[alacarte] po/vi.po: updated Vietnamese translationcommit f047b36efc90d24dffa175d590a93d4e898da6bd
Author: Bùi Xuân Dương <buixuanduong1983 gmail com>
Date:   Mon Jun 22 21:39:57 2009 +1000

    po/vi.po: updated Vietnamese translation

 po/vi.po |   28 ++++++++++++++--------------
 1 files changed, 14 insertions(+), 14 deletions(-)
---
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index e5c4740..899c116 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 # Vietnamese translation for Ã? la Carte.
 # Copyright © 2007 Gnome i18n Project for Vietnamese.
 # Clytie Siddall <clytie riverland net au>, 2006-2007.
-# 
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: alacarte HEAD\n"
@@ -28,55 +28,55 @@ msgstr "Hiá»?n"
 msgid "Item"
 msgstr "Mục"
 
-#: ../alacarte.desktop.in.in.h:1
+#: ../data/alacarte.desktop.in.in.h:1
 msgid "Change which applications are shown on the main menu"
 msgstr "Thay Ä?á»?i những ứng dụng hiá»?n thá»? trong trình Ä?Æ¡n chính"
 
-#: ../alacarte.desktop.in.in.h:2 ../alacarte.glade.h:2
+#: ../data/alacarte.desktop.in.in.h:2 ../data/alacarte.glade.h:2
 msgid "Main Menu"
 msgstr "Trình Ä?Æ¡n chính"
 
-#: ../alacarte.glade.h:1
+#: ../data/alacarte.glade.h:1
 msgid "It_ems:"
 msgstr "_Mục:"
 
-#: ../alacarte.glade.h:3
+#: ../data/alacarte.glade.h:3
 msgid "Move Down"
 msgstr "Ä?em xuá»?ng"
 
-#: ../alacarte.glade.h:4
+#: ../data/alacarte.glade.h:4
 msgid "Move Up"
 msgstr "Ä?em lên"
 
-#: ../alacarte.glade.h:5
+#: ../data/alacarte.glade.h:5
 msgid "Ne_w Item"
 msgstr "Mục m�_i"
 
-#: ../alacarte.glade.h:6
+#: ../data/alacarte.glade.h:6
 msgid "New _Separator"
 msgstr "Thanh _ngÄ?n cách má»?i"
 
-#: ../alacarte.glade.h:7
+#: ../data/alacarte.glade.h:7
 msgid "Restore the default menu layout"
 msgstr "Phục há»?i bá»? cục trình Ä?Æ¡n mặc Ä?á»?nh"
 
-#: ../alacarte.glade.h:8
+#: ../data/alacarte.glade.h:8
 msgid "Revert Changes?"
 msgstr "Bá»? qua các thay Ä?á»?i?"
 
-#: ../alacarte.glade.h:9
+#: ../data/alacarte.glade.h:9
 msgid "Revert all menus to original settings?"
 msgstr "Hoàn nguyên thiết lập ban Ä?ầu của má»?i trình Ä?Æ¡n?"
 
-#: ../alacarte.glade.h:10
+#: ../data/alacarte.glade.h:10
 msgid "_Menus:"
 msgstr "_Trình Ä?Æ¡n:"
 
-#: ../alacarte.glade.h:11
+#: ../data/alacarte.glade.h:11
 msgid "_New Menu"
 msgstr "Trình Ä?Æ¡n má»?_i"
 
-#: ../alacarte.glade.h:12
+#: ../data/alacarte.glade.h:12
 msgid "_Revert to Original"
 msgstr "H_oàn nguyên"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]