[gnome-power-manager] Updated Serbian translationcommit c2c4e79f76e937310f2d0e6fbbff111120a19c03
Author: Ð?илоÑ? Ð?оповиÑ? <gpopac gmail com>
Date:  Fri Aug 20 18:39:59 2010 +0200

  Updated Serbian translation

 po/sr.po    | 816 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------
 po/sr latin po | 816 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------
 2 files changed, 1096 insertions(+), 536 deletions(-)
---
diff --git a/po/sr.po b/po/sr.po
index d70e763..c646567 100644
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -5,21 +5,22 @@
 #
 # Maintainer: Ð?илоÑ? Ð?оповиÑ? <gpopac gmail com>
 # Prevous maintainer: Slobodan D. Sredojevic <ssl uns ns ac yu>
+# Ð?илоÑ? Ð?оповиÑ? <gpopac gmail com>, 2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-power-manager\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "power-manager&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-03-16 21:43+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-23 00:39+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-06 15:44+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-20 18:35+0200\n"
 "Last-Translator: Ð?илоÑ? Ð?оповиÑ? <gpopac gmail com>\n"
-"Language-Team: Serbian (sr) <gnom prevod org>\n"
+"Language-Team: Serbian <gnom prevod org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3;  plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 :  n%10>=2 && "
-"n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4;  plural=n==1? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 :  n"
+"%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
 
 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:105
 msgid "Power Manager Brightness Applet"
@@ -650,8 +651,9 @@ msgid "The default amount of time to dim the screen after idle."
 msgstr "Ð?Ñ?еме неакÑ?ивноÑ?Ñ?и пÑ?е него Ñ?Ñ?о замаглим екÑ?ан."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:83
-msgid "The default configuration version."
-msgstr "Ð?одÑ?азÑ?мевана веÑ?зиÑ?а поÑ?Ñ?авки."
+#| msgid "The default configuration version."
+msgid "The default configuration version"
+msgstr "Ð?одÑ?азÑ?мевано издаÑ?е поÑ?Ñ?авки"
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:84
 msgid "The default graph type to show in the statistics window"
@@ -801,8 +803,10 @@ msgid "When to show the notification icon"
 msgstr "Ð?ада да пÑ?икажем обавеÑ?Ñ?аÑ?нÑ? икониÑ?Ñ?"
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:107
-msgid "Whether NetworkManager should be connected and disconnected on sleep."
-msgstr "Ð?овежи/оÑ?каÑ?иÑ? Ð?Ñ?пÑ?авника Ð?Ñ?еже пÑ?иликом Ñ?Ñ?павÑ?иваÑ?а Ñ?аÑ?Ñ?наÑ?а."
+#| msgid ""
+#| "Whether NetworkManager should be connected and disconnected on sleep."
+msgid "Whether NetworkManager should be connected and disconnected on sleep"
+msgstr "Ð?а ли да иÑ?кÑ?Ñ?Ñ?им УпÑ?авника мÑ?еже пÑ?иликом Ñ?Ñ?павÑ?иваÑ?а Ñ?аÑ?Ñ?наÑ?а"
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:108
 msgid ""
@@ -913,8 +917,8 @@ msgstr "Ð?оÑ?маÑ?Ñ?аÑ?е поÑ?Ñ?оÑ?Ñ?е елекÑ?Ñ?иÑ?не енеÑ?ги
 #. TRANSLATORS: shown on the titlebar
 #. TRANSLATORS: the program name
 #: ../data/gnome-power-statistics.desktop.in.in.h:2
-#: ../data/gpm-statistics.ui.h:6 ../src/gpm-statistics.c:1044
-#: ../src/gpm-statistics.c:1517
+#: ../data/gpm-statistics.ui.h:6 ../src/gpm-statistics.c:1090
+#: ../src/gpm-statistics.c:1565
 msgid "Power Statistics"
 msgstr "Ð?иÑ?агÑ?ам поÑ?Ñ?оÑ?Ñ?е елекÑ?Ñ?иÑ?не енеÑ?гиÑ?е"
 
@@ -930,7 +934,7 @@ msgstr "0"
 msgid "Data length:"
 msgstr "Ð?Ñ?жина подаÑ?ака:"
 
-#: ../data/gpm-statistics.ui.h:3 ../src/gpm-statistics.c:206
+#: ../data/gpm-statistics.ui.h:3 ../src/gpm-statistics.c:210
 msgid "Details"
 msgstr "Ð?еÑ?аÑ?и"
 
@@ -963,7 +967,7 @@ msgstr "Ð?ема подаÑ?ака за пÑ?иказ."
 msgid "Use smoothed line"
 msgstr "Ð?оÑ?иÑ?Ñ?и Ñ?глаÑ?енÑ? линиÑ?Ñ?"
 
-#: ../data/gpm-statistics.ui.h:12 ../src/gpm-statistics.c:192
+#: ../data/gpm-statistics.ui.h:12 ../src/gpm-statistics.c:196
 msgid "Wakeups"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?еÑ?а"
 
@@ -1083,6 +1087,63 @@ msgstr "Ð?Ñ?икажи икониÑ?Ñ? када Ñ?е баÑ?еÑ?иÑ?а _кÑ?иÑ?и
 msgid "_Reduce backlight brightness"
 msgstr "_СмаÑ?и позадинÑ?ко оÑ?веÑ?Ñ?еÑ?е"
 
+#. command line argument
+#: ../src/gpm-backlight-helper.c:161
+msgid "Set the current brightness"
+msgstr "Ð?оÑ?Ñ?ави Ñ?Ñ?енÑ?Ñ?но оÑ?веÑ?Ñ?еÑ?е"
+
+#. command line argument
+#: ../src/gpm-backlight-helper.c:164
+msgid "Get the current brightness"
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?зми Ñ?Ñ?енÑ?Ñ?но оÑ?веÑ?Ñ?еÑ?е"
+
+#. command line argument
+#: ../src/gpm-backlight-helper.c:167
+msgid "Get the number of brightness levels supported"
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?зми подÑ?жане вÑ?едноÑ?Ñ?и оÑ?веÑ?Ñ?еÑ?а"
+
+#. TRANSLATORS: tool that is used when copying profiles system-wide
+#: ../src/gpm-backlight-helper.c:182
+#| msgid "GNOME Power Manager Website"
+msgid "GNOME Power Manager Backlight Helper"
+msgstr "Ð?омоÑ?ник за позадинÑ?ко оÑ?веÑ?Ñ?еÑ?е Ñ?пÑ?авника поÑ?Ñ?оÑ?Ñ?е"
+
+#. TRANSLATORS: user did not specify valid options
+#: ../src/gpm-backlight-helper.c:190
+msgid "No valid option was specified"
+msgstr "Ð?иÑ?е одÑ?еÑ?ена иÑ?пÑ?авна опÑ?иÑ?а"
+
+#. TRANSLATORS: no backlights found
+#: ../src/gpm-backlight-helper.c:199
+msgid "No backlights were found on your system"
+msgstr "Ð?иÑ?Ñ? пÑ?онаÑ?ена позадинÑ?ка оÑ?веÑ?Ñ?еÑ?а"
+
+#. TRANSLATORS: failed to access backlight file
+#: ../src/gpm-backlight-helper.c:210
+msgid "Could not get the value of the backlight"
+msgstr "Ð?е могÑ? да пÑ?еÑ?змем вÑ?едноÑ?Ñ? позадинÑ?ког оÑ?веÑ?Ñ?еÑ?а"
+
+#. TRANSLATORS: failed to access backlight file
+#: ../src/gpm-backlight-helper.c:228
+msgid "Could not get the maximum value of the backlight"
+msgstr "Ð?е могÑ? да пÑ?еÑ?змем наÑ?веÑ?Ñ? вÑ?едноÑ?Ñ? позадинÑ?ког оÑ?веÑ?Ñ?еÑ?а"
+
+#. TRANSLATORS: only able to install profiles as root
+#: ../src/gpm-backlight-helper.c:245
+#| msgid "Sets this policy to be used by all users"
+msgid "This program can only be used by the root user"
+msgstr "Само админиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ? може да коÑ?иÑ?Ñ?и оваÑ? пÑ?огÑ?ам"
+
+#. TRANSLATORS: the program must never be directly run
+#: ../src/gpm-backlight-helper.c:254
+msgid "This program must only be run through pkexec"
+msgstr "Ð?оÑ?аÑ?е да покÑ?енеÑ?е пÑ?огÑ?ам кÑ?оз pkexec"
+
+#. TRANSLATORS: failed to access backlight file
+#: ../src/gpm-backlight-helper.c:265
+msgid "Could not set the value of the backlight"
+msgstr "Ð?е могÑ? да поÑ?Ñ?авим вÑ?едноÑ?Ñ? оÑ?веÑ?Ñ?еÑ?а"
+
 #: ../src/gpm-common.c:53
 msgid "Unknown time"
 msgstr "Ð?епознаÑ?о вÑ?еме"
@@ -1094,6 +1155,7 @@ msgid_plural "%i minutes"
 msgstr[0] "%i минÑ?Ñ?"
 msgstr[1] "%i минÑ?Ñ?а"
 msgstr[2] "%i минÑ?Ñ?а"
+msgstr[3] "%i минÑ?Ñ?"
 
 #: ../src/gpm-common.c:69
 #, c-format
@@ -1102,6 +1164,7 @@ msgid_plural "%i hours"
 msgstr[0] "%i Ñ?аÑ?"
 msgstr[1] "%i Ñ?аÑ?а"
 msgstr[2] "%i Ñ?аÑ?и"
+msgstr[3] "%i Ñ?аÑ?"
 
 #. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
 #. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
@@ -1116,6 +1179,7 @@ msgid_plural "hours"
 msgstr[0] "Ñ?аÑ?"
 msgstr[1] "Ñ?аÑ?а"
 msgstr[2] "Ñ?аÑ?и"
+msgstr[3] "Ñ?аÑ?"
 
 #: ../src/gpm-common.c:77
 msgid "minute"
@@ -1123,6 +1187,7 @@ msgid_plural "minutes"
 msgstr[0] "минÑ?Ñ?а"
 msgstr[1] "минÑ?Ñ?а"
 msgstr[2] "минÑ?Ñ?а"
+msgstr[3] "минÑ?Ñ?а"
 
 #. Translators: This is %i days
 #: ../src/gpm-graph-widget.c:434
@@ -1185,7 +1250,7 @@ msgid "%.1fV"
 msgstr "%.1fV"
 
 #. TRANSLATORS: show verbose debugging
-#: ../src/gpm-main.c:171 ../src/gpm-prefs.c:90 ../src/gpm-statistics.c:1497
+#: ../src/gpm-main.c:171 ../src/gpm-prefs.c:90 ../src/gpm-statistics.c:1545
 msgid "Show extra debugging information"
 msgstr "Ð?Ñ?икажи додаÑ?не инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?е за Ñ?Ñ?ажеÑ?е гÑ?еÑ?ака"
 
@@ -1206,80 +1271,81 @@ msgid "GNOME Power Manager"
 msgstr "Ð?номов Ñ?пÑ?авник поÑ?Ñ?оÑ?Ñ?ом енеÑ?гиÑ?е"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpm-manager.c:222 ../src/gpm-manager.c:290
+#: ../src/gpm-manager.c:221 ../src/gpm-manager.c:289
 msgid "Battery is very low"
 msgstr "Ð?аÑ?еÑ?иÑ?а кÑ?иÑ?иÑ?но пÑ?азна"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpm-manager.c:270
+#: ../src/gpm-manager.c:269
 msgid "Power plugged in"
 msgstr "УкÑ?Ñ?Ñ?ен Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpm-manager.c:274
+#: ../src/gpm-manager.c:273
 msgid "Power unplugged"
 msgstr "Ð?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?ен из Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?е"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpm-manager.c:278
+#: ../src/gpm-manager.c:277
 msgid "Lid has opened"
 msgstr "Ð?Ñ?воÑ?ен поклопаÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpm-manager.c:282
+#: ../src/gpm-manager.c:281
 msgid "Lid has closed"
 msgstr "Ð?аÑ?воÑ?ен поклопаÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpm-manager.c:286
+#: ../src/gpm-manager.c:285
 msgid "Battery is low"
 msgstr "Ð?аÑ?еÑ?иÑ?а Ñ?коÑ?о пÑ?азна"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpm-manager.c:294
+#: ../src/gpm-manager.c:293
 msgid "Battery is full"
 msgstr "Ð?аÑ?еÑ?иÑ?а пÑ?на"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpm-manager.c:298
+#: ../src/gpm-manager.c:297
 msgid "Suspend started"
 msgstr "РаÑ?Ñ?наÑ? обÑ?Ñ?Ñ?авÑ?ен"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpm-manager.c:302
+#: ../src/gpm-manager.c:301
 msgid "Resumed"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?авÑ?ено"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpm-manager.c:306
+#: ../src/gpm-manager.c:305
 msgid "Suspend failed"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пело обÑ?Ñ?Ñ?авÑ?аÑ?е"
 
 #. TRANSLATORS: message text
 #: ../src/gpm-manager.c:574
-msgid "Your computer failed to suspend."
-msgstr "РаÑ?Ñ?наÑ? ниÑ?е Ñ?Ñ?пео да обÑ?Ñ?Ñ?ави Ñ?ад."
+#| msgid "Your computer failed to suspend."
+msgid "Computer failed to suspend."
+msgstr "РаÑ?Ñ?наÑ? не може да обÑ?Ñ?Ñ?ави Ñ?ад."
 
 #. TRANSLATORS: title text
 #: ../src/gpm-manager.c:576
-#| msgid "Your computer failed to suspend."
 msgid "Failed to suspend"
 msgstr "Ð?е могÑ? да обÑ?Ñ?Ñ?авим Ñ?ад."
 
 #. TRANSLATORS: message text
 #: ../src/gpm-manager.c:580
-msgid "Your computer failed to hibernate."
-msgstr "РаÑ?Ñ?наÑ? ниÑ?е Ñ?Ñ?пео да Ñ?е замÑ?зне."
+#| msgid "Your computer failed to hibernate."
+msgid "Computer failed to hibernate."
+msgstr "РаÑ?Ñ?наÑ? не може да Ñ?е замÑ?зне."
 
 #. TRANSLATORS: title text
 #: ../src/gpm-manager.c:582
-#| msgid "Your computer failed to hibernate."
 msgid "Failed to hibernate"
 msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?е замÑ?знем."
 
 #. TRANSLATORS: message text
 #: ../src/gpm-manager.c:587
-msgid "The failure was reported as:"
+#| msgid "The failure was reported as:"
+msgid "Failure was reported as:"
 msgstr "Ð?звеÑ?Ñ?аÑ? Ñ?е пÑ?иÑ?авÑ?ен као:"
 
 #. TRANSLATORS: button text, visit the suspend help website
@@ -1312,14 +1378,19 @@ msgstr "Ð?аÑ?еÑ?иÑ?а ваÑ?ег пÑ?еноÑ?ног Ñ?аÑ?Ñ?наÑ?а Ñ?е в
 
 #: ../src/gpm-manager.c:1187
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "The battery in your computer may have been recalled by %s and you may be "
+#| "at risk.\n"
+#| "\n"
+#| "For more information visit the battery recall website."
 msgid ""
-"The battery in your computer may have been recalled by %s and you may be at "
+"A battery in your computer may have been recalled by %s and you may be at "
 "risk.\n"
 "\n"
 "For more information visit the battery recall website."
 msgstr ""
-"Ð?аÑ?еÑ?иÑ?а Ñ? ваÑ?ем Ñ?аÑ?Ñ?наÑ?Ñ? Ñ?е можда замеÑ?ена Ñ?а %s, па поÑ?Ñ?оÑ?и Ñ?изик ако "
-"наÑ?Ñ?авиÑ?е да Ñ?е коÑ?иÑ?Ñ?иÑ?е.\n"
+"Ð?аÑ?еÑ?иÑ?а Ñ?аÑ?Ñ?наÑ?а Ñ?е можда замеÑ?ена Ñ?а %s, па поÑ?Ñ?оÑ?и Ñ?изик ако наÑ?Ñ?авиÑ?е да "
+"Ñ?е коÑ?иÑ?Ñ?иÑ?е.\n"
 "\n"
 "Ð?а виÑ?е подаÑ?ака поÑ?еÑ?иÑ?е Ð?нÑ?еÑ?неÑ? Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?Ñ? за заменÑ? баÑ?еÑ?иÑ?е."
 
@@ -1344,20 +1415,26 @@ msgstr "Ð?ожда Ñ?е баÑ?еÑ?иÑ?а неиÑ?пÑ?авна"
 #. TRANSLATORS: notify the user that that battery is broken as the capacity is very low
 #: ../src/gpm-manager.c:1288
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Your battery has a very low capacity (%1.1f%%), which means that it may "
+#| "be old or broken."
 msgid ""
-"Your battery has a very low capacity (%1.1f%%), which means that it may be "
-"old or broken."
+"Battery has a very low capacity (%1.1f%%), which means that it may be old or "
+"broken."
 msgstr ""
 "Ð?аÑ?еÑ?иÑ?а има веома низак капаÑ?иÑ?еÑ? (%1.1f%%), Ñ?Ñ?о може да знаÑ?и да Ñ?е Ñ?Ñ?аÑ?а "
 "или покваÑ?ена."
 
-#. TRANSLATORS: show the fully charged notification
+#. TRANSLATORS: show the charged notification
 #: ../src/gpm-manager.c:1337
-msgid "Battery Fully Charged"
-msgid_plural "Batteries Fully Charged"
+#| msgid "Battery Fully Charged"
+#| msgid_plural "Batteries Fully Charged"
+msgid "Battery Charged"
+msgid_plural "Batteries Charged"
 msgstr[0] "Ð?аÑ?еÑ?иÑ?а Ñ?е напÑ?Ñ?ена"
 msgstr[1] "Ð?аÑ?еÑ?иÑ?е Ñ?Ñ? напÑ?Ñ?ене"
 msgstr[2] "Ð?аÑ?еÑ?иÑ?а Ñ?Ñ? напÑ?Ñ?ене"
+msgstr[3] "Ð?аÑ?еÑ?иÑ?а Ñ?е напÑ?Ñ?ена"
 
 #. TRANSLATORS: laptop battery is now discharging
 #: ../src/gpm-manager.c:1383
@@ -1367,14 +1444,16 @@ msgstr "Ð?Ñ?ажÑ?еÑ?е баÑ?еÑ?иÑ?е"
 #. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
 #: ../src/gpm-manager.c:1387
 #, c-format
-msgid "%s of battery power remaining (%.1f%%)"
-msgstr "Ð?Ñ?еоÑ?Ñ?ало Ñ?е Ñ?оÑ? %s Ñ?ада баÑ?еÑ?иÑ?е (%.1f%%)"
+#| msgid "%s of battery power remaining (%.1f%%)"
+msgid "%s of battery power remaining (%.0f%%)"
+msgstr "Ð?Ñ?еоÑ?Ñ?ало Ñ?е Ñ?оÑ? %s Ñ?ада баÑ?еÑ?иÑ?е (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: the device is discharging, but we only have a percentage
-#: ../src/gpm-manager.c:1390 ../src/gpm-manager.c:1402 ../src/gpm-upower.c:284
+#: ../src/gpm-manager.c:1390 ../src/gpm-manager.c:1402
 #, c-format
-msgid "%s discharging (%.1f%%)"
-msgstr "%s Ñ?е пÑ?азни (%.1f%%)"
+#| msgid "%s discharging (%.1f%%)"
+msgid "%s discharging (%.0f%%)"
+msgstr "%s Ñ?е пÑ?азни (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: UPS is now discharging
 #: ../src/gpm-manager.c:1395
@@ -1384,15 +1463,16 @@ msgstr "Ð?Ñ?ажÑ?еÑ?е Ñ?езеÑ?вног напаÑ?аÑ?а"
 #. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
 #: ../src/gpm-manager.c:1399
 #, c-format
-msgid "%s of UPS backup power remaining (%.1f%%)"
-msgstr "Ð?Ñ?еоÑ?Ñ?ало Ñ?е Ñ?оÑ? %s Ñ?езеÑ?вног напаÑ?аÑ?а (%.1f%%)"
+#| msgid "%s of UPS backup power remaining (%.1f%%)"
+msgid "%s of UPS backup power remaining (%.0f%%)"
+msgstr "Ð?Ñ?еоÑ?Ñ?ало Ñ?е Ñ?оÑ? %s Ñ?езеÑ?вног напаÑ?аÑ?а (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: laptop battery low, and we only have one battery
 #: ../src/gpm-manager.c:1483
 msgid "Battery low"
 msgstr "Ð?аÑ?еÑ?иÑ?а Ñ?е Ñ?коÑ?о пÑ?азна"
 
-#. TRANSLATORS: laptop battery low, and we have more than one type of battery
+#. TRANSLATORS: laptop battery low, and we have more than one kind of battery
 #: ../src/gpm-manager.c:1486
 msgid "Laptop battery low"
 msgstr "Ð?аÑ?еÑ?иÑ?а пÑ?еноÑ?ног Ñ?аÑ?Ñ?наÑ?а Ñ?е Ñ?коÑ?о пÑ?азна"
@@ -1400,8 +1480,9 @@ msgstr "Ð?аÑ?еÑ?иÑ?а пÑ?еноÑ?ног Ñ?аÑ?Ñ?наÑ?а Ñ?е Ñ?коÑ?о п
 #. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
 #: ../src/gpm-manager.c:1492
 #, c-format
-msgid "Approximately <b>%s</b> remaining (%.1f%%)"
-msgstr "Ð?маÑ?е Ñ?оÑ? <b>%s</b> вÑ?емена Ñ?а пÑ?еоÑ?Ñ?алиÑ? (%.1f%%)"
+#| msgid "Approximately <b>%s</b> remaining (%.1f%%)"
+msgid "Approximately <b>%s</b> remaining (%.0f%%)"
+msgstr "Ð?маÑ?е Ñ?оÑ? <b>%s</b> вÑ?емена Ñ?а пÑ?еоÑ?Ñ?алиÑ? (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: UPS is starting to get a little low
 #: ../src/gpm-manager.c:1496
@@ -1411,161 +1492,258 @@ msgstr "РезеÑ?вно напаÑ?аÑ?е Ñ?е Ñ?коÑ?о пÑ?азно"
 #. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
 #: ../src/gpm-manager.c:1500
 #, c-format
-msgid "You have approximately <b>%s</b> of remaining UPS backup power (%.1f%%)"
+#| msgid ""
+#| "You have approximately <b>%s</b> of remaining UPS backup power (%.1f%%)"
+msgid "Approximately <b>%s</b> of remaining UPS backup power (%.0f%%)"
 msgstr ""
-"Ð?маÑ?е пÑ?иближно Ñ?оÑ? <b>%s</b> пÑ?еоÑ?Ñ?алог капаÑ?иÑ?еÑ?а Ñ?езеÑ?вног напаÑ?аÑ?а (%.1f%"
-"%)"
+"Ð?маÑ?е пÑ?иближно Ñ?оÑ? <b>%s</b> пÑ?еоÑ?Ñ?алог капаÑ?иÑ?еÑ?а Ñ?езеÑ?вног напаÑ?аÑ?а (%.0f"
+"%%)"
 
 #. TRANSLATORS: mouse is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the mouse battery is very low
-#: ../src/gpm-manager.c:1504 ../src/gpm-manager.c:1620
+#: ../src/gpm-manager.c:1504 ../src/gpm-manager.c:1643
 msgid "Mouse battery low"
 msgstr "Ð?аÑ?еÑ?иÑ?а миÑ?а Ñ?е Ñ?коÑ?о пÑ?азна"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
 #: ../src/gpm-manager.c:1507
 #, c-format
-msgid "The wireless mouse attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
-msgstr ""
-"Ð?ежиÑ?ном миÑ?Ñ? пÑ?икÑ?Ñ?Ñ?еном на оваÑ? Ñ?аÑ?Ñ?наÑ? Ñ?Ñ? оÑ?лабиле баÑ?еÑ?иÑ?е (%.1f%%)"
+#| msgid ""
+#| "The wireless mouse attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
+msgid "Wireless mouse is low in power (%.0f%%)"
+msgstr "Ð?ежиÑ?ном миÑ?Ñ? Ñ?Ñ? оÑ?лабиле баÑ?еÑ?иÑ?е (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: keyboard is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the keyboard battery is very low
-#: ../src/gpm-manager.c:1511 ../src/gpm-manager.c:1628
+#: ../src/gpm-manager.c:1511 ../src/gpm-manager.c:1651
 msgid "Keyboard battery low"
 msgstr "Ð?аÑ?еÑ?иÑ?а Ñ?аÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?е Ñ?е Ñ?коÑ?о пÑ?азна"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
 #: ../src/gpm-manager.c:1514
 #, c-format
-msgid ""
-"The wireless keyboard attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
-msgstr ""
-"Ð?ежиÑ?ноÑ? Ñ?аÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?и пÑ?икÑ?Ñ?Ñ?еноÑ? на оваÑ? Ñ?аÑ?Ñ?наÑ? Ñ?Ñ? оÑ?лабиле баÑ?еÑ?иÑ?е (%.1f%%)"
+#| msgid ""
+#| "The wireless keyboard attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
+msgid "Wireless keyboard is low in power (%.0f%%)"
+msgstr "Ð?ежиÑ?ноÑ? Ñ?аÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?и Ñ?Ñ? оÑ?лабиле баÑ?еÑ?иÑ?е (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: PDA is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the PDA battery is very low
-#: ../src/gpm-manager.c:1518 ../src/gpm-manager.c:1637
+#: ../src/gpm-manager.c:1518 ../src/gpm-manager.c:1660
 msgid "PDA battery low"
 msgstr "Ð?аÑ?еÑ?иÑ?а Ð?Ð?Ð? Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?а Ñ?е Ñ?коÑ?о пÑ?азна"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
 #: ../src/gpm-manager.c:1521
 #, c-format
-msgid "The PDA attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
-msgstr "Ð?Ð?Ð? Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?Ñ? пÑ?икÑ?Ñ?Ñ?еном на оваÑ? Ñ?аÑ?Ñ?наÑ? Ñ?Ñ? оÑ?лабиле баÑ?еÑ?иÑ?е (%.1f%%)"
+#| msgid "The PDA attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
+msgid "PDA is low in power (%.0f%%)"
+msgstr "Ð?Ð?Ð? Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?Ñ? Ñ?Ñ? оÑ?лабиле баÑ?еÑ?иÑ?е (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: cell phone (mobile) is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the cell battery is very low
-#: ../src/gpm-manager.c:1525 ../src/gpm-manager.c:1646
+#: ../src/gpm-manager.c:1525 ../src/gpm-manager.c:1670
+#: ../src/gpm-manager.c:1681
 msgid "Cell phone battery low"
 msgstr "Ð?аÑ?еÑ?иÑ?а мобилног Ñ?елеÑ?она Ñ?е Ñ?коÑ?о пÑ?азна"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
 #: ../src/gpm-manager.c:1528
 #, c-format
-msgid "The cell phone attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
-msgstr ""
-"Ð?обилном Ñ?елеÑ?онÑ? пÑ?икÑ?Ñ?Ñ?еном на оваÑ? Ñ?аÑ?Ñ?наÑ? Ñ?Ñ? оÑ?лабиле баÑ?еÑ?иÑ?е (%.1f%%)"
+#| msgid "The cell phone attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
+msgid "Cell phone is low in power (%.0f%%)"
+msgstr "Ð?обилном Ñ?елеÑ?онÑ? Ñ?Ñ? оÑ?лабиле баÑ?еÑ?иÑ?е (%.0f%%)"
+
+#. TRANSLATORS: media player, e.g. mp3 is getting a little low
+#: ../src/gpm-manager.c:1533
+#| msgid "Cell phone battery low"
+msgid "Media player battery low"
+msgstr "Ð?аÑ?еÑ?иÑ?а плеÑ?еÑ?а Ñ?е Ñ?коÑ?о пÑ?азна"
 
-#. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and only have one type of battery
-#: ../src/gpm-manager.c:1577
+#. TRANSLATORS: tell user more details
+#: ../src/gpm-manager.c:1536
+#, c-format
+#| msgid "The PDA attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
+msgid "Media player is low in power (%.0f%%)"
+msgstr "Ð?леÑ?еÑ?Ñ? Ñ?Ñ? оÑ?лабиле баÑ?еÑ?иÑ?е (%.0f%%)"
+
+#. TRANSLATORS: graphics tablet, e.g. wacom is getting a little low
+#. TRANSLATORS: the cell battery is very low
+#: ../src/gpm-manager.c:1540 ../src/gpm-manager.c:1690
+#| msgid "Laptop battery low"
+msgid "Tablet battery low"
+msgstr "Ð?аÑ?еÑ?иÑ?а на Ñ?абли за Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?е Ñ?е Ñ?коÑ?о пÑ?азна"
+
+#. TRANSLATORS: tell user more details
+#: ../src/gpm-manager.c:1543
+#, c-format
+#| msgid "The PDA attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
+msgid "Tablet is low in power (%.0f%%)"
+msgstr "Табли за Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?е Ñ?Ñ? оÑ?лабиле баÑ?еÑ?иÑ?е (%.0f%%)"
+
+#. TRANSLATORS: computer, e.g. ipad is getting a little low
+#. TRANSLATORS: the cell battery is very low
+#: ../src/gpm-manager.c:1547 ../src/gpm-manager.c:1699
+#| msgid "Mouse battery low"
+msgid "Attached computer battery low"
+msgstr "Ð?аÑ?еÑ?иÑ?а пÑ?икаÑ?еног Ñ?аÑ?Ñ?наÑ?а Ñ?е Ñ?коÑ?о пÑ?азна"
+
+#. TRANSLATORS: tell user more details
+#: ../src/gpm-manager.c:1550
+#, c-format
+#| msgid "The PDA attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
+msgid "Attached computer is low in power (%.0f%%)"
+msgstr "Ð?Ñ?икаÑ?еном Ñ?аÑ?Ñ?наÑ?Ñ? Ñ?Ñ? оÑ?лабиле баÑ?еÑ?иÑ?е (%.0f%%)"
+
+#. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and only have one kind of battery
+#: ../src/gpm-manager.c:1600
 msgid "Battery critically low"
 msgstr "Ð?аÑ?еÑ?иÑ?а Ñ?е кÑ?иÑ?иÑ?но пÑ?азна"
 
 #. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and we have more than one type of battery
 #. TRANSLATORS: laptop battery is really, really, low
-#: ../src/gpm-manager.c:1580 ../src/gpm-manager.c:1706
+#: ../src/gpm-manager.c:1603 ../src/gpm-manager.c:1760
 msgid "Laptop battery critically low"
 msgstr "Ð?аÑ?еÑ?иÑ?а пÑ?еноÑ?ног Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?а Ñ?е Ñ?коÑ?о пÑ?азна"
 
 #. TRANSLATORS: tell the use to insert the plug, as we're not going to do anything
-#: ../src/gpm-manager.c:1590
+#: ../src/gpm-manager.c:1613
 msgid "Plug in your AC adapter to avoid losing data."
 msgstr "Ð?Ñ?икÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е кабл напаÑ?аÑ?а како би избегли гÑ?биÑ?ак подаÑ?ака."
 
 #. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
-#: ../src/gpm-manager.c:1594
+#: ../src/gpm-manager.c:1617
 #, c-format
-#| msgid "Computer will suspend in %s."
 msgid "Computer will suspend very soon unless it is plugged in."
 msgstr ""
 "РаÑ?Ñ?наÑ? Ñ?е Ñ?бÑ?зо обÑ?Ñ?Ñ?авиÑ?и Ñ?ад Ñ?колико га не повежеÑ?е на елекÑ?Ñ?иÑ?нÑ? мÑ?ежÑ?."
 
 #. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
-#: ../src/gpm-manager.c:1598
+#: ../src/gpm-manager.c:1621
 #, c-format
-#| msgid "Computer will hibernate in %s."
 msgid "Computer will hibernate very soon unless it is plugged in."
 msgstr ""
 "РаÑ?Ñ?наÑ? Ñ?е Ñ?е Ñ?бÑ?зо замÑ?знÑ?Ñ?и за Ñ?колико га не повежеÑ?е на елекÑ?Ñ?иÑ?нÑ? мÑ?ежÑ?."
 
 #. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
-#: ../src/gpm-manager.c:1602
+#: ../src/gpm-manager.c:1625
 #, c-format
-#| msgid "Computer will shutdown in %s."
 msgid "Computer will shutdown very soon unless it is plugged in."
 msgstr ""
 "РаÑ?Ñ?наÑ? Ñ?е Ñ?е Ñ?Ñ?коÑ?о Ñ?гаÑ?иÑ?и Ñ?колико га не повежеÑ?е на елекÑ?Ñ?иÑ?нÑ? мÑ?ежÑ?."
 
 #. TRANSLATORS: the UPS is very low
 #. TRANSLATORS: UPS is really, really, low
-#: ../src/gpm-manager.c:1610 ../src/gpm-manager.c:1744
+#: ../src/gpm-manager.c:1633 ../src/gpm-manager.c:1798
 msgid "UPS critically low"
 msgstr "РезеÑ?вно напаÑ?аÑ?е Ñ?е кÑ?иÑ?иÑ?но пÑ?азно"
 
 #. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
-#: ../src/gpm-manager.c:1614
+#: ../src/gpm-manager.c:1637
+#, c-format
+#| msgid ""
+#| "You have approximately <b>%s</b> of remaining UPS power (%.1f%%). Restore "
+#| "AC power to your computer to avoid losing data."
+msgid ""
+"Approximately <b>%s</b> of remaining UPS power (%.0f%%). Restore AC power to "
+"your computer to avoid losing data."
+msgstr ""
+"Ð?маÑ?е пÑ?иближно Ñ?оÑ? <b>%s</b> пÑ?еоÑ?Ñ?алог капаÑ?иÑ?еÑ?а Ñ?езеÑ?вног напаÑ?аÑ?а (%.0f"
+"%%). УкÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е га Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? како биÑ?Ñ?е избегли гÑ?бÑ?еÑ?е подаÑ?ке."
+
+#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
+#: ../src/gpm-manager.c:1646
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Your cell phone is very low in power (%.1f%%). This device will soon stop "
+#| "functioning if not charged."
 msgid ""
-"You have approximately <b>%s</b> of remaining UPS power (%.1f%%). Restore AC "
-"power to your computer to avoid losing data."
+"Wireless mouse is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
+"functioning if not charged."
 msgstr ""
-"Ð?маÑ?е пÑ?иближно Ñ?оÑ? <b>%s</b> пÑ?еоÑ?Ñ?алог капаÑ?иÑ?еÑ?а Ñ?езеÑ?вног напаÑ?аÑ?а (%.1f%"
-"%). УкÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е га Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? како биÑ?Ñ?е избегли гÑ?бÑ?еÑ?е подаÑ?ке."
+"Ð?ежиÑ?ном миÑ?Ñ? Ñ?Ñ? кÑ?иÑ?иÑ?но оÑ?лабиле баÑ?еÑ?иÑ?е (%.0f%%). Ð?н Ñ?е Ñ?Ñ?коÑ?о пÑ?еÑ?Ñ?аÑ?и "
+"да Ñ?ади ако мÑ? не допÑ?ниÑ?е баÑ?еÑ?иÑ?е."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../src/gpm-manager.c:1623
+#: ../src/gpm-manager.c:1654
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Your cell phone is very low in power (%.1f%%). This device will soon stop "
+#| "functioning if not charged."
 msgid ""
-"The wireless mouse attached to this computer is very low in power (%.1f%%). "
-"This device will soon stop functioning if not charged."
+"Wireless keyboard is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
+"functioning if not charged."
 msgstr ""
-"Ð?ежиÑ?ном миÑ?Ñ? пÑ?икÑ?Ñ?Ñ?еном на оваÑ? Ñ?аÑ?Ñ?наÑ? Ñ?Ñ? кÑ?иÑ?иÑ?но оÑ?лабиле баÑ?еÑ?иÑ?е (%.1f"
-"%%). Ð?н Ñ?е Ñ?Ñ?коÑ?о пÑ?еÑ?Ñ?аÑ?и да Ñ?ади ако мÑ? не допÑ?ниÑ?е баÑ?еÑ?иÑ?е."
+"Ð?ежиÑ?ноÑ? Ñ?аÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?и Ñ?Ñ? кÑ?иÑ?иÑ?но оÑ?лабиле баÑ?еÑ?иÑ?е (%.0f%%). Ð?на Ñ?е Ñ?Ñ?коÑ?о "
+"пÑ?еÑ?Ñ?аÑ?и да Ñ?ади ако Ñ?оÑ? не допÑ?ниÑ?е баÑ?еÑ?иÑ?е."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../src/gpm-manager.c:1631
+#: ../src/gpm-manager.c:1663
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Your cell phone is very low in power (%.1f%%). This device will soon stop "
+#| "functioning if not charged."
 msgid ""
-"The wireless keyboard attached to this computer is very low in power (%.1f%"
-"%). This device will soon stop functioning if not charged."
+"PDA is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning if "
+"not charged."
 msgstr ""
-"Ð?ежиÑ?ноÑ? Ñ?аÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?и пÑ?икÑ?Ñ?Ñ?еноÑ? на оваÑ? Ñ?аÑ?Ñ?наÑ? Ñ?Ñ? кÑ?иÑ?иÑ?но оÑ?лабиле баÑ?еÑ?иÑ?е "
-"(%.1f%%). Ð?на Ñ?е Ñ?Ñ?коÑ?о пÑ?еÑ?Ñ?аÑ?и да Ñ?ади ако мÑ? не допÑ?ниÑ?е баÑ?еÑ?иÑ?е."
+"Ð?Ð?Ð? Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?Ñ? Ñ?Ñ? кÑ?иÑ?иÑ?но оÑ?лабиле баÑ?еÑ?иÑ?е (%.0f%%). Ð?н Ñ?е Ñ?Ñ?коÑ?о пÑ?еÑ?Ñ?аÑ?и да "
+"Ñ?ади ако мÑ? не допÑ?ниÑ?е баÑ?еÑ?иÑ?е."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../src/gpm-manager.c:1640
+#: ../src/gpm-manager.c:1673
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Your cell phone is very low in power (%.1f%%). This device will soon stop "
+#| "functioning if not charged."
 msgid ""
-"The PDA attached to this computer is very low in power (%.1f%%). This device "
-"will soon stop functioning if not charged."
+"Cell phone is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
+"functioning if not charged."
 msgstr ""
-"Ð?Ð?Ð? Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?Ñ? пÑ?икÑ?Ñ?Ñ?еном на оваÑ? Ñ?аÑ?Ñ?наÑ? Ñ?Ñ? кÑ?иÑ?иÑ?но оÑ?лабиле баÑ?еÑ?иÑ?е (%.1f%"
-"%). Ð?н Ñ?е Ñ?Ñ?коÑ?о пÑ?еÑ?Ñ?аÑ?и да Ñ?ади ако мÑ? не допÑ?ниÑ?е баÑ?еÑ?иÑ?е."
+"Ð?обилном Ñ?елеÑ?онÑ? Ñ?Ñ? кÑ?иÑ?иÑ?но оÑ?лабиле баÑ?еÑ?иÑ?е (%.0f%%). Ð?н Ñ?е Ñ?Ñ?коÑ?о "
+"пÑ?еÑ?Ñ?аÑ?и да Ñ?ади ако мÑ? не допÑ?ниÑ?е баÑ?еÑ?иÑ?е."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../src/gpm-manager.c:1649
+#: ../src/gpm-manager.c:1684
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Your cell phone is very low in power (%.1f%%). This device will soon stop "
+#| "functioning if not charged."
 msgid ""
-"Your cell phone is very low in power (%.1f%%). This device will soon stop "
+"Media player is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
 "functioning if not charged."
 msgstr ""
-"Ð?обилном Ñ?елеÑ?онÑ? пÑ?икÑ?Ñ?Ñ?еном на оваÑ? Ñ?аÑ?Ñ?наÑ? Ñ?Ñ? кÑ?иÑ?иÑ?но оÑ?лабиле баÑ?еÑ?иÑ?е "
-"(%.1f%%). Ð?н Ñ?е Ñ?Ñ?коÑ?о пÑ?еÑ?Ñ?аÑ?и да Ñ?ади ако мÑ? не допÑ?ниÑ?е баÑ?еÑ?иÑ?е."
+"Ð?леÑ?еÑ?Ñ? Ñ?Ñ? кÑ?иÑ?иÑ?но оÑ?лабиле баÑ?еÑ?иÑ?е (%.0f%%). Ð?н Ñ?е Ñ?Ñ?коÑ?о пÑ?еÑ?Ñ?аÑ?и да "
+"Ñ?ади ако мÑ? не допÑ?ниÑ?е баÑ?еÑ?иÑ?е."
+
+#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
+#: ../src/gpm-manager.c:1693
+#, c-format
+#| msgid ""
+#| "Your cell phone is very low in power (%.1f%%). This device will soon stop "
+#| "functioning if not charged."
+msgid ""
+"Tablet is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning "
+"if not charged."
+msgstr ""
+"Табли за Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?е Ñ?Ñ? кÑ?иÑ?иÑ?но оÑ?лабиле баÑ?еÑ?иÑ?е (%.0f%%). Ð?на Ñ?е Ñ?Ñ?коÑ?о "
+"пÑ?еÑ?Ñ?аÑ?и да Ñ?ади ако Ñ?оÑ? не допÑ?ниÑ?е баÑ?еÑ?иÑ?е."
+
+#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
+#: ../src/gpm-manager.c:1702
+#, c-format
+#| msgid ""
+#| "The PDA attached to this computer is very low in power (%.1f%%). This "
+#| "device will soon stop functioning if not charged."
+msgid ""
+"Attached computer is very low in power (%.0f%%). The device will soon "
+"shutdown if not charged."
+msgstr ""
+"Ð?Ñ?икаÑ?еном Ñ?аÑ?Ñ?наÑ? Ñ?Ñ? кÑ?иÑ?иÑ?но оÑ?лабиле баÑ?еÑ?иÑ?е (%.0f%%). Ð?н Ñ?е Ñ?Ñ?коÑ?о "
+"пÑ?еÑ?Ñ?аÑ?и да Ñ?ади ако мÑ? не допÑ?ниÑ?е баÑ?еÑ?иÑ?е."
 
 #. TRANSLATORS: computer will shutdown without saving data
-#: ../src/gpm-manager.c:1715
+#: ../src/gpm-manager.c:1769
 msgid ""
 "The battery is below the critical level and this computer will <b>power-off</"
 "b> when the battery becomes completely empty."
@@ -1574,7 +1752,7 @@ msgstr ""
 "Ñ?е она Ñ? поÑ?пÑ?ноÑ?Ñ?и иÑ?Ñ?Ñ?оÑ?и."
 
 #. TRANSLATORS: computer will suspend
-#: ../src/gpm-manager.c:1721
+#: ../src/gpm-manager.c:1775
 msgid ""
 "The battery is below the critical level and this computer is about to "
 "suspend.<br><b>NOTE:</b> A small amount of power is required to keep your "
@@ -1585,21 +1763,21 @@ msgstr ""
 "одÑ?жаваÑ?е Ñ?аÑ?Ñ?наÑ?а Ñ? обÑ?Ñ?Ñ?авÑ?еном Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?."
 
 #. TRANSLATORS: computer will hibernate
-#: ../src/gpm-manager.c:1728
+#: ../src/gpm-manager.c:1782
 msgid ""
 "The battery is below the critical level and this computer is about to "
 "hibernate."
 msgstr "СÑ?аÑ?е баÑ?еÑ?иÑ?е Ñ?е иÑ?под кÑ?иÑ?иÑ?ног нивоа па Ñ?е Ñ?аÑ?Ñ?наÑ? биÑ?и замÑ?знÑ?Ñ?."
 
 #. TRANSLATORS: computer will just shutdown
-#: ../src/gpm-manager.c:1733
+#: ../src/gpm-manager.c:1787
 msgid ""
 "The battery is below the critical level and this computer is about to "
 "shutdown."
 msgstr "СÑ?аÑ?е баÑ?еÑ?иÑ?е Ñ?е иÑ?под кÑ?иÑ?иÑ?ног нивоа па Ñ?е Ñ?аÑ?Ñ?наÑ? биÑ?и Ñ?гаÑ?ен."
 
 #. TRANSLATORS: computer will shutdown without saving data
-#: ../src/gpm-manager.c:1753
+#: ../src/gpm-manager.c:1807
 msgid ""
 "The UPS is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> "
 "when the UPS becomes completely empty."
@@ -1608,7 +1786,7 @@ msgstr ""
 "<b>Ñ?гаÑ?ен</b> када Ñ?е Ñ?езеÑ?вно напаÑ?аÑ?е поÑ?пÑ?но иÑ?Ñ?Ñ?оÑ?и."
 
 #. TRANSLATORS: computer will hibernate
-#: ../src/gpm-manager.c:1759
+#: ../src/gpm-manager.c:1813
 msgid ""
 "The UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate."
 msgstr ""
@@ -1616,19 +1794,19 @@ msgstr ""
 "замÑ?знÑ?Ñ?."
 
 #. TRANSLATORS: computer will just shutdown
-#: ../src/gpm-manager.c:1764
+#: ../src/gpm-manager.c:1818
 msgid ""
 "The UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown."
 msgstr ""
 "СÑ?аÑ?е Ñ?езеÑ?вног напаÑ?аÑ?а Ñ?е иÑ?под кÑ?иÑ?иÑ?ног нивоа и Ñ?аÑ?Ñ?наÑ? Ñ?е биÑ?и Ñ?гаÑ?ен."
 
 #. TRANSLATORS: there was in install problem
-#: ../src/gpm-manager.c:1974
+#: ../src/gpm-manager.c:1956
 msgid "Install problem!"
 msgstr "Ð?Ñ?облем пÑ?и инÑ?Ñ?алаÑ?иÑ?и!"
 
 #. TRANSLATORS: the GConf schema was not installed properly
-#: ../src/gpm-manager.c:1976
+#: ../src/gpm-manager.c:1958
 msgid ""
 "The configuration defaults for GNOME Power Manager have not been installed "
 "correctly.\n"
@@ -1670,7 +1848,8 @@ msgstr "Ð?иÑ?Ñ?а не Ñ?ади"
 msgid "Never"
 msgstr "Ð?икад"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:80 ../src/gpm-statistics.c:446
+#. TRANSLATORS: the rate of discharge for the device
+#: ../src/gpm-statistics.c:80 ../src/gpm-statistics.c:468
 msgid "Rate"
 msgstr "СÑ?опа"
 
@@ -1678,11 +1857,11 @@ msgstr "СÑ?опа"
 msgid "Charge"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ?ено"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:82 ../src/gpm-statistics.c:460
+#: ../src/gpm-statistics.c:82 ../src/gpm-statistics.c:482
 msgid "Time to full"
 msgstr "Ð?Ñ?еме до пÑ?Ñ?еÑ?а"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:83 ../src/gpm-statistics.c:465
+#: ../src/gpm-statistics.c:83 ../src/gpm-statistics.c:487
 msgid "Time to empty"
 msgstr "Ð?Ñ?еме до пÑ?ажÑ?еÑ?а"
 
@@ -1695,382 +1874,409 @@ msgid "2 hours"
 msgstr "2 Ñ?аÑ?а"
 
 #: ../src/gpm-statistics.c:92
+#| msgid "2 hours"
+msgid "6 hours"
+msgstr "6 Ñ?аÑ?а"
+
+#: ../src/gpm-statistics.c:93
 msgid "1 day"
 msgstr "1 дан"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:93
+#: ../src/gpm-statistics.c:94
 msgid "1 week"
 msgstr "1 недеÑ?а"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:100
+#. TRANSLATORS: what we've observed about the device
+#: ../src/gpm-statistics.c:103
 msgid "Charge profile"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?ил пÑ?Ñ?еÑ?а"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:101
-msgid "Charge accuracy"
-msgstr "Ð?Ñ?еÑ?изноÑ?Ñ?и пÑ?Ñ?еÑ?а"
-
-#: ../src/gpm-statistics.c:102
+#: ../src/gpm-statistics.c:104
 msgid "Discharge profile"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?ил пÑ?ажÑ?еÑ?а"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:103
+#. TRANSLATORS: how accurately we can predict the time remaining of the battery
+#: ../src/gpm-statistics.c:106
+msgid "Charge accuracy"
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?изноÑ?Ñ?и пÑ?Ñ?еÑ?а"
+
+#: ../src/gpm-statistics.c:107
 msgid "Discharge accuracy"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?изноÑ?Ñ?и пÑ?ажÑ?еÑ?а"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:130
+#: ../src/gpm-statistics.c:134
 msgid "Attribute"
 msgstr "Ð?Ñ?обина"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:137
+#: ../src/gpm-statistics.c:141
 msgid "Value"
 msgstr "Ð?Ñ?еднÑ?оÑ?"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:154
+#: ../src/gpm-statistics.c:158
 msgid "Image"
 msgstr "Слика"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:160
+#: ../src/gpm-statistics.c:164
 msgid "Description"
 msgstr "Ð?пиÑ?"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:179 ../src/gpm-statistics.c:402
+#: ../src/gpm-statistics.c:183 ../src/gpm-statistics.c:407
 msgid "Type"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?а"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:185
+#: ../src/gpm-statistics.c:189
 msgid "ID"
 msgstr "Ð?Ð?"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:199
+#: ../src/gpm-statistics.c:203
 msgid "Command"
 msgstr "Ð?аÑ?едба"
 
 #. TRANSLATORS: this is when the stats time is not known
-#: ../src/gpm-statistics.c:284
-#| msgid "Unknown time"
+#: ../src/gpm-statistics.c:288
 msgid "Unknown"
 msgstr "Ð?епознаÑ?о"
 
 #. TRANSLATORS: this is a time value, usually to show on a graph
-#: ../src/gpm-statistics.c:288
+#: ../src/gpm-statistics.c:292
 #, c-format
-#| msgid "%d second"
-#| msgid_plural "%d seconds"
 msgid "%.0f second"
 msgid_plural "%.0f seconds"
 msgstr[0] "%.0f Ñ?екÑ?нда"
 msgstr[1] "%.0f Ñ?екÑ?нде"
 msgstr[2] "%.0f Ñ?екÑ?нди"
+msgstr[3] "%.0f Ñ?екÑ?нда"
 
 #. TRANSLATORS: this is a time value, usually to show on a graph
-#: ../src/gpm-statistics.c:293
+#: ../src/gpm-statistics.c:297
 #, c-format
-#| msgid "%i minute"
-#| msgid_plural "%i minutes"
 msgid "%.1f minute"
 msgid_plural "%.1f minutes"
 msgstr[0] "%.1f минÑ?Ñ?"
 msgstr[1] "%.1f минÑ?Ñ?а"
 msgstr[2] "%.1f минÑ?Ñ?а"
+msgstr[3] "%.1f минÑ?Ñ?"
 
 #. TRANSLATORS: this is a time value, usually to show on a graph
-#: ../src/gpm-statistics.c:298
+#: ../src/gpm-statistics.c:302
 #, c-format
-#| msgid "%i hour"
-#| msgid_plural "%i hours"
 msgid "%.1f hour"
 msgid_plural "%.1f hours"
 msgstr[0] "%.1f Ñ?аÑ?"
 msgstr[1] "%.1f Ñ?аÑ?а"
 msgstr[2] "%.1f Ñ?аÑ?и"
+msgstr[3] "%.1f Ñ?аÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: this is a time value, usually to show on a graph
-#: ../src/gpm-statistics.c:302
+#: ../src/gpm-statistics.c:306
 #, c-format
-#| msgid "1 day"
 msgid "%.1f day"
 msgid_plural "%.1f days"
 msgstr[0] "%.1f дан"
 msgstr[1] "%.1f дана"
 msgstr[2] "%.1f дана"
+msgstr[3] "%.1f дан"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:311
+#: ../src/gpm-statistics.c:315
 msgid "Yes"
 msgstr "Ð?а"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:311
+#: ../src/gpm-statistics.c:315
 msgid "No"
 msgstr "Ð?е"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:399
+#. TRANSLATORS: the device ID of the current device, e.g. "battery0"
+#: ../src/gpm-statistics.c:404
 msgid "Device"
 msgstr "УÑ?еÑ?аÑ?"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:404
+#: ../src/gpm-statistics.c:409
 msgid "Vendor"
 msgstr "Ð?Ñ?оизвоÑ?аÑ?"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:406
+#: ../src/gpm-statistics.c:411
 msgid "Model"
 msgstr "Ð?одел"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:408
+#: ../src/gpm-statistics.c:413
 msgid "Serial number"
 msgstr "СеÑ?иÑ?Ñ?ки бÑ?оÑ?"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:409
+#. TRANSLATORS: a boolean attribute that means if the device is supplying the
+#. * main power for the computer. For instance, an AC adapter or laptop battery
+#. * would be TRUE, but a mobile phone or mouse taking power is FALSE
+#: ../src/gpm-statistics.c:418
 msgid "Supply"
 msgstr "Ð?алиÑ?е"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:412
+#: ../src/gpm-statistics.c:421
 #, c-format
 msgid "%d second"
 msgid_plural "%d seconds"
 msgstr[0] "%d Ñ?екÑ?нда"
 msgstr[1] "%d Ñ?екÑ?нде"
 msgstr[2] "%d Ñ?екÑ?нди"
+msgstr[3] "%d Ñ?екÑ?нда"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:413
+#. TRANSLATORS: when the device was last updated with new data. It's
+#. * usually a few seconds when a device is discharging or charging.
+#: ../src/gpm-statistics.c:425
 msgid "Refreshed"
 msgstr "Ð?Ñ?вежено"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:420
+#. TRANSLATORS: Present is whether the device is currently attached
+#. * to the computer, as some devices (e.g. laptop batteries) can
+#. * be removed, but still observed as devices on the system
+#: ../src/gpm-statistics.c:435
 msgid "Present"
 msgstr "Ð?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ?но"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:424
+#. TRANSLATORS: If the device can be recharged, e.g. lithium
+#. * batteries rather than alkaline ones
+#: ../src/gpm-statistics.c:442
 msgid "Rechargeable"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?иво"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:428
+#. TRANSLATORS: The state of the device, e.g. "Changing" or "Fully charged"
+#: ../src/gpm-statistics.c:448
 msgid "State"
 msgstr "СÑ?аÑ?е"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:431
+#: ../src/gpm-statistics.c:452
 msgid "Energy"
 msgstr "Ð?неÑ?гиÑ?а"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:434
+#: ../src/gpm-statistics.c:455
 msgid "Energy when empty"
 msgstr "Ð?неÑ?гиÑ?а када Ñ?е пÑ?азно"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:437
+#: ../src/gpm-statistics.c:458
 msgid "Energy when full"
 msgstr "Ð?неÑ?гиÑ?а када Ñ?е пÑ?но"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:440
+#: ../src/gpm-statistics.c:461
 msgid "Energy (design)"
 msgstr "Ð?неÑ?гиÑ?а (Ñ?абÑ?иÑ?ки)"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:453
+#: ../src/gpm-statistics.c:475
 msgid "Voltage"
 msgstr "Ð?апон"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:474
+#. TRANSLATORS: the amount of charge the cell contains
+#: ../src/gpm-statistics.c:497
 msgid "Percentage"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?енаÑ?"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:479
+#. TRANSLATORS: the capacity of the device, which is basically a measure
+#. * of how full it can get, relative to the design capacity
+#: ../src/gpm-statistics.c:504
 msgid "Capacity"
 msgstr "Ð?апаÑ?иÑ?еÑ?"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:483
+#. TRANSLATORS: the type of battery, e.g. lithium or nikel metal hydroxide
+#: ../src/gpm-statistics.c:509
 msgid "Technology"
 msgstr "ТеÑ?нологиÑ?а"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:485
+#. TRANSLATORS: this is when the device is plugged in, typically
+#. * only shown for the ac adaptor device
+#: ../src/gpm-statistics.c:514
 msgid "Online"
 msgstr "У мÑ?ежи"
 
 #. TRANSLATORS: the command line was not provided
-#: ../src/gpm-statistics.c:796
+#: ../src/gpm-statistics.c:824
 msgid "No data"
 msgstr "Ð?ема подаÑ?ака"
 
 #. TRANSLATORS: kernel module, usually a device driver
-#: ../src/gpm-statistics.c:803 ../src/gpm-statistics.c:808
+#: ../src/gpm-statistics.c:831 ../src/gpm-statistics.c:836
 msgid "Kernel module"
 msgstr "Ð?одÑ?л из кеÑ?нела"
 
 #. TRANSLATORS: kernel housekeeping
-#: ../src/gpm-statistics.c:813
+#: ../src/gpm-statistics.c:841
 msgid "Kernel core"
 msgstr "Ð?езгÑ?о кеÑ?нела"
 
 #. TRANSLATORS: interrupt between processors
-#: ../src/gpm-statistics.c:818
+#: ../src/gpm-statistics.c:846
 msgid "Interprocessor interrupt"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пÑ?оÑ?еÑ?оÑ?Ñ?ко омеÑ?аÑ?е"
 
 #. TRANSLATORS: unknown interrupt
-#: ../src/gpm-statistics.c:823
+#: ../src/gpm-statistics.c:851
 msgid "Interrupt"
 msgstr "Ð?меÑ?аÑ?е"
 
 #. TRANSLATORS: the keyboard and mouse device event
-#: ../src/gpm-statistics.c:866
+#: ../src/gpm-statistics.c:898
 msgid "PS/2 keyboard/mouse/touchpad"
 msgstr "PS/2 Ñ?аÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?а/миÑ?/Ñ?аÑ?пед"
 
 #. TRANSLATORS: ACPI, the Intel power standard on laptops and desktops
-#: ../src/gpm-statistics.c:869
+#: ../src/gpm-statistics.c:901
 msgid "ACPI"
 msgstr "ACPI"
 
 #. TRANSLATORS: serial ATA is a new style of hard disk interface
-#: ../src/gpm-statistics.c:872
+#: ../src/gpm-statistics.c:904
 msgid "Serial ATA"
 msgstr "СеÑ?иÑ?Ñ?ки Ð?ТÐ?"
 
 #. TRANSLATORS: this is the old-style ATA interface
-#: ../src/gpm-statistics.c:875
+#: ../src/gpm-statistics.c:907
 msgid "ATA host controller"
 msgstr "Ð?ТÐ?"
 
 #. TRANSLATORS: 802.11 wireless adaptor
-#: ../src/gpm-statistics.c:878
+#: ../src/gpm-statistics.c:910
 msgid "Intel wireless adaptor"
 msgstr "Ð?нÑ?елов бежиÑ?ни адапÑ?еÑ?"
 
-#. TRANSLATORS: a timer is something that fires periodically
-#: ../src/gpm-statistics.c:883 ../src/gpm-statistics.c:886
-#: ../src/gpm-statistics.c:889 ../src/gpm-statistics.c:892
-#: ../src/gpm-statistics.c:895
+#. TRANSLATORS: a timer is something that fires periodically.
+#. * The parameter is a process name, e.g. "firefox-bin".
+#. * This is shown when the timer wakes up.
+#: ../src/gpm-statistics.c:917 ../src/gpm-statistics.c:922
+#: ../src/gpm-statistics.c:927 ../src/gpm-statistics.c:932
+#: ../src/gpm-statistics.c:937
 #, c-format
 msgid "Timer %s"
 msgstr "ТаÑ?меÑ? %s"
 
-#. TRANSLATORS: this is a task that's woken up from sleeping
-#: ../src/gpm-statistics.c:898
+#. TRANSLATORS: the parameter is the name of task that's woken up from sleeping.
+#. * This is shown when the task wakes up.
+#: ../src/gpm-statistics.c:941
 #, c-format
 msgid "Sleep %s"
 msgstr "Ð?Ñ?обÑ?Ñ?ен %s"
 
-#. TRANSLATORS: this is a new realtime task
-#: ../src/gpm-statistics.c:901
+#. TRANSLATORS: this is the name of a new realtime task.
+#: ../src/gpm-statistics.c:944
 #, c-format
 msgid "New task %s"
 msgstr "Ð?ови задаÑ?ак %s"
 
-#. TRANSLATORS: this is a task thats woken to check state
-#: ../src/gpm-statistics.c:904
+#. TRANSLATORS: this is the name of a task that's woken to check state.
+#. * This is shown when the task wakes up.
+#: ../src/gpm-statistics.c:948
 #, c-format
 msgid "Wait %s"
 msgstr "Чека %s"
 
-#. TRANSLATORS: a work queue is a list of work that has to be done
-#: ../src/gpm-statistics.c:907 ../src/gpm-statistics.c:910
+#. TRANSLATORS: this is the name of a work queue.
+#. * A work queue is a list of work that has to be done.
+#: ../src/gpm-statistics.c:952 ../src/gpm-statistics.c:956
 #, c-format
 msgid "Work queue %s"
 msgstr "Ð?аказани поÑ?лови %s"
 
 #. TRANSLATORS: this is when the networking subsystem clears out old entries
-#: ../src/gpm-statistics.c:913
+#: ../src/gpm-statistics.c:959
 #, c-format
 msgid "Network route flush %s"
 msgstr "ЧиÑ?Ñ?еÑ?е мÑ?ежне Ñ?Ñ?Ñ?е %s"
 
-#. TRANSLATORS: activity on the USB bus
-#: ../src/gpm-statistics.c:916
+#. TRANSLATORS: this is the name of an activity on the USB bus
+#: ../src/gpm-statistics.c:962
 #, c-format
 msgid "USB activity %s"
 msgstr "УСÐ? акÑ?ивноÑ?Ñ? %s"
 
-#. TRANSLATORS: we've timed out of an aligned timer
-#: ../src/gpm-statistics.c:919
+#. TRANSLATORS: we've timed out of an aligned timer, with the name
+#: ../src/gpm-statistics.c:965
 #, c-format
 msgid "Wakeup %s"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?еÑ?е %s"
 
 #. TRANSLATORS: interupts on the system required for basic operation
-#: ../src/gpm-statistics.c:922
+#: ../src/gpm-statistics.c:968
 msgid "Local interrupts"
 msgstr "Ð?окална омеÑ?аÑ?а"
 
 #. TRANSLATORS: interrupts when a task gets moved from one core to another
-#: ../src/gpm-statistics.c:925
+#: ../src/gpm-statistics.c:971
 msgid "Rescheduling interrupts"
 msgstr "Ð?меÑ?аÑ?а Ñ? пÑ?ебаÑ?иваÑ?Ñ?"
 
 #. TRANSLATORS: shown on the titlebar
-#: ../src/gpm-statistics.c:1034
+#: ../src/gpm-statistics.c:1080
 msgid "Device Information"
 msgstr "Ð?одаÑ?и о Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?Ñ?"
 
 #. TRANSLATORS: shown on the titlebar
-#: ../src/gpm-statistics.c:1036
+#: ../src/gpm-statistics.c:1082
 msgid "Device History"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?оÑ?иÑ?аÑ? Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?а"
 
 #. TRANSLATORS: shown on the titlebar
-#: ../src/gpm-statistics.c:1038
+#: ../src/gpm-statistics.c:1084
 msgid "Device Profile"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?ил Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?а"
 
 #. TRANSLATORS: shown on the titlebar
-#: ../src/gpm-statistics.c:1040
+#: ../src/gpm-statistics.c:1086
 msgid "Processor Wakeups"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?еÑ?а пÑ?оÑ?еÑ?оÑ?а"
 
 #. TRANSLATORS: this is the X axis on the graph
-#: ../src/gpm-statistics.c:1246 ../src/gpm-statistics.c:1252
-#: ../src/gpm-statistics.c:1258 ../src/gpm-statistics.c:1264
+#: ../src/gpm-statistics.c:1292 ../src/gpm-statistics.c:1298
+#: ../src/gpm-statistics.c:1304 ../src/gpm-statistics.c:1310
 msgid "Time elapsed"
 msgstr "Ð?Ñ?еоÑ?Ñ?ало вÑ?еме"
 
 #. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
-#: ../src/gpm-statistics.c:1248
+#: ../src/gpm-statistics.c:1294
 msgid "Power"
 msgstr "Ð?лекÑ?Ñ?иÑ?на енеÑ?гиÑ?а"
 
 #. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph for the whole battery device
 #. TRANSLATORS: this is the X axis on the graph for the whole battery device
-#: ../src/gpm-statistics.c:1254 ../src/gpm-statistics.c:1297
-#: ../src/gpm-statistics.c:1303 ../src/gpm-statistics.c:1309
-#: ../src/gpm-statistics.c:1315
+#: ../src/gpm-statistics.c:1300 ../src/gpm-statistics.c:1343
+#: ../src/gpm-statistics.c:1349 ../src/gpm-statistics.c:1355
+#: ../src/gpm-statistics.c:1361
 msgid "Cell charge"
 msgstr "Ð?апон Ñ?елиÑ?е"
 
 #. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
-#: ../src/gpm-statistics.c:1260 ../src/gpm-statistics.c:1266
+#: ../src/gpm-statistics.c:1306 ../src/gpm-statistics.c:1312
 msgid "Predicted time"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?еÑ?ено вÑ?еме"
 
 #. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
-#: ../src/gpm-statistics.c:1299 ../src/gpm-statistics.c:1311
+#: ../src/gpm-statistics.c:1345 ../src/gpm-statistics.c:1357
 msgid "Correction factor"
 msgstr "ФакÑ?оÑ? коÑ?екÑ?иÑ?е"
 
 #. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
-#: ../src/gpm-statistics.c:1305 ../src/gpm-statistics.c:1317
+#: ../src/gpm-statistics.c:1351 ../src/gpm-statistics.c:1363
 msgid "Prediction accuracy"
 msgstr "ТаÑ?ноÑ?Ñ? пÑ?едвиÑ?аÑ?а"
 
 #. TRANSLATORS: show a device by default
-#: ../src/gpm-statistics.c:1500
+#: ../src/gpm-statistics.c:1548
 msgid "Select this device at startup"
 msgstr "Ð?забеÑ?и оваÑ? Ñ?Ñ?еÑ?аÑ? пÑ?и покÑ?еÑ?аÑ?Ñ?"
 
 #. TRANSLATORS: the icon for the CPU
-#: ../src/gpm-statistics.c:1776
+#: ../src/gpm-statistics.c:1794
 msgid "Processor"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?еÑ?оÑ?"
 
 #. preferences
-#: ../src/gpm-tray-icon.c:292
+#: ../src/gpm-tray-icon.c:297
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Ð?оÑ?Ñ?авке"
 
 #. TRANSLATORS: a phone is charging
 #. TRANSLATORS: device is charging, but we only have a percentage
-#: ../src/gpm-upower.c:251 ../src/gpm-upower.c:315
+#: ../src/gpm-upower.c:221 ../src/gpm-upower.c:285
 #, c-format
 msgid "%s charging (%.1f%%)"
 msgstr "%s Ñ?е пÑ?ни (%.1f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: The laptop battery is fully charged, and we know a time
-#: ../src/gpm-upower.c:266
+#: ../src/gpm-upower.c:236
 #, c-format
 msgid ""
 "Battery is fully charged.\n"
@@ -2080,19 +2286,25 @@ msgstr ""
 "Ð?безбеÑ?Ñ?Ñ?е %s Ñ?ада Ñ?аÑ?Ñ?анÑ?а"
 
 #. TRANSLATORS: the device is fully charged
-#: ../src/gpm-upower.c:271
+#: ../src/gpm-upower.c:241
 #, c-format
 msgid "%s is fully charged"
 msgstr "%s поÑ?пÑ?но напÑ?Ñ?ена"
 
 #. TRANSLATORS: the device is discharging, and we have a time remaining
-#: ../src/gpm-upower.c:279
+#: ../src/gpm-upower.c:249
 #, c-format
 msgid "%s %s remaining (%.1f%%)"
 msgstr "%s %s пÑ?еоÑ?Ñ?ало (%.1f%%)"
 
+#. TRANSLATORS: the device is discharging, but we only have a percentage
+#: ../src/gpm-upower.c:254
+#, c-format
+msgid "%s discharging (%.1f%%)"
+msgstr "%s Ñ?е пÑ?азни (%.1f%%)"
+
 #. TRANSLATORS: the device is charging, and we have a time to full and empty
-#: ../src/gpm-upower.c:298
+#: ../src/gpm-upower.c:268
 #, c-format
 msgid ""
 "%s %s until charged (%.1f%%)\n"
@@ -2102,25 +2314,25 @@ msgstr ""
 "Ð?безбеÑ?Ñ?Ñ?е %s Ñ?Ñ?аÑ?аÑ?а баÑ?еÑ?иÑ?е"
 
 #. TRANSLATORS: device is charging, and we have a time to full and a percentage
-#: ../src/gpm-upower.c:309
+#: ../src/gpm-upower.c:279
 #, c-format
 msgid "%s %s until charged (%.1f%%)"
 msgstr "%s %s док Ñ?е не напÑ?ни (%.1f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: this is only shown for laptops with multiple batteries
-#: ../src/gpm-upower.c:323
+#: ../src/gpm-upower.c:292
 #, c-format
 msgid "%s waiting to discharge (%.1f%%)"
 msgstr "%s Ñ?екам да Ñ?е иÑ?пÑ?азни (%.1f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: this is only shown for laptops with multiple batteries
-#: ../src/gpm-upower.c:329
+#: ../src/gpm-upower.c:298
 #, c-format
 msgid "%s waiting to charge (%.1f%%)"
 msgstr "%s Ñ?екам да Ñ?е напÑ?ни (%.1f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: the type of data, e.g. Laptop battery
-#: ../src/gpm-upower.c:389
+#: ../src/gpm-upower.c:357
 msgid "Product:"
 msgstr "Ð?Ñ?оизвод:"
 
@@ -2128,198 +2340,254 @@ msgstr "Ð?Ñ?оизвод:"
 #. TRANSLATORS: device is charged
 #. TRANSLATORS: device is charging
 #. TRANSLATORS: device is discharging
-#: ../src/gpm-upower.c:393 ../src/gpm-upower.c:396 ../src/gpm-upower.c:399
-#: ../src/gpm-upower.c:402
+#: ../src/gpm-upower.c:361 ../src/gpm-upower.c:364 ../src/gpm-upower.c:367
+#: ../src/gpm-upower.c:370
 msgid "Status:"
 msgstr "СÑ?аÑ?е:"
 
-#: ../src/gpm-upower.c:393
+#: ../src/gpm-upower.c:361
 msgid "Missing"
 msgstr "Ð?едоÑ?Ñ?аÑ?е"
 
-#: ../src/gpm-upower.c:396
+#. TRANSLATORS: battery state
+#: ../src/gpm-upower.c:364 ../src/gpm-upower.c:645
 msgid "Charged"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ?ено"
 
-#: ../src/gpm-upower.c:399
+#. TRANSLATORS: battery state
+#: ../src/gpm-upower.c:367 ../src/gpm-upower.c:633
 msgid "Charging"
 msgstr "Ð?Ñ?ни Ñ?е"
 
-#: ../src/gpm-upower.c:402
+#. TRANSLATORS: battery state
+#: ../src/gpm-upower.c:370 ../src/gpm-upower.c:637
 msgid "Discharging"
 msgstr "Ð?Ñ?азни Ñ?е"
 
 #. TRANSLATORS: percentage
-#: ../src/gpm-upower.c:407
+#: ../src/gpm-upower.c:375
 msgid "Percentage charge:"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?енаÑ? напÑ?Ñ?еноÑ?Ñ?и:"
 
 #. TRANSLATORS: manufacturer
-#: ../src/gpm-upower.c:411
+#: ../src/gpm-upower.c:379
 msgid "Vendor:"
 msgstr "Ð?Ñ?оизвоÑ?аÑ?:"
 
 #. TRANSLATORS: how the battery is made, e.g. Lithium Ion
-#: ../src/gpm-upower.c:416
+#: ../src/gpm-upower.c:384
 msgid "Technology:"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?а:"
 
 #. TRANSLATORS: serial number of the battery
-#: ../src/gpm-upower.c:420
+#: ../src/gpm-upower.c:388
 msgid "Serial number:"
 msgstr "СеÑ?иÑ?Ñ?ки бÑ?оÑ?:"
 
 #. TRANSLATORS: model number of the battery
-#: ../src/gpm-upower.c:424
+#: ../src/gpm-upower.c:392
 msgid "Model:"
 msgstr "Ð?одел:"
 
 #. TRANSLATORS: time to fully charged
-#: ../src/gpm-upower.c:429
+#: ../src/gpm-upower.c:397
 msgid "Charge time:"
 msgstr "Ð?Ñ?еме пÑ?Ñ?еÑ?а:"
 
 #. TRANSLATORS: time to empty
-#: ../src/gpm-upower.c:435
+#: ../src/gpm-upower.c:403
 msgid "Discharge time:"
 msgstr "Ð?Ñ?еме пÑ?ажÑ?еÑ?а:"
 
 #. TRANSLATORS: Excellent, Good, Fair and Poor are all related to battery Capacity
-#: ../src/gpm-upower.c:442
+#: ../src/gpm-upower.c:410
 msgid "Excellent"
 msgstr "Ð?длиÑ?но"
 
-#: ../src/gpm-upower.c:444
+#: ../src/gpm-upower.c:412
 msgid "Good"
 msgstr "Ð?обÑ?о"
 
-#: ../src/gpm-upower.c:446
+#: ../src/gpm-upower.c:414
 msgid "Fair"
 msgstr "УпоÑ?Ñ?ебÑ?иво"
 
-#: ../src/gpm-upower.c:448
+#: ../src/gpm-upower.c:416
 msgid "Poor"
 msgstr "Ð?едва Ñ?поÑ?Ñ?ебÑ?иво"
 
-#: ../src/gpm-upower.c:452
+#: ../src/gpm-upower.c:420
 msgid "Capacity:"
 msgstr "Ð?апаÑ?иÑ?еÑ?:"
 
-#: ../src/gpm-upower.c:458 ../src/gpm-upower.c:483
+#: ../src/gpm-upower.c:426 ../src/gpm-upower.c:451
 msgid "Current charge:"
 msgstr "ТÑ?енÑ?Ñ?на напÑ?Ñ?еноÑ?Ñ?:"
 
-#: ../src/gpm-upower.c:464
+#: ../src/gpm-upower.c:432
 msgid "Last full charge:"
 msgstr "Ð?оÑ?ледÑ?а поÑ?пÑ?на напÑ?Ñ?еноÑ?Ñ?:"
 
-#: ../src/gpm-upower.c:470 ../src/gpm-upower.c:488
+#: ../src/gpm-upower.c:438 ../src/gpm-upower.c:456
 msgid "Design charge:"
 msgstr "ФабÑ?иÑ?ки капаÑ?иÑ?еÑ?:"
 
-#: ../src/gpm-upower.c:475
+#: ../src/gpm-upower.c:443
 msgid "Charge rate:"
 msgstr "СÑ?опа пÑ?Ñ?еÑ?а:"
 
 #. TRANSLATORS: system power cord
-#: ../src/gpm-upower.c:510
+#: ../src/gpm-upower.c:478
 msgid "AC adapter"
 msgid_plural "AC adapters"
 msgstr[0] "Ð?апаÑ?аÑ?е из елекÑ?Ñ?иÑ?не мÑ?еже"
 msgstr[1] "Ð?апаÑ?аÑ?а из елекÑ?Ñ?иÑ?не мÑ?еже"
 msgstr[2] "Ð?апаÑ?аÑ?а из елекÑ?Ñ?иÑ?не мÑ?еже"
+msgstr[3] "Ð?апаÑ?аÑ?е из елекÑ?Ñ?иÑ?не мÑ?еже"
 
 #. TRANSLATORS: laptop primary battery
-#: ../src/gpm-upower.c:514
+#: ../src/gpm-upower.c:482
 msgid "Laptop battery"
 msgid_plural "Laptop batteries"
 msgstr[0] "Ð?аÑ?еÑ?иÑ?а Ñ?аÑ?Ñ?наÑ?а"
 msgstr[1] "Ð?аÑ?еÑ?иÑ?е Ñ?аÑ?Ñ?наÑ?а"
 msgstr[2] "Ð?аÑ?еÑ?иÑ?е Ñ?аÑ?Ñ?наÑ?а"
+msgstr[3] "Ð?аÑ?еÑ?иÑ?а Ñ?аÑ?Ñ?наÑ?а"
 
 #. TRANSLATORS: battery-backed AC power source
-#: ../src/gpm-upower.c:518
+#: ../src/gpm-upower.c:486
 msgid "UPS"
 msgid_plural "UPSs"
 msgstr[0] "РезеÑ?вно напаÑ?аÑ?е"
 msgstr[1] "РезеÑ?вна напаÑ?аÑ?а"
 msgstr[2] "РезеÑ?вна напаÑ?аÑ?а"
+msgstr[3] "РезеÑ?вно напаÑ?аÑ?е"
 
 #. TRANSLATORS: a monitor is a device to measure voltage and current
-#: ../src/gpm-upower.c:522
+#: ../src/gpm-upower.c:490
 msgid "Monitor"
 msgid_plural "Monitors"
 msgstr[0] "Ð?ониÑ?оÑ?"
 msgstr[1] "Ð?ониÑ?оÑ?и"
 msgstr[2] "Ð?ониÑ?оÑ?и"
+msgstr[3] "Ð?ониÑ?оÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: wireless mice with internal batteries
-#: ../src/gpm-upower.c:526
-msgid "Wireless mouse"
-msgid_plural "Wireless mice"
-msgstr[0] "Ð?ежиÑ?ни миÑ?"
-msgstr[1] "Ð?ежиÑ?ни миÑ?еви"
-msgstr[2] "Ð?ежиÑ?ни миÑ?еви"
+#: ../src/gpm-upower.c:494
+#| msgid "Model"
+msgid "Mouse"
+msgid_plural "Mice"
+msgstr[0] "Ð?иÑ?"
+msgstr[1] "Ð?иÑ?еви"
+msgstr[2] "Ð?иÑ?еви"
+msgstr[3] "Ð?иÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: wireless keyboard with internal battery
-#: ../src/gpm-upower.c:530
-msgid "Wireless keyboard"
-msgid_plural "Wireless keyboards"
-msgstr[0] "Ð?ежиÑ?на Ñ?аÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?а"
-msgstr[1] "Ð?ежиÑ?не Ñ?аÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?е"
-msgstr[2] "Ð?ежиÑ?не Ñ?аÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?е"
+#: ../src/gpm-upower.c:498
+msgid "Keyboard"
+msgid_plural "Keyboards"
+msgstr[0] "ТаÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?а"
+msgstr[1] "ТаÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?е"
+msgstr[2] "ТаÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?е"
+msgstr[3] "Ð?иÑ?ТаÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?а"
 
 #. TRANSLATORS: portable device
-#: ../src/gpm-upower.c:534
+#: ../src/gpm-upower.c:502
 msgid "PDA"
 msgid_plural "PDAs"
 msgstr[0] "Ð?Ð?Ð? Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?"
 msgstr[1] "Ð?Ð?Ð? Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?и"
 msgstr[2] "Ð?Ð?Ð? Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?и"
+msgstr[3] "Ð?Ð?Ð? Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: cell phone (mobile...)
-#: ../src/gpm-upower.c:538
+#: ../src/gpm-upower.c:506
 msgid "Cell phone"
 msgid_plural "Cell phones"
 msgstr[0] "Ð?обилни Ñ?елеÑ?он"
 msgstr[1] "Ð?обилни Ñ?елÑ?Ñ?они"
 msgstr[2] "Ð?обилни Ñ?елеÑ?они"
+msgstr[3] "Mobilni telefon"
+
+#. TRANSLATORS: media player, mp3 etc
+#: ../src/gpm-upower.c:511
+msgid "Media player"
+msgid_plural "Media players"
+msgstr[0] "Ð?леÑ?еÑ?"
+msgstr[1] "Ð?леÑ?еÑ?и"
+msgstr[2] "Ð?леÑ?еÑ?и"
+msgstr[3] "Ð?леÑ?еÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: tablet device
+#: ../src/gpm-upower.c:515
+msgid "Tablet"
+msgid_plural "Tablets"
+msgstr[0] "Табла за Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?е"
+msgstr[1] "Табле за Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?е"
+msgstr[2] "Таблже за Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?е"
+msgstr[3] "Табла за Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?е"
+
+#. TRANSLATORS: tablet device
+#: ../src/gpm-upower.c:519
+msgid "Computer"
+msgid_plural "Computers"
+msgstr[0] "РаÑ?Ñ?наÑ?"
+msgstr[1] "РаÑ?Ñ?наÑ?и"
+msgstr[2] "РаÑ?Ñ?наÑ?и"
+msgstr[3] "РаÑ?Ñ?наÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: battery technology
-#: ../src/gpm-upower.c:596
+#: ../src/gpm-upower.c:589
 msgid "Lithium Ion"
 msgstr "Ð?иÑ?иÑ?Ñ?м Ñ?онÑ?ка"
 
 #. TRANSLATORS: battery technology
-#: ../src/gpm-upower.c:600
+#: ../src/gpm-upower.c:593
 msgid "Lithium Polymer"
 msgstr "Ð?иÑ?иÑ?Ñ?м полимеÑ?на"
 
 #. TRANSLATORS: battery technology
-#: ../src/gpm-upower.c:604
+#: ../src/gpm-upower.c:597
 msgid "Lithium Iron Phosphate"
 msgstr "Ð?иÑ?иÑ?Ñ?м гвожÑ?е-Ñ?оÑ?Ñ?аÑ?на"
 
 #. TRANSLATORS: battery technology
-#: ../src/gpm-upower.c:608
+#: ../src/gpm-upower.c:601
 msgid "Lead acid"
 msgstr "Ð?ловни акÑ?мÑ?лаÑ?оÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: battery technology
-#: ../src/gpm-upower.c:612
+#: ../src/gpm-upower.c:605
 msgid "Nickel Cadmium"
 msgstr "Ð?икал кадминÑ?мÑ?ка"
 
 #. TRANSLATORS: battery technology
-#: ../src/gpm-upower.c:616
+#: ../src/gpm-upower.c:609
 msgid "Nickel metal hydride"
 msgstr "Ð?икал меÑ?ал-Ñ?идÑ?идна"
 
 #. TRANSLATORS: battery technology
-#: ../src/gpm-upower.c:620
+#: ../src/gpm-upower.c:613
 msgid "Unknown technology"
 msgstr "Ð?епознаÑ?а Ñ?еÑ?нологиÑ?а"
 
+#. TRANSLATORS: battery state
+#: ../src/gpm-upower.c:641
+msgid "Empty"
+msgstr "Ð?Ñ?азно"
+
+#. TRANSLATORS: battery state
+#: ../src/gpm-upower.c:649
+#| msgid "%s waiting to charge (%.1f%%)"
+msgid "Waiting to charge"
+msgstr "Чекам да Ñ?е напÑ?ни"
+
+#. TRANSLATORS: battery state
+#: ../src/gpm-upower.c:653
+#| msgid "%s waiting to discharge (%.1f%%)"
+msgid "Waiting to discharge"
+msgstr "Чекам да Ñ?е иÑ?пÑ?азни"
+
 #: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.xml.h:1
 #: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.xml.h:1
 msgid "_About"
@@ -2330,6 +2598,21 @@ msgstr "_Ð? пÑ?огÑ?амÑ?"
 msgid "_Help"
 msgstr "_Ð?омоÑ?"
 
+#~ msgid ""
+#~ "The wireless mouse attached to this computer is very low in power (%.1f%"
+#~ "%). This device will soon stop functioning if not charged."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ð?ежиÑ?ном миÑ?Ñ? пÑ?икÑ?Ñ?Ñ?еном на оваÑ? Ñ?аÑ?Ñ?наÑ? Ñ?Ñ? кÑ?иÑ?иÑ?но оÑ?лабиле баÑ?еÑ?иÑ?е "
+#~ "(%.1f%%). Ð?н Ñ?е Ñ?Ñ?коÑ?о пÑ?еÑ?Ñ?аÑ?и да Ñ?ади ако мÑ? не допÑ?ниÑ?е баÑ?еÑ?иÑ?е."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The wireless keyboard attached to this computer is very low in power (%.1f"
+#~ "%%). This device will soon stop functioning if not charged."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ð?ежиÑ?ноÑ? Ñ?аÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?и пÑ?икÑ?Ñ?Ñ?еноÑ? на оваÑ? Ñ?аÑ?Ñ?наÑ? Ñ?Ñ? кÑ?иÑ?иÑ?но оÑ?лабиле "
+#~ "баÑ?еÑ?иÑ?е (%.1f%%). Ð?на Ñ?е Ñ?Ñ?коÑ?о пÑ?еÑ?Ñ?аÑ?и да Ñ?ади ако мÑ? не допÑ?ниÑ?е "
+#~ "баÑ?еÑ?иÑ?е."
+
 #~ msgid "Allow Suspend and Hibernate in the menu"
 #~ msgstr "Ð?онÑ?ди обÑ?Ñ?Ñ?авÑ?аÑ?е и замÑ?заваÑ?е Ñ? мениÑ?Ñ?"
 
@@ -2419,9 +2702,6 @@ msgstr "_Ð?омоÑ?"
 #~ "\n"
 #~ "http://prevod.org â?? пÑ?еводи на Ñ?Ñ?пÑ?ки Ñ?език"
 
-#~ msgid "GNOME Power Manager Website"
-#~ msgstr "Ð?еб адÑ?еÑ?а Ð?номовог Ñ?пÑ?авника поÑ?Ñ?оÑ?Ñ?е"
-
 #~ msgid "Power _History"
 #~ msgstr "_Ð?иÑ?агÑ?ам поÑ?Ñ?оÑ?Ñ?е"
 
diff --git a/po/sr latin po b/po/sr latin po
index 95dca42..7148239 100644
--- a/po/sr latin po
+++ b/po/sr latin po
@@ -5,21 +5,22 @@
 #
 # Maintainer: MiloÅ¡ PopoviÄ? <gpopac gmail com>
 # Prevous maintainer: Slobodan D. Sredojevic <ssl uns ns ac yu>
+# MiloÅ¡ PopoviÄ? <gpopac gmail com>, 2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-power-manager\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "power-manager&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-03-16 21:43+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-23 00:39+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-06 15:44+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-20 18:35+0200\n"
 "Last-Translator: MiloÅ¡ PopoviÄ? <gpopac gmail com>\n"
-"Language-Team: Serbian (sr) <gnom prevod org>\n"
+"Language-Team: Serbian <gnom prevod org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3;  plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 :  n%10>=2 && "
-"n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4;  plural=n==1? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 :  n"
+"%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
 
 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:105
 msgid "Power Manager Brightness Applet"
@@ -650,8 +651,9 @@ msgid "The default amount of time to dim the screen after idle."
 msgstr "Vreme neaktivnosti pre nego Å¡to zamaglim ekran."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:83
-msgid "The default configuration version."
-msgstr "Podrazumevana verzija postavki."
+#| msgid "The default configuration version."
+msgid "The default configuration version"
+msgstr "Podrazumevano izdanje postavki"
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:84
 msgid "The default graph type to show in the statistics window"
@@ -801,8 +803,10 @@ msgid "When to show the notification icon"
 msgstr "Kada da prikažem obaveštajnu ikonicu"
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:107
-msgid "Whether NetworkManager should be connected and disconnected on sleep."
-msgstr "Poveži/otkaÄ?it Otpravnika Mreže prilikom uspavljivanja raÄ?unara."
+#| msgid ""
+#| "Whether NetworkManager should be connected and disconnected on sleep."
+msgid "Whether NetworkManager should be connected and disconnected on sleep"
+msgstr "Da li da iskljuÄ?im Upravnika mreže prilikom uspavljivanja raÄ?unara"
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:108
 msgid ""
@@ -913,8 +917,8 @@ msgstr "Posmatranje potroÅ¡nje elektriÄ?ne energije"
 #. TRANSLATORS: shown on the titlebar
 #. TRANSLATORS: the program name
 #: ../data/gnome-power-statistics.desktop.in.in.h:2
-#: ../data/gpm-statistics.ui.h:6 ../src/gpm-statistics.c:1044
-#: ../src/gpm-statistics.c:1517
+#: ../data/gpm-statistics.ui.h:6 ../src/gpm-statistics.c:1090
+#: ../src/gpm-statistics.c:1565
 msgid "Power Statistics"
 msgstr "Dijagram potroÅ¡nje elektriÄ?ne energije"
 
@@ -930,7 +934,7 @@ msgstr "0"
 msgid "Data length:"
 msgstr "Dužina podataka:"
 
-#: ../data/gpm-statistics.ui.h:3 ../src/gpm-statistics.c:206
+#: ../data/gpm-statistics.ui.h:3 ../src/gpm-statistics.c:210
 msgid "Details"
 msgstr "Detalji"
 
@@ -963,7 +967,7 @@ msgstr "Nema podataka za prikaz."
 msgid "Use smoothed line"
 msgstr "Koristi uglaÄ?enu liniju"
 
-#: ../data/gpm-statistics.ui.h:12 ../src/gpm-statistics.c:192
+#: ../data/gpm-statistics.ui.h:12 ../src/gpm-statistics.c:196
 msgid "Wakeups"
 msgstr "BuÄ?enja"
 
@@ -1083,6 +1087,63 @@ msgstr "Prikaži ikonicu kada je baterija _kritiÄ?no prazna"
 msgid "_Reduce backlight brightness"
 msgstr "_Smanji pozadinsko osvetljenje"
 
+#. command line argument
+#: ../src/gpm-backlight-helper.c:161
+msgid "Set the current brightness"
+msgstr "Postavi trenutno osvetljenje"
+
+#. command line argument
+#: ../src/gpm-backlight-helper.c:164
+msgid "Get the current brightness"
+msgstr "Preuzmi trenutno osvetljenje"
+
+#. command line argument
+#: ../src/gpm-backlight-helper.c:167
+msgid "Get the number of brightness levels supported"
+msgstr "Preuzmi podržane vrednosti osvetljenja"
+
+#. TRANSLATORS: tool that is used when copying profiles system-wide
+#: ../src/gpm-backlight-helper.c:182
+#| msgid "GNOME Power Manager Website"
+msgid "GNOME Power Manager Backlight Helper"
+msgstr "PomoÄ?nik za pozadinsko osvetljenje upravnika potroÅ¡nje"
+
+#. TRANSLATORS: user did not specify valid options
+#: ../src/gpm-backlight-helper.c:190
+msgid "No valid option was specified"
+msgstr "Nije odreÄ?ena ispravna opcija"
+
+#. TRANSLATORS: no backlights found
+#: ../src/gpm-backlight-helper.c:199
+msgid "No backlights were found on your system"
+msgstr "Nisu pronaÄ?ena pozadinska osvetljenja"
+
+#. TRANSLATORS: failed to access backlight file
+#: ../src/gpm-backlight-helper.c:210
+msgid "Could not get the value of the backlight"
+msgstr "Ne mogu da preuzmem vrednost pozadinskog osvetljenja"
+
+#. TRANSLATORS: failed to access backlight file
+#: ../src/gpm-backlight-helper.c:228
+msgid "Could not get the maximum value of the backlight"
+msgstr "Ne mogu da preuzmem najveÄ?u vrednost pozadinskog osvetljenja"
+
+#. TRANSLATORS: only able to install profiles as root
+#: ../src/gpm-backlight-helper.c:245
+#| msgid "Sets this policy to be used by all users"
+msgid "This program can only be used by the root user"
+msgstr "Samo administrator može da koristi ovaj program"
+
+#. TRANSLATORS: the program must never be directly run
+#: ../src/gpm-backlight-helper.c:254
+msgid "This program must only be run through pkexec"
+msgstr "Morate da pokrenete program kroz pkexec"
+
+#. TRANSLATORS: failed to access backlight file
+#: ../src/gpm-backlight-helper.c:265
+msgid "Could not set the value of the backlight"
+msgstr "Ne mogu da postavim vrednost osvetljenja"
+
 #: ../src/gpm-common.c:53
 msgid "Unknown time"
 msgstr "Nepoznato vreme"
@@ -1094,6 +1155,7 @@ msgid_plural "%i minutes"
 msgstr[0] "%i minut"
 msgstr[1] "%i minuta"
 msgstr[2] "%i minuta"
+msgstr[3] "%i minut"
 
 #: ../src/gpm-common.c:69
 #, c-format
@@ -1102,6 +1164,7 @@ msgid_plural "%i hours"
 msgstr[0] "%i sat"
 msgstr[1] "%i sata"
 msgstr[2] "%i sati"
+msgstr[3] "%i sat"
 
 #. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
 #. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
@@ -1116,6 +1179,7 @@ msgid_plural "hours"
 msgstr[0] "sat"
 msgstr[1] "sata"
 msgstr[2] "sati"
+msgstr[3] "sat"
 
 #: ../src/gpm-common.c:77
 msgid "minute"
@@ -1123,6 +1187,7 @@ msgid_plural "minutes"
 msgstr[0] "minuta"
 msgstr[1] "minuta"
 msgstr[2] "minuta"
+msgstr[3] "minuta"
 
 #. Translators: This is %i days
 #: ../src/gpm-graph-widget.c:434
@@ -1185,7 +1250,7 @@ msgid "%.1fV"
 msgstr "%.1fV"
 
 #. TRANSLATORS: show verbose debugging
-#: ../src/gpm-main.c:171 ../src/gpm-prefs.c:90 ../src/gpm-statistics.c:1497
+#: ../src/gpm-main.c:171 ../src/gpm-prefs.c:90 ../src/gpm-statistics.c:1545
 msgid "Show extra debugging information"
 msgstr "Prikaži dodatne informacije za traženje grešaka"
 
@@ -1206,80 +1271,81 @@ msgid "GNOME Power Manager"
 msgstr "Gnomov upravnik potrošnjom energije"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpm-manager.c:222 ../src/gpm-manager.c:290
+#: ../src/gpm-manager.c:221 ../src/gpm-manager.c:289
 msgid "Battery is very low"
 msgstr "Baterija kritiÄ?no prazna"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpm-manager.c:270
+#: ../src/gpm-manager.c:269
 msgid "Power plugged in"
 msgstr "UkljuÄ?en u struju"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpm-manager.c:274
+#: ../src/gpm-manager.c:273
 msgid "Power unplugged"
 msgstr "IskljuÄ?en iz struje"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpm-manager.c:278
+#: ../src/gpm-manager.c:277
 msgid "Lid has opened"
 msgstr "Otvoren poklopac"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpm-manager.c:282
+#: ../src/gpm-manager.c:281
 msgid "Lid has closed"
 msgstr "Zatvoren poklopac"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpm-manager.c:286
+#: ../src/gpm-manager.c:285
 msgid "Battery is low"
 msgstr "Baterija skoro prazna"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpm-manager.c:294
+#: ../src/gpm-manager.c:293
 msgid "Battery is full"
 msgstr "Baterija puna"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpm-manager.c:298
+#: ../src/gpm-manager.c:297
 msgid "Suspend started"
 msgstr "RaÄ?unar obustavljen"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpm-manager.c:302
+#: ../src/gpm-manager.c:301
 msgid "Resumed"
 msgstr "Nastavljeno"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpm-manager.c:306
+#: ../src/gpm-manager.c:305
 msgid "Suspend failed"
 msgstr "Neuspelo obustavljanje"
 
 #. TRANSLATORS: message text
 #: ../src/gpm-manager.c:574
-msgid "Your computer failed to suspend."
-msgstr "RaÄ?unar nije uspeo da obustavi rad."
+#| msgid "Your computer failed to suspend."
+msgid "Computer failed to suspend."
+msgstr "RaÄ?unar ne može da obustavi rad."
 
 #. TRANSLATORS: title text
 #: ../src/gpm-manager.c:576
-#| msgid "Your computer failed to suspend."
 msgid "Failed to suspend"
 msgstr "Ne mogu da obustavim rad."
 
 #. TRANSLATORS: message text
 #: ../src/gpm-manager.c:580
-msgid "Your computer failed to hibernate."
-msgstr "RaÄ?unar nije uspeo da se zamrzne."
+#| msgid "Your computer failed to hibernate."
+msgid "Computer failed to hibernate."
+msgstr "RaÄ?unar ne može da se zamrzne."
 
 #. TRANSLATORS: title text
 #: ../src/gpm-manager.c:582
-#| msgid "Your computer failed to hibernate."
 msgid "Failed to hibernate"
 msgstr "Ne mogu da se zamrznem."
 
 #. TRANSLATORS: message text
 #: ../src/gpm-manager.c:587
-msgid "The failure was reported as:"
+#| msgid "The failure was reported as:"
+msgid "Failure was reported as:"
 msgstr "Izveštaj je prijavljen kao:"
 
 #. TRANSLATORS: button text, visit the suspend help website
@@ -1312,14 +1378,19 @@ msgstr "Baterija vaÅ¡eg prenosnog raÄ?unara se viÅ¡e ne proizvodi"
 
 #: ../src/gpm-manager.c:1187
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "The battery in your computer may have been recalled by %s and you may be "
+#| "at risk.\n"
+#| "\n"
+#| "For more information visit the battery recall website."
 msgid ""
-"The battery in your computer may have been recalled by %s and you may be at "
+"A battery in your computer may have been recalled by %s and you may be at "
 "risk.\n"
 "\n"
 "For more information visit the battery recall website."
 msgstr ""
-"Baterija u vaÅ¡em raÄ?unaru je možda zamenjena sa %s, pa postoji rizik ako "
-"nastavite da je koristite.\n"
+"Baterija raÄ?unara je možda zamenjena sa %s, pa postoji rizik ako nastavite da "
+"je koristite.\n"
 "\n"
 "Za više podataka posetite Internet stranicu za zamenu baterije."
 
@@ -1344,20 +1415,26 @@ msgstr "Možda je baterija neispravna"
 #. TRANSLATORS: notify the user that that battery is broken as the capacity is very low
 #: ../src/gpm-manager.c:1288
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Your battery has a very low capacity (%1.1f%%), which means that it may "
+#| "be old or broken."
 msgid ""
-"Your battery has a very low capacity (%1.1f%%), which means that it may be "
-"old or broken."
+"Battery has a very low capacity (%1.1f%%), which means that it may be old or "
+"broken."
 msgstr ""
 "Baterija ima veoma nizak kapacitet (%1.1f%%), Å¡to može da znaÄ?i da je stara "
 "ili pokvarena."
 
-#. TRANSLATORS: show the fully charged notification
+#. TRANSLATORS: show the charged notification
 #: ../src/gpm-manager.c:1337
-msgid "Battery Fully Charged"
-msgid_plural "Batteries Fully Charged"
+#| msgid "Battery Fully Charged"
+#| msgid_plural "Batteries Fully Charged"
+msgid "Battery Charged"
+msgid_plural "Batteries Charged"
 msgstr[0] "Baterija je napunjena"
 msgstr[1] "Baterije su napunjene"
 msgstr[2] "Baterija su napunjene"
+msgstr[3] "Baterija je napunjena"
 
 #. TRANSLATORS: laptop battery is now discharging
 #: ../src/gpm-manager.c:1383
@@ -1367,14 +1444,16 @@ msgstr "Pražnjenje baterije"
 #. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
 #: ../src/gpm-manager.c:1387
 #, c-format
-msgid "%s of battery power remaining (%.1f%%)"
-msgstr "Preostalo je još %s rada baterije (%.1f%%)"
+#| msgid "%s of battery power remaining (%.1f%%)"
+msgid "%s of battery power remaining (%.0f%%)"
+msgstr "Preostalo je još %s rada baterije (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: the device is discharging, but we only have a percentage
-#: ../src/gpm-manager.c:1390 ../src/gpm-manager.c:1402 ../src/gpm-upower.c:284
+#: ../src/gpm-manager.c:1390 ../src/gpm-manager.c:1402
 #, c-format
-msgid "%s discharging (%.1f%%)"
-msgstr "%s se prazni (%.1f%%)"
+#| msgid "%s discharging (%.1f%%)"
+msgid "%s discharging (%.0f%%)"
+msgstr "%s se prazni (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: UPS is now discharging
 #: ../src/gpm-manager.c:1395
@@ -1384,15 +1463,16 @@ msgstr "Pražnjenje rezervnog napajanja"
 #. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
 #: ../src/gpm-manager.c:1399
 #, c-format
-msgid "%s of UPS backup power remaining (%.1f%%)"
-msgstr "Preostalo je još %s rezervnog napajanja (%.1f%%)"
+#| msgid "%s of UPS backup power remaining (%.1f%%)"
+msgid "%s of UPS backup power remaining (%.0f%%)"
+msgstr "Preostalo je još %s rezervnog napajanja (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: laptop battery low, and we only have one battery
 #: ../src/gpm-manager.c:1483
 msgid "Battery low"
 msgstr "Baterija je skoro prazna"
 
-#. TRANSLATORS: laptop battery low, and we have more than one type of battery
+#. TRANSLATORS: laptop battery low, and we have more than one kind of battery
 #: ../src/gpm-manager.c:1486
 msgid "Laptop battery low"
 msgstr "Baterija prenosnog raÄ?unara je skoro prazna"
@@ -1400,8 +1480,9 @@ msgstr "Baterija prenosnog raÄ?unara je skoro prazna"
 #. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
 #: ../src/gpm-manager.c:1492
 #, c-format
-msgid "Approximately <b>%s</b> remaining (%.1f%%)"
-msgstr "Imate još <b>%s</b> vremena sa preostalih (%.1f%%)"
+#| msgid "Approximately <b>%s</b> remaining (%.1f%%)"
+msgid "Approximately <b>%s</b> remaining (%.0f%%)"
+msgstr "Imate još <b>%s</b> vremena sa preostalih (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: UPS is starting to get a little low
 #: ../src/gpm-manager.c:1496
@@ -1411,161 +1492,258 @@ msgstr "Rezervno napajanje je skoro prazno"
 #. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
 #: ../src/gpm-manager.c:1500
 #, c-format
-msgid "You have approximately <b>%s</b> of remaining UPS backup power (%.1f%%)"
+#| msgid ""
+#| "You have approximately <b>%s</b> of remaining UPS backup power (%.1f%%)"
+msgid "Approximately <b>%s</b> of remaining UPS backup power (%.0f%%)"
 msgstr ""
-"Imate približno još <b>%s</b> preostalog kapaciteta rezervnog napajanja (%.1f%"
-"%)"
+"Imate približno još <b>%s</b> preostalog kapaciteta rezervnog napajanja (%.0f"
+"%%)"
 
 #. TRANSLATORS: mouse is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the mouse battery is very low
-#: ../src/gpm-manager.c:1504 ../src/gpm-manager.c:1620
+#: ../src/gpm-manager.c:1504 ../src/gpm-manager.c:1643
 msgid "Mouse battery low"
 msgstr "Baterija miša je skoro prazna"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
 #: ../src/gpm-manager.c:1507
 #, c-format
-msgid "The wireless mouse attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
-msgstr ""
-"BežiÄ?nom miÅ¡u prikljuÄ?enom na ovaj raÄ?unar su oslabile baterije (%.1f%%)"
+#| msgid ""
+#| "The wireless mouse attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
+msgid "Wireless mouse is low in power (%.0f%%)"
+msgstr "BežiÄ?nom miÅ¡u su oslabile baterije (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: keyboard is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the keyboard battery is very low
-#: ../src/gpm-manager.c:1511 ../src/gpm-manager.c:1628
+#: ../src/gpm-manager.c:1511 ../src/gpm-manager.c:1651
 msgid "Keyboard battery low"
 msgstr "Baterija tastature je skoro prazna"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
 #: ../src/gpm-manager.c:1514
 #, c-format
-msgid ""
-"The wireless keyboard attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
-msgstr ""
-"BežiÄ?noj tastaturi prikljuÄ?enoj na ovaj raÄ?unar su oslabile baterije (%.1f%%)"
+#| msgid ""
+#| "The wireless keyboard attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
+msgid "Wireless keyboard is low in power (%.0f%%)"
+msgstr "BežiÄ?noj tastaturi su oslabile baterije (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: PDA is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the PDA battery is very low
-#: ../src/gpm-manager.c:1518 ../src/gpm-manager.c:1637
+#: ../src/gpm-manager.c:1518 ../src/gpm-manager.c:1660
 msgid "PDA battery low"
 msgstr "Baterija PDA ureÄ?aja je skoro prazna"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
 #: ../src/gpm-manager.c:1521
 #, c-format
-msgid "The PDA attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
-msgstr "PDA ureÄ?aju prikljuÄ?enom na ovaj raÄ?unar su oslabile baterije (%.1f%%)"
+#| msgid "The PDA attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
+msgid "PDA is low in power (%.0f%%)"
+msgstr "PDA ureÄ?aju su oslabile baterije (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: cell phone (mobile) is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the cell battery is very low
-#: ../src/gpm-manager.c:1525 ../src/gpm-manager.c:1646
+#: ../src/gpm-manager.c:1525 ../src/gpm-manager.c:1670
+#: ../src/gpm-manager.c:1681
 msgid "Cell phone battery low"
 msgstr "Baterija mobilnog telefona je skoro prazna"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
 #: ../src/gpm-manager.c:1528
 #, c-format
-msgid "The cell phone attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
-msgstr ""
-"Mobilnom telefonu prikljuÄ?enom na ovaj raÄ?unar su oslabile baterije (%.1f%%)"
+#| msgid "The cell phone attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
+msgid "Cell phone is low in power (%.0f%%)"
+msgstr "Mobilnom telefonu su oslabile baterije (%.0f%%)"
+
+#. TRANSLATORS: media player, e.g. mp3 is getting a little low
+#: ../src/gpm-manager.c:1533
+#| msgid "Cell phone battery low"
+msgid "Media player battery low"
+msgstr "Baterija plejera je skoro prazna"
 
-#. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and only have one type of battery
-#: ../src/gpm-manager.c:1577
+#. TRANSLATORS: tell user more details
+#: ../src/gpm-manager.c:1536
+#, c-format
+#| msgid "The PDA attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
+msgid "Media player is low in power (%.0f%%)"
+msgstr "Plejeru su oslabile baterije (%.0f%%)"
+
+#. TRANSLATORS: graphics tablet, e.g. wacom is getting a little low
+#. TRANSLATORS: the cell battery is very low
+#: ../src/gpm-manager.c:1540 ../src/gpm-manager.c:1690
+#| msgid "Laptop battery low"
+msgid "Tablet battery low"
+msgstr "Baterija na tabli za crtanje je skoro prazna"
+
+#. TRANSLATORS: tell user more details
+#: ../src/gpm-manager.c:1543
+#, c-format
+#| msgid "The PDA attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
+msgid "Tablet is low in power (%.0f%%)"
+msgstr "Tabli za crtanje su oslabile baterije (%.0f%%)"
+
+#. TRANSLATORS: computer, e.g. ipad is getting a little low
+#. TRANSLATORS: the cell battery is very low
+#: ../src/gpm-manager.c:1547 ../src/gpm-manager.c:1699
+#| msgid "Mouse battery low"
+msgid "Attached computer battery low"
+msgstr "Baterija prikaÄ?enog raÄ?unara je skoro prazna"
+
+#. TRANSLATORS: tell user more details
+#: ../src/gpm-manager.c:1550
+#, c-format
+#| msgid "The PDA attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
+msgid "Attached computer is low in power (%.0f%%)"
+msgstr "PrikaÄ?enom raÄ?unaru su oslabile baterije (%.0f%%)"
+
+#. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and only have one kind of battery
+#: ../src/gpm-manager.c:1600
 msgid "Battery critically low"
 msgstr "Baterija je kritiÄ?no prazna"
 
 #. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and we have more than one type of battery
 #. TRANSLATORS: laptop battery is really, really, low
-#: ../src/gpm-manager.c:1580 ../src/gpm-manager.c:1706
+#: ../src/gpm-manager.c:1603 ../src/gpm-manager.c:1760
 msgid "Laptop battery critically low"
 msgstr "Baterija prenosnog ureÄ?aja je skoro prazna"
 
 #. TRANSLATORS: tell the use to insert the plug, as we're not going to do anything
-#: ../src/gpm-manager.c:1590
+#: ../src/gpm-manager.c:1613
 msgid "Plug in your AC adapter to avoid losing data."
 msgstr "PrikljuÄ?ite kabl napajanja kako bi izbegli gubitak podataka."
 
 #. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
-#: ../src/gpm-manager.c:1594
+#: ../src/gpm-manager.c:1617
 #, c-format
-#| msgid "Computer will suspend in %s."
 msgid "Computer will suspend very soon unless it is plugged in."
 msgstr ""
 "RaÄ?unar Ä?e ubrzo obustaviti rad ukoliko ga ne povežete na elektriÄ?nu mrežu."
 
 #. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
-#: ../src/gpm-manager.c:1598
+#: ../src/gpm-manager.c:1621
 #, c-format
-#| msgid "Computer will hibernate in %s."
 msgid "Computer will hibernate very soon unless it is plugged in."
 msgstr ""
 "RaÄ?unar Ä?e se ubrzo zamrznuti za ukoliko ga ne povežete na elektriÄ?nu mrežu."
 
 #. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
-#: ../src/gpm-manager.c:1602
+#: ../src/gpm-manager.c:1625
 #, c-format
-#| msgid "Computer will shutdown in %s."
 msgid "Computer will shutdown very soon unless it is plugged in."
 msgstr ""
 "RaÄ?unar Ä?e se uskoro ugasiti ukoliko ga ne povežete na elektriÄ?nu mrežu."
 
 #. TRANSLATORS: the UPS is very low
 #. TRANSLATORS: UPS is really, really, low
-#: ../src/gpm-manager.c:1610 ../src/gpm-manager.c:1744
+#: ../src/gpm-manager.c:1633 ../src/gpm-manager.c:1798
 msgid "UPS critically low"
 msgstr "Rezervno napajanje je kritiÄ?no prazno"
 
 #. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
-#: ../src/gpm-manager.c:1614
+#: ../src/gpm-manager.c:1637
+#, c-format
+#| msgid ""
+#| "You have approximately <b>%s</b> of remaining UPS power (%.1f%%). Restore "
+#| "AC power to your computer to avoid losing data."
+msgid ""
+"Approximately <b>%s</b> of remaining UPS power (%.0f%%). Restore AC power to "
+"your computer to avoid losing data."
+msgstr ""
+"Imate približno još <b>%s</b> preostalog kapaciteta rezervnog napajanja (%.0f"
+"%%). UkljuÄ?ite ga u struju kako biste izbegli gubljenje podatke."
+
+#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
+#: ../src/gpm-manager.c:1646
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Your cell phone is very low in power (%.1f%%). This device will soon stop "
+#| "functioning if not charged."
 msgid ""
-"You have approximately <b>%s</b> of remaining UPS power (%.1f%%). Restore AC "
-"power to your computer to avoid losing data."
+"Wireless mouse is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
+"functioning if not charged."
 msgstr ""
-"Imate približno još <b>%s</b> preostalog kapaciteta rezervnog napajanja (%.1f%"
-"%). UkljuÄ?ite ga u struju kako biste izbegli gubljenje podatke."
+"BežiÄ?nom miÅ¡u su kritiÄ?no oslabile baterije (%.0f%%). On Ä?e uskoro prestati "
+"da radi ako mu ne dopunite baterije."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../src/gpm-manager.c:1623
+#: ../src/gpm-manager.c:1654
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Your cell phone is very low in power (%.1f%%). This device will soon stop "
+#| "functioning if not charged."
 msgid ""
-"The wireless mouse attached to this computer is very low in power (%.1f%%). "
-"This device will soon stop functioning if not charged."
+"Wireless keyboard is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
+"functioning if not charged."
 msgstr ""
-"BežiÄ?nom miÅ¡u prikljuÄ?enom na ovaj raÄ?unar su kritiÄ?no oslabile baterije (%.1f"
-"%%). On Ä?e uskoro prestati da radi ako mu ne dopunite baterije."
+"BežiÄ?noj tastaturi su kritiÄ?no oslabile baterije (%.0f%%). Ona Ä?e uskoro "
+"prestati da radi ako joj ne dopunite baterije."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../src/gpm-manager.c:1631
+#: ../src/gpm-manager.c:1663
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Your cell phone is very low in power (%.1f%%). This device will soon stop "
+#| "functioning if not charged."
 msgid ""
-"The wireless keyboard attached to this computer is very low in power (%.1f%"
-"%). This device will soon stop functioning if not charged."
+"PDA is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning if "
+"not charged."
 msgstr ""
-"BežiÄ?noj tastaturi prikljuÄ?enoj na ovaj raÄ?unar su kritiÄ?no oslabile baterije "
-"(%.1f%%). Ona Ä?e uskoro prestati da radi ako mu ne dopunite baterije."
+"PDA ureÄ?aju su kritiÄ?no oslabile baterije (%.0f%%). On Ä?e uskoro prestati da "
+"radi ako mu ne dopunite baterije."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../src/gpm-manager.c:1640
+#: ../src/gpm-manager.c:1673
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Your cell phone is very low in power (%.1f%%). This device will soon stop "
+#| "functioning if not charged."
 msgid ""
-"The PDA attached to this computer is very low in power (%.1f%%). This device "
-"will soon stop functioning if not charged."
+"Cell phone is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
+"functioning if not charged."
 msgstr ""
-"PDA ureÄ?aju prikljuÄ?enom na ovaj raÄ?unar su kritiÄ?no oslabile baterije (%.1f%"
-"%). On Ä?e uskoro prestati da radi ako mu ne dopunite baterije."
+"Mobilnom telefonu su kritiÄ?no oslabile baterije (%.0f%%). On Ä?e uskoro "
+"prestati da radi ako mu ne dopunite baterije."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../src/gpm-manager.c:1649
+#: ../src/gpm-manager.c:1684
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Your cell phone is very low in power (%.1f%%). This device will soon stop "
+#| "functioning if not charged."
 msgid ""
-"Your cell phone is very low in power (%.1f%%). This device will soon stop "
+"Media player is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
 "functioning if not charged."
 msgstr ""
-"Mobilnom telefonu prikljuÄ?enom na ovaj raÄ?unar su kritiÄ?no oslabile baterije "
-"(%.1f%%). On Ä?e uskoro prestati da radi ako mu ne dopunite baterije."
+"Plejeru su kritiÄ?no oslabile baterije (%.0f%%). On Ä?e uskoro prestati da "
+"radi ako mu ne dopunite baterije."
+
+#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
+#: ../src/gpm-manager.c:1693
+#, c-format
+#| msgid ""
+#| "Your cell phone is very low in power (%.1f%%). This device will soon stop "
+#| "functioning if not charged."
+msgid ""
+"Tablet is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning "
+"if not charged."
+msgstr ""
+"Tabli za crtanje su kritiÄ?no oslabile baterije (%.0f%%). Ona Ä?e uskoro "
+"prestati da radi ako joj ne dopunite baterije."
+
+#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
+#: ../src/gpm-manager.c:1702
+#, c-format
+#| msgid ""
+#| "The PDA attached to this computer is very low in power (%.1f%%). This "
+#| "device will soon stop functioning if not charged."
+msgid ""
+"Attached computer is very low in power (%.0f%%). The device will soon "
+"shutdown if not charged."
+msgstr ""
+"PrikaÄ?enom raÄ?unar su kritiÄ?no oslabile baterije (%.0f%%). On Ä?e uskoro "
+"prestati da radi ako mu ne dopunite baterije."
 
 #. TRANSLATORS: computer will shutdown without saving data
-#: ../src/gpm-manager.c:1715
+#: ../src/gpm-manager.c:1769
 msgid ""
 "The battery is below the critical level and this computer will <b>power-off</"
 "b> when the battery becomes completely empty."
@@ -1574,7 +1752,7 @@ msgstr ""
 "se ona u potpunosti istroši."
 
 #. TRANSLATORS: computer will suspend
-#: ../src/gpm-manager.c:1721
+#: ../src/gpm-manager.c:1775
 msgid ""
 "The battery is below the critical level and this computer is about to "
 "suspend.<br><b>NOTE:</b> A small amount of power is required to keep your "
@@ -1585,21 +1763,21 @@ msgstr ""
 "održavanje raÄ?unara u obustavljenom stanju."
 
 #. TRANSLATORS: computer will hibernate
-#: ../src/gpm-manager.c:1728
+#: ../src/gpm-manager.c:1782
 msgid ""
 "The battery is below the critical level and this computer is about to "
 "hibernate."
 msgstr "Stanje baterije je ispod kritiÄ?nog nivoa pa Ä?e raÄ?unar biti zamrznut."
 
 #. TRANSLATORS: computer will just shutdown
-#: ../src/gpm-manager.c:1733
+#: ../src/gpm-manager.c:1787
 msgid ""
 "The battery is below the critical level and this computer is about to "
 "shutdown."
 msgstr "Stanje baterije je ispod kritiÄ?nog nivoa pa Ä?e raÄ?unar biti ugaÅ¡en."
 
 #. TRANSLATORS: computer will shutdown without saving data
-#: ../src/gpm-manager.c:1753
+#: ../src/gpm-manager.c:1807
 msgid ""
 "The UPS is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> "
 "when the UPS becomes completely empty."
@@ -1608,7 +1786,7 @@ msgstr ""
 "<b>ugašen</b> kada se rezervno napajanje potpuno istroši."
 
 #. TRANSLATORS: computer will hibernate
-#: ../src/gpm-manager.c:1759
+#: ../src/gpm-manager.c:1813
 msgid ""
 "The UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate."
 msgstr ""
@@ -1616,19 +1794,19 @@ msgstr ""
 "zamrznut."
 
 #. TRANSLATORS: computer will just shutdown
-#: ../src/gpm-manager.c:1764
+#: ../src/gpm-manager.c:1818
 msgid ""
 "The UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown."
 msgstr ""
 "Stanje rezervnog napajanja je ispod kritiÄ?nog nivoa i raÄ?unar Ä?e biti ugaÅ¡en."
 
 #. TRANSLATORS: there was in install problem
-#: ../src/gpm-manager.c:1974
+#: ../src/gpm-manager.c:1956
 msgid "Install problem!"
 msgstr "Problem pri instalaciji!"
 
 #. TRANSLATORS: the GConf schema was not installed properly
-#: ../src/gpm-manager.c:1976
+#: ../src/gpm-manager.c:1958
 msgid ""
 "The configuration defaults for GNOME Power Manager have not been installed "
 "correctly.\n"
@@ -1670,7 +1848,8 @@ msgstr "Ništa ne radi"
 msgid "Never"
 msgstr "Nikad"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:80 ../src/gpm-statistics.c:446
+#. TRANSLATORS: the rate of discharge for the device
+#: ../src/gpm-statistics.c:80 ../src/gpm-statistics.c:468
 msgid "Rate"
 msgstr "Stopa"
 
@@ -1678,11 +1857,11 @@ msgstr "Stopa"
 msgid "Charge"
 msgstr "Napunjeno"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:82 ../src/gpm-statistics.c:460
+#: ../src/gpm-statistics.c:82 ../src/gpm-statistics.c:482
 msgid "Time to full"
 msgstr "Vreme do punjenja"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:83 ../src/gpm-statistics.c:465
+#: ../src/gpm-statistics.c:83 ../src/gpm-statistics.c:487
 msgid "Time to empty"
 msgstr "Vreme do pražnjenja"
 
@@ -1695,382 +1874,409 @@ msgid "2 hours"
 msgstr "2 sata"
 
 #: ../src/gpm-statistics.c:92
+#| msgid "2 hours"
+msgid "6 hours"
+msgstr "6 sata"
+
+#: ../src/gpm-statistics.c:93
 msgid "1 day"
 msgstr "1 dan"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:93
+#: ../src/gpm-statistics.c:94
 msgid "1 week"
 msgstr "1 nedelja"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:100
+#. TRANSLATORS: what we've observed about the device
+#: ../src/gpm-statistics.c:103
 msgid "Charge profile"
 msgstr "Profil punjenja"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:101
-msgid "Charge accuracy"
-msgstr "Preciznosti punjenja"
-
-#: ../src/gpm-statistics.c:102
+#: ../src/gpm-statistics.c:104
 msgid "Discharge profile"
 msgstr "Profil pražnjenja"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:103
+#. TRANSLATORS: how accurately we can predict the time remaining of the battery
+#: ../src/gpm-statistics.c:106
+msgid "Charge accuracy"
+msgstr "Preciznosti punjenja"
+
+#: ../src/gpm-statistics.c:107
 msgid "Discharge accuracy"
 msgstr "Preciznosti pražnjenja"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:130
+#: ../src/gpm-statistics.c:134
 msgid "Attribute"
 msgstr "Osobina"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:137
+#: ../src/gpm-statistics.c:141
 msgid "Value"
 msgstr "Vrednsot"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:154
+#: ../src/gpm-statistics.c:158
 msgid "Image"
 msgstr "Slika"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:160
+#: ../src/gpm-statistics.c:164
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:179 ../src/gpm-statistics.c:402
+#: ../src/gpm-statistics.c:183 ../src/gpm-statistics.c:407
 msgid "Type"
 msgstr "Vrsta"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:185
+#: ../src/gpm-statistics.c:189
 msgid "ID"
 msgstr "IB"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:199
+#: ../src/gpm-statistics.c:203
 msgid "Command"
 msgstr "Naredba"
 
 #. TRANSLATORS: this is when the stats time is not known
-#: ../src/gpm-statistics.c:284
-#| msgid "Unknown time"
+#: ../src/gpm-statistics.c:288
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nepoznato"
 
 #. TRANSLATORS: this is a time value, usually to show on a graph
-#: ../src/gpm-statistics.c:288
+#: ../src/gpm-statistics.c:292
 #, c-format
-#| msgid "%d second"
-#| msgid_plural "%d seconds"
 msgid "%.0f second"
 msgid_plural "%.0f seconds"
 msgstr[0] "%.0f sekunda"
 msgstr[1] "%.0f sekunde"
 msgstr[2] "%.0f sekundi"
+msgstr[3] "%.0f sekunda"
 
 #. TRANSLATORS: this is a time value, usually to show on a graph
-#: ../src/gpm-statistics.c:293
+#: ../src/gpm-statistics.c:297
 #, c-format
-#| msgid "%i minute"
-#| msgid_plural "%i minutes"
 msgid "%.1f minute"
 msgid_plural "%.1f minutes"
 msgstr[0] "%.1f minut"
 msgstr[1] "%.1f minuta"
 msgstr[2] "%.1f minuta"
+msgstr[3] "%.1f minut"
 
 #. TRANSLATORS: this is a time value, usually to show on a graph
-#: ../src/gpm-statistics.c:298
+#: ../src/gpm-statistics.c:302
 #, c-format
-#| msgid "%i hour"
-#| msgid_plural "%i hours"
 msgid "%.1f hour"
 msgid_plural "%.1f hours"
 msgstr[0] "%.1f sat"
 msgstr[1] "%.1f sata"
 msgstr[2] "%.1f sati"
+msgstr[3] "%.1f sat"
 
 #. TRANSLATORS: this is a time value, usually to show on a graph
-#: ../src/gpm-statistics.c:302
+#: ../src/gpm-statistics.c:306
 #, c-format
-#| msgid "1 day"
 msgid "%.1f day"
 msgid_plural "%.1f days"
 msgstr[0] "%.1f dan"
 msgstr[1] "%.1f dana"
 msgstr[2] "%.1f dana"
+msgstr[3] "%.1f dan"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:311
+#: ../src/gpm-statistics.c:315
 msgid "Yes"
 msgstr "Da"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:311
+#: ../src/gpm-statistics.c:315
 msgid "No"
 msgstr "Ne"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:399
+#. TRANSLATORS: the device ID of the current device, e.g. "battery0"
+#: ../src/gpm-statistics.c:404
 msgid "Device"
 msgstr "UreÄ?aj"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:404
+#: ../src/gpm-statistics.c:409
 msgid "Vendor"
 msgstr "ProizvoÄ?aÄ?"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:406
+#: ../src/gpm-statistics.c:411
 msgid "Model"
 msgstr "Model"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:408
+#: ../src/gpm-statistics.c:413
 msgid "Serial number"
 msgstr "Serijski broj"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:409
+#. TRANSLATORS: a boolean attribute that means if the device is supplying the
+#. * main power for the computer. For instance, an AC adapter or laptop battery
+#. * would be TRUE, but a mobile phone or mouse taking power is FALSE
+#: ../src/gpm-statistics.c:418
 msgid "Supply"
 msgstr "Zalihe"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:412
+#: ../src/gpm-statistics.c:421
 #, c-format
 msgid "%d second"
 msgid_plural "%d seconds"
 msgstr[0] "%d sekunda"
 msgstr[1] "%d sekunde"
 msgstr[2] "%d sekundi"
+msgstr[3] "%d sekunda"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:413
+#. TRANSLATORS: when the device was last updated with new data. It's
+#. * usually a few seconds when a device is discharging or charging.
+#: ../src/gpm-statistics.c:425
 msgid "Refreshed"
 msgstr "Osveženo"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:420
+#. TRANSLATORS: Present is whether the device is currently attached
+#. * to the computer, as some devices (e.g. laptop batteries) can
+#. * be removed, but still observed as devices on the system
+#: ../src/gpm-statistics.c:435
 msgid "Present"
 msgstr "Prisutno"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:424
+#. TRANSLATORS: If the device can be recharged, e.g. lithium
+#. * batteries rather than alkaline ones
+#: ../src/gpm-statistics.c:442
 msgid "Rechargeable"
 msgstr "Punjivo"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:428
+#. TRANSLATORS: The state of the device, e.g. "Changing" or "Fully charged"
+#: ../src/gpm-statistics.c:448
 msgid "State"
 msgstr "Stanje"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:431
+#: ../src/gpm-statistics.c:452
 msgid "Energy"
 msgstr "Energija"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:434
+#: ../src/gpm-statistics.c:455
 msgid "Energy when empty"
 msgstr "Energija kada je prazno"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:437
+#: ../src/gpm-statistics.c:458
 msgid "Energy when full"
 msgstr "Energija kada je puno"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:440
+#: ../src/gpm-statistics.c:461
 msgid "Energy (design)"
 msgstr "Energija (fabriÄ?ki)"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:453
+#: ../src/gpm-statistics.c:475
 msgid "Voltage"
 msgstr "Napon"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:474
+#. TRANSLATORS: the amount of charge the cell contains
+#: ../src/gpm-statistics.c:497
 msgid "Percentage"
 msgstr "Procenat"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:479
+#. TRANSLATORS: the capacity of the device, which is basically a measure
+#. * of how full it can get, relative to the design capacity
+#: ../src/gpm-statistics.c:504
 msgid "Capacity"
 msgstr "Kapacitet"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:483
+#. TRANSLATORS: the type of battery, e.g. lithium or nikel metal hydroxide
+#: ../src/gpm-statistics.c:509
 msgid "Technology"
 msgstr "Tehnologija"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:485
+#. TRANSLATORS: this is when the device is plugged in, typically
+#. * only shown for the ac adaptor device
+#: ../src/gpm-statistics.c:514
 msgid "Online"
 msgstr "U mreži"
 
 #. TRANSLATORS: the command line was not provided
-#: ../src/gpm-statistics.c:796
+#: ../src/gpm-statistics.c:824
 msgid "No data"
 msgstr "Nema podataka"
 
 #. TRANSLATORS: kernel module, usually a device driver
-#: ../src/gpm-statistics.c:803 ../src/gpm-statistics.c:808
+#: ../src/gpm-statistics.c:831 ../src/gpm-statistics.c:836
 msgid "Kernel module"
 msgstr "Modul iz kernela"
 
 #. TRANSLATORS: kernel housekeeping
-#: ../src/gpm-statistics.c:813
+#: ../src/gpm-statistics.c:841
 msgid "Kernel core"
 msgstr "Jezgro kernela"
 
 #. TRANSLATORS: interrupt between processors
-#: ../src/gpm-statistics.c:818
+#: ../src/gpm-statistics.c:846
 msgid "Interprocessor interrupt"
 msgstr "MeÄ?uprocesorsko ometanje"
 
 #. TRANSLATORS: unknown interrupt
-#: ../src/gpm-statistics.c:823
+#: ../src/gpm-statistics.c:851
 msgid "Interrupt"
 msgstr "Ometanje"
 
 #. TRANSLATORS: the keyboard and mouse device event
-#: ../src/gpm-statistics.c:866
+#: ../src/gpm-statistics.c:898
 msgid "PS/2 keyboard/mouse/touchpad"
 msgstr "PS/2 tastatura/miÅ¡/taÄ?ped"
 
 #. TRANSLATORS: ACPI, the Intel power standard on laptops and desktops
-#: ../src/gpm-statistics.c:869
+#: ../src/gpm-statistics.c:901
 msgid "ACPI"
 msgstr "ACPI"
 
 #. TRANSLATORS: serial ATA is a new style of hard disk interface
-#: ../src/gpm-statistics.c:872
+#: ../src/gpm-statistics.c:904
 msgid "Serial ATA"
 msgstr "Serijski ATA"
 
 #. TRANSLATORS: this is the old-style ATA interface
-#: ../src/gpm-statistics.c:875
+#: ../src/gpm-statistics.c:907
 msgid "ATA host controller"
 msgstr "ATA"
 
 #. TRANSLATORS: 802.11 wireless adaptor
-#: ../src/gpm-statistics.c:878
+#: ../src/gpm-statistics.c:910
 msgid "Intel wireless adaptor"
 msgstr "Intelov bežiÄ?ni adapter"
 
-#. TRANSLATORS: a timer is something that fires periodically
-#: ../src/gpm-statistics.c:883 ../src/gpm-statistics.c:886
-#: ../src/gpm-statistics.c:889 ../src/gpm-statistics.c:892
-#: ../src/gpm-statistics.c:895
+#. TRANSLATORS: a timer is something that fires periodically.
+#. * The parameter is a process name, e.g. "firefox-bin".
+#. * This is shown when the timer wakes up.
+#: ../src/gpm-statistics.c:917 ../src/gpm-statistics.c:922
+#: ../src/gpm-statistics.c:927 ../src/gpm-statistics.c:932
+#: ../src/gpm-statistics.c:937
 #, c-format
 msgid "Timer %s"
 msgstr "Tajmer %s"
 
-#. TRANSLATORS: this is a task that's woken up from sleeping
-#: ../src/gpm-statistics.c:898
+#. TRANSLATORS: the parameter is the name of task that's woken up from sleeping.
+#. * This is shown when the task wakes up.
+#: ../src/gpm-statistics.c:941
 #, c-format
 msgid "Sleep %s"
 msgstr "ProbuÄ?en %s"
 
-#. TRANSLATORS: this is a new realtime task
-#: ../src/gpm-statistics.c:901
+#. TRANSLATORS: this is the name of a new realtime task.
+#: ../src/gpm-statistics.c:944
 #, c-format
 msgid "New task %s"
 msgstr "Novi zadatak %s"
 
-#. TRANSLATORS: this is a task thats woken to check state
-#: ../src/gpm-statistics.c:904
+#. TRANSLATORS: this is the name of a task that's woken to check state.
+#. * This is shown when the task wakes up.
+#: ../src/gpm-statistics.c:948
 #, c-format
 msgid "Wait %s"
 msgstr "Ä?eka %s"
 
-#. TRANSLATORS: a work queue is a list of work that has to be done
-#: ../src/gpm-statistics.c:907 ../src/gpm-statistics.c:910
+#. TRANSLATORS: this is the name of a work queue.
+#. * A work queue is a list of work that has to be done.
+#: ../src/gpm-statistics.c:952 ../src/gpm-statistics.c:956
 #, c-format
 msgid "Work queue %s"
 msgstr "Zakazani poslovi %s"
 
 #. TRANSLATORS: this is when the networking subsystem clears out old entries
-#: ../src/gpm-statistics.c:913
+#: ../src/gpm-statistics.c:959
 #, c-format
 msgid "Network route flush %s"
 msgstr "Ä?iÅ¡Ä?enje mrežne rute %s"
 
-#. TRANSLATORS: activity on the USB bus
-#: ../src/gpm-statistics.c:916
+#. TRANSLATORS: this is the name of an activity on the USB bus
+#: ../src/gpm-statistics.c:962
 #, c-format
 msgid "USB activity %s"
 msgstr "USB aktivnost %s"
 
-#. TRANSLATORS: we've timed out of an aligned timer
-#: ../src/gpm-statistics.c:919
+#. TRANSLATORS: we've timed out of an aligned timer, with the name
+#: ../src/gpm-statistics.c:965
 #, c-format
 msgid "Wakeup %s"
 msgstr "BuÄ?enje %s"
 
 #. TRANSLATORS: interupts on the system required for basic operation
-#: ../src/gpm-statistics.c:922
+#: ../src/gpm-statistics.c:968
 msgid "Local interrupts"
 msgstr "Lokalna ometanja"
 
 #. TRANSLATORS: interrupts when a task gets moved from one core to another
-#: ../src/gpm-statistics.c:925
+#: ../src/gpm-statistics.c:971
 msgid "Rescheduling interrupts"
 msgstr "Ometanja u prebacivanju"
 
 #. TRANSLATORS: shown on the titlebar
-#: ../src/gpm-statistics.c:1034
+#: ../src/gpm-statistics.c:1080
 msgid "Device Information"
 msgstr "Podaci o ureÄ?aju"
 
 #. TRANSLATORS: shown on the titlebar
-#: ../src/gpm-statistics.c:1036
+#: ../src/gpm-statistics.c:1082
 msgid "Device History"
 msgstr "Istorijat ureÄ?aja"
 
 #. TRANSLATORS: shown on the titlebar
-#: ../src/gpm-statistics.c:1038
+#: ../src/gpm-statistics.c:1084
 msgid "Device Profile"
 msgstr "Profil ureÄ?aja"
 
 #. TRANSLATORS: shown on the titlebar
-#: ../src/gpm-statistics.c:1040
+#: ../src/gpm-statistics.c:1086
 msgid "Processor Wakeups"
 msgstr "BuÄ?enja procesora"
 
 #. TRANSLATORS: this is the X axis on the graph
-#: ../src/gpm-statistics.c:1246 ../src/gpm-statistics.c:1252
-#: ../src/gpm-statistics.c:1258 ../src/gpm-statistics.c:1264
+#: ../src/gpm-statistics.c:1292 ../src/gpm-statistics.c:1298
+#: ../src/gpm-statistics.c:1304 ../src/gpm-statistics.c:1310
 msgid "Time elapsed"
 msgstr "Preostalo vreme"
 
 #. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
-#: ../src/gpm-statistics.c:1248
+#: ../src/gpm-statistics.c:1294
 msgid "Power"
 msgstr "ElektriÄ?na energija"
 
 #. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph for the whole battery device
 #. TRANSLATORS: this is the X axis on the graph for the whole battery device
-#: ../src/gpm-statistics.c:1254 ../src/gpm-statistics.c:1297
-#: ../src/gpm-statistics.c:1303 ../src/gpm-statistics.c:1309
-#: ../src/gpm-statistics.c:1315
+#: ../src/gpm-statistics.c:1300 ../src/gpm-statistics.c:1343
+#: ../src/gpm-statistics.c:1349 ../src/gpm-statistics.c:1355
+#: ../src/gpm-statistics.c:1361
 msgid "Cell charge"
 msgstr "Napon Ä?elije"
 
 #. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
-#: ../src/gpm-statistics.c:1260 ../src/gpm-statistics.c:1266
+#: ../src/gpm-statistics.c:1306 ../src/gpm-statistics.c:1312
 msgid "Predicted time"
 msgstr "Procenjeno vreme"
 
 #. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
-#: ../src/gpm-statistics.c:1299 ../src/gpm-statistics.c:1311
+#: ../src/gpm-statistics.c:1345 ../src/gpm-statistics.c:1357
 msgid "Correction factor"
 msgstr "Faktor korekcije"
 
 #. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
-#: ../src/gpm-statistics.c:1305 ../src/gpm-statistics.c:1317
+#: ../src/gpm-statistics.c:1351 ../src/gpm-statistics.c:1363
 msgid "Prediction accuracy"
 msgstr "TaÄ?nost predviÄ?anja"
 
 #. TRANSLATORS: show a device by default
-#: ../src/gpm-statistics.c:1500
+#: ../src/gpm-statistics.c:1548
 msgid "Select this device at startup"
 msgstr "Izaberi ovaj ureÄ?aj pri pokretanju"
 
 #. TRANSLATORS: the icon for the CPU
-#: ../src/gpm-statistics.c:1776
+#: ../src/gpm-statistics.c:1794
 msgid "Processor"
 msgstr "Procesor"
 
 #. preferences
-#: ../src/gpm-tray-icon.c:292
+#: ../src/gpm-tray-icon.c:297
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Postavke"
 
 #. TRANSLATORS: a phone is charging
 #. TRANSLATORS: device is charging, but we only have a percentage
-#: ../src/gpm-upower.c:251 ../src/gpm-upower.c:315
+#: ../src/gpm-upower.c:221 ../src/gpm-upower.c:285
 #, c-format
 msgid "%s charging (%.1f%%)"
 msgstr "%s se puni (%.1f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: The laptop battery is fully charged, and we know a time
-#: ../src/gpm-upower.c:266
+#: ../src/gpm-upower.c:236
 #, c-format
 msgid ""
 "Battery is fully charged.\n"
@@ -2080,19 +2286,25 @@ msgstr ""
 "ObezbeÄ?uje %s rada raÄ?uanra"
 
 #. TRANSLATORS: the device is fully charged
-#: ../src/gpm-upower.c:271
+#: ../src/gpm-upower.c:241
 #, c-format
 msgid "%s is fully charged"
 msgstr "%s potpuno napunjena"
 
 #. TRANSLATORS: the device is discharging, and we have a time remaining
-#: ../src/gpm-upower.c:279
+#: ../src/gpm-upower.c:249
 #, c-format
 msgid "%s %s remaining (%.1f%%)"
 msgstr "%s %s preostalo (%.1f%%)"
 
+#. TRANSLATORS: the device is discharging, but we only have a percentage
+#: ../src/gpm-upower.c:254
+#, c-format
+msgid "%s discharging (%.1f%%)"
+msgstr "%s se prazni (%.1f%%)"
+
 #. TRANSLATORS: the device is charging, and we have a time to full and empty
-#: ../src/gpm-upower.c:298
+#: ../src/gpm-upower.c:268
 #, c-format
 msgid ""
 "%s %s until charged (%.1f%%)\n"
@@ -2102,25 +2314,25 @@ msgstr ""
 "ObezbeÄ?uje %s trajanja baterije"
 
 #. TRANSLATORS: device is charging, and we have a time to full and a percentage
-#: ../src/gpm-upower.c:309
+#: ../src/gpm-upower.c:279
 #, c-format
 msgid "%s %s until charged (%.1f%%)"
 msgstr "%s %s dok se ne napuni (%.1f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: this is only shown for laptops with multiple batteries
-#: ../src/gpm-upower.c:323
+#: ../src/gpm-upower.c:292
 #, c-format
 msgid "%s waiting to discharge (%.1f%%)"
 msgstr "%s Ä?ekam da se isprazni (%.1f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: this is only shown for laptops with multiple batteries
-#: ../src/gpm-upower.c:329
+#: ../src/gpm-upower.c:298
 #, c-format
 msgid "%s waiting to charge (%.1f%%)"
 msgstr "%s Ä?ekam da se napuni (%.1f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: the type of data, e.g. Laptop battery
-#: ../src/gpm-upower.c:389
+#: ../src/gpm-upower.c:357
 msgid "Product:"
 msgstr "Proizvod:"
 
@@ -2128,198 +2340,254 @@ msgstr "Proizvod:"
 #. TRANSLATORS: device is charged
 #. TRANSLATORS: device is charging
 #. TRANSLATORS: device is discharging
-#: ../src/gpm-upower.c:393 ../src/gpm-upower.c:396 ../src/gpm-upower.c:399
-#: ../src/gpm-upower.c:402
+#: ../src/gpm-upower.c:361 ../src/gpm-upower.c:364 ../src/gpm-upower.c:367
+#: ../src/gpm-upower.c:370
 msgid "Status:"
 msgstr "Stanje:"
 
-#: ../src/gpm-upower.c:393
+#: ../src/gpm-upower.c:361
 msgid "Missing"
 msgstr "Nedostaje"
 
-#: ../src/gpm-upower.c:396
+#. TRANSLATORS: battery state
+#: ../src/gpm-upower.c:364 ../src/gpm-upower.c:645
 msgid "Charged"
 msgstr "Napunjeno"
 
-#: ../src/gpm-upower.c:399
+#. TRANSLATORS: battery state
+#: ../src/gpm-upower.c:367 ../src/gpm-upower.c:633
 msgid "Charging"
 msgstr "Puni se"
 
-#: ../src/gpm-upower.c:402
+#. TRANSLATORS: battery state
+#: ../src/gpm-upower.c:370 ../src/gpm-upower.c:637
 msgid "Discharging"
 msgstr "Prazni se"
 
 #. TRANSLATORS: percentage
-#: ../src/gpm-upower.c:407
+#: ../src/gpm-upower.c:375
 msgid "Percentage charge:"
 msgstr "Procenat napunjenosti:"
 
 #. TRANSLATORS: manufacturer
-#: ../src/gpm-upower.c:411
+#: ../src/gpm-upower.c:379
 msgid "Vendor:"
 msgstr "ProizvoÄ?aÄ?:"
 
 #. TRANSLATORS: how the battery is made, e.g. Lithium Ion
-#: ../src/gpm-upower.c:416
+#: ../src/gpm-upower.c:384
 msgid "Technology:"
 msgstr "Vrsta:"
 
 #. TRANSLATORS: serial number of the battery
-#: ../src/gpm-upower.c:420
+#: ../src/gpm-upower.c:388
 msgid "Serial number:"
 msgstr "Serijski broj:"
 
 #. TRANSLATORS: model number of the battery
-#: ../src/gpm-upower.c:424
+#: ../src/gpm-upower.c:392
 msgid "Model:"
 msgstr "Model:"
 
 #. TRANSLATORS: time to fully charged
-#: ../src/gpm-upower.c:429
+#: ../src/gpm-upower.c:397
 msgid "Charge time:"
 msgstr "Vreme punjenja:"
 
 #. TRANSLATORS: time to empty
-#: ../src/gpm-upower.c:435
+#: ../src/gpm-upower.c:403
 msgid "Discharge time:"
 msgstr "Vreme pražnjenja:"
 
 #. TRANSLATORS: Excellent, Good, Fair and Poor are all related to battery Capacity
-#: ../src/gpm-upower.c:442
+#: ../src/gpm-upower.c:410
 msgid "Excellent"
 msgstr "OdliÄ?no"
 
-#: ../src/gpm-upower.c:444
+#: ../src/gpm-upower.c:412
 msgid "Good"
 msgstr "Dobro"
 
-#: ../src/gpm-upower.c:446
+#: ../src/gpm-upower.c:414
 msgid "Fair"
 msgstr "Upotrebljivo"
 
-#: ../src/gpm-upower.c:448
+#: ../src/gpm-upower.c:416
 msgid "Poor"
 msgstr "Jedva upotrebljivo"
 
-#: ../src/gpm-upower.c:452
+#: ../src/gpm-upower.c:420
 msgid "Capacity:"
 msgstr "Kapacitet:"
 
-#: ../src/gpm-upower.c:458 ../src/gpm-upower.c:483
+#: ../src/gpm-upower.c:426 ../src/gpm-upower.c:451
 msgid "Current charge:"
 msgstr "Trenutna napunjenost:"
 
-#: ../src/gpm-upower.c:464
+#: ../src/gpm-upower.c:432
 msgid "Last full charge:"
 msgstr "Poslednja potpuna napunjenost:"
 
-#: ../src/gpm-upower.c:470 ../src/gpm-upower.c:488
+#: ../src/gpm-upower.c:438 ../src/gpm-upower.c:456
 msgid "Design charge:"
 msgstr "FabriÄ?ki kapacitet:"
 
-#: ../src/gpm-upower.c:475
+#: ../src/gpm-upower.c:443
 msgid "Charge rate:"
 msgstr "Stopa punjenja:"
 
 #. TRANSLATORS: system power cord
-#: ../src/gpm-upower.c:510
+#: ../src/gpm-upower.c:478
 msgid "AC adapter"
 msgid_plural "AC adapters"
 msgstr[0] "Napajanje iz elektriÄ?ne mreže"
 msgstr[1] "Napajanja iz elektriÄ?ne mreže"
 msgstr[2] "Napajanja iz elektriÄ?ne mreže"
+msgstr[3] "Napajanje iz elektriÄ?ne mreže"
 
 #. TRANSLATORS: laptop primary battery
-#: ../src/gpm-upower.c:514
+#: ../src/gpm-upower.c:482
 msgid "Laptop battery"
 msgid_plural "Laptop batteries"
 msgstr[0] "Baterija raÄ?unara"
 msgstr[1] "Baterije raÄ?unara"
 msgstr[2] "Baterije raÄ?unara"
+msgstr[3] "Baterija raÄ?unara"
 
 #. TRANSLATORS: battery-backed AC power source
-#: ../src/gpm-upower.c:518
+#: ../src/gpm-upower.c:486
 msgid "UPS"
 msgid_plural "UPSs"
 msgstr[0] "Rezervno napajanje"
 msgstr[1] "Rezervna napajanja"
 msgstr[2] "Rezervna napajanja"
+msgstr[3] "Rezervno napajanje"
 
 #. TRANSLATORS: a monitor is a device to measure voltage and current
-#: ../src/gpm-upower.c:522
+#: ../src/gpm-upower.c:490
 msgid "Monitor"
 msgid_plural "Monitors"
 msgstr[0] "Monitor"
 msgstr[1] "Monitori"
 msgstr[2] "Monitori"
+msgstr[3] "Monitor"
 
 #. TRANSLATORS: wireless mice with internal batteries
-#: ../src/gpm-upower.c:526
-msgid "Wireless mouse"
-msgid_plural "Wireless mice"
-msgstr[0] "BežiÄ?ni miÅ¡"
-msgstr[1] "BežiÄ?ni miÅ¡evi"
-msgstr[2] "BežiÄ?ni miÅ¡evi"
+#: ../src/gpm-upower.c:494
+#| msgid "Model"
+msgid "Mouse"
+msgid_plural "Mice"
+msgstr[0] "Miš"
+msgstr[1] "Miševi"
+msgstr[2] "Miševi"
+msgstr[3] "Miš"
 
 #. TRANSLATORS: wireless keyboard with internal battery
-#: ../src/gpm-upower.c:530
-msgid "Wireless keyboard"
-msgid_plural "Wireless keyboards"
-msgstr[0] "BežiÄ?na tastatura"
-msgstr[1] "BežiÄ?ne tastature"
-msgstr[2] "BežiÄ?ne tastature"
+#: ../src/gpm-upower.c:498
+msgid "Keyboard"
+msgid_plural "Keyboards"
+msgstr[0] "Tastatura"
+msgstr[1] "Tastature"
+msgstr[2] "Tastature"
+msgstr[3] "MišTastatura"
 
 #. TRANSLATORS: portable device
-#: ../src/gpm-upower.c:534
+#: ../src/gpm-upower.c:502
 msgid "PDA"
 msgid_plural "PDAs"
 msgstr[0] "PDA ureÄ?aj"
 msgstr[1] "PDA ureÄ?aji"
 msgstr[2] "PDA ureÄ?aji"
+msgstr[3] "PDA ureÄ?aj"
 
 #. TRANSLATORS: cell phone (mobile...)
-#: ../src/gpm-upower.c:538
+#: ../src/gpm-upower.c:506
 msgid "Cell phone"
 msgid_plural "Cell phones"
 msgstr[0] "Mobilni telefon"
 msgstr[1] "Mobilni teltfoni"
 msgstr[2] "Mobilni telefoni"
+msgstr[3] "Mobilni telefon"
+
+#. TRANSLATORS: media player, mp3 etc
+#: ../src/gpm-upower.c:511
+msgid "Media player"
+msgid_plural "Media players"
+msgstr[0] "Plejer"
+msgstr[1] "Plejeri"
+msgstr[2] "Plejeri"
+msgstr[3] "Plejer"
+
+#. TRANSLATORS: tablet device
+#: ../src/gpm-upower.c:515
+msgid "Tablet"
+msgid_plural "Tablets"
+msgstr[0] "Tabla za crtanje"
+msgstr[1] "Table za crtanje"
+msgstr[2] "Tablže za crtanje"
+msgstr[3] "Tabla za crtanje"
+
+#. TRANSLATORS: tablet device
+#: ../src/gpm-upower.c:519
+msgid "Computer"
+msgid_plural "Computers"
+msgstr[0] "RaÄ?unar"
+msgstr[1] "RaÄ?unari"
+msgstr[2] "RaÄ?unari"
+msgstr[3] "RaÄ?unar"
 
 #. TRANSLATORS: battery technology
-#: ../src/gpm-upower.c:596
+#: ../src/gpm-upower.c:589
 msgid "Lithium Ion"
 msgstr "Litijum jonska"
 
 #. TRANSLATORS: battery technology
-#: ../src/gpm-upower.c:600
+#: ../src/gpm-upower.c:593
 msgid "Lithium Polymer"
 msgstr "Litijum polimerna"
 
 #. TRANSLATORS: battery technology
-#: ../src/gpm-upower.c:604
+#: ../src/gpm-upower.c:597
 msgid "Lithium Iron Phosphate"
 msgstr "Litijum gvožÄ?e-fosfatna"
 
 #. TRANSLATORS: battery technology
-#: ../src/gpm-upower.c:608
+#: ../src/gpm-upower.c:601
 msgid "Lead acid"
 msgstr "Olovni akumulator"
 
 #. TRANSLATORS: battery technology
-#: ../src/gpm-upower.c:612
+#: ../src/gpm-upower.c:605
 msgid "Nickel Cadmium"
 msgstr "Nikal kadminumska"
 
 #. TRANSLATORS: battery technology
-#: ../src/gpm-upower.c:616
+#: ../src/gpm-upower.c:609
 msgid "Nickel metal hydride"
 msgstr "Nikal metal-hidridna"
 
 #. TRANSLATORS: battery technology
-#: ../src/gpm-upower.c:620
+#: ../src/gpm-upower.c:613
 msgid "Unknown technology"
 msgstr "Nepoznata tehnologija"
 
+#. TRANSLATORS: battery state
+#: ../src/gpm-upower.c:641
+msgid "Empty"
+msgstr "Prazno"
+
+#. TRANSLATORS: battery state
+#: ../src/gpm-upower.c:649
+#| msgid "%s waiting to charge (%.1f%%)"
+msgid "Waiting to charge"
+msgstr "Ä?ekam da se napuni"
+
+#. TRANSLATORS: battery state
+#: ../src/gpm-upower.c:653
+#| msgid "%s waiting to discharge (%.1f%%)"
+msgid "Waiting to discharge"
+msgstr "Ä?ekam da se isprazni"
+
 #: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.xml.h:1
 #: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.xml.h:1
 msgid "_About"
@@ -2330,6 +2598,21 @@ msgstr "_O programu"
 msgid "_Help"
 msgstr "_PomoÄ?"
 
+#~ msgid ""
+#~ "The wireless mouse attached to this computer is very low in power (%.1f%"
+#~ "%). This device will soon stop functioning if not charged."
+#~ msgstr ""
+#~ "BežiÄ?nom miÅ¡u prikljuÄ?enom na ovaj raÄ?unar su kritiÄ?no oslabile baterije "
+#~ "(%.1f%%). On Ä?e uskoro prestati da radi ako mu ne dopunite baterije."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The wireless keyboard attached to this computer is very low in power (%.1f"
+#~ "%%). This device will soon stop functioning if not charged."
+#~ msgstr ""
+#~ "BežiÄ?noj tastaturi prikljuÄ?enoj na ovaj raÄ?unar su kritiÄ?no oslabile "
+#~ "baterije (%.1f%%). Ona Ä?e uskoro prestati da radi ako mu ne dopunite "
+#~ "baterije."
+
 #~ msgid "Allow Suspend and Hibernate in the menu"
 #~ msgstr "Ponudi obustavljanje i zamrzavanje u meniju"
 
@@ -2419,9 +2702,6 @@ msgstr "_PomoÄ?"
 #~ "\n"
 #~ "http://prevod.org â?? prevodi na srpski jezik"
 
-#~ msgid "GNOME Power Manager Website"
-#~ msgstr "Beb adresa Gnomovog upravnika potrošnje"
-
 #~ msgid "Power _History"
 #~ msgstr "_Dijagram potrošnje"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]