[bug-buddy] Updated Serbian translationcommit 72280485de11caf5d61976772791a2f11d6eea15
Author: Ð?илоÑ? Ð?оповиÑ? <gpopac gmail com>
Date:  Sat Aug 21 22:55:24 2010 +0200

  Updated Serbian translation

 po/sr.po    | 168 ++++++++++++++++++++++----------------------------------
 po/sr latin po | 168 ++++++++++++++++++++++----------------------------------
 2 files changed, 130 insertions(+), 206 deletions(-)
---
diff --git a/po/sr.po b/po/sr.po
index 8251ab3..d52ef4a 100644
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -4,19 +4,22 @@
 # Maintainer: Ð?анило Шеган <dsegan gmx net>
 # Reviewed on 2004-03-22 by: Слободан Ð?. СÑ?едоÑ?евиÑ? <ssl uns ns ac yu>
 # Reviewed on 2005-07-16 by: Ð?гоÑ? Ð?еÑ?Ñ?оÑ?овиÑ? <igor prevod org>
+# Ð?илоÑ? Ð?оповиÑ? <gpopac gmail com>, 2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: bug-buddy\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=bug-";
 "buddy&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-03-22 15:57+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-24 11:01+0100\n"
-"Last-Translator: Ð?оÑ?ан РакиÑ? <grakic devbase net>\n"
-"Language-Team: Serbian (sr) <gnom prevod org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-06-07 17:28+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-21 22:54+0200\n"
+"Last-Translator: Ð?илоÑ? Ð?оповиÑ? <gpopac gmail com>\n"
+"Language-Team: Serbian <gnom prevod org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4;  plural=n==1? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 :  n"
+"%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
 
 #: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:1
 msgid "<b>What _were you doing when the application crashed?</b>"
@@ -40,7 +43,7 @@ msgstr ""
 msgid "<span size=\"xx-large\"><b>Bug reporting tool</b></span>"
 msgstr "<span size=\"xx-large\"><b>Ð?лаÑ?ка за пÑ?иÑ?авÑ? гÑ?еÑ?ака</b></span>"
 
-#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:5 ../src/bug-buddy.c:1931
+#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:5 ../src/bug-buddy.c:1942
 msgid "Bug Buddy"
 msgstr "Ð?Ñ?баждаÑ?ин помоÑ?ник"
 
@@ -103,7 +106,6 @@ msgstr ""
 "биÑ?и одмаÑ? пÑ?оÑ?леÑ?ен Ñ? Ð?Ñ?баждаÑ?Ñ?."
 
 #: ../data/bug-buddy.schemas.in.h:6
-#| msgid "GTK+ module for crash collecting support."
 msgid "GTK+ module for crash collection support."
 msgstr "Ð?Ñ?к+ модÑ?л за пÑ?икÑ?пÑ?аÑ?е падова пÑ?огÑ?ама."
 
@@ -112,15 +114,12 @@ msgid "Real name of user reporting the bug."
 msgstr "Ð?Ñ?аво име коÑ?иÑ?ника коÑ?и пÑ?иÑ?авÑ?Ñ?Ñ?е гÑ?еÑ?кÑ?."
 
 #: ../data/bug-buddy.schemas.in.h:8
-#| msgid ""
-#| "This key determines the GTK+ module to load for crash collecting support."
 msgid ""
 "This key determines the GTK+ module to load for crash collection support."
 msgstr ""
 "Ð?ваÑ? кÑ?Ñ?Ñ? одÑ?еÑ?Ñ?Ñ?е Ñ?Ñ?иÑ?аваÑ?е Ð?Ñ?к+ модÑ?ла за пÑ?икÑ?пÑ?аÑ?е падова пÑ?огÑ?ама."
 
 #: ../src/bug-buddy.c:82
-#| msgid "GNOME bug-buddy"
 msgid "GNOME Bug Buddy"
 msgstr "Ð?номов помоÑ?ник за Ð?Ñ?баждаÑ?Ñ?"
 
@@ -136,7 +135,7 @@ msgstr "Ð?Ð?Ð?Ð?Т"
 msgid "File name of crashed program"
 msgstr "Ð?ме извÑ?Ñ?не даÑ?оÑ?еке Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?еног пÑ?огÑ?ама"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:91 ../src/bug-buddy.c:93 ../src/bug-buddy.c:95
+#: ../src/bug-buddy.c:91 ../src/bug-buddy.c:93
 msgid "FILE"
 msgstr "Ð?Ð?ТÐ?ТÐ?Ð?Ð?"
 
@@ -156,23 +155,16 @@ msgstr "ТекÑ?Ñ?Ñ?ална даÑ?оÑ?ека коÑ?а Ñ?е Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?е Ñ?
 msgid "Delete the included file after reporting"
 msgstr "Ð?бÑ?иÑ?и пÑ?икÑ?Ñ?Ñ?енÑ? даÑ?оÑ?екÑ? по Ñ?лаÑ?Ñ?"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:95
-msgid "MiniDump file with info about the crash"
-msgstr "Ð?иниÐ?амп даÑ?оÑ?ека Ñ?а инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?ама о падÑ?"
-
-#: ../src/bug-buddy.c:377
+#: ../src/bug-buddy.c:376
 msgid "Copy _Link Address"
 msgstr "Умножи адÑ?еÑ?Ñ? _везе"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:426
+#: ../src/bug-buddy.c:425
 #, c-format
 msgid "Bug Buddy was unable to view the link \"%s\"\n"
 msgstr "Ð?Ñ?баждаÑ?ин помоÑ?ник не може да види везÑ? â??%sâ??\n"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:461
-#| msgid ""
-#| "There has been a network error while sending the report. Do you want to "
-#| "save this report and send it later?"
+#: ../src/bug-buddy.c:460
 msgid ""
 "There was a network error while sending the report. Do you want to save this "
 "report and send it later?"
@@ -180,16 +172,16 @@ msgstr ""
 "Ð?оÑ?ло Ñ?е до гÑ?еÑ?ке Ñ? мÑ?ежи пÑ?иликом Ñ?лаÑ?а извеÑ?Ñ?аÑ?а. Ð?а ли желиÑ?е да "
 "Ñ?аÑ?Ñ?ваÑ?е извеÑ?Ñ?аÑ? и поÑ?аÑ?еÑ?е га каÑ?ниÑ?е?"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:464
+#: ../src/bug-buddy.c:463
 msgid ""
 "Please ensure that your Internet connection is active and working correctly."
 msgstr "Ð?Ñ?овеÑ?иÑ?е да ли Ñ?е веза Ñ?а Ð?нÑ?еÑ?енÑ?ом акÑ?ивна и иÑ?пÑ?авна."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:551 ../src/bug-buddy.c:1218
+#: ../src/bug-buddy.c:550 ../src/bug-buddy.c:1184
 msgid "_Close"
 msgstr "_Ð?аÑ?воÑ?и"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:595
+#: ../src/bug-buddy.c:594
 #, c-format
 msgid ""
 "A bug report detailing your software crash has been sent to GNOME. This "
@@ -211,11 +203,7 @@ msgstr ""
 "Ð?ожеÑ?е видеÑ?и ваÑ? извеÑ?Ñ?аÑ? о гÑ?еÑ?Ñ?и и пÑ?аÑ?иÑ?и Ñ?егов напÑ?едак помоÑ?Ñ? овог УРÐ?-"
 "а:\n"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:606
-#| msgid ""
-#| "Bug Buddy has encountered an error while submitting your report to the "
-#| "Bugzilla server. Details of the error are included below.\n"
-#| "\n"
+#: ../src/bug-buddy.c:605
 msgid ""
 "Bug Buddy encountered an error while submitting your report to the Bugzilla "
 "server. Details of the error are included below.\n"
@@ -225,7 +213,7 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?баждаÑ?ин Ñ?еÑ?веÑ?. Ð?еÑ?аÑ?и гÑ?еÑ?ке Ñ?Ñ? пÑ?иложени иÑ?под.\n"
 "\n"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:612
+#: ../src/bug-buddy.c:611
 #, c-format
 msgid ""
 "Bugzilla reported an error when trying to process your request, but was "
@@ -234,18 +222,18 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?баждаÑ?а Ñ?е извеÑ?Ñ?ила гÑ?еÑ?кÑ? Ñ?оком обÑ?аде ваÑ?ег заÑ?Ñ?ева, али ниÑ?е могла да "
 "Ñ?аÑ?Ñ?лани одговоÑ?."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:615
+#: ../src/bug-buddy.c:614
 #, c-format
 msgid "The email address you provided is not valid."
 msgstr "Ð?лекÑ?Ñ?онÑ?ка адÑ?еÑ?а коÑ?Ñ? Ñ?Ñ?е дали ниÑ?е важеÑ?а."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:617
+#: ../src/bug-buddy.c:616
 #, c-format
 msgid ""
 "The account associated with the email address provided has been disabled."
 msgstr "РаÑ?Ñ?н везан за даÑ?Ñ? елекÑ?Ñ?онÑ?кÑ? адÑ?еÑ?Ñ? Ñ?е иÑ?кÑ?Ñ?Ñ?ен."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:620
+#: ../src/bug-buddy.c:619
 #, c-format
 msgid ""
 "The product specified doesn't exist or has been renamed. Please upgrade to "
@@ -254,7 +242,7 @@ msgstr ""
 "Ð?азнаÑ?ени пÑ?оизвод не поÑ?Ñ?оÑ?и или мÑ? Ñ?е име пÑ?омеÑ?ено. Ð?жÑ?Ñ?иÑ?аÑ?Ñ?е га на "
 "наÑ?новиÑ?е издаÑ?е."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:623
+#: ../src/bug-buddy.c:622
 #, c-format
 msgid ""
 "The component specified doesn't exist or has been renamed. Please upgrade "
@@ -263,7 +251,7 @@ msgstr ""
 "Ð?омпоненÑ?а назнаÑ?ена не поÑ?Ñ?оÑ?и или Ñ?оÑ? Ñ?е име пÑ?омеÑ?ено. Ð?жÑ?Ñ?иÑ?аÑ?е Ñ?е на "
 "наÑ?новиÑ?е издаÑ?е."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:626
+#: ../src/bug-buddy.c:625
 #, c-format
 msgid ""
 "The summary is required in your bug report. This should not happen with the "
@@ -272,7 +260,7 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?аÑ?ак Ñ?адÑ?жаÑ? Ñ?е обавезан Ñ? ваÑ?ем извеÑ?Ñ?аÑ?Ñ? о гÑ?еÑ?Ñ?и. Ð?во Ñ?е не би Ñ?Ñ?ебало "
 "деÑ?иÑ?и Ñ?а наÑ?новиÑ?им Ð?Ñ?баждаÑ?иним помоÑ?ником."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:629
+#: ../src/bug-buddy.c:628
 #, c-format
 msgid ""
 "The description is required in your bug report. This should not happen with "
@@ -281,7 +269,7 @@ msgstr ""
 "Ð?пиÑ? Ñ?е обавезан Ñ? ваÑ?ем извеÑ?Ñ?аÑ?Ñ? о гÑ?еÑ?Ñ?и. Ð?во Ñ?е не би Ñ?Ñ?ебало деÑ?иÑ?и Ñ?а "
 "наÑ?новиÑ?им Ð?Ñ?баждаÑ?иним помоÑ?ником."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:632
+#: ../src/bug-buddy.c:631
 #, c-format
 msgid ""
 "The fault code returned by Bugzilla is not recognized. Please report the "
@@ -294,7 +282,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:639
+#: ../src/bug-buddy.c:638
 #, c-format
 msgid ""
 "Server returned bad state. This is most likely a server issue and should be "
@@ -307,12 +295,8 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:644
+#: ../src/bug-buddy.c:643
 #, c-format
-#| msgid ""
-#| "Failed to parse the xml-rpc response. Response follows:\n"
-#| "\n"
-#| "%s"
 msgid ""
 "Failed to parse the XML-RPC response. Response follows:\n"
 "\n"
@@ -322,12 +306,8 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:648
+#: ../src/bug-buddy.c:647
 #, c-format
-#| msgid ""
-#| "An unknown error occurred. This is most likely a problem with bug-buddy. "
-#| "Please report this problem manually at bugzilla.gnome.org\n"
-#| "\n"
 msgid ""
 "An unknown error occurred. This is most likely a problem with Bug Buddy. "
 "Please report this problem manually at bugzilla.gnome.org\n"
@@ -337,22 +317,21 @@ msgstr ""
 "помоÑ?ником. Ð?оÑ?аÑ?е да пÑ?иÑ?авиÑ?е оваÑ? пÑ?облем Ñ?ами на bugzilla.gnome.org\n"
 "\n"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:804
+#: ../src/bug-buddy.c:803
 #, c-format
 msgid "Unable to create the bug report: %s\n"
 msgstr "Ð?е може Ñ?е напÑ?авиÑ?и извеÑ?Ñ?аÑ? о гÑ?еÑ?Ñ?и: %s\n"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:806
+#: ../src/bug-buddy.c:805
 #, c-format
 msgid "There was an error creating the bug report\n"
 msgstr "Ð?оÑ?ло Ñ?е до гÑ?еÑ?ке пÑ?и пÑ?авÑ?еÑ?Ñ? извеÑ?Ñ?аÑ?а о гÑ?еÑ?кама\n"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:866
-#| msgid "Sending..."
+#: ../src/bug-buddy.c:865
 msgid "Sendingâ?¦"
 msgstr "ШаÑ?ем..."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1026
+#: ../src/bug-buddy.c:1025
 msgid ""
 "The description you provided for the crash is very short. Are you sure you "
 "want to send it?"
@@ -360,7 +339,7 @@ msgstr ""
 "Ð?пиÑ? коÑ?и Ñ?Ñ?е допиÑ?али извеÑ?Ñ?аÑ?Ñ? Ñ?е веома кÑ?аÑ?ак. Ð?а ли Ñ?Ñ?е Ñ?игÑ?Ñ?ни да "
 "желиÑ?е да поÑ?аÑ?еÑ?е извеÑ?Ñ?аÑ??"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1033
+#: ../src/bug-buddy.c:1032
 msgid ""
 "A short description is probably not of much help to the developers "
 "investigating your report. If you provide a better one, for instance "
@@ -371,21 +350,21 @@ msgstr ""
 "извеÑ?Ñ?аÑ?. Ð?ко обезбедиÑ?е боÑ?и опиÑ?, на пÑ?имеÑ? ако наведеÑ?е како Ñ?е могÑ?Ñ?е "
 "пÑ?оизвеÑ?Ñ?и пад пÑ?огÑ?ама, пÑ?облем Ñ?е биÑ?и лакÑ?е Ñ?еÑ?ен."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1041
+#: ../src/bug-buddy.c:1040
 msgid "_Review description"
 msgstr "_Ð?Ñ?егледаÑ? опиÑ?"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1050
+#: ../src/bug-buddy.c:1049
 msgid "_Send anyway"
 msgstr "_Ð?пак поÑ?аÑ?и"
 
 #. Translators: This is the hyperlink which takes to http://live.gnome.org/GettingTraces/DistroSpecificInstructions
 #. * page. Please also mention that the page is in English
-#: ../src/bug-buddy.c:1147
+#: ../src/bug-buddy.c:1146
 msgid "Getting useful crash reports"
 msgstr "Ð?ако напÑ?авиÑ?и коÑ?иÑ?не извеÑ?Ñ?аÑ?е о гÑ?еÑ?Ñ?и (енгл.)"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1198
+#: ../src/bug-buddy.c:1164
 #, c-format
 msgid ""
 "The application %s crashed. The bug reporting tool was unable to collect "
@@ -403,7 +382,7 @@ msgstr ""
 "пакеÑ?е за ваÑ?Ñ? диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?иÑ?Ñ?.\n"
 "Ð?ликниÑ?е на везÑ? иÑ?под за виÑ?е инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?а како да инÑ?Ñ?алиÑ?аÑ?е ове пакеÑ?е:\n"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1236 ../src/bug-buddy.c:2061
+#: ../src/bug-buddy.c:1202 ../src/bug-buddy.c:2091
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -413,7 +392,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ð?ко Ñ?е могÑ?Ñ?е, напиÑ?иÑ?е ваÑ? извеÑ?Ñ?аÑ? о гÑ?еÑ?кама на енглеÑ?ком."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1249
+#: ../src/bug-buddy.c:1215
 #, c-format
 msgid ""
 "Information about the %s application crash has been successfully collected. "
@@ -429,11 +408,11 @@ msgstr ""
 "Ð?оÑ?Ñ?ебна Ñ?е важеÑ?а е-адÑ?еÑ?а. Ð?во дозвоÑ?ава пÑ?огÑ?амеÑ?има да ваÑ? конÑ?акÑ?иÑ?аÑ?Ñ? "
 "ако Ñ?Ñ? им поÑ?Ñ?ебни додаÑ?ни подаÑ?и."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1286
+#: ../src/bug-buddy.c:1252
 msgid "WARNING:"
 msgstr "УÐ?Ð?Ð?Ð?РÐ?Ð?Ð?:"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1287
+#: ../src/bug-buddy.c:1253
 msgid ""
 "Some sensitive data is likely present in the crash details. Please review "
 "and edit the information if you are concerned about transmitting passwords "
@@ -443,27 +422,20 @@ msgstr ""
 "подаÑ?ке ако Ñ?Ñ?е забÑ?инÑ?Ñ?и да Ñ?еÑ?е поÑ?лаÑ?и лозинкÑ? или неки дÑ?Ñ?ги оÑ?еÑ?Ñ?ив "
 "подаÑ?ак."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1324
+#: ../src/bug-buddy.c:1290
 msgid "Save File"
 msgstr "СаÑ?Ñ?ваÑ? даÑ?оÑ?екÑ?"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1344
+#: ../src/bug-buddy.c:1310
 msgid "-bugreport.txt"
 msgstr "-bugreport.txt"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1406
+#: ../src/bug-buddy.c:1368
 msgid "_Save Bug Report"
 msgstr "_СаÑ?Ñ?ваÑ? извеÑ?Ñ?аÑ?"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1411
+#: ../src/bug-buddy.c:1373
 #, c-format
-#| msgid ""
-#| "The application %s has crashed.\n"
-#| "Information about the crash has been successfully collected.\n"
-#| "\n"
-#| "This application is not known to bug-buddy, therefore the bug report "
-#| "cannot be sent to the GNOME Bugzilla. Please save the bug to a text file "
-#| "and report it to the appropriate bug tracker for this application."
 msgid ""
 "The application %s has crashed.\n"
 "Information about the crash has been successfully collected.\n"
@@ -479,12 +451,12 @@ msgstr ""
 "може поÑ?лаÑ?и Ð?номовоÑ? бÑ?баждаÑ?и. СаÑ?Ñ?ваÑ?е гÑ?еÑ?кÑ? Ñ? Ñ?екÑ?Ñ?Ñ?алнÑ? даÑ?оÑ?екÑ? и "
 "поÑ?Ñ?авиÑ?е Ñ?е на одговаÑ?аÑ?Ñ?Ñ?и пÑ?аÑ?иоÑ? гÑ?еÑ?ака за оваÑ? пÑ?огÑ?ам."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1500
+#: ../src/bug-buddy.c:1462
 #, c-format
 msgid "There was an error displaying help: %s"
 msgstr "Ð?оÑ?ло Ñ?е до гÑ?еÑ?ке пÑ?и пÑ?иказÑ? помоÑ?и: %s"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1912
+#: ../src/bug-buddy.c:1923
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -496,7 +468,7 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?баждаÑ?ин помоÑ?ник Ñ?е алаÑ?ка коÑ?а помаже Ñ? пÑ?икÑ?пÑ?аÑ?Ñ?\n"
 "подаÑ?ака за Ñ?клаÑ?аÑ?е гÑ?еÑ?ака Ñ? Ð?номовÑ? бÑ?баждаÑ?Ñ? када Ñ?е пÑ?огÑ?ам Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?и."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1944
+#: ../src/bug-buddy.c:1975
 msgid ""
 "Bug Buddy could not load its user interface file.\n"
 "Please make sure Bug Buddy was installed correctly."
@@ -504,25 +476,24 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?баждаÑ?ин помоÑ?ник не може да Ñ?Ñ?иÑ?а даÑ?оÑ?екÑ? за Ñ?воÑ?е коÑ?иÑ?ниÑ?ко Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?е.\n"
 "Ð?Ñ?овеÑ?иÑ?е да ли Ñ?е Ð?Ñ?баждаÑ?ин помоÑ?ник инÑ?Ñ?алиÑ?ан на Ñ?иÑ?Ñ?ем."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1961
-#| msgid "Collecting information from your system..."
+#: ../src/bug-buddy.c:1992
 msgid "Collecting information from your systemâ?¦"
 msgstr "Ð?Ñ?икÑ?пÑ?ам подаÑ?ке из ваÑ?ег Ñ?иÑ?Ñ?ема..."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1964
+#: ../src/bug-buddy.c:1995
 msgid "Either --appname or --package arguments are required.\n"
 msgstr "Ð?ли --appname или --package аÑ?гÑ?менÑ?и Ñ?Ñ? обавезни.\n"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1971
-msgid "Either --pid , --include or --minidump arguments are required.\n"
-msgstr "Ð?ли --pid, --include или --minidump аÑ?гÑ?менÑ?и Ñ?Ñ? обавезни.\n"
+#: ../src/bug-buddy.c:2001
+#| msgid "Either --pid , --include or --minidump arguments are required.\n"
+msgid "Either --pid or --include arguments are required.\n"
+msgstr "Ð?бавезни Ñ?Ñ? --pid или --include аÑ?гÑ?менÑ?и.\n"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1976
-#| msgid "The --unlink-tempfile option needs a --include argument.\n"
+#: ../src/bug-buddy.c:2006
 msgid "The --unlink-tempfile option needs an --include argument.\n"
 msgstr "Ð?пÑ?иÑ?а --unlink-tempfile заÑ?Ñ?ева и аÑ?гÑ?менÑ? --include.\n"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1983
+#: ../src/bug-buddy.c:2013
 msgid ""
 "Bug Buddy was unable to retrieve information regarding the version of GNOME "
 "you are running. This is most likely due to a missing installation of gnome-"
@@ -532,7 +503,7 @@ msgstr ""
 "коÑ?ег коÑ?иÑ?Ñ?иÑ?е. Ð?во Ñ?е наÑ?веÑ?оваÑ?ниÑ?е због не поÑ?Ñ?авÑ?еног gnome-desktop-"
 "а.\n"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:2005
+#: ../src/bug-buddy.c:2035
 #, c-format
 msgid ""
 "The %s application has crashed. We are collecting information about the "
@@ -541,12 +512,11 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?огÑ?ам %s Ñ?е Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ио. Сада Ñ?е Ñ?кÑ?пÑ?аÑ?Ñ? подаÑ?и Ñ? вези пада и Ñ?аÑ?Ñ? "
 "Ñ?епÑ?огÑ?амеÑ?има како би могли попÑ?авили пÑ?облем."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:2022
-#| msgid "Collecting information from the crash..."
+#: ../src/bug-buddy.c:2052
 msgid "Collecting information from the crashâ?¦"
 msgstr "Ð?Ñ?икÑ?пÑ?ам подаÑ?ке Ñ? вези пада..."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:2039
+#: ../src/bug-buddy.c:2069
 #, c-format
 msgid ""
 "Bug Buddy encountered the following error when trying to retrieve debugging "
@@ -555,20 +525,14 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?баждаÑ?ин помоÑ?ник Ñ?е наиÑ?ао на Ñ?ледеÑ?Ñ? гÑ?еÑ?кÑ? када Ñ?е покÑ?Ñ?ао да добави "
 "подаÑ?ке о гÑ?еÑ?кама: %s\n"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:2069
+#: ../src/bug-buddy.c:2099
 #, c-format
 msgid ""
 "Bug Buddy doesn't know how to send a suggestion for the application %s.\n"
 msgstr "Ð?Ñ?баждаÑ?ин помоÑ?ник не зна како да поÑ?аÑ?е пÑ?едлоге за пÑ?огÑ?аме %s.\n"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:2089
+#: ../src/bug-buddy.c:2119
 #, c-format
-#| msgid ""
-#| "Thank you for helping us improving our software.\n"
-#| "Please fill your suggestions/error information for %s application.\n"
-#| "\n"
-#| "A valid email address is required. This will allow developers to contact "
-#| "you for more information if necessary."
 msgid ""
 "Thank you for helping us to improve our software.\n"
 "Please fill in your suggestions/error information for %s application.\n"
@@ -582,7 +546,7 @@ msgstr ""
 "Ð?бавезна Ñ?е важеÑ?а адÑ?еÑ?а е-поÑ?Ñ?е. Ð?во Ñ?е дозволиÑ?и пÑ?огÑ?амеÑ?има да ваÑ? "
 "конÑ?акÑ?иÑ?аÑ?Ñ? ако им бÑ?де поÑ?Ñ?ебно виÑ?е подаÑ?ака."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:2101
+#: ../src/bug-buddy.c:2131
 msgid "Suggestion / Error description:"
 msgstr "Ð?пиÑ? пÑ?едлога / гÑ?еÑ?ке:"
 
@@ -593,10 +557,6 @@ msgstr "HTTP одговоÑ? Ñ?е вÑ?аÑ?ио лоÑ? Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?ни код %d"
 
 #: ../src/bugzilla.c:429
 #, c-format
-#| msgid ""
-#| "Unable to parse XML-RPC Response\n"
-#| "\n"
-#| "%s"
 msgid ""
 "Unable to parse XML-RPC response\n"
 "\n"
@@ -616,7 +576,7 @@ msgstr "Ð?Ñ?огÑ?ам не пÑ?аÑ?и Ñ?воÑ?е гÑ?еÑ?ке Ñ? Ð?номово
 msgid "Product or component not specified."
 msgstr "Ð?Ñ?оизвод или компоненÑ?а ниÑ?е назнаÑ?ена."
 
-#: ../src/bugzilla.c:562
+#: ../src/bugzilla.c:516
 #, c-format
 msgid "Unable to create XML-RPC message."
 msgstr "XML-RPC поÑ?Ñ?ка Ñ?е не може напÑ?авиÑ?и."
@@ -626,7 +586,6 @@ msgid "gdb has already exited"
 msgstr "gdb Ñ?е веÑ? завÑ?Ñ?ио Ñ?ад"
 
 #: ../src/gdb-buddy.c:91
-#| msgid "Error on read... aborting"
 msgid "Error on read; aborting."
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?иÑ?аÑ?Ñ?. Ð?дÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ем."
 
@@ -659,6 +618,9 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
+#~ msgid "MiniDump file with info about the crash"
+#~ msgstr "Ð?иниÐ?амп даÑ?оÑ?ека Ñ?а инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?ама о падÑ?"
+
 #~ msgid "The binary file could not be found. Try using an absolute path."
 #~ msgstr "Ð?иÑ?е могÑ?Ñ?е наÑ?и бинаÑ?нÑ? даÑ?оÑ?екÑ?. Ð?Ñ?обаÑ?Ñ?е Ñ?а апÑ?олÑ?Ñ?ном пÑ?Ñ?аÑ?ом."
 
diff --git a/po/sr latin po b/po/sr latin po
index 754512c..ebbc92a 100644
--- a/po/sr latin po
+++ b/po/sr latin po
@@ -4,19 +4,22 @@
 # Maintainer: Danilo Å egan <dsegan gmx net>
 # Reviewed on 2004-03-22 by: Slobodan D. SredojeviÄ? <ssl uns ns ac yu>
 # Reviewed on 2005-07-16 by: Igor NestoroviÄ? <igor prevod org>
+# MiloÅ¡ PopoviÄ? <gpopac gmail com>, 2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: bug-buddy\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=bug-";
 "buddy&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-03-22 15:57+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-24 11:01+0100\n"
-"Last-Translator: Goran RakiÄ? <grakic devbase net>\n"
-"Language-Team: Serbian (sr) <gnom prevod org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-06-07 17:28+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-21 22:54+0200\n"
+"Last-Translator: MiloÅ¡ PopoviÄ? <gpopac gmail com>\n"
+"Language-Team: Serbian <gnom prevod org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4;  plural=n==1? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 :  n"
+"%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
 
 #: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:1
 msgid "<b>What _were you doing when the application crashed?</b>"
@@ -40,7 +43,7 @@ msgstr ""
 msgid "<span size=\"xx-large\"><b>Bug reporting tool</b></span>"
 msgstr "<span size=\"xx-large\"><b>Alatka za prijavu grešaka</b></span>"
 
-#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:5 ../src/bug-buddy.c:1931
+#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:5 ../src/bug-buddy.c:1942
 msgid "Bug Buddy"
 msgstr "Bubaždajin pomoÄ?nik"
 
@@ -103,7 +106,6 @@ msgstr ""
 "biti odmah prosleÄ?en u Bubaždaju."
 
 #: ../data/bug-buddy.schemas.in.h:6
-#| msgid "GTK+ module for crash collecting support."
 msgid "GTK+ module for crash collection support."
 msgstr "Gtk+ modul za prikupljanje padova programa."
 
@@ -112,15 +114,12 @@ msgid "Real name of user reporting the bug."
 msgstr "Pravo ime korisnika koji prijavljuje grešku."
 
 #: ../data/bug-buddy.schemas.in.h:8
-#| msgid ""
-#| "This key determines the GTK+ module to load for crash collecting support."
 msgid ""
 "This key determines the GTK+ module to load for crash collection support."
 msgstr ""
 "Ovaj kljuÄ? odreÄ?uje uÄ?itavanje Gtk+ modula za prikupljanje padova programa."
 
 #: ../src/bug-buddy.c:82
-#| msgid "GNOME bug-buddy"
 msgid "GNOME Bug Buddy"
 msgstr "Gnomov pomoÄ?nik za Bubaždaju"
 
@@ -136,7 +135,7 @@ msgstr "PAKET"
 msgid "File name of crashed program"
 msgstr "Ime izvršne datoteke srušenog programa"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:91 ../src/bug-buddy.c:93 ../src/bug-buddy.c:95
+#: ../src/bug-buddy.c:91 ../src/bug-buddy.c:93
 msgid "FILE"
 msgstr "DATOTEKA"
 
@@ -156,23 +155,16 @@ msgstr "Tekstualna datoteka koja se ukljuÄ?uje u izveÅ¡taj"
 msgid "Delete the included file after reporting"
 msgstr "ObriÅ¡i prikljuÄ?enu datoteku po slanju"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:95
-msgid "MiniDump file with info about the crash"
-msgstr "MiniDamp datoteka sa informacijama o padu"
-
-#: ../src/bug-buddy.c:377
+#: ../src/bug-buddy.c:376
 msgid "Copy _Link Address"
 msgstr "Umnoži adresu _veze"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:426
+#: ../src/bug-buddy.c:425
 #, c-format
 msgid "Bug Buddy was unable to view the link \"%s\"\n"
 msgstr "Bubaždajin pomoÄ?nik ne može da vidi vezu â??%sâ??\n"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:461
-#| msgid ""
-#| "There has been a network error while sending the report. Do you want to "
-#| "save this report and send it later?"
+#: ../src/bug-buddy.c:460
 msgid ""
 "There was a network error while sending the report. Do you want to save this "
 "report and send it later?"
@@ -180,16 +172,16 @@ msgstr ""
 "Došlo je do greške u mreži prilikom slanja izveštaja. Da li želite da "
 "saÄ?uvate izveÅ¡taj i poÅ¡aljete ga kasnije?"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:464
+#: ../src/bug-buddy.c:463
 msgid ""
 "Please ensure that your Internet connection is active and working correctly."
 msgstr "Proverite da li je veza sa Interentom aktivna i ispravna."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:551 ../src/bug-buddy.c:1218
+#: ../src/bug-buddy.c:550 ../src/bug-buddy.c:1184
 msgid "_Close"
 msgstr "_Zatvori"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:595
+#: ../src/bug-buddy.c:594
 #, c-format
 msgid ""
 "A bug report detailing your software crash has been sent to GNOME. This "
@@ -211,11 +203,7 @@ msgstr ""
 "Možete videti vaÅ¡ izveÅ¡taj o greÅ¡ci i pratiti njegov napredak pomoÄ?u ovog URL-"
 "a:\n"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:606
-#| msgid ""
-#| "Bug Buddy has encountered an error while submitting your report to the "
-#| "Bugzilla server. Details of the error are included below.\n"
-#| "\n"
+#: ../src/bug-buddy.c:605
 msgid ""
 "Bug Buddy encountered an error while submitting your report to the Bugzilla "
 "server. Details of the error are included below.\n"
@@ -225,7 +213,7 @@ msgstr ""
 "Bubaždajin server. Detalji greške su priloženi ispod.\n"
 "\n"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:612
+#: ../src/bug-buddy.c:611
 #, c-format
 msgid ""
 "Bugzilla reported an error when trying to process your request, but was "
@@ -234,18 +222,18 @@ msgstr ""
 "Bubaždaja je izvestila grešku tokom obrade vašeg zahteva, ali nije mogla da "
 "raÅ¡Ä?lani odgovor."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:615
+#: ../src/bug-buddy.c:614
 #, c-format
 msgid "The email address you provided is not valid."
 msgstr "Elektronska adresa koju ste dali nije važeÄ?a."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:617
+#: ../src/bug-buddy.c:616
 #, c-format
 msgid ""
 "The account associated with the email address provided has been disabled."
 msgstr "RaÄ?un vezan za datu elektronsku adresu je iskljuÄ?en."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:620
+#: ../src/bug-buddy.c:619
 #, c-format
 msgid ""
 "The product specified doesn't exist or has been renamed. Please upgrade to "
@@ -254,7 +242,7 @@ msgstr ""
 "NaznaÄ?eni proizvod ne postoji ili mu je ime promenjeno. Ažurirajte ga na "
 "najnovije izdanje."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:623
+#: ../src/bug-buddy.c:622
 #, c-format
 msgid ""
 "The component specified doesn't exist or has been renamed. Please upgrade "
@@ -263,7 +251,7 @@ msgstr ""
 "Komponenta naznaÄ?ena ne postoji ili joj je ime promenjeno. Ažurirate je na "
 "najnovije izdanje."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:626
+#: ../src/bug-buddy.c:625
 #, c-format
 msgid ""
 "The summary is required in your bug report. This should not happen with the "
@@ -272,7 +260,7 @@ msgstr ""
 "Kratak sadržaj je obavezan u vašem izveštaju o grešci. Ovo se ne bi trebalo "
 "desiti sa najnovijim Bubaždajinim pomoÄ?nikom."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:629
+#: ../src/bug-buddy.c:628
 #, c-format
 msgid ""
 "The description is required in your bug report. This should not happen with "
@@ -281,7 +269,7 @@ msgstr ""
 "Opis je obavezan u vašem izveštaju o grešci. Ovo se ne bi trebalo desiti sa "
 "najnovijim Bubaždajinim pomoÄ?nikom."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:632
+#: ../src/bug-buddy.c:631
 #, c-format
 msgid ""
 "The fault code returned by Bugzilla is not recognized. Please report the "
@@ -294,7 +282,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:639
+#: ../src/bug-buddy.c:638
 #, c-format
 msgid ""
 "Server returned bad state. This is most likely a server issue and should be "
@@ -307,12 +295,8 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:644
+#: ../src/bug-buddy.c:643
 #, c-format
-#| msgid ""
-#| "Failed to parse the xml-rpc response. Response follows:\n"
-#| "\n"
-#| "%s"
 msgid ""
 "Failed to parse the XML-RPC response. Response follows:\n"
 "\n"
@@ -322,12 +306,8 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:648
+#: ../src/bug-buddy.c:647
 #, c-format
-#| msgid ""
-#| "An unknown error occurred. This is most likely a problem with bug-buddy. "
-#| "Please report this problem manually at bugzilla.gnome.org\n"
-#| "\n"
 msgid ""
 "An unknown error occurred. This is most likely a problem with Bug Buddy. "
 "Please report this problem manually at bugzilla.gnome.org\n"
@@ -337,22 +317,21 @@ msgstr ""
 "pomoÄ?nikom. Morate da prijavite ovaj problem sami na bugzilla.gnome.org\n"
 "\n"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:804
+#: ../src/bug-buddy.c:803
 #, c-format
 msgid "Unable to create the bug report: %s\n"
 msgstr "Ne može se napraviti izveštaj o grešci: %s\n"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:806
+#: ../src/bug-buddy.c:805
 #, c-format
 msgid "There was an error creating the bug report\n"
 msgstr "Došlo je do greške pri pravljenju izveštaja o greškama\n"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:866
-#| msgid "Sending..."
+#: ../src/bug-buddy.c:865
 msgid "Sendingâ?¦"
 msgstr "Å aljem..."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1026
+#: ../src/bug-buddy.c:1025
 msgid ""
 "The description you provided for the crash is very short. Are you sure you "
 "want to send it?"
@@ -360,7 +339,7 @@ msgstr ""
 "Opis koji ste dopisali izveštaju je veoma kratak. Da li ste sigurni da "
 "želite da pošaljete izveštaj?"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1033
+#: ../src/bug-buddy.c:1032
 msgid ""
 "A short description is probably not of much help to the developers "
 "investigating your report. If you provide a better one, for instance "
@@ -371,21 +350,21 @@ msgstr ""
 "izveÅ¡taj. Ako obezbedite bolji opis, na primer ako navedete kako je moguÄ?e "
 "proizvesti pad programa, problem Ä?e biti lakÅ¡e reÅ¡en."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1041
+#: ../src/bug-buddy.c:1040
 msgid "_Review description"
 msgstr "_Pregledaj opis"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1050
+#: ../src/bug-buddy.c:1049
 msgid "_Send anyway"
 msgstr "_Ipak pošanji"
 
 #. Translators: This is the hyperlink which takes to http://live.gnome.org/GettingTraces/DistroSpecificInstructions
 #. * page. Please also mention that the page is in English
-#: ../src/bug-buddy.c:1147
+#: ../src/bug-buddy.c:1146
 msgid "Getting useful crash reports"
 msgstr "Kako napraviti korisne izveštaje o grešci (engl.)"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1198
+#: ../src/bug-buddy.c:1164
 #, c-format
 msgid ""
 "The application %s crashed. The bug reporting tool was unable to collect "
@@ -403,7 +382,7 @@ msgstr ""
 "pakete za vašu distribuciju.\n"
 "Kliknite na vezu ispod za više informacija kako da instalirate ove pakete:\n"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1236 ../src/bug-buddy.c:2061
+#: ../src/bug-buddy.c:1202 ../src/bug-buddy.c:2091
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -413,7 +392,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ako je moguÄ?e, napiÅ¡ite vaÅ¡ izveÅ¡taj o greÅ¡kama na engleskom."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1249
+#: ../src/bug-buddy.c:1215
 #, c-format
 msgid ""
 "Information about the %s application crash has been successfully collected. "
@@ -429,11 +408,11 @@ msgstr ""
 "Potrebna je važeÄ?a e-adresa. Ovo dozvoljava programerima da vas kontaktiraju "
 "ako su im potrebni dodatni podaci."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1286
+#: ../src/bug-buddy.c:1252
 msgid "WARNING:"
 msgstr "UPOZORENJE:"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1287
+#: ../src/bug-buddy.c:1253
 msgid ""
 "Some sensitive data is likely present in the crash details. Please review "
 "and edit the information if you are concerned about transmitting passwords "
@@ -443,27 +422,20 @@ msgstr ""
 "podatke ako ste zabrinuti da Ä?ete poslati lozinku ili neki drugi osetljiv "
 "podatak."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1324
+#: ../src/bug-buddy.c:1290
 msgid "Save File"
 msgstr "SaÄ?uvaj datoteku"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1344
+#: ../src/bug-buddy.c:1310
 msgid "-bugreport.txt"
 msgstr "-bugreport.txt"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1406
+#: ../src/bug-buddy.c:1368
 msgid "_Save Bug Report"
 msgstr "_SaÄ?uvaj izveÅ¡taj"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1411
+#: ../src/bug-buddy.c:1373
 #, c-format
-#| msgid ""
-#| "The application %s has crashed.\n"
-#| "Information about the crash has been successfully collected.\n"
-#| "\n"
-#| "This application is not known to bug-buddy, therefore the bug report "
-#| "cannot be sent to the GNOME Bugzilla. Please save the bug to a text file "
-#| "and report it to the appropriate bug tracker for this application."
 msgid ""
 "The application %s has crashed.\n"
 "Information about the crash has been successfully collected.\n"
@@ -479,12 +451,12 @@ msgstr ""
 "može poslati Gnomovoj bubaždaji. SaÄ?uvate greÅ¡ku u tekstualnu datoteku i "
 "postavite je na odgovarajuÄ?i pratioc greÅ¡aka za ovaj program."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1500
+#: ../src/bug-buddy.c:1462
 #, c-format
 msgid "There was an error displaying help: %s"
 msgstr "DoÅ¡lo je do greÅ¡ke pri prikazu pomoÄ?i: %s"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1912
+#: ../src/bug-buddy.c:1923
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -496,7 +468,7 @@ msgstr ""
 "Bubaždajin pomoÄ?nik je alatka koja pomaže u prikupljanju\n"
 "podataka za uklanjanje grešaka u Gnomovu bubaždaju kada se program sruši."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1944
+#: ../src/bug-buddy.c:1975
 msgid ""
 "Bug Buddy could not load its user interface file.\n"
 "Please make sure Bug Buddy was installed correctly."
@@ -504,25 +476,24 @@ msgstr ""
 "Bubaždajin pomoÄ?nik ne može da uÄ?ita datoteku za svoje korisniÄ?ko suÄ?elje.\n"
 "Proverite da li je Bubaždajin pomoÄ?nik instaliran na sistem."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1961
-#| msgid "Collecting information from your system..."
+#: ../src/bug-buddy.c:1992
 msgid "Collecting information from your systemâ?¦"
 msgstr "Prikupljam podatke iz vašeg sistema..."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1964
+#: ../src/bug-buddy.c:1995
 msgid "Either --appname or --package arguments are required.\n"
 msgstr "Ili --appname ili --package argumenti su obavezni.\n"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1971
-msgid "Either --pid , --include or --minidump arguments are required.\n"
-msgstr "Ili --pid, --include ili --minidump argumenti su obavezni.\n"
+#: ../src/bug-buddy.c:2001
+#| msgid "Either --pid , --include or --minidump arguments are required.\n"
+msgid "Either --pid or --include arguments are required.\n"
+msgstr "Obavezni su --pid ili --include argumenti.\n"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1976
-#| msgid "The --unlink-tempfile option needs a --include argument.\n"
+#: ../src/bug-buddy.c:2006
 msgid "The --unlink-tempfile option needs an --include argument.\n"
 msgstr "Opcija --unlink-tempfile zahteva i argument --include.\n"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:1983
+#: ../src/bug-buddy.c:2013
 msgid ""
 "Bug Buddy was unable to retrieve information regarding the version of GNOME "
 "you are running. This is most likely due to a missing installation of gnome-"
@@ -532,7 +503,7 @@ msgstr ""
 "kojeg koristite. Ovo je najverovatnije zbog ne postavljenog gnome-desktop-"
 "a.\n"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:2005
+#: ../src/bug-buddy.c:2035
 #, c-format
 msgid ""
 "The %s application has crashed. We are collecting information about the "
@@ -541,12 +512,11 @@ msgstr ""
 "Program %s se srušio. Sada se skupljaju podaci u vezi pada i šalju "
 "seprogramerima kako bi mogli popravili problem."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:2022
-#| msgid "Collecting information from the crash..."
+#: ../src/bug-buddy.c:2052
 msgid "Collecting information from the crashâ?¦"
 msgstr "Prikupljam podatke u vezi pada..."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:2039
+#: ../src/bug-buddy.c:2069
 #, c-format
 msgid ""
 "Bug Buddy encountered the following error when trying to retrieve debugging "
@@ -555,20 +525,14 @@ msgstr ""
 "Bubaždajin pomoÄ?nik je naiÅ¡ao na sledeÄ?u greÅ¡ku kada je pokuÅ¡ao da dobavi "
 "podatke o greškama: %s\n"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:2069
+#: ../src/bug-buddy.c:2099
 #, c-format
 msgid ""
 "Bug Buddy doesn't know how to send a suggestion for the application %s.\n"
 msgstr "Bubaždajin pomoÄ?nik ne zna kako da poÅ¡alje predloge za programe %s.\n"
 
-#: ../src/bug-buddy.c:2089
+#: ../src/bug-buddy.c:2119
 #, c-format
-#| msgid ""
-#| "Thank you for helping us improving our software.\n"
-#| "Please fill your suggestions/error information for %s application.\n"
-#| "\n"
-#| "A valid email address is required. This will allow developers to contact "
-#| "you for more information if necessary."
 msgid ""
 "Thank you for helping us to improve our software.\n"
 "Please fill in your suggestions/error information for %s application.\n"
@@ -582,7 +546,7 @@ msgstr ""
 "Obavezna je važeÄ?a adresa e-poÅ¡te. Ovo Ä?e dozvoliti programerima da vas "
 "kontaktiraju ako im bude potrebno više podataka."
 
-#: ../src/bug-buddy.c:2101
+#: ../src/bug-buddy.c:2131
 msgid "Suggestion / Error description:"
 msgstr "Opis predloga / greške:"
 
@@ -593,10 +557,6 @@ msgstr "HTTP odgovor je vratio loš statusni kod %d"
 
 #: ../src/bugzilla.c:429
 #, c-format
-#| msgid ""
-#| "Unable to parse XML-RPC Response\n"
-#| "\n"
-#| "%s"
 msgid ""
 "Unable to parse XML-RPC response\n"
 "\n"
@@ -616,7 +576,7 @@ msgstr "Program ne prati svoje greške u Gnomovoj Bubaždaji."
 msgid "Product or component not specified."
 msgstr "Proizvod ili komponenta nije naznaÄ?ena."
 
-#: ../src/bugzilla.c:562
+#: ../src/bugzilla.c:516
 #, c-format
 msgid "Unable to create XML-RPC message."
 msgstr "XML-RPC poruka se ne može napraviti."
@@ -626,7 +586,6 @@ msgid "gdb has already exited"
 msgstr "gdb je veÄ? zavrÅ¡io rad"
 
 #: ../src/gdb-buddy.c:91
-#| msgid "Error on read... aborting"
 msgid "Error on read; aborting."
 msgstr "GreÅ¡ka pri Ä?itanju. Odustajem."
 
@@ -659,6 +618,9 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
+#~ msgid "MiniDump file with info about the crash"
+#~ msgstr "MiniDamp datoteka sa informacijama o padu"
+
 #~ msgid "The binary file could not be found. Try using an absolute path."
 #~ msgstr "Nije moguÄ?e naÄ?i binarnu datoteku. Probajte sa apsolutnom putanjom."
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]