[regexxer] Updated Tamil translationcommit c398e60eaa6b64e0ac35dc1d698d6c6bce9151b3
Author: drtvasudevan <agnihot3 gmail com>
Date:  Fri Jun 26 13:12:03 2009 +0530

  Updated Tamil translation

 po/ta.po | 175 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 91 insertions(+), 84 deletions(-)
---
diff --git a/po/ta.po b/po/ta.po
index 7538320..fbcec84 100644
--- a/po/ta.po
+++ b/po/ta.po
@@ -6,49 +6,48 @@
 #
 # root <root localhost localdomain>, 2004.
 # I. Felix <ifelix redhat com>, 2009.
+# Dr.T.Vasudevan <agnihot3 gmail com>, 2009.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ta\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://regexxer.sourceforge.net/bugs\n";
-"POT-Creation-Date: 2007-02-18 22:12+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-06-24 17:07+0530\n"
-"Last-Translator: I. Felix <ifelix redhat com>\n"
-"Language-Team: Tamil <fedora-trans-ta redhat com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-25 07:10+0530\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-25 17:46+0530\n"
+"Last-Translator: Dr.T.Vasudevan <agnihot3 gmail com>\n"
+"Language-Team: Tamil <Ubuntu-l10n-tam lists ubuntu com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\\n\n"
+"X-Generator: Lokalize 0.3\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\\n"
+"\n"
 
 #: ../ui/regexxer.desktop.in.h:1 ../src/mainwindow.cc:849
 msgid "Search and replace using regular expressions"
-msgstr "வழ���மான ��ற�¨ற �பய��ித�த� த��� மற�ற�ம� மாற�ற� "
+msgstr "வழ���மான ��ற�ற� �பய��ித�த� த��� மற�ற�ம� மாற�ற� "
 
 #: ../ui/regexxer.desktop.in.h:2
 msgid "regexxer Search Tool"
-msgstr " regexxer த����ின�ற �ர�வி"
+msgstr "ர������ஸர� (regexxer) த����ின�ற �ர�வி"
 
 #: ../ui/regexxer.schemas.in.h:1
 msgid "Current-match color"
-msgstr ""
+msgstr "ந�ப�ப� ப�ர�ந�த�ம� வண�ணம�"
 
 #: ../ui/regexxer.schemas.in.h:2
 msgid "Fallback encoding"
-msgstr ""
+msgstr "பின� �ார�தல� ��றியா���ம�"
 
 #: ../ui/regexxer.schemas.in.h:3
 msgid "Match color"
-msgstr ""
+msgstr "வண�ணம� ப�ர�த�த� "
 
 #: ../ui/regexxer.schemas.in.h:4
 msgid ""
 "Name of the character encoding to use if a file is not readable in either "
 "UTF-8 or the codeset specified by the current locale. Try â??iconv --listâ?? for "
 "a complete list of possible values."
-msgstr ""
-"Name of the character encoding to use if a file is not readable in either "
-"UTF-8 or the codeset specified by the current locale. Try â??iconv --listâ?? for "
-"a complete list of possible values."
+msgstr "நà®?பà¯?பà¯? à®?à®?à®®à¯? à®?à¯?றிà®?à¯?à®?à¯?à®®à¯? à®?à¯?றியாà®?à¯?à®?à®®à¯? à®?லà¯?லதà¯? யà¯?à®?ிà®?à®?பà¯? (UTF)-8 à®?லà¯? பà®?ிà®?à¯?à®? à®?யலாவிà®?à¯?à®?ாலà¯? பயனà¯?பà®?à¯?தà¯?த à®?à®´à¯?தà¯?தà¯?à®°à¯? à®?à¯?றியாà®?à¯?à®?à®®à¯?. â??iconv --listâ?? à®?à®?à¯?à®?ளà¯?யà¯? பயனà¯?பà®?à¯?தà¯?தி à®?யலà¯?à®®à¯? à®?தà¯?தனà¯? மதிபà¯?பà¯?à®?ளà¯?யà¯?à®®à¯? à®?ாணà¯?à®?."
 
 #: ../ui/regexxer.schemas.in.h:5
 msgid "Text view font"
@@ -56,37 +55,37 @@ msgstr "�ர� பார�வ� �ழ�த�த�ர�"
 
 #: ../ui/regexxer.schemas.in.h:6
 msgid "The background color used to highlight matches of the search expression."
-msgstr ""
+msgstr "த���ம� ��ற� ப�ர�ந�தினால� �ிறப�ப�������� பின�ப�ல நிறம�"
 
 #: ../ui/regexxer.schemas.in.h:7
 msgid ""
 "The background color used to highlight the currently selected match of the "
 "search expression."
-msgstr ""
+msgstr "ந�ப�பில� த�ர�ந�த���த�த த��ல� ��ற�ற� ப�ர�த�தத�த����� �ிறப�ப�������� பயனா��ம� பின� ப�ல நிறம�"
 
 #: ../ui/regexxer.schemas.in.h:8
 msgid "The font used in the file editor."
-msgstr ""
+msgstr "��ப�ப� திர�த�தரில� பயன�ப��த�த �ழ�த�த�ர�"
 
 #: ../ui/regexxer.schemas.in.h:9
 msgid ""
 "The style of the applicationâ??s toolbar. Possible values are â??iconsâ??, â??textâ??, "
 "â??bothâ??, and â??both-horizâ??."
 msgstr ""
-"பயன�பா���� �ர�விப�ப��¨�யின� பாணி. �ாத�தியமான மதிப�ப��ள� \"��ர�ம�ப�ம�\",\"�ர�\",\"�ரண���ம�"
-"\", மற�ற�ம� \"�ரண���ம�-��ம�வல\"."
+"பயன�பா���� �ர�விப�ப����யின� பாணி. �ாத�தியமான மதிப�ப��ள� \"��ற�ம�ப�ம�\",\"�ர�\",\"�ரண���ம�"
+"\", மற�ற�ம� \"�ரண���ம�-�ி��யா�\"."
 
 #: ../ui/regexxer.schemas.in.h:10
 msgid "Toolbar style"
-msgstr ""
+msgstr "�ர�விப�ப���� பா����"
 
 #: ../src/filebuffer.cc:198
 msgid "Canâ??t read file:"
-msgstr ""
+msgstr "��ப�ப� ப�ி��� ம��ியவில�ல�:"
 
 #: ../src/filetree.cc:80
 msgid "File"
-msgstr ""
+msgstr "��ப�ப�"
 
 #: ../src/filetree.cc:99
 msgid "#"
@@ -95,36 +94,36 @@ msgstr "#"
 #: ../src/filetree.cc:530
 #, qt-format
 msgid "Failed to save file â??%1â??: %2"
-msgstr ""
+msgstr "à®?à¯?பà¯?பà¯? â??%1â?? à®? à®?à¯?மிà®?à¯?à®?விலà¯?லà¯?: %2"
 
 #: ../src/filetree.cc:946
 #, qt-format
 msgid "â??%1â?? seems to be a binary file."
-msgstr ""
+msgstr "â??%1â?? à®?à®°à¯?à®® à®?à¯?பà¯?பà¯? பà¯?ல à®?ளà¯?ளதà¯?"
 
 #: ../src/main.cc:77
 msgid "Save _all"
-msgstr ""
+msgstr "(_a) �ன�த�த�ம� ��மி"
 
 #: ../src/main.cc:134
 msgid "Find files matching PATTERN"
-msgstr ""
+msgstr "PATTERN த�ரணி ���� ப�ர�ந�த�ம� ��ப�ப��ள� �ண��� பி�ி"
 
 #: ../src/main.cc:134
 msgid "PATTERN"
-msgstr ""
+msgstr "PATTERN"
 
 #: ../src/main.cc:136
 msgid "Do not recurse into subdirectories"
-msgstr ""
+msgstr "த�ண� ���வ��ள�����ள� ��ல�லாத�"
 
 #: ../src/main.cc:138 ../ui/mainwindow.glade.h:3
 msgid "Also find hidden files"
-msgstr ""
+msgstr "மற�த�த ��ப�ப��ள�ய�ம� �ண��� பி�ி"
 
 #: ../src/main.cc:140
 msgid "Find text matching REGEX"
-msgstr ""
+msgstr "வழ�������ற�ற����� ப�ர�ந�த�ம� �ர�ய� த���"
 
 #: ../src/main.cc:140
 msgid "REGEX"
@@ -132,23 +131,23 @@ msgstr "REGEX"
 
 #: ../src/main.cc:142
 msgid "Find only the first match in a line"
-msgstr ""
+msgstr "�ர� வரியில� ம�தல� ப�ர�த�தத�த� ம����ம� த���"
 
 #: ../src/main.cc:144 ../ui/mainwindow.glade.h:5
 msgid "Do case insensitive matching"
-msgstr ""
+msgstr "நில� தவிர�த�த ப�ர�த�தம� த���"
 
 #: ../src/main.cc:146
 msgid "Replace matches with STRING"
-msgstr ""
+msgstr "�ரத�தால� (STRING) ப�ர�த�த���ள� மாற�ற�"
 
 #: ../src/main.cc:146
 msgid "STRING"
-msgstr ""
+msgstr "STRING"
 
 #: ../src/main.cc:148
 msgid "Print match location to standard output"
-msgstr ""
+msgstr "ப�ர�த�தமான �����ள� ��ந�தர வ�ளிய��������� ����ி��"
 
 #: ../src/main.cc:150
 msgid "Do not automatically start search"
@@ -163,32 +162,36 @@ msgid ""
 "Some files havenâ??t been saved yet.\n"
 "Quit anyway?"
 msgstr ""
+"�ில ��ப�ப��ள� �ன�ன�ம� ��மி���ப�ப�வில�ல�. \n"
+"�ப�ப�ிய�ம� வ�ளிய�றவா?"
 
 #: ../src/mainwindow.cc:427
 msgid ""
 "Some files havenâ??t been saved yet.\n"
 "Continue anyway?"
 msgstr ""
+"�ில ��ப�ப��ள� �ன�ன�ம� ��மி���ப�ப�வில�ல�. \n"
+"�ப�ப�ிய�ம� த��ரவா?"
 
 #: ../src/mainwindow.cc:455
 msgid "The file search pattern is invalid."
-msgstr ""
+msgstr "��ப�ப� த��ல� த�ரணி ��ல�ல�ப�ியா�ாதத�."
 
 #: ../src/mainwindow.cc:461
 msgid "The following errors occurred during search:"
-msgstr "�ப�பிழ��ள� த���ம� ப�த� ந�ர�ந�தன:"
+msgstr "பின� வர�ம� பிழ��ள� த���ம� ப�த� ந�ர�ந�தன:"
 
 #: ../src/mainwindow.cc:708
 msgid "The following errors occurred during save:"
-msgstr "�ப�பிழ��ள� ��மி����ம� ப�த� ந�ர�ந�தன:"
+msgstr "பின� வர�ம� பிழ��ள� ��மி����ம� ப�த� ந�ர�ந�தன:"
 
 #: ../src/mainwindow.cc:854
 msgid "translator-credits"
-msgstr ""
+msgstr "ம�ழிப�யர�ப�பாளர�-நன�றி �றிதல�"
 
 #: ../src/pcreshell.cc:62
 msgid "Using the \\C escape sequence to match a single byte is not supported."
-msgstr ""
+msgstr "\\C வி��ப�ப�த�த��ர� � பயன�ப��த�தி �ர� தனி ப����� த���தல� �தரி���ப�ப�வில�ல�."
 
 #: ../src/pcreshell.cc:84
 #, qt-format
@@ -196,6 +199,8 @@ msgid ""
 "Error in regular expression at â??%1â?? (index %2):\n"
 "%3"
 msgstr ""
+"வழà®?à¯?à®?à®?à¯?à®?à¯?à®±à¯?றிலà¯? â??%1â?? (index %2) à®?லà¯? பிழà¯?:\n"
+"%3"
 
 #: ../src/pcreshell.cc:89
 #, qt-format
@@ -203,12 +208,14 @@ msgid ""
 "Error in regular expression:\n"
 "%1"
 msgstr ""
+"வழ�������ற�றில� பிழ�:\n"
+"%1"
 
 #: ../src/pcreshell.cc:171
 msgid ""
 "Reached the recursion and backtracking limit of the regular expression "
 "engine."
-msgstr ""
+msgstr "வழ�������ற�ற� �யந�திரத�தின� ��ர�ள� பின� ��ல�லல� ��யல��ளின� �ல�ல� ����ப�ப���த�."
 
 #: ../src/prefdialog.cc:249
 #, qt-format
@@ -225,7 +232,7 @@ msgstr "��ப�ப�:"
 
 #: ../src/statusline.cc:273
 msgid "Match:"
-msgstr "ப�ர�த�த:"
+msgstr "ப�ர�த�தம�:"
 
 #: ../src/statusline.cc:284
 msgid "Cancels the running search"
@@ -241,19 +248,19 @@ msgstr ""
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:2
 msgid "A regular expression in Perl syntax"
-msgstr ""
+msgstr "ப�ர�ல� ��ல� வழ���ில� வழ�������ற�ற�"
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:4
 msgid "Backward"
-msgstr ""
+msgstr "பின�ப���ம�"
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:6
 msgid "File backward"
-msgstr ""
+msgstr "��ப�ப� பின�ப���ம�"
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:7
 msgid "File forward"
-msgstr "��ப�ப� ம�ன�"
+msgstr "��ப�ப� ம�ன� ப���ம�"
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:8
 msgid "Find all files that match the filename pattern"
@@ -261,19 +268,19 @@ msgstr "��ப�ப�ப� ப�யரின� ம�ன� வ�ிவ
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:9
 msgid "Find all matches of the regular expression"
-msgstr ""
+msgstr "வழ�������ற�ற����� �ன�த�த� ப�ர�த�த���ள�ய�ம� �ண���பி�ி"
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:10
 msgid "Find all possible matches in a line"
-msgstr ""
+msgstr "�ர� வரியில� �ன�த�த� ப�ர�த�த���ள�ய�ம� �ண���பி�ி"
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:11
 msgid "Find fi_les"
-msgstr ""
+msgstr "(_l) ��ப�ப��ள� �ண���பி�ி"
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:12
 msgid "Fol_der:"
-msgstr ""
+msgstr "(_d) ���வ�:"
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:13
 msgid "Forward"
@@ -285,55 +292,55 @@ msgstr "���த�த ப�ர�த�தத�திற����� 
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:15
 msgid "Go to previous match"
-msgstr ""
+msgstr "ம�ந�த�ய ப�ர�த�தத�திற����� ��ல�"
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:16
 msgid "Go to the next matching file"
-msgstr ""
+msgstr "���த�த� ப�ர�ந�த�ம� ��ப�ப����� ��ல�"
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:17
 msgid "Go to the previous matching file"
-msgstr ""
+msgstr "ம�ந�த�ய ப�ர�ந�த�ம� ��ப�ப����� ��ல�"
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:18
 msgid "Pattern:"
-msgstr "வ�ிவம�"
+msgstr "த�ரணி:"
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:19
 msgid "Preview"
-msgstr ""
+msgstr "ம�ன�த�ற�றம�"
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:20
 msgid "Preview of the substitution"
-msgstr ""
+msgstr "மாற�றத�தின� ம�ன�த�ற�றம�"
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:21
 msgid "Recurse into subdirectories"
-msgstr "ம�ண���ம� �ப���வ��ள�����ள�"
+msgstr "த�ண� ���வ��ள�����ள� ம�ள���ர�ள� "
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:22
 msgid "Replace _current"
-msgstr ""
+msgstr "(_c) ந�ப�ப� மாற�ற�"
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:23
 msgid "Replace all matches in all files"
-msgstr "�ண�த�த� ��ப�ப��ளில�ம� �ள�ள �ண�த�த�ப� ப�ர�த�த���ள�ய�ம� மாற�ற�"
+msgstr "�ன�த�த� ��ப�ப��ளில�ம� �ள�ள �ன�த�த�ப� ப�ர�த�த���ள�ய�ம� மாற�ற�"
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:24
 msgid "Replace all matches in the current file"
-msgstr ""
+msgstr "ந�ப�ப� ��ப�பில� �ள�ள �ன�த�த�ப� ப�ர�த�த���ள�ய�ம� மாற�ற�"
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:25
 msgid "Replace current match"
-msgstr ""
+msgstr "ந�ப�ப� ப�ர�த�தத�த� மாற�ற�"
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:26
 msgid "Replace in _all files"
-msgstr ""
+msgstr "(_a) �ன�த�த� ��ப�ப��ளில�ம� மாற�ற�"
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:27
 msgid "Replace in _this file"
-msgstr "�ந�த ��ப�பில� �ள�ளத� மாற�ற�"
+msgstr "(_t) �ந�த ��ப�பில� �ள�ளத� மாற�ற�"
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:28
 msgid "Replace:"
@@ -352,39 +359,39 @@ msgstr ""
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:31
 msgid "_All files"
-msgstr "_�ன�த�த� ��ப�ப��ள�"
+msgstr "(_A) �ன�த�த� ��ப�ப��ள�"
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:32
 msgid "_Edit"
-msgstr "_��ரம�ப�ப�"
+msgstr "(_E) திர�த�த�"
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:33
 msgid "_File"
-msgstr "_��ப�ப�"
+msgstr "(_F) ��ப�ப�"
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:34
 msgid "_Help"
-msgstr "_�தவி"
+msgstr "(_H) �தவி"
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:35
 msgid "_Match"
-msgstr "_ப�ர�த�தம�"
+msgstr "(_M) ப�ர�த�தம�"
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:36
 msgid "_Next file"
-msgstr "_���த�த ��ப�ப�"
+msgstr "(_N) ���த�த ��ப�ப�"
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:37
 msgid "_Previous file"
-msgstr "ம�ந�த�ய ��ப�ப�"
+msgstr "(_P) ம�ந�த�ய ��ப�ப�"
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:38
 msgid "_Replace"
-msgstr "_மாற�ற�"
+msgstr "(_R) மாற�ற�"
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:39
 msgid "_This file"
-msgstr "_�ந�த ��ப�ப�"
+msgstr "(_T) �ந�த ��ப�ப�"
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:40
 msgid "hidden"
@@ -392,7 +399,7 @@ msgstr "மற�ந�த"
 
 #: ../ui/mainwindow.glade.h:41
 msgid "recursive"
-msgstr "ம�ண���ம�"
+msgstr "ம�ள� ��ர�ள�"
 
 #: ../ui/prefdialog.glade.h:1
 msgid "1."
@@ -408,11 +415,11 @@ msgstr "3."
 
 #: ../ui/prefdialog.glade.h:4
 msgid "C_urrent match color:"
-msgstr "ந�ப�ப� ப�ர�ந�த�ம� வண�ணம�"
+msgstr "(_u) ந�ப�ப� ப�ர�ந�த�ம� வண�ணம�:"
 
 #: ../ui/prefdialog.glade.h:5
 msgid "Fallback _encoding:"
-msgstr "பின� �ார�தல� _��றியா���ம�"
+msgstr "(_e) பின� �ார�தல� ��றியா���ம�"
 
 #: ../ui/prefdialog.glade.h:6
 msgid ""
@@ -424,7 +431,7 @@ msgstr ""
 "�ின�ன���ள� ம����ம�\n"
 "�ர� ம����ம�\n"
 "�ின�ன���ள� மற�ற�ம� �ர�\n"
-"�ரண���ம� ��ம�வலமா�"
+"�ரண���ம� �ி��யா�"
 
 #: ../ui/prefdialog.glade.h:10
 msgid "Preferences"
@@ -432,11 +439,11 @@ msgstr "விர�ப�ப���ள�"
 
 #: ../ui/prefdialog.glade.h:11
 msgid "The encoding specified by the current locale"
-msgstr ""
+msgstr "ந�ப�ப� ��ம� ��றி����ம� ��றியா���ம�"
 
 #: ../ui/prefdialog.glade.h:12
 msgid "Tool_bar style:"
-msgstr ""
+msgstr "(_b) �ர�விப�ப���� பா����:"
 
 #: ../ui/prefdialog.glade.h:13
 msgid "UTF-8"
@@ -444,21 +451,21 @@ msgstr "UTF-8"
 
 #: ../ui/prefdialog.glade.h:14
 msgid "_File access"
-msgstr "_��ப�ப� �ண��ல�"
+msgstr "(_F) ��ப�ப� �ண��ல�"
 
 #: ../ui/prefdialog.glade.h:15
 msgid "_Lookâ??nâ??feel"
-msgstr "_பார�த�த� �ணர�"
+msgstr "(_L) பார�த�த� �ணர�"
 
 #: ../ui/prefdialog.glade.h:16
 msgid "_Match color:"
-msgstr "_வண�ணப� ப�ர�த�தம�"
+msgstr "(_M) வண�ணப� ப�ர�த�தம�:"
 
 #: ../ui/prefdialog.glade.h:17
 msgid "_Text view font:"
-msgstr "_�ர� �ா���ி �ழ�த�த�ர�:"
+msgstr "(_T) �ர� �ா���ி �ழ�த�த�ர�:"
 
 #: ../ui/prefdialog.glade.h:18
 msgid "regexxer attempts to read a file in the following encodings before giving up:"
-msgstr ""
+msgstr "வழ�������ற�ற� �ர� ��ப�ப� �� வி�� ம�ன� பின� வர�ம� ��றியா������ளில� ப�ி��� ம�யல��ிறத�:"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]