[gnome-panel] Updated Czech help translation for clock by Marek Cernockycommit 8a53ef3c21265a4574968b73fd4a193ba4e836a1
Author: Petr Kovar <pknbe volny cz>
Date:   Tue Jul 28 01:05:35 2009 +0200

    Updated Czech help translation for clock by Marek Cernocky

 help/clock/cs/cs.po |  483 +++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------
 1 files changed, 336 insertions(+), 147 deletions(-)
---
diff --git a/help/clock/cs/cs.po b/help/clock/cs/cs.po
index e9784df..a897f5e 100644
--- a/help/clock/cs/cs.po
+++ b/help/clock/cs/cs.po
@@ -2,378 +2,567 @@
 # Copyright (C) 2009 the author(s) of clock help.
 # This file is distributed under the same license as the clock help package.
 # Lucas Lommer <llommer svn gnome org>, 2009.
-#
+# Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: clock help\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-14 12:09+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-16 06:15+0100\n"
-"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe volny cz>\n"
+"Project-Id-Version: gnome-applets gnome-2-28\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-16 14:38+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-17 10:14+0100\n"
+"Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Poedit-Language: Czech\n"
+"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
 
 #: C/legal.xml:3(para) C/clock.xml:3(para)
-msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free DocumentationLicense (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink url=\"ghelp:fdl\" type=\"help\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
-msgstr "Máte právo kopírovat, distribuovat a/nebo upravovat tento dokument v souladu s licencí GNU Free Documentation License (GFDL), verze 1.1 nebo jakékoliv pozdÄ?jší vydané Free Software Foundation bez nemÄ?nných sekcí, textů pÅ?ebalu vpÅ?edu nebo vzadu. Kopii licence GFDL naleznete pod <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">tímto odkazem</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto pÅ?íruÄ?kou."
+msgid ""
+"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
+"the terms of the GNU Free DocumentationLicense (GFDL), Version 1.1 or any "
+"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
+"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
+"of the GFDL at this <ulink url=\"ghelp:fdl\" type=\"help\">link</ulink> or "
+"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr ""
+"Máte právo kopírovat, distribuovat a/nebo upravovat tento dokument v souladu "
+"s licencí GNU Free Documentation License (GFDL), verze 1.1 nebo jakékoliv "
+"pozdÄ?jší vydané Free Software Foundation bez nemÄ?nných sekcí, textů pÅ?ebalu "
+"vpÅ?edu nebo vzadu. Kopii licence GFDL naleznete pod <ulink type=\"help\" url="
+"\"ghelp:fdl\">tímto odkazem</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s "
+"touto pÅ?íruÄ?kou."
 
 #: C/legal.xml:12(para) C/clock.xml:12(para)
-msgid "This manual is part of a collection of GNOME documents distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the document, as described in section 6 of the license."
-msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka je souÄ?ástí kolekce pÅ?íruÄ?ek GNOME, distribuovaných pod licencí GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šíÅ?it oddÄ?lenÄ? od kolekce, musíte pÅ?iložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence."
+msgid ""
+"This manual is part of a collection of GNOME documents distributed under the "
+"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
+"you can do so by adding a copy of the license to the document, as described "
+"in section 6 of the license."
+msgstr ""
+"Tato pÅ?íruÄ?ka je souÄ?ástí kolekce pÅ?íruÄ?ek GNOME, distribuovaných pod "
+"licencí GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šíÅ?it oddÄ?lenÄ? od kolekce, "
+"musíte pÅ?iložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence."
 
 #: C/legal.xml:18(para) C/clock.xml:18(para)
-msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
-msgstr "Mnoho užívaných jmen urÄ?ených k zviditelnÄ?ní produktů nebo služeb jsou ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi skuteÄ?nosti, že se jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s velkým písmenem na zaÄ?átku."
+msgid ""
+"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
+"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
+"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
+"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
+"capital letters."
+msgstr ""
+"Mnoho užívaných jmen urÄ?ených k zviditelnÄ?ní produktů nebo služeb jsou "
+"ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a "
+"Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi skuteÄ?nosti, že se "
+"jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s "
+"velkým písmenem na zaÄ?átku."
 
 #: C/legal.xml:29(para) C/clock.xml:29(para)
-msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
-msgstr "DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N V PODOBÄ? \"JAK JE\" BEZ ZÃ?RUKY V  JAKÃ?KOLIV PODOBÄ?, NEPOSKYTUJÃ? SE ANI ODVOZENÃ? ZÃ?RUKY, ZÃ?RUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZE, JE BEZCHYBNÃ? NEBO ZÃ?RUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL NEBO NEPORUÅ ENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPÅ?ESNOSTI A Å PATNÃ?HO PROVEDENÃ? DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZE, LEŽÃ? NA VÃ?S. POKUD KVÅ®LI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZI, NASTANE PROBLÃ?M, VY (NIKOLIV PÅ®VODNÃ? AUTOR NEBO JAKÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PÅ?EBÃ?RÃ?TE JAKÃ?KOLIV NÃ?KLADY ZA NUTNÃ? Ã?PRAVY, OPRAVY Ä?I SLUŽBY. TOTO PROHLÃ?Å ENÃ?  O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE ZÃ?KLADNÃ? SOUÄ?Ã?ST TÃ?TO LICENCE. BEZ TOHOTO PROHLÃ?Å ENÃ? NENÃ?, PODLE TÃ?TO DOHODY, POVOLENO UŽÃ?VÃ?NÃ? ANI Ã?PRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÃ?LE"
+msgid ""
+"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
+"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
+"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
+"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
+"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
+"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
+"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
+"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
+"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr ""
+"DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N V PODOBÄ? â??JAK JEâ?? BEZ ZÃ?RUKY V JAKÃ?KOLIV PODOBÄ?, "
+"NEPOSKYTUJ� SE ANI ODVOZEN� Z�RUKY, Z�RUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVEN� "
+"VERZE, JE BEZCHYBNÃ? NEBO ZÃ?RUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL NEBO "
+"NEPORUÅ ENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPÅ?ESNOSTI A Å PATNÃ?HO PROVEDENÃ? DOKUMENTU, "
+"NEBO JEHO UPRAVEN� VERZE, LEŽ� NA V�S. POKUD KVŮLI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO "
+"JEHO UPRAVEN� VERZI, NASTANE PROBL�M, VY (NIKOLIV PŮVODN� AUTOR NEBO "
+"JAKÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PÅ?EBÃ?RÃ?TE JAKÃ?KOLIV NÃ?KLADY ZA NUTNÃ? Ã?PRAVY, OPRAVY "
+"Ä?I SLUŽBY. TOTO PROHLÃ?Å ENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE ZÃ?KLADNÃ? SOUÄ?Ã?ST TÃ?TO "
+"LICENCE. BEZ TOHOTO PROHL�ŠEN� NEN�, PODLE T�TO DOHODY, POVOLENO UŽ�V�N� ANI "
+"Ã?PRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÃ?LE"
 
 #: C/legal.xml:45(para) C/clock.xml:45(para)
-msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgid ""
+"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
+"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
+"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
+"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
+"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
+"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
+"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
+"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
+"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
+"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
 msgstr ""
+"ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN "
+"(VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, "
+"KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO "
+"UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN "
+"ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? "
+"Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY "
+"DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO "
+"JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE "
+"K POUŽ�V�N� TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVEN�CH VERZ� DOKUMENTU, I KDYŽ BY "
+"TAKOV�TO STRANA BYLA INFORMOVAN� O MOŽNOSTI TAKOV�HOTO POŠKOZEN�."
 
 #: C/legal.xml:25(para) C/clock.xml:25(para)
-msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
-msgstr "DOKUMENT A JEHO UPRAVENÃ? VERZE JSOU Å Ã?Å?ENY V SOULADU SE ZNÄ?NÃ?M LICENCE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÃ?SLEDUJÃ?CÃ?M USTANOVENÃ?M: <placeholder-1/>"
+msgid ""
+"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
+"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
+"<placeholder-1/>"
+msgstr ""
+"DOKUMENT A JEHO UPRAVENÃ? VERZE JSOU Å Ã?Å?ENY V SOULADU SE ZNÄ?NÃ?M LICENCE GNU "
+"FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÃ?SLEDUJÃ?CÃ?M USTANOVENÃ?M: <placeholder-1/>"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/clock.xml:171(None)
-msgid "@@image: 'figures/clock_applet.png'; md5=2a84bd039efeba783468a1e8f0df950c"
-msgstr "@@image: 'figures/clock_applet.png'; md5=2a84bd039efeba783468a1e8f0df950c"
+#: C/clock.xml:195(None)
+msgid ""
+"@@image: 'figures/clock_applet.png'; md5=2a84bd039efeba783468a1e8f0df950c"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/clock_applet.png'; md5=2a84bd039efeba783468a1e8f0df950c"
 
 #: C/clock.xml:23(title)
 msgid "Clock Manual"
 msgstr "PÅ?íruÄ?ka appletu hodin"
 
 #: C/clock.xml:25(year)
+msgid "2009"
+msgstr "2009"
+
+#: C/clock.xml:26(holder) C/clock.xml:106(para)
+msgid "Paul Cutler"
+msgstr "Paul Cutler"
+
+#: C/clock.xml:29(year)
 msgid "2002"
 msgstr "2002"
 
-#: C/clock.xml:26(year)
+#: C/clock.xml:30(year)
 msgid "2003"
 msgstr "2003"
 
-#: C/clock.xml:27(year)
+#: C/clock.xml:31(year)
 msgid "2004"
 msgstr "2004"
 
-#: C/clock.xml:28(holder) C/clock.xml:90(para) C/clock.xml:98(para) C/clock.xml:106(para) C/clock.xml:114(para) C/clock.xml:122(para) C/clock.xml:130(para)
+#: C/clock.xml:32(holder) C/clock.xml:114(para) C/clock.xml:122(para)
+#: C/clock.xml:130(para) C/clock.xml:138(para) C/clock.xml:146(para)
+#: C/clock.xml:154(para)
 msgid "Sun Microsystems"
 msgstr "Sun Microsystems"
 
-#: C/clock.xml:31(year)
+#: C/clock.xml:35(year)
 msgid "2000"
 msgstr "2000"
 
-#: C/clock.xml:32(holder)
+#: C/clock.xml:36(holder)
 msgid "Dan Mueth"
 msgstr "Dan Mueth"
 
-#: C/clock.xml:46(publishername) C/clock.xml:59(orgname) C/clock.xml:67(orgname) C/clock.xml:91(para) C/clock.xml:99(para) C/clock.xml:107(para) C/clock.xml:115(para) C/clock.xml:123(para) C/clock.xml:131(para) C/clock.xml:140(para)
+#: C/clock.xml:50(publishername) C/clock.xml:63(orgname)
+#: C/clock.xml:71(orgname) C/clock.xml:79(orgname) C/clock.xml:107(para)
+#: C/clock.xml:115(para) C/clock.xml:123(para) C/clock.xml:131(para)
+#: C/clock.xml:139(para) C/clock.xml:147(para) C/clock.xml:155(para)
+#: C/clock.xml:164(para)
 msgid "GNOME Documentation Project"
 msgstr "DokumentaÄ?ní projekt GNOME"
 
-#: C/clock.xml:56(firstname)
+#: C/clock.xml:60(firstname)
+msgid "Paul"
+msgstr "Paul"
+
+#: C/clock.xml:61(surname)
+msgid "Cutler"
+msgstr "Cutler"
+
+#: C/clock.xml:64(email)
+msgid "pcutler gnome org"
+msgstr "pcutler gnome org"
+
+#: C/clock.xml:68(firstname)
 msgid "Sun"
 msgstr "Sun"
 
-#: C/clock.xml:57(surname)
+#: C/clock.xml:69(surname)
 msgid "Microsystems"
 msgstr "Microsystems"
 
-#: C/clock.xml:64(firstname)
+#: C/clock.xml:76(firstname)
 msgid "Dan"
 msgstr "Dan"
 
-#: C/clock.xml:65(surname)
+#: C/clock.xml:77(surname)
 msgid "Mueth"
 msgstr "Mueth"
 
-#: C/clock.xml:68(email)
+#: C/clock.xml:80(email)
 msgid "d-mueth uchicago edu"
 msgstr "d-mueth uchicago edu"
 
-#: C/clock.xml:87(revnumber)
+#: C/clock.xml:103(revnumber)
+msgid "Clock Applet Manual V2.6"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.6 k appletu hodin"
+
+#: C/clock.xml:104(date)
+msgid "June 2009"
+msgstr "Ä?erven 2009"
+
+#: C/clock.xml:111(revnumber)
 msgid "Clock Applet Manual V2.5"
-msgstr "PÅ?íruÄ?ka appletu hodin verze 2.5"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.5 k appletu hodin"
 
-#: C/clock.xml:88(date)
+#: C/clock.xml:112(date)
 msgid "February 2004"
 msgstr "únor 2004"
 
-#: C/clock.xml:95(revnumber)
+#: C/clock.xml:119(revnumber)
 msgid "Clock Applet Manual V2.4"
-msgstr "PÅ?íruÄ?ka appletu hodin verze 2.4"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.4 k appletu hodin"
 
-#: C/clock.xml:96(date)
+#: C/clock.xml:120(date)
 msgid "September 2003"
 msgstr "záÅ?í 2003"
 
-#: C/clock.xml:103(revnumber)
+#: C/clock.xml:127(revnumber)
 msgid "Clock Applet Manual V2.3"
-msgstr "PÅ?íruÄ?ka appletu hodin verze 2.3"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.3 k appletu hodin"
 
-#: C/clock.xml:104(date)
+#: C/clock.xml:128(date)
 msgid "January 2003"
 msgstr "leden 2003"
 
-#: C/clock.xml:111(revnumber)
+#: C/clock.xml:135(revnumber)
 msgid "Clock Applet Manual V2.2"
-msgstr "PÅ?íruÄ?ka appletu hodin verze 2.2"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.2 k appletu hodin"
 
-#: C/clock.xml:112(date)
+#: C/clock.xml:136(date)
 msgid "August 2002"
 msgstr "srpen 2002"
 
-#: C/clock.xml:119(revnumber)
+#: C/clock.xml:143(revnumber)
 msgid "Clock Applet Manual V2.1"
-msgstr "PÅ?íruÄ?ka appletu hodin verze 2.1"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.1 k appletu hodin"
 
-#: C/clock.xml:120(date)
+#: C/clock.xml:144(date)
 msgid "June 2002"
 msgstr "Ä?erven 2002"
 
-#: C/clock.xml:127(revnumber)
+#: C/clock.xml:151(revnumber)
 msgid "Clock Applet Manual V2.0"
-msgstr "PÅ?íruÄ?ka appletu hodin verze 2.0"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.0 k appletu hodin"
 
-#: C/clock.xml:128(date)
+#: C/clock.xml:152(date)
 msgid "March 2002"
 msgstr "bÅ?ezen 2002"
 
-#: C/clock.xml:135(revnumber)
+#: C/clock.xml:159(revnumber)
 msgid "Clock Applet Manual"
 msgstr "PÅ?íruÄ?ka appletu hodin"
 
-#: C/clock.xml:136(date)
+#: C/clock.xml:160(date)
 msgid "April 2000"
 msgstr "duben 2000"
 
-#: C/clock.xml:138(para)
+#: C/clock.xml:162(para)
 msgid "Dan Mueth <email>d-mueth uchicago edu</email>"
 msgstr "Dan Mueth <email>d-mueth uchicago edu</email>"
 
-#: C/clock.xml:144(releaseinfo)
+#: C/clock.xml:168(releaseinfo)
 msgid "This manual describes version 2.5.3.1 of the Clock applet."
 msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka popisuje applet hodin ve verzi 2.5.3.1"
 
-#: C/clock.xml:147(title)
+#: C/clock.xml:171(title)
 msgid "Feedback"
 msgstr "Ohlasy"
 
-#: C/clock.xml:148(para)
-msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the Clock applet or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
-msgstr "Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepÅ¡ení vztahující se k appletu Hodiny nebo této pÅ?íruÄ?ce, postupujte dle instrukcí na stránce <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Stránka s ohlasy na GNOME</ulink>."
+#: C/clock.xml:172(para)
+msgid ""
+"To report a bug or make a suggestion regarding the Clock applet or this "
+"manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" "
+"type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
+msgstr ""
+"Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepšení vztahující se k appletu "
+"Hodiny nebo této pÅ?íruÄ?ce, postupujte dle instrukcí na stránce <ulink url="
+"\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Stránka s ohlasy na GNOME</ulink>."
 
-#: C/clock.xml:152(para)
-msgid "The Clock displays the time and date in a panel."
-msgstr "Applet hodin zobrazuje na panelu datum a Ä?as."
+#. ==== End of Figure =======================================
+#: C/clock.xml:176(para) C/clock.xml:204(para)
+msgid ""
+"The <application>Clock</application> applet displays the date and time, and "
+"when clicked, displays a calendar. The <application>Clock</application> can "
+"be customized to show seconds or a 12 or 24 hour clock."
+msgstr ""
+"Applet <application>Hodiny</application> zobrazuje datum a Ä?as, a když na nÄ?j "
+"kliknete, tak zobrazí kalendáÅ?. Applet si můžete pÅ?izpůsobit, aby zobrazoval "
+"sekundy a 12hodinové nebo 24hodinové hodiny."
 
-#: C/clock.xml:156(primary)
+#: C/clock.xml:180(primary)
 msgid "Clock"
 msgstr "Hodiny"
 
-#: C/clock.xml:163(title)
+#: C/clock.xml:187(title)
 msgid "Introduction"
 msgstr "Ã?vod"
 
-#: C/clock.xml:167(title)
+#: C/clock.xml:191(title)
 msgid "Clock Applet"
 msgstr "Applet hodin"
 
-#: C/clock.xml:174(phrase)
+#: C/clock.xml:198(phrase)
 msgid "Shows Clock applet."
 msgstr "Zobrazuje applet hodin"
 
-#. ==== End of Figure =======================================
-#: C/clock.xml:180(para)
-msgid "The <application>Clock</application> applet displays the time and the date in a panel."
-msgstr "Applet <application>Hodin</application> zobrazuje na panelu datum a Ä?as."
-
-#: C/clock.xml:185(title)
+#: C/clock.xml:211(title)
 msgid "To Add Clock to a Panel"
 msgstr "PÅ?idání appletu hodin na panel"
 
-#: C/clock.xml:186(para)
+#: C/clock.xml:212(para)
 msgid "Perform the following steps:"
 msgstr "ProveÄ?te následující kroky:"
 
-#: C/clock.xml:189(para)
+#: C/clock.xml:215(para)
 msgid "Right-click on the panel."
 msgstr "KlepnÄ?te pravým tlaÄ?ítkem na panel."
 
-#: C/clock.xml:194(para)
+#: C/clock.xml:220(para)
 msgid "Choose <guimenuitem>Add to Panel</guimenuitem>."
 msgstr "Zvolte <guimenuitem>PÅ?idat na panel</guimenuitem>."
 
-#: C/clock.xml:199(para)
-msgid "Scroll down the list of items in the <guilabel>Add to Panel</guilabel> dialog, then select <guilabel>Clock</guilabel>."
-msgstr "PosuÅ?te se seznamem položek v oknÄ? <guilabel>PÅ?idat na panel</guilabel> a zvolte <guilabel>Hodiny</guilabel>."
+#: C/clock.xml:225(para)
+msgid ""
+"Scroll down the list of items in the <guilabel>Add to Panel</guilabel> "
+"dialog, then select <guilabel>Clock</guilabel>."
+msgstr ""
+"PosuÅ?te se seznamem položek v oknÄ? <guilabel>PÅ?idat na panel</guilabel> a "
+"zvolte <guilabel>Hodiny</guilabel>."
 
-#: C/clock.xml:204(para)
+#: C/clock.xml:230(para)
 msgid "Click <guibutton>Add</guibutton>."
 msgstr "KlepnÄ?te na tlaÄ?ítko <guibutton>PÅ?idat</guibutton>."
 
-#: C/clock.xml:214(title)
+#: C/clock.xml:240(title)
 msgid "Usage"
 msgstr "Použití"
 
-#: C/clock.xml:217(title)
+#: C/clock.xml:243(title)
 msgid "To Show the Calendar"
 msgstr "Zobrazení kalendáÅ?e"
 
-#: C/clock.xml:218(para)
-msgid "Click on the applet to open a small calendar showing the current month. To close the calendar, click again on the part of the applet that is in the panel."
-msgstr "Klepnutím na applet otevÅ?ete malý kalendáÅ? zobrazující aktuální mÄ?síc. Pokud kalendáÅ? chcete zavÅ?ít, klepnÄ?te na tu Ä?ást appletu, která je v panelu, jeÅ¡tÄ? jednou."
+#: C/clock.xml:244(para)
+msgid ""
+"Click on the applet to open a small calendar showing the current month. To "
+"close the calendar, click again on the part of the applet that is in the "
+"panel."
+msgstr ""
+"Klepnutím na applet otevÅ?ete malý kalendáÅ? zobrazující aktuální mÄ?síc. Pokud "
+"kalendáÅ? chcete zavÅ?ít, klepnÄ?te na tu Ä?ást appletu, která je v panelu, "
+"jeÅ¡tÄ? jednou."
 
-#: C/clock.xml:220(para)
-msgid "You can change the month shown in the calendar by clicking the arrows to each side of the month and year text."
-msgstr "MÄ?síc a rok, který applet zobrazuje, lze nastavit pomocí malých Å¡ipek po stranách nápisů zobrazující tento údaj."
+#: C/clock.xml:246(para)
+msgid ""
+"You can change the month shown in the calendar by clicking the arrows to "
+"each side of the month and year text."
+msgstr ""
+"MÄ?síc a rok, který applet zobrazuje, lze nastavit pomocí malých Å¡ipek po "
+"stranách nápisů zobrazující tento údaj."
 
-#: C/clock.xml:222(para)
-msgid "Double-click a day in the calendar to launch the <application>Evolution</application> groupware application."
-msgstr "Poklepáním na den v kalendáÅ?i spustíte groupwarovou aplikaci <application>Evolution</application>."
+#: C/clock.xml:248(para)
+msgid ""
+"Double-click a day in the calendar to launch the <application>Evolution</"
+"application> groupware application."
+msgstr ""
+"Poklepáním na den v kalendáÅ?i spustíte groupwarovou aplikaci "
+"<application>Evolution</application>."
 
-#: C/clock.xml:226(title)
+#: C/clock.xml:252(title)
 msgid "To Insert the Date or Time Into an Application"
 msgstr "Vložení data nebo Ä?asu do aplikace"
 
-#: C/clock.xml:227(para)
-msgid "The <application>Clock</application> applet takes the time from the system clock."
-msgstr "Applet <application>Hodin</application> pÅ?ebírá Ä?as ze systémových hodin."
+#: C/clock.xml:253(para)
+msgid ""
+"The <application>Clock</application> applet takes the time from the system "
+"clock."
+msgstr ""
+"Applet <application>Hodin</application> pÅ?ebírá Ä?as ze systémových hodin."
 
-#: C/clock.xml:229(para)
-msgid "To insert the date or time from the <application>Clock</application> applet into an application, perform the following steps:"
-msgstr "Pokud chcete z appletu <application>Hodin</application> vložit Ä?as do nÄ?jaké aplikace, proveÄ?te následující kroky:"
+#: C/clock.xml:255(para)
+msgid ""
+"To insert the date or time from the <application>Clock</application> applet "
+"into an application, perform the following steps:"
+msgstr ""
+"Pokud chcete z appletu <application>Hodin</application> vložit Ä?as do nÄ?jaké "
+"aplikace, proveÄ?te následující kroky:"
 
-#: C/clock.xml:233(para)
+#: C/clock.xml:259(para)
 msgid "Right-click on the <application>Clock</application> applet."
 msgstr "KlepnÄ?te pravým tlaÄ?ítkem na applet <application>Hodin</application>."
 
-#: C/clock.xml:237(para)
+#: C/clock.xml:263(para)
 msgid "Choose one of the following menu items from the applet popup menu:"
 msgstr "Z kontextové nabídky vyberte jednu z tÄ?chto položek:"
 
-#: C/clock.xml:243(guimenuitem)
+#: C/clock.xml:269(guimenuitem)
 msgid "Copy Time"
 msgstr "Kopírovat Ä?as"
 
-#: C/clock.xml:248(guimenuitem)
+#: C/clock.xml:274(guimenuitem)
 msgid "Copy Date"
 msgstr "Kopírovat datum"
 
-#: C/clock.xml:254(para)
-msgid "Point to the location in your application where you want to insert the item."
+#: C/clock.xml:280(para)
+msgid ""
+"Point to the location in your application where you want to insert the item."
 msgstr "PÅ?ejdÄ?te na místo v aplikaci, kam chcete vybraný údaj vložit."
 
-#: C/clock.xml:259(para)
-msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Paste</guimenuitem></menuchoice> or middle-click to insert the item."
-msgstr "Zvolte <menuchoice><guimenu>Upravit</guimenu><guimenuitem>Vložit</guimenuitem></menuchoice> nebo klepnÄ?te na místo prostÅ?edním tlaÄ?ítkem."
+#: C/clock.xml:285(para)
+msgid ""
+"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Paste</guimenuitem></"
+"menuchoice> or middle-click to insert the item."
+msgstr ""
+"Zvolte <menuchoice><guimenu>Upravit</guimenu><guimenuitem>Vložit</"
+"guimenuitem></menuchoice> nebo klepnÄ?te na místo prostÅ?edním tlaÄ?ítkem."
 
-#: C/clock.xml:267(title)
+#: C/clock.xml:293(title)
 msgid "To Adjust the System Date or Time"
 msgstr "Ã?prava systémového data a Ä?asu"
 
-#: C/clock.xml:268(para)
-msgid "To adjust the system date or time that the <application>Clock</application> applet displays, perform the following steps:"
-msgstr "Pokud chcete upravit datum nebo Ä?as systému, který zobrazuje applet <application>Hodin</application>, proveÄ?te následující kroky:"
+#: C/clock.xml:294(para)
+msgid ""
+"To adjust the system date or time that the <application>Clock</application> "
+"applet displays, perform the following steps:"
+msgstr ""
+"Pokud chcete upravit datum nebo Ä?as systému, který zobrazuje applet "
+"<application>Hodin</application>, proveÄ?te následující kroky:"
 
-#: C/clock.xml:271(para)
-msgid "Right-click on the applet, then choose <guimenuitem>Adjust Date &amp; Time</guimenuitem>."
-msgstr "KlepnÄ?te na applet pravým tlaÄ?ítkem a zvolte <guimenuitem>Upravit datum a Ä?as</guimenuitem>."
+#: C/clock.xml:297(para)
+msgid ""
+"Right-click on the applet, then choose <guimenuitem>Adjust Date &amp; Time</"
+"guimenuitem>."
+msgstr ""
+"KlepnÄ?te na applet pravým tlaÄ?ítkem a zvolte <guimenuitem>Upravit datum a "
+"Ä?as</guimenuitem>."
 
-#: C/clock.xml:275(para)
-msgid "Type the <literal>root</literal> password, then click <guibutton>OK</guibutton>."
-msgstr "Zadejte heslo uživatele <literal>root</literal> a klepnÄ?te na <guibutton>Budiž</guibutton>."
+#: C/clock.xml:301(para)
+msgid ""
+"Type the <literal>root</literal> password, then click <guibutton>OK</"
+"guibutton>."
+msgstr ""
+"Zadejte heslo uživatele <literal>root</literal> a klepnÄ?te na "
+"<guibutton>Budiž</guibutton>."
 
-#: C/clock.xml:279(para)
-msgid "The <application>Clock</application> applet starts the system tool that sets the system date and time. Use the tool to adjust the date and time."
-msgstr "Applet <application>Hodin</application> spustí systémový nastroj pro nastavení data a Ä?asu. Ten použijte k úpravÄ? v datu nebo aktuálním Ä?ase."
+#: C/clock.xml:305(para)
+msgid ""
+"The <application>Clock</application> applet starts the system tool that sets "
+"the system date and time. Use the tool to adjust the date and time."
+msgstr ""
+"Applet <application>Hodin</application> spustí systémový nastroj pro "
+"nastavení data a Ä?asu. Ten použijte k úpravÄ? v datu nebo aktuálním Ä?ase."
 
-#: C/clock.xml:290(title)
+#: C/clock.xml:316(title)
 msgid "Preferences"
 msgstr "Nastavení"
 
-#: C/clock.xml:291(para)
-msgid "To configure <application>Clock</application>, right-click on the applet, then choose <guimenuitem>Preferences</guimenuitem>."
-msgstr "Pokud chcete zmÄ?nit vlastnosti <application>Hodin</application>, klepnÄ?te na applet pravým tlaÄ?ítkem a vyberte položku <guimenuitem>Preferences</guimenuitem>."
+#: C/clock.xml:317(para)
+msgid ""
+"To configure <application>Clock</application>, right-click on the applet, "
+"then choose <guimenuitem>Preferences</guimenuitem>."
+msgstr ""
+"Pokud chcete zmÄ?nit vlastnosti <application>Hodin</application>, klepnÄ?te na "
+"applet pravým tlaÄ?ítkem a vyberte položku <guimenuitem>Preferences</"
+"guimenuitem>."
 
-#: C/clock.xml:297(guilabel)
+#: C/clock.xml:323(guilabel)
 msgid "Clock type"
 msgstr "Typ hodin"
 
-#: C/clock.xml:299(para)
+#: C/clock.xml:325(para)
 msgid "Select one of the following options:"
 msgstr "Zvolte jednu z následujících možností:"
 
-#: C/clock.xml:302(guilabel)
+#: C/clock.xml:328(guilabel)
 msgid "12 hour"
 msgstr "12hodinový formát"
 
-#: C/clock.xml:303(para)
+#: C/clock.xml:329(para)
 msgid "Display the time in the a.m./p.m. format."
 msgstr "Zobrazuje Ä?as ve dvanáctihodinovém formátu s AM a PM"
 
-#: C/clock.xml:304(para)
-msgid "This option is not shown if your session language does not use the 12 hour clock."
-msgstr "Tato volba není zobrazena, pokud zvolený jazyk sezení dvanáctihodinový formát nepoužívá."
+#: C/clock.xml:330(para)
+msgid ""
+"This option is not shown if your session language does not use the 12 hour "
+"clock."
+msgstr ""
+"Tato volba není zobrazena, pokud zvolený jazyk sezení dvanáctihodinový "
+"formát nepoužívá."
 
-#: C/clock.xml:307(guilabel)
+#: C/clock.xml:333(guilabel)
 msgid "24 hour"
 msgstr "24hodinový formát"
 
-#: C/clock.xml:308(para)
+#: C/clock.xml:334(para)
 msgid "Display the time in the 00.00 to 24.00 format."
 msgstr "Zobrazuje Ä?as ve formátu od 00:00 do 24:00."
 
-#: C/clock.xml:311(guilabel)
+#: C/clock.xml:337(guilabel)
 msgid "UNIX time"
 msgstr "Unixový Ä?as"
 
-#: C/clock.xml:312(para)
-msgid "Display the time in seconds elapsed since January 1, 1970. Developers are the primary users of UNIX time."
-msgstr "Zobrazuje poÄ?et vteÅ?in, které ubÄ?hly od 1. ledna 1970. To využijí pÅ?edevším vývojáÅ?i."
+#: C/clock.xml:338(para)
+msgid ""
+"Display the time in seconds elapsed since January 1, 1970. Developers are "
+"the primary users of UNIX time."
+msgstr ""
+"Zobrazuje poÄ?et vteÅ?in, které ubÄ?hly od 1. ledna 1970. To využijí pÅ?edevším "
+"vývojáÅ?i."
 
-#: C/clock.xml:315(guilabel)
+#: C/clock.xml:341(guilabel)
 msgid "Internet time"
 msgstr "Internetový Ä?as"
 
-#: C/clock.xml:316(para)
-#, fuzzy
-msgid "Display Internet time in the applet. Internet time is the same all over the world, which enables Internet users to synchronize to a common time. The day is divided into 1000 parts called \".beats\"."
-msgstr "Applet bude zobrazovat Internetový Ä?as, tedy Ä?as, který je stejný vÅ¡ude na svÄ?tÄ? a umožÅ?uje uživatelům Internetu synchronizaci k obecného Ä?asu. Den je rozdÄ?len na 1000 stejnÄ? dlouhých úseků zvaných \"beaty\"."
+#: C/clock.xml:342(para)
+msgid ""
+"Display Internet time in the applet. Internet time is the same all over the "
+"world, which enables Internet users to synchronize to a common time. The day "
+"is divided into 1000 parts called \".beats\"."
+msgstr ""
+"Applet bude zobrazovat Internetový Ä?as, tedy Ä?as, který je stejný vÅ¡ude na "
+"svÄ?tÄ? a umožÅ?uje uživatelům Internetu synchronizaci k obecného Ä?asu. Den je "
+"rozdÄ?len na 1000 stejnÄ? dlouhých úseků nazývaných â??tikyâ?? (beats)."
 
-#: C/clock.xml:322(guilabel)
+#: C/clock.xml:348(guilabel)
 msgid "Show seconds"
 msgstr "Zobrazit sekundy"
 
-#: C/clock.xml:324(para)
+#: C/clock.xml:350(para)
 msgid "Select this option to display seconds in the applet."
 msgstr "Zaškrtnutím této volby zobrazíte v appletu sekundy."
 
-#: C/clock.xml:328(guilabel)
+#: C/clock.xml:354(guilabel)
 msgid "Show date"
 msgstr "Zobrazit datum"
 
-#: C/clock.xml:330(para)
+#: C/clock.xml:356(para)
 msgid "Select this option to display the date in the applet."
 msgstr "Zaškrtnutím této volby zobrazíte v appletu datum."
 
-#: C/clock.xml:334(guilabel)
+#: C/clock.xml:360(guilabel)
 msgid "Use UTC"
 msgstr "Používat UTC"
 
-#: C/clock.xml:336(para)
-msgid "Select this option to display Universal Coordinated Time, also known as Greenwich Mean Time, in the applet."
-msgstr "ZaÅ¡krtnutím této volby zobrazíte v appletu Ä?as UTC, Universal Coordinated Time, také známý jako Ä?as GMT, Greenwich Mean Time."
+#: C/clock.xml:362(para)
+msgid ""
+"Select this option to display Universal Coordinated Time, also known as "
+"Greenwich Mean Time, in the applet."
+msgstr ""
+"ZaÅ¡krtnutím této volby zobrazíte v appletu Ä?as UTC, Universal Coordinated "
+"Time, také známý jako Ä?as GMT, Greenwich Mean Time."
 
 #. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
 #: C/clock.xml:0(None)
 msgid "translator-credits"
-msgstr "Lucas Lommer <llommer svn gnome org>, 2009."
+msgstr "Lucas Lommer <llommer svn gnome org>, 2009"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]