[nautilus/gnome-2-26] Updated Telugu Translationcommit d0825259c41fdad960a2a5a5a66e3c91bb935e96
Author: krishnababu k <kkrothap redhat ocm>
Date:  Thu Jun 11 16:21:53 2009 +0530

  Updated Telugu Translation
---
 po/te.po | 1850 +++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 files changed, 880 insertions(+), 970 deletions(-)

diff --git a/po/te.po b/po/te.po
index 4840642..f619a8d 100644
--- a/po/te.po
+++ b/po/te.po
@@ -1,4 +1,4 @@
-# translation of te.po to Telugu
+# translation of nautilus.gnome-2-26.te.po to Telugu
 # Telugu translation of nautilus
 # Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Andhra Pradesh.
 # This file is distributed under the same license as the nautilus package.
@@ -10,10 +10,10 @@
 # Krishna Babu K <kkrothap redhat com>, 2008, 2009.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: te\n"
+"Project-Id-Version: nautilus.gnome-2-26.te\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=nautilus&component=Internationalization (i18n)\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-07 14:18+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-14 18:27+0530\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-30 10:03+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-11 16:05+0530\n"
 "Last-Translator: Krishna Babu K <kkrothap redhat com>\n"
 "Language-Team: Telugu <en li org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -23,11 +23,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "\n"
 "\n"
+"\n"
 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
 
 #: ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:165
 #, c-format
-#| msgid "Unable to rename desktop file"
 msgid "File is not a valid .desktop file"
 msgstr "ఫ�ల� ��ల�ల�న��వ��ి .desktop ఫ�ల� �ాద�"
 
@@ -38,7 +38,6 @@ msgstr "��ర�తి��బడని డ�స����ాప� ఫ
 
 #: ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:958
 #, c-format
-#| msgid "Start Profiling"
 msgid "Starting %s"
 msgstr "%s ప�రార�భిస�త��ది"
 
@@ -62,32 +61,31 @@ msgstr "పత�రమ� URIలన� Type=Link' desktop entry �� ప�
 msgid "Not a launchable item"
 msgstr "ది��ద�ిన ��శమ� �ాద�"
 
-#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:185
+#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:225
 msgid "Disable connection to session manager"
 msgstr "స�షన� నిర�వాహి��� �న�స�ధానమ�న� ���తనమ� ��య�మ�"
 
-#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:188
+#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:228
 msgid "Specify file containing saved configuration"
 msgstr "దా�ివ�న�న ���త��రణన� �లి�ివ�న�న ఫ�ల� త�ల�ప�మ�"
 
-#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:188
-#| msgid "FILENAME"
+#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:228
 msgid "FILE"
 msgstr "FILE"
 
-#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:191
+#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:231
 msgid "Specify session management ID"
 msgstr "స�షన� నిర�వహణా IDన� త�ల�ప�మ�"
 
-#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:191
+#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:231
 msgid "ID"
 msgstr "à°?à°¡à°¿"
 
-#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:245
+#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:252
 msgid "Session Management Options"
 msgstr "స�షన� నిర�వహణ ����ి�మ�ల�"
 
-#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:246
+#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:253
 msgid "Show Session Management options"
 msgstr "స�షన� నిర�వహణ ����ి�మ�లన� ��ప�మ�"
 
@@ -378,12 +376,10 @@ msgid "Width of border around the label and image in the alert dialog"
 msgstr "స���త డ�లా�� ల�ని ల�బ�ల� మరియ� �ిత�రమ� ������ �న�న సరిహద�ద� య���� వ�డల�ప�"
 
 #: ../eel/eel-alert-dialog.c:119
-#| msgid "Blue Type"
 msgid "Alert Type"
 msgstr "హ����రి� ర�మ�"
 
 #: ../eel/eel-alert-dialog.c:120
-#| msgid "The type of the file."
 msgid "The type of alert"
 msgstr "హ����రి� య���� ర�మ�"
 
@@ -396,7 +392,6 @@ msgid "The buttons shown in the alert dialog"
 msgstr "స���త� డ�లా�� న�ద� ��పి��బడిన బ�న�ల�"
 
 #: ../eel/eel-alert-dialog.c:193
-#| msgid "Show the contents in more detail"
 msgid "Show more _details"
 msgstr "�����వ వివరి�ప�ల� ��ప�మ� (_d)"
 
@@ -413,12 +408,10 @@ msgid "Text"
 msgstr "పాఠ�"
 
 #: ../eel/eel-editable-label.c:354
-#| msgid "The type of the file."
 msgid "The text of the label."
 msgstr "ల�బ�ల� య���� పాఠ�."
 
 #: ../eel/eel-editable-label.c:360
-#| msgid "Custom Location"
 msgid "Justification"
 msgstr "సర�ద�బా��"
 
@@ -428,9 +421,8 @@ msgid ""
 "This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
 "GtkMisc::xalign for that."
 msgstr ""
-"ల�బ�ల� య���� పాఠమ�న�దలి వర�సలయ���� �మర�ప� వ��దాని�ి వ���ి సార�ప�య��ా "
-"వ���ాయి. �ది ల�బ�ల� య���� �మర�ప�ప� దాని స�థానమ�న�ద� య���వ��ి ప�రభావాన�ని "
-"��పద�. దాని��ర�� GtkMisc::xalign ��డ�మ�."
+"ల�బ�ల� య���� పాఠమ�న�దలి వర�సలయ���� �మర�ప� వ��దాని�ి వ���ి సార�ప�య��ా వ���ాయి. �ది ల�బ�ల� య���� �మర�ప�ప� "
+"దాని స�థానమ�న�ద� య���వ��ి ప�రభావాన�ని ��పద�. దాని��ర�� GtkMisc::xalign ��డ�మ�."
 
 #: ../eel/eel-editable-label.c:369
 msgid "Line wrap"
@@ -441,7 +433,6 @@ msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide."
 msgstr "�మర��ిన��ల�త�, పాఠమ� మర� వ�డల�ప��ావ���� ప���త�లన� మడ�స�త��ది."
 
 #: ../eel/eel-editable-label.c:377
-#| msgid "Custom Location"
 msgid "Cursor Position"
 msgstr "�ర�సర� స�థానమ�"
 
@@ -457,12 +448,11 @@ msgstr "��పి� హద�ద�"
 msgid "The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars."
 msgstr "�ర�సర� న��డి ��పి�య���� ��త�యస�థానమ� ���షరమ�లల�."
 
-#: ../eel/eel-editable-label.c:3217
-#| msgid "Select _All"
+#: ../eel/eel-editable-label.c:3218
 msgid "Select All"
 msgstr "�న�ని�ిని ��పి���య�మ�"
 
-#: ../eel/eel-editable-label.c:3228
+#: ../eel/eel-editable-label.c:3229
 msgid "Input Methods"
 msgstr "���బడి పద�దత�ల�"
 
@@ -526,18 +516,16 @@ msgid ""
 "smallest (33%), smaller (50%), small (66%), standard (100%), large (150%), "
 "larger (200%), largest (400%)"
 msgstr ""
-"à°?à±?à°®à±? à°¸à±?థాయి à°ªà±? à°?ధారపడి, à°ªà±?à°¡à°µà±?à°¨ దసà±?à°¤à±?à°°à°ªà±? నామమà±?à°²à±? à°¯à±?లా à°?à°²à±?లిపà±?à°¸à±?à°¸à±?â??à°¤à±? à°ªà±?à°¨à°?à°¸à±?థాపిà°?à°?ాలà±? "
-"త�లిప� స���రి���. �ాబితాయ���� ప�రతి��శమ� \"Zoom Level:Integer\" ర�పమ�వి. త�ల�పబడిన "
-"ప�రతి ��మ� స�థాయి��, యి���ిన ప�ర�ణా��మ� 0 �న�నా ప�ద�దద�త�, దస�త�రమ�నామమ� యి���ిన వర�సల "
-"స���య�� మి��ద�. ప�ర�ణా��� 0 �న�నా త���వ�త�, ��మ� స�థాయిప� య���వ��ి పరిమితివ��డద�. "
-"���వ��ి ��మ� స�థాయి త�ల�ప���డా �ప�రమ�య��మ� \"integer\"��డా యివ�వవ����."
-"�దాహరణ��: 0- �ల�లప�ప�డ� ప�డవ�న దస�త�రమ�లన� ప�రదర�శిస�త��ది. 3- మ�డ�వర�సల �న�నా"
-"ప�డవ�న నామమ�లన� ��దిస�త��ది; ��త�య�త�ిన�నది:5, �ిన�నది:4, 0 - �ద�వర�సల �న�నా"
-"మి��ిన దస�త�రమ� నామమ�ల� ��ది��బడతాయి ��మ� స�థాయి \"�త�య�త�ిన�నది\" ��ర��."
-"��మ� స�థాయి \"�ిన�నది\" ��ర�� నాల���వర�సల �న�నా మి��ిన దస�త�రమ�న� ��దిస�త��ది. �తర"
-"��మ� స�థాయిల��ర�� దస�త�రమ�నామమ�లన� ��ది��ద�. ��ద�బా��ల�వ�న�న ��మ� స�థాయిల�:"
-"�త�య�త�ిన�నది (33%) ��ద�ది�ా�ిన�నది (50%), �ిన�నది (66%), ప�రామాణి�మ��ది (100%), ప�ద�దది (150%), "
-"��ద�ది�ాప�ద�దది (200%), �త�య�తప�ద�దది (400%)"
+"à°?à±?à°®à±? à°¸à±?థాయి à°ªà±? à°?ధారపడి, à°ªà±?à°¡à°µà±?à°¨ దసà±?à°¤à±?à°°à°ªà±? నామమà±?à°²à±? à°¯à±?లా à°?à°²à±?లిపà±?à°¸à±?à°¸à±?â??à°¤à±? à°ªà±?à°¨à°?à°¸à±?థాపిà°?à°?ాలà±? à°¤à±?లిపà±? à°¸à±?à°?à±?à°°à°¿à°?à°?à±?. à°?ాబితాయà±?à°?à±?à°? "
+"ప�రతి��శమ� \"Zoom Level:Integer\" ర�పమ�వి. త�ల�పబడిన ప�రతి ��మ� స�థాయి��, యి���ిన "
+"ప�ర�ణా��మ� 0 �న�నా ప�ద�దద�త�, దస�త�రమ�నామమ� యి���ిన వర�సల స���య�� మి��ద�. ప�ర�ణా��� 0 �న�నా "
+"త���వ�త�, ��మ� స�థాయిప� య���వ��ి పరిమితివ��డద�. ���వ��ి ��మ� స�థాయి త�ల�ప���డా �ప�రమ�య��మ� \"integer"
+"\"��డా యివ�వవ����.�దాహరణ��: 0- �ల�లప�ప�డ� ప�డవ�న దస�త�రమ�లన� ప�రదర�శిస�త��ది. 3- మ�డ�వర�సల "
+"�న�నాప�డవ�న నామమ�లన� ��దిస�త��ది; ��త�య�త�ిన�నది:5, �ిన�నది:4, 0 - �ద�వర�సల �న�నామి��ిన దస�త�రమ� "
+"నామమ�ల� ��ది��బడతాయి ��మ� స�థాయి \"�త�య�త�ిన�నది\" ��ర��.��మ� స�థాయి \"�ిన�నది\" ��ర�� నాల���వర�సల "
+"�న�నా మి��ిన దస�త�రమ�న� ��దిస�త��ది. �తర��మ� స�థాయిల��ర�� దస�త�రమ�నామమ�లన� ��ది��ద�. "
+"��ద�బా��ల�వ�న�న ��మ� స�థాయిల�:�త�య�త�ిన�నది (33%) ��ద�ది�ా�ిన�నది (50%), �ిన�నది (66%), ప�రామాణి�మ��ది "
+"(100%), ప�ద�దది (150%), ��ద�ది�ాప�ద�దది (200%), �త�య�తప�ద�దది (400%)"
 
 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:7
 msgid "All columns have same width"
@@ -560,7 +548,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:10
 msgid "Color for the default folder background. Only used if background_set is true."
-msgstr "à°¸à°?à°?à°¯à°? à°¬à±?యాà°?à±?â??à°?à±?à°°à±?à°?à°¡à±? à°?à±? à°?à°ªà±?à°°à°®à±?à°¯ వరà±?ణమà±?. background_set నిà°?à°®à±?à°¤à±? మాతà±?à°°à°®à±? à°?పయà±?à°?à°¿à°?à°?à°?à°¡à°¿."
+msgstr "à°¸à°?à°?à°¯à°? à°¬à±?యాà°?à±?â??à°?à±?à°°à±?à°?à°¡à±? à°?à±? à°?à°ªà±?à°°à°®à±?à°¯ వరà±?ణమà±?. backgroundset నిà°?à°®à±?à°¤à±? మాతà±?à°°à°®à±? à°?పయà±?à°?à°¿à°?à°?à°?à°¡à°¿."
 
 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:11
 msgid "Computer icon visible on desktop"
@@ -627,7 +615,6 @@ msgid "Default column order in the list view."
 msgstr "వ�య� �ాబితాల� �ప�రమ�యప� నిల�వ� ప���ి ��రమ�."
 
 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:25
-#| msgid "Default icon zoom level"
 msgid "Default compact view zoom level"
 msgstr "�ప�రమ�య �ా�పా���� దర�శన� ��మ� స�థాయి"
 
@@ -656,7 +643,6 @@ msgid "Default sort order"
 msgstr "�ప�రమ�యప� ����దిద�ద� ��రమ�"
 
 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:32
-#| msgid "Default zoom level used by the icon view."
 msgid "Default zoom level used by the compact view."
 msgstr "�ా�పా���� దర�శన� ద�వారా వ�పయ��ి��బడిన �ప�రమ�య ��మ� స�థాయి."
 
@@ -692,7 +678,7 @@ msgstr "����డ�త� �న�ని �వా��షమ�ల�
 msgid ""
 "Filename for the default folder background. Only used if background_set is "
 "true."
-msgstr "à°?à°ªà±?à°°à°®à±?à°¯ à°¸à°?à°?à°¯à°? à°¬à±?యాà°?à±?â??à°?à±?à°°à±?à°?à°¡à±? à°?à±?à°°à°?à±? దసà±?à°¤à±?రనామమà±?.background_set నిà°?à°®à±?à°¤à±? మాతà±?à°°à°®à±? à°?పయà±?à°?à°¿à°?à°?బడà±?à°¤à±?à°?ది."
+msgstr "à°?à°ªà±?à°°à°®à±?à°¯ à°¸à°?à°?à°¯à°? à°¬à±?యాà°?à±?â??à°?à±?à°°à±?à°?à°¡à±? à°?à±?à°°à°?à±? దసà±?à°¤à±?రనామమà±?.backgroundset నిà°?à°®à±?à°¤à±? మాతà±?à°°à°®à±? à°?పయà±?à°?à°¿à°?à°?బడà±?à°¤à±?à°?ది."
 
 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:41
 msgid ""
@@ -723,8 +709,8 @@ msgid ""
 "current tab. If set to \"end\", then new tabs are appended to the end of the "
 "tab list."
 msgstr ""
-"\"after_current_tab\" à°?మరà±?à°?à°¿à°¨à°?à±?à°²à±?à°¤à±?, à°?à±?à°¤à±?à°¤ à°?ాబà±?â??à°²à±? à°ªà±?à°°à°¸à±?à°¤à±?à°¤ à°?ాబà±? తరà±?వాత à°?à±?à°°à±?à°?బడతాయి. "
-"\"end\" à°?మరà±?à°?à°¿à°¤à±?, à°?à±?à°¤à±?à°¤ à°?ాబà±?â??à°²à±? à°?ాబà±? à°?ాబితా à°?ివరనà°?à±? à°?à±?à°°à±?à°?బడతాయి."
+"\"after_current_tab\" à°?మరà±?à°?à°¿à°¨à°?à±?à°²à±?à°¤à±?, à°?à±?à°¤à±?à°¤ à°?ాబà±?â??à°²à±? à°ªà±?à°°à°¸à±?à°¤à±?à°¤ à°?ాబà±? తరà±?వాత à°?à±?à°°à±?à°?బడతాయి. \"end\" "
+"à°?మరà±?à°?à°¿à°¤à±?, à°?à±?à°¤à±?à°¤ à°?ాబà±?â??à°²à±? à°?ాబà±? à°?ాబితా à°?ివరనà°?à±? à°?à±?à°°à±?à°?బడతాయి."
 
 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:45
 msgid ""
@@ -781,17 +767,12 @@ msgstr ""
 "యత�ని��ినప�ప�డ� నిర�ధారణ ��స� �డ���త��ది."
 
 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
-#| msgid ""
-#| "If set to true, then Nautilus will automatically mount media such as user-"
-#| "visible hard disks and removable media on start-up and and media "
-#| "insertion."
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will automatically mount media such as user-"
 "visible hard disks and removable media on start-up and media insertion."
 msgstr ""
-"నిà°?à°?à°?à±? à°?మరà±?à°?à°¿à°¨à°?à±?à°²à±?à°¤à±?, వినియà±?à°?దారి దరà±?శిà°?à°?à°?à°² హారà±?à°¡à±?â??à°¡à°¿à°¸à±?à°?à±? మరియà±? à°¤à±?à°¯à±?à°?à°?à±?à°µà±?à°²à°?à±? "
-"మాధ�యమ�న� మరియ� మాధ�యమ� ప�రవ�శ�న� నా�ిలస� ప�రార�భ�న�ద� స�వయ��ాల���ా "
-"మ������స�త��ది."
+"నిà°?à°?à°?à±? à°?మరà±?à°?à°¿à°¨à°?à±?à°²à±?à°¤à±?, వినియà±?à°?దారి దరà±?శిà°?à°?à°?à°² హారà±?à°¡à±?â??à°¡à°¿à°¸à±?à°?à±? మరియà±? à°¤à±?à°¯à±?à°?à°?à±?à°µà±?à°²à°?à±? మాధà±?యమà°?à°¨à±? మరియà±? మాధà±?యమà°? "
+"ప�రవ�శ�న� నా�ిలస� ప�రార�భ�న�ద� స�వయ��ాల���ా మ������స�త��ది."
 
 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
 msgid ""
@@ -818,9 +799,6 @@ msgstr ""
 "à°?à±?రాషà±?â??à°¨à°?à±? à°?à°¦à±?à°ªà±?à°?à°?à±? బదà±?à°²à±?à°?à°¾.à°? à°¸à±?లబà±?à°¯à°? à°?ాలా à°ªà±?రమాదà°?à°°à°®à±?à°?ది, à°?à°¾à°?à±?à°°à°¤à±?à°¤."
 
 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
-#| msgid ""
-#| "If set to true, then Nautilus will never prompt nor autorun/autostart "
-#| "programs when media is inserted."
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will never prompt nor autorun/autostart "
 "programs when a medium is inserted."
@@ -866,9 +844,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "If set to true, then multiple views can be opened in one browser window, "
 "each in a separate tab."
-msgstr ""
-"ని�మ��� �మర��ిన��ల�త�, వ��� వి�డ�న�ద� బహ�ళ దర�శనమ�ల� త�ర�వబడతాయి, ప�రతిది వ�ర�వ�ర� "
-"à°?ాబà±?â??à°¨à°?à°¦à±?."
+msgstr "నిà°?à°®à±?à°?à±? à°?మరà±?à°?à°¿à°¨à°?à±?à°²à±?à°¤à±?, à°µà±?à°?à±? విà°?à°¡à±?à°¨à°?à°¦à±? బహà±?à°³ దరà±?శనమà±?à°²à±? à°¤à±?à°°à±?వబడతాయి, à°ªà±?రతిది à°µà±?à°°à±?à°µà±?à°°à±? à°?ాబà±?â??à°¨à°?à°¦à±?."
 
 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
 msgid ""
@@ -905,9 +881,8 @@ msgid ""
 "If this preference is set, all columns in the compact view have the same "
 "width. Otherwise, the width of each column is determined seperately."
 msgstr ""
-"� �భ�ష��� �మర��ిన��ల�త�, �ా�పా���� దర�శనమ�న�దలి �న�ని నిల�వ�వర�సల� వ��� "
-"విడ�త�న� �లి�ివ�న�నాయి. ల��ప�త�, ప�రతి నిల�వ�వర�స య���� వ�డల�ప� వ�ర�వ�ర��ా "
-"నిర�ణయి��బడ�త��ది."
+"� �భ�ష��� �మర��ిన��ల�త�, �ా�పా���� దర�శనమ�న�దలి �న�ని నిల�వ�వర�సల� వ��� విడ�త�న� �లి�ివ�న�నాయి. "
+"ల��ప�త�, ప�రతి నిల�వ�వర�స య���� వ�డల�ప� వ�ర�వ�ర��ా నిర�ణయి��బడ�త��ది."
 
 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:70
 msgid "If to show the package installer for unknown mime types"
@@ -965,9 +940,9 @@ msgid ""
 "the preference capplet. No prompt will be shown nor will any matching "
 "application be started on insertion of media matching these types."
 msgstr ""
-"à°µà±?à°?à°¿à°?à±?à°°à°?à±?à°¤à±? à°?à°­à±?à°·à±?à°? à°?ాపà±?à°²à±?à°?à±?â??à°¨à°?à°¦à±? వినియà±?à°?దారి \"Do Nothing\" à°¯à±?à°?à°?à±?à°?à±?నినాడà±? à°? "
-"x-content/* ర�మ�ల య���� �ాబితా. � ర�మ� మాధ�యమ� ప�రవ�శప����ినప�ప�డ� "
-"య���వ��ి ప�రాప��� ��పబడద�, � సరిప�ల� �న�వర�తన� ప�రార�భి��బడద�."
+"à°µà±?à°?à°¿à°?à±?à°°à°?à±?à°¤à±? à°?à°­à±?à°·à±?à°? à°?ాపà±?à°²à±?à°?à±?â??à°¨à°?à°¦à±? వినియà±?à°?దారి \"Do Nothing\" à°¯à±?à°?à°?à±?à°?à±?నినాడà±? à°? x-content/* à°°à°?à°®à±?à°² à°¯à±?à°?à±?à°? "
+"�ాబితా. � ర�మ� మాధ�యమ� ప�రవ�శప����ినప�ప�డ� య���వ��ి ప�రాప��� ��పబడద�, � సరిప�ల� �న�వర�తన� "
+"ప�రార�భి��బడద�."
 
 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:79
 msgid ""
@@ -975,9 +950,8 @@ msgid ""
 "the preferences capplet. A folder window will be opened on insertion of "
 "media matching these types."
 msgstr ""
-"à°µà±?à°?à°¿à°?à±?à°°à°?à±?à°¤à±? à°?à°­à±?à°·à±?à°? à°?ాపà±?à°²à±?à°?à±?â??à°¨à°?à°¦à±? వినియà±?à°?దారి \"Open Folder\" à°¯à±?à°?à°?à±?à°?à±?నినాడà±? à°? "
-"x-content/* ర�మ�ల య���� �ాబితా. � ర�మ�ల�� సరిప�వ� మాధ�యమ� "
-"ప�రవ�శప����నప�ప�డ� ఫ�ల�డర� వి�డ� త�ర�వబడ�త��ది."
+"à°µà±?à°?à°¿à°?à±?à°°à°?à±?à°¤à±? à°?à°­à±?à°·à±?à°? à°?ాపà±?à°²à±?à°?à±?â??à°¨à°?à°¦à±? వినియà±?à°?దారి \"Open Folder\" à°¯à±?à°?à°?à±?à°?à±?నినాడà±? à°? x-content/* à°°à°?à°®à±?à°² à°¯à±?à°?à±?à°? "
+"�ాబితా. � ర�మ�ల�� సరిప�వ� మాధ�యమ� ప�రవ�శప����నప�ప�డ� ఫ�ల�డర� వి�డ� త�ర�వబడ�త��ది."
 
 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:80
 msgid ""
@@ -985,22 +959,19 @@ msgid ""
 "application in the preference capplet. The preferred application for the "
 "given type will be started on insertion on media matching these types."
 msgstr ""
-"à°µà±?à°?à°¿à°?à±?à°°à°?à±?à°¤à±? à°?à°­à±?à°·à±?à°? à°?ాపà±?à°²à±?à°?à±?â??à°¨à°?à°¦à±? వినియà±?à°?దారి à°?à°¨à±?వరà±?తనమà±? à°ªà±?రారà°?à°­à°¿à°?à°?à±?à°?à°?à±? à°¯à±?à°?à°?à±?à°?à±?నినాడà±? à°? "
-"x-content/* ర�మ�ల య���� �ాబితా. � ర�మ�న మాద�యమ� ప�రవ�శప�����ాన� దాని�ి య������నబడిన "
-"�భ�ష�� �న�వర�తనమ� ప�రార�భి��బడ�త��ది."
+"à°µà±?à°?à°¿à°?à±?à°°à°?à±?à°¤à±? à°?à°­à±?à°·à±?à°? à°?ాపà±?à°²à±?à°?à±?â??à°¨à°?à°¦à±? వినియà±?à°?దారి à°?à°¨à±?వరà±?తనమà±? à°ªà±?రారà°?à°­à°¿à°?à°?à±?à°?à°?à±? à°¯à±?à°?à°?à±?à°?à±?నినాడà±? à°? x-content/* "
+"ర�మ�ల య���� �ాబితా. � ర�మ�న మాద�యమ� ప�రవ�శప�����ాన� దాని�ి య������నబడిన �భ�ష�� �న�వర�తనమ� "
+"ప�రార�భి��బడ�త��ది."
 
 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:81
-#| msgid "List of x-content/* types to ask the user what to do on insertion"
 msgid "List of x-content/* types set to \"Do Nothing\""
 msgstr "x-content/* ర�మ�ల �ాబితా \"Do Nothing\" �మర��బడి�ది"
 
 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:82
-#| msgid "List of x-content/* types to ask the user what to do on insertion"
 msgid "List of x-content/* types set to \"Open Folder\""
 msgstr "x-content/* ర�మ�ల �ాబితా \"Open Folder\" �మర��బడి�ది"
 
 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:83
-#| msgid "List of x-content/* types where a folder window should be opened"
 msgid "List of x-content/* types where the preferred application will be launched"
 msgstr "x-content/* ర�మ�ల �ాబితా య����డ�త� �భ�ష�� �న�వర�తనమ� ది��బడ�త��ద�"
 
@@ -1037,7 +1008,6 @@ msgid "Network servers icon name"
 msgstr "న���వర��� స�వి�ల ప�రతిమ నామమ�"
 
 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:91
-#| msgid "Never prompt or autorun/autostart programs when media is inserted"
 msgid "Never prompt or autorun/autostart programs when media are inserted"
 msgstr "మాద�యమ� ప�రవ�శప����ినప�ప�డ� �ప�పడ� �డ�వద�ద� ల�దా ప�ర���రామ�లప� స�వయ��ాల��ర�య/స�వయ��ాల�ప�రార�భ� ��యవద�ద�"
 
@@ -1109,8 +1079,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "దస�త�రాల ప�రతిమ ప� మ�స� ���ినప�ప�డ� శబ�ద దస�త�రాన�ని �పదర�శన� ��స�త�న�నప�ప�డ� వ��� ��ర�డ��ఫ�. ��వ�ళ "
 "\"always\" �మర��ిత� �ప�ప�డ� శబ�డమ�ల� ప�ల� ��స�త��ది, దస�త�రమ� ద�రస�థ స�వి�ల� �న�నా ��డా.��వ�ళ "
-"\"localonly\" �ి �మర��ిన��ల�త� స�థాని� దస�త�ర సిస��మ� ల� �పదర�శనాలన� ప�ల� ��స�త��ది.��వ�ళ \"never"
-"\" �ి �మర��ిన��ల�త� �ప�ప�ి�ి శబ�డ�న� �పదర�శన� ��యద�."
+"\"localonly\" �ి �మర��ిన��ల�త� స�థాని� దస�త�ర సిస��మ� ల� �పదర�శనాలన� ప�ల� ��స�త��ది.��వ�ళ \"never\" "
+"�ి �మర��ిన��ల�త� �ప�ప�ి�ి శబ�డ�న� �పదర�శన� ��యద�."
 
 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:109
 msgid ""
@@ -1248,18 +1218,13 @@ msgstr ""
 "మరియ� \"display\" వా�ిని పాఠ�య దస�త�రాల��ా ప�రదర�శి������.\"ask:launch:"
 
 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:130
-#| msgid ""
-#| "When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
-#| "another view for that particular folder. Possible values are \"list_view"
-#| "\" and \"icon_view\"."
 msgid ""
 "When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
 "another view for that particular folder. Possible values are \"list_view\", "
 "\"icon_view\" and \"compact_view\"."
 msgstr ""
-"మ�ర� స�భ�దిత స��యాని�ి వ�ర�� దర�శన� ������న�ప�త� �ప�పడ� స��య� దర�శి��ినా "
-"� దర�శ�ి �పయ��పడ�త��ది .సాద�యమ�� విల�వల� \"list_view\", \"icon_view\" మరియ� "
-"\"compact_view\"."
+"మ�ర� స�భ�దిత స��యాని�ి వ�ర�� దర�శన� ������న�ప�త� �ప�పడ� స��య� దర�శి��ినా � దర�శ�ి �పయ��పడ�త��ది ."
+"సాద�యమ�� విల�వల� \"list_view\", \"icon_view\" మరియ� \"compact_view\"."
 
 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:131
 msgid "When to show number of items in a folder"
@@ -1274,7 +1239,6 @@ msgid "When to show thumbnails of image files"
 msgstr "ప�రతిర�పదస�రాల య���� �ిర��ిత�రాల� �ప�ప�డ� ��పాలి"
 
 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:134
-#| msgid "Always open in _browser windows"
 msgid "Where to position newly open tabs in browser windows."
 msgstr "�న�వ�షణి వి�డ�లల� య����డ ��త�త�ా త�రి�ిన �ాబ�లన� వ���ాలి."
 
@@ -1311,8 +1275,8 @@ msgid ""
 "Whether to present the user a dialog to search using the package installer "
 "for an application that can open an unknown mime type."
 msgstr ""
-"త�లియని మ�మ� ర�మ�న� త�ర�వ�ల �న�వర�తనమ� ��ర�� ప�యా���� స�స�థాప�ి వ�పయ��ి��ి "
-"శ�ధి����ల డ�లా��న� వినియ��దారి�ి యివ�వాలా."
+"త�లియని మ�మ� ర�మ�న� త�ర�వ�ల �న�వర�తనమ� ��ర�� ప�యా���� స�స�థాప�ి వ�పయ��ి��ి శ�ధి����ల డ�లా��న� "
+"వినియ��దారి�ి యివ�వాలా."
 
 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:143
 msgid "Whether to preview sounds when mousing over an icon"
@@ -1330,107 +1294,101 @@ msgstr "దాయబడిన దస�ర�తాల� �నబర��వ
 msgid "Width of the side pane"
 msgstr "స�డ� ప�న� య���� వ�డ�ల�ప� "
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:483
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:488
 msgid "No applications found"
 msgstr "� �న�వర�తనాల� �నబడల�ద�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:499
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:504
 msgid "Ask what to do"
 msgstr "�మి��యాల� �డ���మ�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:515
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:520
 msgid "Do Nothing"
 msgstr "�మ���యవద�ద�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:530
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:535
 #: ../nautilus-folder-handler.desktop.in.in.h:1
 msgid "Open Folder"
 msgstr "స��యాన�ని త�ర�వ�మ�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:562
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:567
 #: ../src/nautilus-x-content-bar.c:122
 #, c-format
 msgid "Open %s"
 msgstr "%s త�ర�వ�మ�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:601
-#| msgid "Open with Other _Application..."
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:606
 msgid "Open with other Application..."
 msgstr "వ�ర�� �న�వర�తనమ�త� త�ర���మ�..."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:916
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:933
 msgid "You have just inserted an Audio CD."
 msgstr "మ�ర� �డియ� CD ని ప�రవ�శప����ినార�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:918
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:935
 msgid "You have just inserted an Audio DVD."
 msgstr "మ�ర� �డియ� DVD ని ప�రవ�శప����ినార�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:920
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:937
 msgid "You have just inserted a Video DVD."
 msgstr "మ�ర� వ�డియ� DVD ని ప�రవ�శప����ినార�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:922
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:939
 msgid "You have just inserted a Video CD."
 msgstr "మ�ర� వ�డియ� CD ని ప�రవ�శప����ినార�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:924
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:941
 msgid "You have just inserted a Super Video CD."
 msgstr "మ�ర� స�పర� వ�డియ� CD ని ప�రవ�శప����ినార�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:926
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:943
 msgid "You have just inserted a blank CD."
 msgstr "మ�ర� �ాళ� CD ని ప�రవ�శప����ినార�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:928
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:945
 msgid "You have just inserted a blank DVD."
 msgstr "మ�ర� �ాళ� DVD ని ప�రవ�శప����ినార�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:930
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:947
 msgid "You have just inserted a blank Blu-Ray disc."
 msgstr "మ�ర� �ాళ� Blu-Ray డిస���న� ప�రవ�శప����ినార�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:932
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:949
 msgid "You have just inserted a blank HD DVD."
 msgstr "మ�ర� �ాళ� HD DVD ని ప�రవ�శప����ినార�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:934
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:951
 msgid "You have just inserted a Photo CD."
 msgstr "మ�ర� �ాయా�ిత�ర CD ని ప�రవ�శప����ినార�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:936
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:953
 msgid "You have just inserted a Picture CD."
 msgstr "మ�ర� పఠప� CD ని ప�రవ�శప����ినార�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:938
-#| msgid "You have just inserted media with digital photos."
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:955
 msgid "You have just inserted a medium with digital photos."
 msgstr "మ�ర� మాధ�యమాన�ని డి�ి�ల� �ాయా�ిత�రమ�ల త� ప�రవ�శప����ినార�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:940
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:957
 msgid "You have just inserted a digital audio player."
 msgstr "à°®à±?à°°à±? à°¡à°¿à°?à°¿à°?à°²à±? à°?à°¡à°¿à°¯à±? à°ªà±?à°²à±?యరà±?â??à°¨à±? à°ªà±?à°°à°µà±?శపà±?à°?à±?à°?ినారà±?."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:942
-#| msgid ""
-#| "You have just inserted media with software intended to be automatically "
-#| "started."
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:959
 msgid ""
 "You have just inserted a medium with software intended to be automatically "
 "started."
 msgstr "స�వయ��ాల���ా ప�రార�భి�ప��ర� సాఫ���వ�ర� �ల మాధ�యమాన�ని మ�ర� ప�రవ�శప����ినార�."
 
 #. fallback to generic greeting
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:945
-#| msgid "You have just inserted media."
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:962
 msgid "You have just inserted a medium."
 msgstr "మ�ర� మాధ�యమాన�ని ప�రవ�శప����ినార�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:947
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:964
 msgid "Choose what application to launch."
 msgstr "� �న�వర�తన� ది��ాల� ������న�మ�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:956
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:973
 #, c-format
 msgid ""
 "Select how to open \"%s\" and whether to perform this action in the future "
@@ -1439,21 +1397,21 @@ msgstr ""
 "\"%s\" న� �లా త�ర�వవల�న� మరియ� �తర మాధ�యమ� ర�ాల� \"%s\" �ి భవిష�యత�త�ల� � �ర�య త�స���వాల�మ� "
 "������న�మ�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:978
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:995
 msgid "_Always perform this action"
 msgstr "�ల�లప�ప�డ� � �ర�యన� �ర�ప�మ�(_A)"
 
 #. add the "Eject" menu item
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:994
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1329
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2016
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1011
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1325
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2021
 msgid "_Eject"
 msgstr "త�ర�సివ�య�(_E)"
 
 #. add the "Unmount" menu item
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1005
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1320
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2009
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1022
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1316
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2014
 msgid "_Unmount"
 msgstr "à°?à°¨à±?â??à°®à±?à°?à°?à±?(_U)"
 
@@ -1481,7 +1439,7 @@ msgstr "��లిప� బ�ర�డ� ల�ని పాఠ�న� 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:448
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6655
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6671
 msgid "Select _All"
 msgstr "మ�త�తాన�ని ������(_A)"
 
@@ -1562,7 +1520,7 @@ msgid "The group of the file."
 msgstr "దస�త�రప� ��ర�ప�"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:97
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4789
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4792
 msgid "Permissions"
 msgstr "�న�మత�ల�"
 
@@ -1594,6 +1552,14 @@ msgstr "SELinux స�ధర�బ�"
 msgid "The SELinux security context of the file."
 msgstr "దస�త�ర� య���� SELinux ర��షణ స�ధర�బ�."
 
+#. TODO: Change after string freeze over
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:127
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:129
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:308
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:117
+msgid "Location"
+msgstr "స�థానమ�"
+
 #: ../libnautilus-private/nautilus-customization-data.c:405
 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:428
 #: ../src/nautilus-property-browser.c:1863
@@ -1624,32 +1590,32 @@ msgstr ""
 "à°®à±?à°°à±? వాలà±?à°¯à±?à°®à±? à°¨à±? à°?à°¨à±?â??à°®à±?à°?à°?à±? à°?à±?యాలనà±?à°?à±?à°?à°?à±?, దయà°?à±?సి వాలà±?à°¯à±?à°®à±? à°¯à±?à°?à±?à°? పాపà±?à°?à°ªà±? à°®à±?à°¨à±?à°²à±?ని \"Unmount Volume\" "
 "న� �పయ��ి���డి."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:767
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:776
 msgid "_Move Here"
 msgstr "����డ�� �ద�ప�(_M)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:772
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:781
 msgid "_Copy Here"
 msgstr "����డ�� న�ల���యి(_C)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:777
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:786
 msgid "_Link Here"
 msgstr "à°?à°?à±?à°?à°¡à°?à±? à°?à±?à°¡à°¿à°?à°?à±?(_L)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:782
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:791
 msgid "Set as _Background"
 msgstr "ప�ర�వర��మ�� �మర���(_B)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:789
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:842
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:798
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:851
 msgid "Cancel"
 msgstr "రద�ద�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:830
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:839
 msgid "Set as background for _all folders"
 msgstr "�న�ని స��య�ల�� ప�ర�వర��మ�� �మర���(_a)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:835
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:844
 msgid "Set as background for _this folder"
 msgstr "� స��య�న�� ప�ర�వర��మ�� �మర���(_t)"
 
@@ -1758,8 +1724,8 @@ msgstr[1] "ష�మార��ా %'d ���ల�"
 #. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
 #.
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:373
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5612
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9361
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5602
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9449
 #, c-format
 msgid "Link to %s"
 msgstr "%s న�� ��డి���"
@@ -1856,45 +1822,49 @@ msgstr "%s (వ�ర�� న�ల�)%s"
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:482
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:484
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:486
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:495
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:500
 #, c-format
 msgid "%s (%'dth copy)%s"
 msgstr "%s (%'dవ న�ల�)%s"
 
+#. localizers: if in your language there's no difference between 1st, 2nd, 3rd and nth
+#. * plurals, you can leave the st, nd, rd suffixes out and just make all the translated
+#. * strings look like "%s (copy %'d)%s".
+#.
 #. localizers: appended to x1st file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:489
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:494
 #, c-format
 msgid "%s (%'dst copy)%s"
 msgstr "%s (%'dవ న�ల�)%s"
 
 #. localizers: appended to x2nd file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:491
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:496
 #, c-format
 msgid "%s (%'dnd copy)%s"
 msgstr "%s (%'dవ న�ల�)%s"
 
 #. localizers: appended to x3rd file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:493
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:498
 #, c-format
 msgid "%s (%'drd copy)%s"
 msgstr "%s (%'dవ న�ల�)%s"
 
 #. localizers: opening parentheses to match the "th copy)" string
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:593
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:598
 msgid " ("
 msgstr " ("
 
 #. localizers: opening parentheses of the "th copy)" string
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:601
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:606
 #, c-format
 msgid " (%'d"
 msgstr " (%'d"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1270
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1275
 msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%B\" from the trash?"
 msgstr "��త�త���డిన��డి \"%B\"న� శాశ�వతమ��ా త�ల�ి������ యిష��మ�నా ?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1273
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1278
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item from the "
@@ -1905,16 +1875,16 @@ msgid_plural ""
 msgstr[0] "��త�త���డిన��డి ������న�న %'d ��శమ�న� శాశ�వతమ��ా త�ల�ి������,యిష��మ�నా?"
 msgstr[1] "��త�త���డిన��డి ������న�న %'d ��శమ�లన� శాశ�వతమ��ా త�ల�ి������,యిష��మ�నా?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1283
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1351
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1288
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1356
 msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
 msgstr "న�వ� ��శమ�న� త�ల�స�త�, �ది శాశ�వతమ��ా త�ల�ిప�వ�న�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1303
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1308
 msgid "Empty all of the items from the trash?"
 msgstr "��త�త���డిల�ని మ�త�తమ� ��శమ�లన� త�ల�ి��� "
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1307
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1312
 msgid ""
 "If you choose to empty the trash, all items in it will be permanently lost. "
 "Please note that you can also delete them separately."
@@ -1923,121 +1893,120 @@ msgstr ""
 "త�ల�ి���లరని �మని���డి."
 
 #. Empty Trash menu item
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1312
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2148
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2039 ../src/nautilus-trash-bar.c:125
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1317
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2153
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2044 ../src/nautilus-trash-bar.c:125
 msgid "Empty _Trash"
 msgstr "��త�త���డిని �ాళి��యి(_T)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1339
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1344
 msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%B\"?"
 msgstr "\"%B\"న� శాశ�వతమ��ా త�ల�ి��వల�నా?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1342
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1347
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item?"
 msgid_plural "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items?"
 msgstr[0] "%'d ������న�న��శమ�న� శాశ�వతమ��ా త�ల�ి��వల�నా?"
 msgstr[1] "%'d ������న�న��శమ�లన� శాశ�వతమ��ా త�ల�ి��వల�నా?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1385
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1390
 #, c-format
 msgid "%'d file left to delete"
 msgid_plural "%'d files left to delete"
 msgstr[0] "త�ల�ి������ %'d దస�త�రమ� మి�ిలి��ది"
 msgstr[1] "త�ల�ి������ %'d దస�త�రమ�ల� మి�ిలి�న�నాయి"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1391
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1396
 msgid "Deleting files"
 msgstr "దస�త�రమ�లన� త�ల�ి����"
 
 #. To translators: %T will expand to a time like "2 minutes".
 #. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %T argument).
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1405
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1410
 msgid "%T left"
 msgid_plural "%T left"
 msgstr[0] "%T మి�ిలి�ది"
 msgstr[1] "%T మి�ిలినవి"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1472
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1506
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1545
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1628
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2375
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1477
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1511
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1550
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1633
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2380
 msgid "Error while deleting."
 msgstr "త�ల�ి���నప�డ� ద�ష�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1476
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1481
 msgid ""
 "Files in the folder \"%B\" cannot be deleted because you do not have "
 "permissions to see them."
 msgstr "స��య� \"%B\" న�ద� దస�త�రాలన� త�ల�ి��బడవ� ����త��� వా�ిని ��డ���� మ��� �న�మతిల�ద�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1479
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2434
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3396
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1484
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2439
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3401
 msgid "There was an error getting information about the files in the folder \"%B\"."
 msgstr "స��య� \"%B\" న�ద� �ల దస�త�రమ�ల ��రి��ి సమా�ార� ప��ద��ల� ����డ �� ద�ష� ��ది."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1488
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3405
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1493
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3410
 msgid "_Skip files"
 msgstr "దస�త�రమ�లన� వదిలివ�యి(_S)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1509
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1514
 msgid ""
 "The folder \"%B\" cannot be deleted because you do not have permissions to "
 "read it."
 msgstr "స��య� \"%B\" త�ల�ి��ల�మ� ����త��� మ��� �దివ� �న�మత�ల� ల�వ�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1512
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2473
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3441
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1517
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2478
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3446
 msgid "There was an error reading the folder \"%B\"."
 msgstr "స��య� \"%B\" �ద�వ��ల� ����డ �� ద�ష� ��ది."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1546
-#| msgid "Couldn't remove the folder %B."
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1551
 msgid "Could not remove the folder %B."
 msgstr "ఫ�ల�డర� %Bన� త�సివ�యల�� ప�యి�ది."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1629
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1634
 msgid "There was an error deleting %B."
 msgstr "%B న� త�ల�ి����ల� ����డ �� ద�ష� ��ది."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1709
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1714
 msgid "Moving files to trash"
 msgstr "దస�త�రమ�లన� ��రాష� �� �ద�ప���న�నది"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1711
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1716
 #, c-format
 msgid "%'d file left to trash"
 msgid_plural "%'d files left to trash"
 msgstr[0] "%'d దసà±?à°¤à±?à°°à°®à±? à°?à±?రాషà±? à°²à±? â??వదిలివà±?యబడిà°?ది"
 msgstr[1] "%'d దసà±?à°¤à±?à°°à°®à±?à°²à±? à°?à±?రాషà±? à°²à±? â??వదిలివà±?యబడినవి"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1761
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1766
 msgid "Cannot move file to trash, do you want to delete immediately?"
 msgstr "��త�త���డిల�ని�ి �దపల�వ�,త��షణమ� త�ల�ి��వల�నా ?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1762
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1767
 msgid "The file \"%B\" cannot be moved to the trash."
 msgstr "దస�త�రమ� \"%B\" ��రాష� �� �ద�పబడద�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1996
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2001
 msgid "Unable to eject %V"
 msgstr "%V ని బయ��� ప�పల�మ�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1998
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2003
 msgid "Unable to unmount %V"
 msgstr "%V ని à°?à°¨à±?â??à°®à±?à°?à°?à±? à°?à±?యలà±?à°®à±?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2138
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2143
 msgid "Do you want to empty the trash before you unmount?"
 msgstr "à°®à±?à°°à±? à°?à°¨à±?â??à°®à±?à°?à°?à±? à°?à°?à±?à°?à°?à±? à°®à±?à°?à°¦à±? à°®à±?à°°à±? à°?à±?రాషà±? à°¨à±? à°?ాళà±? à°?à±?à°¦à±?దామనà±?à°?à±?à°?à°?à±?à°¨à±?నారా?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2140
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2145
 msgid ""
 "In order to regain the free space on this volume the trash must be emptied. "
 "All trashed items on the volume will be permanently lost."
@@ -2045,62 +2014,61 @@ msgstr ""
 "� వాల�య�మ� న�ద� �ాళ� స�ప�స� న� తిరి�ి ప��ద���� మ�ర� ��రాష� న� తప�ప� �ాళ� ��యాలి. � వాల�య�మ� ల� ��రష� "
 "�ాబడిన �న�ని ��శమ�ల� శాశ�వత��ా ప�తాయి."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2146
-#| msgid "Don't Empty Trash"
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2151
 msgid "Do _not Empty Trash"
 msgstr "à°?à±?రాషà±?â??à°¨à±? à°?ాళà±? à°?à±?యవదà±?à°¦à±? (_n)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2245
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2250
 #, c-format
 msgid "Unable to mount %s"
 msgstr "%s మ���� �ాల�ద�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2322
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2327
 #, c-format
 msgid "Preparing to copy %'d file (%S)"
 msgid_plural "Preparing to copy %'d files (%S)"
 msgstr[0] "%'d దస�త�రమ�లన� న�ల� త�య���� సిద�దమ�త��ది (%S)"
 msgstr[1] "%'d దస�త�రమ�లన� న�ల� త�య���� సిద�దమ�త��ది (%S)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2328
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2333
 #, c-format
 msgid "Preparing to move %'d file (%S)"
 msgid_plural "Preparing to move %'d files (%S)"
 msgstr[0] "%'d దస�త�రమ�లన� �ద�ప���� సిద�దమ�త��ది (%S)"
 msgstr[1] "%'d దస�త�రమ�లన� �ద�ప���� సిద�దమ�త��ది (%S)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2334
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2339
 #, c-format
 msgid "Preparing to delete %'d file (%S)"
 msgid_plural "Preparing to delete %'d files (%S)"
 msgstr[0] "%'d దస�త�రమ�లన� త�ల�ి������ సిద�దమ�త��ది (%S)"
 msgstr[1] "%'d దస�త�రమ�లన� త�ల�ి������ సిద�దమ�త��ది (%S)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2340
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2345
 #, c-format
 msgid "Preparing to trash %'d file"
 msgid_plural "Preparing to trash %'d files"
 msgstr[0] "%'d దస�త�రమ�లన� ��త�త���డ� ల� వ�య���� సిద�దమ�త��ది"
 msgstr[1] "%'d దస�త�రమ�లన� ��త�త���డ� ల� వ�య���� సిద�దమ�త��ది"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2371
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3262
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3388
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3433
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2376
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3267
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3393
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3438
 msgid "Error while copying."
 msgstr "న�ల���య�నప�డ� ద�ష�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2373
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3386
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3431
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2378
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3391
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3436
 msgid "Error while moving."
 msgstr " స�థానాన�ని మార���త� ద�ష�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2377
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2382
 msgid "Error while moving files to trash."
 msgstr "దస�త�రమ�లన� ��త�త���డ��ి �ద�ప���న�నప�ప�డ� ద�ష�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2431
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2436
 msgid ""
 "Files in the folder \"%B\" cannot be handled because you do not have "
 "permissions to see them."
@@ -2108,100 +2076,99 @@ msgstr ""
 "స��య� \"%B\" న�ద� �న�న దస�త�రమ�లన� స�భాలి��ల�మ� ����త��� మ�ర� వా�ిని ��డ���� �న�మత�లన� "
 "�లి�ిల�ర�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2470
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2475
 msgid ""
 "The folder \"%B\" cannot be handled because you do not have permissions to "
 "read it."
 msgstr "స��య� \"%B\" న� స�భాలి��ల�ర� ����త��� మ�ర� దానిని �ద�వ���� �న�మత�లన� �లి�ి ల�ర�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2547
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2552
 msgid ""
 "The file \"%B\" cannot be handled because you do not have permissions to "
 "read it."
 msgstr "దస�త�రమ� \"%B\" స�భాలి��బడద� ����త��� మ�ర� దానిని ��ద�వ���� �న�మత�లన� �లి�ిల�ర�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2550
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2555
 msgid "There was an error getting information about \"%B\"."
 msgstr "\"%B\" ��రి��ి సమా�ార� ప��ద���� ����డ �� ద�ష� ��ది."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2650
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2692
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2725
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2751
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2655
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2697
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2730
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2756
 msgid "Error while copying to \"%B\"."
 msgstr "\"%B\" �ి న�ల� త�య���న�నప�పడ� ద�ష�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2654
-#| msgid "You don't have permissions to access the destination folder."
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2659
 msgid "You do not have permissions to access the destination folder."
 msgstr "�మ�య స��యాన�ని వాడ���న���� మ�ర� �న�మత�లన� �లి�ిల�ర�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2656
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2661
 msgid "There was an error getting information about the destination."
 msgstr "�మ�య� ��రి��ి సమా�ార� ప��ద��ల� ద�ష� ��ది."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2693
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2698
 msgid "The destination is not a folder."
 msgstr "�మ�య� స��య� �ాద�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2726
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2731
 msgid ""
 "There is not enough space on the destination. Try to remove files to make "
 "space."
 msgstr "�మ�య� న�ద� సరిప�వ� �ాళ� ల�ద�.�ాళ� ��ర�� దస�త�రాన� త�సివ�య���� ప�రయత�ని���."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2728
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2733
 #, c-format
 msgid "There is %S available, but %S is required."
 msgstr "����డ %S ��ద�బా��ల� ��ది, �యిత� %S �వసర�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2752
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2757
 msgid "The destination is read-only."
 msgstr "�మ�యమ� �ద�వ��-మాత�రమ� �యిన��వ��ిది."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2811
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2816
 msgid "Moving \"%B\" to \"%B\""
 msgstr "\"%B\" ని \"%B\" �� �ద�ప���న�నది"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2812
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2817
 msgid "Copying \"%B\" to \"%B\""
 msgstr "\"%B\" ని \"%B\" �� న�ల�త�య���న�నది"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2817
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2822
 msgid "Duplicating \"%B\""
 msgstr "\"%B\" �ి న�ిల� ��య���న�నది"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2825
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2830
 msgid "Moving %'d file (in \"%B\") to \"%B\""
 msgid_plural "Moving %'d files (in \"%B\") to \"%B\""
 msgstr[0] "(\"%B\" ల�ని) %'d దస�త�ర�న� \"%B\" �� �ద�ప���న�నది"
 msgstr[1] "(\"%B\" ల�ని) %'d దస�త�రాలన�\t \"%B\" �� �ద�ప���న�నది"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2829
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2834
 msgid "Copying %'d file (in \"%B\") to \"%B\""
 msgid_plural "Copying %'d files (in \"%B\") to \"%B\""
 msgstr[0] "(\"%B\" ల�ని) %'d దస�త�ర�న� \"%B\" �� న�ల�త�య���న�నది"
 msgstr[1] "(\"%B\" ల�ని) %'d దస�త�రాలన� \"%B\" �� న�ల�త�య���న�నది"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2837
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2842
 msgid "Duplicating %'d file (in \"%B\")"
 msgid_plural "Duplicating %'d files (in \"%B\")"
 msgstr[0] "(\"%B\" ల�ని) %'d దస�త�ర�న� న�ిల� ��య���న�నది"
 msgstr[1] "(\"%B\" ల�ని) %'d దస�త�రాలన� న�ిల� ��య���న�నది"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2847
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2852
 msgid "Moving %'d file to \"%B\""
 msgid_plural "Moving %'d files to \"%B\""
 msgstr[0] "%'d దస�త�ర�న� \"%B\" �� �ద�ప���న�నది"
 msgstr[1] "%'d దస�త�రాలన� \"%B\" �� �ద�ప���న�నది"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2851
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2856
 msgid "Copying %'d file to \"%B\""
 msgid_plural "Copying %'d files to \"%B\""
 msgstr[0] "%'d దస�త�రాన�ని \"%B\" �� న�ల�త�య���న�నది"
 msgstr[1] "%'d దస�త�రాలన� \"%B\" �� న�ల�త�య���న�నది"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2857
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2862
 #, c-format
 msgid "Duplicating %'d file"
 msgid_plural "Duplicating %'d files"
@@ -2209,7 +2176,7 @@ msgstr[0] "%'d దస�తాన�ని న�ిల���య���న
 msgstr[1] "%'d దస�తాలన� న�ిల���య���న�నది"
 
 #. To translators: %S will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", so something like "4 kb of 4 MB"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2877
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2882
 #, c-format
 msgid "%S of %S"
 msgstr "%1$S య���� %2$S"
@@ -2219,103 +2186,98 @@ msgstr "%1$S య���� %2$S"
 #. *
 #. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %T argument).
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2888
-#| msgid "%S of %S â?? %T left (%S/sec)"
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2893
 msgid "%S of %S â?? %T left (%S/sec)"
 msgid_plural "%S of %S â?? %T left (%S/sec)"
 msgstr[0] "%2$S à°²à±? %1$S â?? %T మిà°?ిలిà°?ది (%S/sec)"
 msgstr[1] "%2$S à°²à±? %1$S â?? %T మిà°?ిలినవి (%S/sec)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3266
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3271
 msgid ""
 "The folder \"%B\" cannot be copied because you do not have permissions to "
 "create it in the destination."
 msgstr "స��య� \"%B\" న� న�ల�త�యల�మ� ����త��� మ��� దానిని �మ�య�న�ద� స�ష��ి���లి�� �న�మత�ల�ల�వ�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3269
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3274
 msgid "There was an error creating the folder \"%B\"."
 msgstr "స��య� \"%B\" న� స�ష��ి����ల� ����డ �� ద�ష� ��ది."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3393
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3398
 msgid ""
 "Files in the folder \"%B\" cannot be copied because you do not have "
 "permissions to see them."
 msgstr "స��య� \"%B\" న�ద��ల దస�త�రాలన� న�ల�త�యల�మ� ����త��� మ��� వా�ిని ��డ���� �న�మత�ల�ల�వ�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3438
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3443
 msgid ""
 "The folder \"%B\" cannot be copied because you do not have permissions to "
 "read it."
 msgstr "స��య� \"%B\" న� న�ల�త�యల�మ� ����త��� మ��� దానిని �ద�వ���� �న�మత�ల� ల�వ�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3483
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4101
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4680
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3488
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4106
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4687
 msgid "Error while moving \"%B\"."
 msgstr "\"%B\"న�� �దిపి���నప�డ� ద�ష�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3484
-#| msgid "Couldn't remove the source folder."
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3489
 msgid "Could not remove the source folder."
 msgstr "మ�లమ�న స��యాన�ని త�ల�ి��ల�మ�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3569
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3610
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4103
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4177
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3574
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3615
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4108
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4182
 msgid "Error while copying \"%B\"."
 msgstr "\"%B\"న� న�ల�త�య�నప�డ� ద�ష�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3570
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3575
 #, c-format
-#| msgid "Couldn't remove files from the already existing folder %F."
 msgid "Could not remove files from the already existing folder %F."
 msgstr "�ప�ప�ి�� �న�న స��య� %F న��డి దస�త�రాలన� త�సివ�యల�మ�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3611
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3616
 #, c-format
-#| msgid "Couldn't remove the already existing file %F."
 msgid "Could not remove the already existing file %F."
 msgstr "�ప�ప�ి�� �న�న దస�త�రమ� %F న� త�సివ�యల�మ�."
 
 #. the run_warning() frees all strings passed in automatically
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3828
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4506
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3833
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4513
 msgid "You cannot move a folder into itself."
 msgstr "మ�ర� ఫ�ల�డర�న� దానిల�పలి�� �ద�పల�ర�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3829
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4507
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3834
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4514
 msgid "You cannot copy a folder into itself."
 msgstr "మ�ర� ఫ�ల�డర�న� దానిల�పలి�� న�ల�త�యల�ర�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3830
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4508
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3835
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4515
 msgid "The destination folder is inside the source folder."
 msgstr "�మ�యస�థాన స��య� మ�లస�థాన స��య� ల�పల వ��ది."
 
 #. the run_warning() frees all strings passed in automatically
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3862
-#| msgid "You cannot copy a file over itself."
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3867
 msgid "You cannot move a file over itself."
 msgstr "మ�ర� దస�త�రమ�న� దానిప�న�� �దల��ల�ర�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3863
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3868
 msgid "You cannot copy a file over itself."
 msgstr "న�వ� దస�త�రమ�న� దానిప�న దానిని న�ల���య��డద�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3864
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3869
 msgid "The source file would be overwritten by the destination."
 msgstr "మ�లస�థాన దస�త�రమ� �మ�యస�థాన దస�త�రమ���త తిరి�ివ�రాయబడ�త��ది."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3999
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4589
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4004
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4596
 msgid ""
 "A folder named \"%B\" already exists. Do you want to merge the source "
 "folder?"
 msgstr "\"%B\" స��య� �ప�ప���ి�� �న�నది. మ�ర� మ�లమ�న స��యాన�ని మిళిత� ��ద�దామ�న������న�నారా?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4001
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4006
 msgid ""
 "The source folder already exists in \"%B\". Merging will ask for "
 "confirmation before replacing any files in the folder that conflict with the "
@@ -2324,53 +2286,52 @@ msgstr ""
 "మ�లమ�న స��య� �ప�ప�ి�� \"%B\" న�ద� ��ది. న�ల�త�య���న�న దస�త�రాల� త� స��య�ల�ని దస�త�రాల� "
 "విభ�దిస�త�న�నప�ప�డ� ప�న�స�థాపన� మ��ద� మిళిత� నిర�ధారణ ��ర�� �డ���త��ది."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4006
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4596
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4011
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4603
 msgid "A folder named \"%B\" already exists. Do you want to replace it?"
 msgstr "స��య� \"%B\" �ప�ప�ి�� ��ది.మ�ర� ప�న�స�థాపిద�దమని �న������న�నారా?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4008
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4598
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4013
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4605
 #, c-format
 msgid ""
 "The folder already exists in \"%F\". Replacing it will remove all files in "
 "the folder."
 msgstr "స��య� �ప�ప�ి�� \"%F\" న�ద� ��ది. దానిని ప�న�స�థాపి���� స��య�ల�ని �న�ని దస�త�రాలన� త�సివ�స�త��ది."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4013
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4603
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4018
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4610
 msgid "A file named \"%B\" already exists. Do you want to replace it?"
 msgstr "\"%B\"దస�త�రమ� �ప�ప���ి�� �న�నది. ప�న�స�థాపి���� �ష��మ�నా?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4015
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4605
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4020
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4612
 #, c-format
 msgid "The file already exists in \"%F\". Replacing it will overwrite its content."
 msgstr "దస�త�రమ� �ప�ప�ి�� \"%F\" న�ద� ��ది. ప�న�స�థాపి���� దాని సారాలన�ని��ిని తిరి�ివ�రాస�త��ది."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4105
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4110
 #, c-format
-#| msgid "Couldn't remove the already existing file with the same name in %F."
 msgid "Could not remove the already existing file with the same name in %F."
 msgstr "%F ల� ��� నామమ�త� �ప�ప�ి�� �న�న దస�త�రాన�ని త�సివ�యల�మ�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4178
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4183
 #, c-format
 msgid "There was an error copying the file into %F."
 msgstr "దస�త�రమ�న� %F �� న�ల�త�య��ల� ����డ �� ద�ష���ది."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4415
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4422
 msgid "Preparing to Move to \"%B\""
 msgstr "\"%B\" �� �ద�ల���� సిద�దమ�త��ది"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4419
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4426
 #, c-format
 msgid "Preparing to move %'d file"
 msgid_plural "Preparing to move %'d files"
 msgstr[0] "%'d దస�త�రమ� �� �ద�ల���� సిద�దమ�త��ది"
 msgstr[1] "%'d దస�త�రమ�ల� �ద�ల������ సిద�దమ�త��ది"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4591
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4598
 msgid ""
 "The source folder already exists in \"%B\". Merging will ask for "
 "confirmation before replacing any files in the folder that conflict with the "
@@ -2379,70 +2340,70 @@ msgstr ""
 "మ�లమ�న స��య� �ప�ప�ి�� \"%B\" న�ద��న�నది. న�ల�త�య���న�న దస�త�రాల� త� స��య�ల�ని దస�త�రాల� "
 "విభ�దిస�త�న�నప�ప�డ� ప�న�స�థాపన� మ��ద� మిళిత� నిర�ధారణ ��ర�� �డ���త��ది."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4681
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4688
 #, c-format
 msgid "There was an error moving the file into %F."
 msgstr "దస�త�రమ�న� %F �� �ద�ప��ల� ����డ �� ద�ష� �న�నది."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4956
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4963
 msgid "Creating links in \"%B\""
 msgstr "\"%B\" ల��ి ��డ�లన� స�ష��ిస�త��ది"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4960
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4967
 #, c-format
 msgid "Making link to %'d file"
 msgid_plural "Making links to %'d files"
 msgstr[0] "%'d దస�త�రమ�న�� ��డ� ��స�త��ది"
 msgstr[1] "%'d దస�త�రమ�ల�� ��డ� ��స�త��ది"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5089
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5096
 msgid "Error while creating link to %B."
 msgstr "%B �� ��డ� స�ష��ి����ల� ద�ష�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5091
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5098
 msgid "Symbolic links only supported for local files"
 msgstr "సి�బాలి�� ��డ�ల� స�థాని� దస�త�రమ�ల ��ర�� మాత�రమ� మద�దత�నిస�తాయి"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5094
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5101
 msgid "The target doesn't support symbolic links."
 msgstr "�మ�యమ� సి�బాలి�� ��డ�ల�� మద�దత�న�యద�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5097
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5104
 #, c-format
 msgid "There was an error creating the symlink in %F."
 msgstr "symlink న� %F న�ద� స�ష��ి����ల� �� ద�ష� ��ది."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5391
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5398
 msgid "Setting permissions"
 msgstr "�న�మత�లన� �మర����"
 
 #. localizers: the initial name of a new folder
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5640
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5647
 msgid "untitled folder"
 msgstr "శ�ర�షి�ల�ని స��య�"
 
 #. localizers: the initial name of a new empty file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5648
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5655
 msgid "new file"
 msgstr "��ర�త�త�త దస�త�రమ�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5796
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5803
 msgid "Error while creating directory %B."
 msgstr "ని����వ� %B న� స�ష��ి�����ల� ద�ష�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5798
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5805
 msgid "Error while creating file %B."
 msgstr "దస�త�ర� %B స�ష��ి����ల� ద�ష�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5800
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5807
 #, c-format
 msgid "There was an error creating the directory in %F."
 msgstr "%F ల� స��య�న� స�ష��ి����ల� �� ద�ష� ��ది."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6101
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6142
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6177
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6212
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6108
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6149
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6184
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6219
 msgid "Unable to mark launcher trusted (executable)"
 msgstr "నమà±?మదà°?à±?నది లాà°?à°?à±?â??à°?à±?à°¯à±?దానిని à°?à±?à°°à±?à°¤à±?à°?à°?à°²à±?à°? à°ªà±?యిà°?ది (నిరà±?వరà±?తిà°?à°?à°¦à°?à°¿à°¨)"
 
@@ -2491,65 +2452,65 @@ msgstr "ర��స�థల� దస�త�రమ�న� ప�న�న
 #. * off zero padding, and putting a "_" there will use
 #. * space padding instead of zero padding.
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3735
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3725
 msgid "today at 00:00:00 PM"
 msgstr "à°?à°°à±?à°?à±? 00:00:00à°?à°¿"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3736
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:471
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3726
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:472
 msgid "today at %-I:%M:%S %p"
 msgstr "à°?à°°à±?à°?à±? %-I:%M:%S %pà°?à°¿"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3738
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3728
 msgid "today at 00:00 PM"
 msgstr "à°?à°°à±?à°?à±? 00:00à°?à°¿"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3739
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3729
 msgid "today at %-I:%M %p"
 msgstr "à°?à°°à±?à°?à±? %-I:%M %pà°?à°¿"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3741
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3731
 msgid "today, 00:00 PM"
 msgstr "à°?à°°à±?à°?à±?, 00:00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3742
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3732
 msgid "today, %-I:%M %p"
 msgstr "à°?à°°à±?à°?à±?, %-I:%M %p"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3744
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3745
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3734
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3735
 msgid "today"
 msgstr "à°?à°°à±?à°?à±?"
 
 #. Yesterday, use special word.
 #. * Note to localizers: Same issues as "today" string.
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3754
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3744
 msgid "yesterday at 00:00:00 PM"
 msgstr "నిన�న 00:00:00�ి"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3755
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3745
 msgid "yesterday at %-I:%M:%S %p"
 msgstr "నిన�న %-I:%M:%S %p�ి"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3757
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3747
 msgid "yesterday at 00:00 PM"
 msgstr "నిన�న 00:00�ి"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3758
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3748
 msgid "yesterday at %-I:%M %p"
 msgstr "నిన�న %-I:%M %p�ి"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3760
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3750
 msgid "yesterday, 00:00 PM"
 msgstr "నిన�న, 00:00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3761
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3751
 msgid "yesterday, %-I:%M %p"
 msgstr "నిన�న, %-I:%M %p"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3763
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3764
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3753
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3754
 msgid "yesterday"
 msgstr "నిన�న"
 
@@ -2558,88 +2519,88 @@ msgstr "నిన�న"
 #. * The width measurement templates correspond to
 #. * the day/month name with the most letters.
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3775
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3765
 msgid "Wednesday, September 00 0000 at 00:00:00 PM"
 msgstr "బ�ధవార�, స�ప����బర� 00 0000 00:00:00�ి"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3776
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3766
 msgid "%A, %B %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
 msgstr "%A, %B %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3778
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3768
 msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00:00 PM"
 msgstr "స�మ, �����బర� 00 0000 00:00:00 �ి"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3779
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3769
 msgid "%a, %b %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
 msgstr "%a, %b %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3781
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3771
 msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00 PM"
 msgstr "స�మ, �����బర� 00 0000 00:00�ి"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3782
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3772
 msgid "%a, %b %-d %Y at %-I:%M %p"
 msgstr "%a, %b %-d %Y at %-I:%M %p"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3784
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3774
 msgid "Oct 00 0000 at 00:00 PM"
 msgstr "�����బర� 00 0000 00:00�ి"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3785
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3775
 msgid "%b %-d %Y at %-I:%M %p"
 msgstr "%b %-d %Y at %-I:%M %p"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3787
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3777
 msgid "Oct 00 0000, 00:00 PM"
 msgstr "�����బర� 00 0000, 00:00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3788
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3778
 msgid "%b %-d %Y, %-I:%M %p"
 msgstr "%b %-d %Y, %-I:%M %p"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3790
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3780
 msgid "00/00/00, 00:00 PM"
 msgstr "00/00/00, 00:00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3791
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3781
 msgid "%m/%-d/%y, %-I:%M %p"
 msgstr "%m/%-d/%y, %-I:%M %p"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3793
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3783
 msgid "00/00/00"
 msgstr "00/00/00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3794
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3784
 msgid "%m/%d/%y"
 msgstr "%d/%m/%y"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4407
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4397
 #, c-format
 msgid "Not allowed to set permissions"
 msgstr "�న�మత�లన� �మర������ �న�మతి����ల�ద�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4692
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4682
 #, c-format
 msgid "Not allowed to set owner"
 msgstr "య�మానిని �మర������ �న�మతి����ల�ద�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4710
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4700
 #, c-format
 msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
 msgstr "త�ల�పబడిన��వ��ి య�మాని '%s' ల�డ�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4959
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4949
 #, c-format
 msgid "Not allowed to set group"
 msgstr "సమ�హ� న� �మర������ �న�మతి����ల�ద�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4977
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4967
 #, c-format
 msgid "Specified group '%s' doesn't exist"
 msgstr "త�ల�పబడిన��వ��ి సమ�హ� '%s' ల�ద�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5121
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5111
 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2202
 #, c-format
 msgid "%'u item"
@@ -2647,14 +2608,14 @@ msgid_plural "%'u items"
 msgstr[0] "%'u ��శ�"
 msgstr[1] "%'u ��శాల�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5122
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5112
 #, c-format
 msgid "%'u folder"
 msgid_plural "%'u folders"
 msgstr[0] "%'u స��య�"
 msgstr[1] "%'u స��యమ�ల�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5123
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5113
 #, c-format
 msgid "%'u file"
 msgid_plural "%'u files"
@@ -2662,251 +2623,271 @@ msgstr[0] "%'u దస�త�ర�"
 msgstr[1] "%'u దస�ర�తాల�"
 
 #. Do this in a separate stage so that we don't have to put G_GUINT64_FORMAT in the translated string
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5202
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5192
 msgid "%"
 msgstr "%"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5203
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5193
 #, c-format
 msgid "%s (%s bytes)"
 msgstr "%s (%s bytes)"
 
 #. This means no contents at all were readable
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5507
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5523
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5497
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5513
 msgid "? items"
 msgstr "? ��శాల�"
 
 #. This means no contents at all were readable
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5513
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5503
 msgid "? bytes"
 msgstr "? బ���స�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5528
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5518
 msgid "unknown type"
 msgstr "�పరి�ిత ర��"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5531
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5521
 msgid "unknown MIME type"
 msgstr "�పరి�ిత స�వ�యాన�సరణర��"
 
 #. Fallback, use for both unknown attributes and attributes
 #. * for which we have no more appropriate default.
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5537
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5527
 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1322
 msgid "unknown"
 msgstr "�పరి�ిత"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5586
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5576
 msgid "program"
 msgstr "�ార�య��రమ�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5606
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5596
 msgid "link"
 msgstr "à°?à±?à°¡à°¿à°?à°?à±?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5628
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5618
 msgid "link (broken)"
 msgstr "��డి (త���న�)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:67
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:68
 msgid "_Always"
 msgstr "తర���ా(_A)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:68
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:69
 msgid "_Local File Only"
 msgstr "స�థాని� దస�త�ర� మాత�రమ�(_L)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:69
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:70
 msgid "_Never"
 msgstr "�ప�ప�డ� �ాద�(_N)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:74
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:75
 #, no-c-format
 msgid "25%"
 msgstr "25%"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:76
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:77
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:21
 #, no-c-format
 msgid "50%"
 msgstr "50%"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:78
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:79
 #, no-c-format
 msgid "75%"
 msgstr "75%"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:80
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:81
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:7
 #, no-c-format
 msgid "100%"
 msgstr "100%"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:82
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:83
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:9
 #, no-c-format
 msgid "150%"
 msgstr "150%"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:84
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:85
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:12
 #, no-c-format
 msgid "200%"
 msgstr "200%"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:86
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:87
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:18
 #, no-c-format
 msgid "400%"
 msgstr "400%"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:90
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:91
 msgid "100 K"
 msgstr "100 �ిల�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:91
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:92
 msgid "500 K"
 msgstr "500 �ిల�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:92
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:93
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:2
 msgid "1 MB"
 msgstr "1 మ��ా బ���స�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:93
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:94
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:13
 msgid "3 MB"
 msgstr "3 మ��ా బ���స�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:94
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:95
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:19
 msgid "5 MB"
 msgstr "5 మ��ా బ���స�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:95
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:96
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:3
 msgid "10 MB"
 msgstr "10 మ��ా బ���స�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:96
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:97
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:5
 msgid "100 MB"
 msgstr "100 మ��ా బ���స�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:97
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:98
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:1
 msgid "1 GB"
 msgstr "1 GB"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:98
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:99
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:10
 msgid "2 GB"
 msgstr "2 GB"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:99
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:100
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:16
 msgid "4 GB"
 msgstr "4 GB"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:104
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:105
 msgid "Activate items with a _single click"
 msgstr "��శాలన� ��� ��లి�� త� ��రియాశ�లి�రి���(_s)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:108
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:109
 msgid "Activate items with a _double click"
 msgstr "��శాలన� ర��డ� ��లి�� లత� ��రియాశ�లి�రి���(_d)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:115
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:116
 msgid "E_xecute files when they are clicked"
 msgstr "��లి�� ��స�త� దస�ర�తాలన� నిర�వర�తి���(_x)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:119
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:120
 msgid "Display _files when they are clicked"
 msgstr "��లి�� ��స�త� దస�ర�తాలన� ప�రదర�శి���(_f)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:123
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:47
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:124
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:82
 msgid "_Ask each time"
 msgstr "ప�రతి సారి �డ���(_A)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:130
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:131
 msgid "Search for files by file name only"
 msgstr "దస�త�రనామ� ద�వారా మాత�రమ� దస�త�రాల ��ర�� శ�ధి���"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:134
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:135
 msgid "Search for files by file name and file properties"
 msgstr "దస�త�రనామమ�లత� మరియ� ల��షణాలత�,దస�త�రాల� శ�ధి���"
 
 #. translators: this is used in the view selection dropdown
 #. * of navigation windows and in the preferences dialog
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:140
-#: ../src/file-manager/fm-icon-container.c:558
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:141
+#: ../src/file-manager/fm-icon-container.c:569
 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3047
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:65
 msgid "Icon View"
 msgstr "ప�రతిమ దర�శన�"
 
 #. translators: this is used in the view selection dropdown
 #. * of navigation windows and in the preferences dialog
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:141
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:142
 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3061
-#| msgid "Content View"
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:58
 msgid "Compact View"
 msgstr "�ా�పా���� దర�శనమ�"
 
 #. translators: this is used in the view selection dropdown
 #. * of navigation windows and in the preferences dialog
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:142
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:143
 #: ../src/file-manager/fm-list-view.c:1513
 #: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2929
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:68
 msgid "List View"
 msgstr "�ాబితా దర�శన�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:146
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:147
 msgid "Manually"
 msgstr "నిర�ద�శి�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:148
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:149
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:51
 msgid "By Name"
 msgstr "నామమ�త� "
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:149
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:150
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:52
 msgid "By Size"
 msgstr "పరిమాణమ�త� "
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:150
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:151
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:53
 msgid "By Type"
 msgstr "ర�మ�త� "
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:151
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:152
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:50
 msgid "By Modification Date"
 msgstr "మార��ిన త�దిత� "
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:152
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:153
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:49
 msgid "By Emblems"
 msgstr "���ాపి�లత� "
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:156
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:157
 msgid "8"
 msgstr "8"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:157
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:158
 msgid "10"
 msgstr "10"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:158
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:159
 msgid "12"
 msgstr "12"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:159
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:160
 msgid "14"
 msgstr "14"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:160
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:161
 msgid "16"
 msgstr "16"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:161
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:162
 msgid "18"
 msgstr "18"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:162
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:163
 msgid "20"
 msgstr "20"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:163
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:164
 msgid "22"
 msgstr "22"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:164
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:165
 msgid "24"
 msgstr "24"
 
@@ -2918,22 +2899,22 @@ msgstr "24"
 #. * match the user name string passed by the C code, but not
 #. * put the user name in the final string.
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:563
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:564
 #, c-format
 msgid "%s's Home"
 msgstr "%s నివాసమ�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:569
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:570
 #: ../nautilus-computer.desktop.in.in.h:2
 msgid "Computer"
 msgstr "��ప�య��ర�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:575
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:485 ../src/nautilus-trash-bar.c:121
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:576
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:492 ../src/nautilus-trash-bar.c:121
 msgid "Trash"
 msgstr "��త�త���డి"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:581
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:582
 msgid "Network Servers"
 msgstr "స�వి� �ల�లి�ల� "
 
@@ -2945,76 +2926,72 @@ msgstr "ద�ర���త�రస�రప���పి� "
 msgid "Switch to Manual Layout?"
 msgstr "నిర�ద�శి� ��ర�ప� వ�ళ�ళాలా?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:598
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:696
 #, c-format
 msgid "The Link \"%s\" is Broken."
 msgstr "��డ� \"%s\" విరి�ినది."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:600
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:698
 #, c-format
 msgid "The Link \"%s\" is Broken. Move it to Trash?"
 msgstr "��డి \"%s\" విరి�ినది, దానిని ��త�త���డిల�ని�ి �దిపి��వల�నా ?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:606
-#| msgid "This link can't be used, because it has no target."
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:704
 msgid "This link cannot be used, because it has no target."
 msgstr "� ��డిని �పయ��ి��ల�మ�, ����త��� దాని�ి �మ�యమ� ల�ద�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:608
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:706
 #, c-format
-#| msgid "This link can't be used, because its target \"%s\" doesn't exist."
 msgid "This link cannot be used, because its target \"%s\" doesn't exist."
 msgstr "� ��డిని �పయ��ి��ల�మ�, ����త��� దాని �మ�యమ� \"%s\" ల�ద�."
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:618
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6683
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6782
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7629
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7894
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1293
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:716
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6699
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6798
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7649
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7914
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1289
 msgid "Mo_ve to Trash"
 msgstr "��త�త���డి�ి �ద�ప�మ�(_v)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:678
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:776
 #, c-format
 msgid "Do you want to run \"%s\", or display its contents?"
 msgstr "\"%s\"న� నడ�పవల�నా, దాని సారమ�న� ప�రదర�శి��వల�నా?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:680
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:778
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is an executable text file."
 msgstr "\"%s\",నిర�వర�తి���లి�� దస�త�రమ� ."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:686
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:784
 msgid "Run in _Terminal"
 msgstr "మ�లా��రమ�ల� నడ�ప�మ�(_T)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:687
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:785
 msgid "_Display"
 msgstr "ప�రదర�శి���(_D)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:690
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:788
 #: ../src/nautilus-autorun-software.c:229
 msgid "_Run"
 msgstr "నడ�ప�మ�(_R)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1010
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1111
 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:618
 msgid "Are you sure you want to open all files?"
 msgstr "�న�ని దస�ర�తాల� త�ర����� సిద�దమా?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1012
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1113
 #, c-format
-#| msgid "This will open %d separate window."
-#| msgid_plural "This will open %d separate windows."
 msgid "This will open %d separate tab."
 msgid_plural "This will open %d separate tabs."
 msgstr[0] "�ది %d ప�రత�య�� �వా��షమ�న� త�ర��న�."
 msgstr[1] "�ది %d ప�రత�య�� �వా��షమ�లన� త�ర��న�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1015
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1116
 #: ../src/nautilus-location-bar.c:148
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate window."
@@ -3022,21 +2999,7 @@ msgid_plural "This will open %d separate windows."
 msgstr[0] "�ది %d ప�రత�య�� �వా��షమ�న� త�ర��న�."
 msgstr[1] "�ది %d ప�రత�య�� �వా��షమ�లన� త�ర��న�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1071
-#| msgid "There was an error launching the application."
-msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
-msgstr "�న�వర�తనమ�ల� శ�ధి���� ��ర�� ప�రయత�ని����ల� వ�� ��తర��త ద�షమ�వ��ది:"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1073
-#| msgid "Unable to mount location"
-msgid "Unable to search for application"
-msgstr "�న�వర�తనమ� ��ర�� శ�ధి��ల�� ప�యి�ది"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1149
-msgid "Could not use system package installer"
-msgstr "సిస��మ� ప�యా���� స�స�థాప�ిని వ�పయ��ి��ల�� ప�యి�ది"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1207
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1180
 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1880
 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1886
 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1903
@@ -3044,24 +3007,32 @@ msgstr "సిస��మ� ప�యా���� స�స�థాప�
 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1920
 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1945
 #, c-format
-#| msgid "Couldn't display \"%s\"."
 msgid "Could not display \"%s\"."
 msgstr "\"%s\"న� ప�రదర�శి��ల�� ప�యి�ది."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1228
-#| msgid "The file is not an image."
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1193
 msgid "The file is of an unknown type"
 msgstr "దస�త�రమ� త�లియని ర�మ� వ��ిది"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1231
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1197
 #, c-format
-#| msgid "There is no application installed for this file type"
 msgid "There is no application installed for %s files"
 msgstr "%s దస�త�రమ�ల ��ర�� య���వ��ి �న�వర�తనమ� స�స�థాపి��ిల�ద�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1246
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1223
+msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
+msgstr "�న�వర�తనమ�ల� శ�ధి���� ��ర�� ప�రయత�ని����ల� వ�� ��తర��త ద�షమ�వ��ది:"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1225
+msgid "Unable to search for application"
+msgstr "�న�వర�తనమ� ��ర�� శ�ధి��ల�� ప�యి�ది"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1299
+msgid "Could not use system package installer"
+msgstr "సిస��మ� ప�యా���� స�స�థాప�ిని వ�పయ��ి��ల�� ప�యి�ది"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1366
 #, c-format
-#| msgid "There is no application installed for this file type"
 msgid ""
 "There is no application installed for %s files.\n"
 "Do you want to search for an application to open this file?"
@@ -3069,39 +3040,39 @@ msgstr ""
 "%s దస�త�రమ�ల ��ర�� య���వ��ి �న�వర�తనమ� స�స�థాపి��ిల�ద�.\n"
 "� దస�త�రమ�న� త�ర��� �న�వర�తనమ� ��ర�� శ�ధి���దామని �న���న���న�నారా?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1345
-#| msgid "Choose what application to launch."
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1539
 msgid "Untrusted application launcher"
 msgstr "నమà±?మలà±?ని à°?à°¨à±?వరà±?తనమà±? లాà°?à°?à±?â??à°?à±?à°¯à±?నది"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1348
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1542
 #, c-format
 msgid ""
 "The application launcher \"%s\" has not been marked as trusted. If you do "
 "not know the source of this file, launching it may be unsafe."
 msgstr ""
-"à°?à°¨à±?వరà±?తనమà±? లాà°?à°?à±?â??à°?à±?à°¯à±? \"%s\" నమà±?మదà°?ినదిà°?à°¾ à°?à±?à°°à±?తిà°?à°?బడిలà±?à°¦à±?. à°®à±?à°?à±? à°? దసà±?à°¤à±?à°°à°®à±?à°¯à±?à°?à±?à°? "
-"à°®à±?లమà±? à°¤à±?లియà°?à°ªà±?à°¤à±?, à°¦à±?నిని లాà°?à°?à±?â??à°?à±?à°¯à±?à°? à°¸à±?à°°à°?à±?à°·à°¿à°¤à°?à°?ాదà±?."
+"à°?à°¨à±?వరà±?తనమà±? లాà°?à°?à±?â??à°?à±?à°¯à±? \"%s\" నమà±?మదà°?ినదిà°?à°¾ à°?à±?à°°à±?తిà°?à°?బడిలà±?à°¦à±?. à°®à±?à°?à±? à°? దసà±?à°¤à±?à°°à°®à±?à°¯à±?à°?à±?à°? à°®à±?లమà±? à°¤à±?లియà°?à°ªà±?à°¤à±?, "
+"à°¦à±?నిని లాà°?à°?à±?â??à°?à±?à°¯à±?à°? à°¸à±?à°°à°?à±?à°·à°¿à°¤à°?à°?ాదà±?."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1360
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1554
 msgid "_Launch Anyway"
 msgstr "à°?à°®à±?నాసరà±? లాà°?à°?à±?â??à°?à±?యి (_L)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1363
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1557
 msgid "Mark as _Trusted"
 msgstr "నమ�మద��నది�ా ��ర�త����మ� (_T)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1634
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1892
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1830
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2101
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5937
 msgid "Unable to mount location"
 msgstr "స�థానమ�న� మ���� ��యల�మ�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1980
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2189
 #, c-format
 msgid "Opening \"%s\"."
 msgstr "\"%s\"న� త�ర���� ."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1983
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2192
 #, c-format
 msgid "Opening %d item."
 msgid_plural "Opening %d items."
@@ -3184,7 +3155,7 @@ msgid "Select an Application"
 msgstr "�� �ప�లి��షన� న� ������న�మ�"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:759
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5106
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5109
 msgid "Open With"
 msgstr "త� త�ర���మ�"
 
@@ -3203,10 +3174,10 @@ msgstr "�న�వ�షి���(_B)..."
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:867
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6601
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7797
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1214
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1958
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6617
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7817
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1210
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1963
 msgid "_Open"
 msgstr "త�ర���మ�(_O)"
 
@@ -3232,15 +3203,12 @@ msgstr "త�ర�ిది విఫల�, వ�ర�� �ప�లి
 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:81
 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:112
 #, c-format
-#| msgid ""
-#| "\"%s\" can't open \"%s\" because \"%s\" can't access files at \"%s\" "
-#| "locations."
 msgid ""
 "\"%s\" cannot open \"%s\" because \"%s\" cannot access files at \"%s\" "
 "locations."
 msgstr ""
-"\"%s\" �న�నది \"%s\"న� త�ర�వల�ద� ����త��� \"%s\" �న�నది \"%s\" స�థానాలవద�ద�న�న దస�త�రాలన�"
-"వాడ���నల�ద��ావ�న."
+"\"%s\" �న�నది \"%s\"న� త�ర�వల�ద� ����త��� \"%s\" �న�నది \"%s\" స�థానాలవద�ద�న�న "
+"దస�త�రాలన�వాడ���నల�ద��ావ�న."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:86
 msgid "Open Failed, would you like to choose another action?"
@@ -3249,15 +3217,10 @@ msgstr "త�ర�ినది విఫలమ��ది, వ�ర�� 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:87
 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:119
 #, c-format
-#| msgid ""
-#| "The default action can't open \"%s\" because it can't access files at \"%s"
-#| "\" locations."
 msgid ""
 "The default action cannot open \"%s\" because it cannot access files at \"%s"
 "\" locations."
-msgstr ""
-" \"%s\"న� �ప�రమ�యప� �ర�య త�రవద�, ����త��� �ది \"%s\"స�థానమ�లవద�దని దస�ర�తాలన� "
-"యా��సిస� ��యల�ద�."
+msgstr " \"%s\"న� �ప�రమ�యప� �ర�య త�రవద�, ����త��� �ది \"%s\"స�థానమ�లవద�దని దస�ర�తాలన� యా��సిస� ��యల�ద�."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:115
 msgid ""
@@ -3275,30 +3238,29 @@ msgstr ""
 "� దస�త�రాన�ని దర�శి������ � �తర �ర�యల� ��ద�బా��ల� ల�వ�.మ�ర� ద�నిని మ� ��ప�య��ర� �� న�ల� త�సిన��ల�త�,"
 "మ�ర� త�ర�వ�లవ����."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:360
-#| msgid "Sorry, but you can't execute commands from a remote site."
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:372
 msgid "Sorry, but you cannot execute commands from a remote site."
 msgstr "��షమి��ాలి, మ�ర� స�ద�ర స���న��డి �ద�శమ�లన� నిర�వర�తి��ల�ర�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:362
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:374
 msgid "This is disabled due to security considerations."
 msgstr "ర��షణ విషయమ�ల వల�ల, �ది నిర�పయ��మ�నది."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:373
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:441
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:385
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:453
 msgid "There was an error launching the application."
 msgstr "�ప�లి��షన� న� ది����ల� ����డ �� ద�ష���ది."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:398
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:409
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:410
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:421
 msgid "This drop target only supports local files."
 msgstr "� �మ�యప� పడవ�య��,స�థాని� దస�ర�తాలన� సహ�రి���న�."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:399
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:411
 msgid "To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again."
 msgstr "�స�థాని� దస�ర�తాలన� త�ర�వ����, వా�ిని స�థాని� స��య�ల�ని�ి న�ల���సి మరల పడవ�యి "
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:410
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:422
 msgid ""
 "To open non-local files copy them to a local folder and then drop them "
 "again. The local files you dropped have already been opened."
@@ -3306,24 +3268,23 @@ msgstr ""
 "స�థాని��-�ాని దస�త�రాలన� త�ర������ మ��ద� వా�ిని స�థాని� స��యాని�ి న�ల�త�సి �ప�ప�డ� మరలా వా�ిని "
 "లా�ివదల�డి.మ�ర� లా�ివదిలిన స�థాని� దస�త�రమ�ల� �ప�ప�ి�� త�ర�వబడి �న�నాయి."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:439
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:451
 msgid "Details: "
 msgstr "వివరాల�: "
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:222
-#| msgid "File operations"
+#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:223
 msgid "File Operations"
 msgstr "దసà±?à°¤à±?à°°à°ªà±? à°?పరà±?à°·à°¨à±?â??à°²à±?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:300
+#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:304
 #, c-format
 msgid "%'d file operation active"
 msgid_plural "%'d file operations active"
 msgstr[0] "%'d దస�త�రమ� �పర�షన� ��తన�"
 msgstr[1] "%'d దసà±?à°¤à±?à°°à°®à±? à°?పరà±?à°·à°¨à±?â??à°²à±? à°?à±?తనà°?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:493
-#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:511
+#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:495
+#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:513
 msgid "Preparing"
 msgstr "సిద�దమ�త��ది..."
 
@@ -3340,7 +3301,7 @@ msgid "Search for \"%s\""
 msgstr "\"%s\" ��ర�� శ�ధన"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-undo-signal-handlers.c:174
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:979
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:983
 msgid "Edit"
 msgstr "సరి��య�"
 
@@ -3373,7 +3334,7 @@ msgid "File Browser"
 msgstr "దస�త�ర�న�వ�షి"
 
 #. tooltip
-#: ../nautilus-computer.desktop.in.in.h:1 ../src/nautilus-window-menus.c:811
+#: ../nautilus-computer.desktop.in.in.h:1 ../src/nautilus-window-menus.c:845
 msgid "Browse all local and remote disks and folders accessible from this computer"
 msgstr "� ��ప�య��ర� న��డి వాడ���న�ల �న�ని ద�రస�థ మరియ� స�థాని� డిస���లన� �న�వ�షి���డి"
 
@@ -3385,12 +3346,12 @@ msgstr "దస�త�ర నిర�వాహ�ి వి�డ�ల ప�
 msgid "File Management"
 msgstr "దస�ర�తాల� నిర�వహణ"
 
-#: ../nautilus-home.desktop.in.in.h:1 ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1381
+#: ../nautilus-home.desktop.in.in.h:1 ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1377
 msgid "Home Folder"
 msgstr "నివాస� స��య�"
 
 #. tooltip
-#: ../nautilus-home.desktop.in.in.h:2 ../src/nautilus-window-menus.c:807
+#: ../nautilus-home.desktop.in.in.h:2 ../src/nautilus-window-menus.c:841
 msgid "Open your personal folder"
 msgstr "వ�య��తి�త స��యాన�ని త�ర�వ�మ�"
 
@@ -3404,60 +3365,58 @@ msgstr "ప�ర�వర���"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:682
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6633
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7960
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:684
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6649
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7980
 msgid "E_mpty Trash"
 msgstr "�ాళ� ��త�త���డి(_m)"
 
 #. label, accelerator
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:694
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6597
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:696
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6613
 msgid "Create L_auncher..."
 msgstr "ప�రయ��వ�ది�న� స�ష��ి���(_a)..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:696
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6598
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:698
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6614
 msgid "Create a new launcher"
 msgstr "��ర�త�త ప�రయ��వ�ది�న� స�ష��ి���"
 
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:701
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:703
 msgid "Change Desktop _Background"
 msgstr "ర��స�థల� ప�ర�వర��మ�న� మార���(_B)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:703
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:705
 msgid "Show a window that lets you set your desktop background's pattern or color"
-msgstr " ర��స�థల� _ప�ర�వర��ప� ��రమ�పద�దతి ల�దా వర�ణాల� ��ప����,�వా��షమ�న� �నబర��� "
+msgstr " ర��స�థల� ప�ర�వర��ప� ��రమ�పద�దతి ల�దా వర�ణాల� ��ప����,�వా��షమ�న� �నబర��� "
 
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:708
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:710
 msgid "Empty Trash"
 msgstr "�ాళ� ��త�త���డి"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:710
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6634
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:712
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6650
 #: ../src/nautilus-trash-bar.c:132
 msgid "Delete all items in the Trash"
 msgstr "��త�త���డిల�ని మ�త�తమ� ��శమ�లన� త�ల�ి��� "
 
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:803
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:805
 msgid "The desktop view encountered an error."
 msgstr "ర��స�థల� దర�శని �ి �� ద�ష� �ద�ర��ది."
 
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:804
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:806
 msgid "The desktop view encountered an error while starting up."
 msgstr "ప�రార�భమ�త�న�నప�ప�డ� ర�స�థల� దర�శని�ి �� ద�ష� �ద�ర��ది"
 
 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:620
 #, c-format
-#| msgid "This will open %'d separate window."
-#| msgid_plural "This will open %'d separate windows."
 msgid "This will open %'d separate tab."
 msgid_plural "This will open %'d separate tabs."
 msgstr[0] "à°?ది %'d à°ªà±?à°°à°¤à±?à°¯à±?à°? à°?ాబà±?â??à°¨à±? à°¤à±?à°°à°µà±?à°¨à±?."
@@ -3471,14 +3430,13 @@ msgstr[0] "�ది %'d ప�రత�య�� �వా��షమ�న�
 msgstr[1] "�ది %'d ప�రత�య�� �వా��షమ�లన� త�ర��న�."
 
 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1132
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5455
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5458
 #: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:341
 #: ../src/nautilus-location-dialog.c:108
 msgid "There was an error displaying help."
 msgstr "సహాయప� ప�రదర�శనల� ద�షమ�."
 
 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1152
-#| msgid "Select all items in this window"
 msgid "Select Items Matching"
 msgstr "సరిప�ల� ��శమ�లన� య��పి���య�మ�"
 
@@ -3661,13 +3619,13 @@ msgstr ""
 "NAUTILUS_SCRIPT_WINDOW_GEOMETRY: ప�రస�త�త వి�డ� య���� స�థానమ� మరియ� పరిమాణ�"
 
 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5695
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:972
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:968
 #, c-format
 msgid "\"%s\" will be moved if you select the Paste command"
 msgstr "మ�ర� �తి�ి��� �ద�శాన�ని ������న�న��ల�త� \"%s\" �ద�పబడ�త��ది"
 
 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5699
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:976
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:972
 #, c-format
 msgid "\"%s\" will be copied if you select the Paste command"
 msgstr "మ�ర� �తి�ి��� �ద�శాన�ని ������న�న��ల�త� \"%s\" న�ల�త�యబడ�త��ది"
@@ -3687,97 +3645,96 @@ msgstr[0] "�తి�ి���దస�త�రప� �ద�శమ�
 msgstr[1] "�తి�ి���దస�త�రప� �ద�శమ�న� ��������� ������న�న %'d ��శమ�ల� న�ల���యబడ�న�"
 
 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5769
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1015
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1011
 msgid "There is nothing on the clipboard to paste."
 msgstr "��లిప� బ�ర�డ�న�ద� �తి�ి������ �మి ల�ద�."
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6242
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6258
 #, c-format
 msgid "Connect to Server %s"
 msgstr "%s స�వి��� �న�������యి "
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6247
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6263
 msgid "_Connect"
 msgstr "�న�������యి(_C)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6261
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6277
 msgid "Link _name:"
 msgstr "��డి నామమ�(_n):"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6479
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6495
 #, c-format
 msgid "Could not determine original location of \"%s\" "
 msgstr "\"%s\"య���� యాధార�ధ స�థానమ�న� నిర�ణయి��ల�� ప�యి�ది "
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6483
-#| msgid "The file \"%B\" cannot be moved to the trash."
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6499
 msgid "The item cannot be restored from trash"
 msgstr "à°?à°?శమà±? à°?à±?రాషà±?â??à°¨à±?à°?à°¡à°¿ తిరిà°?à°¿à°µà±?à°?à°?బడలà±?à°¦à±?"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6571
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6587
 msgid "Create _Document"
 msgstr "పత�రమ�న� స�ష��ి���(_D)"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6572
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6588
 msgid "Open Wit_h"
 msgstr "త� త�ర��� (_h)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6573
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6589
 msgid "Choose a program with which to open the selected item"
 msgstr "������న�న ��శమ�న� త�ర������,�ార�య��రమమ�న� ������ "
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6575
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6583
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6811
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6591
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6599
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6827
 msgid "_Properties"
 msgstr "ల��షణాల�(_P)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6576
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6592
 msgid "View or modify the properties of each selected item"
 msgstr "������న�న ��శమ�ల ల��షణాల� దర�శనమ���యి ల�దా మార�ప���యి "
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6584
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6600
 msgid "View or modify the properties of the open folder"
 msgstr "త�రి�ిన స��య� య���� ల��షణాలన� దర�శి��� ల�దా సవరి���"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. add the "create folder" menu item
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6587
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1245
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6603
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1241
 msgid "Create _Folder"
 msgstr "స��యమ�న� స�ష��ి���(_F)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6588
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6604
 msgid "Create a new empty folder inside this folder"
 msgstr "� స��యమ�న�ద� �� ��ర�త�త స��యమ�న� స�ష��ి���"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6590
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6606
 msgid "No templates installed"
 msgstr "� మాదిరిల� న�ల��ల�పల�ద�"
 
 #. name, stock id
 #. translators: this is used to indicate that a file doesn't contain anything
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6593
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6609
 msgid "_Empty File"
 msgstr "�ాళ� దస�త�రమ�(_E)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6594
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6610
 msgid "Create a new empty file inside this folder"
 msgstr "� స��యమ�న�ద� �� ��ర�త�త దస�త�రమ�న� స�ష��ి���"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6602
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6618
 msgid "Open the selected item in this window"
 msgstr "� �వా��షమ�ల� ��ర�త�త ��శమ�న� త�ర���మ� "
 
@@ -3786,90 +3743,87 @@ msgstr "� �వా��షమ�ల� ��ర�త�త ��శమ
 #. Location-specific actions
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6609
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6755
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6625
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6771
 msgid "Open in Navigation Window"
 msgstr "నావి��షన� �వా��షమ�ల� త�ర���మ�"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6610
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6626
 msgid "Open each selected item in a navigation window"
 msgstr "నావి��షన� �వా��షమ�ల� ������న�న ప�రత� ��శమ�న� త�ర���మ�"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. add the "open in new tab" menu item
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6613
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6759
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7574
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7848
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1225
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1966
-#| msgid "Open in New _Window"
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6629
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6775
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7594
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7868
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1221
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1971
 msgid "Open in New _Tab"
 msgstr "à°?à±?à°¤à±?à°¤ à°?ాబà±?â??à°²à±? à°¤à±?à°°à±?à°µà±?à°®à±? (_T)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6614
-#| msgid "Open each selected item in a folder window"
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6630
 msgid "Open each selected item in a new tab"
 msgstr "à°ªà±?రతి à°?à°?à°?à±?à°?à±?à°¨à±?à°¨ à°?à°?శమà±?à°¨à±? à°?à±?à°¤à±?à°¤ à°?ాబà±?â??à°²à±? à°¤à±?à°°à±?à°µà±?à°®à±?"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6617
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6764
-#| msgid "Open in Folder Window"
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6633
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6780
 msgid "Open in _Folder Window"
 msgstr "ఫ�ల�డర� వి�డ�ల� త�ర�వ�మ� (_F)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6618
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6634
 msgid "Open each selected item in a folder window"
 msgstr "ప�రతి ������న�న ��శమ�న� స��య� వి�డ�ల� త�ర�వ�మ�"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6621
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6625
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6637
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6641
 msgid "Open with Other _Application..."
 msgstr "వ�ర�� �ార�య��ష�త�రమ�త� త�ర���మ�(_A)..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6622
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6626
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6638
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6642
 msgid "Choose another application with which to open the selected item"
 msgstr "������న�న ��శమ�న� త�ర������ వ�ర�� �ార�య��ష�త�రమ�న� ������"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6629
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6645
 msgid "_Open Scripts Folder"
 msgstr "లిపి స��యమ�న� త�ర���మ�(_O)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6630
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6646
 msgid "Show the folder containing the scripts that appear in this menu"
 msgstr "� �ాబితాల� �ల లిప�లన� �లి�ి�న�న స��యమ�న� �నబర���"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6638
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6654
 msgid "Prepare the selected files to be moved with a Paste command"
 msgstr "������న�న దస�త�రాలన� �తి�ి��� �ద�శ� త� �ద�ప���� సిద�దపర���మ�"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6642
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6658
 msgid "Prepare the selected files to be copied with a Paste command"
 msgstr "������న�న దస�త�రాల� �తి�ి��� �ద�శ�త� న�ల�త�య���� సిద�దపర���మ�"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6646
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6662
 msgid "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command"
 msgstr "�త�తిరి��� ల�దా న�ల�త�య� �ద�శ� ద�వారా ��త��మ��ద� ������న�న దస�త�రాలన� �ద�ప� ల�దా న�ల�త�య�"
 
@@ -3877,14 +3831,14 @@ msgstr "�త�తిరి��� ల�దా న�ల�త�య� �
 #. accelerator for paste
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6651
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6777
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1277
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6667
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6793
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1273
 msgid "_Paste Into Folder"
 msgstr "స��యమ�ల�ని�ి �తి�ి���మ�(_P)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6652
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6668
 msgid ""
 "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into the "
 "selected folder"
@@ -3893,93 +3847,92 @@ msgstr ""
 "�ద�ప� ల�దా న�ల�త�యి."
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6656
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6672
 msgid "Select all items in this window"
 msgstr "� �వా��షమ�ల�ని �న�ని ��శమ�లన� ������"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6659
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6675
 msgid "Select I_tems Matching..."
 msgstr "సరిప�లిన ��శమ�లన� య��పి���య�మ�... (_t)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6660
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6676
 msgid "Select items in this window matching a given pattern"
 msgstr "యి���ిన మాదిరిని �లి�ి�న�న ��శమ�లన�,� �వా��షమ�ల� ������"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6663
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6679
 msgid "_Invert Selection"
 msgstr "విల�మ య��పి� (_I)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6664
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6680
 msgid "Select all and only the items that are not currently selected"
 msgstr "�న�ని�ిని ల�దా ప�రస�త�త� య��పి���యని వా�ిని మాత�రమ� య������న�మ�"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6667
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6683
 msgid "D_uplicate"
 msgstr "న�ల�త�య�(_u)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6668
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6684
 msgid "Duplicate each selected item"
 msgstr "������న�న ప�రత� ��శమ�న� న�ల�త�యి"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6671
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7934
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6687
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7954
 msgid "Ma_ke Link"
 msgid_plural "Ma_ke Links"
 msgstr[0] "��డిని ��యి(_k)"
 msgstr[1] "��డినలన� ��యి(_k)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6672
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6688
 msgid "Create a symbolic link for each selected item"
 msgstr "������న�న ప�రత� ��శమ�న�� �ిహ�న ప�రిత��డిని స�ష��ి���"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6675
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6691
 msgid "_Rename..."
 msgstr "ప�నర�నామ�రణ(_R)..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6676
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6692
 msgid "Rename selected item"
 msgstr "������న�న��శమ�న�� ప�నర�నామ�రణ��యి "
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6684
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7895
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6700
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7915
 msgid "Move each selected item to the Trash"
 msgstr "������న�న ప�రత���శమ�న� ��త�త���డి�ి �ద�ప�మ�"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6687
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6786
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7915
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1307
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6703
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6802
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7935
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1303
 msgid "_Delete"
 msgstr "త�ల�ి���మ�(_D)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6688
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6704
 msgid "Delete each selected item, without moving to the Trash"
 msgstr "������న�న ప�రత���శమ�న� ��త�త���డి�ి �ద�ప���డా,త�ల�ి���మ�"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6691
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6790
-#| msgid "_Retry"
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6707
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6806
 msgid "_Restore"
 msgstr "తిరి�ివ����మ� (_R)"
 
@@ -3991,512 +3944,478 @@ msgstr "తిరి�ివ����మ� (_R)"
 #.
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6701
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6717
 msgid "Reset View to _Defaults"
 msgstr "దర�శనమ�న� �ప�రమ�యమ��ా ప�న� ప�రార�భి���(_D)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6702
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6718
 msgid "Reset sorting order and zoom level to match preferences for this view"
 msgstr "�భ�ష��ాలన� � దర�శని�ి సరి������� ��రమ��రణ వర�సన� మరియ� ��మ� స�థాయి ని తిరి�ి�మర���"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6705
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6721
 msgid "Connect To This Server"
 msgstr "� స�వి��� �న������వ� "
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6706
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6722
 msgid "Make a permanent connection to this server"
 msgstr "� స�వి��� శాశ�వత�న����� ��యి "
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6709
 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6725
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6794
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6741
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6810
 msgid "_Mount Volume"
 msgstr "స�ప��మ�న� ప�����యి(_M)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6710
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6726
 msgid "Mount the selected volume"
 msgstr "������న�న స�ప��మ�న� ప�����యి"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6713
 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6729
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6798
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6745
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6814
 msgid "_Unmount Volume"
 msgstr "స�ప��మ�న� ప�����య��(_U)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6714
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6730
 msgid "Unmount the selected volume"
 msgstr "������న�న స�ప��మ�న� ప�����య��"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6717
 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6733
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6802
-#| msgid "_Mount Volume"
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6749
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6818
 msgid "_Eject Volume"
 msgstr "వాల�య�మ� బయ���రమ�మ� (_E)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6718
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6734
 msgid "Eject the selected volume"
 msgstr "������న�న స�ప��మ�న� త�ర�సివ�య�"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6721
 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6737
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6806
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2030
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6753
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6822
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2035
 msgid "_Format"
 msgstr "ర�పలావణ�య�(_F)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6722
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6738
 msgid "Format the selected volume"
 msgstr "������న�న వాల�య�మ� న� ర�ప��రి���"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6726
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6742
 msgid "Mount the volume associated with the open folder"
 msgstr "త�రి�ి�న�న స��య�త� �లిసి�న�న వాల�య�మ� న� మ������యి"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6730
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6746
 msgid "Unmount the volume associated with the open folder"
 msgstr "à°¤à±?à°°à°¿à°?à°¿à°?à°¨à±?à°¨ à°¸à°?à°?à°¯à°?à°¤à±? à°?లిసిà°?à°¨à±?à°¨ వాలà±?à°¯à±?à°®à±? à°¨à±? à°?à°¨à±?â??à°®à±?à°?à°?à±? à°?à±?à°¯à±?à°®à±?"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6734
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6750
 msgid "Eject the volume associated with the open folder"
 msgstr "త�రి�ి�న�న స��య� త� �లిసి�న�న వాల�య�మ� న� బయ���త�యి"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6738
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6754
 msgid "Format the volume associated with the open folder"
 msgstr "త�రి�ి�న�న స��య�త� �లిసి�న�న వాల�య�మ� న� ర�ప��రి���"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6741
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6757
 msgid "Open File and Close window"
 msgstr "దస�త�రమ�న� త�ర���మ� మరియ� �వా��షమ�న� మ�తవ�య�మ�"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6745
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6761
 msgid "Sa_ve Search"
 msgstr "శ�ధనన� దా��(_v)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6746
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6762
 msgid "Save the edited search"
 msgstr "��ర��ిన శ�ధనన� దా��మ�"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6749
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6765
 msgid "Sa_ve Search As..."
 msgstr "శ�ధనన� �లా దా��(_v)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6750
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6766
 msgid "Save the current search as a file"
 msgstr "ప�రస�త�త శ�ధనన� దస�త�ర� లా దా��మ�"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6756
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6772
 msgid "Open this folder in a navigation window"
 msgstr "� స��య�న� నావి��షన� వి�డ�ల� త�ర�వ�మ�"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6760
-#| msgid "Open this folder in a folder window"
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6776
 msgid "Open this folder in a new tab"
 msgstr "à°? à°«à±?à°²à±?à°¡à°°à±?â??à°¨à±? à°?à±?à°¤à±?à°¤ à°?ాబà±?â??à°²à±? à°¤à±?à°°à±?à°µà±?à°®à±?"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6765
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6781
 msgid "Open this folder in a folder window"
 msgstr "� స��యాన�ని స��య� వి�డ�ల� త�ర�వ�మ�"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6770
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6786
 msgid "Prepare this folder to be moved with a Paste command"
 msgstr "� స��య� �తి�ి��� �ద�శ�త� �ద�ల�న��ల� సిద�దపర���మ�"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6774
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6790
 msgid "Prepare this folder to be copied with a Paste command"
 msgstr "� స��య� �తి�ి��� �ద�శ� త� న�ల�త�యబడ�న��ల� సిద�దపర���మ�"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6778
-#| msgid ""
-#| "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into the "
-#| "selected folder"
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6794
 msgid ""
 "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into this "
 "folder"
 msgstr ""
-"మ��ద��ా య��పి���సిన దస�త�రమ�లన� ��య�మ� ల�దా న�ల�త�యి �ద�శమ�ద�వారా � "
-"ఫ�ల�డర�ల�ని�ి న�ల�త�య�మ� ల�దా �ద�ల���మ�."
+"మ��ద��ా య��పి���సిన దస�త�రమ�లన� ��య�మ� ల�దా న�ల�త�యి �ద�శమ�ద�వారా � ఫ�ల�డర�ల�ని�ి న�ల�త�య�మ� ల�దా "
+"�ద�ల���మ�."
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6783
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6799
 msgid "Move this folder to the Trash"
 msgstr "� స��య�న� ��త�త���డ��ి �ద�ప�మ�"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6787
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6803
 msgid "Delete this folder, without moving to the Trash"
 msgstr "��త�త���డ� �ి �ద�ప���డా, � స��యాన�ని త�ల�ి���మ�"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6795
-#| msgid "Mount the volume associated with the open folder"
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6811
 msgid "Mount the volume associated with this folder"
 msgstr "à°? à°«à±?à°²à±?à°¡à°°à±?à°¤à±? à°¸à°?à°­à°?దిà°?à°?à°¿à°µà±?à°¨à±?à°¨ వాలà±?à°¯à±?à°®à±?â??à°¨à±? à°®à±?à°?à°?à±? à°?à±?à°¯à±?à°®à±?"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6799
-#| msgid "Unmount the volume associated with the open folder"
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6815
 msgid "Unmount the volume associated with this folder"
 msgstr "à°? à°«à±?à°²à±?à°¡à°°à±?à°¤à±? à°¸à°?à°­à°?దిà°?à°?à°¿à°µà±?à°¨à±?à°¨ వాలà±?à°¯à±?à°®à±?â??à°¨à±? à°?à°¨à±?â??à°®à±?à°?à°?à±? à°?à±?à°¯à±?à°®à±?"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6803
-#| msgid "Eject the volume associated with the open folder"
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6819
 msgid "Eject the volume associated with this folder"
 msgstr "à°? à°«à±?à°²à±?à°¡à°°à±?â??à°¤à±? à°¸à°?à°­à°?దిà°?à°?à°¿à°µà±?à°¨à±?à°¨ వాలà±?à°¯à±?à°®à±?â??à°¨à±? బయà°?à°?à±?à°ªà°?à°ªà±?à°®à±?"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6807
-#| msgid "Format the volume associated with the open folder"
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6823
 msgid "Format the volume associated with this folder"
 msgstr "à°? à°«à±?à°²à±?à°¡à°°à±?â??à°¤à±? à°¸à°?à°­à°?దిà°?à°?à°¿à°µà±?à°¨à±?à°¨ వాలà±?à°¯à±?à°®à±?â??à°¨à±? ఫారà±?మాà°?à±? à°?à±?à°¯à±?à°®à±?"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6812
-#| msgid "View or modify the properties of the open folder"
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6828
 msgid "View or modify the properties of this folder"
 msgstr "� ఫ�ల�డర� య���� ల��షణమ�లన� దర�శి���మ� ల�దా సవరి���మ�"
 
 #. Translators: %s is a directory
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6894
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6910
 #, c-format
 msgid "Run or manage scripts from %s"
 msgstr "%s న��డి స���రిప���లన� నడ�ప�మ� ల�దా నిర�వహి���మ� "
 
 #. Create a script action here specially because its tooltip is dynamic
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6896
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6912
 msgid "_Scripts"
 msgstr "లిపి(_S)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7304
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7324
 #, c-format
-#| msgid "Move the open folder to the Trash"
 msgid "Move the open folder out of the trash to \"%s\""
 msgstr "త�రి�ి�న�న ఫ�ల�డర�న� ��త�త���డ�న��డి \"%s\"�� �ద�ప�మ�"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7307
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7327
 #, c-format
-#| msgid "Move the open folder to the Trash"
 msgid "Move the selected folder out of the trash to \"%s\""
 msgid_plural "Move the selected folders out of the trash to \"%s\""
 msgstr[0] "à°?à°?పిà°?à°?à±?సిన à°«à±?à°²à±?à°¡à°°à±?à°¨à±? à°?à±?రాషà±?â??à°¨à±?à°?à°¡à°¿ \"%s\"à°?à±? à°?à°¦à±?à°ªà±?à°®à±?"
 msgstr[1] "à°?à°?పిà°?à°?à±?సివà±?à°¨à±?à°¨ à°«à±?à°²à±?à°¡à°°à±?లనà±? à°?à±?రాషà±?â??à°¨à±?à°?à°¡à°¿ \"%s\"à°?à±? à°?à°¦à±?à°ªà±?à°®à±?"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7311
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7331
 #, c-format
-#| msgid "Move the open folder to the Trash"
 msgid "Move the selected folder out of the trash"
 msgid_plural "Move the selected folders out of the trash"
 msgstr[0] "à°?à°?పిà°?à°?à±?సివà±?à°¨à±?à°¨ à°«à±?à°²à±?à°¡à°°à±?à°¨à±? à°?à±?రాషà±?â??à°¨à±?à°?à°¡à°¿ బయà°?à°?à±? à°?à°¦à±?à°ªà±?à°®à±?"
 msgstr[1] "à°?à°?పిà°?à°?à±?సివà±?à°¨à±?à°¨ à°«à±?à°²à±?à°¡à°°à±?లనà±? à°?à±?రాషà±?â??à°¨à±?à°?à°¡à°¿ బయà°?à°?à±? à°?à°¦à±?à°ªà±?à°®à±?"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7317
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7337
 #, c-format
-#| msgid "Move each selected item to the Trash"
 msgid "Move the selected file out of the trash to \"%s\""
 msgid_plural "Move the selected files out of the trash to \"%s\""
 msgstr[0] "à°?à°?à°?à±?à°?à±?à°¨à±?à°¨ దసà±?à°¤à±?à°°à°®à±?à°¨à±? à°?à±?రాషà±?â??à°¨à±?à°?à°¡à°¿ \"%s\"à°?à±? à°?à°¦à±?à°ªà±?à°®à±?"
 msgstr[1] "à°?à°?పిà°?à°?à±?సిన దసà±?à°¤à±?à°°à°®à±?లనà±? à°?à±?రాషà±?â??à°¨à±?à°?à°¡à°¿ \"%s\"à°?à±? à°?à°¦à±?à°ªà±?à°®à±?"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7321
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7341
 #, c-format
-#| msgid "Move each selected item to the Trash"
 msgid "Move the selected file out of the trash"
 msgid_plural "Move the selected files out of the trash"
 msgstr[0] "������న�న దస�త�రమ�న� ��త�త���డిన��డి బయ����ద�ప�మ�"
 msgstr[1] "������న�న దస�త�రమ�లన� ��త�త���డిన��డి బయ��� �ద�ప�మ�"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7327
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7347
 #, c-format
-#| msgid "Move each selected item to the Trash"
 msgid "Move the selected item out of the trash to \"%s\""
 msgid_plural "Move the selected items out of the trash to \"%s\""
 msgstr[0] "à°?à°?పిà°?à°?à±?సిన à°?à°?శమà±?à°¨à±? à°?à±?రాషà±?â??à°¨à±?à°?à°¡à°¿ \"%s\"à°?à±? à°?à°¦à±?à°ªà±?à°®à±?"
 msgstr[1] "à°?à°?పిà°?à°?à±?సిన à°?à°?శమà±?లనà±? à°?à±?రాషà±?â??à°¨à±?à°?à°¡à°¿ \"%s\"à°?à±? à°?à°¦à±?à°ªà±?à°®à±?"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7331
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7351
 #, c-format
-#| msgid "Move each selected item to the Trash"
 msgid "Move the selected item out of the trash"
 msgid_plural "Move the selected items out of the trash"
 msgstr[0] "à°?à°?పిà°?à°?à±?సిన à°?à°?శమà±?à°¨à±? à°?à±?రాషà±?â??à°¨à±?à°?à°¡à°¿ బయà°?à°?à±? à°?à°¦à±?à°²à±?à°?à±?à°®à±?"
 msgstr[1] "à°?à°?పిà°?à°?à±?సిన à°?à°?శమà±?లనà±? à°?à±?రాషà±?â??à°¨à±?à°?à°¡à°¿ బయà°?à°?à±? à°?à°¦à±?à°²à±?à°?à±?à°®à±?"
 
 #. add the "open in new window" menu item
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7549
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7808
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1234
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1973
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7569
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7828
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1230
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1978
 msgid "Open in New _Window"
 msgstr "��త�త వి�డ� న�ద� త�ర�వ�మ�(_W)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7551
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7817
-#| msgid "Browse in New Window"
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7571
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7837
 msgid "Browse in New _Window"
 msgstr "��త�త వి�డ�ల� �న�వ�షి���మ� (_W)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7559
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7827
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7579
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7847
 msgid "_Browse Folder"
 msgid_plural "_Browse Folders"
 msgstr[0] "స��యమ�న� �న�వ�షి���మ�(_B)"
 msgstr[1] "స��యమ�లన� �న�వ�షి���మ�(_B)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7576
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7857
-#| msgid "Browse in New Window"
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7596
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7877
 msgid "Browse in New _Tab"
 msgstr "à°?à±?à°¤à±?à°¤ à°?ాబà±?â??à°²à±? à°?à°¨à±?à°µà±?à°·à°¿à°?à°?à±?à°®à±? (_T)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7625
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7890
-#| msgid "Delete the open folder permanently"
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7645
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7910
 msgid "_Delete Permanently"
 msgstr "శాశ�వత��ా త�ల�ి���మ� (_D)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7626
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7646
 msgid "Delete the open folder permanently"
 msgstr "త�రి�ి�న�న స��యాన�ని శాశ�వత��ా త�ల�ి���మ�"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7630
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7650
 msgid "Move the open folder to the Trash"
 msgstr "త�రి�ి�న�న స��యాన�ని ��త�త���డ��ి �ద�ప�మ�"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7790
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7810
 #, c-format
 msgid "_Open with \"%s\""
 msgstr "\"%s\"త� త�ర���మ�(_O)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7810
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7830
 #, c-format
-#| msgid "Open in %'d New Window"
-#| msgid_plural "Open in %'d New Windows"
 msgid "Open in %'d New _Window"
 msgid_plural "Open in %'d New _Windows"
 msgstr[0] "%'d ��త�త వి�డ�ల� త�ర�వ�మ� (_W)"
 msgstr[1] "%'d ��త�త వి�డ�లల� త�ర�వ�మ� (_W)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7819
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7839
 #, c-format
-#| msgid "Browse in %'d New Window"
-#| msgid_plural "Browse in %'d New Windows"
 msgid "Browse in %'d New _Window"
 msgid_plural "Browse in %'d New _Windows"
 msgstr[0] "��త�త %'d వి�డ�ల� �న�వ�షి���మ� (_W)"
 msgstr[1] "��త�త %'d వి�డ�లల� త�ర���మ� (_W)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7850
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7870
 #, c-format
-#| msgid "Open in %'d New Window"
-#| msgid_plural "Open in %'d New Windows"
 msgid "Open in %'d New _Tab"
 msgid_plural "Open in %'d New _Tabs"
 msgstr[0] "à°?à±?à°¤à±?à°¤ %'d à°?ాబà±?â??à°²à±? à°¤à±?à°°à±?à°µà±?à°®à±? (_T)"
 msgstr[1] "à°?à±?à°¤à±?à°¤ %'d à°?ాబà±?â??లలà±? à°¤à±?à°°à±?à°µà±?à°®à±? (_T)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7859
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7879
 #, c-format
-#| msgid "Browse in %'d New Window"
-#| msgid_plural "Browse in %'d New Windows"
 msgid "Browse in %'d New _Tab"
 msgid_plural "Browse in %'d New _Tabs"
 msgstr[0] "à°?à±?à°¤à±?à°¤ %'d à°?ాబà±?â??à°²à±? à°?à°¨à±?à°µà±?à°·à°¿à°?à°?à±? (_T)"
 msgstr[1] "à°?à±?à°¤à±?à°¤ %'d à°?ాబà±?â??లలà±? à°¤à±?à°°à±?à°?à±?à°®à±? (_T)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7891
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7911
 msgid "Delete all selected items permanently"
 msgstr "��పి���సిన ��శమ�లన� శాశ�వతమ��ా త�ల�ి���"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9205
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9225
 msgid "Download location?"
 msgstr "సమా�ార ది��మతి స�థానమ�?"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9208
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9228
 msgid "You can download it or make a link to it."
 msgstr "న�వ� ద�ని�ి ��డ� ల�దా సమా�ార ది��మతి ��యవ���� ."
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9211
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9231
 msgid "Make a _Link"
 msgstr "��డ���యి(_L)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9215
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9235
 msgid "_Download"
 msgstr "సమా�ార ది��మతి(_D)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9277
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9342
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9447
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9374
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9430
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9535
 msgid "Drag and drop is not supported."
 msgstr "డ�రా�� మరియ� పడవ�య�� సహ�రి��వ�."
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9278
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9375
 msgid "Drag and drop is only supported on local file systems."
 msgstr "స�థాని�దస�త�రవ�యవస�థల� మత�రమ� డ�రా�� మరియ� పడవ�య�� సహ�రి���న�."
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9343
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9448
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9431
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9536
 msgid "An invalid drag type was used."
 msgstr "నిస�సారమ�న డ�రా�� విధమ� �పయ��ి���న� ."
 
 #. Translator: This is the filename used for when you dnd text to a directory
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9515
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9603
 msgid "dropped text.txt"
 msgstr "వదలబడిన text.txt"
 
-#: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:401
 #: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:411
+#: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:421
 msgid "Comment"
 msgstr "వ�యా��య"
 
-#: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:404
+#: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:414
 msgid "URL"
 msgstr "సార�వ�న�� సమా�ార స��రణ"
 
-#: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:407
 #: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:417
+#: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:427
 #: ../src/nautilus-image-properties-page.c:309
 msgid "Description"
 msgstr "వివరణ"
 
-#: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:414
+#: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:424
 msgid "Command"
 msgstr "�ద�శమ�"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:59
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:65
 #, c-format
 msgid "You do not have the permissions necessary to view the contents of \"%s\"."
 msgstr "\"%s\"ప� సారమ� దర�శనమ�న��,న��� �న�మత�ల� ల�వ� ."
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:63
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:69
 #, c-format
-#| msgid "\"%s\" couldn't be found. Perhaps it has recently been deleted."
 msgid "\"%s\" could not be found. Perhaps it has recently been deleted."
 msgstr "\"%s\" �న���నల�� ప�యి�ది. బహ�శా �ది త�ల�ి��బడినదన�����ా."
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:67
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:73
 #, c-format
-#| msgid "Sorry, couldn't display all the contents of \"%s\": %s"
 msgid "Sorry, could not display all the contents of \"%s\": %s"
 msgstr "��షమి���డి, \"%s\" య���� �న�ని సారమ�లన� ప�రదర�శి��ల��ప�యి�ది: %s"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:74
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:80
 msgid "The folder contents could not be displayed."
 msgstr "స��యప� సారమ� ప�రదర�శి��బడద�."
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:103
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:109
 #, c-format
 msgid "The name \"%s\" is already used in this folder. Please use a different name."
 msgstr "\"%s\" నామమ� �ప�ప�ి�� � స��యమ�ల� �న�నది.దయ��సి వ�ర�� నామమ� వాడ�."
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:108
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:114
 #, c-format
 msgid "There is no \"%s\" in this folder. Perhaps it was just moved or deleted?"
 msgstr "\"%s\"నామమ� � స��యమ�ల� ల�ద�.ద�నిని �దిపినారన�����ా ల�దా త�ల�ి��ారన�����ా ?"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:113
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:119
 #, c-format
 msgid "You do not have the permissions necessary to rename \"%s\"."
 msgstr "\"%s\"�ి నామమ� మార������ న��� �న�మత�ల� ల�వ�. "
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:118
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:124
 #, c-format
 msgid ""
 "The name \"%s\" is not valid because it contains the character \"/\". Please "
 "use a different name."
 msgstr "\"%s\"ప� నామమ� వర�తి��ద�,��ద��న� దానిల� \"/\"���షరమ� �న�నది . దయ��సి వ�ర�� నామమ� వాడ�."
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:122
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:128
 #, c-format
 msgid "The name \"%s\" is not valid. Please use a different name."
 msgstr "\"%s\"ప� నామమ� వర�తి��ద�.దయ��సి వ�ర�� నామమ� వాడ�."
 
 #. fall through
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:137
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:143
 #, c-format
-#| msgid "Sorry, couldn't rename \"%s\" to \"%s\": %s"
 msgid "Sorry, could not rename \"%s\" to \"%s\": %s"
 msgstr "��షమి���డి, \"%s\"న� \"%s\"�� ప�న�నామ�రణ ��యల�మ�: %s"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:145
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:151
 msgid "The item could not be renamed."
 msgstr "��శప� నామమ�న� మార��ల�మ�."
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:167
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:173
 #, c-format
 msgid "You do not have the permissions necessary to change the group of \"%s\"."
 msgstr "\"%s\"��ర�ప� ని మర��డాని�ి  �న�మతి ల�వ�."
 
 #. fall through
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:180
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:186
 #, c-format
-#| msgid "Sorry, couldn't change the group of \"%s\": %s"
 msgid "Sorry, could not change the group of \"%s\": %s"
 msgstr "��షమి���డి, \"%s\" య���� ��ర�ప� న� మార��ల��ప�యి�ది: %s"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:185
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:191
 msgid "The group could not be changed."
 msgstr "��ర�ప� మార��ల�నిది."
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:205
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:211
 #, c-format
-#| msgid "Sorry, couldn't change the owner of \"%s\": %s"
 msgid "Sorry, could not change the owner of \"%s\": %s"
 msgstr "��షమి���డి, \"%s\" య���� య�మానిని మార��ల��ప�యి�ది: %s"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:207
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:213
 msgid "The owner could not be changed."
 msgstr "య�మానిని మార��ల�మ�."
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:227
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:233
 #, c-format
-#| msgid "Sorry, couldn't change the permissions of \"%s\": %s"
 msgid "Sorry, could not change the permissions of \"%s\": %s"
 msgstr "��షమి���డి, \"%s\" య���� �న�మత�లన� మార��ల��ప�యి�ది: %s"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:229
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:235
 msgid "The permissions could not be changed."
 msgstr "�న�మత�ల� మార��ల�మ�."
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:334
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:340
 #, c-format
 msgid "Renaming \"%s\" to \"%s\"."
 msgstr "\"%s\"�ి \"%s\"ప�నర�నామ�రణ."
@@ -4554,7 +4473,6 @@ msgstr "��శ�మ�లన� ����దిద�ద�(_g)"
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1489
-#| msgid "Str_etch Icon"
 msgid "Stretc_h Icon..."
 msgstr "సా�ద�య� ప�రతిమన�... (_h)"
 
@@ -4675,22 +4593,18 @@ msgstr "� స�థానమ�న� ప�రతిమ దర�శన� 
 
 #. translators: this is used in the view menu
 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3063
-#| msgid "_Computer"
 msgid "_Compact"
 msgstr "�ా�పా���� (_C)"
 
 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3064
-#| msgid "The icon view encountered an error."
 msgid "The compact view encountered an error."
 msgstr "�ా�పా���� దర�శన� వ�� ద�షమ�న� య�ద�ర���న�నది."
 
 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3065
-#| msgid "The icon view encountered an error while starting up."
 msgid "The compact view encountered an error while starting up."
 msgstr "ప�రార�భి���నప�డ� �ా�పా���� దర�శన��� ద�ష� �ద�ర��ది."
 
 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3066
-#| msgid "Display this location with the icon view."
 msgid "Display this location with the compact view."
 msgstr "� స�థానమ�న� �ా�పా���� దర�శన�త� ప�రదర�శి���."
 
@@ -4710,7 +4624,6 @@ msgid "%s Visible Columns"
 msgstr "%sవ ���రమ�న నిల�వ� ప���ి"
 
 #: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2151
-#| msgid "Choose the order of information to appear in this folder."
 msgid "Choose the order of information to appear in this folder:"
 msgstr "� ఫ�ల�డర�ల� సమా�ారమ�న� ��ప���� ��రమమ�న� ������:"
 
@@ -4743,7 +4656,6 @@ msgid "Display this location with the list view."
 msgstr "� స�థానమ�న� �ాబితా దర�శన� త� ప�రదర�శి���మ�"
 
 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:511
-#| msgid "You can't assign more than one custom icon at a time!"
 msgid "You cannot assign more than one custom icon at a time!"
 msgstr "మ�ర� ���సారి, ���ి�న�నా �����వ మల�ిన ప�రతిమన� �వ�వల�ర�!"
 
@@ -4786,7 +4698,6 @@ msgstr "%s ల��షణాల�"
 
 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1363
 #, c-format
-#| msgid "%s (%s)"
 msgctxt "MIME type description (MIME type)"
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
@@ -4941,155 +4852,158 @@ msgstr "స��య� వాడ���న�:"
 msgid "File access:"
 msgstr "దస�త�ర� వాడ���న�:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4216
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4227
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:291
+#. Translators: this is referred to the permissions
+#. * the user has in a directory.
+#.
+#. Translators: this is referred to captions under icons.
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4219
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4230
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:292
 msgid "None"
 msgstr "�మిల�ద�"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4219
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4222
 msgid "List files only"
 msgstr "దస�త�రాలన� మాత�రమ� �ాబితా��యి"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4221
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4224
 msgid "Access files"
 msgstr "దస�త�రాలన� వాడ���న�"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4223
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4226
 msgid "Create and delete files"
 msgstr "దస�త�రాలన� స�ష��ి��� మరియ� త�ల�ి���"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4230
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4233
 msgid "Read-only"
 msgstr "�ద�వ��-మాత�రమ�"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4232
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4235
 msgid "Read and write"
 msgstr "�ద�వ�� మరియ� వ�రాయ��"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4297
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4300
 msgid "Set _user ID"
 msgstr "వినియ��దార�ని ���ి �మర���(_u)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4299
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4302
 msgid "Special flags:"
 msgstr "ప�రత�య�� ఫ�లా��ల�:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4301
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4304
 msgid "Set gro_up ID"
 msgstr "��ర�ప� ���ిని �మర���(_u)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4302
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4305
 msgid "_Sticky"
 msgstr "à°?à±?à°?à°¿(_S)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4382
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4586
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4385
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4589
 msgid "_Owner:"
 msgstr "య�మాని(_O):"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4388
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4483
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4594
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4391
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4486
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4597
 msgid "Owner:"
 msgstr "య�మాని:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4411
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4606
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4414
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4609
 msgid "_Group:"
 msgstr "సమ�హ�(_G):"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4420
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4484
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4615
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4423
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4487
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4618
 msgid "Group:"
 msgstr "��ర�ప�:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4445
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4448
 msgid "Others"
 msgstr "�తరమ�ల�"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4462
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4465
 msgid "Execute:"
 msgstr "నిర�వర�తి���:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4466
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4469
 msgid "Allow _executing file as program"
 msgstr "దస�త�ర�న� ప�ర���రామ� లా నిర�వర�తి������ �న�మతి���(_e)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4485
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4488
 msgid "Others:"
 msgstr "�తరమ�ల�:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4633
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4636
 msgid "Folder Permissions:"
 msgstr "స��య� �న�మత�ల�:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4645
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4648
 msgid "File Permissions:"
 msgstr "దస�త�ర� �న�మత�ల�:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4655
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4658
 msgid "Text view:"
 msgstr "పాఠప� దర�శనమ�:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4802
-#| msgid "You are not the owner, so you can't change these permissions."
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4805
 msgid "You are not the owner, so you cannot change these permissions."
 msgstr "మ�ర� య�మాని �ార�, �ావ�న � �న�మత�లన� మార��ల�ర�."
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4826
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4829
 msgid "SELinux context:"
 msgstr "SELinux స�దర�భ�:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4831
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4834
 msgid "Last changed:"
 msgstr "వ�న���ా మార��ినది:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4845
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4848
 msgid "Apply Permissions to Enclosed Files"
 msgstr "��ర�ప��ా �న�న దస�త�రాల�� �న�మత�లన� �పాది���"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4855
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4858
 #, c-format
 msgid "The permissions of \"%s\" could not be determined."
 msgstr "\"%s\" �న�మత�ల� �న���నల�మ�."
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4858
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4861
 msgid "The permissions of the selected file could not be determined."
 msgstr "���ిన దస�త�రప� �న�మత�ల� �న���నల�మ�."
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5428
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5431
 msgid "Creating Properties window."
 msgstr "ల��షణాల�వా��షమ�న� నిర�మి����."
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5693
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5721
 msgid "Select Custom Icon"
 msgstr "వినియ��దార�ని ప�రతిమన� ������న�మ�"
 
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1385
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:320
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1381
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:327
 msgid "File System"
 msgstr "దస�త�ర వ�యవస�థ"
 
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1389
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1385
 msgid "Network Neighbourhood"
 msgstr "Network Neighbourhood"
 
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1643
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1639
 msgid "Tree"
 msgstr "వ���ష�"
 
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1649
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1645
 msgid "Show Tree"
 msgstr "��ర�ని ��ప�మ�"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:413
+#: ../src/nautilus-application.c:418
 #, c-format
 msgid "Nautilus could not create the required folder \"%s\"."
 msgstr "\"%s\"స��యమ�న� నా�ిలస� స�ష��ి��ల�ద�."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:415
+#: ../src/nautilus-application.c:420
 msgid ""
 "Before running Nautilus, please create the following folder, or set "
 "permissions such that Nautilus can create it."
@@ -5097,12 +5011,12 @@ msgstr ""
 " నా�ిలస� నడిప� మ��ద�, దయ��సి � స��యమ�న� స�ష��ి���డి , ల�ద నా�ిలస� �� � స��యమ�న� "
 "స�ష��ి��ి�డాని�ి �న�మతి �వ�వ�డి."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:418
+#: ../src/nautilus-application.c:423
 #, c-format
 msgid "Nautilus could not create the following required folders: %s."
 msgstr "నా�ిలస�,�ావలసిన %s స��యలన� స�ష��ి��ల��ప�యి�ది. ."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:420
+#: ../src/nautilus-application.c:425
 msgid ""
 "Before running Nautilus, please create these folders, or set permissions "
 "such that Nautilus can create them."
@@ -5110,8 +5024,8 @@ msgstr ""
 " నా�ిలస� నడిప� మ��ద�, దయ��సి � స��యమ�లన� స�ష��ి���డి , ల�దా నా�ిలస� �� � స��యమ�లన� "
 "స�ష��ి��ి�డాని�ి �న�మతి �వ�వ�డి."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1435 ../src/nautilus-places-sidebar.c:1686
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1709 ../src/nautilus-places-sidebar.c:1732
+#: ../src/nautilus-application.c:1485 ../src/nautilus-places-sidebar.c:1691
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1714 ../src/nautilus-places-sidebar.c:1737
 #, c-format
 msgid "Unable to eject %s"
 msgstr "%s న� బయ��ిప�పల�ద�"
@@ -5132,23 +5046,15 @@ msgid "<big><b>Error autorunning software</b></big>"
 msgstr "<big><b>స�వయ��ాల���ా ప�ర���రా� ప�రార�భి����ల� ద�షమ�</b></big>"
 
 #: ../src/nautilus-autorun-software.c:193
-#| msgid ""
-#| "<big><b>This media contains software intended to be automatically "
-#| "started. Would you like to run it?</b></big>"
 msgid ""
 "<big><b>This medium contains software intended to be automatically started. "
 "Would you like to run it?</b></big>"
 msgstr ""
-"<big><b>స�యయ��ాల���ా ప�రార�భి��బడ� సాఫ���వ�ర� � మాధ�యమ� �లి�ి��ది. ద�నిని నడ�ప���� మ�ర� "
-"�ష��పడతారా?</b></big>"
+"<big><b>స�యయ��ాల���ా ప�రార�భి��బడ� సాఫ���వ�ర� � మాధ�యమ� �లి�ి��ది. ద�నిని నడ�ప���� మ�ర� �ష��పడతారా?"
+"</b></big>"
 
 #: ../src/nautilus-autorun-software.c:195
 #, c-format
-#| msgid ""
-#| "The software will run directly from the media \"%s\". You should never "
-#| "run software that you don't trust.\n"
-#| "\n"
-#| "If in doubt, press Cancel."
 msgid ""
 "The software will run directly from the medium \"%s\". You should never run "
 "software that you don't trust.\n"
@@ -5162,7 +5068,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/nautilus-bookmarks-window.c:158
 #: ../src/nautilus-file-management-properties.c:209
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:1569 ../src/nautilus-window-menus.c:574
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:1569 ../src/nautilus-window-menus.c:575
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error displaying help: \n"
@@ -5193,7 +5099,6 @@ msgstr "బ��� మార���లన� సరి��యి "
 
 #: ../src/nautilus-connect-server-dialog-main.c:72
 #, c-format
-#| msgid "Can't display location \"%s\""
 msgid "Cannot display location \"%s\""
 msgstr "స�థానమ� \"%s\"న� ప�రదర�శి��ల�� ప�యి�ది"
 
@@ -5242,7 +5147,6 @@ msgid "Secure WebDAV (HTTPS)"
 msgstr "à°°à°?à±?à°·à°¿à°¤ WebDAV (HTTPS)"
 
 #: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:193
-#| msgid "Can't Connect to Server. You must enter a name for the server."
 msgid "Cannot Connect to Server. You must enter a name for the server."
 msgstr "స�వి��� �న�స�ధాన� �ాల�ద�. మ�ర� స�వి��� �� నామమ� న� ప�రవ�శప����ాలి."
 
@@ -5299,13 +5203,12 @@ msgid "C_onnect"
 msgstr "�న�������యి(_C)"
 
 #: ../src/nautilus-desktop-window.c:243 ../src/nautilus-pathbar.c:1244
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:308
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:315
 msgid "Desktop"
 msgstr "ర��స�థల�"
 
 #: ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:223
 #, c-format
-#| msgid "Couldn't remove emblem with name '%s'."
 msgid "Could not remove emblem with name '%s'."
 msgstr "'%s' నామమ�త�వ�న�న ���ాపి�న� త�సివ�యల�� ప�యి�ది."
 
@@ -5317,7 +5220,6 @@ msgstr "�ది బహ�శా ��ద����� � �ిహ�న
 
 #: ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:257
 #, c-format
-#| msgid "Couldn't rename emblem with name '%s'."
 msgid "Could not rename emblem with name '%s'."
 msgstr "���ాపి��� '%s'నామమ�త� ప�నర�నామ�రణ ��యల��ప�యి�ది."
 
@@ -5382,104 +5284,128 @@ msgstr "���ాపి�న� �తి�ి��ల�మ�."
 msgid "Show Emblems"
 msgstr "�ిహ�నమ�లన� ��ప�మ�"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:1
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:4
+#| msgid "100 K"
+msgid "100 KB"
+msgstr "100 KB"
+
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:15
+#, no-c-format
+msgid "33%"
+msgstr "33%"
+
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:22
+#| msgid "500 K"
+msgid "500 KB"
+msgstr "500 KB"
+
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:24
+#, no-c-format
+msgid "66%"
+msgstr "66%"
+
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:25
 msgid "<b>Behavior</b>"
 msgstr "<b>ప�రవర�తన</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:2
-#| msgid "<b>Icon View Defaults</b>"
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:26
 msgid "<b>Compact View Defaults</b>"
 msgstr "<b>�ా�పా���� దర�శన �ప�రమ�యాల�</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:3
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:27
 msgid "<b>Date</b>"
 msgstr "<b>త�ద�</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:4
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:28
 msgid "<b>Default View</b>"
 msgstr "<b>�ప�రమ�య దర�శన�</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:5
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:29
 msgid "<b>Executable Text Files</b>"
 msgstr "<b>విర�వర�తి��బడ� పాఠ�య దస�త�రమ�ల�</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:6
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:30
 msgid "<b>Folders</b>"
 msgstr "<b>స��యమ�ల�</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:7
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:31
 msgid "<b>Icon Captions</b>"
 msgstr "<b>ప�రతిమ ప�ర�ల�</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:8
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:32
 msgid "<b>Icon View Defaults</b>"
 msgstr "<b>ప�రతిమ దర�శన �ప�రమ�యాల�</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:9
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:33
 msgid "<b>List Columns</b>"
 msgstr "<b>నిల�వ�వర�సలన� �ాబితా��య�మ�</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:10
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:34
 msgid "<b>List View Defaults</b>"
 msgstr "<b>దర�శన �ప�రమ�యాలన� �ాబితా��య�మ�</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:11
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:35
 msgid "<b>Media Handling</b>"
 msgstr "<b>మాధ�యమాన�ని స�భాలి����</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:12
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:36
 msgid "<b>Other Media</b>"
 msgstr "<b>�తర మాధ�యమ�</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:13
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:37
 msgid "<b>Other Previewable Files</b>"
 msgstr "<b>�తర �పదర�శన� �ల దస�త�రాల�</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:14
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:38
 msgid "<b>Sound Files</b>"
 msgstr "<b>శబ�ధప� దస�త�రమ�ల�</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:15
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:39
 msgid "<b>Text Files</b>"
 msgstr "<b>పాఠ�య దస�త�రమ�ల�</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:16
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:40
 msgid "<b>Trash</b>"
 msgstr "<b>��త�త���డ�</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:17
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:41
 msgid "<b>Tree View Defaults</b>"
 msgstr "<b>��ర� దర�శన� �ప�రమ�యాల�</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:18
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:42
 msgid "A_ll columns have the same width"
 msgstr "�న�ని నిల�వ�వర�సల� వ��� వ�డల�ప�న� �లి�ివ�న�నాయి (_l)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:19
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:43
 msgid "Acti_on:"
 msgstr "à°?à°°à±?à°¯(_o):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:20
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:44
+#| msgid "_Always"
+msgid "Always"
+msgstr "�ల�లప�ప�డ�"
+
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:45
 msgid "Always open in _browser windows"
 msgstr "�వా��ష�న�వ�షిల� �ల�లప�ప�డ� త�ర�వ�(_b)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:21
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:46
 msgid "Ask before _emptying the Trash or deleting files"
 msgstr "��త�త���డిని �ాళ� ��య�మ��ద� ల�దా దస�త�రమ�లన� త�ల�ి���,మ��ద��ా �డ���మ�(_e)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:22
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:47
 msgid "B_rowse media when inserted"
 msgstr "ప�రవ�శప����ినప�ప�డ� మాధ�యమాన�ని �న�వ�షి���మ�(_r)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:23
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:48
 msgid "Behavior"
 msgstr "ప�రవర�తన"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:24
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:54
 msgid "CD _Audio:"
 msgstr "CD �డియ�(_A):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:25
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:55
 msgid ""
 "Choose the order of information to appear beneath icon names. More "
 "information will appear when zooming in closer."
@@ -5487,148 +5413,157 @@ msgstr ""
 "ప�రతిమల నామాల ��రి�ద ప�రత�య��ష� �ావలిసిన సమా�ార వర�సన� ������న�మ�.�ప�ప�డ�త� ద���ర�ా ��మ� ��స�తామ� "
 "�ప�ప�డ� �����వ సమా�ార� ప�రత�య��ష� �వ�త��ది."
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:26
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:56
 msgid "Choose the order of information to appear in the list view."
 msgstr "�ాబితా దర�శనమ�ల�,సమా�ారమ� �నబడ���� ��రమమ�న� ���� ."
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:27
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:57
 msgid "Choose what happens when inserting media or connecting devices to the system"
 msgstr "మాధ�యమాన�ని ప�రవ�శప����ినప�ప�డ� ల�దా పరి�రాలన� �న�స�ధాని��ినప�ప�డ� �మి�ర�ాల� ������న�మ�"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:28
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:59
 msgid "Count _number of items:"
 msgstr "��శమ�లస���య ల����ి���(_n):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:29
-#| msgid "Default _zoom level:"
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:60
 msgid "D_efault zoom level:"
 msgstr "�ప�రమ�యప� ��మ� స�థాయి (_e):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:30
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:61
 msgid "Default _zoom level:"
 msgstr "�ప�రమ�యప� ��మ� స�థాయి(_z):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:31
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:62
 msgid "Display"
 msgstr "ప�రదర�శి���"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:32
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:63
 msgid "File Management Preferences"
 msgstr "దస�త�రనిర�వహణ �భ�ష��ాల�"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:33
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:64
 msgid "I_nclude a Delete command that bypasses Trash"
 msgstr "త�లి�ి��� �ద�శాన�ని ��ర��� �ది ��రాష� న� తప�పిస�త��ది(_n)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:34
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:66
 msgid "Less common media formats can be configured here"
 msgstr "సాధారణ మాధ�యమ ర�పాల� ����డ త����వ�ా ���త��రి��బడినవి"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:35
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:67
 msgid "List Columns"
 msgstr "నిల�వ� ప���ిలన� ��ప�"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:36
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:69
+#| msgid "_Local File Only"
+msgid "Local Files Only"
+msgstr "స�థాని� దస�త�రమ�ల� మాత�రమ�"
+
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:70
 msgid "Media"
 msgstr "మాధ�యమ�"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:37
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:71
+#| msgid "_Never"
+msgid "Never"
+msgstr "�ప�ప��ి�ి�ాద�"
+
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:72
 msgid "Preview"
 msgstr "�పదర�శన�"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:38
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:73
 msgid "Preview _sound files:"
 msgstr "ధ�వనిదస�ర�తాలన� �పదర�శి���(_s):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:39
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:74
 msgid "Show _only folders"
 msgstr "స��యమ�లన� మాత�రమ� �నబర���(_o)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:40
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:75
 msgid "Show _thumbnails:"
 msgstr "�ిర��ిత�రాలన� �నబర���(_t):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:41
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:76
 msgid "Show hidden and _backup files"
 msgstr "�ద�శ�య మరియ� భద�రపర�ిన దస�త�రమ�లన� �నబర���(_b)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:42
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:77
 msgid "Show te_xt in icons:"
 msgstr "ప�రతిమల� పాఠ� �నబర���(_x):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:43
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:78
 msgid "Sort _folders before files"
 msgstr "దస�ర�తాల�న�న మ��ద� స��యమ�లన� ��రమమ��ా ��యి(_f)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:44
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:79
 msgid "View _new folders using:"
 msgstr ":త� ��ర�త�త స��యమ�లన� దర�శి���(_n)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:45
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:80
 msgid "Views"
 msgstr "దర�శనమ�ల�"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:46
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:81
 msgid "_Arrange items:"
 msgstr "��శమ�లన� సరి��య�(_A):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:48
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:83
 msgid "_DVD Video:"
 msgstr "_DVD వ�డియ�:"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:49
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:84
 msgid "_Default zoom level:"
 msgstr "�ప�రమ�య� ��మ� స�థాయి(_D):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:50
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:85
 msgid "_Double click to open items"
 msgstr "��శమ�లన� త�ర������ ర��డ� సార�ల� న�����డి(_D)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:51
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:86
 msgid "_Format:"
 msgstr "ర�పలావణ�య�(_F):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:52
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:87
 msgid "_Music Player:"
 msgstr "స���తప� ప�ల�యర�(_M):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:53
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:88
 msgid "_Never prompt or start programs on media insertion"
 msgstr "మాధ�యమ� ప�రవ�శ� ప����డ�త� �ప�ప�డ� ప�ర���రామ� లన� ప�రార�భి��వద�ద�(_N)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:54
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:89
 msgid "_Only for files smaller than:"
 msgstr ":�న�న �ిన�న దస�ర�తాల�� మాత�రమ�(_O)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:55
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:90
 msgid "_Photos:"
 msgstr "�ాయా�ిత�రమ�ల�(_P):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:56
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:91
 msgid "_Run executable text files when they are opened"
 msgstr "నిర�వర�తనా పాఠ�య దస�త�రాలన� త�రి�ినప�ప�డ� నిర�వర�తి���డి(_R)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:57
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:92
 msgid "_Single click to open items"
 msgstr "�� ��లి�� త� ��శమ�లన� త�ర�వ�మ�(_S)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:58
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:93
 msgid "_Software:"
 msgstr "సాఫ���వ�ర�(_S):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:59
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:94
 msgid "_Text beside icons"
 msgstr "ప�రతిమల ప�ర���న పాఠ�(_T)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:60
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:95
 msgid "_Type:"
 msgstr "à°°à°?à°?(_T):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:61
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:96
 msgid "_Use compact layout"
 msgstr "స���ష�మ��ర�ప�న� �పయ��ి���(_U)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:62
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:97
 msgid "_View executable text files when they are opened"
 msgstr "నివ�వర�తనా దస�త�రమ�లన� త�రి�ినప�ప�డ� దర�శన���యి(_V)"
 
@@ -5689,11 +5624,6 @@ msgstr "దర�పణ మధ�య ప�రద�శాని�ి దాన
 msgid "Software"
 msgstr "సాఫ���వ�ర�"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:308
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:117
-msgid "Location"
-msgstr "స�థానమ�"
-
 #: ../src/nautilus-image-properties-page.c:310
 msgid "Keywords"
 msgstr "��వర�డ�స�"
@@ -5736,7 +5666,7 @@ msgstr "ప�రతిర�పసమా�ార ది��మతి వి
 msgid "loading..."
 msgstr "ది��మతి..."
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:641
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:630
 msgid "Image"
 msgstr "ప�రతిర�ప�"
 
@@ -5754,7 +5684,6 @@ msgid "Use _Default Background"
 msgstr "�ప�రమ�యప� ప�ర�వర��� �పయ��ి���మ�(_D)"
 
 #: ../src/nautilus-information-panel.c:493
-#| msgid "You can't assign more than one custom icon at a time."
 msgid "You cannot assign more than one custom icon at a time."
 msgstr "��� సారి, ���ి�న�నా �����వ మల�ిన ప�రతిమన� �వ�వల�ర�."
 
@@ -5791,7 +5720,6 @@ msgid "Perform a quick set of self-check tests."
 msgstr "స�వయ�-తని�� పర���షల� త�వర�ా �ర�ప� ."
 
 #: ../src/nautilus-main.c:332
-#| msgid "The permissions of the file."
 msgid "Show the version of the program."
 msgstr "à°ªà±?à°°à±?à°?à±?రామà±? వరà±?à°·à°¨à±?â??à°¨à±? à°?à±?à°ªà±?à°®à±?."
 
@@ -5877,7 +5805,6 @@ msgstr "బ��� మార���ల�(_B)"
 
 #. name, stock id, label
 #: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:769
-#| msgid "_Trash"
 msgid "_Tabs"
 msgstr "à°?ాబà±?â??à°²à±? (_T)"
 
@@ -5896,7 +5823,6 @@ msgid "New _Tab"
 msgstr "��త�త న����� (_T)"
 
 #: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:774
-#| msgid "Open another Nautilus window for the displayed location"
 msgid "Open another tab for the displayed location"
 msgstr "à°ªà±?రదరà±?శిà°?à°?à°¿à°¨ à°¸à±?థానమà±?à°¨à°?à±? à°µà±?à°°à±?à°? à°?ాబà±?â??à°¨à±? à°¤à±?à°°à±?à°µà±?à°®à±?"
 
@@ -5924,7 +5850,7 @@ msgid "_Location..."
 msgstr "స�థాన�(_L)..."
 
 #: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:783
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:903
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:925
 msgid "Specify a location to open"
 msgstr "త�ర�����,స�థాన� �వ�వ�మ�"
 
@@ -5939,35 +5865,34 @@ msgstr "వ�ళ�ళ��ాబితాల�ని మరియ� వ�
 
 #. name, stock id, label
 #: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:788
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:911
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:933
 msgid "_Add Bookmark"
 msgstr "బ��� మార���న� �త��యి(_A)"
 
 #: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:789
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:912
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:934
 msgid "Add a bookmark for the current location to this menu"
 msgstr "�ాబితాల�ని, ప�రస�త�త స�థానమ��� బ��� మార���న� �త��యి "
 
 #. name, stock id, label
 #: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:791
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:914
-#| msgid "_Edit Bookmarks"
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:936
 msgid "_Edit Bookmarks..."
 msgstr "ప��ి�లన� సరి��ర���మ�... (_E)"
 
 #: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:792
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:915
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:937
 msgid "Display a window that allows editing the bookmarks in this menu"
 msgstr "� �ాబితాల�ని బ��� మార���లన�సరి��య���� �� �వా��షమ�న� ప�రదర�శి���"
 
 #. name, stock id, label
 #: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:794
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:917
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:939
 msgid "_Search for Files..."
 msgstr "దస�త�రమ�ల ��ర�� శ�ధి���(_S)..."
 
 #: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:795
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:918
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:940
 msgid "Locate documents and folders on this computer by name or content"
 msgstr "నామమà±? à°²à±?దా విషయమà±? à°¦à±?వారా à°? à°?à°?à°ªà±?à°¯à±?à°?à°°à±?â??à°¨à°?దలి పతà±?à°°à°®à±?లనà±? మరియà±? à°¸à°?à°?యాలనà±? à°?à±?à°°à±?తిà°?à°?à±?à°®à±?"
 
@@ -6085,21 +6010,19 @@ msgid "Toggle between button and text-based location bar"
 msgstr "బ�న� మరియ� పాఠ�య-స�భ�ద స�థానప� ప���� మద�య మార�మ�"
 
 #: ../src/nautilus-navigation-window.c:283
-#| msgid "_Close"
 msgid "_Close Tab"
 msgstr "�ాబ� మ�యి (_C)"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window.c:1205
+#: ../src/nautilus-navigation-window.c:1197
 #, c-format
 msgid "%s - File Browser"
 msgstr "%s - దస�త�రప� �న�వ�షి"
 
 #: ../src/nautilus-notebook.c:406
-#| msgid "_Close"
 msgid "Close tab"
 msgstr "�ాబ� మ�య�మ�"
 
-#: ../src/nautilus-notes-viewer.c:382 ../src/nautilus-notes-viewer.c:496
+#: ../src/nautilus-notes-viewer.c:382 ../src/nautilus-notes-viewer.c:485
 msgid "Notes"
 msgstr "à°?à±?à°?à°¿"
 
@@ -6107,36 +6030,36 @@ msgstr "à°?à±?à°?à°¿"
 msgid "Show Notes"
 msgstr "�మని�లన� ��ప�మ�"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:330 ../src/network-scheme.desktop.in.h:2
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:337 ../src/network-scheme.desktop.in.h:2
 msgid "Network"
 msgstr "�ల�లి�"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1865
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1870
 #, c-format
 msgid "Unable to poll %s for media changes"
 msgstr "మాద�యమ� మార�ప�ల��ర�� %s �� మద�దత�త�ల�పల�� ప�త��ది"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1981
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1986
 msgid "Remove"
 msgstr "త�సివ�య�"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1990
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1995
 msgid "Rename..."
 msgstr "ప�నర�నామ�రణ..."
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2002
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2007
 msgid "_Mount"
 msgstr "మ����(_M)"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2023
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2028
 msgid "_Rescan"
 msgstr "తిరిà°?à°¿à°¸à±?à°?ానà±?â??à°¤à±?యి(_R)"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2388
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2394
 msgid "Places"
 msgstr "ప�రద�శమ�ల�"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2394
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2400
 msgid "Show Places"
 msgstr "ప�రద�శమ�ల� ��పి���"
 
@@ -6152,13 +6075,11 @@ msgstr "త�సివ�య�(_R)..."
 
 #. now create the "add new" button
 #: ../src/nautilus-property-browser.c:369
-#| msgid "_Add new..."
 msgid "Add new..."
 msgstr "��త�తది �త��యి..."
 
 #: ../src/nautilus-property-browser.c:931
 #, c-format
-#| msgid "Sorry, but pattern %s couldn't be deleted."
 msgid "Sorry, but pattern %s could not be deleted."
 msgstr "��షమి���డి, %s సరళిని త�ల�ి��ల�మ�."
 
@@ -6168,7 +6089,6 @@ msgstr "సరళిని త�ల�ి������,�న�మత�
 
 #: ../src/nautilus-property-browser.c:947
 #, c-format
-#| msgid "Sorry, but emblem %s couldn't be deleted."
 msgid "Sorry, but emblem %s could not be deleted."
 msgstr "��షమి���డి, %s ���ాపి�ని త�ల�ి��ల�మ�."
 
@@ -6208,7 +6128,6 @@ msgid "Color _value:"
 msgstr "వర�ణప�విల�వ (_v):"
 
 #: ../src/nautilus-property-browser.c:1191
-#| msgid "Sorry, but you can't replace the reset image."
 msgid "Sorry, but you cannot replace the reset image."
 msgstr "��షమి��ాలి, మ�ర� తిరి�ివ���ిన ప�రతిబి�బమ�న� ప�న�స�థాపి��ల�ర�."
 
@@ -6218,7 +6137,6 @@ msgstr "ప�న� ప�రార�భమ� �� ప�రత�య��
 
 #: ../src/nautilus-property-browser.c:1220
 #, c-format
-#| msgid "Sorry, but the pattern %s couldn't be installed."
 msgid "Sorry, but the pattern %s could not be installed."
 msgstr "��షమి��ాలి, %s సరళిని స�స�థాపి��ల�మ�."
 
@@ -6314,91 +6232,91 @@ msgstr "���ాపి�న� త�సివ�య�(_R)..."
 msgid "File Type"
 msgstr "దస�త�రమ� ర��"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:260
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:264
 msgid "Select folder to search in"
 msgstr "శ�ధి��వలసిన స��యాన�ని ������న�మ�"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:350
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:354
 msgid "Documents"
 msgstr "పత�రమ�ల�"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:368
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:372
 msgid "Music"
 msgstr "స���త�"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:382
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:386
 msgid "Video"
 msgstr "వ�డియ�"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:398
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:402
 msgid "Picture"
 msgstr "పఠమ�"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:418
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:422
 msgid "Illustration"
 msgstr "విశద��రణమ�"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:432
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:436
 msgid "Spreadsheet"
 msgstr "à°¸à±?à°ªà±?à°°à±?à°¡à±?â??à°·à±?à°?à±?"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:448
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:452
 msgid "Presentation"
 msgstr "సమర�పణ�"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:457
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:461
 msgid "Pdf / Postscript"
 msgstr "Pdf / Postscript"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:465
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:469
 msgid "Text File"
 msgstr "పాఠ�య దస�త�రమ�"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:544
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:548
 msgid "Select type"
 msgstr "��పి� ర��"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:628
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:632
 msgid "Any"
 msgstr "�ద�ని"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:643
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:647
 msgid "Other Type..."
 msgstr "�తర ర��..."
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:928
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:932
 msgid "Remove this criterion from the search"
 msgstr "� విధానాన�ని శ�ధనన��డి త�ల�ి���మ�"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:973
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:977
 msgid "Search Folder"
 msgstr "స��యమ�న� శ�ధి���మ�"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:987
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:991
 msgid "Edit the saved search"
 msgstr "దా�ిన శ�ధనన� సరి��య�మ�"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1018
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:1022
 msgid "Add a new criterion to this search"
 msgstr "� శ�ధన�� ��త�త విధానాన�ని �ల�ప�మ�"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1022
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:1026
 msgid "Go"
 msgstr "వ�ళ�ళ�"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1024
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:1028
 msgid "Reload"
 msgstr "మరల����ి���"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1029
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:1033
 msgid "Perform or update the search"
 msgstr "శ�ధన �ర�ప� ల�దా నవ��రి���"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1050
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:1054
 msgid "_Search for:"
 msgstr "ద�ని ��ర�� శ�ధన(_S):"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1079
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:1083
 msgid "Search results"
 msgstr "శ�ధన ఫలితాల�"
 
@@ -6411,36 +6329,36 @@ msgid "Close the side pane"
 msgstr "స�డ� ప�న� న� మ�యి"
 
 #. Set initial window title
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:394 ../src/nautilus-window-menus.c:516
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:395 ../src/nautilus-window-menus.c:517
 #: ../src/nautilus-window.c:154
 msgid "Nautilus"
 msgstr "నా�ిలస�"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:901
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:923
 msgid "_Places"
 msgstr "ప�రద�శమ�ల�(_P)"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:902
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:924
 msgid "Open _Location..."
 msgstr "స�థానమ�న� త�ర��(_L)..."
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:905
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:927
 msgid "Close P_arent Folders"
 msgstr "మ�లా��రస��యమ�న� మ�యి(_a)"
 
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:906
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:928
 msgid "Close this folder's parents"
 msgstr "� స��యప� మ�లా��రమ�న� మ�యి"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:908
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:930
 msgid "Clos_e All Folders"
 msgstr "�న�ని స��యమ�లన� మ�యి(_e)"
 
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:909
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:931
 msgid "Close all folder windows"
 msgstr "�న�ని స��య�వా��షమ�లన� మ�యి"
 
@@ -6488,7 +6406,6 @@ msgstr "� స�థానమ� స��య� �ాద� ."
 
 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1895
 #, c-format
-#| msgid "Couldn't find \"%s\"."
 msgid "Could not find \"%s\"."
 msgstr "\"%s\"న� �న���నల�� ప�యి�ది."
 
@@ -6498,7 +6415,6 @@ msgstr "����ారణన� తని�� ��యి మరియ�
 
 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1906
 #, c-format
-#| msgid "Nautilus cannot handle %s: locations."
 msgid "Nautilus cannot handle \"%s\" locations."
 msgstr "\"%s\" స�థానమ�లన� నా�ిలస� స�భాలి��ల�ద�."
 
@@ -6521,7 +6437,6 @@ msgstr "సా��త�య� తిరస��రి��బడినద
 #.
 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1931
 #, c-format
-#| msgid "Couldn't display \"%s\", because the host could be found."
 msgid "Could not display \"%s\", because the host could not be found."
 msgstr "\"%s\" ప�రదర�శి�ల�ద�, ����త��� �తిధ�య �న���నల�� ప�యి�ది."
 
@@ -6538,11 +6453,11 @@ msgstr ""
 "ద�ష�: %s\n"
 "దయ��సి వ�ర�� దర�శనిని ��పి���స���న�మ� మరలా తిరి�ి ప�రయత�ని���మ�."
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:180
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:181
 msgid "Go to the location specified by this bookmark"
 msgstr "బ��� మార��� త�లిపిన స�థానమ�న�� వ�ళ�ళ�"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:498
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:499
 msgid ""
 "Nautilus is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
 "the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -6552,7 +6467,7 @@ msgstr ""
 "నా�ిలస� స�వత�త�ర సాఫ���వ�ర�; న�వ� దానిని మరలప��వ���� స�వత�త�ర సాఫ���వ�ర� స�స�థ వ�ల�వరి�ిన GNU "
 "సర�వసామన�యమ�న ప�ర�ా ల�స�న�స� వివరణ� 2ల�స�న�స� ల�దా వ�ర� (మ� ����ి�� వద�ద) వివరణల ప�ర�ార� మార��వ����."
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:502
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:503
 msgid ""
 "Nautilus is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
@@ -6563,30 +6478,25 @@ msgstr ""
 "�� నిర�దిష�� �వసరాని�ి���దినదని �ాని హామ� ల�ద�. �����వ సమా�ార� ��ర�� GNU �నరల� పబ�లి�� ల�స�న�స� న� "
 "à°?à±?à°¡à°?à°¡à°¿."
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:506
-#| msgid ""
-#| "You should have received a copy of the GNU General Public License along "
-#| "with Nautilus; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 "
-#| "Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA"
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:507
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "Nautilus; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
 msgstr ""
-"మ�ర� Nautilus న�ల� త��ి �� GNU �నరల� పబ�లి�� ల�స�న�స� న�ల���డా "
-"ప��ది���ార�; ప��ద� ప�త�, Free Software Foundation, Inc., 51 "
-"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA �ి వ�రాయ�డి"
+"మ�ర� Nautilus న�ల� త��ి �� GNU �నరల� పబ�లి�� ల�స�న�స� న�ల���డా ప��ది���ార�; ప��ద� ప�త�, Free "
+"Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-"
+"1301 USA �ి వ�రాయ�డి"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:518
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:519
 msgid ""
 "Nautilus lets you organize files and folders, both on your computer and "
 "online."
 msgstr ""
-"à°®à±? à°?à°?à°ªà±?à°¯à±?à°?à°°à±?â??à°¨à°?à°¦à±? మరియà±? à°?à°¨à±?â??à°²à±?à°¨à±?à°¨à°?à°¦à±?, Nautilus à°®à±? దసà±?à°¤à±?à°°à°®à±?లనà±? మరియà±? "
-"ఫ�ల�డర�లన� నిర�వహి������ ద�హదపడ�త��ది."
+"à°®à±? à°?à°?à°ªà±?à°¯à±?à°?à°°à±?â??à°¨à°?à°¦à±? మరియà±? à°?à°¨à±?â??à°²à±?à°¨à±?à°¨à°?à°¦à±?, Nautilus à°®à±? దసà±?à°¤à±?à°°à°®à±?లనà±? మరియà±? à°«à±?à°²à±?à°¡à°°à±?లనà±? నిరà±?వహిà°?à°?à±?à°?à°?à±? "
+"ద�హదపడ�త��ది."
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:521
-#| msgid "Copyright © 1999-2007 The Nautilus authors"
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:522
 msgid "Copyright © 1999-2008 The Nautilus authors"
 msgstr "�ాప�ర��� © 1999-2008 Nautilus మ�ల�ర�తల�"
 
@@ -6594,7 +6504,7 @@ msgstr "�ాప�ర��� © 1999-2008 Nautilus మ�ల�ర�తల
 #. * which will be displayed at the bottom of the about
 #. * box to give credit to the translator(s).
 #.
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:531
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:532
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Prajasakti Localisation Team <localisation prajasakti com>\n"
@@ -6602,229 +6512,229 @@ msgstr ""
 "శ�యామ� �ల���ి <shyam_220193 yahoo co in>\n"
 "��ష�ణబాబ� <kkrothap redhat com>"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:534
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:535
 msgid "Nautilus Web Site"
 msgstr "నా�ిలస� వ�బ� స���"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:736
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:770
 msgid "_File"
 msgstr "దస�త�ర�(_F)"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:737
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:771
 msgid "_Edit"
 msgstr "సరి��య�(_E)"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:738
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:772
 msgid "_View"
 msgstr "దర�శన�(_V)"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:739
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:773
 msgid "_Help"
 msgstr "సహాయ�(_H)"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:741
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:775
 msgid "_Close"
 msgstr "మ�సివ�య�(_C)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:742
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:776
 msgid "Close this folder"
 msgstr "� స��యమ�న� మ�సివ�యి "
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:745
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:779
 msgid "_Backgrounds and Emblems..."
 msgstr "ప�ర�వర��మ�ల� మరియ� ���ాపి�ల�(_B)..."
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:746
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:780
 msgid ""
 "Display patterns, colors, and emblems that can be used to customize "
 "appearance"
 msgstr "మల�����న� ర�ప� ప�రదర�శన��, సరళిని, వర�ణాలన�,మరియ� ���ాపి�లన� ��ప�మ� "
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:749
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:783
 msgid "Prefere_nces"
 msgstr "�భ�ష��ాల�(_n)"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:750
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:784
 msgid "Edit Nautilus preferences"
 msgstr "నా�ిలస� �భ�ష��ాలన� సరి��యి"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:752
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:786
 msgid "_Undo"
 msgstr "��సి�ది రద�ద� ��యి(_U)"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:753
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:787
 msgid "Undo the last text change"
 msgstr "�ివర�ా ��సిన పాఠప� మార�ప�న� రద�ద� ��యి"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:755
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:789
 msgid "Open _Parent"
 msgstr "మ�లా��రమ�న� త�ర���(_P)"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:756
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:790
 msgid "Open the parent folder"
 msgstr "మ�లా��ర స��యమ�న� త�ర���మ�"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:762
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:796
 msgid "_Stop"
 msgstr "నిలిపి వ�య�(_S)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:763
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:797
 msgid "Stop loading the current location"
 msgstr "ప�రస�త�త స�థానమ�న� ల�డ� ��య�� �పివ�య�మ�"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:766
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:800
 msgid "_Reload"
 msgstr "మరల ����ి���(_R)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:767
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:801
 msgid "Reload the current location"
 msgstr "ప�రస�త�త స�థానమ�న� తిరి�ి ల�డ���య�మ�"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:770
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:804
 msgid "_Contents"
 msgstr "సారమ�(_C)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:771
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:805
 msgid "Display Nautilus help"
 msgstr "నా�ిలస� సహాయమ�న� ప�రదర�శి���"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:774
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:808
 msgid "_About"
 msgstr "ద�ని ��రి��ి(_A)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:775
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:809
 msgid "Display credits for the creators of Nautilus"
 msgstr "నా�ిలస� స�ష��ి�ర�తల ��ర�� పరపత�లన� ప�రదర�శి���"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:778
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:812
 msgid "Zoom _In"
 msgstr "��మ� ��యి(_I)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:779 ../src/nautilus-zoom-control.c:91
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:813 ../src/nautilus-zoom-control.c:91
 #: ../src/nautilus-zoom-control.c:345
 msgid "Increase the view size"
 msgstr "దర�శన పరిమాణమ�న� ప����మ�"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:790
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:824
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "��మ� ��య��(_O)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:791 ../src/nautilus-zoom-control.c:92
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:825 ../src/nautilus-zoom-control.c:92
 #: ../src/nautilus-zoom-control.c:294
 msgid "Decrease the view size"
 msgstr "దర�శన పరిమాణమ�న� త���ి���మ�"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:798
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:832
 msgid "Normal Si_ze"
 msgstr "సాథారణ పరిమాణమ�(_z)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:799 ../src/nautilus-zoom-control.c:93
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:833 ../src/nautilus-zoom-control.c:93
 #: ../src/nautilus-zoom-control.c:307
 msgid "Use the normal view size"
 msgstr "సాదారణ దర�శన పరిమాణమ�న� వ�పయ��ి���మ�"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:802
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:836
 msgid "Connect to _Server..."
 msgstr "స�వి��� బ�ధి���(_S)..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:803
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:837
 msgid "Connect to a remote computer or shared disk"
 msgstr "ద�రస�థ ��ప�య��ర� �� �ాని ల�దా భా�స�వామ�య డిస������ాని �న�స�ధాని���"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:806
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:840
 msgid "_Home Folder"
 msgstr "నివాస� స��య�(_H)"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:810
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:844
 msgid "_Computer"
 msgstr "��ప�య��ర�(_C)"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:814
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:848
 msgid "_Network"
 msgstr "న���వర��� (_N)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:815 ../src/network-scheme.desktop.in.h:1
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:849 ../src/network-scheme.desktop.in.h:1
 msgid "Browse bookmarked and local network locations"
 msgstr "à°¬à±?à°?à±?â??మారà±?à°?à±?à°¡à±? మరియà±? à°¸à±?థానిà°? à°¨à±?à°?à±?వరà±?à°?à±? à°¸à±?థానమà±?à°² à°?à±?à°°à°?à±? à°?à°¨à±?à°µà±?à°·à°¿à°?à°?à±?"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:818
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:852
 msgid "T_emplates"
 msgstr "మాదిరి (_e)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:819
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:853
 msgid "Open your personal templates folder"
 msgstr "మ� వ�య��తి�త ���ప�ల���స� స��యాలన� త�ర�వ�మ�"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:822
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:856
 msgid "_Trash"
 msgstr "��త�త���డి (_T)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:823
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:857
 msgid "Open your personal trash folder"
 msgstr "మ� వ�య��తి�త ��రాష� స��యాలన� త�ర�వ�మ�"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:829
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:863
 msgid "Show _Hidden Files"
 msgstr "దా�ినదస�త�రమ�లన� ��ప�మ�(_H)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:830
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:864
 msgid "Toggle the display of hidden files in the current window"
 msgstr "మర���న�న�న దస�త�రాల ప�రదర�శనన� ప�రస�త�త వి�డ�ల� ����ల� ��య�మ�"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:860
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:894
 msgid "_Up"
 msgstr "���వ�� (_U)"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:863
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:897
 msgid "_Home"
 msgstr "నివాస� (_H)"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]