[gnome-bluetooth] po/vi.po: added Vietnamese translationcommit 52927fd8cdce92b6fb30c56e288b69201b0f39da
Author: Bùi Xuân Dương <buixuanduong1983 gmail com>
Date:   Mon Jun 22 21:34:19 2009 +1000

    po/vi.po: added Vietnamese translation

 po/LINGUAS |    1 +
 po/vi.po   |  729 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 730 insertions(+), 0 deletions(-)
---
diff --git a/po/LINGUAS b/po/LINGUAS
index cd5e344..fdafa57 100644
--- a/po/LINGUAS
+++ b/po/LINGUAS
@@ -45,6 +45,7 @@ te
 th
 tr
 uk
+vi
 zh_CN
 zh_HK
 zh_TW
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
new file mode 100644
index 0000000..d8b83ee
--- /dev/null
+++ b/po/vi.po
@@ -0,0 +1,729 @@
+# Vietnamese translation of gnome-bluetooth.
+# Copyright (C) 2009 gnome-bluetooth's GNOME i18n Project for Vietnamse
+# This file is distributed under the same license as the gnome-bluetooth package.
+# Bùi Xuân Dương <buixuanduong1983 gmail com>, 2009.Bùi Xuân Dương <buixuanduong1983 gmail com>, 2009.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnome-bluetooth master\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"bluetooth&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-16 13:54+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-18 14:15+0700\n"
+"Last-Translator: Bùi Xuân Dương <buixuanduong1983 gmail com>\n"
+"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list lists sourceforge net>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
+"X-Poedit-Country: VIET NAM\n"
+
+#: ../lib/bluetooth-client.c:107
+msgid "All types"
+msgstr "Toàn b�"
+
+#: ../lib/bluetooth-client.c:109
+msgid "Phone"
+msgstr "Ä?iá»?n thoại"
+
+#: ../lib/bluetooth-client.c:111
+msgid "Modem"
+msgstr "Modem"
+
+#: ../lib/bluetooth-client.c:113
+msgid "Computer"
+msgstr "Máy tính"
+
+#: ../lib/bluetooth-client.c:115
+msgid "Network"
+msgstr "Mạng"
+
+#. translators: a hands-free headset, a combination of a single speaker with a microphone
+#: ../lib/bluetooth-client.c:118
+msgid "Headset"
+msgstr "Tai nghe"
+
+#: ../lib/bluetooth-client.c:120
+msgid "Headphones"
+msgstr "Tai nghe"
+
+#: ../lib/bluetooth-client.c:122
+msgid "Audio device"
+msgstr "Thiết b� nghe"
+
+#: ../lib/bluetooth-client.c:124
+msgid "Keyboard"
+msgstr "Bàn phím"
+
+#: ../lib/bluetooth-client.c:126
+msgid "Mouse"
+msgstr "Chuá»?t"
+
+#: ../lib/bluetooth-client.c:128
+msgid "Camera"
+msgstr "Máy ảnh"
+
+#: ../lib/bluetooth-client.c:130
+msgid "Printer"
+msgstr "Máy in"
+
+#: ../lib/bluetooth-client.c:132
+msgid "Joypad"
+msgstr "Cần Ä?iá»?u khiá»?n trò chÆ¡i"
+
+#: ../lib/bluetooth-client.c:134
+msgid "Tablet"
+msgstr "Bảng tính"
+
+#: ../lib/bluetooth-client.c:136
+#: ../lib/bluetooth-chooser.c:104
+#: ../lib/bluetooth-chooser.c:138
+msgid "Unknown"
+msgstr "Không biết"
+
+#: ../lib/bluetooth-chooser-button.c:65
+#: ../lib/bluetooth-chooser-button.c:360
+msgid "Click to select device..."
+msgstr "Nhấn Ä?á»? chá»?n thiết bá»?..."
+
+#: ../lib/bluetooth-chooser.c:94
+msgid "All categories"
+msgstr "M�i chủng loại"
+
+#: ../lib/bluetooth-chooser.c:96
+msgid "Paired"
+msgstr "Ä?ã kết ná»?i"
+
+#: ../lib/bluetooth-chooser.c:98
+msgid "Trusted"
+msgstr "Tin cậy"
+
+#: ../lib/bluetooth-chooser.c:100
+msgid "Not paired or trusted"
+msgstr "Không kết n�i hoặc tin cậy"
+
+#: ../lib/bluetooth-chooser.c:102
+msgid "Paired or trusted"
+msgstr "Ä?ã kết ná»?i hoặc tin cậy"
+
+#: ../lib/bluetooth-chooser.c:179
+msgid "No adapters available"
+msgstr "Không có bá»? chuyá»?n Ä?á»?i"
+
+#: ../lib/bluetooth-chooser.c:183
+#: ../lib/bluetooth-chooser.c:803
+msgid "Searching for devices..."
+msgstr "Ä?ang tìm thiết bá»?..."
+
+#: ../lib/bluetooth-chooser.c:674
+msgid "Device"
+msgstr "Thiết b�"
+
+#: ../lib/bluetooth-chooser.c:710
+msgid "Type"
+msgstr "Loại"
+
+#. The filters
+#: ../lib/bluetooth-chooser.c:826
+msgid "Show Only Bluetooth Devices With..."
+msgstr "Ch� Hi�n Th� Các Thiết B� Bluetooth V�i..."
+
+#. The device category filter
+#: ../lib/bluetooth-chooser.c:846
+msgid "Device _category:"
+msgstr "_Chủng loại thiết b�..."
+
+#: ../lib/bluetooth-chooser.c:861
+msgid "Select the device category to filter above list"
+msgstr "Chá»?n chủng loại thiết bá»? Ä?á»? hiá»?n thá»? trong danh sách bên trên"
+
+#. The device type filter
+#: ../lib/bluetooth-chooser.c:875
+msgid "Device _type:"
+msgstr "_Loại thiết b�:"
+
+#: ../lib/bluetooth-chooser.c:896
+msgid "Select the device type to filter above list"
+msgstr "Chá»?n loại thiết bá»? Ä?á»? hiá»?n thá»? trong danh sách bên trên"
+
+#: ../lib/bluetooth-chooser.c:902
+msgid "Input devices (mice, keyboards, ...)"
+msgstr "Thiết b� nhập li�u (chu�t, bàn phím, ...)"
+
+#: ../lib/bluetooth-chooser.c:906
+msgid "Headphones, headsets and other audio devices"
+msgstr "Tai nghe và các thiết b� nghe khác"
+
+#. translators:
+#. * This is in a test plugin, please make sure you add the "(test)" part,
+#. * or leave untranslated
+#: ../lib/plugins/test.c:53
+msgid "Access the Internet using your mobile phone (test)"
+msgstr "Truy cập Internet bằng Ä?iá»?n thoại di Ä?á»?ng (thá»­ nghiá»?m)"
+
+#: ../applet/main.c:111
+msgid "Select Device to Browse"
+msgstr "Chá»?n Thiết Bá»? Ä?á»? Duyá»?t"
+
+#: ../applet/main.c:115
+msgid "_Browse"
+msgstr "_Duyá»?t"
+
+#: ../applet/main.c:125
+msgid "Select device to browse"
+msgstr "Chá»?n thiết bá»? Ä?á»? duyá»?t"
+
+#: ../applet/main.c:280
+msgid "Bluetooth: Unknown"
+msgstr "Bluetooth: Không biết"
+
+#: ../applet/main.c:282
+#: ../properties/properties-adapter-off.ui.h:1
+msgid "Turn On Bluetooth"
+msgstr "Bật Bluetooth"
+
+#: ../applet/main.c:283
+msgid "Bluetooth: Off"
+msgstr "Bluetooth: Tắt"
+
+#: ../applet/main.c:286
+msgid "Turn Off Bluetooth"
+msgstr "Tắt Bluetooth"
+
+#: ../applet/main.c:287
+msgid "Bluetooth: On"
+msgstr "Bluetooth: Bật"
+
+#: ../applet/main.c:399
+msgid "Disconnecting..."
+msgstr "Ä?ang ngắt kết ná»?i..."
+
+#: ../applet/main.c:402
+#: ../sendto/main.c:212
+msgid "Connecting..."
+msgstr "Ä?ang kết ná»?i..."
+
+#: ../applet/main.c:405
+#: ../applet/main.c:746
+msgid "Connected"
+msgstr "Ä?ã kết ná»?i"
+
+#: ../applet/main.c:408
+#: ../applet/main.c:746
+msgid "Disconnected"
+msgstr "Ä?ã ngắt kết ná»?i"
+
+#: ../applet/main.c:760
+#: ../applet/main.c:811
+#: ../properties/adapter.c:431
+msgid "Disconnect"
+msgstr "Ngắt kết n�i"
+
+#: ../applet/main.c:760
+#: ../applet/main.c:811
+msgid "Connect"
+msgstr "Kết n�i"
+
+#: ../applet/main.c:772
+msgid "Send files..."
+msgstr "Gửi tập tin"
+
+#: ../applet/main.c:782
+msgid "Browse files..."
+msgstr "Duy�t tập tin..."
+
+#: ../applet/main.c:793
+msgid "Open Keyboard Preferences..."
+msgstr "Tùy ch�nh bàn phím..."
+
+#: ../applet/main.c:801
+msgid "Open Mouse Preferences..."
+msgstr "Tùy ch�nh chu�t..."
+
+#: ../applet/main.c:924
+msgid "Debug"
+msgstr "Tìm l�i"
+
+#. Parse command-line options
+#: ../applet/main.c:944
+msgid "- Bluetooth applet"
+msgstr "- Ứng dụng Bluetooth"
+
+#: ../applet/main.c:949
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
+msgstr ""
+"%s\n"
+"Chạy '%s --help' Ä?á»? xem các tùy chá»?n dòng lá»?nh.\n"
+
+#: ../applet/main.c:965
+msgid "Bluetooth Applet"
+msgstr "Ứng dụng Bluetooth"
+
+#: ../applet/notify.c:148
+msgid "Bluetooth: Enabled"
+msgstr "Bluetooth: Sẵn sàng"
+
+#: ../applet/notify.c:148
+msgid "Bluetooth: Disabled"
+msgstr "Bluetooth: Chưa sẵn sàng"
+
+#: ../applet/agent.c:251
+#: ../applet/agent.c:332
+#, c-format
+msgid "Device '%s' wants to pair with this computer"
+msgstr "Thiết b� '%s' mu�n kết n�i v�i máy tính này"
+
+#: ../applet/agent.c:257
+#, c-format
+msgid "Please enter the passkey mentioned on device %s."
+msgstr "Nhập mật khẩu do thiết b� %s tạo ra."
+
+#: ../applet/agent.c:339
+#, c-format
+msgid "Please confirm whether the passkey '%s' matches the one on device %s."
+msgstr "Kiá»?m tra mật khẩu '%s' có Ä?úng vá»?i mật khẩu của %s."
+
+#. translators: Whether to grant access to a particular service
+#: ../applet/agent.c:385
+#, c-format
+msgid "Grant access to '%s'"
+msgstr "Cho phép kết ná»?i Ä?ến '%s'"
+
+#: ../applet/agent.c:390
+#, c-format
+msgid "Device %s wants access to the service '%s'."
+msgstr "Thiết b� %s mu�n truy cập d�ch vụ '%s'."
+
+#. translators: this is a popup telling you a particular device
+#. * has asked for pairing
+#: ../applet/agent.c:496
+#: ../applet/agent.c:531
+#: ../applet/agent.c:570
+#, c-format
+msgid "Pairing request for '%s'"
+msgstr "Yêu cầu kết n�i t�i '%s'"
+
+#: ../applet/agent.c:500
+#: ../applet/agent.c:535
+#: ../applet/agent.c:574
+#: ../applet/agent.c:607
+#: ../applet/agent.c:645
+msgid "Bluetooth device"
+msgstr "Thiết b� Bluetooth"
+
+#: ../applet/agent.c:501
+#: ../applet/agent.c:536
+#: ../applet/agent.c:575
+msgid "Enter passkey"
+msgstr "Nhập mật khẩu"
+
+#. translators: this is a popup telling you a particular device
+#. * has asked for pairing
+#: ../applet/agent.c:602
+#, c-format
+msgid "Pairing confirmation for '%s'"
+msgstr "Khẳng Ä?á»?nh kết ná»?i từ '%s'"
+
+#: ../applet/agent.c:608
+msgid "Check passkey"
+msgstr "Ki�m tra mật khẩu"
+
+#: ../applet/agent.c:641
+#, c-format
+msgid "Authorization request from '%s'"
+msgstr "Yêu cầu xác thực từ '%s'"
+
+#: ../applet/agent.c:646
+msgid "Check authorization"
+msgstr "Ki�m tra xác thực"
+
+#: ../applet/bluetooth-applet.desktop.in.in.h:1
+msgid "Bluetooth Manager"
+msgstr "Trình quản lí Bluetooth"
+
+#: ../applet/bluetooth-applet.desktop.in.in.h:2
+msgid "Bluetooth Manager applet"
+msgstr "Trình quản lí Bluetooth"
+
+#: ../applet/popup-menu.ui.h:1
+msgid "Bluetooth: Checking"
+msgstr "Bluetooth: Ä?ang kiá»?m tra"
+
+#: ../applet/popup-menu.ui.h:2
+msgid "Browse files on device..."
+msgstr "Duy�t tập tin trên thiết b�..."
+
+#: ../applet/popup-menu.ui.h:3
+msgid "Devices"
+msgstr "Thiết b�"
+
+#: ../applet/popup-menu.ui.h:4
+msgid "Preferences..."
+msgstr "Tùy ch�nh"
+
+#: ../applet/popup-menu.ui.h:5
+msgid "Quit"
+msgstr "Thoát"
+
+#: ../applet/popup-menu.ui.h:6
+msgid "Send files to device..."
+msgstr "Gửi tập tin t�i thiết b�..."
+
+#: ../applet/popup-menu.ui.h:7
+#: ../properties/adapter.c:422
+msgid "Setup new device..."
+msgstr "Cài Ä?ặt thiết bá»? má»?i..."
+
+#: ../applet/authorisation-dialogue.ui.h:1
+msgid "_Always grant access"
+msgstr "_Luôn cho phép"
+
+#: ../applet/authorisation-dialogue.ui.h:2
+msgid "_Grant"
+msgstr "_Cho phép"
+
+#: ../applet/authorisation-dialogue.ui.h:3
+msgid "_Reject"
+msgstr "_Từ ch�i"
+
+#: ../applet/confirm-dialogue.ui.h:1
+msgid "_Does not match"
+msgstr "K_hông kh�p"
+
+#: ../applet/confirm-dialogue.ui.h:2
+msgid "_Matches"
+msgstr "_Khá»?p"
+
+#: ../applet/passkey-dialogue.ui.h:1
+msgid "_Show input"
+msgstr "_Xem dữ li�u"
+
+#: ../properties/main.c:114
+msgid "A Bluetooth manager for the GNOME desktop"
+msgstr "Trình quản lí Bluetooth của GNOME"
+
+#: ../properties/main.c:117
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Những ngư�i tham gia d�ch"
+
+#: ../properties/main.c:119
+msgid "GNOME Bluetooth home page"
+msgstr "Trang web của GNOME Bluetooth"
+
+#: ../properties/main.c:132
+msgid "Bluetooth Preferences"
+msgstr "Tùy ch�nh Bluetooth"
+
+#: ../properties/main.c:144
+msgid "_Show Bluetooth icon"
+msgstr "_Hi�n bi�u tượng Bluetooth"
+
+#: ../properties/main.c:293
+msgid "Output a list of currently known devices"
+msgstr "Xuất danh sách các thiết bá»? Ä?ã biết"
+
+#: ../properties/main.c:330
+msgid "Bluetooth Properties"
+msgstr "Thu�c tính"
+
+#: ../properties/adapter.c:177
+msgid "Remove from list of known devices?"
+msgstr "Xóa khá»?i danh sách các thiết bá»? Ä?ã biết?"
+
+#: ../properties/adapter.c:178
+msgid "If you delete the device, you have to set it up again before next use."
+msgstr "Nếu xóa thiết bá»? này, bạn sẽ phải cài Ä?ặt lại khi muá»?n sá»­ dụng nó."
+
+#. The discoverable checkbox
+#: ../properties/adapter.c:337
+msgid "_Discoverable"
+msgstr "_Có thá»? tìm Ä?ược"
+
+#: ../properties/adapter.c:360
+msgid "Friendly name"
+msgstr "Tên của máy này"
+
+#: ../properties/adapter.c:390
+msgid "Known devices"
+msgstr "Các thiết bá»? Ä?ã biết"
+
+#: ../properties/adapter.c:445
+msgid "Delete"
+msgstr "Xóa"
+
+#: ../properties/adapter.c:720
+msgid "Bluetooth is disabled"
+msgstr "Bluetooth Ä?ã tắt"
+
+#: ../properties/adapter.c:756
+msgid "No Bluetooth adapters present"
+msgstr "Không có bá»? chuyá»?n Ä?á»?i"
+
+#: ../properties/properties-no-adapter.ui.h:1
+msgid "Your computer does not have any Bluetooth adapters plugged in."
+msgstr "Máy tính này không có bá»? chuyá»?n Ä?á»?i Bluetooth."
+
+#: ../properties/bluetooth-properties.desktop.in.in.h:1
+msgid "Bluetooth"
+msgstr "Bluetooth"
+
+#: ../properties/bluetooth-properties.desktop.in.in.h:2
+msgid "Configure Bluetooth settings"
+msgstr "Cấu hình cho Bluetooth"
+
+#: ../properties/bluetooth-manager.schemas.in.h:1
+msgid "Whether to show the notification icon"
+msgstr "Có hay không hi�n th� bi�u tượng"
+
+#: ../properties/bluetooth-manager.schemas.in.h:2
+msgid "Whether to show the notification icon."
+msgstr "Có hay không hi�n th� bi�u tượng."
+
+#: ../properties/gconf-bridge.c:1223
+#, c-format
+msgid "GConf error: %s"
+msgstr "Lá»?i GConf: %s"
+
+#: ../properties/gconf-bridge.c:1228
+msgid "All further errors shown only on terminal."
+msgstr "Các thông báo l�i tiếp theo ch� hi�n th� � giao di�n dòng l�nh."
+
+#. translators:
+#. * The '%s' is the device name, for example:
+#. * Pairing with 'Sony Bluetooth Headset' cancelled
+#.
+#: ../wizard/main.c:173
+#: ../wizard/main.c:289
+#, c-format
+msgid "Pairing with '%s' cancelled"
+msgstr "Kết n�i t�i '%s' b� hủy"
+
+#: ../wizard/main.c:207
+#, c-format
+msgid "Please confirm that the passkey displayed on '%s' matches this one"
+msgstr "Ki�m tra mật khẩu của '%s' trùng v�i mật khẩu này"
+
+#: ../wizard/main.c:262
+#: ../wizard/main.c:548
+msgid "Please enter the following passkey:"
+msgstr "Hãy Ä?iá»?n mật khẩu sau:"
+
+#. FIXME wait for setup should be in its own page
+#. translators:
+#. * The '%s' is the device name, for example:
+#. * Successfully paired with 'Sony Bluetooth Headset'
+#.
+#: ../wizard/main.c:347
+#, c-format
+msgid "Successfully paired with '%s'"
+msgstr "Kết n�i v�i '%s' thành công"
+
+#: ../wizard/main.c:357
+msgid "Please wait while setting up the device..."
+msgstr "Ä?ang cài Ä?ặt thiết bá»?..."
+
+#. translators:
+#. * The '%s' is the device name, for example:
+#. * Pairing with 'Sony Bluetooth Headset' failed
+#.
+#: ../wizard/main.c:373
+#, c-format
+msgid "Pairing with '%s' failed"
+msgstr "Kết n�i v�i '%s' không thành công"
+
+#. translators:
+#. * The '%s' is the device name, for example:
+#. * Connecting to 'Sony Bluetooth Headset' now...
+#.
+#: ../wizard/main.c:497
+#, c-format
+msgid "Connecting to '%s'..."
+msgstr "Ä?ang kết ná»?i tá»?i '%s'..."
+
+#. translators:
+#. * The '%s' is the device name, for example:
+#. * Please wait whilst 'Sony Bluetooth Headset' is being paired
+#.
+#: ../wizard/main.c:560
+#, c-format
+msgid "Please wait whilst '%s' is being paired"
+msgstr "Ä?ang kết ná»?i vá»?i '%s'"
+
+#: ../wizard/wizard.ui.h:1
+msgid "'0000' (most headsets, mice and GPS devices)"
+msgstr "'0000' (hầu hết các tai nghe, chu�t và thiết b� GPS)"
+
+#: ../wizard/wizard.ui.h:2
+msgid "'1111'"
+msgstr "'1111'"
+
+#: ../wizard/wizard.ui.h:3
+msgid "'1234'"
+msgstr "'1234'"
+
+#: ../wizard/wizard.ui.h:4
+msgid "Additional setup"
+msgstr "Cài Ä?ặt bá»? sung"
+
+#: ../wizard/wizard.ui.h:5
+msgid "Bluetooth Device Wizard"
+msgstr "Thuật sĩ thiết b� Bluetooth"
+
+#: ../wizard/wizard.ui.h:6
+msgid "Custom passkey code:"
+msgstr "Mật khẩu tùy ch�n:"
+
+#: ../wizard/wizard.ui.h:7
+msgid "Does not match"
+msgstr "Không kh�p"
+
+#: ../wizard/wizard.ui.h:8
+msgid "Fixed Passkey"
+msgstr "Mật khẩu cá»? Ä?á»?nh"
+
+#: ../wizard/wizard.ui.h:9
+msgid "Matches"
+msgstr "Khá»?p"
+
+#: ../wizard/wizard.ui.h:10
+msgid "Passkey Options"
+msgstr "Tùy ch�n mật khẩu"
+
+#: ../wizard/wizard.ui.h:11
+msgid "Passkey _options..."
+msgstr "_Tùy ch�n mật khẩu..."
+
+#: ../wizard/wizard.ui.h:12
+msgid "Select the additional services you want to use with your device: "
+msgstr "Ch�n các d�ch vụ dùng cùng v�i thiết b�:"
+
+#: ../wizard/wizard.ui.h:13
+msgid "Select the device you want to setup"
+msgstr "Chá»?n thiết bá»? muá»?n cài Ä?ặt"
+
+#: ../wizard/wizard.ui.h:14
+msgid "Successfully configured new device"
+msgstr "Cài Ä?ặt thiết bá»? má»?i thành công"
+
+#: ../wizard/wizard.ui.h:15
+msgid ""
+"The device will need to be within 10 meters of your computer, and be &#xAB;"
+"discoverable&#xBB; (sometimes called &#xAB;visible&#xBB;). Check the "
+"device's manual if in doubt."
+msgstr ""
+"Thiết bá»? phải Ä?ặt cách máy tính dÆ°á»?i 10 m, và phải &#xAB;có thá»? tìm "
+"Ä?ược&#xBB; (hay là &#xAB;có thá»? nhìn thấy Ä?ược&#xBB;). Xem thêm hÆ°á»?ng dẫn sá»­ "
+"dụng của thiết b� nếu cần."
+
+#: ../wizard/wizard.ui.h:16
+msgid ""
+"The device wizard will walk you through the process of configuring Bluetooth "
+"enabled devices for use with this computer."
+msgstr ""
+"Thuật sÄ© sẽ giúp bạn cấu hình các thiết bá»? Bluetooth Ä?á»? kết ná»?i vá»?i máy tính."
+
+#: ../wizard/wizard.ui.h:17
+msgid "Welcome to the Bluetooth device setup wizard"
+msgstr "Chào mừng bạn Ä?ến vá»?i Thuật sÄ© thiết bá»? Bluetooth"
+
+#: ../wizard/wizard.ui.h:18
+msgid "_Automatic passkey selection"
+msgstr "_Tá»± Ä?á»?ng chá»?n mật khẩu"
+
+#: ../wizard/wizard.ui.h:19
+msgid "_Restart Setup"
+msgstr "_Cài Ä?ặt lại"
+
+#: ../sendto/main.c:98
+#, c-format
+msgid "%'d second"
+msgid_plural "%'d seconds"
+msgstr[0] "%'d giây"
+
+#: ../sendto/main.c:103
+#: ../sendto/main.c:116
+#, c-format
+msgid "%'d minute"
+msgid_plural "%'d minutes"
+msgstr[0] "%'d phút"
+
+#: ../sendto/main.c:114
+#, c-format
+msgid "%'d hour"
+msgid_plural "%'d hours"
+msgstr[0] "%'d giá»?"
+
+#: ../sendto/main.c:124
+#, c-format
+msgid "approximately %'d hour"
+msgid_plural "approximately %'d hours"
+msgstr[0] "khoảng %'d gi�"
+
+#: ../sendto/main.c:150
+msgid "File Transfer"
+msgstr "Trao Ä?á»?i tập tin"
+
+#: ../sendto/main.c:168
+msgid "Sending files via Bluetooth"
+msgstr "Gửi tập tin qua Bluetooth"
+
+#: ../sendto/main.c:180
+msgid "From:"
+msgstr "Từ:"
+
+#: ../sendto/main.c:196
+msgid "To:"
+msgstr "Ä?ến:"
+
+#: ../sendto/main.c:242
+msgid "An unknown error occured"
+msgstr "Lá»?i không xác Ä?á»?nh"
+
+#: ../sendto/main.c:252
+msgid "Make sure that remote device is switched on and that it accepts Bluetooth connections"
+msgstr "Kiá»?m tra thiết bá»? Ä?ã Ä?ược bật và có thá»? kết ná»?i bằng Bluetooth"
+
+#: ../sendto/main.c:336
+#, c-format
+msgid "Sending %s"
+msgstr "Ä?ang gá»­i %s"
+
+#: ../sendto/main.c:343
+#: ../sendto/main.c:405
+#, c-format
+msgid "Sending file %d of %d"
+msgstr "Ä?ang gá»­i tập tin %d / %d"
+
+#: ../sendto/main.c:401
+#, c-format
+msgid "%d KB/s"
+msgstr "%d KB/s"
+
+#: ../sendto/main.c:403
+#, c-format
+msgid "%d B/s"
+msgstr "%d B/s"
+
+#: ../sendto/main.c:497
+msgid "Select Device to Send To"
+msgstr "Chá»?n Thiết Bá»? Ä?á»? Gá»­i"
+
+#: ../sendto/main.c:501
+msgid "Send _To"
+msgstr "_Gá»­i tá»?i:"
+
+#: ../sendto/main.c:542
+msgid "Choose files to send"
+msgstr "Chá»?n tập tin Ä?á»? gá»­i"
+
+#: ../sendto/main.c:571
+msgid "Remote device to use"
+msgstr "Thiết b� từ xa sẽ dùng"
+
+#: ../sendto/main.c:573
+msgid "Remote device's name"
+msgstr "Tên của thiết b� từ xa"
+[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]