[file-roller] Updated Arabic translationcommit 2962d7452c0d81d36db6df218b1420ad6ba83512
Author: Khaled Hosny <khaledhosny eglug org>
Date:   Thu Aug 19 20:32:13 2010 +0200

    Updated Arabic translation

 po/ar.po |  528 ++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 292 insertions(+), 236 deletions(-)
---
diff --git a/po/ar.po b/po/ar.po
index cfc279b..6ba539e 100644
--- a/po/ar.po
+++ b/po/ar.po
@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: file-roller.HEAD.ar\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-02-24 20:39+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-02-24 20:39+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-19 20:31+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-19 20:31+0300\n"
 "Last-Translator: Khaled Hosny <khaledhosny eglug org>\n"
 "Language-Team: Arabic <doc arabeyes org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -21,40 +21,40 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Language: ar\n"
 "Plural-Forms: nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 "
-"&& n%100<=10 ? 3 : n%100>=11 && n%100<=99 ? 4 : 5;\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.5.2\n"
+"&& n%100<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5;\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0-beta1\n"
 
 #: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:165
 #, c-format
 msgid "File is not a valid .desktop file"
 msgstr "اÙ?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?س Ù?Ù?Ù? .desktop صاÙ?Ø­"
 
-#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:188
+#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:190
 #, c-format
 msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
 msgstr "إصدارة Ù?Ù?Ù? سطح Ù?Ù?تب غÙ?ر Ù?عرÙ?Ù?Ø© '%s'"
 
-#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:958
+#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:960
 #, c-format
 msgid "Starting %s"
 msgstr "Ù?بدأ %s"
 
-#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1100
+#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1102
 #, c-format
 msgid "Application does not accept documents on command line"
 msgstr "Ù?ا Ù?Ù?بÙ? اÙ?تطبÙ?Ù? Ù?ستÙ?دات Ù?Ù? سطر اÙ?Ø£Ù?اÙ?ر"
 
-#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1168
+#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1170
 #, c-format
 msgid "Unrecognized launch option: %d"
 msgstr "Ø®Ù?ار إطÙ?اÙ? غÙ?ر Ù?عرÙ?Ù? %d"
 
-#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1373
+#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1375
 #, c-format
-msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
-msgstr "تعذÙ?ر تÙ?رÙ?ر Ù?سار اÙ?Ù?ستÙ?د Ø¥Ù?Ù? Ù?Ù?دخÙ?Ø© سطح Ù?Ù?تب Ù?Ù? Ù?Ù?ع 'Type=Link'"
+msgid "Can't pass documents to this desktop element"
+msgstr "Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù? تÙ?رÙ?ر Ù?ستÙ?دات Ù?عÙ?صر سطح اÙ?Ù?Ù?تب Ù?ذا"
 
-#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1392
+#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1394
 #, c-format
 msgid "Not a launchable item"
 msgstr "Ù?Ù?س عÙ?صرا Ù?ابÙ?ا Ù?Ù?إطÙ?اÙ?"
@@ -88,7 +88,7 @@ msgid "Show session management options"
 msgstr "اعرض Ø®Ù?ارات إدارة اÙ?جÙ?سات"
 
 #: ../data/file-roller.desktop.in.in.h:1 ../src/fr-window.c:1974
-#: ../src/fr-window.c:5377
+#: ../src/fr-window.c:5392
 msgid "Archive Manager"
 msgstr "Ù?دÙ?ر اÙ?أرشÙ?Ù?ات"
 
@@ -108,7 +108,7 @@ msgstr "Ø£Ù?_شئ"
 msgid "Compress"
 msgstr "اضغط"
 
-#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:3 ../src/fr-window.c:4667
+#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:3
 msgid "Location"
 msgstr "اÙ?Ù?Ù?اÙ?"
 
@@ -117,28 +117,30 @@ msgstr "اÙ?Ù?Ù?اÙ?"
 msgid "MB"
 msgstr "Ù?.ب"
 
-#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:6 ../data/ui/new.ui.h:3
+#. this is part of a sentence, for example "split into volumes of 10.0 MB", where MB stands for megabyte.
+#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:7 ../data/ui/new.ui.h:3
 msgid "Split into _volumes of"
 msgstr "Ù?سÙ? Ø¥Ù?Ù? Ø£_حجاÙ? Ù?Ù?"
 
-#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:7 ../data/ui/new.ui.h:4
+#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:8 ../data/ui/new.ui.h:4
 #: ../data/ui/password.ui.h:3
 msgid "_Encrypt the file list too"
 msgstr "_عÙ?Ù? Ù?ائÙ?Ø© اÙ?Ù?Ù?Ù?ات Ø£Ù?ضÙ?ا"
 
-#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:8
+#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:9
 msgid "_Filename:"
 msgstr "اسÙ? اÙ?_Ù?Ù?Ù?:"
 
-#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:9 ../src/fr-window.c:5798
+#. Translators: after the colon there is a folder name.
+#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:10 ../src/fr-window.c:5814
 msgid "_Location:"
 msgstr "اÙ?Ù?Ù?اÙ?:"
 
-#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:10 ../data/ui/new.ui.h:5
+#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:11 ../data/ui/new.ui.h:5
 msgid "_Other Options"
 msgstr "اÙ?_Ø®Ù?ارات اÙ?أخرÙ?"
 
-#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:11 ../data/ui/batch-password.ui.h:2
+#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:12 ../data/ui/batch-password.ui.h:2
 #: ../data/ui/new.ui.h:6 ../data/ui/password.ui.h:4
 msgid "_Password:"
 msgstr "_Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سر:"
@@ -202,17 +204,17 @@ msgid "S_elect the files you want to update:"
 msgstr "ا_ختر اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?تÙ? ترÙ?د تحدÙ?Ø«Ù?ا:"
 
 #. secondary text
-#: ../data/ui/update.ui.h:2 ../src/dlg-update.c:182
+#: ../data/ui/update.ui.h:2 ../src/dlg-update.c:195
 #, c-format
 msgid ""
 "The file has been modified with an external application. If you don't update "
-"the version in the archive, all of your changes will be lost."
+"the file in the archive, all of your changes will be lost."
 msgid_plural ""
-"There are %d files that have been modified with an external application. If "
-"you don't update the files in the archive, all of your changes will be lost."
+"%d files have been modified with an external application. If you don't "
+"update the files in the archive, all of your changes will be lost."
 msgstr[0] "Ù?Ù? Ù?Ù?عدÙ?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù? ببراÙ?ج خارجÙ?Ø©."
 msgstr[1] ""
-"Ù?Ù?د عÙ?دÙ?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù? ببرÙ?اÙ?ج خارجÙ?. إذا Ù?Ù? تÙ?حدÙ?Ø« اÙ?Ù?سخة داخÙ? اÙ?أرشÙ?Ù? ستÙ?Ù?Ù?د Ù?Ù? "
+"Ù?Ù?د عÙ?دÙ?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù? ببرÙ?اÙ?ج خارجÙ?. إذا Ù?Ù? تÙ?حدÙ?Ø« اÙ?Ù?Ù?Ù? داخÙ? اÙ?أرشÙ?Ù? ستÙ?Ù?Ù?د Ù?Ù? "
 "تغÙ?Ù?راتÙ?."
 msgstr[2] ""
 "Ù?Ù?د عÙ?دÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? ببرÙ?اÙ?ج خارجÙ?. إذا Ù?Ù? تÙ?حدÙ?Ø« اÙ?Ù?Ù?Ù?ات داخÙ? اÙ?أرشÙ?Ù? ستÙ?Ù?Ù?د Ù?Ù? "
@@ -235,23 +237,24 @@ msgstr "_حدÙ?Ø«"
 msgid "Extract Here"
 msgstr "استخرج Ù?Ù?ا"
 
-#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:314
-msgid "Extract the selected archive in the current position"
+#. Translators: the current position is the current folder
+#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:315
+msgid "Extract the selected archive to the current position"
 msgstr "استخرج اÙ?أرشÙ?Ù? اÙ?Ù?ختار Ø¥Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?اÙ? اÙ?حاÙ?Ù?."
 
-#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:331
+#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:332
 msgid "Extract To..."
 msgstr "استخرج Ø¥Ù?Ù?..."
 
-#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:332
+#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:333
 msgid "Extract the selected archive"
 msgstr "استخرج اÙ?أرشÙ?Ù? اÙ?Ù?ختار"
 
-#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:351
+#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:352
 msgid "Compress..."
 msgstr "اضغط..."
 
-#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:352
+#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:353
 msgid "Create a compressed archive with the selected objects"
 msgstr "Ø£Ù?شئ أرشÙ?Ù?ا Ù?ضغÙ?طا Ù?حتÙ?Ù? اÙ?عÙ?اصر اÙ?Ù?ختارة"
 
@@ -270,10 +273,9 @@ msgstr "Ù?جب تحدÙ?د اسÙ? Ù?Ù?أرشÙ?Ù?."
 msgid "You don't have permission to create an archive in this folder"
 msgstr "Ù?ا تÙ?Ù?Ù? اÙ?تراخÙ?ص اÙ?Ù?اÙ?Ù?Ø© Ù?Ø¥Ù?شاء أرشÙ?Ù? Ù?Ù? Ù?ذا اÙ?Ù?جÙ?Ù?د"
 
-#: ../src/actions.c:235 ../src/dlg-package-installer.c:198
-#: ../src/dlg-package-installer.c:241 ../src/dlg-package-installer.c:250
-#: ../src/dlg-package-installer.c:278 ../src/fr-archive.c:891
-#: ../src/fr-window.c:6010 ../src/fr-window.c:6186
+#: ../src/actions.c:235 ../src/dlg-package-installer.c:254
+#: ../src/dlg-package-installer.c:263 ../src/dlg-package-installer.c:291
+#: ../src/fr-archive.c:1146 ../src/fr-window.c:6033 ../src/fr-window.c:6209
 msgid "Archive type not supported."
 msgstr "Ù?Ù?ع اÙ?أرشÙ?Ù? غÙ?ر Ù?دعÙ?Ù?."
 
@@ -281,19 +283,19 @@ msgstr "Ù?Ù?ع اÙ?أرشÙ?Ù? غÙ?ر Ù?دعÙ?Ù?."
 msgid "Could not delete the old archive."
 msgstr "تعذÙ?ر Ù?Ø­Ù? اÙ?أرشÙ?Ù? اÙ?Ù?دÙ?Ù?."
 
-#: ../src/actions.c:383 ../src/fr-window.c:5856
+#: ../src/actions.c:383 ../src/fr-window.c:5872
 msgid "Open"
 msgstr "اÙ?تح"
 
-#: ../src/actions.c:394 ../src/dlg-new.c:325 ../src/fr-window.c:5208
+#: ../src/actions.c:394 ../src/dlg-new.c:321 ../src/fr-window.c:5223
 msgid "All archives"
 msgstr "Ù?Ù? اÙ?أراشÙ?Ù?"
 
-#: ../src/actions.c:401 ../src/dlg-new.c:332
+#: ../src/actions.c:401 ../src/dlg-new.c:328
 msgid "All files"
 msgstr "Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?ات"
 
-#: ../src/actions.c:780 ../src/fr-window.c:7029
+#: ../src/actions.c:780 ../src/fr-window.c:7055
 msgid "Last Output"
 msgstr "اÙ?Ù?خرج اÙ?أخÙ?ر"
 
@@ -356,11 +358,13 @@ msgstr "تعذÙ?ر إضاÙ?Ø© اÙ?Ù?Ù?Ù?ات Ù?Ù?أرشÙ?Ù?"
 msgid "You don't have the right permissions to read files from folder \"%s\""
 msgstr "Ù?ا تÙ?Ù?Ù? اÙ?تصارÙ?Ø­ اÙ?Ù?اÙ?Ù?Ø© Ù?Ù?راءة اÙ?Ù?Ù?Ù?ات Ù?Ù? اÙ?Ù?جÙ?Ù?د \"%s\""
 
-#: ../src/dlg-add-files.c:142 ../src/ui.h:48
+#: ../src/dlg-add-files.c:142 ../src/ui.h:49
 msgid "Add Files"
 msgstr "أضÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?ات"
 
-#: ../src/dlg-add-files.c:156 ../src/dlg-add-folder.c:231
+#. Translators: add a file to the archive only if the disk version is
+#. * newer than the archive version.
+#: ../src/dlg-add-files.c:158 ../src/dlg-add-folder.c:231
 msgid "Add only if _newer"
 msgstr "Ø£_ضÙ?Ù? Ù?Ù?Ø· إذا Ù?اÙ? أحدث"
 
@@ -418,7 +422,8 @@ msgstr "اسÙ? اÙ?Ø®Ù?ارات:"
 msgid "Enter the password for the archive '%s'."
 msgstr "حدÙ?د Ù?Ù?Ù?Ø© سر Ù?Ù?أرشÙ?Ù? '%s'."
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:185 ../src/fr-window.c:7347
+#. Translators: the name references to a filename.  This message can appear when renaming a file.
+#: ../src/dlg-batch-add.c:185 ../src/fr-window.c:7376
 #, c-format
 msgid ""
 "The name \"%s\" is not valid because it cannot contain the characters: %s\n"
@@ -429,8 +434,8 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:188 ../src/fr-window.c:7339 ../src/fr-window.c:7343
-#: ../src/fr-window.c:7347 ../src/fr-window.c:7383 ../src/fr-window.c:7385
+#: ../src/dlg-batch-add.c:188 ../src/fr-window.c:7366 ../src/fr-window.c:7371
+#: ../src/fr-window.c:7376 ../src/fr-window.c:7412 ../src/fr-window.c:7414
 msgid "Please use a different name."
 msgstr "اÙ?رجاء استعÙ?اÙ? اسÙ? آخر."
 
@@ -440,7 +445,7 @@ msgid ""
 "folder."
 msgstr "Ù?ا تÙ?Ù?Ù? اÙ?صÙ?احÙ?ات اÙ?Ù?اÙ?Ù?Ø© Ù?Ø¥Ù?شاء أرشÙ?Ù? Ù?Ù? Ù?ذا اÙ?Ù?جÙ?Ù?د."
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:231 ../src/dlg-extract.c:102 ../src/fr-window.c:6604
+#: ../src/dlg-batch-add.c:231 ../src/dlg-extract.c:102 ../src/fr-window.c:6630
 #, c-format
 msgid ""
 "Destination folder \"%s\" does not exist.\n"
@@ -451,11 +456,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 " Ù?Ù? ترÙ?د Ø¥Ù?شاءÙ?Ø?"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:240 ../src/dlg-extract.c:111 ../src/fr-window.c:6613
+#: ../src/dlg-batch-add.c:240 ../src/dlg-extract.c:111 ../src/fr-window.c:6639
 msgid "Create _Folder"
 msgstr "Ø£Ù?شئ _Ù?جÙ?Ù?د"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:259 ../src/dlg-extract.c:131 ../src/fr-window.c:6633
+#: ../src/dlg-batch-add.c:259 ../src/dlg-extract.c:131 ../src/fr-window.c:6659
 #, c-format
 msgid "Could not create the destination folder: %s."
 msgstr "تعذÙ?ر Ø¥Ù?شاء اÙ?Ù?جÙ?Ù?د اÙ?Ù?رسÙ? اÙ?Ù?Ù?: %s."
@@ -473,17 +478,17 @@ msgid "_Overwrite"
 msgstr "ا_Ù?تب Ù?Ù?Ù?Ù?"
 
 #: ../src/dlg-extract.c:130 ../src/dlg-extract.c:148 ../src/dlg-extract.c:175
-#: ../src/fr-window.c:4134 ../src/fr-window.c:6632 ../src/fr-window.c:6649
+#: ../src/fr-window.c:4150 ../src/fr-window.c:6658 ../src/fr-window.c:6675
 msgid "Extraction not performed"
 msgstr "Ù?Ù? Ù?ؤدÙ?Ù? اÙ?استخراج"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:176 ../src/fr-window.c:4297 ../src/fr-window.c:4377
+#: ../src/dlg-extract.c:176 ../src/fr-window.c:4313 ../src/fr-window.c:4393
 #, c-format
 msgid ""
 "You don't have the right permissions to extract archives in the folder \"%s\""
 msgstr "Ù?ا تÙ?Ù?Ù? اÙ?صÙ?احÙ?ات اÙ?Ù?اÙ?Ù?Ø© Ù?استخراج اÙ?أرشÙ?Ù?ات Ù?Ù? اÙ?Ù?جÙ?Ù?د \"%s\""
 
-#: ../src/dlg-extract.c:331 ../src/dlg-extract.c:429 ../src/ui.h:123
+#: ../src/dlg-extract.c:331 ../src/dlg-extract.c:429 ../src/ui.h:124
 msgid "Extract"
 msgstr "استخرج"
 
@@ -503,19 +508,21 @@ msgstr "اÙ?تب Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?_Ù?ات اÙ?Ù?Ù?جÙ?دة"
 msgid "Do not e_xtract older files"
 msgstr "Ù?ا ت_ستخرج اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?Ø£Ù?دÙ?"
 
-#: ../src/dlg-new.c:449
+#: ../src/dlg-new.c:445
+msgctxt "File"
 msgid "New"
 msgstr "جدÙ?د"
 
-#: ../src/dlg-new.c:462
+#: ../src/dlg-new.c:458
+msgctxt "File"
 msgid "Save"
 msgstr "احÙ?ظ"
 
-#: ../src/dlg-package-installer.c:97
+#: ../src/dlg-package-installer.c:96 ../src/dlg-package-installer.c:205
 msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
 msgstr "حدث خطأ داخÙ?Ù? أثÙ?اء Ù?حاÙ?Ù?Ø© اÙ?بحث عÙ? اÙ?تطبÙ?Ù?ات:"
 
-#: ../src/dlg-package-installer.c:260
+#: ../src/dlg-package-installer.c:273
 #, c-format
 msgid ""
 "There is no command installed for %s files.\n"
@@ -524,53 +531,55 @@ msgstr ""
 "Ù?ا Ù?Ù?جد Ø£Ù?ر Ù?ثبت Ù?Ù?Ù?Ù?ات %s.\n"
 "أترغب باÙ?بحث عÙ? Ø£Ù?ر Ù?Ù?تح Ù?ذا اÙ?Ù?Ù?Ù?Ø?"
 
-#: ../src/dlg-package-installer.c:265
+#: ../src/dlg-package-installer.c:278
 msgid "Could not open this file type"
 msgstr "تعذÙ?ر Ù?تح Ù?Ù?ع اÙ?Ù?Ù?Ù?ات Ù?ذا."
 
-#: ../src/dlg-package-installer.c:268
+#: ../src/dlg-package-installer.c:281
 msgid "_Search Command"
 msgstr "اب_حث عÙ? Ø£Ù?ر"
 
-#: ../src/dlg-prop.c:106
+#. Translators: after the colon there is a folder name.
+#: ../src/dlg-prop.c:107
 msgid "Location:"
 msgstr "اÙ?Ù?Ù?اÙ?:"
 
-#: ../src/dlg-prop.c:118
+#: ../src/dlg-prop.c:119
+msgctxt "File"
 msgid "Name:"
 msgstr "اÙ?اسÙ?:"
 
-#: ../src/dlg-prop.c:124
+#: ../src/dlg-prop.c:125
 #, c-format
 msgid "%s Properties"
 msgstr "خصائص %s"
 
-#: ../src/dlg-prop.c:133
+#: ../src/dlg-prop.c:134
 msgid "Modified on:"
 msgstr "تارÙ?Ø® اÙ?تعدÙ?Ù?:"
 
-#: ../src/dlg-prop.c:143
+#: ../src/dlg-prop.c:144
 msgid "Archive size:"
 msgstr "حجÙ? اÙ?أرشÙ?Ù?:"
 
-#: ../src/dlg-prop.c:154
+#: ../src/dlg-prop.c:155
 msgid "Content size:"
 msgstr "حجÙ? اÙ?Ù?حتÙ?Ù?ات:"
 
-#: ../src/dlg-prop.c:174
+#: ../src/dlg-prop.c:175
 msgid "Compression ratio:"
 msgstr "Ù?سبة اÙ?ضÙ?غط:"
 
-#: ../src/dlg-prop.c:189
+#: ../src/dlg-prop.c:190
 msgid "Number of files:"
 msgstr "عدد اÙ?Ù?Ù?Ù?ات:"
 
-#: ../src/dlg-update.c:159
+#: ../src/dlg-update.c:164
 #, c-format
 msgid "Update the file \"%s\" in the archive \"%s\"?"
 msgstr "أأحدÙ?Ø« اÙ?Ù?Ù?Ù? \"%s\" Ù?Ù? اÙ?أرشÙ?Ù? \"%s\"Ø? "
 
-#: ../src/dlg-update.c:173
+#: ../src/dlg-update.c:184
 #, c-format
 msgid "Update the files in the archive \"%s\"?"
 msgstr "أأحدÙ?Ø« اÙ?Ù?Ù?Ù?ات Ù?Ù? اÙ?أرشÙ?Ù? \"%s\"Ø? "
@@ -614,50 +623,58 @@ msgstr ""
 msgid "File format not recognized"
 msgstr "Ù?سÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù? غÙ?ر Ù?عرÙ?Ù?"
 
-#: ../src/fr-archive.c:871
+#: ../src/fr-archive.c:1126
 msgid "File not found."
 msgstr "اÙ?Ù?Ù?Ù? غÙ?ر Ù?Ù?جÙ?د."
 
-#: ../src/fr-archive.c:1934
+#: ../src/fr-archive.c:1229
+#, c-format
+msgid "The file doesn't exist"
+msgstr "اÙ?Ù?Ù?Ù? غÙ?ر Ù?Ù?جÙ?د"
+
+#: ../src/fr-archive.c:2415
 msgid "You don't have the right permissions."
 msgstr "Ù?ا تÙ?Ù?Ù? اÙ?صÙ?احÙ?ات اÙ?Ù?اÙ?Ù?Ø©."
 
-#: ../src/fr-archive.c:1934
+#: ../src/fr-archive.c:2415
 msgid "This archive type cannot be modified"
 msgstr "Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù? تعدÙ?Ù? Ù?Ù?ع اÙ?أرشÙ?Ù?"
 
-#: ../src/fr-archive.c:1946
+#: ../src/fr-archive.c:2427
 msgid "You can't add an archive to itself."
 msgstr "Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? إضاÙ?Ø© أرشÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?سÙ?."
 
-#: ../src/fr-command-7z.c:296 ../src/fr-command-rar.c:422
-#: ../src/fr-command-tar.c:301
+#. Translators: after the colon there is a filename.
+#: ../src/fr-command-7z.c:296 ../src/fr-command-rar.c:434
+#: ../src/fr-command-tar.c:308
 msgid "Adding file: "
 msgstr "Ù?جرÙ? إضاÙ?Ø© اÙ?Ù?Ù?Ù?: "
 
-#: ../src/fr-command-7z.c:412 ../src/fr-command-rar.c:549
-#: ../src/fr-command-tar.c:418
+#. Translators: after the colon there is a filename.
+#: ../src/fr-command-7z.c:412 ../src/fr-command-rar.c:561
+#: ../src/fr-command-tar.c:427
 msgid "Extracting file: "
 msgstr "Ù?جرÙ? استخراج اÙ?Ù?Ù?Ù?ات: "
 
-#: ../src/fr-command-rar.c:500 ../src/fr-command-tar.c:365
+#. Translators: after the colon there is a filename.
+#: ../src/fr-command-rar.c:512 ../src/fr-command-tar.c:373
 msgid "Removing file: "
 msgstr "Ù?جرÙ? إزاÙ?Ø© اÙ?Ù?Ù?Ù?:"
 
-#: ../src/fr-command-rar.c:677
+#: ../src/fr-command-rar.c:689
 #, c-format
 msgid "Could not find the volume: %s"
 msgstr "غÙ?ر Ù?ادر عÙ?Ù? Ø¥Ù?جاد اÙ?Ù?رص: %s"
 
-#: ../src/fr-command-tar.c:374 ../src/fr-window.c:2310
+#: ../src/fr-command-tar.c:382 ../src/fr-window.c:2310
 msgid "Deleting files from archive"
 msgstr "Ù?جرÙ? حذÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?ات Ù?Ù? اÙ?أرشÙ?Ù?"
 
-#: ../src/fr-command-tar.c:477
+#: ../src/fr-command-tar.c:486
 msgid "Recompressing archive"
 msgstr "Ù?جرÙ? إعادة ضغط اÙ?أرشÙ?Ù?"
 
-#: ../src/fr-command-tar.c:708
+#: ../src/fr-command-tar.c:737
 msgid "Decompressing archive"
 msgstr "Ù?جرÙ? Ù?Ù? ضغط اÙ?أرشÙ?Ù?"
 
@@ -809,8 +826,8 @@ msgstr "خرج اÙ?Ø£Ù?ر بشÙ?Ù? غÙ?ر طبÙ?عÙ?."
 msgid "Test Result"
 msgstr "Ù?تÙ?جة اÙ?اختبار"
 
-#: ../src/fr-window.c:3993 ../src/fr-window.c:7934 ../src/fr-window.c:7961
-#: ../src/fr-window.c:8216
+#: ../src/fr-window.c:3993 ../src/fr-window.c:7963 ../src/fr-window.c:7990
+#: ../src/fr-window.c:8245
 msgid "Could not perform the operation"
 msgstr "تعذÙ?ر اÙ?Ù?Ù?اÙ? باÙ?عÙ?Ù?Ù?Ø©"
 
@@ -828,57 +845,68 @@ msgstr "Ù?Ù? ترÙ?د Ø¥Ù?شاء أرشÙ?Ù? جدÙ?د بÙ?Ø°Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?اتØ?
 msgid "Create _Archive"
 msgstr "Ø£Ù?شئ أر_Ø´Ù?Ù?ا"
 
-#: ../src/fr-window.c:4626 ../src/fr-window.c:5705
+#: ../src/fr-window.c:4641 ../src/fr-window.c:5720
 msgid "Folders"
 msgstr "Ù?جÙ?Ù?دات"
 
-#: ../src/fr-window.c:4664
+#: ../src/fr-window.c:4679
+msgctxt "File"
 msgid "Size"
 msgstr "اÙ?حجÙ?"
 
-#: ../src/fr-window.c:4665
+#: ../src/fr-window.c:4680
+msgctxt "File"
 msgid "Type"
 msgstr "اÙ?Ù?Ù?ع"
 
-#: ../src/fr-window.c:4666
+#: ../src/fr-window.c:4681
+msgctxt "File"
 msgid "Date Modified"
 msgstr "تارÙ?Ø® اÙ?تعدÙ?Ù?"
 
-#: ../src/fr-window.c:4676
+#: ../src/fr-window.c:4682
+msgctxt "File"
+msgid "Location"
+msgstr "اÙ?Ù?Ù?اÙ?"
+
+#: ../src/fr-window.c:4691
+msgctxt "File"
 msgid "Name"
 msgstr "اÙ?اسÙ?"
 
-#: ../src/fr-window.c:5626
+#: ../src/fr-window.c:5641
 msgid "Find:"
 msgstr "ابحث:"
 
-#: ../src/fr-window.c:5713
+#: ../src/fr-window.c:5728
 msgid "Close the folders pane"
 msgstr "أغÙ?Ù? Ù?Ù?حة اÙ?Ù?جÙ?Ù?دات"
 
-#: ../src/fr-window.c:5853 ../src/fr-window.c:5856 ../src/ui.h:141
-#: ../src/ui.h:145
+#: ../src/fr-window.c:5869 ../src/fr-window.c:5872 ../src/ui.h:142
+#: ../src/ui.h:146
 msgid "Open archive"
 msgstr "اÙ?تح أرشÙ?Ù?ا"
 
-#: ../src/fr-window.c:5854
+#: ../src/fr-window.c:5870
 msgid "Open a recently used archive"
 msgstr "اÙ?تح آخر أرشÙ?Ù? تÙ? استخداÙ?Ù?"
 
-#: ../src/fr-window.c:6178
+#: ../src/fr-window.c:6201
 #, c-format
 msgid "Could not save the archive \"%s\""
 msgstr "تعذÙ?ر Ø­Ù?ظ اÙ?أرشÙ?Ù? \"%s\""
 
-#: ../src/fr-window.c:7339
+#. Translators: the name references to a filename.  This message can appear when renaming a file.
+#: ../src/fr-window.c:7366
 msgid "The new name is void."
 msgstr "اÙ?اسÙ? اÙ?جدÙ?د Ù?ارغ."
 
-#: ../src/fr-window.c:7343
+#. Translators: the name references to a filename.  This message can appear when renaming a file.
+#: ../src/fr-window.c:7371
 msgid "The new name is equal to the old one."
 msgstr "اÙ?اسÙ? اÙ?جدÙ?د Ù?ساÙ? Ù?Ù?اسÙ? اÙ?Ù?دÙ?Ù?."
 
-#: ../src/fr-window.c:7383
+#: ../src/fr-window.c:7412
 #, c-format
 msgid ""
 "A folder named \"%s\" already exists.\n"
@@ -889,7 +917,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/fr-window.c:7385
+#: ../src/fr-window.c:7414
 #, c-format
 msgid ""
 "A file named \"%s\" already exists.\n"
@@ -900,43 +928,43 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/fr-window.c:7455
+#: ../src/fr-window.c:7484
 msgid "Rename"
 msgstr "غÙ?Ù?ر اÙ?اسÙ?"
 
-#: ../src/fr-window.c:7456
+#: ../src/fr-window.c:7485
 msgid "New folder name"
 msgstr "اسÙ? اÙ?Ù?جÙ?Ù?د اÙ?جدÙ?د"
 
-#: ../src/fr-window.c:7456
+#: ../src/fr-window.c:7485
 msgid "New file name"
 msgstr "اسÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù? اÙ?جدÙ?د"
 
-#: ../src/fr-window.c:7460
+#: ../src/fr-window.c:7489
 msgid "_Rename"
 msgstr "_غÙ?Ù?ر اÙ?اسÙ?"
 
-#: ../src/fr-window.c:7477 ../src/fr-window.c:7497
+#: ../src/fr-window.c:7506 ../src/fr-window.c:7526
 msgid "Could not rename the folder"
 msgstr "تعذÙ?ر تغÙ?Ù?ر اسÙ? اÙ?Ù?جÙ?Ù?د"
 
-#: ../src/fr-window.c:7477 ../src/fr-window.c:7497
+#: ../src/fr-window.c:7506 ../src/fr-window.c:7526
 msgid "Could not rename the file"
 msgstr "تعذÙ?ر تغÙ?Ù?ر اسÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?"
 
-#: ../src/fr-window.c:7895
+#: ../src/fr-window.c:7924
 msgid "Paste Selection"
 msgstr "اÙ?صÙ? اÙ?Ù?حدد"
 
-#: ../src/fr-window.c:7896
+#: ../src/fr-window.c:7925
 msgid "Destination folder"
 msgstr "اÙ?Ù?جÙ?Ù?د اÙ?Ù?Ø·Ù?Ù?ب"
 
-#: ../src/fr-window.c:8486
+#: ../src/fr-window.c:8515
 msgid "Add files to an archive"
 msgstr "أضÙ?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?ات Ù?Ù?أرشÙ?Ù?"
 
-#: ../src/fr-window.c:8530
+#: ../src/fr-window.c:8559
 msgid "Extract archive"
 msgstr "استخرج اÙ?أرشÙ?Ù?"
 
@@ -948,167 +976,175 @@ msgid "%d %B %Y, %H:%M"
 msgstr "%Od %B %YØ? %OI:%OM"
 
 #. Expander
-#: ../src/gtk-utils.c:430
+#: ../src/gtk-utils.c:442
 msgid "Command _Line Output"
 msgstr "خرÙ?ج _سطر اÙ?Ø£Ù?اÙ?ر"
 
-#: ../src/gtk-utils.c:767
+#: ../src/gtk-utils.c:779
 msgid "Could not display help"
 msgstr "تعذÙ?ر عرض اÙ?Ù?ساعدة"
 
-#: ../src/main.c:81
+#: ../src/main.c:83
 msgid "7-Zip (.7z)"
-msgstr "7-Zip (.7z)"
+msgstr "â??7-Zip â??(â?ª.7zâ?¬)"
 
-#: ../src/main.c:82
+#: ../src/main.c:84
 msgid "Tar compressed with 7z (.tar.7z)"
-msgstr "â??Tar Ù?ضغÙ?Ø· بÙ? â?ª7z (.tar.7z)"
+msgstr "â??Tar Ù?ضغÙ?Ø· بâ?? 7zâ?? â?ª(.tar.7z)"
 
-#: ../src/main.c:83
+#: ../src/main.c:85
 msgid "Ace (.ace)"
-msgstr "Ace (.ace)"
+msgstr "â??Ace â??(â?ª.aceâ?¬)"
 
-#: ../src/main.c:85
+#: ../src/main.c:87
 msgid "Ar (.ar)"
-msgstr "Ar (.ar)"
+msgstr "â??Ar â??(â?ª.arâ?¬)"
 
-#: ../src/main.c:86
+#: ../src/main.c:88
 msgid "Arj (.arj)"
-msgstr "Arj·(.arj)"
+msgstr "â??Arj â??(â?ª.arjâ?¬)"
 
-#: ../src/main.c:88
+#: ../src/main.c:90
 msgid "Tar compressed with bzip2 (.tar.bz2)"
-msgstr "â??Tar Ù?ضغÙ?Ø· بÙ? â?ªbzip2 (.tar.bz2)â?¬"
+msgstr "â??Tar Ù?ضغÙ?Ø· بâ?? bzip2 â??(â?ª.tar.bz2â?¬)â?¬"
 
-#: ../src/main.c:90
+#: ../src/main.c:92
 msgid "Tar compressed with bzip (.tar.bz)"
-msgstr "â??Tar Ù?ضغÙ?Ø· بÙ? â?ªbzip·(.tar.bz)â?¬"
+msgstr "â??Tar Ù?ضغÙ?Ø· بâ?? bzip â??(â?ª.tar.bzâ?¬)â?¬"
 
-#: ../src/main.c:91
+#: ../src/main.c:93
 msgid "Cabinet (.cab)"
-msgstr "Cabinet (.cab)"
+msgstr "â??Cabinet â??(â?ª.cabâ?¬)"
 
-#: ../src/main.c:92
+#: ../src/main.c:94
 msgid "Rar Archived Comic Book (.cbr)"
 msgstr "Ù?صة Ù?صÙ?رة Ù?ضغÙ?طة بâ?? Rarâ?? (â?ª.cbrâ?¬)"
 
-#: ../src/main.c:93
+#: ../src/main.c:95
 msgid "Zip Archived Comic Book (.cbz)"
 msgstr "Ù?صة Ù?صÙ?رة Ù?ضغÙ?طة بâ?? Zipâ?? (â?ª.cbzâ?¬)"
 
-#: ../src/main.c:96
+#: ../src/main.c:98
 msgid "Tar compressed with gzip (.tar.gz)"
-msgstr "â??Tar Ù?ضغÙ?Ø· بÙ? â?ªgzip (.tar.gz)â?¬"
+msgstr "â??Tar Ù?ضغÙ?Ø· بâ?? gzipâ?? â?ª â??(.tar.gz)â?¬"
 
-#: ../src/main.c:99
+#: ../src/main.c:101
 msgid "Ear (.ear)"
-msgstr "Ear (.ear)"
+msgstr "â??Ear â??(â?ª.earâ?¬)"
 
-#: ../src/main.c:100
+#: ../src/main.c:102
 msgid "Self-extracting zip (.exe)"
-msgstr "â??zip ذاتÙ? اÙ?استخراج (.exe)"
+msgstr "â??zip ذاتÙ? اÙ?استخراج (â?ª.exeâ?¬)"
 
-#: ../src/main.c:102
+#: ../src/main.c:104
 msgid "Jar (.jar)"
-msgstr "Jar (.jar)"
+msgstr "â??Jar â??(â?ª.jarâ?¬)"
 
-#: ../src/main.c:103
+#: ../src/main.c:105
 msgid "Lha (.lzh)"
-msgstr "Lha (.lzh)"
+msgstr "â??Lha â??(â?ª.lzhâ?¬)"
 
-#: ../src/main.c:105
-msgid "Tar compressed with lzip (.tar.lz)"
-msgstr "â??Tar Ù?ضغÙ?Ø· بÙ? lzip â??â?ª(.tar.lz)â?¬"
+#: ../src/main.c:106
+msgid "Lrzip (.lrz)"
+msgstr "â??Lrzip â??(â?ª.lrzâ?¬)"
 
 #: ../src/main.c:107
-msgid "Tar compressed with lzma (.tar.lzma)"
-msgstr "â??Tar Ù?ضغÙ?Ø· بÙ? lzmaâ?? â?ª(.tar.lzma)â?¬"
+msgid "Tar compressed with lrzip (.tar.lrz)"
+msgstr "â??Tar Ù?ضغÙ?Ø· بâ?? lrzip â??â?ª(.tar.lrz)â?¬"
 
 #: ../src/main.c:109
+msgid "Tar compressed with lzip (.tar.lz)"
+msgstr "â??Tar Ù?ضغÙ?Ø· بâ?? lzip â??â?ª(.tar.lz)â?¬"
+
+#: ../src/main.c:111
+msgid "Tar compressed with lzma (.tar.lzma)"
+msgstr "â??Tar Ù?ضغÙ?Ø· بâ?? lzmaâ?? â?ª(.tar.lzma)â?¬"
+
+#: ../src/main.c:113
 msgid "Tar compressed with lzop (.tar.lzo)"
-msgstr "â??Tar Ù?ضغÙ?Ø· بÙ? lzop â??(â?ª.tar.lzoâ?¬)â?¬"
+msgstr "â??Tar Ù?ضغÙ?Ø· بâ?? lzop â??(â?ª.tar.lzoâ?¬)â?¬"
 
-#: ../src/main.c:110
+#: ../src/main.c:114
 msgid "Rar (.rar)"
-msgstr "Rar (.rar)"
+msgstr "â??Rar â??(â?ª.rarâ?¬)"
 
-#: ../src/main.c:113
+#: ../src/main.c:117
 msgid "Tar uncompressed (.tar)"
-msgstr "â??Tar غÙ?ر Ù?ضغÙ?Ø· (.tar)"
+msgstr "â??Tar غÙ?ر Ù?ضغÙ?Ø· (â?ª.â?¬tar)"
 
-#: ../src/main.c:114
+#: ../src/main.c:118
 msgid "Tar compressed with compress (.tar.Z)"
-msgstr "â??Tar Ù?ضغÙ?Ø· بÙ? compress â??(.tar.Z)â?¬"
+msgstr "â??Tar Ù?ضغÙ?Ø· بâ?? compress â??(â?ª.tar.Zâ?¬)â?¬"
 
-#: ../src/main.c:116
+#: ../src/main.c:120
 msgid "War (.war)"
-msgstr "War (.war)"
+msgstr "â??War â??(â?ª.warâ?¬)"
 
-#: ../src/main.c:117
+#: ../src/main.c:121
 msgid "Xz (.xz)"
-msgstr "Xz (.xz)"
+msgstr "â??Xz â??(â?ª.xzâ?¬)"
 
-#: ../src/main.c:118
+#: ../src/main.c:122
 msgid "Tar compressed with xz (.tar.xz)"
-msgstr "â??Tar Ù?ضغÙ?Ø· بÙ? xzâ?? (â?ª.tar.xzâ?¬)"
+msgstr "â??Tar Ù?ضغÙ?Ø· بâ?? xzâ?? (â?ª.tar.xzâ?¬)"
 
-#: ../src/main.c:119
+#: ../src/main.c:123
 msgid "Zoo (.zoo)"
-msgstr "Zoo·(.zoo)"
+msgstr "â??Zoo â??(â?ª.zooâ?¬)"
 
-#: ../src/main.c:120
+#: ../src/main.c:124
 msgid "Zip (.zip)"
-msgstr "Zip (.zip)"
+msgstr "â??Zip â??(â?ª.zipâ?¬)"
 
-#: ../src/main.c:186
+#: ../src/main.c:192
 msgid "Add files to the specified archive and quit the program"
 msgstr "أضÙ?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?ات Ù?Ù?أرشÙ?Ù? اÙ?Ù?حدÙ?د Ø«Ù? أغÙ?Ù? اÙ?برÙ?اÙ?ج"
 
-#: ../src/main.c:187
+#: ../src/main.c:193
 msgid "ARCHIVE"
 msgstr "أرشÙ?Ù?"
 
-#: ../src/main.c:190
+#: ../src/main.c:196
 msgid "Add files asking the name of the archive and quit the program"
 msgstr "أضÙ?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?ات باÙ?سؤاÙ? عÙ? اسÙ? اÙ?أرشÙ?Ù? Ø«Ù? أغÙ?Ù? اÙ?برÙ?اÙ?ج"
 
-#: ../src/main.c:194
+#: ../src/main.c:200
 msgid "Extract archives to the specified folder and quit the program"
 msgstr "استخرج اÙ?أرشÙ?Ù?ات Ø¥Ù?Ù? اÙ?Ù?جÙ?Ù?د اÙ?Ù?خصص Ø«Ù? أغÙ?Ù? اÙ?برÙ?اÙ?ج"
 
-#: ../src/main.c:195 ../src/main.c:207
+#: ../src/main.c:201 ../src/main.c:213
 msgid "FOLDER"
 msgstr "Ù?جÙ?Ù?د"
 
-#: ../src/main.c:198
+#: ../src/main.c:204
 msgid "Extract archives asking the destination folder and quit the program"
 msgstr "استخرج اÙ?أرشÙ?Ù? باÙ?سؤاÙ? عÙ? اÙ?Ù?جÙ?Ù?د اÙ?Ù?Ø·Ù?Ù?ب Ø«Ù? أغÙ?Ù? اÙ?برÙ?اÙ?ج"
 
-#: ../src/main.c:202
+#: ../src/main.c:208
 msgid ""
 "Extract the contents of the archives in the archive folder and quit the "
 "program"
 msgstr "استخرج Ù?حتÙ?Ù?ات اÙ?أرشÙ?Ù?ات Ù?Ù? Ù?جÙ?Ù?د اÙ?أرشÙ?Ù? Ø«Ù? أغÙ?Ù? اÙ?برÙ?اÙ?ج"
 
-#: ../src/main.c:206
+#: ../src/main.c:212
 msgid "Default folder to use for the '--add' and '--extract' commands"
 msgstr "اÙ?Ù?جÙ?د اÙ?Ù?بدئÙ? Ù?Ù?استعÙ?اÙ? Ù?Ø£Ù?اÙ?ر â?ª'--add'â?¬ Ù? â?ª'--extract'â?¬"
 
-#: ../src/main.c:210
+#: ../src/main.c:216
 msgid "Create destination folder without asking confirmation"
 msgstr "Ø£Ù?شئ اÙ?Ù?جÙ?Ù?د اÙ?Ù?Ø·Ù?Ù?ب Ù?Ù? غÙ?ر اÙ?سؤاÙ? عÙ? تأÙ?Ù?د"
 
-#: ../src/main.c:292
+#: ../src/main.c:298
 msgid "- Create and modify an archive"
 msgstr "- Ø£Ù?شئ Ù? عدÙ?Ù? أرشÙ?Ù?ا"
 
-#: ../src/main.c:308
+#: ../src/main.c:314
 msgid "File Roller"
 msgstr "ضاغط اÙ?Ù?Ù?Ù?ات"
 
 #: ../src/ui.h:32
-msgid "_File"
-msgstr "_Ù?Ù?Ù?"
+msgid "_Archive"
+msgstr "Ø£_رشÙ?Ù?"
 
 #: ../src/ui.h:33
 msgid "_Edit"
@@ -1126,246 +1162,272 @@ msgstr "_Ù?ساعدة"
 msgid "_Arrange Files"
 msgstr "ر_تÙ?ب اÙ?Ù?Ù?Ù?ات"
 
-#: ../src/ui.h:37
+#. Translators: this is the label for the "open recent file" sub-menu.
+#: ../src/ui.h:38
 msgid "Open _Recent"
 msgstr "اÙ?تح Ù?Ù?Ù? _حدÙ?Ø«"
 
-#: ../src/ui.h:41
+#: ../src/ui.h:42
 msgid "Information about the program"
 msgstr "Ù?عÙ?Ù?Ù?ات عÙ?Ù? اÙ?برÙ?اÙ?ج"
 
-#: ../src/ui.h:44
+#: ../src/ui.h:45
 msgid "_Add Files..."
 msgstr "Ø£_ضÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?ات..."
 
-#: ../src/ui.h:45 ../src/ui.h:49
+#: ../src/ui.h:46 ../src/ui.h:50
 msgid "Add files to the archive"
 msgstr "أضÙ?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?ات Ù?Ù?أرشÙ?Ù?"
 
-#: ../src/ui.h:52
+#: ../src/ui.h:53
 msgid "Add a _Folder..."
 msgstr "أضÙ?Ù? _Ù?جÙ?Ù?دا..."
 
-#: ../src/ui.h:53 ../src/ui.h:57
+#: ../src/ui.h:54 ../src/ui.h:58
 msgid "Add a folder to the archive"
 msgstr "أضÙ?Ù? Ù?جÙ?Ù?د Ø¥Ù?Ù? اÙ?أرشÙ?Ù?"
 
-#: ../src/ui.h:56
+#: ../src/ui.h:57
 msgid "Add Folder"
 msgstr "أضÙ?Ù? Ù?جÙ?Ù?د"
 
-#: ../src/ui.h:61
+#: ../src/ui.h:62
 msgid "Close the current archive"
 msgstr "أغÙ?Ù? اÙ?أرشÙ?Ù? اÙ?حاÙ?Ù?Ù?"
 
-#: ../src/ui.h:64
+#: ../src/ui.h:65
 msgid "Contents"
 msgstr "اÙ?Ù?حتÙ?Ù?ات"
 
-#: ../src/ui.h:65
+#: ../src/ui.h:66
 msgid "Display the File Roller Manual"
 msgstr "اعرض دÙ?Ù?Ù? استخداÙ? ضاغط اÙ?Ù?Ù?Ù?ات"
 
-#: ../src/ui.h:70 ../src/ui.h:91
+#: ../src/ui.h:71 ../src/ui.h:92
 msgid "Copy the selection"
 msgstr "اÙ?سخ اÙ?Ù?حدد"
 
-#: ../src/ui.h:74 ../src/ui.h:95
+#: ../src/ui.h:75 ../src/ui.h:96
 msgid "Cut the selection"
 msgstr "Ù?ص اÙ?Ù?حدد"
 
-#: ../src/ui.h:78 ../src/ui.h:99
+#: ../src/ui.h:79 ../src/ui.h:100
 msgid "Paste the clipboard"
 msgstr "اÙ?صÙ? Ù?حتÙ?Ù?ات اÙ?حاÙ?ظة"
 
-#: ../src/ui.h:81 ../src/ui.h:102
+#: ../src/ui.h:82 ../src/ui.h:103
 msgid "_Rename..."
 msgstr "_غÙ?Ù?ر اÙ?اسÙ?..."
 
-#: ../src/ui.h:82 ../src/ui.h:103
+#: ../src/ui.h:83 ../src/ui.h:104
 msgid "Rename the selection"
 msgstr "غÙ?Ù?ر اسÙ? اÙ?Ù?حدد"
 
-#: ../src/ui.h:86 ../src/ui.h:107
+#: ../src/ui.h:87 ../src/ui.h:108
 msgid "Delete the selection from the archive"
 msgstr "احذÙ? اÙ?Ù?حدد Ù?Ù? اÙ?أرشÙ?Ù?"
 
-#: ../src/ui.h:111
+#: ../src/ui.h:112
 msgid "Dese_lect All"
 msgstr "اÙ?غÙ? اخت_Ù?ار اÙ?Ù?Ù?"
 
-#: ../src/ui.h:112
+#: ../src/ui.h:113
 msgid "Deselect all files"
 msgstr "اÙ?غÙ? اختÙ?ار جÙ?Ù?ع اÙ?Ù?Ù?Ù?ات"
 
-#: ../src/ui.h:115 ../src/ui.h:119
+#: ../src/ui.h:116 ../src/ui.h:120
 msgid "_Extract..."
 msgstr "ا_ستخرج..."
 
-#: ../src/ui.h:116 ../src/ui.h:120 ../src/ui.h:124
+#: ../src/ui.h:117 ../src/ui.h:121 ../src/ui.h:125
 msgid "Extract files from the archive"
 msgstr "استخرج Ù?Ù?Ù?ات Ù?Ù? اÙ?أرشÙ?Ù?"
 
-#: ../src/ui.h:132
+#: ../src/ui.h:128
+msgid "Find..."
+msgstr "ابحث..."
+
+#: ../src/ui.h:133
 msgid "_Last Output"
 msgstr "اÙ?Ù?خرج اÙ?Ø£_Ø®Ù?ر"
 
-#: ../src/ui.h:133
+#: ../src/ui.h:134
 msgid "View the output produced by the last executed command"
 msgstr "اعرض اÙ?Ù?خرج اÙ?Ù?اتج Ù?Ù? آخر Ø£Ù?ر تÙ? تÙ?Ù?Ù?Ø°Ù?"
 
 #: ../src/ui.h:137
+msgctxt "File"
+msgid "New..."
+msgstr "جدÙ?د..."
+
+#: ../src/ui.h:138
 msgid "Create a new archive"
 msgstr "Ø£Ù?شئ أرشÙ?Ù?ا جدÙ?د"
 
-#: ../src/ui.h:148
-msgid "_Open With..."
-msgstr "ا_Ù?تح بÙ?..."
+#: ../src/ui.h:141
+msgctxt "File"
+msgid "Open..."
+msgstr "اÙ?تح..."
 
 #: ../src/ui.h:149
+msgid "_Open With..."
+msgstr "ا_Ù?تح باستخداÙ?..."
+
+#: ../src/ui.h:150
 msgid "Open selected files with an application"
 msgstr "اÙ?تح اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?Ù?ختارة باستخداÙ? تطبÙ?Ù?"
 
-#: ../src/ui.h:152
+#: ../src/ui.h:153
 msgid "Pass_word..."
 msgstr "Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?_سر..."
 
-#: ../src/ui.h:153
+#: ../src/ui.h:154
 msgid "Specify a password for this archive"
 msgstr "حدÙ?د Ù?Ù?Ù?Ø© سر Ù?Ù?ذا اÙ?أرشÙ?Ù?"
 
-#: ../src/ui.h:157
+#: ../src/ui.h:158
 msgid "Show archive properties"
 msgstr "أظÙ?ر خصائص اÙ?أرشÙ?Ù?"
 
-#: ../src/ui.h:161
+#: ../src/ui.h:162
 msgid "Reload current archive"
 msgstr "أعد تحÙ?Ù?Ù? اÙ?أرشÙ?Ù? اÙ?حاÙ?Ù?"
 
 #: ../src/ui.h:165
+msgctxt "File"
+msgid "Save As..."
+msgstr "احÙ?ظ باسÙ?..."
+
+#: ../src/ui.h:166
 msgid "Save the current archive with a different name"
 msgstr "احÙ?ظ اÙ?أرشÙ?Ù? اÙ?حاÙ?Ù? تحت اسÙ?Ù? Ù?ختÙ?Ù?"
 
-#: ../src/ui.h:169
+#: ../src/ui.h:170
 msgid "Select all files"
 msgstr "اختر Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?ات"
 
-#: ../src/ui.h:173
+#: ../src/ui.h:174
 msgid "Stop current operation"
 msgstr "Ø£Ù?Ù?Ù? اÙ?عÙ?Ù?Ù?Ø© اÙ?حاÙ?Ù?Ø©"
 
-#: ../src/ui.h:176
+#: ../src/ui.h:177
 msgid "_Test Integrity"
 msgstr "ا_ختبر اÙ?سÙ?اÙ?Ø©"
 
-#: ../src/ui.h:177
+#: ../src/ui.h:178
 msgid "Test whether the archive contains errors"
 msgstr "اختبر Ù?ا إذا Ù?اÙ? اÙ?أرشÙ?Ù? Ù?حتÙ?Ù? عÙ?Ù? أخطاء"
 
-#: ../src/ui.h:181 ../src/ui.h:185
+#: ../src/ui.h:182 ../src/ui.h:186
 msgid "Open the selected file"
 msgstr "اÙ?تح اÙ?Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?ختار"
 
-#: ../src/ui.h:189 ../src/ui.h:193
+#: ../src/ui.h:190 ../src/ui.h:194
 msgid "Open the selected folder"
 msgstr "اÙ?تح اÙ?Ù?جÙ?د اÙ?Ù?ختار"
 
-#: ../src/ui.h:198
+#: ../src/ui.h:199
 msgid "Go to the previous visited location"
 msgstr "اذÙ?ب Ø¥Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?ع اÙ?Ù?زار اÙ?سابÙ?"
 
-#: ../src/ui.h:202
+#: ../src/ui.h:203
 msgid "Go to the next visited location"
 msgstr "اذÙ?ب Ø¥Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?ع اÙ?Ù?زار اÙ?تاÙ?Ù?"
 
-#: ../src/ui.h:206
+#: ../src/ui.h:207
 msgid "Go up one level"
 msgstr "اصعد Ù?ستÙ?Ù? Ù?احد"
 
-#: ../src/ui.h:210
+#. Translators: the home location is the home folder.
+#: ../src/ui.h:212
 msgid "Go to the home location"
 msgstr "اذÙ?ب Ø¥Ù?Ù? اÙ?Ù?جÙ?Ù?د اÙ?Ù?Ù?زÙ?Ù?"
 
-#: ../src/ui.h:218
+#: ../src/ui.h:220
 msgid "_Toolbar"
 msgstr "Ø´_رÙ?Ø· اÙ?أدÙ?ات"
 
-#: ../src/ui.h:219
+#: ../src/ui.h:221
 msgid "View the main toolbar"
 msgstr "اعرض شرÙ?Ø· اÙ?أدÙ?ات اÙ?رئÙ?سÙ?"
 
-#: ../src/ui.h:223
+#: ../src/ui.h:225
 msgid "Stat_usbar"
 msgstr "_شرÙ?Ø· اÙ?حاÙ?Ø©"
 
-#: ../src/ui.h:224
+#: ../src/ui.h:226
 msgid "View the statusbar"
 msgstr "اعرض شرÙ?Ø· اÙ?حاÙ?Ø©"
 
-#: ../src/ui.h:228
+#: ../src/ui.h:230
 msgid "_Reversed Order"
 msgstr "ترتÙ?ب _Ù?Ù?Ù?Ù?ب"
 
-#: ../src/ui.h:229
+#: ../src/ui.h:231
 msgid "Reverse the list order"
 msgstr "اÙ?Ù?ب ترتÙ?ب اÙ?Ù?ائÙ?Ø©"
 
-#: ../src/ui.h:233
+#: ../src/ui.h:235
 msgid "_Folders"
 msgstr "Ù?_جÙ?Ù?دات"
 
-#: ../src/ui.h:234
+#: ../src/ui.h:236
 msgid "View the folders pane"
 msgstr "أعرض Ù?Ù?حة اÙ?Ù?جÙ?Ù?دات"
 
-#: ../src/ui.h:243
+#: ../src/ui.h:245
 msgid "View All _Files"
 msgstr "اعرض جÙ?Ù?ع اÙ?Ù?_Ù?Ù?ات"
 
-#: ../src/ui.h:246
+#: ../src/ui.h:248
 msgid "View as a F_older"
 msgstr "اعرض Ù?_Ù?جÙ?Ù?د"
 
-#: ../src/ui.h:254
+#: ../src/ui.h:256
 msgid "by _Name"
 msgstr "حسب اÙ?ا_سÙ?"
 
-#: ../src/ui.h:255
+#: ../src/ui.h:257
 msgid "Sort file list by name"
 msgstr "رتÙ?ب Ù?ائÙ?Ø© اÙ?Ù?Ù?Ù?ات حسب اÙ?اسÙ?"
 
-#: ../src/ui.h:257
+#: ../src/ui.h:259
 msgid "by _Size"
 msgstr "حسب اÙ?_حجÙ?"
 
-#: ../src/ui.h:258
+#: ../src/ui.h:260
 msgid "Sort file list by file size"
 msgstr "رتÙ?ب Ù?ائÙ?Ø© اÙ?Ù?Ù?Ù?ات حسب حجÙ?Ù?ا"
 
-#: ../src/ui.h:260
+#: ../src/ui.h:262
 msgid "by T_ype"
 msgstr "حسب اÙ?Ù?_Ù?ع"
 
-#: ../src/ui.h:261
+#: ../src/ui.h:263
 msgid "Sort file list by type"
 msgstr "رتÙ?ب Ù?ائÙ?Ø© اÙ?Ù?Ù?Ù?ات حسب اÙ?Ù?Ù?ع"
 
-#: ../src/ui.h:263
+#: ../src/ui.h:265
 msgid "by _Date Modified"
 msgstr "حسب _تارÙ?Ø® اÙ?تعدÙ?Ù?"
 
-#: ../src/ui.h:264
+#: ../src/ui.h:266
 msgid "Sort file list by modification time"
 msgstr "رتÙ?ب Ù?ائÙ?Ø© اÙ?Ù?Ù?Ù?ات حسب تارÙ?Ø® اÙ?تعدÙ?Ù?"
 
-#: ../src/ui.h:266
+#. Translators: this is the "sort by file location" menu item
+#: ../src/ui.h:269
 msgid "by _Location"
 msgstr "حسب اÙ?_Ù?Ù?اÙ?"
 
-#: ../src/ui.h:267
+#. Translators: location is the file location
+#: ../src/ui.h:271
 msgid "Sort file list by location"
 msgstr "رتÙ?ب Ù?ائÙ?Ø© اÙ?Ù?Ù?Ù?ات حسب Ù?Ù?اÙ?Ù?ا"
 
+#~ msgid "_File"
+#~ msgstr "_Ù?Ù?Ù?"
+
 #~ msgid "Archive _type:"
 #~ msgstr "Ù?Ù?ع اÙ?أرشÙ?Ù?:"
 
@@ -1381,9 +1443,6 @@ msgstr "رتÙ?ب Ù?ائÙ?Ø© اÙ?Ù?Ù?Ù?ات حسب Ù?Ù?اÙ?Ù?ا"
 #~ msgid "Create Archive..."
 #~ msgstr "Ø£Ù?شئ أرشÙ?Ù?ا..."
 
-#~ msgid "The file doesn't exist"
-#~ msgstr "اÙ?Ù?Ù?Ù? غÙ?ر Ù?Ù?جÙ?د"
-
 #~ msgid "_Open the Destination"
 #~ msgstr "ا_Ù?تح اÙ?Ù?Ù?جÙ?Ø©"
 
@@ -1392,9 +1451,6 @@ msgstr "رتÙ?ب Ù?ائÙ?Ø© اÙ?Ù?Ù?Ù?ات حسب Ù?Ù?اÙ?Ù?ا"
 #~ "the program"
 #~ msgstr "استخرج اÙ?أرشÙ?Ù? باستخداÙ? اسÙ? اÙ?أرشÙ?Ù? Ù?Ù?جÙ?Ù?د Ù?Ø·Ù?Ù?ب Ø«Ù? أغÙ?Ù? اÙ?برÙ?اÙ?ج"
 
-#~ msgid "_Archive"
-#~ msgstr "Ø£_رشÙ?Ù?"
-
 #~ msgid "Files"
 #~ msgstr "Ù?Ù?Ù?ات"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]