem podatke o izlazu %d"
@@ -260,36 +263,102 @@ msgstr "ne mogu da dobijem podatke o izlazu %d"
 #. Translators: the "position", "size", and "maximum"
 #. * words here are not keywords; please translate them
 #. * as usual. A CRTC is a CRT Controller (this is X terminology)
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1263
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1424
 #, c-format
 msgid ""
-"requested position/size for CRTC %d is outside the allowed limit: position=(%"
-"d, %d), size=(%d, %d), maximum=(%d, %d)"
+"requested position/size for CRTC %d is outside the allowed limit: position="
+"(%d, %d), size=(%d, %d), maximum=(%d, %d)"
 msgstr ""
 "zahtevan položaj/veliÄ?ina za CRTC %d je izvan dozvoljenog ograniÄ?enja: položaj="
 "(%d, %d), veliÄ?ina=(%d, %d), najviÅ¡e=(%d, %d)"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1299
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1460
 #, c-format
 msgid "could not set the configuration for CRTC %d"
 msgstr "ne mogu da pstavim podešavanja za CRTC %d ekran"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1411
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr.c:1576
 #, c-format
 msgid "could not get information about CRTC %d"
 msgstr "ne mogu da dobijem podatke o CRTC %d ekranu"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1159
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:501
+msgid "Laptop"
+msgstr "Laptop"
+
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1162
 #, c-format
 msgid ""
 "none of the saved display configurations matched the active configuration"
 msgstr ""
 "ni jedno od saÄ?uvanih podeÅ¡avanja ekrana se ne poklapa sa tekuÄ?im podeÅ¡avanjem"
 
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1423
+#, c-format
+msgid "CRTC %d cannot drive output %s"
+msgstr "CRTC %d ne može dobije izlaz %s"
+
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1430
+#, c-format
+msgid "output %s does not support mode %dx%d %dHz"
+msgstr "izlaz %s ne podržava režim %dx%d %dHz"
+
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1441
+#, c-format
+msgid "CRTC %d does not support rotation=%s"
+msgstr "CRTC %d ne podržava rotaciju = %s"
+
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1455
+#, c-format
+msgid ""
+"output %s does not have the same parameters as another cloned output:\n"
+"existing mode = %d, new mode = %d\n"
+"existing coordinates = (%d, %d), new coordinates = (%d, %d)\n"
+"existing rotation = %s, new rotation = %s"
+msgstr ""
+"izlaz %s nema iste parametre kao drugi klonirani ureÄ?aj:\n"
+"postojeÄ?i režim = %d, novi režim = %d\n"
+"postojeÄ?e koordinate = (%d, %d), nove koordinate = (%d, %d)\n"
+"postojeÄ?a rotacija = %s, nova rotacija = %s"
+
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1470
+#, c-format
+msgid "cannot clone to output %s"
+msgstr "ne mogu da kloniram u izlaz %s"
+
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1639
+#, c-format
+msgid "Trying modes for CRTC %d\n"
+msgstr "Isprobavam režime za CRTC %d\n"
+
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1663
+#, c-format
+msgid "CRTC %d: trying mode %dx%d %dHz with output at %dx%d %dHz (pass %d)\n"
+msgstr ""
+"CRTC %d: isprobavam režim %dx%d %dHz bez izlaza na %dx%d %dHz (%d. pokušaj)\n"
+
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1710
+#, c-format
+msgid ""
+"could not assign CRTCs to outputs:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"ne mogu da pridružim CRTC-e izlazima:\n"
+"%s"
+
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1714
+#, c-format
+msgid ""
+"none of the selected modes were compatible with the possible modes:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"ni jedan od izabranih režima nije saglasan sa moguÄ?im režimima:\n"
+"%s"
+
 #. Translators: the "requested", "minimum", and
 #. * "maximum" words here are not keywords; please
 #. * translate them as usual.
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1686
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1796
 #, c-format
 msgid ""
 "required virtual size does not fit available size: requested=(%d, %d), "
@@ -298,21 +367,19 @@ msgstr ""
 "zahtevana virtuelna veliÄ?ina je izvan dostupne: zahtevana=(%d, %d), najmanja="
 "(%d, %d), najveÄ?a=(%d, %d)"
 
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1700
-#, c-format
-msgid "could not find a suitable configuration of screens"
-msgstr "ne mogu da naÄ?em odgovarajuÄ?a podeÅ¡avanja za ekrane"
-
 #. Keep this string in sync with gnome-control-center/capplets/display/xrandr-capplet.c:get_display_name()
 #. Translators: this is the feature where what you see on your laptop's
 #. * screen is the same as your external monitor. Here, "Mirror" is being
 #. * used as an adjective, not as a verb. For example, the Spanish
 #. * translation could be "Pantallas en Espejo", *not* "Espejar Pantallas".
 #.
-#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-labeler.c:210
+#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-labeler.c:212
 msgid "Mirror Screens"
 msgstr "Klonirani ekrani"
 
+#~ msgid "could not find a suitable configuration of screens"
+#~ msgstr "ne mogu da naÄ?em odgovarajuÄ?a podeÅ¡avanja za ekrane"
+
 #~ msgid "Directory"
 #~ msgstr "Direktorijum"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]