[deskbar-applet/gnome-2-26] Added Czech help translation by Marek Cernockycommit 39fb8aba06e1fe5238e75360adbb4699c418428c
Author: Petr Kovar <pknbe volny cz>
Date:   Sun Jun 28 18:46:12 2009 +0200

    Added Czech help translation by Marek Cernocky
    
    Reviewed by Lucas Lommer.

 help/cs/cs.po |  639 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 639 insertions(+), 0 deletions(-)
---
diff --git a/help/cs/cs.po b/help/cs/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..4863fea
--- /dev/null
+++ b/help/cs/cs.po
@@ -0,0 +1,639 @@
+# Czech translation of deskbar-applet help.
+# Copyright (C) 2009 the author(s) of deskbar-applet.
+# This file is distributed under the same license as the deskbar-applet help.
+# Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009.
+# Lucas Lommer <llommer svn gnome org>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: deskbar-applet gnome-2-26\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-05-18 16:12+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-24 13:39+0100\n"
+"Last-Translator: Lucas Lommer <llommer svn gnome org>\n"
+"Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: C/legal.xml:2(para)
+msgid ""
+"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
+"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
+"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
+"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
+"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
+"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr ""
+"Je povoleno kopírovat, šíÅ?it a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU "
+"Free Documentation License, verze 1.1 nebo jakékoli další verze vydané "
+"nadací Free Software Foundation; bez nemÄ?nných oddílů, bez textů pÅ?edních "
+"desek a bez textů zadních desek. Kopie této licence je zahrnuta v oddílu "
+"jménem <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">GNU Free Documentation "
+"License</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto pÅ?íruÄ?kou."
+
+#: C/legal.xml:12(para)
+msgid ""
+"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
+"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
+"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
+"section 6 of the license."
+msgstr ""
+"Tato pÅ?íruÄ?ka je souÄ?ástí kolekce pÅ?íruÄ?ek GNOME, distribuovaných pod "
+"licencí GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šíÅ?it oddÄ?lenÄ? od kolekce, "
+"musíte pÅ?iložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence."
+
+#: C/legal.xml:19(para)
+msgid ""
+"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
+"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
+"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
+"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
+"capital letters."
+msgstr ""
+"Mnoho užívaných jmen urÄ?ených k zviditelnÄ?ní produktů nebo služeb jsou "
+"ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a "
+"Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi skuteÄ?nosti, že se "
+"jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s "
+"velkým písmenem na zaÄ?átku."
+
+#: C/legal.xml:35(para)
+msgid ""
+"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
+"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
+"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
+"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
+"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
+"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
+"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
+"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
+"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND "
+"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
+"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
+"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
+"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
+"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
+"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
+"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
+"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
+"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
+"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr ""
+"DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N V PODOBÄ? \"JAK JE\" BEZ ZÃ?RUKY V JAKÃ?KOLIV PODOBÄ?, "
+"NEPOSKYTUJ� SE ANI ODVOZEN� Z�RUKY, Z�RUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVEN� "
+"VERZE, JE BEZCHYBNÃ? NEBO ZÃ?RUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL NEBO "
+"NEPORUÅ ENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPÅ?ESNOSTI A Å PATNÃ?HO PROVEDENÃ? DOKUMENTU, "
+"NEBO JEHO UPRAVEN� VERZE, LEŽ� NA V�S. POKUD KVŮLI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO "
+"JEHO UPRAVEN� VERZI, NASTANE PROBL�M, VY (NIKOLIV PŮVODN� AUTOR NEBO "
+"JAKÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PÅ?EBÃ?RÃ?TE JAKÃ?KOLIV NÃ?KLADY ZA NUTNÃ? Ã?PRAVY, OPRAVY "
+"Ä?I SLUŽBY. TOTO PROHLÃ?Å ENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE ZÃ?KLADNÃ? SOUÄ?Ã?ST TÃ?TO "
+"LICENCE. BEZ TOHOTO PROHL�ŠEN� NEN�, PODLE T�TO DOHODY, POVOLENO UŽ�V�N� ANI "
+"�PRAVY TOHOTO DOKUMENTU; D�LE ZA Ž�DN�CH OKOLNOST� A Ž�DN�CH PR�VN�CH "
+"PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN (VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, "
+"NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV "
+"DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV "
+"DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, "
+"SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE "
+"NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO "
+"NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T "
+"VYVST�VAJ�C�CH Z NEBO VZTAHUJ�C�CH SE K POUŽ�V�N� TOHOTO DOKUMENTU NEBO "
+"UPRAVEN�CH VERZ� DOKUMENTU, I KDYŽ BY TAKOV�TO STRANA BYLA INFORMOVAN� O "
+"MOŽNOSTI TAKOV�HOTO POŠKOZEN�."
+
+#: C/legal.xml:28(para)
+msgid ""
+"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
+"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
+"<placeholder-1/>"
+msgstr ""
+"DOKUMENT A JEHO UPRAVENÃ? VERZE JSOU Å Ã?Å?ENY V SOULADU SE ZNÄ?NÃ?M LICENCE GNU "
+"FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÃ?SLEDUJÃ?CÃ?M USTANOVENÃ?M: <placeholder-1/>"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/deskbar.xml:175(None)
+msgid ""
+"@@image: 'figures/deskbar-applet.png'; md5=5e92f021d6f7348ac64fc38bc8f57eba"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/deskbar-applet.png'; md5=5e92f021d6f7348ac64fc38bc8f57eba"
+
+#: C/deskbar.xml:42(title)
+msgid "Deskbar Applet Manual"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka appletu Deskbar"
+
+#: C/deskbar.xml:45(year)
+msgid "2007"
+msgstr "2007"
+
+#: C/deskbar.xml:46(holder) C/deskbar.xml:51(publishername)
+#: C/deskbar.xml:101(para) C/deskbar.xml:110(para)
+msgid "GNOME Documentation Project"
+msgstr "DokumentaÄ?ní projekt GNOME"
+
+#: C/deskbar.xml:60(para)
+msgid "Deskbar is a quick access and search applet."
+msgstr "Deskbar je applet pro rychlý pÅ?ístup a vyhledávání"
+
+#: C/deskbar.xml:64(firstname)
+msgid "Qing"
+msgstr "Qing"
+
+#: C/deskbar.xml:65(surname)
+msgid "Gan"
+msgstr "Gan"
+
+#: C/deskbar.xml:67(orgname) C/deskbar.xml:74(orgname)
+msgid "Ubuntu Documentation Project"
+msgstr "DokumentaÄ?ní projekt Ubuntu"
+
+#: C/deskbar.xml:71(firstname)
+msgid "Phil"
+msgstr "Phil"
+
+#: C/deskbar.xml:72(surname)
+msgid "Bull"
+msgstr "Bull"
+
+#: C/deskbar.xml:75(email)
+msgid "philbull gmail com"
+msgstr "philbull gmail com"
+
+#: C/deskbar.xml:95(revnumber)
+msgid "Deskbar Applet Manual V2.1"
+msgstr "Návod V2.1 k appletu Deskbar"
+
+#: C/deskbar.xml:96(date)
+msgid "January 2008"
+msgstr "Leden 2008"
+
+#: C/deskbar.xml:98(para)
+msgid "Qing Gan"
+msgstr "Qing Gan"
+
+#: C/deskbar.xml:99(para)
+msgid "Phil Bull <email>philbull gmail com</email>"
+msgstr "Phil Bull <email>philbull gmail com</email>"
+
+#: C/deskbar.xml:105(revnumber)
+msgid "Deskbar Applet Manual V2.0"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka appletu Deskbar verze 2.0"
+
+#: C/deskbar.xml:106(date)
+msgid "December 2006"
+msgstr "Prosinec 2006"
+
+#: C/deskbar.xml:108(para)
+msgid "GNOME Documentation Project <email>gnome-doc-list gnome org</email>"
+msgstr "DokumentaÄ?ní projekt GNOME <email>gnome-doc-list gnome org</email>"
+
+#: C/deskbar.xml:114(releaseinfo)
+msgid "This manual describes version 2.20 of Deskbar."
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka popisuje Deskbar verze 2.20"
+
+#: C/deskbar.xml:118(title)
+msgid "Feedback"
+msgstr "ZpÄ?tná vazba"
+
+#: C/deskbar.xml:119(para)
+msgid ""
+"To report a bug or make a suggestion regarding the Deskbar applet or this "
+"manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:user-guide?feedback-"
+"bugs\" type=\"help\">Feedback section of the GNOME User Guide</ulink>."
+msgstr ""
+"Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepšení vztahující se k appletu "
+"Deskbar nebo této pÅ?íruÄ?ce, postupujte dle instrukcí na stránce <ulink url="
+"\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Stránka s ohlasy na GNOME</ulink>."
+
+#: C/deskbar.xml:128(primary)
+msgid "DESKBAR-APPLET"
+msgstr "DESKBAR-APPLET"
+
+#: C/deskbar.xml:131(primary)
+msgid "deskbar-applet"
+msgstr "deskbar-applet"
+
+#: C/deskbar.xml:138(title)
+msgid "Introduction"
+msgstr "Ã?vod"
+
+#: C/deskbar.xml:139(para)
+msgid ""
+"The Deskbar Applet can be loaded with specific extensions that allow the "
+"user to easily and quickly search various search engines and websites, "
+"lookup words in the dictionary, search for files on the computer, or run "
+"programs, among other things."
+msgstr ""
+"Applet Deskbar umí naÄ?íst různá rozšíÅ?eními, díky kterým může uživatel "
+"snadno a rychle prohledávat různorodé vyhledávací stroje a weby, hledat "
+"slova ve slovníku, vyhledávat soubory v poÄ?ítaÄ?i nebo spouÅ¡tÄ?t programy, "
+"spoleÄ?nÄ? s dalšími vÄ?cmi."
+
+#: C/deskbar.xml:146(title)
+msgid "Adding Deskbar to the panel"
+msgstr "PÅ?idání appletu Deskbar na panel"
+
+#: C/deskbar.xml:147(para)
+msgid "To add Deskbar to a panel:"
+msgstr "Deskbar pÅ?idáte na panel takto:"
+
+#: C/deskbar.xml:150(para)
+msgid ""
+"Right-click on the panel to open the panel popup menu, then choose "
+"<menuchoice><guimenu>Add to Panel</guimenu></menuchoice>."
+msgstr ""
+"KliknÄ?te pravým tlaÄ?ítkem na panel a z kontextové nabídky a vyberte "
+"<menuchoice><guimenu>PÅ?idat na panel</guimenu></menuchoice>."
+
+#: C/deskbar.xml:157(para)
+msgid ""
+"Select Deskbar in the <guilabel>Add to Panel</guilabel> dialog, then click "
+"<guibutton>Add</guibutton>."
+msgstr ""
+"V oknÄ? <guilabel>PÅ?idat na panel</guilabel> vyberte Deskbar a kliknÄ?te na "
+"<guibutton>PÅ?idat</guibutton>."
+
+#: C/deskbar.xml:158(para)
+msgid ""
+"Alternatively, just drag the applet from the dialog to a location on the "
+"panel."
+msgstr ""
+"PÅ?ípadnÄ? můžete applet pÅ?etáhnout pomocí myÅ¡i ze seznamu na požadované místo "
+"na panelu."
+
+#: C/deskbar.xml:161(para)
+msgid ""
+"For more information on adding applets to a panel, see the <ulink url="
+"\"ghelp:user-guide?panels-addobject\" type=\"help\">GNOME User Guide</ulink>."
+msgstr ""
+"Více informací o pÅ?idávání appletů na panely uvádí <ulink url=\"ghelp:user-"
+"guide?panels-addobject\" type=\"help\">Uživatelská pÅ?íruÄ?ka GNOME</ulink>."
+
+#: C/deskbar.xml:168(title)
+msgid "Activating Deskbar"
+msgstr "Aktivace appletu Deskbar"
+
+#: C/deskbar.xml:169(para)
+msgid ""
+"To activate Deskbar, press the Deskbar icon on the panel (see the picture "
+"below)."
+msgstr ""
+"Applet Deskbar aktivujete zmáÄ?knutím ikony Deskbar na panelu (viz "
+"následující obrázek)."
+
+#: C/deskbar.xml:178(phrase)
+msgid "Shows the Deskbar applet."
+msgstr "Zobrazuje applet Deskbar."
+
+#. ==== End of Figure =======================================
+#: C/deskbar.xml:186(para)
+msgid ""
+"Alternatively, press <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>F3</keycap></"
+"keycombo> to activate Deskbar."
+msgstr ""
+"Jinou možností aktivace appletu Deskbar je stisknout <keycombo><keycap>Alt</"
+"keycap><keycap>F3</keycap></keycombo>."
+
+#: C/deskbar.xml:189(title)
+msgid "Sticking the search box to the panel"
+msgstr "PÅ?ilepení vyhledávacího pole k panelu"
+
+#: C/deskbar.xml:190(para)
+msgid ""
+"By default, activating Deskbar will open a new window with a search box in "
+"it. If you would prefer the search box to remain attached to the panel when "
+"you activate Deskbar:"
+msgstr ""
+"Ve výchozím nastavení se pÅ?i aktivaci appletu Deskbar otevÅ?e nové okno s "
+"vyhledávacím polem. Pokud chcete, aby vyhledávací pole pÅ?i aktivaci Deskbaru "
+"radÄ?ji zůstalo pÅ?ipojené u panelu, proveÄ?te toto:"
+
+#: C/deskbar.xml:193(para) C/deskbar.xml:206(para) C/deskbar.xml:246(para)
+#: C/deskbar.xml:262(para) C/deskbar.xml:278(para)
+msgid ""
+"Right-click the Deskbar icon on the panel and select <guilabel>Preferences</"
+"guilabel>."
+msgstr ""
+"KliknÄ?te pravým tlaÄ?ítkem na ikonu Deskbar na panelu a vyberte "
+"<guilabel>Nastavení</guilabel>."
+
+#: C/deskbar.xml:196(para)
+msgid ""
+"Select the <guilabel>General</guilabel> tab and click <guilabel>Stick to "
+"panel</guilabel>."
+msgstr ""
+"PÅ?ejdÄ?te na kartu <guilabel>Obecné</guilabel> a kliknÄ?te na <guilabel>Jako "
+"tlaÄ?ítko v panelu</guilabel>."
+
+#: C/deskbar.xml:202(title)
+msgid "Changing the keyboard shortcut"
+msgstr "ZmÄ?na klávesové zkratky"
+
+#: C/deskbar.xml:203(para)
+msgid "You can change the keyboard shortcut used to activate Deskbar:"
+msgstr "Klávesovou zkratku, která aktivuje applet Deskbar, lze zmÄ?nit:"
+
+#: C/deskbar.xml:209(para)
+msgid "Select the <guilabel>General</guilabel> tab."
+msgstr "PÅ?ejdete na kartu <guilabel>Obecné</guilabel>."
+
+#: C/deskbar.xml:212(para)
+msgid ""
+"Click the text entry labelled <guilabel>Keyboard shortcut to focus</"
+"guilabel>. The text should change to say <guilabel>New accelerator...</"
+"guilabel>"
+msgstr ""
+"KliknÄ?te do textového pole <guilabel>ZamÄ?Å?it za pomoci klávesové zkratky</"
+"guilabel>. Text se zmÄ?ní na <guilabel>Zadejte novou zkratku</guilabel>."
+
+#: C/deskbar.xml:216(para)
+msgid ""
+"Type the new keyboard shortcut that you would like to use. The change will "
+"take effect immediately."
+msgstr ""
+"ZmáÄ?knÄ?te na klávesnici klávesovou zkratku, kterou byste rádi používali. "
+"Volba se ihned objeví."
+
+#: C/deskbar.xml:219(para)
+msgid ""
+"To cancel editing the keyboard shortcut, click anywhere outside the text "
+"entry or press <keycap>Escape</keycap>."
+msgstr ""
+"�pravu klávesové zkratky zrušíte kliknutím mimo textové pole nebo stiskem "
+"<keycap>Escape</keycap>."
+
+#: C/deskbar.xml:224(title)
+msgid "Searching for items"
+msgstr "Hledání položek"
+
+#: C/deskbar.xml:226(title)
+msgid "Performing a search"
+msgstr "Postup pÅ?i vyhledávání"
+
+#: C/deskbar.xml:229(para)
+msgid "Activate Deskbar and type some search terms into the search box."
+msgstr "Aktivujte Deskbar a do vyhledávacího pole napište hledaný termín."
+
+#: C/deskbar.xml:232(para)
+msgid ""
+"Deskbar will recommend some items depending on the search terms you entered."
+msgstr ""
+"Deskbar doporuÄ?í položky mající vztah k termínu, který jste nechali vyhledat."
+
+#: C/deskbar.xml:235(para)
+msgid ""
+"Click the item of your choice. Deskbar will perform the appropriate action "
+"for that item; for example, clicking a web link will cause it to be opened "
+"in your web browser."
+msgstr ""
+"Vyberte si položku a kliknÄ?te na ni. Deskbar provede Ä?innost odpovídající "
+"dané položce, napÅ?. kliknutím na odkaz WWW se tento otevÅ?e ve webovém "
+"prohlížeÄ?i."
+
+#: C/deskbar.xml:238(para)
+msgid ""
+"Some search results have more than one possible action. In this case, a "
+"<quote><guilabel>&gt;</guilabel></quote> is displayed to the right of the "
+"item. When you click on the <quote><guilabel>&gt;</guilabel></quote> you "
+"will get a list of available actions."
+msgstr ""
+"NÄ?které výsledky hledaní mohou mít více možností, jak s nimi naložit. V "
+"takovém pÅ?ípadÄ? se po pravé stranÄ? položky objeví znaÄ?ka "
+"<quote><guilabel>&gt;</guilabel></quote>. Pokud na <quote><guilabel>&gt;</"
+"guilabel></quote> kliknete, zobrazí se možnosti, co vše lze provést."
+
+#: C/deskbar.xml:241(title)
+msgid "Enabling and disabling search extensions"
+msgstr "Povolení a zakázání vyhledávacích rozšíÅ?ení"
+
+#: C/deskbar.xml:242(para)
+msgid ""
+"You can enable and disable search extensions in order to change what types "
+"of search are displayed in the search results. For example, you might wish "
+"to enable the Dictionary extension so that you can look up word definitions "
+"using Deskbar."
+msgstr ""
+"Vyhledávací rozšíÅ?ení můžete povolovat a zakazovat, Ä?ímž ovlivÅ?ujete, jaké "
+"typy hledání se budou zobrazovat ve výsledcích. NapÅ?íklad můžete chtít "
+"povolit rozšíÅ?ení Slovník, abyste pomocí appletu Deskbar mohli hledat "
+"výklady slov."
+
+#: C/deskbar.xml:249(para) C/deskbar.xml:265(para)
+msgid "Select the <guilabel>Searches</guilabel> tab."
+msgstr "PÅ?ejdÄ?te na kartu <guilabel>Hledání</guilabel>."
+
+#: C/deskbar.xml:252(para)
+msgid ""
+"To enable a search extension, select it from the list. To disable a search "
+"extension, deselect it."
+msgstr ""
+"Vyhledávací rozšíÅ?ení povolíte jeho výbÄ?rem v seznamu. Zakážete ho tak, že "
+"zrušíte jeho výbÄ?r."
+
+#: C/deskbar.xml:255(para)
+msgid ""
+"For some search extensions you can click <guibutton>More...</guibutton> to "
+"set additional settings."
+msgstr ""
+"U nÄ?kterých vyhledávacích rozšíÅ?ení je možné provést dodateÄ?ná nastavení "
+"pomocí tlaÄ?ítka <guibutton>Více...</guibutton>."
+
+#: C/deskbar.xml:258(title)
+msgid "Changing the order of search extensions"
+msgstr "ZmÄ?na poÅ?adí vyhledávacích rozšíÅ?ení"
+
+#: C/deskbar.xml:259(para)
+msgid ""
+"You can change the order of the search extensions, so that types of search "
+"which are more important to you are displayed at the start of the search "
+"results."
+msgstr ""
+"PoÅ?adí zobrazení vyhledávacích rozšíÅ?ení lze zmÄ?nit tak, aby se typy "
+"hledání, které jsou pro vás důležitÄ?jší, zobrazovaly na zaÄ?átku seznamu "
+"výsledků."
+
+#: C/deskbar.xml:268(para)
+msgid ""
+"Select the search extension, then click <guibutton>Top</guibutton>, "
+"<guibutton>Up</guibutton>, <guibutton>Down</guibutton> or <guibutton>Bottom</"
+"guibutton> to change the search extension's order."
+msgstr ""
+"Vyberte vyhledávací rozšíÅ?ení a zmÄ?Å?te jeho poÅ?adí klikáním na "
+"<guibutton>Nahoru</guibutton>, <guibutton>Výš</guibutton>, <guibutton>Níž</"
+"guibutton> nebo <guibutton>Dolů</guibutton>."
+
+#: C/deskbar.xml:269(para)
+msgid ""
+"Alternatively, drag and drop the search extensions to change their order."
+msgstr ""
+"PÅ?ípadnÄ? můžete poÅ?adí vyhledávacích rozšíÅ?ení mÄ?nit pÅ?etahováním myší."
+
+#: C/deskbar.xml:274(title)
+msgid "Extensions with errors"
+msgstr "RozšíÅ?ení s chybami"
+
+#: C/deskbar.xml:275(para)
+msgid ""
+"If an extension does not appear in the search results as expected, there may "
+"be a problem with it."
+msgstr ""
+"Pokud se nÄ?které rozšíÅ?ení neobjevuje ve výsledcích hledání, jak byste "
+"oÄ?ekávali, může s ním být nÄ?jaký problém."
+
+#: C/deskbar.xml:281(para)
+msgid "Select the <guilabel>Extensions with Errors</guilabel> tab."
+msgstr "PÅ?ejdÄ?te na kartu <guilabel>RozšíÅ?ení s chybami</guilabel>."
+
+#: C/deskbar.xml:284(para)
+msgid ""
+"To see the reason for an error, select the affected extension from the list. "
+"Information on the error will be shown below the list."
+msgstr ""
+"PÅ?íÄ?inu chyby konkrétního rozšíÅ?ení zobrazíte tak, že v seznamu zvolíte "
+"postižené rozšíÅ?ení a pod seznamem se zobrazí informace o chybÄ?."
+
+#: C/deskbar.xml:291(title)
+msgid "Search history"
+msgstr "Historie vyhledávání"
+
+#: C/deskbar.xml:293(title)
+msgid "Using the history"
+msgstr "Používání historie"
+
+#: C/deskbar.xml:294(para)
+msgid ""
+"The search history is a list of searches which you have made before. Instead "
+"of inputting the same search terms again, you can select a previous search "
+"from the history."
+msgstr ""
+"Historie hledání je seznam hledání, která jste provádÄ?li dÅ?íve. Místo abyste "
+"museli znovu zadávat hledaný termín, staÄ?í když si vyberete pÅ?edchozí "
+"hledání v historii."
+
+#: C/deskbar.xml:297(para)
+msgid "Activate Deskbar."
+msgstr "Aktivujte Deskbar."
+
+#: C/deskbar.xml:300(para)
+msgid ""
+"Click <guibutton>Choose action</guibutton> and select a previous search from "
+"the list."
+msgstr ""
+"KliknÄ?te na tlaÄ?ítko <guibutton>Vybrat akci</guibutton> a v seznamu vyberte "
+"nÄ?které z pÅ?edchozích hledání."
+
+#: C/deskbar.xml:303(para)
+msgid "The search you selected will be performed again."
+msgstr "Vyhledání, které zvolíte, se ihned provede."
+
+#: C/deskbar.xml:308(title)
+msgid "Clearing the history"
+msgstr "Mazání historie"
+
+#: C/deskbar.xml:309(para)
+msgid ""
+"Sometimes you may want to clear your search history. There are two ways of "
+"achieving this:"
+msgstr ""
+"ObÄ?as můžete chtít historii hledání vymazat. Jsou dva způsoby, jak toho "
+"dosáhnout:"
+
+# I can't see such a 'Clear' thing around...
+#: C/deskbar.xml:312(para)
+msgid ""
+"Activate Deskbar and click the <guilabel>Clear</guilabel> button to the "
+"right of the <guibutton>Choose action</guibutton> drop-down list."
+msgstr ""
+"Aktivujte Deskbar a kliknÄ?te na tlaÄ?ítko <guilabel>Vymazat</guilabel> "
+"napravo od vyskakovacího seznamu <guibutton>VýbÄ?r akce</guibutton>."
+
+#: C/deskbar.xml:315(para)
+msgid ""
+"Right-click the Deskbar icon on the panel and select <guilabel>Clear "
+"History</guilabel>."
+msgstr ""
+"KliknÄ?te pravým tlaÄ?ítkem na ikonu appletu Deskbar na panelu a zvolte "
+"<guilabel>Vymazat historii</guilabel>."
+
+#: C/deskbar.xml:322(title)
+msgid "Installing new extensions"
+msgstr "Instalace nových rozšíÅ?ení"
+
+#: C/deskbar.xml:323(para)
+msgid "You can install new search extensions for Deskbar."
+msgstr "Do appletu Deskbar si můžete instalovat nová vyhledávací rozšíÅ?ení."
+
+#: C/deskbar.xml:324(para)
+msgid ""
+"Drag and drop a search extension onto the <application>Preferences</"
+"application> dialog to install it. This works with <filename>.py</filename>, "
+"<filename>.tar.gz</filename>, <filename>.tar.bz2</filename>, <filename>.tar</"
+"filename> and <filename>.zip</filename> files."
+msgstr ""
+"Vyhledávací rozšíÅ?ení nainstalujete tak, že jej pÅ?etáhnete myší do okna "
+"<application>Nastavení</application>. Applet pracuje se soubory <filename>."
+"py</filename>, <filename>.tar.gz</filename>, <filename>.tar.bz2</filename>, "
+"<filename>.tar</filename> a <filename>.zip</filename>."
+
+#: C/deskbar.xml:325(para)
+msgid ""
+"Alternatively, you can drag and drop an URL from your web browser onto the "
+"<application>Preferences</application> dialog. The file will be downloaded "
+"and installed automatically."
+msgstr ""
+"Můžete také do okna <application>Nastavení</application> pÅ?etáhnout adresu "
+"URL pÅ?ímo ze svého webového prohlížeÄ?e. Soubor se automaticky stáhne a "
+"nainstaluje."
+
+#: C/deskbar.xml:339(title)
+msgid "About Deskbar"
+msgstr "O appletu Deskbar"
+
+#: C/deskbar.xml:340(para)
+msgid ""
+"Deskbar was written by Nigel Tao (<email>nigel tao myrealbox com</email>), "
+"Raphael Slinckx (<email>raphael slinckx net</email>), Mikkel Kamstrup "
+"Erlandsen (<email>kamstrup daimi au dk</email>), Sebastian Pölsterl "
+"(<email>marduk k-d-w org</email>). To find more information about Deskbar, "
+"please visit the <ulink url=\"http://www.gnome.org/projects/deskbar-applet/";
+"\" type=\"http\">Deskbar Web page</ulink>."
+msgstr ""
+"Deskbar napsal Nigel Tao (<email>nigel tao myrealbox com</email>), Raphael "
+"Slinckx (<email>raphael slinckx net</email>), Mikkel Kamstrup Erlandsen "
+"(<email>kamstrup daimi au dk</email>) a Sebastian Pölsterl (<email>marduk k-"
+"d-w.org</email>). Více informací o appletu Deskbar je zveÅ?ejnÄ?no na <ulink "
+"url=\"http://www.gnome.org/projects/deskbar-applet/\"; type=\"http\">webových "
+"stránkách Deskbar</ulink>."
+
+#: C/deskbar.xml:347(para)
+msgid ""
+"To report a bug or make a suggestion regarding this application or this "
+"manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:user-guide?feedback-"
+"bugs\" type=\"help\">Feedback section of the GNOME User Guide</ulink>."
+msgstr ""
+"Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepšení vztahující se k appletu "
+"nebo této pÅ?íruÄ?ce, postupujte dle instrukcí na stránce <ulink url=\"ghelp:"
+"user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">Stránka s ohlasy na GNOME</ulink>."
+
+#: C/deskbar.xml:353(para)
+msgid ""
+"This program is distributed under the terms of the GNU General Public "
+"license as published by the Free Software Foundation; either version 2 of "
+"the License, or (at your option) any later version. A <ulink url=\"ghelp:gpl"
+"\" type=\"help\">copy of this license</ulink> is included with this "
+"documentation; another can be found in the file COPYING included with the "
+"source code of this program."
+msgstr ""
+"Tento program je šíÅ?en podle ustanovení GNU General Public License, vydávané "
+"Free Software Foundation; a to buÄ? verze 2 této licence anebo (podle "
+"vlastního uvážení) kterékoliv pozdÄ?jší verze. Kopii této licence naleznete "
+"na <ulink url=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl.html\"; type=\"http\">stránce "
+"projektu GNU</ulink> nebo v souboru COPYING pÅ?iloženém ke zdrojovým kódům "
+"tohoto programu. "
+
+#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
+#: C/deskbar.xml:0(None)
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009.\n"
+"Lucas Lommer <llommer svn gnome org>, 2009."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]