[gnome-applets] Added Czech help translation for multiload by Marek Cernockycommit e2c60617f1ac4c040095d15da24402a1c7c0e192
Author: Petr Kovar <pknbe volny cz>
Date:  Tue Jul 28 01:33:46 2009 +0200

  Added Czech help translation for multiload by Marek Cernocky
  
  Reviewed by: Lucas Lommer and Petr Kovar.

 multiload/docs/Makefile.am             |  2 +-
 multiload/docs/cs/cs.po              | 748 ++++++++++++++++++++
 .../docs/cs/figures/multiload-preferences.png   | Bin 0 -> 40874 bytes
 3 files changed, 749 insertions(+), 1 deletions(-)
---
diff --git a/multiload/docs/Makefile.am b/multiload/docs/Makefile.am
index 5565dbc..07ba5b1 100644
--- a/multiload/docs/Makefile.am
+++ b/multiload/docs/Makefile.am
@@ -8,4 +8,4 @@ DOC_FIGURES = figures/multiload-preferences.png \
 		figures/system-monitor-applet_window.png \
 		figures/system_monitor.png
 
-DOC_LINGUAS = ca de el en_GB es eu fi fr ko oc pa pt_BR ru sv uk zh_CN
+DOC_LINGUAS = ca cs de el en_GB es eu fi fr ko oc pa pt_BR ru sv uk zh_CN
diff --git a/multiload/docs/cs/cs.po b/multiload/docs/cs/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..595fcf0
--- /dev/null
+++ b/multiload/docs/cs/cs.po
@@ -0,0 +1,748 @@
+# Czech translation of multiload help.
+# Copyright (C) 2009 the author(s) of gnome-applets.
+# This file is distributed under the same license as the multiload help.
+# Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009.
+# Lucas Lommer <llommer svn gnome org>, 2009.
+# Petr Kovar <pknbe volny cz>, 2009.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnome-applets gnome-2-26\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-06 01:59+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-28 01:32+0200\n"
+"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe volny cz>\n"
+"Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Lokalize 0.3\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/multiload.xml:169(None)
+msgid ""
+"@@image: 'figures/system-monitor-applet_window.png'; "
+"md5=a43dcac840e66164cf7e0e649b61b5da"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/system-monitor-applet_window.png'; "
+"md5=a43dcac840e66164cf7e0e649b61b5da"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/multiload.xml:323(None)
+msgid ""
+"@@image: 'figures/multiload-preferences.png'; "
+"md5=4bfa5bdee407b7b439ec8a63e5c8e2b7"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/multiload-preferences.png'; "
+"md5=4bfa5bdee407b7b439ec8a63e5c8e2b7"
+
+#: C/multiload.xml:23(title)
+msgid "System Monitor Manual"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka appletu Sledování systému"
+
+#: C/multiload.xml:25(para)
+msgid ""
+"System Monitor displays system load information in graphical format in a "
+"panel."
+msgstr ""
+"Applet Sledování systému zobrazuje na panelu v grafické podobÄ? informace a "
+"vytížení systému."
+
+#: C/multiload.xml:29(year)
+msgid "2005"
+msgstr "2005"
+
+#: C/multiload.xml:30(holder) C/multiload.xml:105(para)
+msgid "Davyd Madeley"
+msgstr "Davyd Madeley"
+
+#: C/multiload.xml:33(year) C/multiload.xml:39(year)
+msgid "2004"
+msgstr "2004"
+
+#: C/multiload.xml:34(holder)
+msgid "Sun Microsystems"
+msgstr "Sun Microsystems"
+
+#: C/multiload.xml:38(year)
+msgid "2003"
+msgstr "2003"
+
+#: C/multiload.xml:40(holder)
+msgid "Chee Bin HOH"
+msgstr "Chee Bin HOH"
+
+#: C/multiload.xml:51(publishername) C/multiload.xml:73(orgname)
+#: C/multiload.xml:114(para) C/multiload.xml:123(para)
+#: C/multiload.xml:134(para)
+msgid "GNOME Documentation Project"
+msgstr "DokumentaÄ?ní projekt GNOME"
+
+#: C/multiload.xml:2(para)
+msgid ""
+"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
+"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
+"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
+"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
+"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
+"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr ""
+"Je povoleno kopírovat, šíÅ?it a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU "
+"Free Documentation License, verze 1.1 nebo jakékoli další verze vydané "
+"nadací Free Software Foundation; bez nemÄ?nných oddílů, bez textů pÅ?edních "
+"desek a bez textů zadních desek. Kopie této licence je zahrnuta v oddílu "
+"jménem <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">GNU Free Documentation "
+"License</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto pÅ?íruÄ?kou."
+
+#: C/multiload.xml:12(para)
+msgid ""
+"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
+"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
+"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
+"section 6 of the license."
+msgstr ""
+"Tato pÅ?íruÄ?ka je souÄ?ástí kolekce pÅ?íruÄ?ek GNOME, distribuovaných pod "
+"licencí GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šíÅ?it oddÄ?lenÄ? od kolekce, "
+"musíte pÅ?iložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence."
+
+#: C/multiload.xml:19(para)
+msgid ""
+"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
+"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
+"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
+"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
+"capital letters."
+msgstr ""
+"Mnoho užívaných jmen urÄ?ených k zviditelnÄ?ní produktů nebo služeb jsou "
+"ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a "
+"Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi skuteÄ?nosti, že se "
+"jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s "
+"velkým písmenem na zaÄ?átku."
+
+#: C/multiload.xml:35(para)
+msgid ""
+"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
+"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
+"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
+"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
+"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
+"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
+"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
+"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
+"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr ""
+"DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N V PODOBÄ? \"JAK JE\" BEZ ZÃ?RUKY V JAKÃ?KOLIV PODOBÄ?, "
+"NEPOSKYTUJ� SE ANI ODVOZEN� Z�RUKY, Z�RUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVEN� "
+"VERZE, JE BEZCHYBNÃ? NEBO ZÃ?RUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL NEBO "
+"NEPORUÅ ENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPÅ?ESNOSTI A Å PATNÃ?HO PROVEDENÃ? DOKUMENTU, "
+"NEBO JEHO UPRAVEN� VERZE, LEŽ� NA V�S. POKUD KVŮLI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO "
+"JEHO UPRAVEN� VERZI, NASTANE PROBL�M, VY (NIKOLIV PŮVODN� AUTOR NEBO "
+"JAKÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PÅ?EBÃ?RÃ?TE JAKÃ?KOLIV NÃ?KLADY ZA NUTNÃ? Ã?PRAVY, OPRAVY "
+"Ä?I SLUŽBY. TOTO PROHLÃ?Å ENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE ZÃ?KLADNÃ? SOUÄ?Ã?ST TÃ?TO "
+"LICENCE. BEZ TOHOTO PROHL�ŠEN� NEN�, PODLE T�TO DOHODY, POVOLENO UŽ�V�N� ANI "
+"Ã?PRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÃ?LE"
+
+#: C/multiload.xml:55(para)
+msgid ""
+"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
+"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
+"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
+"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
+"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
+"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
+"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
+"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
+"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
+"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr ""
+"ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN "
+"(VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, "
+"KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO "
+"UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN "
+"ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? "
+"Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY "
+"DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO "
+"JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE "
+"K POUŽ�V�N� TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVEN�CH VERZ� DOKUMENTU, I KDYŽ BY "
+"TAKOV�TO STRANA BYLA INFORMOVAN� O MOŽNOSTI TAKOV�HOTO POŠKOZEN�."
+
+#: C/multiload.xml:28(para)
+msgid ""
+"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
+"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
+"<placeholder-1/>"
+msgstr ""
+"DOKUMENT A JEHO UPRAVENÃ? VERZE JSOU Å Ã?Å?ENY V SOULADU SE ZNÄ?NÃ?M LICENCE GNU "
+"FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÃ?SLEDUJÃ?CÃ?M USTANOVENÃ?M: <placeholder-1/>"
+
+#: C/multiload.xml:62(firstname)
+msgid "Angela"
+msgstr "Angela"
+
+#: C/multiload.xml:63(surname)
+msgid "Boyle"
+msgstr "Boyle"
+
+#: C/multiload.xml:65(email)
+msgid "aboyle aboyle com"
+msgstr "aboyle aboyle com"
+
+#: C/multiload.xml:70(firstname)
+msgid "Chee Bin"
+msgstr "Chee Bin"
+
+#: C/multiload.xml:71(surname)
+msgid "HOH"
+msgstr "HOH"
+
+#: C/multiload.xml:74(email)
+msgid "cbhoh mimos my"
+msgstr "cbhoh mimos my"
+
+#: C/multiload.xml:79(firstname)
+msgid "Davyd"
+msgstr "Davyd"
+
+#: C/multiload.xml:79(surname)
+msgid "Madeley"
+msgstr "Madeley"
+
+#: C/multiload.xml:81(orgname)
+msgid "GNOME Project"
+msgstr "Projekt GNOME"
+
+#: C/multiload.xml:82(email)
+msgid "davyd madeley id au"
+msgstr "davyd madeley id au"
+
+#: C/multiload.xml:102(revnumber)
+msgid "Version 2.10"
+msgstr "Verze 2.10"
+
+#: C/multiload.xml:103(date)
+msgid "March 2005"
+msgstr "BÅ?ezen 2005"
+
+#: C/multiload.xml:110(revnumber)
+msgid "Version 2.8"
+msgstr "Verze 2.8"
+
+#: C/multiload.xml:111(date)
+msgid "August 2004"
+msgstr "Srpen 2004"
+
+#: C/multiload.xml:113(para)
+msgid "Angela Boyle"
+msgstr "Angela Boyle"
+
+#: C/multiload.xml:119(revnumber)
+msgid "System Monitor Applet Manual V2.1"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.1 k appletu Sledování systému"
+
+#: C/multiload.xml:120(date)
+msgid "February 2004"
+msgstr "Ã?nor 2004"
+
+#: C/multiload.xml:122(para)
+msgid "Sun GNOME Documentation Team"
+msgstr "DokumentaÄ?ní tým GNOME spoleÄ?nosti Sun"
+
+#: C/multiload.xml:128(revnumber)
+msgid "System Monitor Applet Manual V2.0"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.0 k appletu Sledování systému"
+
+#: C/multiload.xml:129(date)
+msgid "July 2003"
+msgstr "Ä?ervenec 2003"
+
+#: C/multiload.xml:131(para)
+msgid "Chee Bin HOH <email>cbhoh mimos my</email>"
+msgstr "Chee Bin HOH <email>cbhoh mimos my</email>"
+
+#: C/multiload.xml:140(releaseinfo)
+msgid "This manual describes version 2.10 of System Monitor."
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka popisuje Sledování systému verze 2.10"
+
+#: C/multiload.xml:143(title)
+msgid "Feedback"
+msgstr "Ohlasy"
+
+#: C/multiload.xml:144(para)
+msgid ""
+"To report a bug or make a suggestion regarding the System Monitor applet or "
+"this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback"
+"\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
+msgstr ""
+"Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepšení vztahující se k appletu "
+"Sledování systému nebo této pÅ?íruÄ?ce, postupujte dle instrukcí na stránce "
+"<ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Stránka s ohlasy na GNOME</"
+"ulink>."
+
+#: C/multiload.xml:152(primary)
+msgid "System Monitor Applet"
+msgstr "Applet Sledování systému"
+
+#: C/multiload.xml:155(primary) C/multiload.xml:165(title)
+msgid "System Monitor"
+msgstr "Sledování systému"
+
+#: C/multiload.xml:161(title)
+msgid "Introduction"
+msgstr "Ã?vod"
+
+#: C/multiload.xml:172(phrase)
+msgid "Shows System Monitor. Displays a graph for system CPU load."
+msgstr "Zobrazuje Sledování systému, konkrétnÄ? graf s vytížením CPU."
+
+#. ==== End of Figure =======================================
+#: C/multiload.xml:180(para)
+msgid ""
+"The <application>System Monitor</application> displays system load "
+"information in graphical format in a panel. You can configure "
+"<application>System Monitor</application> to display the following "
+"information for your system:"
+msgstr ""
+"Applet <application>Sledování systému</application> zobrazuje na panelu v "
+"grafické podobÄ? informace o vytížení systému. Můžete si "
+"<application>Sledování systému</application> nastavit na zobrazování "
+"následujících informací o systému:"
+
+#: C/multiload.xml:188(para)
+msgid "Usage of CPU (central processing unit) time"
+msgstr "Využití Ä?asu CPU (centrální procesorová jednotka)"
+
+#: C/multiload.xml:193(para)
+msgid "Memory usage"
+msgstr "Využití pamÄ?ti"
+
+#: C/multiload.xml:198(para)
+msgid "Network traffic"
+msgstr "Síťový provoz"
+
+#: C/multiload.xml:203(para)
+msgid "Usage of swap space"
+msgstr "Využití odkládacího prostoru"
+
+#: C/multiload.xml:208(para)
+msgid "Average system load"
+msgstr "PrůmÄ?rné vytížení systému"
+
+#: C/multiload.xml:212(para)
+msgid "Disk load"
+msgstr "Vytížení disku"
+
+#: C/multiload.xml:216(title)
+msgid "To Add System Monitor to a Panel"
+msgstr "PÅ?idání appletu Sledování systému na panel"
+
+# "...then click <guibutton>OK</guibutton>" should be "...then click <guibutton>Add</guibutton>"
+#: C/multiload.xml:217(para)
+msgid ""
+"To add <application>System Monitor</application> to a panel, right-click on "
+"the panel, then choose <guimenuitem>Add to Panel</guimenuitem>. Select "
+"<application>System Monitor</application> in the <application>Add to the "
+"panel</application> dialog, then click <guibutton>OK</guibutton>."
+msgstr ""
+"Pokud chcete applet <application>Sledování systému</application> pÅ?idat na "
+"panel, kliknÄ?te pravým tlaÄ?ítkem na panel a zvolte <guimenuitem>PÅ?idat na "
+"panel</guimenuitem>. V oknÄ? <application>PÅ?idat na panel</application> "
+"vyberte <application>Sledování systému</application> a kliknÄ?te na "
+"<guibutton>PÅ?idat</guibutton>."
+
+#: C/multiload.xml:222(para)
+msgid ""
+"The layout of the <application>System Monitor</application> varies depending "
+"on the size and type of panel in which the applet resides."
+msgstr ""
+"Vzhled appletu <application>Sledování systému</application> se mÄ?ní v "
+"závislosti na velikosti a typu panelu, na kterém je umístÄ?n."
+
+#: C/multiload.xml:234(title)
+msgid "Viewing Graphs"
+msgstr "PÅ?ehlídka grafů"
+
+#: C/multiload.xml:237(title)
+msgid "Displaying Additional Graphs"
+msgstr "Zobrazení dalších grafů"
+
+#: C/multiload.xml:238(para)
+msgid ""
+"To configure the <application>System Monitor</application> applet, right-"
+"click on the applet, then choose <guimenuitem>Preferences</guimenuitem>. "
+"Under <guilabel>Monitored Resources</guilabel> you can choose which graphics "
+"you want to display:"
+msgstr ""
+"Pokud chcete applet <application>Sledování systému</application> nastavit, "
+"kliknÄ?te na nÄ?j pravým tlaÄ?ítkem a vyberte <guimenuitem>PÅ?edvolby</"
+"guimenuitem>. V Ä?ásti <guilabel>Sledované zdroje</guilabel> si můžete "
+"vybrat, které grafy chcete zobrazit:"
+
+#: C/multiload.xml:242(guilabel) C/multiload.xml:384(guilabel)
+msgid "Processor"
+msgstr "Procesor"
+
+#: C/multiload.xml:244(para)
+msgid "Select this option to display the graph for CPU usage."
+msgstr "Zvolte, pokud chcete zobrazit graf využití CPU."
+
+#: C/multiload.xml:250(guilabel) C/multiload.xml:430(guilabel)
+msgid "Memory"
+msgstr "PamÄ?Å¥"
+
+#: C/multiload.xml:252(para)
+msgid "Select this option to display the graph for memory usage."
+msgstr "Zvolte, pokud chcete zobrazit graf využití pamÄ?ti."
+
+#: C/multiload.xml:258(guilabel) C/multiload.xml:474(guilabel)
+msgid "Network"
+msgstr "Síť"
+
+#: C/multiload.xml:260(para)
+msgid "Select this option to display the graph for network traffic."
+msgstr "Zvolte, pokud chcete zobrazit graf síťového provozu."
+
+#: C/multiload.xml:266(guilabel) C/multiload.xml:518(guilabel)
+msgid "Swap Space"
+msgstr "Odkládací prostor"
+
+#: C/multiload.xml:268(para)
+msgid "Select this option to display the graph for swap-space usage."
+msgstr "Zvolte, pokud chcete zobrazit graf využití odkládacího prostoru."
+
+#: C/multiload.xml:274(guilabel) C/multiload.xml:554(guilabel)
+msgid "Load"
+msgstr "ZátÄ?ž"
+
+#: C/multiload.xml:276(para)
+msgid "Select this option to display the graph for average system load."
+msgstr "Zvolte, pokud chcete zobrazit graf zprůmÄ?rovaného vytížení systému."
+
+#: C/multiload.xml:281(guilabel) C/multiload.xml:586(guilabel)
+msgid "Harddisk"
+msgstr "Pevný disk"
+
+#: C/multiload.xml:282(para)
+msgid "Select this option to display the graph for disk usage."
+msgstr "Zvolte, pokud chcete zobrazit graf vytížení disku."
+
+#: C/multiload.xml:290(title)
+msgid "To Display the Current Usage of a System Resource"
+msgstr "Zobrazení aktuálního využití systémového zdroje"
+
+#: C/multiload.xml:291(para)
+msgid ""
+"To display the current usage of a system resource, position the mouse "
+"pointer over the corresponding graph in the applet. A tooltip displays the "
+"current usage as a percentage."
+msgstr ""
+"Pokud chcete zobrazit aktuální využití nÄ?jakého systémového zdroje, staÄ?í "
+"pÅ?emístit ukazatel myÅ¡i nad pÅ?ísluÅ¡ný graf v appletu. Zobrazí se bublina s "
+"aktuálním využitím v procentech."
+
+#: C/multiload.xml:299(title)
+msgid "To Display Additional System Monitor Information"
+msgstr "Zobrazení dodateÄ?ných informací sledování systému"
+
+#: C/multiload.xml:300(para)
+msgid ""
+"To display additional system monitor information, right-click on the applet, "
+"then choose <guimenuitem>Open System Monitor</guimenuitem> to start the "
+"<application>System Monitor</application> application."
+msgstr ""
+"Pokud chcete zobrazit další informace sledování systému, tak kliknÄ?te na "
+"applet pravým tlaÄ?ítkem, zvolte <guimenuitem>OtevÅ?ít sledování systému</"
+"guimenuitem>, což spustí aplikaci <application>Sledování systému</"
+"application>."
+
+#: C/multiload.xml:305(para)
+msgid ""
+"The <application>System Monitor</application> application enables you to "
+"monitor system processes and usage of system resources. You can use the "
+"<application>System Monitor</application> application to modify the behavior "
+"of your system."
+msgstr ""
+"Aplikaci <application>Sledování systému</application> vám umožÅ?uje sledovat "
+"systémové procesy a využití systémových zdrojů. Také vám umožÅ?uje zmÄ?nit "
+"chování vašeho systému."
+
+#: C/multiload.xml:317(title)
+msgid "Customizing Appearance"
+msgstr "PÅ?izpůsobení vzhledu"
+
+#: C/multiload.xml:319(title) C/multiload.xml:326(phrase)
+msgid "Preferences Dialog"
+msgstr "Okno PÅ?edvolby"
+
+#: C/multiload.xml:333(title)
+msgid "To Change the Width"
+msgstr "ZmÄ?na šíÅ?ky"
+
+#: C/multiload.xml:334(para)
+msgid ""
+"In the right-click menu, go to <guimenuitem>Preferences</guimenuitem>. Under "
+"<guilabel>Options</guilabel>, use the <guilabel>System monitor width</"
+"guilabel> spin box to specify the width of each <application>System Monitor</"
+"application> graph in pixels."
+msgstr ""
+"KliknÄ?te pravým tlaÄ?ítkem a z nabídky zvolte položku <guimenuitem>PÅ?edvolby</"
+"guimenuitem>. V Ä?ásti <guilabel>Volby</guilabel> použijte Ä?íselník "
+"<guilabel>ŠíÅ?ka grafu</guilabel> k zadání šíÅ?ky jednotlivých grafů "
+"<application>Sledování systému</application> v pixelech."
+
+#: C/multiload.xml:337(title)
+msgid "To Update at Regular Intervals"
+msgstr "Aktualizace v pravidelných intervalech"
+
+#: C/multiload.xml:338(para)
+msgid ""
+"In the right-click menu, go to <guimenuitem>Preferences</guimenuitem>. Under "
+"<guilabel>Options</guilabel>, use the <guilabel>System monitor update "
+"interval</guilabel> spin box to specify the interval at which you want to "
+"update the graphs in milliseconds."
+msgstr ""
+"KliknÄ?te pravým tlaÄ?ítkem a z nabídky zvolte položku <guimenuitem>PÅ?edvolby</"
+"guimenuitem>. V Ä?ásti <guilabel>Volby</guilabel> použijte Ä?íselník "
+"<guilabel>Frekvence aktualizace grafu</guilabel> k zadání intervalu, ve "
+"kterém chcete aktualizovat grafy, v milisekundách."
+
+#: C/multiload.xml:343(title)
+msgid "Changing the Colors in a Graph"
+msgstr "ZmÄ?na barev grafů"
+
+#: C/multiload.xml:344(para)
+msgid "To change the colors in a graph, perform the following steps:"
+msgstr "Pokud chcete zmÄ?nit barvu grafu, proveÄ?te následující kroky:"
+
+#: C/multiload.xml:349(para)
+msgid ""
+"Right-click on the applet, then choose <guimenuitem>Preferences</"
+"guimenuitem>."
+msgstr ""
+"KliknÄ?te pravým tlaÄ?ítkem na applet a vyberte <guimenuitem>PÅ?edvolby</"
+"guimenuitem>."
+
+#: C/multiload.xml:354(para)
+msgid ""
+"Select the relevant tab in the <guilabel>Colors</guilabel> area of the "
+"<guilabel>System Monitor Preferences</guilabel> dialog."
+msgstr ""
+"V oknÄ? <guilabel>PÅ?edvolby sledování systému</guilabel> pÅ?ejdÄ?te v Ä?ásti "
+"<guilabel>Barvy</guilabel> na správnou kartu."
+
+#: C/multiload.xml:360(para)
+msgid ""
+"Click on the relevant color selector button in the selected tabbed section."
+msgstr "Na zvolené kartÄ? kliknÄ?te na odpovídající tlaÄ?ítko pro výbÄ?r barvy."
+
+#: C/multiload.xml:365(para)
+msgid ""
+"On the <guilabel>Pick a Color</guilabel> dialog, use the color wheel or spin "
+"boxes to choose the line color for the selected parameter."
+msgstr ""
+"V oknÄ? <guilabel>Vybrat barvu</guilabel> použijte barevný kruh nebo "
+"Ä?íselníky k zadání hodnot barevného modelu pro zvolený parametr."
+
+#: C/multiload.xml:372(para)
+msgid "Click <guibutton>OK</guibutton>."
+msgstr "KliknÄ?te na <guibutton>Budiž</guibutton>."
+
+#: C/multiload.xml:377(para)
+msgid ""
+"The tabbed section for each resource provides color selection buttons that "
+"you can use to change the color of the parameters for each resource."
+msgstr ""
+"Karty jednotlivých systémových zdrojů nabízí tlaÄ?ítka pro výbÄ?r barev, "
+"pomocí kterých můžete zmÄ?nit barvu každého parametru daného zdroje."
+
+#: C/multiload.xml:386(para) C/multiload.xml:432(para)
+#: C/multiload.xml:476(para) C/multiload.xml:520(para)
+#: C/multiload.xml:556(para) C/multiload.xml:588(para)
+msgid ""
+"Select this tab to display the color buttons for the following parameters:"
+msgstr ""
+"Když pÅ?ejdete na tuto kartu, uvidíte tlaÄ?ítka s barvami následujících "
+"parametrů:"
+
+#: C/multiload.xml:396(para) C/multiload.xml:442(para)
+#: C/multiload.xml:486(para) C/multiload.xml:530(para)
+#: C/multiload.xml:566(para) C/multiload.xml:598(para)
+msgid "Parameter"
+msgstr "Parametr"
+
+#: C/multiload.xml:398(para) C/multiload.xml:444(para)
+#: C/multiload.xml:488(para) C/multiload.xml:532(para)
+#: C/multiload.xml:568(para) C/multiload.xml:600(para)
+msgid "Description"
+msgstr "Popis"
+
+#: C/multiload.xml:403(guilabel) C/multiload.xml:449(guilabel)
+msgid "User"
+msgstr "Uživatel"
+
+#: C/multiload.xml:404(para)
+msgid "Processor time used by non-kernel activities"
+msgstr "Procesorový Ä?as využitý pro Ä?innost mimo jádro"
+
+#: C/multiload.xml:407(guilabel)
+msgid "System"
+msgstr "Systém"
+
+#: C/multiload.xml:408(para)
+msgid "Processor time used by kernel activities"
+msgstr "Procesorový Ä?as využitý pro Ä?innost jádra"
+
+#: C/multiload.xml:411(guilabel)
+msgid "Nice"
+msgstr "Nice"
+
+#: C/multiload.xml:412(para)
+msgid "Processor time used by low-priority processes"
+msgstr "Procesorový Ä?as využitý pro procesy s nízkou prioritou"
+
+#: C/multiload.xml:415(guilabel)
+msgid "IOWait"
+msgstr "IOWait"
+
+#: C/multiload.xml:417(para)
+msgid "Processor time used waiting for I/O"
+msgstr "Procesorový Ä?as využitý pro Ä?ekání na operace V/V"
+
+#: C/multiload.xml:421(guilabel)
+msgid "Idle"
+msgstr "NeÄ?innost"
+
+#: C/multiload.xml:422(para)
+msgid "Unused processory capacity"
+msgstr "Nevyužitá kapacita procesoru"
+
+#: C/multiload.xml:450(para)
+msgid "Memory used by non-kernel activities"
+msgstr "PamÄ?Å¥ využitá pro Ä?innost mimo jádro"
+
+#: C/multiload.xml:453(guilabel)
+msgid "Shared"
+msgstr "Sdíleno"
+
+#: C/multiload.xml:454(para)
+msgid "Memory used by more than one application"
+msgstr "PamÄ?Å¥ využitá více než jednou aplikací"
+
+#: C/multiload.xml:457(guilabel)
+msgid "Buffers"
+msgstr "Buffery"
+
+#: C/multiload.xml:458(para)
+msgid "Memory used to temporarily store sent or received data"
+msgstr "PamÄ?Å¥ použitá pro doÄ?asnÄ? uchování odesílaných nebo pÅ?ijímaných dat"
+
+#: C/multiload.xml:461(guilabel)
+msgid "Cached"
+msgstr "Ve vyrovnávací pamÄ?ti"
+
+#: C/multiload.xml:462(para)
+msgid "Memory used to store data for fast access"
+msgstr "PamÄ?Å¥ použitá k uchování dat, ke kterým je zapotÅ?ebí rychlý pÅ?ístup"
+
+#: C/multiload.xml:465(guilabel) C/multiload.xml:543(guilabel)
+msgid "Free"
+msgstr "Volné"
+
+#: C/multiload.xml:466(para)
+msgid "Memory not currently in use"
+msgstr "MomentálnÄ? nevyužitá pamÄ?Å¥"
+
+#: C/multiload.xml:493(guilabel)
+msgid "SLIP"
+msgstr "SLIP"
+
+#: C/multiload.xml:494(para)
+msgid "Serial Line Internet Protocol network connection"
+msgstr "Síťové spojení pÅ?es sériovou linku (Serial Line Internet Protocol)"
+
+#: C/multiload.xml:497(guilabel)
+msgid "PLIP"
+msgstr "PLIP"
+
+#: C/multiload.xml:498(para)
+msgid "Parallel Line Internet Protocol network connection"
+msgstr "Síťové spojení pÅ?es paralelní linku (Parallel Line Internet Protocol)"
+
+#: C/multiload.xml:501(guilabel)
+msgid "Ethernet"
+msgstr "Ethernet"
+
+#: C/multiload.xml:502(para)
+msgid "Ethernet network connection"
+msgstr "Síťové spojení pÅ?es Ethernet"
+
+#: C/multiload.xml:505(guilabel)
+msgid "Other"
+msgstr "Ostatní"
+
+#: C/multiload.xml:506(para)
+msgid "Network connection other than SLIP, PLIP, or Ethernet"
+msgstr "Jiné síťové spojení než pÅ?es SLIP, PLIP nebo Ethernet"
+
+#: C/multiload.xml:509(guilabel) C/multiload.xml:577(guilabel)
+#: C/multiload.xml:613(guilabel)
+msgid "Background"
+msgstr "Pozadí"
+
+#: C/multiload.xml:510(para)
+msgid "No network connection"
+msgstr "Bez síťového spojení"
+
+#: C/multiload.xml:537(guilabel)
+msgid "Used"
+msgstr "Použito"
+
+#: C/multiload.xml:539(para)
+msgid "Swap space being used by the system"
+msgstr "Odkládací prostor, který je využitý systémem"
+
+#: C/multiload.xml:545(para)
+msgid "Swap space that is free to be used"
+msgstr "Odkládací prostor, který je volný k použití"
+
+#: C/multiload.xml:573(guilabel)
+msgid "Average"
+msgstr "PrůmÄ?r"
+
+#: C/multiload.xml:574(para)
+msgid "System Load"
+msgstr "Vytížení systému"
+
+#: C/multiload.xml:578(para)
+msgid "that is, no load"
+msgstr "Bez zátÄ?že"
+
+#: C/multiload.xml:605(guilabel)
+msgid "Read"
+msgstr "Ä?tení"
+
+#: C/multiload.xml:606(para)
+msgid "Disk read rate"
+msgstr "Podíl Ä?tení z disku"
+
+#: C/multiload.xml:609(guilabel)
+msgid "Write"
+msgstr "Zápis"
+
+#: C/multiload.xml:610(para)
+msgid "Disk write rate"
+msgstr "Podíl zápisu na disk"
+
+#: C/multiload.xml:614(para)
+msgid "Idle disk time"
+msgstr "Doba neÄ?innosti disku"
+
+#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
+#: C/multiload.xml:0(None)
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009\n"
+"Lucas Lommer <llommer svn gnome org>, 2009"
+
diff --git a/multiload/docs/cs/figures/multiload-preferences.png b/multiload/docs/cs/figures/multiload-preferences.png
new file mode 100644
index 0000000..ab5f0e4
Binary files /dev/null and b/multiload/docs/cs/figures/multiload-preferences.png differ[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]