[evince] Updated Arabic translationcommit 41bbb526aee1c5a78f2728a58884464169c0d0ae
Author: Khaled Hosny <khaledhosny eglug org>
Date:  Thu Aug 19 20:09:41 2010 +0200

  Updated Arabic translation

 po/ar.po | 802 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 484 insertions(+), 318 deletions(-)
---
diff --git a/po/ar.po b/po/ar.po
index 9d814e4..b2906f2 100644
--- a/po/ar.po
+++ b/po/ar.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: evince.HEAD\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-02-10 00:51+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-02-10 00:51+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-19 20:08+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-19 20:06+0300\n"
 "Last-Translator: Khaled Hosny <khaledhosny eglug org>\n"
 "Language-Team: Arabic <doc arabeyes org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,59 +17,59 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Language: ar\n"
 "Plural-Forms: nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 "
-"&& n%100<=10 ? 3 : n%100>=11 && n%100<=99 ? 4 : 5;\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.5.2\n"
+"&& n%100<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5;\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0-beta1\n"
 
-#: ../backend/comics/comics-document.c:160
+#: ../backend/comics/comics-document.c:210
 #, c-format
 msgid ""
 "Error launching the command â??%sâ?? in order to decompress the comic book: %s"
 msgstr "خطأ أثÙ?اء تشغÙ?Ù? اÙ?Ø£Ù?ر â??%sâ?? Ù?Ù?Ù? ضغط اÙ?Ù?صة اÙ?Ù?صÙ?رة: %s"
 
-#: ../backend/comics/comics-document.c:174
+#: ../backend/comics/comics-document.c:224
 #, c-format
 msgid "The command â??%sâ?? failed at decompressing the comic book."
 msgstr "Ù?Ø´Ù? اÙ?Ø£Ù?ر â??%sâ?? Ù?Ù? Ù?Ù? ضغط اÙ?Ù?صة اÙ?Ù?صÙ?رة."
 
-#: ../backend/comics/comics-document.c:183
+#: ../backend/comics/comics-document.c:233
 #, c-format
 msgid "The command â??%sâ?? did not end normally."
 msgstr "Ù?Ù? Ù?Ù?تÙ? اÙ?Ø£Ù?ر â??%sâ?? طبÙ?عÙ?ا."
 
-#: ../backend/comics/comics-document.c:350
+#: ../backend/comics/comics-document.c:413
 #, c-format
 msgid "Not a comic book MIME type: %s"
 msgstr "Ù?Ù?س Ù?Ù?ع MIME Ù?صص Ù?صÙ?Ù?رة: %s"
 
-#: ../backend/comics/comics-document.c:357
+#: ../backend/comics/comics-document.c:420
 msgid "Can't find an appropriate command to decompress this type of comic book"
 msgstr "تعذر اÙ?عثÙ?ر عÙ?Ù? Ø£Ù?ر Ù?Ù?اسب Ù?Ù?Ù? ضغط Ù?ذا اÙ?Ù?Ù?ع Ù?Ù? اÙ?Ù?صص اÙ?Ù?صÙ?رة"
 
-#: ../backend/comics/comics-document.c:395
+#: ../backend/comics/comics-document.c:458
 #: ../libdocument/ev-document-factory.c:143
 #: ../libdocument/ev-document-factory.c:286
 msgid "Unknown MIME Type"
 msgstr "Ù?Ù?ع MIME غÙ?ر Ù?عرÙ?Ù?"
 
-#: ../backend/comics/comics-document.c:422
+#: ../backend/comics/comics-document.c:485
 msgid "File corrupted"
 msgstr "اÙ?Ù?Ù?Ù? Ù?عطÙ?ب"
 
-#: ../backend/comics/comics-document.c:435
+#: ../backend/comics/comics-document.c:498
 msgid "No files in archive"
 msgstr "Ù?ا Ù?Ù?Ù?ات Ù?Ù? اÙ?أرشÙ?Ù?"
 
-#: ../backend/comics/comics-document.c:474
+#: ../backend/comics/comics-document.c:537
 #, c-format
 msgid "No images found in archive %s"
 msgstr "Ù?ا تÙ?جد صÙ?ر Ù?Ù? اÙ?أرشÙ?Ù? %s"
 
-#: ../backend/comics/comics-document.c:718
+#: ../backend/comics/comics-document.c:781
 #, c-format
 msgid "There was an error deleting â??%sâ??."
 msgstr "حدث خطأ أثÙ?اء حذÙ? â??%sâ??."
 
-#: ../backend/comics/comics-document.c:850
+#: ../backend/comics/comics-document.c:874
 #, c-format
 msgid "Error %s"
 msgstr "خطأ %s"
@@ -78,11 +78,11 @@ msgstr "خطأ %s"
 msgid "Comic Books"
 msgstr "Ù?تب Ù?Ù?اÙ?Ù?Ø©"
 
-#: ../backend/djvu/djvu-document.c:173
+#: ../backend/djvu/djvu-document.c:170
 msgid "DjVu document has incorrect format"
 msgstr "Ù?Ù?ئة Ù?ستÙ?د DjVu غÙ?ر صحÙ?حة"
 
-#: ../backend/djvu/djvu-document.c:250
+#: ../backend/djvu/djvu-document.c:247
 msgid ""
 "The document is composed of several files. One or more of these files cannot "
 "be accessed."
@@ -93,7 +93,7 @@ msgstr ""
 msgid "DjVu Documents"
 msgstr "Ù?ستÙ?دات DjVu"
 
-#: ../backend/dvi/dvi-document.c:113
+#: ../backend/dvi/dvi-document.c:110
 msgid "DVI document has incorrect format"
 msgstr "Ù?Ù?ئة Ù?ستÙ?د DVI غÙ?ر صحÙ?حة"
 
@@ -101,65 +101,65 @@ msgstr "Ù?Ù?ئة Ù?ستÙ?د DVI غÙ?ر صحÙ?حة"
 msgid "DVI Documents"
 msgstr "Ù?ستÙ?دات DVI"
 
-#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:571
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:614
 msgid "This work is in the Public Domain"
 msgstr "Ù?ذا اÙ?عÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?Ø© عاÙ?Ø©"
 
 #. translators: this is the document security state
-#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:824
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:867
 msgid "Yes"
 msgstr "Ù?عÙ?"
 
 #. translators: this is the document security state
-#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:827
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:870
 msgid "No"
 msgstr "Ù?ا"
 
-#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:948
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:999
 msgid "Type 1"
 msgstr "Type 1"
 
-#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:950
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1001
 msgid "Type 1C"
 msgstr "Type 1C"
 
-#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:952
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1003
 msgid "Type 3"
 msgstr "Type 3"
 
-#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:954
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1005
 msgid "TrueType"
 msgstr "TrueType"
 
-#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:956
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1007
 msgid "Type 1 (CID)"
 msgstr "Type 1 â??(CID)"
 
-#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:958
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1009
 msgid "Type 1C (CID)"
 msgstr "Type 1C â??(CID)"
 
-#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:960
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1011
 msgid "TrueType (CID)"
 msgstr "TrueType â??(CID)"
 
-#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:962
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1013
 msgid "Unknown font type"
 msgstr "Ù?Ù?ع اÙ?خط غÙ?ر Ù?عرÙ?Ù?"
 
-#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:988
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1039
 msgid "No name"
 msgstr "بÙ?ا اسÙ?"
 
-#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:996
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1047
 msgid "Embedded subset"
 msgstr "Ù?دÙ?ج جزئÙ?ا"
 
-#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:998
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1049
 msgid "Embedded"
 msgstr "Ù?دÙ?ج"
 
-#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1000
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1051
 msgid "Not embedded"
 msgstr "غÙ?ر Ù?دÙ?ج"
 
@@ -167,60 +167,12 @@ msgstr "غÙ?ر Ù?دÙ?ج"
 msgid "PDF Documents"
 msgstr "Ù?ستÙ?دات PDF"
 
-#: ../backend/impress/impress-document.c:302
-#: ../backend/tiff/tiff-document.c:113
-msgid "Invalid document"
-msgstr "Ù?ستÙ?د غÙ?ر صاÙ?Ø­"
-
-#.
-#. * vim: sw=2 ts=8 cindent noai bs=2
-#.
-#: ../backend/impress/impressdocument.evince-backend.in.h:1
-msgid "Impress Slides"
-msgstr "شرائح Impress"
-
-#: ../backend/impress/zip.c:53
-msgid "No error"
-msgstr "Ù?ا خطأ"
-
-#: ../backend/impress/zip.c:56
-msgid "Not enough memory"
-msgstr "اÙ?ذاÙ?رة غÙ?ر Ù?اÙ?Ù?Ø©"
-
-#: ../backend/impress/zip.c:59
-msgid "Cannot find ZIP signature"
-msgstr "تعذÙ?ر اÙ?عثÙ?ر عÙ?Ù? تÙ?Ù?Ù?ع ZIP"
-
-#: ../backend/impress/zip.c:62
-msgid "Invalid ZIP file"
-msgstr "Ù?Ù?Ù? ZIP غÙ?ر سÙ?Ù?Ù?"
-
-#: ../backend/impress/zip.c:65
-msgid "Multi file ZIPs are not supported"
-msgstr "Ù?ا Ù?Ù?دعÙ? اÙ?عدÙ?د Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?ات Ù?Ù? أرشÙ?Ù? ZIPs Ù?احد"
-
-#: ../backend/impress/zip.c:68
-msgid "Cannot open the file"
-msgstr "Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?تح اÙ?Ù?Ù?Ù?"
-
-#: ../backend/impress/zip.c:71
-msgid "Cannot read data from file"
-msgstr "Ù?Ø´Ù?ت Ù?راءة اÙ?بÙ?اÙ?ات Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?"
-
-#: ../backend/impress/zip.c:74
-msgid "Cannot find file in the ZIP archive"
-msgstr "تعذÙ?ر اÙ?عثÙ?ر عÙ?Ù? Ù?Ù?Ù? Ù?Ù? أرشÙ?Ù? ZIP"
-
-#: ../backend/impress/zip.c:77
-msgid "Unknown error"
-msgstr "خطأ Ù?جÙ?Ù?Ù?"
-
-#: ../backend/ps/ev-spectre.c:102
+#: ../backend/ps/ev-spectre.c:98
 #, c-format
 msgid "Failed to load document â??%sâ??"
 msgstr "تعذر تحÙ?Ù?Ù? اÙ?Ù?ستÙ?د \"%s\""
 
-#: ../backend/ps/ev-spectre.c:135
+#: ../backend/ps/ev-spectre.c:131
 #, c-format
 msgid "Failed to save document â??%sâ??"
 msgstr "تعذر Ø­Ù?ظ اÙ?Ù?ستÙ?د â??%sâ??"
@@ -229,17 +181,21 @@ msgstr "تعذر Ø­Ù?ظ اÙ?Ù?ستÙ?د â??%sâ??"
 msgid "PostScript Documents"
 msgstr "Ù?ستÙ?دات PostScript"
 
+#: ../backend/tiff/tiff-document.c:109
+msgid "Invalid document"
+msgstr "Ù?ستÙ?د غÙ?ر صاÙ?Ø­"
+
 #: ../libdocument/ev-attachment.c:304 ../libdocument/ev-attachment.c:325
 #, c-format
 msgid "Couldn't save attachment â??%sâ??: %s"
 msgstr "تعذر Ø­Ù?ظ اÙ?Ù?رÙ?Ù? â??%sâ??:â?? %s"
 
-#: ../libdocument/ev-attachment.c:373
+#: ../libdocument/ev-attachment.c:372
 #, c-format
 msgid "Couldn't open attachment â??%sâ??: %s"
 msgstr "تعذر Ù?تح اÙ?Ù?رÙ?Ù? â??%sâ??:â?? %s"
 
-#: ../libdocument/ev-attachment.c:408
+#: ../libdocument/ev-attachment.c:407
 #, c-format
 msgid "Couldn't open attachment â??%sâ??"
 msgstr "تعذر Ù?تح اÙ?Ù?رÙ?Ù? â??%sâ??"
@@ -310,8 +266,8 @@ msgstr "عطÙ? اÙ?اتصاÙ? بÙ?دÙ?ر اÙ?جÙ?سة"
 msgid "Specify file containing saved configuration"
 msgstr "حدد Ù?Ù?Ù?ا Ù?Ø­Ù?Ù? اÙ?تشÙ?Ù?Ù? اÙ?Ù?Ø­Ù?Ù?ظ"
 
-#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:228 ../previewer/ev-previewer.c:48
-#: ../previewer/ev-previewer.c:49
+#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:228 ../previewer/ev-previewer.c:45
+#: ../previewer/ev-previewer.c:46
 msgid "FILE"
 msgstr "Ù?Ù?Ù?"
 
@@ -338,45 +294,41 @@ msgstr "اعرض Ø®Ù?ارات إدارة اÙ?جÙ?سة"
 #. * produce duplicates, but don't worry about it. If your language
 #. * normally has a mnemonic at the start, please use the _. If not,
 #. * please remove.
-#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:934
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:946
 #, c-format
 msgid "Show â??_%sâ??"
 msgstr "اعرض â??_%sâ??"
 
-#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1397
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1414
 msgid "_Move on Toolbar"
 msgstr "ا_Ù?Ù?Ù? عÙ?Ù? شرÙ?Ø· اÙ?أدÙ?ات"
 
-#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1398
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1415
 msgid "Move the selected item on the toolbar"
 msgstr "اÙ?Ù?Ù? اÙ?عÙ?صر اÙ?Ù?حدد عÙ?Ù? شرÙ?Ø· اÙ?أدÙ?ات"
 
-#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1399
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1416
 msgid "_Remove from Toolbar"
 msgstr "ا_حذÙ? Ù?Ù? شرÙ?Ø· اÙ?أدÙ?ات"
 
-#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1400
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1417
 msgid "Remove the selected item from the toolbar"
 msgstr "احذÙ? اÙ?عÙ?صر اÙ?Ù?حدد Ù?Ù? شرÙ?Ø· اÙ?أدÙ?ات"
 
-#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1401
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1418
 msgid "_Delete Toolbar"
 msgstr "ا_حذÙ? شرÙ?Ø· اÙ?أدÙ?ات"
 
-#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1402
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1419
 msgid "Remove the selected toolbar"
 msgstr "احذÙ? شرÙ?Ø· اÙ?أدÙ?ات اÙ?Ù?حدد"
 
-#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-toolbar-editor.c:485
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-toolbar-editor.c:486
 msgid "Separator"
 msgstr "Ù?اصÙ?"
 
-#: ../cut-n-paste/totem-screensaver/totem-scrsaver.c:117
-msgid "Running in presentation mode"
-msgstr "Ù?عÙ?Ù? Ù?Ù? Ù?Ù?Ø· اÙ?عرض اÙ?تÙ?دÙ?Ù?Ù?"
-
 #. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48 ../shell/ev-window.c:5301
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48 ../shell/ev-window.c:5739
 msgid "Best Fit"
 msgstr "Ø£Ù?ضÙ? Ù?Ù?ائÙ?Ø©"
 
@@ -424,9 +376,25 @@ msgstr "300%"
 msgid "400%"
 msgstr "400%"
 
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:61
+msgid "800%"
+msgstr "800%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:62
+msgid "1600%"
+msgstr "1600%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:63
+msgid "3200%"
+msgstr "3200%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:64
+msgid "6400%"
+msgstr "6400%"
+
 #. Manually set name and icon
-#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-window.c:4183
-#: ../shell/ev-window-title.c:149 ../shell/main.c:282
+#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-window.c:4534
+#: ../shell/ev-window-title.c:149 ../shell/main.c:310
 #, c-format
 msgid "Document Viewer"
 msgstr "عارض اÙ?Ù?ستÙ?دات"
@@ -435,89 +403,89 @@ msgstr "عارض اÙ?Ù?ستÙ?دات"
 msgid "View multi-page documents"
 msgstr "اعرض اÙ?Ù?ستÙ?دات Ù?تعددة اÙ?صÙ?حات"
 
-#: ../data/evince.schemas.in.h:1
+#: ../data/org.gnome.Evince.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Override document restrictions"
 msgstr "تجاÙ?ز Ù?Ù?Ù?د اÙ?Ù?ستÙ?د"
 
-#: ../data/evince.schemas.in.h:2
+#: ../data/org.gnome.Evince.gschema.xml.in.h:2
 msgid "Override document restrictions, like restriction to copy or to print."
 msgstr "تجاÙ?ز Ù?Ù?Ù?د اÙ?Ù?ستÙ?دØ? Ù?Ø«Ù? Ù?Ù?Ù?د اÙ?Ù?سخ Ø£Ù? Ø¥Ù?Ù?اÙ?Ù?Ø© اÙ?طباعة."
 
-#: ../previewer/ev-previewer.c:47
+#: ../previewer/ev-previewer.c:44
 msgid "Delete the temporary file"
 msgstr "احذÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?ؤÙ?ت"
 
-#: ../previewer/ev-previewer.c:48
+#: ../previewer/ev-previewer.c:45
 msgid "Print settings file"
 msgstr "اطبع Ù?Ù?Ù? اÙ?إعدادات"
 
-#: ../previewer/ev-previewer.c:143 ../previewer/ev-previewer.c:177
+#: ../previewer/ev-previewer.c:144 ../previewer/ev-previewer.c:178
 msgid "GNOME Document Previewer"
 msgstr "Ù?Ù?عاÙ?Ù? Ù?ستÙ?دات جÙ?Ù?Ù?"
 
-#: ../previewer/ev-previewer-window.c:95 ../shell/ev-window.c:2995
+#: ../previewer/ev-previewer-window.c:91 ../shell/ev-window.c:3166
 msgid "Failed to print document"
 msgstr "تعذر طبع اÙ?Ù?ستÙ?د"
 
-#: ../previewer/ev-previewer-window.c:209
+#: ../previewer/ev-previewer-window.c:237
 #, c-format
 msgid "The selected printer '%s' could not be found"
 msgstr "تعذÙ?ر اÙ?عثÙ?ر عÙ?Ù? اÙ?طابعة '%s' اÙ?Ù?ختارة"
 
 #. Go menu
-#: ../previewer/ev-previewer-window.c:253 ../shell/ev-window.c:5050
+#: ../previewer/ev-previewer-window.c:284 ../shell/ev-window.c:5454
 msgid "_Previous Page"
 msgstr "اÙ?صÙ?حة اÙ?_سابÙ?Ø©"
 
-#: ../previewer/ev-previewer-window.c:254 ../shell/ev-window.c:5051
+#: ../previewer/ev-previewer-window.c:285 ../shell/ev-window.c:5455
 msgid "Go to the previous page"
 msgstr "اذÙ?ب Ø¥Ù?Ù? اÙ?صÙ?حة اÙ?سابÙ?Ø©"
 
-#: ../previewer/ev-previewer-window.c:256 ../shell/ev-window.c:5053
+#: ../previewer/ev-previewer-window.c:287 ../shell/ev-window.c:5457
 msgid "_Next Page"
 msgstr "اÙ?صÙ?حة اÙ?_تاÙ?Ù?Ø©"
 
-#: ../previewer/ev-previewer-window.c:257 ../shell/ev-window.c:5054
+#: ../previewer/ev-previewer-window.c:288 ../shell/ev-window.c:5458
 msgid "Go to the next page"
 msgstr "اذÙ?ب Ø¥Ù?Ù? اÙ?صÙ?حة اÙ?تاÙ?Ù?Ø©"
 
-#: ../previewer/ev-previewer-window.c:260 ../shell/ev-window.c:5037
+#: ../previewer/ev-previewer-window.c:291 ../shell/ev-window.c:5441
 msgid "Enlarge the document"
 msgstr "Ù?بÙ?ر اÙ?Ù?ستÙ?د"
 
-#: ../previewer/ev-previewer-window.c:263 ../shell/ev-window.c:5040
+#: ../previewer/ev-previewer-window.c:294 ../shell/ev-window.c:5444
 msgid "Shrink the document"
 msgstr "صغÙ?ر اÙ?Ù?ستÙ?د"
 
-#: ../previewer/ev-previewer-window.c:266 ../libview/ev-print-operation.c:1315
+#: ../previewer/ev-previewer-window.c:297 ../libview/ev-print-operation.c:1307
 msgid "Print"
 msgstr "اطبع"
 
-#: ../previewer/ev-previewer-window.c:267 ../shell/ev-window.c:5008
+#: ../previewer/ev-previewer-window.c:298 ../shell/ev-window.c:5410
 msgid "Print this document"
 msgstr "اطبع Ù?ذا اÙ?Ù?ستÙ?د"
 
-#: ../previewer/ev-previewer-window.c:273 ../shell/ev-window.c:5152
+#: ../previewer/ev-previewer-window.c:342 ../shell/ev-window.c:5556
 msgid "_Best Fit"
 msgstr "Ø£_Ù?ضÙ? Ù?Ù?ائÙ?Ø©"
 
-#: ../previewer/ev-previewer-window.c:274 ../shell/ev-window.c:5153
+#: ../previewer/ev-previewer-window.c:343 ../shell/ev-window.c:5557
 msgid "Make the current document fill the window"
 msgstr "اجعÙ? اÙ?Ù?ستÙ?د اÙ?حاÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?Ø£ اÙ?Ù?اÙ?ذة"
 
-#: ../previewer/ev-previewer-window.c:276 ../shell/ev-window.c:5155
+#: ../previewer/ev-previewer-window.c:345 ../shell/ev-window.c:5559
 msgid "Fit Page _Width"
 msgstr "Ù?ائÙ? عر_ض اÙ?صÙ?حة"
 
-#: ../previewer/ev-previewer-window.c:277 ../shell/ev-window.c:5156
+#: ../previewer/ev-previewer-window.c:346 ../shell/ev-window.c:5560
 msgid "Make the current document fill the window width"
 msgstr "اجعÙ? اÙ?Ù?ستÙ?د اÙ?حاÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?Ø£ اÙ?Ù?اÙ?ذة باÙ?عرض"
 
-#: ../previewer/ev-previewer-window.c:460 ../shell/ev-window.c:5223
+#: ../previewer/ev-previewer-window.c:558 ../shell/ev-window.c:5661
 msgid "Page"
 msgstr "صÙ?حة"
 
-#: ../previewer/ev-previewer-window.c:461 ../shell/ev-window.c:5224
+#: ../previewer/ev-previewer-window.c:559 ../shell/ev-window.c:5662
 msgid "Select Page"
 msgstr "اختر صÙ?حة"
 
@@ -538,6 +506,7 @@ msgid "Subject:"
 msgstr "اÙ?Ù?Ù?ضÙ?ع:"
 
 #: ../properties/ev-properties-view.c:63
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:160
 msgid "Author:"
 msgstr "اÙ?Ù?ؤÙ?Ù?:"
 
@@ -581,7 +550,7 @@ msgstr "اÙ?Ø£Ù?Ù?:"
 msgid "Paper Size:"
 msgstr "Ù?Ù?اس اÙ?Ù?رÙ?:"
 
-#: ../properties/ev-properties-view.c:211 ../libview/ev-print-operation.c:1896
+#: ../properties/ev-properties-view.c:188 ../libview/ev-print-operation.c:1865
 msgid "None"
 msgstr "Ù?ا Ø´Ù?Ø¡"
 
@@ -591,30 +560,30 @@ msgstr "Ù?ا Ø´Ù?Ø¡"
 #. * Do *not* translate it to "predefinito:mm", if it
 #. * it isn't default:mm or default:inch it will not work
 #.
-#: ../properties/ev-properties-view.c:240
+#: ../properties/ev-properties-view.c:217
 msgid "default:mm"
 msgstr "default:mm"
 
-#: ../properties/ev-properties-view.c:284
+#: ../properties/ev-properties-view.c:261
 #, c-format
 msgid "%.0f Ã? %.0f mm"
 msgstr "%I.0f Ã? %I.0f Ù?Ù?"
 
-#: ../properties/ev-properties-view.c:288
+#: ../properties/ev-properties-view.c:265
 #, c-format
 msgid "%.2f Ã? %.2f inch"
 msgstr "%I.2f Ã? %I.2f بÙ?صة"
 
 #. Note to translators: first placeholder is the paper name (eg.
 #. * A4), second placeholder is the paper size (eg. 297x210 mm)
-#: ../properties/ev-properties-view.c:312
+#: ../properties/ev-properties-view.c:289
 #, c-format
 msgid "%s, Portrait (%s)"
 msgstr "%sØ? Ø·Ù?Ù?Ù? (%s)"
 
 #. Note to translators: first placeholder is the paper name (eg.
 #. * A4), second placeholder is the paper size (eg. 297x210 mm)
-#: ../properties/ev-properties-view.c:319
+#: ../properties/ev-properties-view.c:296
 #, c-format
 msgid "%s, Landscape (%s)"
 msgstr "%sØ? عرضÙ?Ù? (%s)"
@@ -629,49 +598,55 @@ msgstr "(%Id Ù?Ù? %Id)"
 msgid "of %d"
 msgstr "Ù?Ù? %Id"
 
+#. Create tree view
+#: ../libview/ev-loading-window.c:76 ../shell/ev-sidebar-annotations.c:133
+#: ../shell/ev-sidebar-layers.c:125 ../shell/ev-sidebar-links.c:262
+msgid "Loadingâ?¦"
+msgstr "Ù?Ø­Ù?Ù?Ù?â?¦"
+
 #. Initial state
-#: ../libview/ev-print-operation.c:341
+#: ../libview/ev-print-operation.c:334
 msgid "Preparing to printâ?¦"
 msgstr "Ù?حضÙ?ر Ù?Ù?طباعةâ?¦"
 
-#: ../libview/ev-print-operation.c:343
+#: ../libview/ev-print-operation.c:336
 msgid "Finishingâ?¦"
 msgstr "Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?â?¦"
 
-#: ../libview/ev-print-operation.c:345
+#: ../libview/ev-print-operation.c:338
 #, c-format
 msgid "Printing page %d of %dâ?¦"
 msgstr "Ù?طبع اÙ?صÙ?حة %Id Ù?Ù? %Idâ?¦"
 
-#: ../libview/ev-print-operation.c:1169
+#: ../libview/ev-print-operation.c:1161
 msgid "Printing is not supported on this printer."
 msgstr "Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù? اÙ?طباعة Ù?Ù? Ø®Ù?اÙ? Ù?Ø°Ù? اÙ?طابعة"
 
-#: ../libview/ev-print-operation.c:1234
+#: ../libview/ev-print-operation.c:1226
 msgid "Invalid page selection"
 msgstr "اختÙ?ار صÙ?حات غÙ?ر سÙ?Ù?Ù?"
 
-#: ../libview/ev-print-operation.c:1235
+#: ../libview/ev-print-operation.c:1227
 msgid "Warning"
 msgstr "تحذÙ?ر"
 
-#: ../libview/ev-print-operation.c:1237
+#: ../libview/ev-print-operation.c:1229
 msgid "Your print range selection does not include any pages"
 msgstr "Ù?دÙ? اÙ?طباعة اÙ?Ø°Ù? اخترتÙ? Ù?ا Ù?Ø´Ù?Ù? Ø£Ù? صÙ?حات"
 
-#: ../libview/ev-print-operation.c:1891
+#: ../libview/ev-print-operation.c:1860
 msgid "Page Scaling:"
 msgstr "تحجÙ?Ù? اÙ?صÙ?حة:"
 
-#: ../libview/ev-print-operation.c:1897
+#: ../libview/ev-print-operation.c:1866
 msgid "Shrink to Printable Area"
-msgstr "Ù?صÙ?ر Ø¥Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?Ø© اÙ?Ù?طبÙ?عة"
+msgstr "Ù?Ù?Ù?ص Ø¥Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?Ø© اÙ?Ù?طبÙ?عة"
 
-#: ../libview/ev-print-operation.c:1898
+#: ../libview/ev-print-operation.c:1867
 msgid "Fit to Printable Area"
 msgstr "Ù?ائÙ? اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?Ø© اÙ?Ù?طبÙ?عة"
 
-#: ../libview/ev-print-operation.c:1901
+#: ../libview/ev-print-operation.c:1870
 msgid ""
 "Scale document pages to fit the selected printer page. Select from one of "
 "the following:\n"
@@ -684,118 +659,124 @@ msgid ""
 "â?¢ \"Fit to Printable Area\": Document pages are enlarged or reduced as "
 "required to fit the printable area of the printer page.\n"
 msgstr ""
+"تحجÙ?Ù? صÙ?حات اÙ?Ù?ستÙ?د Ù?تÙ?اسب صÙ?حة اÙ?طابعة اÙ?Ù?ختارة. اختر Ù?احدا Ù?Ù? اÙ?تاÙ?Ù?:\n"
+"\n"
+"â?¢ \"Ù?ا\": Ù?ا تحجÙ?Ù? Ù?Ù?صÙ?حات.\n"
+"\n"
+"â?¢ \"Ù?Ù?Ù?ص Ø¥Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?Ø© اÙ?Ù?طبÙ?عة\": صÙ?حات اÙ?Ù?ستÙ?د اÙ?Ø£Ù?بر Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?Ø© اÙ?Ù?ابÙ?Ø© "
+"Ù?Ù?طباعة ستÙ?Ù?ص Ù?تÙ?اسب صÙ?حة اÙ?طابعة.\n"
+"\n"
+"â?¢ \"Ù?ائÙ? اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?Ø© اÙ?Ù?طبÙ?عة\": ستÙ?بر Ø£Ù? تصغر صÙ?حات اÙ?Ù?ستÙ?د بÙ?ا Ù?Ù?اسب اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?Ø© "
+"اÙ?Ù?طبÙ?عة.\n"
 
-#: ../libview/ev-print-operation.c:1913
+#: ../libview/ev-print-operation.c:1882
 msgid "Auto Rotate and Center"
 msgstr "دÙ?Ù?ر تÙ?Ù?ائÙ?ا Ù?Ù?سÙ?Ø·"
 
-#: ../libview/ev-print-operation.c:1916
+#: ../libview/ev-print-operation.c:1885
 msgid ""
 "Rotate printer page orientation of each page to match orientation of each "
 "document page. Document pages will be centered within the printer page."
 msgstr ""
+"دÙ?Ù?ر اتجاÙ? صÙ?حة اÙ?طابعة Ù?Ù?طابÙ? اتجاÙ? Ù?Ù? صÙ?حة Ù?Ù? اÙ?Ù?ستÙ?د. ستÙ?Ù?سÙ?Ø· صÙ?حات اÙ?Ù?ستÙ?د "
+"Ù?Ù? صÙ?حة اÙ?طابعة."
 
-#: ../libview/ev-print-operation.c:1921
+#: ../libview/ev-print-operation.c:1890
 msgid "Select page size using document page size"
 msgstr "اختر حجÙ? اÙ?صÙ?حة طبÙ?ا Ù?حجÙ? صÙ?حة اÙ?Ù?ستÙ?د"
 
-#: ../libview/ev-print-operation.c:1923
+#: ../libview/ev-print-operation.c:1892
 msgid ""
 "When enabled, each page will be printed on the same size paper as the "
 "document page."
-msgstr ""
+msgstr "عÙ?د تÙ?عÙ?Ù?Ù? ستطبع Ù?Ù? صÙ?حة عÙ?Ù? Ù?رÙ? Ù?Ù? Ù?Ù?س حجÙ? صÙ?حة اÙ?Ù?ستÙ?د."
 
-#: ../libview/ev-print-operation.c:2005
+#: ../libview/ev-print-operation.c:1974
 msgid "Page Handling"
 msgstr "Ù?عاÙ?جة اÙ?صÙ?حات"
 
-#: ../libview/ev-jobs.c:1434
+#: ../libview/ev-jobs.c:1531
 #, c-format
 msgid "Failed to print page %d: %s"
 msgstr "تعذر طبع اÙ?صÙ?حة %d:â?? %s"
 
-#: ../libview/ev-view-accessible.c:41
+#: ../libview/ev-view-accessible.c:46
 msgid "Scroll Up"
 msgstr "Ù?Ù?Ù? Ù?أعÙ?Ù?"
 
-#: ../libview/ev-view-accessible.c:42
+#: ../libview/ev-view-accessible.c:47
 msgid "Scroll Down"
 msgstr "Ù?Ù?Ù? Ù?أسÙ?Ù?"
 
-#: ../libview/ev-view-accessible.c:48
+#: ../libview/ev-view-accessible.c:53
 msgid "Scroll View Up"
 msgstr "Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?Ø´Ù?د Ù?أعÙ?Ù?"
 
-#: ../libview/ev-view-accessible.c:49
+#: ../libview/ev-view-accessible.c:54
 msgid "Scroll View Down"
 msgstr "Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?Ø´Ù?د Ù?أسÙ?Ù?"
 
-#: ../libview/ev-view-accessible.c:533
+#: ../libview/ev-view-accessible.c:882
 msgid "Document View"
 msgstr "Ù?Ø´Ù?د اÙ?Ù?ستÙ?د"
 
-#: ../libview/ev-view-presentation.c:669
+#: ../libview/ev-view-presentation.c:672
 msgid "Jump to page:"
 msgstr "اÙ?Ù?ز Ø¥Ù?Ù? اÙ?صÙ?حة:"
 
-#: ../libview/ev-view-presentation.c:979
+#: ../libview/ev-view-presentation.c:968
 msgid "End of presentation. Click to exit."
 msgstr "Ù?Ù?اÙ?Ø© اÙ?عرض. اÙ?Ù?ر Ù?تخرج."
 
-#: ../libview/ev-view.c:1724
+#: ../libview/ev-view.c:1756
 msgid "Go to first page"
 msgstr "اذÙ?ب Ø¥Ù?Ù? اÙ?صÙ?حة اÙ?Ø£Ù?Ù?Ù?"
 
-#: ../libview/ev-view.c:1726
+#: ../libview/ev-view.c:1758
 msgid "Go to previous page"
 msgstr "اذÙ?ب Ø¥Ù?Ù? اÙ?صÙ?حة اÙ?سابÙ?Ø©"
 
-#: ../libview/ev-view.c:1728
+#: ../libview/ev-view.c:1760
 msgid "Go to next page"
 msgstr "اذÙ?ب Ø¥Ù?Ù? اÙ?صÙ?حة اÙ?تاÙ?Ù?Ø©"
 
-#: ../libview/ev-view.c:1730
+#: ../libview/ev-view.c:1762
 msgid "Go to last page"
 msgstr "اذÙ?ب Ø¥Ù?Ù? اÙ?صÙ?حة اÙ?أخÙ?رة"
 
-#: ../libview/ev-view.c:1732
+#: ../libview/ev-view.c:1764
 msgid "Go to page"
 msgstr "اذÙ?ب Ø¥Ù?Ù? اÙ?صÙ?حة"
 
-#: ../libview/ev-view.c:1734
+#: ../libview/ev-view.c:1766
 msgid "Find"
 msgstr "ابحث"
 
-#: ../libview/ev-view.c:1762
+#: ../libview/ev-view.c:1794
 #, c-format
 msgid "Go to page %s"
 msgstr "اذÙ?ب Ø¥Ù?Ù? اÙ?صÙ?حة %s"
 
-#: ../libview/ev-view.c:1768
+#: ../libview/ev-view.c:1800
 #, c-format
 msgid "Go to %s on file â??%sâ??"
 msgstr "اذÙ?ب Ø¥Ù?Ù? %s Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù? %s"
 
-#: ../libview/ev-view.c:1771
+#: ../libview/ev-view.c:1803
 #, c-format
 msgid "Go to file â??%sâ??"
 msgstr "اذÙ?ب Ø¥Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù? \"%s\""
 
-#: ../libview/ev-view.c:1779
+#: ../libview/ev-view.c:1811
 #, c-format
 msgid "Launch %s"
 msgstr "أطÙ?Ù?Ù? %s"
 
-#: ../libview/ev-view.c:3926 ../shell/ev-sidebar-layers.c:125
-#: ../shell/ev-sidebar-links.c:262
-msgid "Loadingâ?¦"
-msgstr "Ù?Ø­Ù?Ù?Ù?â?¦"
-
 #: ../shell/eggfindbar.c:320
 msgid "Find:"
 msgstr "ابحث:"
 
-#: ../shell/eggfindbar.c:329 ../shell/ev-window.c:5025
+#: ../shell/eggfindbar.c:329 ../shell/ev-window.c:5427
 msgid "Find Pre_vious"
 msgstr "اÙ?_سابÙ?"
 
@@ -803,7 +784,7 @@ msgstr "اÙ?_سابÙ?"
 msgid "Find previous occurrence of the search string"
 msgstr "ابحث عÙ? اÙ?تÙ?اجد اÙ?سابÙ? Ù?Ù?ص اÙ?بحث"
 
-#: ../shell/eggfindbar.c:337 ../shell/ev-window.c:5023
+#: ../shell/eggfindbar.c:337 ../shell/ev-window.c:5425
 msgid "Find Ne_xt"
 msgstr "اÙ?_تاÙ?Ù?"
 
@@ -819,6 +800,86 @@ msgstr "Ø­_ساس Ù?حاÙ?Ø© اÙ?أحرÙ?"
 msgid "Toggle case sensitive search"
 msgstr "بدÙ?Ù? اÙ?بحث اÙ?حسÙ?اس Ù?حاÙ?Ø© اÙ?أحرÙ?"
 
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:97
+msgid "Icon:"
+msgstr "اÙ?Ø£Ù?Ù?Ù?Ù?Ø©:"
+
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:104
+msgid "Note"
+msgstr "Ù?Ù?احظة"
+
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:105
+msgid "Comment"
+msgstr "تعÙ?Ù?Ù?"
+
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:106
+msgid "Key"
+msgstr "Ù?Ù?تاح"
+
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:107
+msgid "Help"
+msgstr "Ù?ساعدة"
+
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:108
+msgid "New Paragraph"
+msgstr "Ù?Ù?رة جدÙ?دة"
+
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:109
+msgid "Paragraph"
+msgstr "Ù?Ù?رة"
+
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:110
+msgid "Insert"
+msgstr "إدراج"
+
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:111
+msgid "Cross"
+msgstr "صÙ?Ù?ب"
+
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:112
+msgid "Circle"
+msgstr "دائرة"
+
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:113
+msgid "Unknown"
+msgstr "Ù?جÙ?Ù?Ù?"
+
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:139
+msgid "Annotation Properties"
+msgstr "خصائص اÙ?تعÙ?Ù?Ù?ات"
+
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:173
+msgid "Color:"
+msgstr "اÙ?Ù?Ù?Ù?:"
+
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:185
+msgid "Style:"
+msgstr "اÙ?طراز:"
+
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:201
+msgid "Transparent"
+msgstr "Ø´Ù?اÙ?"
+
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:208
+msgid "Opaque"
+msgstr "Ù?عتÙ?"
+
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:219
+msgid "Initial window state:"
+msgstr "حاÙ?Ø© اÙ?Ù?اÙ?ذة اÙ?Ø£Ù?Ù?Ù?Ø©:"
+
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:226
+msgid "Open"
+msgstr "Ù?Ù?تÙ?حة"
+
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:227
+msgid "Close"
+msgstr "Ù?غÙ?Ù?Ø©"
+
+#: ../shell/ev-application.c:1022
+msgid "Running in presentation mode"
+msgstr "Ù?عÙ?Ù? Ù?Ù? Ù?Ù?Ø· اÙ?عرض اÙ?تÙ?دÙ?Ù?Ù?"
+
 #: ../shell/ev-keyring.c:102
 #, c-format
 msgid "Password for document %s"
@@ -834,11 +895,11 @@ msgstr "Ù?Ù?Ø­Ù?Ù?Ù? %s"
 msgid "%d of %d documents converted"
 msgstr "تÙ? تحÙ?Ù?Ù? %d Ù?Ù? %d Ù?ستÙ?دات"
 
-#: ../shell/ev-convert-metadata.c:164 ../shell/ev-convert-metadata.c:179
+#: ../shell/ev-convert-metadata.c:165 ../shell/ev-convert-metadata.c:181
 msgid "Converting metadata"
 msgstr "Ù?Ø­Ù?Ù? اÙ?بÙ?اÙ?ات اÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ø©"
 
-#: ../shell/ev-convert-metadata.c:185
+#: ../shell/ev-convert-metadata.c:187
 msgid ""
 "The metadata format used by Evince has changed, and hence it needs to be "
 "migrated. If the migration is cancelled the metadata storage will not work."
@@ -856,53 +917,53 @@ msgid ""
 "password."
 msgstr "Ù?ذا اÙ?Ù?ستÙ?د Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?راءتÙ? Ø¥Ù?ا بإدخاÙ? Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سر اÙ?صحÙ?حة"
 
-#: ../shell/ev-password-view.c:153 ../shell/ev-password-view.c:269
+#: ../shell/ev-password-view.c:153 ../shell/ev-password-view.c:272
 msgid "_Unlock Document"
 msgstr "ا_Ù?تح Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?ستÙ?د"
 
-#: ../shell/ev-password-view.c:261
+#: ../shell/ev-password-view.c:264
 msgid "Enter password"
 msgstr "أدخÙ? Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سر"
 
-#: ../shell/ev-password-view.c:301
+#: ../shell/ev-password-view.c:304
 msgid "Password required"
 msgstr "Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سر Ù?Ø·Ù?Ù?بة"
 
-#: ../shell/ev-password-view.c:302
+#: ../shell/ev-password-view.c:305
 #, c-format
 msgid ""
 "The document â??%sâ?? is locked and requires a password before it can be opened."
 msgstr "اÙ?Ù?ستÙ?د \"%s\" Ù?Ù?Ù?Ù? Ù? Ù?تطÙ?ب Ù?Ù?Ù?Ø© سر Ù?Ù?Ù?Ù?تح"
 
-#: ../shell/ev-password-view.c:332
+#: ../shell/ev-password-view.c:335
 msgid "_Password:"
 msgstr "_Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سر:"
 
-#: ../shell/ev-password-view.c:365
+#: ../shell/ev-password-view.c:368
 msgid "Forget password _immediately"
 msgstr "ا_Ù?Ù?س Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سر Ù?Ù?را"
 
-#: ../shell/ev-password-view.c:377
+#: ../shell/ev-password-view.c:380
 msgid "Remember password until you _log out"
 msgstr "ت_Ø°Ù?ر Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سر حتÙ? خرÙ?جÙ?"
 
-#: ../shell/ev-password-view.c:389
+#: ../shell/ev-password-view.c:392
 msgid "Remember _forever"
 msgstr "ت_Ø°Ù?ر Ù?Ù?أبد"
 
-#: ../shell/ev-properties-dialog.c:58
+#: ../shell/ev-properties-dialog.c:62
 msgid "Properties"
 msgstr "اÙ?خصائص"
 
-#: ../shell/ev-properties-dialog.c:92
+#: ../shell/ev-properties-dialog.c:95
 msgid "General"
 msgstr "عاÙ?"
 
-#: ../shell/ev-properties-dialog.c:102
+#: ../shell/ev-properties-dialog.c:105
 msgid "Fonts"
 msgstr "خطÙ?Ø·"
 
-#: ../shell/ev-properties-dialog.c:115
+#: ../shell/ev-properties-dialog.c:118
 msgid "Document License"
 msgstr "رخصة اÙ?Ù?ستÙ?د"
 
@@ -915,19 +976,48 @@ msgstr "خط"
 msgid "Gathering font informationâ?¦ %3d%%"
 msgstr "Ù?جÙ?ع Ù?عÙ?Ù?Ù?ات اÙ?خطâ?¦ %3d%%"
 
-#: ../shell/ev-properties-license.c:138
+#: ../shell/ev-properties-license.c:137
 msgid "Usage terms"
 msgstr "شرÙ?Ø· اÙ?استخداÙ?"
 
-#: ../shell/ev-properties-license.c:144
+#: ../shell/ev-properties-license.c:143
 msgid "Text License"
 msgstr "رخصة اÙ?Ù?ص"
 
-#: ../shell/ev-properties-license.c:150
+#: ../shell/ev-properties-license.c:149
 msgid "Further Information"
 msgstr "اÙ?Ù?زÙ?د Ù?Ù? اÙ?Ù?عÙ?Ù?Ù?ات"
 
-#: ../shell/ev-sidebar-attachments.c:712
+#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:161
+msgid "List"
+msgstr "Ù?ائÙ?Ø©"
+
+#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:203 ../shell/ev-sidebar-annotations.c:533
+msgid "Annotations"
+msgstr "اÙ?تعÙ?Ù?Ù?ات"
+
+#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:209
+msgid "Text"
+msgstr "Ù?ص"
+
+#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:210
+msgid "Add text annotation"
+msgstr "أضÙ? تعÙ?Ù?Ù?ا Ù?صÙ?ا"
+
+#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:221
+msgid "Add"
+msgstr "أضÙ?"
+
+#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:364
+msgid "Document contains no annotations"
+msgstr "Ù?ا Ù?Ø­Ù?Ù? اÙ?Ù?ستÙ?د Ø£Ù?Ø© تعÙ?Ù?Ù?ات"
+
+#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:396
+#, c-format
+msgid "Page %d"
+msgstr "صÙ?حة %d"
+
+#: ../shell/ev-sidebar-attachments.c:697
 msgid "Attachments"
 msgstr "اÙ?Ù?رÙ?Ù?ات"
 
@@ -943,99 +1033,99 @@ msgstr "اطبع�"
 msgid "Index"
 msgstr "Ù?Ù?رس"
 
-#: ../shell/ev-sidebar-thumbnails.c:956
+#: ../shell/ev-sidebar-thumbnails.c:938
 msgid "Thumbnails"
 msgstr "Ù?Ù?صغÙ?رات"
 
-#: ../shell/ev-window.c:829
+#: ../shell/ev-window.c:866
 #, c-format
 msgid "Page %s â?? %s"
 msgstr "صÙ?حة %s â??â?? %s"
 
-#: ../shell/ev-window.c:831
+#: ../shell/ev-window.c:868
 #, c-format
 msgid "Page %s"
 msgstr "صÙ?حة %s"
 
-#: ../shell/ev-window.c:1275
+#: ../shell/ev-window.c:1420
 msgid "The document contains no pages"
 msgstr "Ù?ا Ù?Ø­Ù?Ù? اÙ?Ù?ستÙ?د Ø£Ù?Ø© صÙ?حات"
 
-#: ../shell/ev-window.c:1278
+#: ../shell/ev-window.c:1423
 msgid "The document contains only empty pages"
 msgstr "Ù?ا Ù?حتÙ?Ù? اÙ?Ù?ستÙ?د Ø¥Ù?ا صÙ?حات Ù?ارغة"
 
-#: ../shell/ev-window.c:1472 ../shell/ev-window.c:1638
+#: ../shell/ev-window.c:1625 ../shell/ev-window.c:1791
 msgid "Unable to open document"
 msgstr "تعذر Ù?تح اÙ?Ù?ستÙ?د"
 
-#: ../shell/ev-window.c:1609
+#: ../shell/ev-window.c:1762
 #, c-format
 msgid "Loading document from â??%sâ??"
 msgstr "Ù?Ø­Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?ستÙ?د Ù?Ù? â??%sâ??"
 
-#: ../shell/ev-window.c:1751 ../shell/ev-window.c:2028
+#: ../shell/ev-window.c:1904 ../shell/ev-window.c:2183
 #, c-format
 msgid "Downloading document (%d%%)"
 msgstr "Ù?Ù?زÙ?Ù? اÙ?Ù?ستÙ?د (%d%%)"
 
-#: ../shell/ev-window.c:1784
+#: ../shell/ev-window.c:1937
 msgid "Failed to load remote file."
 msgstr "تعذر Ù?تح Ù?Ù?Ù? بعÙ?د."
 
-#: ../shell/ev-window.c:1972
+#: ../shell/ev-window.c:2127
 #, c-format
 msgid "Reloading document from %s"
 msgstr "Ù?عÙ?د تحÙ?Ù?Ù? اÙ?Ù?ستÙ?د %s"
 
-#: ../shell/ev-window.c:2004
+#: ../shell/ev-window.c:2159
 msgid "Failed to reload document."
 msgstr "تعذر إعادة تحÙ?Ù?Ù? اÙ?Ù?ستÙ?د."
 
-#: ../shell/ev-window.c:2159
+#: ../shell/ev-window.c:2314
 msgid "Open Document"
 msgstr "اÙ?تح Ù?ستÙ?د"
 
-#: ../shell/ev-window.c:2423
+#: ../shell/ev-window.c:2612
 #, c-format
 msgid "Saving document to %s"
 msgstr "Ù?Ø­Ù?ظ اÙ?Ù?ستÙ?د Ù?Ù? %s"
 
-#: ../shell/ev-window.c:2426
+#: ../shell/ev-window.c:2615
 #, c-format
 msgid "Saving attachment to %s"
 msgstr "Ù?Ø­Ù?ظ اÙ?Ù?رÙ?Ù? Ù?Ù? %s"
 
-#: ../shell/ev-window.c:2429
+#: ../shell/ev-window.c:2618
 #, c-format
 msgid "Saving image to %s"
 msgstr "Ù?Ø­Ù?ظ اÙ?صÙ?رة Ù?Ù? %s"
 
-#: ../shell/ev-window.c:2473 ../shell/ev-window.c:2573
+#: ../shell/ev-window.c:2662 ../shell/ev-window.c:2762
 #, c-format
 msgid "The file could not be saved as â??%sâ??."
 msgstr "تعذر Ø­Ù?ظ اÙ?Ù?Ù?Ù? باسÙ? \"%s\""
 
-#: ../shell/ev-window.c:2504
+#: ../shell/ev-window.c:2693
 #, c-format
 msgid "Uploading document (%d%%)"
 msgstr "Ù?رÙ?ع اÙ?Ù?ستÙ?د (%d%%)"
 
-#: ../shell/ev-window.c:2508
+#: ../shell/ev-window.c:2697
 #, c-format
 msgid "Uploading attachment (%d%%)"
 msgstr "Ù?رÙ?ع اÙ?Ù?رÙ?Ù? (%d%%)"
 
-#: ../shell/ev-window.c:2512
+#: ../shell/ev-window.c:2701
 #, c-format
 msgid "Uploading image (%d%%)"
 msgstr "Ù?رÙ?ع اÙ?صÙ?رة (%d%%)"
 
-#: ../shell/ev-window.c:2634
+#: ../shell/ev-window.c:2825
 msgid "Save a Copy"
 msgstr "احÙ?ظ Ù?سخة"
 
-#: ../shell/ev-window.c:2939
+#: ../shell/ev-window.c:3110
 #, c-format
 msgid "%d pending job in queue"
 msgid_plural "%d pending jobs in queue"
@@ -1046,43 +1136,70 @@ msgstr[3] "%Id Ù?Ù?اÙ? Ù?Ù?تظرة Ù?Ù? اÙ?طابÙ?ر"
 msgstr[4] "%Id Ù?Ù?Ù?Ø© Ù?Ù?تظرة Ù?Ù? اÙ?طابÙ?ر"
 msgstr[5] "%Id Ù?Ù?Ù?Ø© Ù?Ù?تظرة Ù?Ù? اÙ?طابÙ?ر"
 
-#: ../shell/ev-window.c:3052
+#: ../shell/ev-window.c:3223
 #, c-format
 msgid "Printing job â??%sâ??"
 msgstr "Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?طبع â??%sâ??"
 
-#: ../shell/ev-window.c:3255
+#: ../shell/ev-window.c:3400
+msgid ""
+"Document contains form fields that have been filled out. If you don't save a "
+"copy, changes will be permanently lost."
+msgstr "Ù?حتÙ?Ù? اÙ?Ù?ستÙ?د عÙ?Ù? استÙ?ارة Ù?Ù?Ù?ئتØ? إذا Ù?Ù? تحÙ?ظ Ù?سخة Ù?ستضÙ?ع Ù?Ø°Ù? اÙ?تعدÙ?Ù?ات."
+
+#: ../shell/ev-window.c:3404
+msgid ""
+"Document contains new or modified annotations. If you don't save a copy, "
+"changes will be permanently lost."
+msgstr ""
+"Ù?حتÙ?Ù? اÙ?Ù?ستÙ?د عÙ?Ù? تعÙ?Ù?Ù?ات جدÙ?دة Ø£Ù? Ù?عدÙ?Ø©Ø? إذا Ù?Ù? تحÙ?ظ Ù?سخة Ù?ستضÙ?ع Ù?Ø°Ù? "
+"اÙ?تعدÙ?Ù?ات."
+
+#: ../shell/ev-window.c:3411
+#, c-format
+msgid "Save a copy of document â??%sâ?? before closing?"
+msgstr "أأحÙ?ظ Ù?سخة Ù?Ù? اÙ?Ù?ستÙ?د \"%s\" Ù?بÙ? غÙ?Ù?Ù?Ø?"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3430
+msgid "Close _without Saving"
+msgstr "أغÙ?Ù? _دÙ?Ù? Ø­Ù?ظ"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3434
+msgid "Save a _Copy"
+msgstr "احÙ?ظ _Ù?سخة"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3508
 #, c-format
 msgid "Wait until print job â??%sâ?? finishes before closing?"
 msgstr "أأÙ?تظر حتÙ? تÙ?تÙ?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?Ø© â??%sâ?? Ù?بÙ? اÙ?غÙ?Ù?Ø?"
 
-#: ../shell/ev-window.c:3258
+#: ../shell/ev-window.c:3511
 #, c-format
 msgid ""
 "There are %d print jobs active. Wait until print finishes before closing?"
 msgstr "تÙ?جد %d Ù?Ù?اÙ? طباعة Ù?شطة. أأÙ?تظر حتÙ? تÙ?تÙ?Ù? اÙ?طباعة Ù?بÙ? اÙ?غÙ?Ù?Ø?"
 
-#: ../shell/ev-window.c:3270
+#: ../shell/ev-window.c:3523
 msgid "If you close the window, pending print jobs will not be printed."
 msgstr "إذا أغÙ?Ù?ت اÙ?Ù?اÙ?ذة Ù?Ù? تÙ?طبع اÙ?Ù?Ù?اÙ? اÙ?Ù?Ù?تظرة."
 
-#: ../shell/ev-window.c:3274
+#: ../shell/ev-window.c:3527
 msgid "Cancel _print and Close"
 msgstr "Ø£Ù?غÙ? اÙ?_طباعة Ù?أغÙ?Ù?"
 
-#: ../shell/ev-window.c:3278
+#: ../shell/ev-window.c:3531
 msgid "Close _after Printing"
 msgstr "أغÙ?Ù? ب_عد اÙ?طباعة"
 
-#: ../shell/ev-window.c:3836
+#: ../shell/ev-window.c:4151
 msgid "Toolbar Editor"
 msgstr "Ù?حرر شرÙ?Ø· اÙ?أدÙ?ات"
 
-#: ../shell/ev-window.c:3968
+#: ../shell/ev-window.c:4318
 msgid "There was an error displaying help"
 msgstr "حدث خطأ أثÙ?اء عرض اÙ?Ù?ساعدة"
 
-#: ../shell/ev-window.c:4179
+#: ../shell/ev-window.c:4530
 #, c-format
 msgid ""
 "Document Viewer\n"
@@ -1091,7 +1208,7 @@ msgstr ""
 "عارض اÙ?Ù?ستÙ?دات\n"
 "باستخداÙ? %s â??(%s)"
 
-#: ../shell/ev-window.c:4210
+#: ../shell/ev-window.c:4561
 msgid ""
 "Evince is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
@@ -1102,7 +1219,7 @@ msgstr ""
 "Ù?اÙ?تÙ? Ù?شرتÙ?ا Ù?Ù?ظÙ?Ø© اÙ?برÙ?جÙ?ات اÙ?حرةØ? سÙ?اء Ù?اÙ?ت اÙ?إصدارة 2 Ù?Ù?رخصة Ø£Ù? Ø£Ù? إصدارة "
 "بعدÙ?ا حسب اÙ?رغبة. \n"
 
-#: ../shell/ev-window.c:4214
+#: ../shell/ev-window.c:4565
 msgid ""
 "Evince is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
@@ -1113,25 +1230,26 @@ msgstr ""
 "صÙ?احÙ?Ø© اÙ?عرض Ù?Ù? اÙ?سÙ?Ù? Ø£Ù? تÙ?اÙ?Ù?Ù? Ù?ع Ø£Ù? استخداÙ? Ù?حدد. Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?راجعة اÙ?رخصة "
 "اÙ?عاÙ?Ø© Ù?جÙ?Ù? Ù?Ù?زÙ?د Ù?Ù? اÙ?تÙ?اصÙ?Ù?. \n"
 
-#: ../shell/ev-window.c:4218
+#: ../shell/ev-window.c:4569
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
-"Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
+"Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
+"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
 msgstr ""
 "Ù?ابد Ù?Ù? Ø£Ù? تÙ?Ù?Ù? Ù?د استÙ?Ù?ت Ù?سخة Ù?Ù? رخصة جÙ?Ù? اÙ?عاÙ?Ø© Ù?ع جÙ?اءØ? Ù?Ù? حاÙ? عدÙ? "
-"استÙ?اÙ?Ù? Ù?Ø°Ù?Ù?Ø? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?اتبة Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, "
-"Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
+"استÙ?اÙ?Ù? Ù?Ø°Ù?Ù?Ø? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?اتبة:\n"
+"Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA "
+"02110-1301 USA\n"
 
-#: ../shell/ev-window.c:4243
+#: ../shell/ev-window.c:4594
 msgid "Evince"
 msgstr "جÙ?اء"
 
-#: ../shell/ev-window.c:4246
+#: ../shell/ev-window.c:4597
 msgid "© 1996â??2009 The Evince authors"
 msgstr "© 1996-2009 Ù?Ù?ؤÙ?Ù?Ù? برÙ?اÙ?ج جÙ?اء"
 
-#: ../shell/ev-window.c:4252
+#: ../shell/ev-window.c:4603
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Ù?رÙ?Ù? عربآÙ?ز Ù?Ù?ترجÙ?Ø© http://www.arabeyes.org :\n"
@@ -1141,7 +1259,7 @@ msgstr ""
 #. TRANS: Sometimes this could be better translated as
 #. "%d hit(s) on this page". Therefore this string
 #. contains plural cases.
-#: ../shell/ev-window.c:4503
+#: ../shell/ev-window.c:4869
 #, c-format
 msgid "%d found on this page"
 msgid_plural "%d found on this page"
@@ -1152,315 +1270,319 @@ msgstr[3] "%Id Ù?Ù?جÙ?دة عÙ?Ù? Ù?Ø°Ù? اÙ?صÙ?حة"
 msgstr[4] "%Id Ù?Ù?جÙ?دة عÙ?Ù? Ù?Ø°Ù? اÙ?صÙ?حة"
 msgstr[5] "%Id Ù?Ù?جÙ?دة عÙ?Ù? Ù?Ø°Ù? اÙ?صÙ?حة"
 
-#: ../shell/ev-window.c:4511
+#: ../shell/ev-window.c:4874
+msgid "Not found"
+msgstr "غÙ?ر Ù?Ù?جÙ?د"
+
+#: ../shell/ev-window.c:4880
 #, c-format
 msgid "%3d%% remaining to search"
 msgstr "%I3d%% Ù?تبÙ?Ù?Ø© Ù?Ù?بحث"
 
-#: ../shell/ev-window.c:4988
+#: ../shell/ev-window.c:5393
 msgid "_File"
 msgstr "_Ù?Ù?Ù?"
 
-#: ../shell/ev-window.c:4989
+#: ../shell/ev-window.c:5394
 msgid "_Edit"
 msgstr "_تحرÙ?ر"
 
-#: ../shell/ev-window.c:4990
+#: ../shell/ev-window.c:5395
 msgid "_View"
 msgstr "_عرض"
 
-#: ../shell/ev-window.c:4991
+#: ../shell/ev-window.c:5396
 msgid "_Go"
 msgstr "ا_Ø°Ù?ب"
 
-#: ../shell/ev-window.c:4992
+#: ../shell/ev-window.c:5397
 msgid "_Help"
 msgstr "_Ù?ساعدة"
 
 #. File menu
-#: ../shell/ev-window.c:4995 ../shell/ev-window.c:5263
+#: ../shell/ev-window.c:5400 ../shell/ev-window.c:5701
 msgid "_Openâ?¦"
 msgstr "ا_Ù?تحâ?¦"
 
-#: ../shell/ev-window.c:4996 ../shell/ev-window.c:5264
+#: ../shell/ev-window.c:5401 ../shell/ev-window.c:5702
 msgid "Open an existing document"
 msgstr "اÙ?تح Ù?ستÙ?د Ù?Ù?جÙ?د"
 
-#: ../shell/ev-window.c:4998
+#: ../shell/ev-window.c:5403
 msgid "Op_en a Copy"
 msgstr "اÙ?تح _Ù?سخة"
 
-#: ../shell/ev-window.c:4999
+#: ../shell/ev-window.c:5404
 msgid "Open a copy of the current document in a new window"
 msgstr "اÙ?تح Ù?سخة Ù?Ù? اÙ?Ù?ستÙ?د اÙ?حاÙ?Ù? Ù?Ù? Ù?اÙ?ذة جدÙ?دة"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5001
+#: ../shell/ev-window.c:5406
 msgid "_Save a Copyâ?¦"
 msgstr "احÙ?ظ _Ù?سخةâ?¦"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5002
+#: ../shell/ev-window.c:5407
 msgid "Save a copy of the current document"
 msgstr "احÙ?ظ Ù?سخة Ù?Ù? اÙ?Ù?ستÙ?د اÙ?حاÙ?Ù?"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5004
-msgid "Page Set_upâ?¦"
-msgstr "Ø¥_عداد اÙ?صÙ?حةâ?¦"
-
-#: ../shell/ev-window.c:5005
-msgid "Set up the page settings for printing"
-msgstr "اضبط إعدادات طباعة اÙ?صÙ?حة"
-
-#: ../shell/ev-window.c:5007
+#: ../shell/ev-window.c:5409
 msgid "_Printâ?¦"
 msgstr "ا_طبع�"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5010
+#: ../shell/ev-window.c:5412
 msgid "P_roperties"
 msgstr "خ_صائص"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5018
+#: ../shell/ev-window.c:5420
 msgid "Select _All"
 msgstr "اختر _اÙ?Ù?Ù?"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5020
+#: ../shell/ev-window.c:5422
 msgid "_Findâ?¦"
 msgstr "ا_بحث�"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5021
+#: ../shell/ev-window.c:5423
 msgid "Find a word or phrase in the document"
 msgstr "ابحث عÙ? Ù?Ù?Ù?Ø© Ø£Ù? عبارة Ù?Ù? اÙ?Ù?ستÙ?د"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5027
+#: ../shell/ev-window.c:5429
 msgid "T_oolbar"
 msgstr "Ø´_رÙ?Ø· اÙ?أدÙ?ات"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5029
+#: ../shell/ev-window.c:5431
 msgid "Rotate _Left"
 msgstr "استدر Ù?_سارÙ?ا"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5031
+#: ../shell/ev-window.c:5433
 msgid "Rotate _Right"
 msgstr "استدر Ù?_Ù?Ù?Ù?Ù?ا"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5042
+#: ../shell/ev-window.c:5435
+msgid "Save Current Settings as _Default"
+msgstr "اجعÙ? اÙ?إعدادات اÙ?حاÙ?Ù?Ø© اÙ?_Ù?بدئÙ?Ø©"
+
+#: ../shell/ev-window.c:5446
 msgid "_Reload"
 msgstr "Ø£_عد اÙ?تحÙ?Ù?Ù?"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5043
+#: ../shell/ev-window.c:5447
 msgid "Reload the document"
 msgstr "أعد تحÙ?Ù?Ù? اÙ?Ù?ستÙ?د"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5046
+#: ../shell/ev-window.c:5450
 msgid "Auto_scroll"
 msgstr "Ù?Ù? _تÙ?Ù?ائÙ?"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5056
+#: ../shell/ev-window.c:5460
 msgid "_First Page"
 msgstr "اÙ?صÙ?حة اÙ?Ø£_Ù?Ù?Ù?"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5057
+#: ../shell/ev-window.c:5461
 msgid "Go to the first page"
 msgstr "اذÙ?ب Ø¥Ù?Ù? اÙ?صÙ?حة اÙ?Ø£Ù?Ù?Ù?"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5059
+#: ../shell/ev-window.c:5463
 msgid "_Last Page"
 msgstr "اÙ?صÙ?حة اÙ?Ø£_Ø®Ù?رة"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5060
+#: ../shell/ev-window.c:5464
 msgid "Go to the last page"
 msgstr "اذÙ?ب Ø¥Ù?Ù? اÙ?صÙ?حة اÙ?أخÙ?رة"
 
 #. Help menu
-#: ../shell/ev-window.c:5064
+#: ../shell/ev-window.c:5468
 msgid "_Contents"
 msgstr "اÙ?Ù?_حتÙ?Ù?ات"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5067
+#: ../shell/ev-window.c:5471
 msgid "_About"
 msgstr "_عÙ?Ù?"
 
 #. Toolbar-only
-#: ../shell/ev-window.c:5071
+#: ../shell/ev-window.c:5475
 msgid "Leave Fullscreen"
 msgstr "غادÙ?ر Ù?Ù?Ø· Ù?Ù?Ø¡ اÙ?شاشة"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5072
+#: ../shell/ev-window.c:5476
 msgid "Leave fullscreen mode"
 msgstr "غادÙ?ر Ù?Ù?Ø· Ù?Ù?Ø¡ اÙ?شاشة"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5074
+#: ../shell/ev-window.c:5478
 msgid "Start Presentation"
 msgstr "ابدأ اÙ?عرض اÙ?تÙ?دÙ?Ù?Ù?"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5075
+#: ../shell/ev-window.c:5479
 msgid "Start a presentation"
 msgstr "ابدأ عرض تÙ?دÙ?Ù?Ù?"
 
 #. View Menu
-#: ../shell/ev-window.c:5134
+#: ../shell/ev-window.c:5538
 msgid "_Toolbar"
 msgstr "_شرÙ?Ø· اÙ?أدÙ?ات"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5135
+#: ../shell/ev-window.c:5539
 msgid "Show or hide the toolbar"
 msgstr "اظÙ?ر Ø£Ù? اخÙ?Ù? شرÙ?Ø· اÙ?أدÙ?ات"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5137
+#: ../shell/ev-window.c:5541
 msgid "Side _Pane"
 msgstr "اÙ?_Ù?Ù?حة اÙ?جاÙ?بÙ?Ø©"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5138
+#: ../shell/ev-window.c:5542
 msgid "Show or hide the side pane"
 msgstr "اظÙ?ر Ø£Ù? اخÙ?Ù? اÙ?Ù?Ù?حة اÙ?جاÙ?بÙ?Ø©"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5140
+#: ../shell/ev-window.c:5544
 msgid "_Continuous"
 msgstr "Ù?_ستÙ?ر"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5141
+#: ../shell/ev-window.c:5545
 msgid "Show the entire document"
 msgstr "اعرض Ù?اÙ?Ù? اÙ?Ù?ستÙ?د"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5143
+#: ../shell/ev-window.c:5547
 msgid "_Dual"
 msgstr "_Ù?زدÙ?ج"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5144
+#: ../shell/ev-window.c:5548
 msgid "Show two pages at once"
 msgstr "اعرض صÙ?حتÙ?Ù? Ù?Ù? Ù?Ù? Ù?رة"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5146
+#: ../shell/ev-window.c:5550
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "_Ù?Ù?Ø¡ اÙ?شاشة"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5147
+#: ../shell/ev-window.c:5551
 msgid "Expand the window to fill the screen"
 msgstr "Ù?دÙ?د اÙ?Ù?اÙ?ذة Ù?تÙ?Ù?Ø£ اÙ?شاشة"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5149
+#: ../shell/ev-window.c:5553
 msgid "Pre_sentation"
 msgstr "_عرض تÙ?دÙ?Ù?Ù?"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5150
+#: ../shell/ev-window.c:5554
 msgid "Run document as a presentation"
 msgstr "شغÙ?Ù? اÙ?Ù?ستÙ?د Ù?عرض تÙ?دÙ?Ù?Ù?"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5158
+#: ../shell/ev-window.c:5562
 msgid "_Inverted Colors"
 msgstr "Ø£Ù?Ù?اÙ? _Ù?عÙ?Ù?سة"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5159
+#: ../shell/ev-window.c:5563
 msgid "Show page contents with the colors inverted"
 msgstr "اعرض Ù?حتÙ?Ù?ات اÙ?صÙ?حة بأÙ?Ù?اÙ? Ù?عÙ?Ù?سة"
 
 #. Links
-#: ../shell/ev-window.c:5167
+#: ../shell/ev-window.c:5571
 msgid "_Open Link"
 msgstr "ا_Ù?تح اÙ?رابط"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5169
+#: ../shell/ev-window.c:5573
 msgid "_Go To"
 msgstr "ا_Ø°Ù?ب Ø¥Ù?Ù?"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5171
+#: ../shell/ev-window.c:5575
 msgid "Open in New _Window"
 msgstr "اÙ?تح Ù?Ù? Ù?اÙ?ذة _جدÙ?دة"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5173
+#: ../shell/ev-window.c:5577
 msgid "_Copy Link Address"
 msgstr "ا_Ù?سخ عÙ?Ù?اÙ? اÙ?رابط"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5175
+#: ../shell/ev-window.c:5579
 msgid "_Save Image Asâ?¦"
 msgstr "ا_Ø­Ù?ظ اÙ?صÙ?رة Ù?â??â?¦"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5177
+#: ../shell/ev-window.c:5581
 msgid "Copy _Image"
 msgstr "اÙ?سخ اÙ?_صÙ?رة"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5182
+#: ../shell/ev-window.c:5583
+msgid "Annotation Propertiesâ?¦"
+msgstr "خصائص اÙ?تعÙ?Ù?Ù?اتâ?¦"
+
+#: ../shell/ev-window.c:5588
 msgid "_Open Attachment"
 msgstr "ا_Ù?تح اÙ?Ù?رÙ?Ù?"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5184
+#: ../shell/ev-window.c:5590
 msgid "_Save Attachment Asâ?¦"
 msgstr "ا_Ø­Ù?ظ اÙ?Ù?رÙ?Ù? باسÙ?â?¦"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5237
+#: ../shell/ev-window.c:5675
 msgid "Zoom"
 msgstr "Ù?رÙ?ب"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5239
+#: ../shell/ev-window.c:5677
 msgid "Adjust the zoom level"
 msgstr "اضبط Ù?ستÙ?Ù? اÙ?تÙ?رÙ?ب"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5249
+#: ../shell/ev-window.c:5687
 msgid "Navigation"
 msgstr "إبحار"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5251
+#: ../shell/ev-window.c:5689
 msgid "Back"
 msgstr "Ø¥Ù?Ù? اÙ?Ø®Ù?Ù?"
 
 #. translators: this is the history action
-#: ../shell/ev-window.c:5254
+#: ../shell/ev-window.c:5692
 msgid "Move across visited pages"
 msgstr "اÙ?تÙ?Ù? عبر اÙ?صÙ?حات اÙ?Ù?Ù?زارة"
 
 #. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:5284
+#: ../shell/ev-window.c:5722
 msgid "Previous"
 msgstr "اÙ?سابÙ?"
 
 #. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:5289
+#: ../shell/ev-window.c:5727
 msgid "Next"
 msgstr "اÙ?تاÙ?Ù?"
 
 #. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:5293
+#: ../shell/ev-window.c:5731
 msgid "Zoom In"
 msgstr "Ù?رÙ?ب"
 
 #. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:5297
+#: ../shell/ev-window.c:5735
 msgid "Zoom Out"
 msgstr "بعÙ?د"
 
 #. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:5305
+#: ../shell/ev-window.c:5743
 msgid "Fit Width"
 msgstr "Ù?ائÙ? اÙ?عرض"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5466 ../shell/ev-window.c:5483
+#: ../shell/ev-window.c:5888 ../shell/ev-window.c:5905
 msgid "Unable to launch external application."
 msgstr "تعذر تشغÙ?Ù? برÙ?اÙ?ج خارجÙ?."
 
-#: ../shell/ev-window.c:5540
+#: ../shell/ev-window.c:5962
 msgid "Unable to open external link"
 msgstr "تعذر Ù?تح Ù?صÙ?Ø© خارجÙ?Ø©"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5707
+#: ../shell/ev-window.c:6129
 msgid "Couldn't find appropriate format to save image"
 msgstr "تعذÙ?ر تحدÙ?د تÙ?سÙ?Ù? Ù?Ù?اسب Ù?Ø­Ù?ظ اÙ?صÙ?رة"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5749
+#: ../shell/ev-window.c:6171
 msgid "The image could not be saved."
 msgstr "تعذر Ø­Ù?ظ اÙ?صÙ?رة."
 
-#: ../shell/ev-window.c:5781
+#: ../shell/ev-window.c:6203
 msgid "Save Image"
 msgstr "احÙ?ظ اÙ?صÙ?رة"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5848
+#: ../shell/ev-window.c:6331
 msgid "Unable to open attachment"
 msgstr "تعذر Ù?تح اÙ?Ù?رÙ?Ù?"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5901
+#: ../shell/ev-window.c:6384
 msgid "The attachment could not be saved."
 msgstr "تعذر Ø­Ù?ظ اÙ?Ù?رÙ?Ù?."
 
-#: ../shell/ev-window.c:5946
+#: ../shell/ev-window.c:6429
 msgid "Save Attachment"
 msgstr "احÙ?ظ اÙ?Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?رÙ?Ù?"
 
@@ -1469,22 +1591,30 @@ msgstr "احÙ?ظ اÙ?Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?رÙ?Ù?"
 msgid "%s â?? Password Required"
 msgstr "â??%s â?? Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سر Ù?Ø·Ù?Ù?بة"
 
-#: ../shell/ev-utils.c:330
+#: ../shell/ev-utils.c:318
 msgid "By extension"
 msgstr "باÙ?اÙ?تداد"
 
-#: ../shell/main.c:70 ../shell/main.c:246
+#: ../shell/main.c:69 ../shell/main.c:274
 msgid "GNOME Document Viewer"
 msgstr "عارÙ?ض Ù?ستÙ?دات جÙ?Ù?Ù?"
 
-#: ../shell/main.c:78
-msgid "The page of the document to display."
-msgstr "صÙ?حة اÙ?Ù?ستÙ?د اÙ?Ù?Ø·Ù?Ù?ب عرضÙ?ا."
+#: ../shell/main.c:77
+msgid "The page label of the document to display."
+msgstr "عÙ?Ù?اÙ? صÙ?حة اÙ?Ù?ستÙ?د اÙ?Ù?Ø·Ù?Ù?ب عرضÙ?ا."
 
-#: ../shell/main.c:78
+#: ../shell/main.c:77
 msgid "PAGE"
 msgstr "صÙ?حة"
 
+#: ../shell/main.c:78
+msgid "The page number of the document to display."
+msgstr "رÙ?Ù? صÙ?حة اÙ?Ù?ستÙ?د اÙ?Ù?Ø·Ù?Ù?ب عرضÙ?ا."
+
+#: ../shell/main.c:78
+msgid "NUMBER"
+msgstr "رÙ?Ù?"
+
 #: ../shell/main.c:79
 msgid "Run evince in fullscreen mode"
 msgstr "شغÙ?Ù? جÙ?اء Ù?Ù? Ù?Ù?Ø· Ù?Ù?Ø¡ اÙ?شاشة"
@@ -1533,6 +1663,42 @@ msgstr ""
 "Ø£Ù?ر صاÙ?Ù?Ø­ باÙ?إضاÙ?Ø© Ø¥Ù?Ù? Ù?تغÙ?رات Ù?Ù?صغÙ?ر اÙ?صÙ?ر اÙ?خاص بÙ?ستÙ?دات PDF. راجع تÙ?Ø«Ù?Ù? "
 "Ù?صغÙ?ر اÙ?صÙ?ر Ù?Ù?Ù?تÙ?س Ù?Ù?Ù?زÙ?د Ù?Ù? اÙ?Ù?عÙ?Ù?Ù?ات"
 
+#~ msgid "Impress Slides"
+#~ msgstr "شرائح Impress"
+
+#~ msgid "No error"
+#~ msgstr "Ù?ا خطأ"
+
+#~ msgid "Not enough memory"
+#~ msgstr "اÙ?ذاÙ?رة غÙ?ر Ù?اÙ?Ù?Ø©"
+
+#~ msgid "Cannot find ZIP signature"
+#~ msgstr "تعذÙ?ر اÙ?عثÙ?ر عÙ?Ù? تÙ?Ù?Ù?ع ZIP"
+
+#~ msgid "Invalid ZIP file"
+#~ msgstr "Ù?Ù?Ù? ZIP غÙ?ر سÙ?Ù?Ù?"
+
+#~ msgid "Multi file ZIPs are not supported"
+#~ msgstr "Ù?ا Ù?Ù?دعÙ? اÙ?عدÙ?د Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?ات Ù?Ù? أرشÙ?Ù? ZIPs Ù?احد"
+
+#~ msgid "Cannot open the file"
+#~ msgstr "Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?تح اÙ?Ù?Ù?Ù?"
+
+#~ msgid "Cannot read data from file"
+#~ msgstr "Ù?Ø´Ù?ت Ù?راءة اÙ?بÙ?اÙ?ات Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?"
+
+#~ msgid "Cannot find file in the ZIP archive"
+#~ msgstr "تعذÙ?ر اÙ?عثÙ?ر عÙ?Ù? Ù?Ù?Ù? Ù?Ù? أرشÙ?Ù? ZIP"
+
+#~ msgid "Unknown error"
+#~ msgstr "خطأ Ù?جÙ?Ù?Ù?"
+
+#~ msgid "Page Set_upâ?¦"
+#~ msgstr "Ø¥_عداد اÙ?صÙ?حةâ?¦"
+
+#~ msgid "Set up the page settings for printing"
+#~ msgstr "اضبط إعدادات طباعة اÙ?صÙ?حة"
+
 #~ msgid "DJVU document has incorrect format"
 #~ msgstr "Ù?Ù?ئة Ù?ستÙ?د DJVU غÙ?ر صحÙ?حة"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]