[gnome-games] Added Czech help translation for glines & gnometris by Marek Cernockycommit 2c1f2de4b2723e52946f7b2c8655e25af6e34fe7
Author: Petr Kovar <pknbe volny cz>
Date:  Sun Jun 21 23:26:45 2009 +0200

  Added Czech help translation for glines & gnometris by Marek Cernocky
  
  Reviewed by Petr Kovar.

 glines/help/Makefile.am           |  2 +-
 glines/help/cs/cs.po            | 399 ++++++++++++++++
 glines/help/cs/figures/glines-gameover.png | Bin 0 -> 62667 bytes
 glines/help/cs/figures/glines-startgame.png | Bin 0 -> 19512 bytes
 glines/help/cs/figures/preferences.png   | Bin 0 -> 21847 bytes
 gnometris/help/Makefile.am         |  2 +-
 gnometris/help/cs/cs.po           | 656 +++++++++++++++++++++++++++
 7 files changed, 1057 insertions(+), 2 deletions(-)
---
diff --git a/glines/help/Makefile.am b/glines/help/Makefile.am
index 5554122..874445a 100644
--- a/glines/help/Makefile.am
+++ b/glines/help/Makefile.am
@@ -1,6 +1,6 @@
 include $(top_srcdir)/gnome-doc-utils.make
 
-DOC_LINGUAS = ca de el en_GB es eu fr it oc ru sv tr
+DOC_LINGUAS = ca cs de el en_GB es eu fr it oc ru sv tr
 
 DOC_MODULE = glines
 
diff --git a/glines/help/cs/cs.po b/glines/help/cs/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..007f510
--- /dev/null
+++ b/glines/help/cs/cs.po
@@ -0,0 +1,399 @@
+# Czech translation of glines help.
+# Copyright (C) 2009 the author(s) of gnome-games.
+# This file is distributed under the same license as the glines help.
+# Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnome-games gnome-2-26\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-12 14:25+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-20 15:40+0100\n"
+"Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
+"Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/glines.xml:188(None)
+msgid "@@image: 'figures/glines-startgame.png'; md5=e6e58f72dc4802d89a45a7726f4c7fd7"
+msgstr "@@image: 'figures/glines-startgame.png'; md5=a9f6c5809187a0459f9d2a44bc33fbc8"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/glines.xml:207(None)
+msgid "@@image: 'figures/glines-gameover.png'; md5=949d09a01ee02944bf3f278ce1ebc2ba"
+msgstr "@@image: 'figures/glines-gameover.png'; md5=ba1ebd43016548d425386858e7f719fc"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/glines.xml:327(None)
+msgid "@@image: 'figures/preferences.png'; md5=745336aefd6ade740f6064bdf4121379"
+msgstr "@@image: 'figures/preferences.png'; md5=c9f901ce1394cfeb315b682b3576414a"
+
+#: C/glines.xml:32(title)
+msgid "<application>Five or More</application> Manual"
+msgstr "Návod ke hÅ?e <application>PÄ?t nebo víc</application>"
+
+#: C/glines.xml:34(para)
+msgid "To play Five or More one must align colored pieces as the board gets filled with randomly placed pieces. When five or more pieces of the same color get lined up, they disappear. The game ends when the board gets filled up all the way."
+msgstr "Hra PÄ?t nebo víc se hraje tak, že musíte uspoÅ?ádávat barevné kameny, které se na hrací desce objevují na náhodných místech. Pokud dostanete pÄ?t stejných barev do jedné Å?ady, tak Å?ada zmizí. V okamžiku, kdy se celá hrací deska zaplní kameny, hra konÄ?í."
+
+#: C/glines.xml:43(year)
+msgid "2000-2002"
+msgstr "2000-2002"
+
+#: C/glines.xml:44(holder)
+msgid "Emese Kovács"
+msgstr "Emese Kovács"
+
+#: C/glines.xml:59(publishername)
+#: C/glines.xml:72(orgname)
+#: C/glines.xml:98(para)
+msgid "GNOME Documentation Project"
+msgstr "DokumentaÄ?ní projekt GNOME"
+
+#: C/glines.xml:2(para)
+msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr "Je udÄ?leno oprávnÄ?ní ke kopírování, distribuci a/nebo úpravám tohoto dokumentu pod podmínkami GNU Free Documentation License (GFDL), verze 1.1 nebo v pozdÄ?jším znÄ?ní vydaném Free Software Foundation bez nemÄ?nných Ä?ástí a bez textu pÅ?edního a zadního pÅ?ebalu. Kopii GFDL naleznete pod tímto <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">odkazem</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS šíÅ?eném spolu s tímto návodem."
+
+#: C/glines.xml:12(para)
+msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
+msgstr "Tento návod je souÄ?ástí kolekce návodů GNOME šíÅ?ených pod GFDL. Pokud chcete tento manuál šíÅ?it oddÄ?lené od kolekce, musíte jej doplnit o kopii licence tak, jak je uvedeno v bodu 6 licence."
+
+#: C/glines.xml:19(para)
+msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
+msgstr "Mnoho názvů používaných firmami k oznaÄ?ení jejich produktů a služeb je prohlášeno za obchodní znaÄ?ku. Pokud se nÄ?které z tÄ?chto názvů objeví v dokumentaci GNOME a Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi, že se jedná o obchodní znaÄ?ku, jsou tyto názvy uvedeny velkými písmeny nebo s prvním velkým písmenem."
+
+#: C/glines.xml:35(para)
+msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr "DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N â??TAK JAK JEâ??, BEZ JAKÃ?KOLIV ZÃ?RUKY, VÃ?SLOVNÃ? NEBO PÅ?EDPOKLÃ?DANÃ?, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZÃ?RUKY NA TENTO DOKUMENT A Z NÄ?J ODVOZENÃ? VERZE DOKUMENTÅ®, ŽE JE BEZ VAD VZHLEDEM K OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?ELY NEBO NEPORUÅ ENOSTI. VEÅ KERÃ? RIZIKA PLYNOUCÃ? Z KVALITY, SPRÃ?VNOSTI A PROVEDENÃ? TOHOTO DOKUMENTU A Z NÄ?J ODVOZENÃ?CH VERZÃ? DOKUMENTÅ® LEŽÃ? POUZE NA VÃ?S. POKUD SE V DOKUMENTU NEBO V UPRAVENÃ? VERZI PROJEVÃ? V JAKÃ?MKOLIV OHLEDU VADA, POTOM VY (NIKOLIV PÅ®VODNÃ? AUTOR, AUTOR NEBO KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PONESETE NÃ?KLADY NA NUTNOU Ã?DRŽBU, OPRAVY NEBO KOREKCE. TOTO USTANOVENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE STÄ?ŽEJNÃ? Ä?Ã?ST TÃ?TO LICENCE. NENÃ? DOVOLENO POUŽÃ?VAT TENTO DOKUMENT NEBO UPRAVENÃ? VERZE TOHOTO DOKUMENTU BEZ ODSOUHLASENÃ? TÄ?CHTO PODMÃ?NEK. A DÃ?LE"
+
+#: C/glines.xml:55(para)
+msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr "ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN (VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE K POUŽÃ?VÃ?NÃ? TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ?CH VERZÃ? DOKUMENTU, I KDYŽ BY TAKOVÃ?TO STRANA BYLA INFORMOVANÃ? O MOŽNOSTI TAKOVÃ?HOTO POÅ KOZENÃ?."
+
+#: C/glines.xml:28(para)
+msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
+msgstr "DOKUMENT A JEHO ODVOZENÃ? VERZE JSOU POSKYTOVANÃ? ZA PODMÃ?NEK GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE S DODATEÄ?NÃ?M VYROZUMÄ?NÃ?M ŽE: <placeholder-1/>"
+
+#: C/glines.xml:69(firstname)
+msgid "Emese"
+msgstr "Emese"
+
+#: C/glines.xml:70(surname)
+msgid "Kovács"
+msgstr "Kovács"
+
+#: C/glines.xml:73(email)
+msgid "emese gnome hu"
+msgstr "emese gnome hu"
+
+#: C/glines.xml:92(revnumber)
+msgid "Five or More Manual V2.8"
+msgstr "Návod V2.8 ke hÅ?e PÄ?t nebo víc"
+
+#: C/glines.xml:93(date)
+msgid "September 2004"
+msgstr "ZáÅ?í 2004"
+
+#: C/glines.xml:95(para)
+msgid "Emese Kovács <email>emese gnome hu</email>"
+msgstr "Emese Kovács <email>emese gnome hu</email>"
+
+#: C/glines.xml:103(releaseinfo)
+msgid "This manual describes version 2.12 of Five or More."
+msgstr "Tento návod popisuje PÄ?t nebo víc verze 2.12."
+
+#: C/glines.xml:110(title)
+msgid "Feedback"
+msgstr "ZpÄ?tná vazba"
+
+#: C/glines.xml:111(para)
+msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Five or More</application> application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
+msgstr "K nahlášení chyby nebo podání návrhu týkajícího se aplikace <application>PÄ?t nebo víc</application> nebo tohoto návodu použijte postup uvedený na <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">stránce ZpÄ?tná vazba GNOME</ulink>."
+
+#: C/glines.xml:121(primary)
+msgid "Five or More"
+msgstr "PÄ?t nebo víc"
+
+#: C/glines.xml:128(title)
+msgid "Introduction"
+msgstr "Ã?vod"
+
+#: C/glines.xml:130(para)
+msgid "<application>Five or More</application>, is the Gnome port of the once popular Windows game called <application>Color Lines</application> The game's objective is to align as often as possible five or more objects of the same color and shape causing them to disappear. Play as long as possible, and be #1 in the High Scores."
+msgstr "<application>PÄ?t nebo víc</application> je do Gnome pÅ?enesená populární hra původem z Windows nazývaná <application>Color Lines</application>. Základem hry je seÅ?adit co nejÄ?astÄ?ji pÄ?t nebo více kamenů stejné barvy a tvaru, což způsobí, že zmizí. Hrajte, dokud je na hrací ploÅ¡e místo, a staÅ?te se â??number oneâ?? v nejlepších skóre."
+
+#: C/glines.xml:139(para)
+msgid "To run <application>Five or More</application>, select <guimenuitem>Five or More</guimenuitem> from the <guisubmenu>Games</guisubmenu> submenu of the <guimenu>Main Menu</guimenu>, or type <command>glines</command> on the command line."
+msgstr "Hru <application>PÄ?t nebo víc</application> spustíte volbou <guimenuitem>PÄ?t nebo víc</guimenuitem> z podnabídky <guisubmenu>Hry</guisubmenu> v <guimenu>Hlavním menu</guimenu> nebo zadáním <command>glines</command> v pÅ?íkazovém Å?ádku."
+
+#: C/glines.xml:147(para)
+msgid "<application>Five or More</application> is included in the <filename>GNOME-games</filename> package, which is part of the GNOME desktop environment. This document describes version 2.8 of <application>Five or More</application>."
+msgstr "<application>PÄ?t nebo víc</application> je souÄ?ástí balíku <filename>GNOME-games</filename>, který patÅ?í k pracovnímu prostÅ?edí GNOME. Tento dokument popisuje verzi 2.8 aplikace <application>PÄ?t nebo víc</application>."
+
+#: C/glines.xml:161(title)
+msgid "Playing Five or More"
+msgstr "Hraní PÄ?t nebo víc"
+
+#: C/glines.xml:162(para)
+msgid "Playing <application>Five or More</application> is easy. At startup, you find yourself with five objects randomly positioned on the board. Each turn, you are allowed to move one object. You can move it anywhere on the board as long as there is a clear path. Afterward, the computer drops more objects at random positions (the exact number depends on the size of the game). You can preview the next objects to be dropped in the upper right corner of the game's window. If you manage to align five objects of the same shape and color, they disappear and you are given an extra move before more objects drop."
+msgstr "Hraní <application>PÄ?t nebo víc</application> je jednoduché. ZaÄ?ínáte s nÄ?kolika kameny náhodnÄ? rozmístÄ?nými na hrací desce. V každém tahu můžete posunout jeden kámen. Můžete jej posunout kamkoliv na desku, kam vede volná cesta. PoÄ?ítaÄ? následnÄ? pÅ?ihodí na náhodná místa další kameny (pÅ?esný poÄ?et závisí na vybrané velikosti hry). V horní Ä?ásti okna se můžete podívat, jaké kameny budou pÅ?ihozené v dalším tahu. Vždy, když se vám podaÅ?í dostat do Å?ady pÄ?t kamenů stejné barvy a tvaru, tak zmizí a vy dostanete v tomto tahu navíc k dispozici další posun kamenu."
+
+#: C/glines.xml:176(title)
+msgid "Basic usage"
+msgstr "Základy používání"
+
+#: C/glines.xml:177(para)
+msgid "Starting <application>Five or More</application> presents you with the <interface>game board</interface> and a new game starts. What it looks like is shown in <xref linkend=\"mainwindow-fig\"/>."
+msgstr "Po spuÅ¡tÄ?ní se vám <application>PÄ?t nebo víc</application> pÅ?edstaví <interface>hrací deskou</interface>, na které je rozehraná nová hra. Celé to vypadá jako ukazuje <xref linkend=\"mainwindow-fig\"/>."
+
+#: C/glines.xml:184(title)
+msgid "The main window when you start a game."
+msgstr "Hlavní okno po spuÅ¡tÄ?ní hry."
+
+#. ==== End of Figure ====
+#: C/glines.xml:195(para)
+msgid "As the game progresses, the board gets more and more crowded (unless you are really good...) and making objects disappear gets harder and harder. The game is over, when the board is full."
+msgstr "Jak hra ubíhá, je hrací deska víc a víc zaplnÄ?ná (ledaže jste opravdu dobÅ?í...) a seÅ?azovaní kamenů se stává víc a víc nároÄ?ným. Jakmile se deska celá zaplní, tak hra skonÄ?ila."
+
+#: C/glines.xml:203(title)
+msgid "Game over!"
+msgstr "Konec hry!"
+
+#: C/glines.xml:220(title)
+msgid "Playing the Game"
+msgstr "Hraní hry"
+
+#: C/glines.xml:221(para)
+msgid "A game of <application>Five or More</application> begins with some random objects on the board."
+msgstr "Hra <application>PÄ?t nebo víc</application> zaÄ?íná s nÄ?kolika náhodnými kameny na desce."
+
+#: C/glines.xml:225(para)
+msgid "To make a move, click on one of the objects. When an object is activated it starts rotating (or doing something else depending on the theme, but let us not anticipateâ?¦). You can then select its destination by clicking an empty square. If the path to the destination is clear the activated item travels there. If the destination square is occupied by another object nothing will be moved and the selection will be transferred to the new object. If the path is not clear (you cannot jump objects over obstacles!) the application prints a warning in the status bar (bottom of the window) and the original object remains active."
+msgstr "Posun kamenu zaÄ?nete kliknutím na nÄ?j. Tím se kámen aktivuje a zaÄ?ne se otáÄ?et (nebo dÄ?lat nÄ?co jiného, záleží na zvoleném motivu, takže nemůže pÅ?edvídat...). TeÄ? můžete zvolit cíl kliknutím na prázdné políÄ?ko. Pokud do cíle vede volná cesta, tak se tam aktivovaný kámen pÅ?esune. Pokud v cílovém poli již nÄ?jaký kámen leží, nic se pÅ?esouvat nebude, jen se aktivace pÅ?enese na tento kámen. Pokud do cíle žádná cesta nevede (kameny prostÄ? nemůžete skákat pÅ?es pÅ?ekážky), tak se ve stavovém Å?ádku (v dolní Ä?ásti okna) vypíše varování a původní kámen zůstane aktivovaný."
+
+#: C/glines.xml:237(para)
+msgid "As objects disappear, you get points. The points you score depends on the number of objects you managed to align (see <xref linkend=\"glines-table1\"/>). Your score is shown in the upper right corner of the window."
+msgstr "Za každé zmizení kamenů získáváte body. PoÄ?et bodů záleží na množství kamenů, které jste dostali do Å?ady (viz <xref linkend=\"glines-table1\"/>). VaÅ¡e celkové skóre se zobrazuje v pravém horním rohu okna."
+
+#: C/glines.xml:246(title)
+#: C/glines.xml:342(title)
+msgid "Scoring in Five or More"
+msgstr "PÅ?idÄ?lování bodů v PÄ?t nebo víc"
+
+#: C/glines.xml:250(entry)
+msgid "Number of objects"
+msgstr "PoÄ?et kamenů"
+
+#: C/glines.xml:251(entry)
+msgid "Score given"
+msgstr "PÅ?idÄ?lené body"
+
+#: C/glines.xml:256(entry)
+#: C/glines.xml:358(entry)
+msgid "5"
+msgstr "5"
+
+#: C/glines.xml:257(entry)
+#: C/glines.xml:276(entry)
+msgid "10"
+msgstr "10"
+
+#: C/glines.xml:260(entry)
+msgid "6"
+msgstr "6"
+
+#: C/glines.xml:261(entry)
+#: C/glines.xml:284(entry)
+msgid "12"
+msgstr "12"
+
+#: C/glines.xml:264(entry)
+#: C/glines.xml:356(entry)
+#: C/glines.xml:357(entry)
+#: C/glines.xml:365(entry)
+#: C/glines.xml:372(entry)
+#: C/glines.xml:373(entry)
+msgid "7"
+msgstr "7"
+
+#: C/glines.xml:265(entry)
+msgid "18"
+msgstr "18"
+
+#: C/glines.xml:268(entry)
+msgid "8"
+msgstr "8"
+
+#: C/glines.xml:269(entry)
+msgid "28"
+msgstr "28"
+
+#: C/glines.xml:272(entry)
+#: C/glines.xml:363(entry)
+#: C/glines.xml:364(entry)
+msgid "9"
+msgstr "9"
+
+#: C/glines.xml:273(entry)
+msgid "42"
+msgstr "42"
+
+#: C/glines.xml:277(entry)
+msgid "82"
+msgstr "82"
+
+#: C/glines.xml:280(entry)
+msgid "11"
+msgstr "11"
+
+#: C/glines.xml:281(entry)
+msgid "108"
+msgstr "108"
+
+#: C/glines.xml:285(entry)
+msgid "138"
+msgstr "138"
+
+#: C/glines.xml:288(entry)
+msgid "13"
+msgstr "13"
+
+#: C/glines.xml:289(entry)
+msgid "172"
+msgstr "172"
+
+#: C/glines.xml:292(entry)
+msgid "14"
+msgstr "14"
+
+#: C/glines.xml:293(entry)
+msgid "210"
+msgstr "210"
+
+#: C/glines.xml:300(title)
+msgid "Using the Keyboard"
+msgstr "Používání klávesnice"
+
+#: C/glines.xml:301(para)
+msgid "Instead of using the mouse you can use the keyboard to play <application>Five or More</application>. To use the keyboard, hit an arrow key and a cursor will appear near the center of the board. The arrow keys will move the cursor. When the cursor is over the object you want to move, use the spacebar to select it. Then shift the cursor to the object's destination and hit the space bar again to move the object."
+msgstr "Mimo myÅ¡i můžete k hraní <application>PÄ?t nebo víc</application> používat i klávesnici. K použití klávesnice staÄ?í zmáÄ?knout kteroukoliv kurzorovou Å¡ipku a poblíž stÅ?edu hrací desky se objeví kurzor. Kurzorovými Å¡ipkami jej můžete pÅ?esouvat. V okamžiku, kdy stojíte kurzorem na požadovaném kameni, můžete jej mezerníkem aktivovat. Potom posuÅ?te kurzor na cíl a opÄ?t zmáÄ?knutím mezerníku kámen pÅ?esunete."
+
+#: C/glines.xml:302(para)
+msgid "If you start using the mouse again, the cursor will disappear. The cursor will reappear if you use the arrow keys again."
+msgstr "Pokud zaÄ?nete znovu používat my, tak kurzor zmizí. A naopak, když zaÄ?nete znovu používat kurzorové klávesy, kurzor se objeví."
+
+#: C/glines.xml:315(title)
+msgid "Customizing the Game"
+msgstr "PÅ?izpůsobení hry"
+
+#: C/glines.xml:316(para)
+msgid "You can configure <application>Five or More</application> by clicking on <guimenuitem>Preferences</guimenuitem> in the applications <guimenu>Settings</guimenu> menu. The following <interface>dialog</interface> will appear:"
+msgstr "Hru <application>PÄ?t nebo víc</application> může nastavit kliknutím na <guimenuitem>Volby</guimenuitem> v nabídce aplikace <guimenu>Nastavení</guimenu>. Objeví se následující <interface>dialog</interface>:"
+
+#: C/glines.xml:324(title)
+msgid "Preferences"
+msgstr "Volby"
+
+#. ==== End of Figure ====
+#: C/glines.xml:333(para)
+msgid "You can select different object styles and background colors in the <guimenu>Themes</guimenu> section. If you find it difficult distinguishing the colours, try the shapes theme."
+msgstr "Můžete si vybrat různé styly kamenů a barev pozadí v oddíle <guimenu>Motivy</guimenu>. Pokud máte problémy s rozlišováním barev, tak si zvolte motiv tvary."
+
+#: C/glines.xml:338(para)
+msgid "The <guimenu>Board Size</guimenu> section lets you select the size of the board. Each size has a slightly different balance: larger sizes give you more space to move, but more objects arrive each turn. The parameters for each size are given in <xref linkend=\"table-sizes\"/>."
+msgstr "V oddíle <guimenu>Velikost hrací desky</guimenu> můžete zvolit velikost hrací plochy. Každá velikost má své výhody i nevýhody: velká deska vám dává více místa na tahy, ale pÅ?i každém tahu pÅ?ibývá více kamenů. Parametry pro každou velikost uvádí <xref linkend=\"table-sizes\"/>."
+
+#: C/glines.xml:346(entry)
+msgid "Size"
+msgstr "Velikost"
+
+#: C/glines.xml:347(entry)
+msgid "Width"
+msgstr "ŠíÅ?ka"
+
+#: C/glines.xml:348(entry)
+msgid "Height"
+msgstr "Výška"
+
+#: C/glines.xml:349(entry)
+msgid "Number of Types"
+msgstr "PoÄ?et typů"
+
+#: C/glines.xml:350(entry)
+msgid "Objects per Turn"
+msgstr "Kamenů v tahu"
+
+#: C/glines.xml:355(entry)
+msgid "Small"
+msgstr "Malá"
+
+#: C/glines.xml:359(entry)
+#: C/glines.xml:366(entry)
+msgid "3"
+msgstr "3"
+
+#: C/glines.xml:362(entry)
+msgid "Medium"
+msgstr "StÅ?ední"
+
+#: C/glines.xml:369(entry)
+msgid "Large"
+msgstr "Velká"
+
+#: C/glines.xml:370(entry)
+msgid "20"
+msgstr "20"
+
+#: C/glines.xml:371(entry)
+msgid "15"
+msgstr "15"
+
+#: C/glines.xml:379(para)
+msgid "You can speed up the movement of the objects by checking the Use fast moves box in the <guimenu>General</guimenu> preferences section."
+msgstr "Posun kamenu pÅ?i tazích můžete urychlit výbÄ?rem Používat rychlé tahy v oddíle voleb <guimenu>Obecné</guimenu>."
+
+#: C/glines.xml:383(para)
+msgid "Any changes you make are instantly applied and remembered for the next time you run <application>Five or More</application>."
+msgstr "ZmÄ?ny v nastavení se okamžitÄ? promítnou do hry a zůstanou zachované i pro další spuÅ¡tÄ?ní <application>PÄ?t nebo víc</application>."
+
+#: C/glines.xml:389(title)
+msgid "How to create new themes"
+msgstr "Jak vytvoÅ?it nové motivy"
+
+#: C/glines.xml:390(para)
+msgid "Each theme consists of a single PNG image file. This image consists of an array of seven rows, corresponding to the different object colors/shapes, and four columns, each of which is a frame in the animation of the object. The actual size of the image is irrelevant, it will be rescaled, but the sub-images must form a four by seven grid to get the correct effect. When using SVG remember that the image size is the page size, if your grid does not fill the page try shrinking the page size. Use an existing theme as a guide."
+msgstr "Každý motiv tvoÅ?í jeden obrázek ve formátu PNG. Tento obrázek obsahuje pole se sedmi Å?ádky, které odpovídají různým barvám/tvarům kamenu, a Ä?tyÅ? sloupců, z nichž každý je jedním snímkem v animaci kamenu. Velikost obrázků není podstatná, protože se mÄ?ní, akorát musí obrázky tvoÅ?it pravidelnou mÅ?ížku Ä?tyÅ?i krát sedm. Pokud používáte SVG, pak nezapomeÅ?te, že velikost obrázku je velikostí stránky, takže když mÅ?ížka stránku nevyplÅ?uje, zkuste stránku zmenÅ¡it. Můžete použít nÄ?který ze stávajících motivů jako vzor."
+
+#: C/glines.xml:420(title)
+msgid "Authors"
+msgstr "AutoÅ?i"
+
+#: C/glines.xml:421(para)
+msgid "<application>Five or More</application> was written by Róbert Szókovács (<email>szo appaloosacorp hu</email>) and Szabolcs Bán (<email>shooby gnome hu</email>). This manual was written by Emese Kovács (<email>emese gnome hu</email>). For information on how to make comments, suggestions and to report bugs please see the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">feedback document</ulink>."
+msgstr "<application>PÄ?t nebo víc</application> napsal Róbert Szókovács (<email>szo appaloosacorp hu</email>) a Szabolcs Bán (<email>shooby gnome hu</email>). Tento návod napsal Emese Kovács (<email>emese gnome hu</email>). Pokud chcete nahlásit chybu nebo podat návrh týkající se této aplikace nebo tohoto návodu, tak se Å?iÄ?te instrukcemi v tomto <ulink url=\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">dokumentu</ulink>."
+
+#: C/glines.xml:446(title)
+msgid "License"
+msgstr "Licence"
+
+#: C/glines.xml:447(para)
+msgid "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
+msgstr "Tento program je svobodný software. Můžete jej dále šíÅ?it a/nebo upravovat za dodržení podmínek <ulink type=\"help\" url=\"gnome-help:gpl\"><citetitle>GNU General Public License</citetitle></ulink>, tak jak ji vydala Free Software Foundation ve verzi 2 nebo (dle vaší volby) novÄ?jší."
+
+#: C/glines.xml:454(para)
+msgid "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> for more details."
+msgstr "Tento program je šíÅ?en s pÅ?esvÄ?dÄ?ením, že může být užiteÄ?ný, ale BEZ JAKÃ?CHKOLIV ZÃ?RUK, bez pÅ?edpokládané záruky na OBCHODOVATELNOST nebo VHODNOST PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL. Více podrobností najdete v <citetitle>GNU General Public License</citetitle>."
+
+#: C/glines.xml:460(para)
+msgid "A copy of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> is included as an appendix to the <citetitle>GNOME Users Guide</citetitle>. You may also obtain a copy of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> from the Free Software Foundation by visiting <ulink url=\"http://www.fsf.org\"; type=\"http\">their Web site</ulink> or by writing to <address> Free Software Foundation, Inc. <street>59 Temple Place</street> - Suite 330 <city>Boston</city>, <state>MA</state><postcode>02111-1307</postcode><country>USA</country></address>"
+msgstr "Kopie <citetitle>GNU General Public License</citetitle> je zahrnuta v dodatku <citetitle>Uživatelské pÅ?iruÄ?ky GNOME</citetitle>. Kopii <citetitle>GNU General Public License</citetitle> můžete také získat od Free Software Foundation navÅ¡tívením <ulink type=\"http\" url=\"http://www.fsf.org\";>jejich webu</ulink> nebo zasláním žádosti na <address> Free Software Foundation, Inc. <street>59 Temple Place</street> - Suite 330 <city>Boston</city>, <state>MA</state><postcode>02111-1307</postcode><country>USA</country></address>"
+
+#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
+#: C/glines.xml:0(None)
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009."
+
diff --git a/glines/help/cs/figures/glines-gameover.png b/glines/help/cs/figures/glines-gameover.png
new file mode 100644
index 0000000..0477cd4
Binary files /dev/null and b/glines/help/cs/figures/glines-gameover.png differ
diff --git a/glines/help/cs/figures/glines-startgame.png b/glines/help/cs/figures/glines-startgame.png
new file mode 100644
index 0000000..4ef9fd8
Binary files /dev/null and b/glines/help/cs/figures/glines-startgame.png differ
diff --git a/glines/help/cs/figures/preferences.png b/glines/help/cs/figures/preferences.png
new file mode 100644
index 0000000..ba1c7f0
Binary files /dev/null and b/glines/help/cs/figures/preferences.png differ
diff --git a/gnometris/help/Makefile.am b/gnometris/help/Makefile.am
index 997488b..6e25a81 100644
--- a/gnometris/help/Makefile.am
+++ b/gnometris/help/Makefile.am
@@ -1,6 +1,6 @@
 include $(top_srcdir)/gnome-doc-utils.make
 
-DOC_LINGUAS = ca de el en_GB es eu fi fr it oc sv zh_CN
+DOC_LINGUAS = ca cs de el en_GB es eu fi fr it oc sv zh_CN
 
 DOC_MODULE = gnometris
 
diff --git a/gnometris/help/cs/cs.po b/gnometris/help/cs/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..ded40a4
--- /dev/null
+++ b/gnometris/help/cs/cs.po
@@ -0,0 +1,656 @@
+# Czech translation of gnometris help.
+# Copyright (C) 2009 the author(s) ofgnome-games.
+# This file is distributed under the same license as the gnometris help.
+# Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnome-games gnome-2-26\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-12 14:25+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-20 11:28+0100\n"
+"Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
+"Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: C/gnometris.xml:27(title)
+msgid "<application>Gnometris</application> Manual"
+msgstr "Návod ke hÅ?e <application>Gnometris</application>"
+
+#: C/gnometris.xml:30(para)
+msgid ""
+"Gnometris is GNOME's version of Tetris, the classic game of interlocking "
+"four-piece blocks. As they fall from the top, the player must orient them to "
+"fit the other blocks at the bottom so that they form a complete horizontal "
+"line, in which case that line disappears and the player gains points."
+msgstr ""
+"Gnometris je varianta GNOME hry Tetris, klasické hry skládání bloků. Jak "
+"bloky padají shora, hráÄ? je musí natoÄ?it tak, aby zapadly do bloků dole. "
+"Cílem je vyplnit souvislou Å?adu, která potom zmizí a hráÄ? obdrží body."
+
+#: C/gnometris.xml:40(year)
+msgid "2004"
+msgstr "2004"
+
+#: C/gnometris.xml:41(holder)
+msgid "Angela Boyle"
+msgstr "Angela Boyle"
+
+#: C/gnometris.xml:56(publishername) C/gnometris.xml:95(para)
+msgid "GNOME Documentation Project"
+msgstr "DokumentaÄ?ní projekt GNOME"
+
+#: C/gnometris.xml:2(para)
+msgid ""
+"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
+"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
+"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
+"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
+"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
+"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr ""
+"Je udÄ?leno oprávnÄ?ní ke kopírování, distribuci a/nebo úpravám tohoto "
+"dokumentu pod podmínkami GNU Free Documentation License (GFDL), verze 1.1 "
+"nebo v pozdÄ?jším znÄ?ní vydaném Free Software Foundation bez nemÄ?nných Ä?ástí "
+"a bez textu pÅ?edního a zadního pÅ?ebalu. Kopii GFDL naleznete pod tímto "
+"<ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">odkazem</ulink> nebo v souboru "
+"COPYING-DOCS šíÅ?eném spolu s tímto návodem."
+
+#: C/gnometris.xml:12(para)
+msgid ""
+"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
+"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
+"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
+"section 6 of the license."
+msgstr ""
+"Tento návod je souÄ?ástí kolekce návodů GNOME šíÅ?ených pod GFDL. Pokud chcete "
+"tento manuál šíÅ?it oddÄ?lené od kolekce, musíte jej doplnit o kopii licence "
+"tak, jak je uvedeno v bodu 6 licence."
+
+#: C/gnometris.xml:19(para)
+msgid ""
+"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
+"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
+"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
+"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
+"capital letters."
+msgstr ""
+"Mnoho názvů používaných firmami k oznaÄ?ení jejich produktů a služeb je "
+"prohlášeno za obchodní znaÄ?ku. Pokud se nÄ?které z tÄ?chto názvů objeví v "
+"dokumentaci GNOME a Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi, že "
+"se jedná o obchodní znaÄ?ku, jsou tyto názvy uvedeny velkými písmeny nebo s "
+"prvním velkým písmenem."
+
+#: C/gnometris.xml:35(para)
+msgid ""
+"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
+"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
+"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
+"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
+"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
+"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
+"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
+"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
+"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr ""
+"DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N â??TAK JAK JEâ??, BEZ JAKÃ?KOLIV ZÃ?RUKY, VÃ?SLOVNÃ? NEBO "
+"PÅ?EDPOKLÃ?DANÃ?, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZÃ?RUKY NA TENTO DOKUMENT A Z NÄ?J ODVOZENÃ? "
+"VERZE DOKUMENTŮ, ŽE JE BEZ VAD VZHLEDEM K OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO "
+"URÄ?ITÃ? Ã?Ä?ELY NEBO NEPORUÅ ENOSTI. VEÅ KERÃ? RIZIKA PLYNOUCÃ? Z KVALITY, "
+"SPRÃ?VNOSTI A PROVEDENÃ? TOHOTO DOKUMENTU A Z NÄ?J ODVOZENÃ?CH VERZÃ? DOKUMENTÅ® "
+"LEŽ� POUZE NA V�S. POKUD SE V DOKUMENTU NEBO V UPRAVEN� VERZI PROJEV� V "
+"JAK�MKOLIV OHLEDU VADA, POTOM VY (NIKOLIV PŮVODN� AUTOR, AUTOR NEBO "
+"KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PONESETE NÃ?KLADY NA NUTNOU Ã?DRŽBU, OPRAVY NEBO "
+"KOREKCE. TOTO USTANOVENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE STÄ?ŽEJNÃ? Ä?Ã?ST TÃ?TO LICENCE. "
+"NEN� DOVOLENO POUŽ�VAT TENTO DOKUMENT NEBO UPRAVEN� VERZE TOHOTO DOKUMENTU "
+"BEZ ODSOUHLASENÃ? TÄ?CHTO PODMÃ?NEK. A DÃ?LE"
+
+#: C/gnometris.xml:55(para)
+msgid ""
+"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
+"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
+"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
+"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
+"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
+"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
+"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
+"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
+"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
+"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr ""
+"ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN "
+"(VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, "
+"KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO "
+"UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN "
+"ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? "
+"Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY "
+"DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO "
+"JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE "
+"K POUŽ�V�N� TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVEN�CH VERZ� DOKUMENTU, I KDYŽ BY "
+"TAKOV�TO STRANA BYLA INFORMOVAN� O MOŽNOSTI TAKOV�HOTO POŠKOZEN�."
+
+#: C/gnometris.xml:28(para)
+msgid ""
+"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
+"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
+"<placeholder-1/>"
+msgstr ""
+"DOKUMENT A JEHO ODVOZENÃ? VERZE JSOU POSKYTOVANÃ? ZA PODMÃ?NEK GNU FREE "
+"DOCUMENTATION LICENSE S DODATEÄ?NÃ?M VYROZUMÄ?NÃ?M ŽE: <placeholder-1/>"
+
+#: C/gnometris.xml:67(firstname)
+msgid "Angela"
+msgstr "Angela"
+
+#: C/gnometris.xml:68(surname)
+msgid "Boyle"
+msgstr "Boyle"
+
+#: C/gnometris.xml:70(email)
+msgid "anjela u washington edu"
+msgstr "anjela u washington edu"
+
+#: C/gnometris.xml:89(revnumber)
+msgid "Gnometris Manual V2.8"
+msgstr "Návod V2.8 ke hÅ?e Gnometris"
+
+#: C/gnometris.xml:90(date)
+msgid "June 2004"
+msgstr "Ä?erven 2004"
+
+#: C/gnometris.xml:92(para)
+msgid "Angela Boyle <email>anjela u washington edu</email>"
+msgstr "Angela Boyle <email>anjela u washington edu</email>"
+
+#: C/gnometris.xml:100(releaseinfo)
+msgid "This manual describes version 2.12 of Gnometris."
+msgstr "Tento návod popisuje verzi 2.12 hry Gnometris."
+
+#: C/gnometris.xml:107(title)
+msgid "Feedback"
+msgstr "ZpÄ?tná vazba"
+
+#: C/gnometris.xml:108(para)
+msgid ""
+"To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Gnometris</"
+"application> application or this manual, follow the directions in the <ulink "
+"url=\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</"
+"ulink>."
+msgstr ""
+"K nahlášení chyby nebo podání návrhu týkajícího se aplikace "
+"<application>Gnometris</application> nebo tohoto návodu použijte postup "
+"uvedený na <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">stránce ZpÄ?tná "
+"vazba GNOME</ulink>."
+
+#: C/gnometris.xml:120(primary)
+msgid "Gnometris"
+msgstr "Gnometris"
+
+#: C/gnometris.xml:126(title)
+msgid "Introduction"
+msgstr "Ã?vod"
+
+#. synopsis of game
+#: C/gnometris.xml:129(para)
+msgid ""
+"<application>Gnometris</application> comes from the classic falling-block "
+"game, <application>Tetris</application>. The goal of the game is to create "
+"complete horizontal lines of blocks, which will disappear. The blocks come "
+"in seven different shapes made from four blocks each: one straight, two L-"
+"shaped, one square, and two S-shaped. The blocks fall from the top center of "
+"the screen in a random order. You rotate the blocks and move them across the "
+"screen to drop them in complete lines. You score by dropping blocks fast and "
+"completing lines. As your score gets higher, you level up and the blocks "
+"fall faster."
+msgstr ""
+"<application>Gnometris</application> vychází z klasické hry s padajícími "
+"bloky nazývané <application>Tetris</application>. Cílem hry je vytvoÅ?it "
+"celistvou vodorovnou Å?adu bloků, která následnÄ? zmizí. Bloky se objevují v "
+"sedmi různých tvarech vytvoÅ?ených vždy ze Ä?tyÅ? kostek: jeden pÅ?ímý, dva do "
+"L, jeden Ä?tvercový a dva do S. Bloky padají ze stÅ?edu horní Ä?ásti hrací "
+"plochy v náhodném poÅ?adí. Může bloky otáÄ?et a posouvat, tak aby vyplnily "
+"Å?adu. Za zkompletování celé Å?ady a rychlejší posun bloků se vám zvyÅ¡uje "
+"skóre. Jak vám skóre roste, dostáváte se do vyšších úrovní a bloky padají "
+"rychleji."
+
+#. running game
+#: C/gnometris.xml:132(para)
+msgid ""
+"To run <application>Gnometris</application>, select "
+"<menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guisubmenu>Games</"
+"guisubmenu><guimenuitem>Gnometris</guimenuitem></menuchoice>, or type "
+"<command>gnometris</command> in the command line."
+msgstr ""
+"<application>Gnometris</application> spustíte volbou "
+"<menuchoice><guimenu>Aplikace</guimenu><guisubmenu>Hry</"
+"guisubmenu><guimenuitem>Gnometris</guimenuitem></menuchoice> nebo zadáním "
+"<command>gnometris</command> v pÅ?íkazovém Å?ádku."
+
+#. part of gnome-games
+#: C/gnometris.xml:135(para)
+msgid ""
+"<application>Gnometris</application> is included in the <filename>gnome-"
+"games</filename> package, which is part of the GNOME desktop environment. "
+"This document describes version 2.8 of <application>Gnometris</application>."
+msgstr ""
+"<application>Gnometris</application> je souÄ?ástí balíku <filename>gnome-"
+"games</filename>, který patÅ?í k pracovnímu prostÅ?edí GNOME. Tento dokument "
+"popisuje verzi 2.8 aplikace <application>Gnometris</application>."
+
+#: C/gnometris.xml:139(title)
+msgid "Playing <application>Gnometris</application>"
+msgstr "Jak hrát <application>Gnometris</application>"
+
+#: C/gnometris.xml:140(para)
+msgid ""
+"You can score through two actions: completing lines and dropping blocks "
+"quickly."
+msgstr ""
+"Skóre můžete zvyÅ¡ovat dvÄ?ma způsoby: vyplnÄ?ním Å?ady a rychlejším posunem "
+"bloků"
+
+#: C/gnometris.xml:142(title)
+msgid "Moving the Blocks"
+msgstr "Posun bloků"
+
+#: C/gnometris.xml:143(para)
+msgid "To play the game, you only need the four arrow keys."
+msgstr "K hraní hry vám postaÄ?í kurzorové klávesy se Å¡ipkami."
+
+#: C/gnometris.xml:146(para)
+msgid ""
+"<keycap>Left</keycap> and <keycap>Right</keycap> move the block "
+"correspondingly across the screen."
+msgstr ""
+"<keycap>Levá</keycap> a <keycap>pravá</keycap> posouvají bloky pÅ?ísluÅ¡ným "
+"smÄ?rem po hrací ploÅ¡e."
+
+#: C/gnometris.xml:149(para)
+msgid ""
+"<keycap>Up</keycap> rotates the block. The default rotation is "
+"counterclockwise. You can change the rotation under "
+"<menuchoice><guimenu>Settings</guimenu><guimenuitem>Preferences</"
+"guimenuitem></menuchoice> and deselecting <guilabel>Rotate blocks "
+"counterclockwise</guilabel>."
+msgstr ""
+"<keycap>Nahoru</keycap> blok otáÄ?í. Výchozí smÄ?r otáÄ?ení je proti smÄ?ru "
+"hodinových ruÄ?iÄ?ek. Můžete to i zmÄ?nit v <menuchoice><guimenu>Nastavení</"
+"guimenu><guimenuitem>Volby</guimenuitem></menuchoice> a vypnutím "
+"<guilabel>OtáÄ?et bloky proti smÄ?ru hodinových ruÄ?iÄ?ek</guilabel>."
+
+#: C/gnometris.xml:152(para)
+msgid ""
+"<keycap>Down</keycap> and the <keycap>Space Bar</keycap> move the block down "
+"the screen faster.<keycap>Down</keycap> moves the block down faster. "
+"<keycap>Space-bar</keycap> moves the block directly to the bottom."
+msgstr ""
+"<keycap>Dolů</keycap> a <keycap>Mezerník</keycap> posune blok po ploše "
+"rychle dolů. <keycap>Dolů</keycap> provádí rychlejší posun bloku. "
+"<keycap>Mezerník</keycap> posune blok pÅ?ímo úplnÄ? dolů."
+
+#: C/gnometris.xml:157(title)
+msgid "Starting a New Game"
+msgstr "ZapoÄ?etí nové hry"
+
+#: C/gnometris.xml:158(para)
+msgid ""
+"To begin a new game, go to <menuchoice><guimenu>Game</"
+"guimenu><guimenuitem>New Game</guimenuitem></menuchoice>. The game will "
+"begin dropping blocks from the center of the top of the window. The default "
+"start-up of the game has no blocks in the game window and shows the next "
+"block that will fall in the upper right hand corner. <guilabel>Score</"
+"guilabel> shows the number of points you have earned. <guilabel>Lines</"
+"guilabel> shows the number of lines you have completed. <guilabel>Level</"
+"guilabel> shows the level of difficulty you are on."
+msgstr ""
+"Pokud chcete zaÄ?ít novou hru, tak zvolte <menuchoice><guimenu>Hra</"
+"guimenu><guimenuitem>Nová</guimenuitem></menuchoice>. Hra zaÄ?ne padáním "
+"bloků ze stÅ?edu horní Ä?ásti hrací plochy. StandardnÄ? je po spuÅ¡tÄ?ní plocha "
+"bez bloků a v pravém horním rohu se zobrazuje nápovÄ?da, jaký blok bude padat "
+"jako pÅ?íští. <guilabel>Skóre</guilabel> zobrazuje poÄ?et bodů, které jste "
+"nahráli. <guilabel>Å?ad</guilabel> zobrazuje poÄ?et Å?ád, které jste kompletnÄ? "
+"sestavili. <guilabel>Ã?roveÅ?</guilabel> zobrazuje úroveÅ? složitosti, ve které "
+"se nacházíte."
+
+#: C/gnometris.xml:161(title)
+msgid "Pausing the Game"
+msgstr "Pozastavení hry"
+
+#: C/gnometris.xml:162(para)
+msgid ""
+"To pause your game, go to <menuchoice><guimenu>Game</"
+"guimenu><guimenuitem>Pause Game</guimenuitem></menuchoice>. You can only "
+"pause a game when you are playing. The time limit on pausing your game is "
+"unlimited. To unpause the game, go back to <menuchoice><guimenu>Game</"
+"guimenu><guimenuitem>Pause Game</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"Pozastavit můžete hru pomocí <menuchoice><guimenu>Hra</"
+"guimenu><guimenuitem>Pozastavit</guimenuitem></menuchoice>. Hru můžete "
+"pozastavit jen bÄ?hem hraní. Neexistuje žádný limit, jak dlouho může být hra "
+"pozastavená. PokraÄ?ovat ve hÅ?e můžete opÄ?tovnou volbou "
+"<menuchoice><guimenu>Hra</guimenu><guimenuitem>Pozastavit</guimenuitem></"
+"menuchoice>."
+
+#: C/gnometris.xml:165(title)
+msgid "Ending the Game"
+msgstr "UkonÄ?ení hry"
+
+#: C/gnometris.xml:166(para)
+msgid ""
+"Go to <menuchoice><guimenu>Game</guimenu><guimenuitem>End Game</"
+"guimenuitem></menuchoice> to end your current game without quiting Gnometris."
+msgstr ""
+"Volbou <menuchoice><guimenu>Hra</guimenu><guimenuitem>UkonÄ?it hru</"
+"guimenuitem></menuchoice> ukonÄ?íte souÄ?asnou hru aniž byste ukonÄ?ili celý "
+"Gnometris."
+
+#: C/gnometris.xml:169(title)
+msgid "Quiting the <application>Gnometris</application>"
+msgstr "UkonÄ?ení <application>Gnometris</application>"
+
+#: C/gnometris.xml:170(para)
+msgid ""
+"To completely quit <application>Gnometris</application> go to "
+"<menuchoice><guimenu>Game</guimenu><guimenuitem>Quit</guimenuitem></"
+"menuchoice>. If you are in the middle of a game when you quit, you will end "
+"your game without saving your score."
+msgstr ""
+"Pokud chcete úplnÄ? ukonÄ?it <application>Gnometris</application>, tak jdÄ?te "
+"na <menuchoice><guimenu>Hra</guimenu><guimenuitem>UkonÄ?it</guimenuitem></"
+"menuchoice>. Pokud aplikaci ukonÄ?íte bÄ?hem hraní, skonÄ?í se hra bez uložení "
+"vašeho skóre."
+
+#: C/gnometris.xml:173(title)
+msgid "Scoring Points"
+msgstr "PÅ?idÄ?lování bodů"
+
+#: C/gnometris.xml:174(para)
+msgid ""
+"You score points through two methods: dropping blocks faster and deleting "
+"complete lines of blocks. When you delete lines, you get more points, but "
+"dropping blocks faster will quickly add up. As you level up, the blocks will "
+"begin falling faster. The highest level is 10, at which point you will only "
+"have just over a second to manipulate each block."
+msgstr ""
+"Body do skóre můžete obdržet dvÄ?ma způsoby: rychlejším posunem bloků a "
+"vymazáním kompletnÄ? vyplnÄ?né Å?ady. Když vyplníte Å?adu, dostanete více bodů, "
+"ale rychlejším posunem bloků body pÅ?ibývají rychleji. Jak se dostáváte do "
+"vyšších úrovní, bloky padají rychleji. Nejvyšší úroveÅ? je 10, ve která máte "
+"jen nÄ?co pÅ?es sekundu na manipulaci s každým blokem."
+
+#: C/gnometris.xml:177(title)
+msgid "Viewing Past Scores"
+msgstr "Prohlížení nahraného skóre"
+
+#: C/gnometris.xml:178(para)
+msgid ""
+"You can view the top ten scores played on your computer through "
+"<menuchoice><guimenu>Game</guimenu><guimenuitem>Scores</guimenuitem></"
+"menuchoice>. The names of the users are shown next the their score and the "
+"date they played."
+msgstr ""
+"PÅ?es <menuchoice><guimenu>Hra</guimenu><guimenuitem>Skóre</guimenuitem></"
+"menuchoice> se můžete podívat nejlepších deset skóre. Vedle skóre najdete "
+"jméno hráÄ?e a datum, kdy bylo nahráno."
+
+#: C/gnometris.xml:184(title)
+msgid "Customizing <application>Gnometris</application>"
+msgstr "PÅ?izpůsobení hry <application>Gnometris</application>"
+
+#: C/gnometris.xml:186(title)
+msgid "Customizing Game Start-up"
+msgstr "PÅ?izpůsobení poÄ?áteÄ?ního stavu hry"
+
+#: C/gnometris.xml:187(para)
+msgid ""
+"By going to <menuchoice><guimenu>Settings</guimenu><guimenuitem>Preferences</"
+"guimenuitem></menuchoice>, you can customize a variety of features for the "
+"start-up of each Gnometris game: number and density of pre-filled rows, and "
+"starting level. \"Pre-filled rows\" refers to how many rows will already "
+"have blocks in them when you start each new game."
+msgstr ""
+"PÅ?es <menuchoice><guimenu>Nastavení</guimenu><guimenuitem>Volby</"
+"guimenuitem></menuchoice> si můžete pÅ?izpůsobit různé vlastnosti pro "
+"spuÅ¡tÄ?ní jednotlivých her: poÄ?et a hustotu pÅ?edvyplnÄ?ných Å?ad a poÄ?áteÄ?ní "
+"úroveÅ?. â??PÅ?edvyplnÄ?né Å?adyâ?? urÄ?ují kolik Å?ad bude již Ä?ásteÄ?nÄ? vyplnÄ?no "
+"bloky hned po spuÅ¡tÄ?ní jednotlivé hry."
+
+#: C/gnometris.xml:189(title)
+msgid "Number of Pre-filled Rows"
+msgstr "PoÄ?et pÅ?edvyplnÄ?ných Å?ad"
+
+#: C/gnometris.xml:190(para)
+msgid ""
+"You can change the number of rows that already have blocks at the start-up "
+"of each new game by using the spin box. You can start with up to 19 rows pre-"
+"filled at the start-up of your game. The default number of pre-filled rows "
+"is zero."
+msgstr ""
+"Můžete zmÄ?nit poÄ?et Å?ad, které budou již pÅ?i startu Ä?ásteÄ?nÄ? obsazené bloky. "
+"Jednotlivé hry můžete zaÄ?ínat až s 19 pÅ?edvyplnÄ?nými Å?adami. Výchozí poÄ?et "
+"pÅ?edvyplnÄ?ných Å?ad je nula."
+
+#: C/gnometris.xml:193(title)
+msgid "Density of Pre-filled Rows"
+msgstr "Hustota kostek v pÅ?edvyplnÄ?né Å?adÄ?"
+
+#: C/gnometris.xml:194(para)
+msgid ""
+"You can change the density of the blocks in the pre-filled rows at the start-"
+"up of each game. You can choose a density up to 10 blocks. You should first "
+"choose how many rows you want pre-filled under <guilabel>Number of Pre-"
+"filled Rows</guilabel>. The default density of blocks is three."
+msgstr ""
+"Můžete zmÄ?nit hustotu kostek v pÅ?edvyplnÄ?ných Å?adách pÅ?i startu jednotlivých "
+"her. Můžete nastavit hustotu až 10 bloků. NejdÅ?íve byste mÄ?li v "
+"<guilabel>PoÄ?et pÅ?edvyplnÄ?ných Å?ad</guilabel> nastavit, kolik Å?ad chcete "
+"pÅ?edvyplnit. Výchozí hustota bloků je tÅ?i."
+
+#: C/gnometris.xml:197(title)
+msgid "Level to Start On"
+msgstr "PoÄ?áteÄ?ní úroveÅ?"
+
+#: C/gnometris.xml:198(para)
+msgid ""
+"You can adjust the level of difficulty you start on. The highest level you "
+"can start on is 10, which is the highest level you can play to. The default "
+"starting level is one."
+msgstr ""
+"Můžete nastavit úroveÅ? nároÄ?nosti pÅ?i startu. Nejvyšší úroveÅ?, na které "
+"můžete zaÄ?ít je 10, což je i nejvyšší úroveÅ?, na které můžete hrát. Výchozí "
+"poÄ?áteÄ?ní úroveÅ? je jedna."
+
+#: C/gnometris.xml:202(title)
+msgid "Customizing the Blocks"
+msgstr "PÅ?izpůsobení bloků"
+
+#: C/gnometris.xml:203(para)
+msgid ""
+"From <menuchoice><guimenu>Settings</guimenu><guimenuitem>Preferences</"
+"guimenuitem></menuchoice>, you can customize a variety of features related "
+"to the blocks: previewing the next block, block colors, and block rotation."
+msgstr ""
+"PÅ?es <menuchoice><guimenu>Nastavení</guimenu><guimenuitem>Volby</"
+"guimenuitem></menuchoice> si můžete pÅ?izpůsobovat různé vlastnosti bloků: "
+"náhled následujícího bloku, barvu bloku a otáÄ?ení bloku."
+
+#: C/gnometris.xml:205(title)
+msgid "Enable sounds"
+msgstr "Povolit zvuky"
+
+#: C/gnometris.xml:206(para)
+msgid ""
+"Turn the sound effects on and off using this option. If you are playing this "
+"game in any area which you share with other people, you should probably "
+"select off."
+msgstr ""
+"Tato volba slouží k zapnutí a vypnutí zvukových efektů. Pokud hrajete hru v "
+"místÄ?, kde jsou další lide je vhodné zvuky vypnout."
+
+#: C/gnometris.xml:209(title)
+msgid "Preview Next Block"
+msgstr "Náhled dalšího bloku"
+
+#: C/gnometris.xml:210(para)
+msgid ""
+"Choose this option if you want to see the next block that is going to fall. "
+"This feature helps you plan the placement of your blocks."
+msgstr ""
+"Pokud chcete vidÄ?t, jaký blok bude padat jako další, vyberte tuto volbu. "
+"Díky této funkce můžete plánovat umístÄ?ní dalšího bloku."
+
+#: C/gnometris.xml:213(title)
+msgid "Use Random Block Colors"
+msgstr "Používat náhodné barvy bloků"
+
+#: C/gnometris.xml:214(para)
+msgid ""
+"Choose if you want the various block configurations to be color coded or "
+"randomly colored. If you use the colors to help you identify blocks, random "
+"colors will make the game more difficult."
+msgstr ""
+"Toto volbou mÄ?níte, zda mají barvy urÄ?ovat typ bloku nebo být náhodné. Pokud "
+"se podle barev Å?ídíte pÅ?i urÄ?ování typu bloku, náhodné barvy vám hru ztíží."
+
+#: C/gnometris.xml:217(title)
+msgid "Rotate Blocks Counterclockwise"
+msgstr "OtáÄ?ek bloky proti smÄ?ru hodinových ruÄ?iÄ?ek"
+
+#: C/gnometris.xml:218(para)
+msgid ""
+"Choose this option if you want the blocks to rotate counterclockwise or not."
+msgstr ""
+"Touto volbou se Å?ídí, zda se má otáÄ?ek proti smÄ?ru nebo po smÄ?ru hodinových "
+"ruÄ?iÄ?ek"
+
+#: C/gnometris.xml:221(title)
+msgid "Show where the block will land"
+msgstr "Zobrazovat, kam blok dopadne"
+
+#: C/gnometris.xml:222(para)
+msgid ""
+"If this feature is used a grey image of the block will show you where the "
+"block will land. This feature is very useful for beginning players, but "
+"experienced players will find it a distraction."
+msgstr ""
+"Pokud je tato volba zapnutá, Å¡edý obrázek naznaÄ?í, kam blok pÅ?istane. Tato "
+"volba může hodnÄ? pomoct zaÄ?áteÄ?níkům, ale experty obvykle rozptyluje."
+
+#: C/gnometris.xml:230(title)
+msgid "Customizing the Look of <application>Gnometris</application>"
+msgstr "PÅ?izpůsobení vzhledu <application>Gnometris</application>"
+
+#: C/gnometris.xml:231(para)
+msgid ""
+"Under <menuchoice><guimenu>Settings</guimenu><guimenuitem>Preferences</"
+"guimenuitem></menuchoice>, you can customize the look of "
+"<application>Gnometris</application>: images for the blocks."
+msgstr ""
+"V <menuchoice><guimenu>Nastavení</guimenu><guimenuitem>Volby</guimenuitem></"
+"menuchoice> si můžete pÅ?izpůsobit vzhled <application>Gnometris</"
+"application>: styl bloků."
+
+#: C/gnometris.xml:233(title)
+msgid "Block Image"
+msgstr "Styl bloků"
+
+#: C/gnometris.xml:234(para)
+msgid ""
+"You can change the style of the blocks, including image and size. There are "
+"a variety of pre-made styles."
+msgstr ""
+"Můžete zmÄ?nit styl bloků vÄ?etnÄ? obrázku a velikosti. K dispozici jsou různé "
+"pÅ?eddefinované styly."
+
+#: C/gnometris.xml:237(title)
+msgid "Background"
+msgstr "Pozadí"
+
+#: C/gnometris.xml:237(para)
+msgid ""
+"If you drag your favorite image into the <application>Gnometris</"
+"application> window it will be used as the background. If you want a solid "
+"color as the background drag one in from either the color picker or from "
+"<application>nautlilus'</application><guimenuitem>Backgrounds and Emblems</"
+"guimenuitem> dialog (the reset item from that dialog also works)."
+msgstr ""
+"PÅ?etažením vaÅ¡eho oblíbeného obrázku myší do okna <application>Gnometris</"
+"application> se tento obrázek použije jako pozadí. Pokud chcete použít na "
+"pozadí jednolitou barvu, pÅ?esuÅ?te ji z dialogu pro výbÄ?r barev nebo z "
+"dialogu <guimenuitem>Pozadí a emblémy</guimenuitem> aplikace "
+"<application>nautlilus'</application> (lze pÅ?esunou i ostatní pozadí)."
+
+#: C/gnometris.xml:249(title)
+msgid "Authors"
+msgstr "AutoÅ?i"
+
+#: C/gnometris.xml:250(para)
+msgid ""
+"<application>Gnometris</application> was written by J. Marcin Gorycki in "
+"1999 and maintained by Gnome Games Team since then. This manual was written "
+"by Angela Boyle. To report a bug or make a suggestion regarding this "
+"application or this manual, follow the directions in this <ulink url=\"ghelp:"
+"user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">document</ulink>."
+msgstr ""
+"<application>Gnometris</application> napsal J. Marcin Gorycki v roce 1999 a "
+"od té doby jej udržuje Gnome Games Team. Tento návod napsala Angela Boyle. "
+"Pokud chcete nahlásit chybu nebo podat návrh týkající se této aplikace nebo "
+"tohoto návodu, tak se Å?iÄ?te instrukcemi v tomto <ulink url=\"ghelp:user-"
+"guide?feedback-bugs\" type=\"help\">dokumentu</ulink>."
+
+#: C/gnometris.xml:274(title)
+msgid "License"
+msgstr "Licence"
+
+#: C/gnometris.xml:275(para)
+msgid ""
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
+"under the terms of the <ulink type=\"help\" url=\"gnome-help:gpl"
+"\"><citetitle>GNU General Public License</citetitle></ulink> as published by "
+"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your "
+"option) any later version."
+msgstr ""
+"Tento program je svobodný software. Můžete jej dále šíÅ?it a/nebo upravovat "
+"za dodržení podmínek <ulink type=\"help\" url=\"gnome-help:gpl"
+"\"><citetitle>GNU General Public License</citetitle></ulink>, tak jak ji "
+"vydala Free Software Foundation ve verzi 2 nebo (dle vaší volby) novÄ?jší."
+
+#: C/gnometris.xml:277(para)
+msgid ""
+"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
+"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
+"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the <citetitle>GNU General Public "
+"License</citetitle> for more details."
+msgstr ""
+"Tento program je šíÅ?en s pÅ?esvÄ?dÄ?ením, že může být užiteÄ?ný, ale BEZ "
+"JAKÃ?CHKOLIV ZÃ?RUK, bez pÅ?edpokládané záruky na OBCHODOVATELNOST nebo "
+"VHODNOST PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL. Více podrobností najdete v <citetitle>GNU General "
+"Public License</citetitle>."
+
+#: C/gnometris.xml:279(para)
+msgid ""
+"A copy of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> is included "
+"as an appendix to the <citetitle>GNOME Users Guide</citetitle>. You may also "
+"obtain a copy of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> from "
+"the Free Software Foundation by visiting <ulink type=\"http\" url=\"http://";
+"www.fsf.org\">their Web site</ulink> or by writing to <address> Free "
+"Software Foundation, Inc. <street>59 Temple Place</street> - Suite 330 "
+"<city>Boston</city>, <state>MA</state><postcode>02111-1307</"
+"postcode><country>USA</country></address>"
+msgstr ""
+"Kopie <citetitle>GNU General Public License</citetitle> je zahrnuta v "
+"dodatku <citetitle>Uživatelské pÅ?íruÄ?ky GNOME</citetitle>. Kopii "
+"<citetitle>GNU General Public License</citetitle> můžete také získat od Free "
+"Software Foundation navštívením <ulink type=\"http\" url=\"http://www.fsf.org";
+"\">jejich webu</ulink> nebo zasláním žádosti na <address> Free Software "
+"Foundation, Inc. <street>59 Temple Place</street> - Suite 330 <city>Boston</"
+"city>, <state>MA</state><postcode>02111-1307</postcode><country>USA</"
+"country></address>"
+
+#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
+#: C/gnometris.xml:0(None)
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]