[network-manager-applet/NETWORKMANAGER_APPLET_0_7] Updated Telugu Translationscommit 728f19ee1dd3625cf90484c0db750f2028a1e9ac
Author: krishnababu k <kkrothap redhat ocm>
Date:  Mon Jul 20 18:39:21 2009 +0530

  Updated Telugu Translations

 po/te.po | 2103 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 2103 insertions(+), 0 deletions(-)
---
diff --git a/po/te.po b/po/te.po
new file mode 100644
index 0000000..190c080
--- /dev/null
+++ b/po/te.po
@@ -0,0 +1,2103 @@
+# translation of network-manager-applet.po.master.te.po to Telugu
+# Telugu translation of network-manager-applet.
+# Copyright (C) 2009 network-manager-applet's COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the network-manager-applet package.
+#
+# Krishna Babu K <kkrothap redhat com>, 2009.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: network-manager-applet.po.master.te\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=NetworkManager&component=nm-applet\n";
+"POT-Creation-Date: 2009-07-14 20:01+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-20 17:36+0530\n"
+"Last-Translator: Krishna Babu K <kkrothap redhat com>\n"
+"Language-Team: Telugu <en li org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n\n"
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+
+#: ../nm-applet.desktop.in.h:1
+msgid "Control your network connections"
+msgstr "మ� న���వర��� �న�స�ధానమ�లన� నియ�త�రి���డి"
+
+#: ../nm-applet.desktop.in.h:2
+msgid "Network Manager"
+msgstr "న���వర��� నిర�వాహి�"
+
+#: ../nm-connection-editor.desktop.in.h:1
+msgid "Manage and change your network connection settings"
+msgstr "మ� న���వర��� �న�స�ధానమ� �మర�ప�లన� నిర�వహి���డి మరియ� మార���డి"
+
+#: ../nm-connection-editor.desktop.in.h:2
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.glade.h:7
+msgid "Network Connections"
+msgstr "న���వర��� �న�స�ధానమ�ల�"
+
+#: ../src/applet-device-cdma.c:150 ../src/connection-editor/page-mobile.c:679
+msgid "CDMA"
+msgstr "CDMA"
+
+#: ../src/applet-device-cdma.c:213
+msgid "New Mobile Broadband (CDMA) connection..."
+msgstr "à°?à±?à°¤à±?à°¤ à°®à±?à°¬à±?à°²à±? à°¬à±?రాడà±?â??బాà°?à°¡à±? (CDMA) à°?à°¨à±?à°¸à°?ధానమà±?..."
+
+#: ../src/applet-device-cdma.c:258 ../src/applet-device-gsm.c:260
+msgid "Disconnect"
+msgstr "�నన�స�ధాని���మ�"
+
+#: ../src/applet-device-cdma.c:297 ../src/applet-device-gsm.c:299
+#, c-format
+msgid "Mobile Broadband (%s)"
+msgstr "à°®à±?à°¬à±?à°²à±? à°¬à±?రాడà±?â??బాà°?à°¡à±? (%s)"
+
+#: ../src/applet-device-cdma.c:299 ../src/applet-device-gsm.c:301
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:378
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.glade.h:6
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1656
+msgid "Mobile Broadband"
+msgstr "à°®à±?à°¬à±?à°²à±? à°¬à±?రాడà±?â??బాà°?à°¡à±?"
+
+#: ../src/applet-device-cdma.c:352 ../src/applet-device-gsm.c:354
+#: ../src/applet-device-wired.c:263
+#, c-format
+msgid "You are now connected to '%s'."
+msgstr "మ�ర� '%s'�� �న�స�ధాని��బడినార�."
+
+#: ../src/applet-device-cdma.c:356 ../src/applet-device-gsm.c:358
+#: ../src/applet-device-wired.c:267 ../src/applet-device-wifi.c:1186
+msgid "Connection Established"
+msgstr "�న�స�ధానమ� య�ర�పర�బడి�ది"
+
+#: ../src/applet-device-cdma.c:357
+msgid "You are now connected to the CDMA network."
+msgstr "మ�ర� CDMA న���వర���న�� �న�స�ధాని��బడినార�."
+
+#: ../src/applet-device-cdma.c:383 ../src/applet-device-gsm.c:385
+#, c-format
+msgid "Preparing mobile broadband connection '%s'..."
+msgstr "à°®à±?à°¬à±?à°²à±? à°¬à±?రాడà±?â??బాà°?à°¡à±? à°?à°¨à±?à°¸à°?ధానమà±? '%s' à°ªà±?à°°à°¿à°ªà±?à°°à±? à°?à±?యబడà±?à°¤à±?à°?ది..."
+
+#: ../src/applet-device-cdma.c:386 ../src/applet-device-gsm.c:388
+#, c-format
+msgid "Configuring mobile broadband connection '%s'..."
+msgstr "à°®à±?à°¬à±?à°²à±? à°¬à±?రాడà±?â??బాà°?à°¡à±? à°?à°¨à±?à°¸à°?ధానమà±? '%s' à°?à°?à±?à°¤à±?à°?à°°à°¿à°?à°?బడà±?à°¤à±?à°?ది..."
+
+#: ../src/applet-device-cdma.c:389 ../src/applet-device-gsm.c:391
+#, c-format
+msgid "User authentication required for mobile broadband connection '%s'..."
+msgstr "à°®à±?à°¬à±?à°²à±? à°¬à±?రాడà±?â??బాà°?à°¡à±? à°?à°¨à±?à°¸à°?ధానమà±? '%s' à°?à±?à°°à°?à±? వినియà±?à°?దారి à°¦à±?à°µà±?à°?రణమà±? à°?వసరమà±?à°?ది..."
+
+#: ../src/applet-device-cdma.c:392 ../src/applet-device-gsm.c:394
+#: ../src/applet.c:1908
+#, c-format
+msgid "Requesting a network address for '%s'..."
+msgstr "'%s' ��ర�� న���వర��� �ిర�నామాన� �భ�యర�ధిస�త��ది..."
+
+#: ../src/applet-device-cdma.c:396 ../src/applet-device-gsm.c:398
+#, c-format
+msgid "Mobile broadband connection '%s' active"
+msgstr "à°®à±?à°¬à±?à°²à±? à°¬à±?రాడà±?â??బాà°?à°¡à±? à°?à°¨à±?à°¸à°?ధానమà±? '%s' à°?à±?రియాశà±?లమà±?"
+
+#: ../src/applet-device-cdma.c:512 ../src/applet-device-gsm.c:596
+msgid "Mobile broadband network password"
+msgstr "à°®à±?à°¬à±?à°²à±? à°¬à±?రాడà±?â??బాà°?à°¡à±? à°¨à±?à°?à±?వరà±?à°?à±? à°¸à°?à°?à±?తపదమà±?"
+
+#: ../src/applet-device-cdma.c:521 ../src/applet-device-gsm.c:605
+#, c-format
+msgid "A password is required to connect to '%s'."
+msgstr "'%s'�� �న�స�ధానమ����� వ�� స���తపదమ� �వసరమ��ది."
+
+#: ../src/applet-device-cdma.c:539 ../src/applet-device-gsm.c:623
+msgid "Password:"
+msgstr "స���తపదమ�:"
+
+#: ../src/applet-device-gsm.c:152 ../src/connection-editor/page-mobile.c:682
+msgid "GSM"
+msgstr "GSM"
+
+#: ../src/applet-device-gsm.c:215
+msgid "New Mobile Broadband (GSM) connection..."
+msgstr "à°?à±?à°¤à±?à°¤ à°®à±?à°¬à±?à°²à±? à°¬à±?రాడà±?â??బాà°?à°¡à±? (GSM) à°?à°¨à±?à°¸à°?ధానమà±?..."
+
+#: ../src/applet-device-gsm.c:359
+msgid "You are now connected to the GSM network."
+msgstr "మ�ర� యిప�పడ� GSM న���వర���న�� �న�స�ధాని��బడినార�."
+
+#: ../src/applet-device-gsm.c:536
+msgid "PIN code required"
+msgstr "PIN ��డ� �వసరమ��ది"
+
+#: ../src/applet-device-gsm.c:538
+msgid "PUK code required"
+msgstr "PUK ��డ� �వసరమ��ది"
+
+#: ../src/applet-device-gsm.c:547
+msgid "PIN code is needed for the mobile broadband device"
+msgstr "à°®à±?à°¬à±?à°²à±? à°¬à±?రాడà±?â??బాà°?à°¡à±? పరిà°?à°°à°®à±? à°?à±?à°°à°?à±? PIN à°?à±?à°¡à±? à°?వసరమà±?à°?ది"
+
+#: ../src/applet-device-gsm.c:549
+msgid "PUK code is needed for the mobile broadband device"
+msgstr "à°®à±?à°¬à±?à°²à±? à°¬à±?రాడà±?â??బాà°?à°¡à±? పరిà°?à°°à°®à±? à°?à±?à°°à°?à±? PUK à°?à±?à°¡à±? à°?వసరమà±?à°?ది"
+
+#: ../src/applet-device-wired.c:63
+msgid "Auto Ethernet"
+msgstr "à°¸à±?వయà°?à°?ాలà°? à°?థరà±?â??à°¨à±?à°?à±?"
+
+#: ../src/applet-device-wired.c:199
+#, c-format
+msgid "Wired Networks (%s)"
+msgstr "à°µà±?à°°à±?â??à°¤à±? à°¨à±?à°?à±?వరà±?à°?à±?à°¸à±? (%s)"
+
+#: ../src/applet-device-wired.c:201
+#, c-format
+msgid "Wired Network (%s)"
+msgstr "à°µà±?à°°à±?â??à°¤à±? à°¨à±?à°?à±?వరà±?à°?à±? (%s)"
+
+#: ../src/applet-device-wired.c:204
+msgid "Wired Networks"
+msgstr "à°µà±?à°°à±?â??à°¤à±? à°¨à±?à°?à±?వరà±?à°?à±?à°¸à±?"
+
+#: ../src/applet-device-wired.c:206
+msgid "Wired Network"
+msgstr "à°µà±?à°°à±?â??à°¤à±? à°¨à±?à°?à±?వరà±?à°?à±?"
+
+#. Notify user of unmanaged or unavailable device
+#: ../src/applet-device-wired.c:229
+msgid "disconnected"
+msgstr "�నన�స�ధాని��బడి�ది"
+
+#: ../src/applet-device-wired.c:268
+msgid "You are now connected to the wired network."
+msgstr "మ�ర� యిప�ప�డ� వ�ర� న���వర���న�� �న�స�ధాని��బడినార�."
+
+#: ../src/applet-device-wired.c:294
+#, c-format
+msgid "Preparing wired network connection '%s'..."
+msgstr "వ�ర� న���వర��� �న�స�ధానమ�న� సిద�దపర�స�త��ది '%s'..."
+
+#: ../src/applet-device-wired.c:297
+#, c-format
+msgid "Configuring wired network connection '%s'..."
+msgstr "వ�ర� న���వర��� �న�స�ధానమ� '%s'న� ���త��రిస�త��ది..."
+
+#: ../src/applet-device-wired.c:300
+#, c-format
+msgid "User authentication required for wired network connection '%s'..."
+msgstr "వ�ర� న���వర��� �న�స�ధానమ� '%s' ��ర�� వినియ��దారి ధ�వ��రణమ� �వసరమ��ది..."
+
+#: ../src/applet-device-wired.c:303
+#, c-format
+msgid "Requesting a wired network address for '%s'..."
+msgstr "'%s' ��ర�� వ�ర� న���వర��� �ిర�నామాన� �భ�యర�దిస�త��ది..."
+
+#: ../src/applet-device-wired.c:307
+#, c-format
+msgid "Wired network connection '%s' active"
+msgstr "వ�ర� న���వర��� �న�స�ధానమ� '%s' ��రియాశ�ల�"
+
+#: ../src/applet-device-wired.c:560
+msgid "DSL authentication"
+msgstr "DSL ద�వ��రణమ�"
+
+#: ../src/applet-device-wifi.c:91
+msgid "_Connect to Hidden Wireless Network..."
+msgstr "మరà±?à°?à±?నవà±?à°¨à±?à°¨ à°µà±?à°°à±?â??à°²à±?ని à°¨à±?à°?à±?వరà±?à°?à±?à°?à±? à°?à°¨à±?à°¸à°?ధానమవà±?à°µà±?... (_C)"
+
+#: ../src/applet-device-wifi.c:122
+msgid "Create _New Wireless Network..."
+msgstr "à°?à±?à°¤à±?à°¤ à°µà±?à°°à±?â??à°²à±?ని à°¨à±?à°?à±?వరà±?à°?à±?à°¨à±? à°¸à±?à°·à±?à°?à°¿à°?à°?à±?à°®à±?... (_N)"
+
+#: ../src/applet-device-wifi.c:695
+#, c-format
+msgid "Wireless Networks (%s)"
+msgstr "à°µà±?à°°à±?â??à°²à±?ని à°¨à±?à°?à±?వరà±?à°?à±?à°²à±? (%s)"
+
+#: ../src/applet-device-wifi.c:697
+#, c-format
+msgid "Wireless Network (%s)"
+msgstr "à°µà±?à°°à±?â??à°²à±?ని à°¨à±?à°?à±?వరà±?à°?à±? (%s)"
+
+#: ../src/applet-device-wifi.c:699
+msgid "Wireless Network"
+msgid_plural "Wireless Networks"
+msgstr[0] "à°µà±?à°°à±?â??à°²à±?ని à°¨à±?à°?à±?వరà±?à°?à±?"
+msgstr[1] "à°µà±?à°°à±?â??à°²à±?ని à°¨à±?à°?à±?వరà±?à°?à±?à°²à±?"
+
+#: ../src/applet-device-wifi.c:716
+msgid "wireless is disabled"
+msgstr "à°µà±?à°°à±?â??à°²à±?ని విధà°? à°?à°?à±?తనమà±?à°?ది"
+
+#: ../src/applet-device-wifi.c:979
+msgid "Wireless Networks Available"
+msgstr "à°µà±?à°°à±?â??à°²à±?à°¸à±? à°¨à±?à°?à±?వరà±?à°?à±?à°²à±? à°?à°?à°¦à±?బాà°?à±?à°²à±?à°µà±?à°¨à±?నాయి"
+
+#: ../src/applet-device-wifi.c:980
+msgid "Click on this icon to connect to a wireless network"
+msgstr "à°µà±?à°°à±?â??à°²à±?à°¸à±? à°¨à±?à°?à±?వరà±?à°?à±?à°¨à°?à±? à°?à°¨à±?à°¸à°?ధానమà°?à±?à°?à°?à±? à°? à°ªà±?రతిమపà±?à°¨ à°¨à±?à°?à±?à°?à±?à°®à±?"
+
+#: ../src/applet-device-wifi.c:983 ../src/applet.c:499
+msgid "Don't show this message again"
+msgstr "� స�ద�శమ�న� మరలా ��పవద�ద�"
+
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1184
+#, c-format
+msgid "You are now connected to the wireless network '%s'."
+msgstr "à°®à±?à°°à±? యిపà±?à°ªà±?à°¡à±? à°µà±?à°°à±?â??à°²à±?ని à°¨à±?à°?à±?వరà±?à°?à±? '%s'à°?à±? à°?à°¨à±?à°¸à°?ధానిà°?à°?బడినారà±?."
+
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1185 ../src/applet-device-wifi.c:1216
+msgid "(none)"
+msgstr "(�ద��ాద�)"
+
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1226
+#, c-format
+msgid "Preparing wireless network connection '%s'..."
+msgstr "à°µà±?à°°à±?â??à°²à±?ని à°¨à±?à°?à±?వరà±?à°?à±? à°?à°¨à±?à°¸à°?ధానమà±? '%s'à°¨à±? సిదà±?దపరà±?à°¸à±?à°¤à±?à°?ది..."
+
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1229
+#, c-format
+msgid "Configuring wireless network connection '%s'..."
+msgstr "à°µà±?à°°à±?â??à°²à±?ని à°¨à±?à°?à±?వరà±?à°?à±? à°?à°¨à±?à°¸à°?ధానమà±? '%s'à°¨à±? à°?à°?à±?à°¤à±?à°?à°°à°¿à°¸à±?à°¤à±?à°?ది..."
+
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1232
+#, c-format
+msgid "User authentication required for wireless network '%s'..."
+msgstr "à°µà±?à°°à±?â??à°²à±?ని à°¨à±?à°?à±?వరà±?à°?à±? '%s' à°?à±?à°°à°?à±? వినియà±?à°?దారి à°¦à±?à°µà±?à°?రణమà±? à°?వసరమà±?à°?ది..."
+
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1235
+#, c-format
+msgid "Requesting a wireless network address for '%s'..."
+msgstr "'%s' à°?à±?à°°à°?à±? à°µà±?à°°à±?â??à°²à±?ని à°¨à±?à°?à±?వరà±?à°?à±? à°?à°¿à°°à±?నామా à°?à°­à±?యరà±?ధిà°?à°?à±?à°?à±?à°¨à±?నది..."
+
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1255
+#, c-format
+msgid "Wireless network connection '%s' active: %s (%d%%)"
+msgstr "à°µà±?à°°à±?â??à°²à±?ని à°¨à±?à°?à±?వరà±?à°?à±? à°?à°¨à±?à°¸à°?ధానమà±? '%s' à°?à±?రియాశà±?లమà±?: %s (%d%%)"
+
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1259
+#, c-format
+msgid "Wireless network connection '%s' active"
+msgstr "à°µà±?à°°à±?â??à°²à±?ని à°¨à±?à°?à±?వరà±?à°?à±? à°?à°¨à±?à°¸à°?ధానమà±? '%s' à°?à±?రియాశà±?à°²à°?"
+
+#: ../src/applet-dialogs.c:53
+msgid "Error displaying connection information:"
+msgstr "�న�స�ధానమ� సమా�ారమ�న� ప�రదర�శి����ల� ద�షమ�:"
+
+#: ../src/applet-dialogs.c:84
+#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:284
+#: ../src/wireless-dialog.c:820
+#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:317
+msgid "LEAP"
+msgstr "LEAP"
+
+#: ../src/applet-dialogs.c:86
+msgid "Dynamic WEP"
+msgstr "�తి� WEP"
+
+#: ../src/applet-dialogs.c:88 ../src/applet-dialogs.c:189
+#: ../src/applet-dialogs.c:191
+msgid "WPA/WPA2"
+msgstr "WPA/WPA2"
+
+#: ../src/applet-dialogs.c:187
+msgid "WEP"
+msgstr "WEP"
+
+#: ../src/applet-dialogs.c:195 ../src/applet-dialogs.c:204
+#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:238
+#: ../src/wireless-dialog.c:777
+msgid "None"
+msgstr "�ద��ాద�"
+
+#: ../src/applet-dialogs.c:207 ../src/applet-dialogs.c:322
+msgid "Unknown"
+msgstr "త�లియని"
+
+#: ../src/applet-dialogs.c:258
+#, c-format
+msgid "Ethernet (%s)"
+msgstr "à°?థరà±?â??à°¨à±?à°?à±? (%s)"
+
+#: ../src/applet-dialogs.c:260
+#, c-format
+msgid "802.11 WiFi (%s)"
+msgstr "802.11 WiFi (%s)"
+
+#: ../src/applet-dialogs.c:262
+#, c-format
+msgid "GSM (%s)"
+msgstr "GSM (%s)"
+
+#: ../src/applet-dialogs.c:264
+#, c-format
+msgid "CDMA (%s)"
+msgstr "CDMA (%s)"
+
+#: ../src/applet-dialogs.c:269
+msgid "Interface:"
+msgstr "���ర�ఫ�స�:"
+
+#: ../src/applet-dialogs.c:285
+msgid "Hardware Address:"
+msgstr "హార�డ�వ�ర� �ిర�నామా:"
+
+#: ../src/applet-dialogs.c:295
+msgid "Driver:"
+msgstr "డ�ర�వర�:"
+
+#: ../src/applet-dialogs.c:314
+#, c-format
+msgid "%u Mb/s"
+msgstr "%u Mb/s"
+
+#: ../src/applet-dialogs.c:319
+msgid "Speed:"
+msgstr "వ��మ�:"
+
+#: ../src/applet-dialogs.c:329
+msgid "Security:"
+msgstr "à°°à°?à±?à°·à°£:"
+
+#: ../src/applet-dialogs.c:349
+msgid "IP Address:"
+msgstr "IP �ిర�నామా:"
+
+#: ../src/applet-dialogs.c:365
+msgid "Broadcast Address:"
+msgstr "à°¬à±?రాడà±?â??à°?ాసà±?à°?à±? à°?à°¿à°°à±?నామా:"
+
+#: ../src/applet-dialogs.c:376
+msgid "Subnet Mask:"
+msgstr "సబà±?â??à°¨à±?à°?à±? మాసà±?à°?à±?:"
+
+#: ../src/applet-dialogs.c:388
+msgid "Default Route:"
+msgstr "�ప�రమ�య ర���:"
+
+#: ../src/applet-dialogs.c:403
+msgid "Primary DNS:"
+msgstr "ప�రాధమి� DNS:"
+
+#: ../src/applet-dialogs.c:414
+msgid "Secondary DNS:"
+msgstr "ద�విత�య DNS:"
+
+#. Shouldn't really happen but ...
+#: ../src/applet-dialogs.c:477
+msgid "No valid active connections found!"
+msgstr "���వ��ి ��ల�ల�న��వ��ి ��రియాశ�ల �న�స�ధానమ�ల� �నబడల�ద�!"
+
+#: ../src/applet-dialogs.c:603
+msgid ""
+"Copyright © 2004-2008 Red Hat, Inc.\n"
+"Copyright © 2005-2008 Novell, Inc."
+msgstr ""
+"�ాప�ర��� © 2004-2008 Red Hat, Inc.\n"
+"�ాప�ర��� © 2005-2008 Novell, Inc."
+
+#: ../src/applet-dialogs.c:605
+msgid "Notification area applet for managing your network devices and connections."
+msgstr "మ� న���వర��� పరి�రమ�లన� మరియ� �న�స�ధానమ�లన� నిర�వహి������ ప�ర��న ప�రా�త �ప�ల���."
+
+#: ../src/applet-dialogs.c:607
+msgid "NetworkManager Website"
+msgstr "NetworkManager à°µà±?à°¬à±?â??à°¸à±?à°?à±?"
+
+#: ../src/applet-dialogs.c:610
+msgid "translator-credits"
+msgstr "��ష�ణబా"
+
+#: ../src/applet-dialogs.c:626
+msgid "Missing resources"
+msgstr "వనర�ల� తప�పిప�యినవి"
+
+#: ../src/applet.c:569
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"The VPN connection '%s' failed because the network connection was "
+"interrupted."
+msgstr ""
+"\n"
+"VPN �న�స�ధానమ� '%s' విఫలమ��ది య����త��� న���వర��� �న�స�ధానమ� ����పర�బడి�ది."
+
+#: ../src/applet.c:572
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"The VPN connection '%s' failed because the VPN service stopped unexpectedly."
+msgstr ""
+"\n"
+"VPN �న�స�ధానమ� '%s' విఫలమ��ది య����త��� VPN స�వ �న������డా �పివ�యబడి�ది."
+
+#: ../src/applet.c:575
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"The VPN connection '%s' failed because the VPN service returned invalid "
+"configuration."
+msgstr ""
+"\n"
+"VPN �న�స�ధానమ� '%s' విఫలమ��ది య����త��� VPN స�వ ��ల�లని ���త��రణన� తిప�పియి���ి�ది."
+
+#: ../src/applet.c:578
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"The VPN connection '%s' failed because the connection attempt timed out."
+msgstr ""
+"\n"
+"VPN �న�స�ధానమ� '%s' విఫలమ��ది య����త��� �న�స�ధానప� ప�రయత�న� సమయ� మ��ిసి�ది."
+
+#: ../src/applet.c:581
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"The VPN connection '%s' failed because the VPN service did not start in time."
+msgstr ""
+"\n"
+"VPN �న�స�ధానమ� '%s' విఫలమ��ది య����త��� VPN స�వ సమయ� ల�పల ప�రార�భ��ాల�ద�."
+
+#: ../src/applet.c:584
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"The VPN connection '%s' failed because the VPN service failed to start."
+msgstr ""
+"\n"
+"VPN �న�స�ధానమ� '%s' విఫలమ��ది య����త��� VPN స�వ ప�రార�భమవ��ల� విఫలమ��ది."
+
+#: ../src/applet.c:587
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"The VPN connection '%s' failed because there were no valid VPN secrets."
+msgstr ""
+"\n"
+"VPN �న�స�ధానమ� '%s' విఫలమ��ది య����త��� ����డ ��ల�ల�న��వ��ి VPN రహస�యాల� ల�వ�."
+
+#: ../src/applet.c:590
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"The VPN connection '%s' failed because of invalid VPN secrets."
+msgstr ""
+"\n"
+"VPN �న�స�ధానమ� '%s' విఫలమ��ది య����త��� ��ల�లని VPN రహస�యాల�."
+
+#: ../src/applet.c:597
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"The VPN connection '%s' failed."
+msgstr ""
+"\n"
+"VPN �న�స�ధానమ� '%s' విఫలమ��ది."
+
+#: ../src/applet.c:615
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"The VPN connection '%s' disconnected because the network connection was "
+"interrupted."
+msgstr ""
+"\n"
+"VPN �న�స�ధానమ� '%s' �నన�స�ధాని��బడి�ది య����త��� న���వర��� �న�స�ధానమ� "
+"����పర�బడి�ది."
+
+#: ../src/applet.c:618
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"The VPN connection '%s' disconnected because the VPN service stopped."
+msgstr ""
+"\n"
+"VPN �న�స�ధానమ� '%s' �నన�స�ధాని��బడి�ది య����త��� VPN స�వ �పివ�యబడి�ది."
+
+#: ../src/applet.c:624
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"The VPN connection '%s' disconnected."
+msgstr ""
+"\n"
+"VPN �న�స�ధానమ� '%s' �నన�స�ధాని��బడి�ది."
+
+#: ../src/applet.c:702
+msgid "VPN Login Message"
+msgstr "VPN లా�ిన� స�ద�శమ�"
+
+#: ../src/applet.c:714 ../src/applet.c:722 ../src/applet.c:766
+msgid "VPN Connection Failed"
+msgstr "VPN �న�స�ధానమ� విఫలమ��ది"
+
+#: ../src/applet.c:773
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"The VPN connection '%s' failed because the VPN service failed to start.\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"\n"
+"VPN �న�స�ధానమ� '%s' విఫలమ��ది య����త��� VPN స�వ ప�రార�భమ���ల� విఫలమ��ది.\n"
+"\n"
+"%s"
+
+#: ../src/applet.c:776
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"The VPN connection '%s' failed to start.\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"\n"
+"VPN �న�స�ధానమ� '%s' ప�రార�భమ���ల� విఫలమ��ది.\n"
+"\n"
+"%s"
+
+#: ../src/applet.c:1083
+msgid "device not ready"
+msgstr "పరి�రమ� సిద�దమ��ాల�ద�"
+
+#: ../src/applet.c:1099
+msgid "device not managed"
+msgstr "పరి�రమ� నిర�వహి��బడల�ద�"
+
+#: ../src/applet.c:1143
+msgid "No network devices available"
+msgstr "���వ��ి న���వర��� పరి�రమ�ల� ��ద�బా��ల�ల�వ�"
+
+#: ../src/applet.c:1231
+msgid "_VPN Connections"
+msgstr "_VPN �న�స�ధానమ�ల�"
+
+#: ../src/applet.c:1281
+msgid "_Configure VPN..."
+msgstr "VPN ���త��రి���మ�... (_C)"
+
+#: ../src/applet.c:1285
+msgid "_Disconnect VPN..."
+msgstr "VPN �నన�స�ధాని���మ�... (_D)"
+
+#: ../src/applet.c:1338
+msgid "NetworkManager is not running..."
+msgstr "NetworkManager నడ����ల�ద�..."
+
+#: ../src/applet.c:1343 ../src/applet.c:2036
+msgid "Networking disabled"
+msgstr "న���వర��ి��� ���తనమ��ది"
+
+#. 'Enable Networking' item
+#: ../src/applet.c:1527
+msgid "Enable _Networking"
+msgstr "న���వర��ి��� ��తనమ���య�మ� (_N)"
+
+#. 'Enable Wireless' item
+#: ../src/applet.c:1536
+msgid "Enable _Wireless"
+msgstr "à°µà±?à°°à±?â??à°²à±?ని విధà°? à°?à±?తనమà±?à°?à±?à°¯à±?à°®à±? (_W)"
+
+#. 'Connection Information' item
+#: ../src/applet.c:1547
+msgid "Connection _Information"
+msgstr "�న�స�ధానమ� సమా�ారమ� (_I)"
+
+#. 'Edit Connections...' item
+#: ../src/applet.c:1557
+msgid "Edit Connections..."
+msgstr "�న�స�ధానమ�లన� సరి��ర���మ�..."
+
+#. Help item
+#: ../src/applet.c:1571
+msgid "_Help"
+msgstr "సహాయమ� (_H)"
+
+#. About item
+#: ../src/applet.c:1580
+msgid "_About"
+msgstr "à°?à±?à°°à°¿à°?à°?à°¿ (_A)"
+
+#: ../src/applet.c:1753
+msgid "Disconnected"
+msgstr "�నన�స�ధాని��బడి�ది"
+
+#: ../src/applet.c:1754
+msgid "The network connection has been disconnected."
+msgstr "న���వర��� �న�స�ధానమ� �నన�స�ధాని��బడి�ది."
+
+#: ../src/applet.c:1902
+#, c-format
+msgid "Preparing network connection '%s'..."
+msgstr "న���వర��� �న�స�ధానమ� '%s' సిద�దమ���య���న�నది..."
+
+#: ../src/applet.c:1905
+#, c-format
+msgid "User authentication required for network connection '%s'..."
+msgstr "న���వర��� �న�స�ధానమ� '%s' ��ర�� వినియ��దారి ద�వ��రణమ� �వసరమ�..."
+
+#: ../src/applet.c:1911
+#, c-format
+msgid "Network connection '%s' active"
+msgstr "న���వర��� �న�స�ధానమ� '%s' ��రియాశ�లమ�"
+
+#: ../src/applet.c:1992
+#, c-format
+msgid "Starting VPN connection '%s'..."
+msgstr "VPN �న�స�ధానమ� '%s'న� ప�రార�భి�����న�నది..."
+
+#: ../src/applet.c:1995
+#, c-format
+msgid "User authentication required for VPN connection '%s'..."
+msgstr "VPN �న�స�ధానమ� '%s' ��ర�� వినియ��దారి ద�వ��రణమ� �వసరమ��ది..."
+
+#: ../src/applet.c:1998
+#, c-format
+msgid "Requesting a VPN address for '%s'..."
+msgstr "'%s' ��ర�� VPN �ిర�నామాన� �భ�యర�ది�����న�నది..."
+
+#: ../src/applet.c:2001
+#, c-format
+msgid "VPN connection '%s' active"
+msgstr "VPN �న�స�ధానమ� '%s' ��రియాశ�ల�"
+
+#: ../src/applet.c:2040
+msgid "No network connection"
+msgstr "న���వర��� �న�స�ధానమ� ల�ద�"
+
+#: ../src/applet.c:2375
+msgid ""
+"The NetworkManager applet could not find some required resources. It cannot "
+"continue.\n"
+msgstr "NetworkManager �ప�ల��� ��న�ని �వసరమ�న వనర�లన� �న���నల��ప�యి�ది. �ది ��నసా�ి��బడద�.\n"
+
+#: ../src/applet.c:2570
+msgid "NetworkManager Applet"
+msgstr "NetworkManager �ప�ల���"
+
+#: ../src/applet.c:2576 ../src/wired-dialog.c:128
+msgid ""
+"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
+"file was not found)."
+msgstr ""
+"NetworkManager �ప�ల��� ��న�ని �వసరమ�న వనర�లన� �న���నల�� ప�యి�ది(��ల�డ� ఫ�ల� "
+"�న���నబడల�ద�)."
+
+#: ../src/applet.glade.h:1 ../src/connection-editor/ce-vpn-wizard.glade.h:1
+msgid " "
+msgstr " "
+
+#: ../src/applet.glade.h:2
+msgid ""
+"1 (Default)\n"
+"2\n"
+"3\n"
+"4"
+msgstr ""
+"1 (�ప�రమ�య)\n"
+"2\n"
+"3\n"
+"4"
+
+#: ../src/applet.glade.h:6
+msgid "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Active Network Connections</span>"
+msgstr "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">��రియాశ�ల న���వర��� �న�స�ధానమ�ల�</span>"
+
+#: ../src/applet.glade.h:7
+msgid "Anony_mous identity:"
+msgstr "ప�ర�ల�న� ��ర�తి�ప� (_m):"
+
+#: ../src/applet.glade.h:8
+msgid ""
+"Automatic\n"
+"Version 0\n"
+"Version 1"
+msgstr ""
+"స�వయ��ాల�\n"
+"వర�షన� 0\n"
+"వర�షన� 1"
+
+#: ../src/applet.glade.h:11
+msgid "C_A certificate:"
+msgstr "C_A ధ�వ��రణపత�రమ�:"
+
+#: ../src/applet.glade.h:12
+msgid "C_onnect"
+msgstr "�న�స�ధాని��� (_o)"
+
+#: ../src/applet.glade.h:13
+msgid "Co_nnection:"
+msgstr "�న�స�ధానమ� (_n):"
+
+#: ../src/applet.glade.h:14
+msgid "Connection Information"
+msgstr "�న�స�ధానమ� సమా�ారమ�"
+
+#: ../src/applet.glade.h:15
+msgid "Don't _warn me again"
+msgstr "నన�న� మరలా వారి��వద�ద� (_w)"
+
+#: ../src/applet.glade.h:16
+msgid "I_dentity:"
+msgstr "��ర�తి�ప� (_d):"
+
+#: ../src/applet.glade.h:17
+msgid "I_nner authentication:"
+msgstr "ల�పలి ద�వ��రణమ� (_n):"
+
+#: ../src/applet.glade.h:18
+msgid "No"
+msgstr "�ాద�"
+
+#: ../src/applet.glade.h:19
+msgid ""
+"Open System\n"
+"Shared Key"
+msgstr ""
+"త�రి�ిన సిస��మ�\n"
+"భా�స�వామ�య ��"
+
+#: ../src/applet.glade.h:21
+msgid "Other Wireless Network..."
+msgstr "à°?తర à°µà±?à°°à±?â??à°²à±?à°¸à±? à°¨à±?à°?à±?వరà±?à°?à±?..."
+
+#: ../src/applet.glade.h:22
+msgid "Private _key:"
+msgstr "వ�య��తి�త �� (_k):"
+
+#: ../src/applet.glade.h:23
+msgid "Select A File"
+msgstr "�� ఫ�ల�న� య��పి���య�మ�"
+
+#: ../src/applet.glade.h:24
+msgid "Sho_w key"
+msgstr "��న� ��ప�మ� (_w)"
+
+#: ../src/applet.glade.h:25 ../src/connection-editor/ce-page-dsl.glade.h:1
+msgid "Sho_w password"
+msgstr "స���తపదమ�న� ��ప�మ� (_w)"
+
+#: ../src/applet.glade.h:26
+msgid "WEP inde_x:"
+msgstr "WEP విషయస��ి� (_x):"
+
+#: ../src/applet.glade.h:27
+msgid "Wireless _adapter:"
+msgstr "à°µà±?à°°à±?â??à°²à±?à°¸à±? à°?డాపà±?à°?à°°à±? (_a):"
+
+#: ../src/applet.glade.h:28
+msgid "Yes"
+msgstr "�వ�న�"
+
+#: ../src/applet.glade.h:29
+msgid "_Authentication:"
+msgstr "ధ�వ��రణ (_A):"
+
+#: ../src/applet.glade.h:30
+msgid "_Key:"
+msgstr "à°?à±? (_K):"
+
+#: ../src/applet.glade.h:31
+msgid "_Network name:"
+msgstr "న���వర��� నామమ� (_N):"
+
+#: ../src/applet.glade.h:32
+msgid "_PEAP version:"
+msgstr "_PEAP వర�షన�:"
+
+#: ../src/applet.glade.h:33 ../src/connection-editor/ce-page-dsl.glade.h:2
+#: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.glade.h:16
+msgid "_Password:"
+msgstr "స���తపదమ� (_P):"
+
+#: ../src/applet.glade.h:34
+msgid "_Private key password:"
+msgstr "వ�య��తి�త �� స���తపదమ� (_P):"
+
+#: ../src/applet.glade.h:35 ../src/connection-editor/ce-page-mobile.glade.h:17
+msgid "_Type:"
+msgstr "ర�మ� (_T):"
+
+#: ../src/applet.glade.h:36
+msgid "_User certificate:"
+msgstr "వినియ��దారి ద�వ��రణపత�రమ� (_U):"
+
+#: ../src/applet.glade.h:37 ../src/connection-editor/ce-page-dsl.glade.h:4
+#: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.glade.h:18
+msgid "_Username:"
+msgstr "వినియ��దారినామమ� (_U):"
+
+#: ../src/applet.glade.h:38
+msgid "_Wireless security:"
+msgstr "à°µà±?à°°à±?â??à°²à±?à°¸à±? à°°à°?à±?à°·à°£ (_W):"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:75
+msgid "automatic"
+msgstr "స�వయ��ాల�"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:206
+msgid ""
+"Insufficient privileges or unknown error retrieving system connection "
+"secrets."
+msgstr "సిస��మ� �న�స�ధాన� రహస�యాలన� ప��ద��ల� సరిప�ని �న�మత�ల� ల�దా త�లియని ద�షమ�."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:241
+msgid "Failed to update connection secrets due to an unknown error."
+msgstr "త�లియని ద�షమ� �ారణ��ా �న�స�ధానమ� రహస�యాల� నవ��రి������ విఫలమ��ది."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:274
+msgid "Could not request secrets from the system settings service."
+msgstr "సిస��మ� �మర�ప�ల స�వన��డి రహస�యాలన� �భ�యర�ధి��ల�� ప�యి�ది."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:304
+msgid "Could not connect to D-Bus to request connection secrets."
+msgstr "�న�స�ధానమ� రహస�యాలన� �భ�యర�ది������ D-Bus�� �న�స�ధానమ� �ాల��ప�యి�ది."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:317
+msgid "Could not create D-Bus proxy for connection secrets."
+msgstr "�న�స�ధానమ� రహస�యమ�ల��ర�� D-Bus ప�ర���స�న� స�ష��ి��ల�� ప�యి�ది."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dsl.glade.h:3
+msgid "_Service:"
+msgstr "స�వ (_S):"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:1
+msgid "<b>Addresses</b>"
+msgstr "<b>�ిర�నామాల�</b>"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:2
+msgid ""
+"Automatic\n"
+"Automatic with manual DNS settings\n"
+"Manual\n"
+"Link-Local\n"
+"Shared to other computers"
+msgstr ""
+"స�వయ��ాల�\n"
+"స�వయ��ాల�� DNS �మరి�లత�\n"
+"మానవ�య\n"
+"లి���-స�థాని�\n"
+"యితర ��ప�య��ర�ల�� భా�స�వామ�య� �యబడి�ది"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:7
+msgid "D_HCP client ID:"
+msgstr "D_HCP ��ల���� ID:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:8
+msgid ""
+"IP addresses identify your computer on the network. Click the \"Add\" "
+"button to add an IP address."
+msgstr ""
+"IP à°?à°¿à°°à±?నామాలà±? à°®à±? à°?à°?à°ªà±?à°¯à±?à°?à°°à±?â??à°¨à±? à°¨à±?à°?à±?వరà±?à°?à±?à°¨à°?à°¦à±? à°?à±?à°°à±?తిà°?à°?ినవి. IP à°?à°¿à°°à±?నామానà±? à°?à°¤à°?à±?à°¯à±?à°?à°?à±? "
+"\"�త��యి\" బ�న� వత�త�మ�."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:9
+msgid ""
+"If enabled, this connection will never be used as the default network "
+"connection."
+msgstr ""
+"��తనపర�ిన��ల�త�, � �న�స�ధానమ� య�ప�ప�డ���డా �ప�రమ�య న���వర��� �న�స�ధానమ�వల� "
+"వ�పయ��ి��బడద�."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:10
+msgid "Ig_nore automatically obtained routes"
+msgstr "స�వయ��ాల���ా ప��దిన��వ��ి ర���లన� వదిలివ�య�మ� (_n)"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:11
+msgid "Use this c_onnection only for resources on its network"
+msgstr "� న���వర��� న�దలి వనర�ల��ర�� � �న�స�ధానమ�న� మాత�రమ� వ�పయ��ి���మ� (_o)"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:12
+msgid "_DNS servers:"
+msgstr "_DNS స�వి�ల�:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:13
+msgid "_Method:"
+msgstr "విధానమ� (_M):"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:14
+msgid "_Routesâ?¦"
+msgstr "ర���ల� (_R)�"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:15
+msgid "_Search domains:"
+msgstr "డ�మ�న�లన� శ�ధి���మ� (_S):"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.glade.h:1
+msgid "<b>Advanced</b>"
+msgstr "<b>�ధ�నాతన</b>"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.glade.h:2
+msgid "<b>Basic</b>"
+msgstr "<b>ప�రాధమి�</b>"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.glade.h:3
+msgid ""
+"Any\n"
+"3G (UMTS/HSPA)\n"
+"2G (GPRS/EDGE)\n"
+"Prefer 3G (UMTS/HSPA)\n"
+"Prefer 2G (GPRS/EDGE)"
+msgstr ""
+"�ద�ని\n"
+"3G (UMTS/HSPA)\n"
+"2G (GPRS/EDGE)\n"
+"à°?à°­à±?à°·à±?à°? 3G (UMTS/HSPA)\n"
+"à°?à°­à±?à°·à±?à°? 2G (GPRS/EDGE)"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.glade.h:8
+msgid "Change..."
+msgstr "మార���మ�..."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.glade.h:9
+msgid "N_etwork:"
+msgstr "న���వర��� (_e):"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.glade.h:10
+msgid "Nu_mber:"
+msgstr "స���య (_m):"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.glade.h:11
+msgid "PI_N:"
+msgstr "పిన� (_N):"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.glade.h:12
+msgid "PU_K:"
+msgstr "PU_K:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.glade.h:13
+msgid "Sho_w passwords"
+msgstr "స���తపదమ�లన� ��ప�మ� (_w)"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.glade.h:14
+msgid "_APN:"
+msgstr "_APN:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.glade.h:15
+msgid "_Band:"
+msgstr "బ�రా�డ� (_B):"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:1
+msgid "<b>Allowed Authentication Methods</b>"
+msgstr "<b>�న�మతి��ిన ధ�వ��రణ విధానమ�ల�</b>"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:2
+msgid "<b>Authentication</b>"
+msgstr "<b>ధ�వ��రణమ�</b>"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:3
+msgid "<b>Compression</b>"
+msgstr "<b>��ది�ప�</b>"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:4
+msgid "<b>Echo</b>"
+msgstr "<b>Echo</b>"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:5
+msgid ""
+"<i>In most cases, the provider's PPP servers will support all authentication "
+"methods. If connections fail, try disabling support for some methods.</i>"
+msgstr ""
+"<i>�ాలా స�దర�భాలల�, �త�పాద��ల PPP స�వి�ల� �న�ని ద�వ��రణ విధానాలన� మద�దతిస�తాయి. "
+"��వ�ళ �న�స�ధానమ�ల� విఫలమ�త�, ��న�ని విధానాల�� మద�దత�న� ���తనమ���య���� ప�రయత�ని���మ�.</i>"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:6
+msgid "Allow _BSD data compression"
+msgstr "_BSD డా�ా ��ది�ప�న� �న�మతి���మ�"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:7
+msgid "Allow _Deflate data compression"
+msgstr "డిఫ�ల��� డా�ా ��ది�ప�న� �న�మతి���మ� (_D)"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:8
+msgid "Allowed methods:"
+msgstr "�న�మతి��ిన విధానాల�:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:9
+msgid "C_HAP"
+msgstr "C_HAP"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:10
+msgid "Challenge Handshake Authentication Protocol"
+msgstr "à°?ాలà±?à°?à°?à±? హాà°?à°¡à±?â??à°·à±?à°?à±? à°?à°¥à±?à°?à°?à°¿à°?à±?à°·à°¨à±? à°ªà±?à°°à±?à°?à±?à°?ాలà±?"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:11
+msgid "Configure _Methodsâ?¦"
+msgstr "విధానాలన� ���త��రి���మ� (_M)"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:12
+msgid "Extensible Authentication Protocol"
+msgstr "ప�డి�ి��ద�� �థ���ి��షన� ప�ర����ాల�"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:13
+msgid "MSCHAP v_2"
+msgstr "MSCHAP v_2"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:14
+msgid "Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol"
+msgstr "à°®à±?à°?à±?à°°à±?సాఫà±?à°?à±? à°?ాలà±?à°?à°?à±? హాà°?à°¡à±?â??à°·à±?à°?à±? à°?à°¥à±?à°?à°?à°¿à°?à±?à°·à°¨à±? à°ªà±?à°°à±?à°?à±?à°?ాలà±?"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:15
+msgid "Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol version 2"
+msgstr "à°®à±?à°?à±?à°°à±?సాఫà±?à°?à±? à°?ాలà±?à°?à°?à±? హాà°?à°¡à±?â??à°·à±?à°?à±? à°?à°¥à±?à°?à°?à°¿à°?à±?à°·à°¨à±? à°ªà±?à°°à±?à°?à±?à°?ాలà±? వరà±?à°·à°¨à±? 2"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:16
+msgid "Password Authentication Protocol"
+msgstr "స���తపదమ� ధ�వ��రణ నిభ�దన"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:17
+msgid "Send PPP _echo packets"
+msgstr "PPP _echo ప�యా����లన� ప�ప�మ�"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:18
+msgid "Use TCP _header compression"
+msgstr "TCP ప�ఠి�(హ�డర�) ��ది�ప�న� వ�పయ��ి���మ�"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:19
+msgid "Use _stateful MPPE"
+msgstr "స�థితివ�త MPPE వ�పయ��ి���మ� (_s)"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:20
+msgid "_EAP"
+msgstr "_EAP"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:21
+msgid "_MSCHAP"
+msgstr "_MSCHAP"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:22
+msgid "_PAP"
+msgstr "_PAP"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:23
+msgid "_Require 128-bit encryption"
+msgstr "128-బి�� �న���రిప�షన� �వసరమ� (_R)"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:24
+msgid "_Use point-to-point encryption (MPPE)"
+msgstr "పాయి���-న��డి-పాయి��� �న���రిప�షన� వ�పయ��ి���మ� (MPPE) (_U)"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wired.glade.h:1
+msgid "Aut_onegotiate"
+msgstr "స�వయ��ాల�బదలాయి�ప� (_o)"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wired.glade.h:2
+msgid ""
+"Automatic\n"
+"10 Mb/s\n"
+"100 Mb/s\n"
+"1 Gb/s\n"
+"10 Gb/s"
+msgstr ""
+"స�వయ��ాల�\n"
+"10 Mb/s\n"
+"100 Mb/s\n"
+"1 Gb/s\n"
+"10 Gb/s"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wired.glade.h:7
+msgid ""
+"Automatic\n"
+"Twisted Pair (TP)\n"
+"Attachment Unit Interface (AUI)\n"
+"BNC\n"
+"Media Independent Interface (MII)"
+msgstr ""
+"స�వయ��ాల�\n"
+"��విస���డ� ప�యిర� (TP)\n"
+"à°?à°?à°¾à°?à±?â??à°®à±?à°?à°?à±? à°¯à±?నిà°?à±? యిà°?à°?à°°à±?à°«à±?à°¸à±? (AUI)\n"
+"BNC\n"
+"మ�డియా యి�డిప��డ���� యి��ర�ఫ�స� (MII)"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wired.glade.h:12
+msgid "Full duple_x"
+msgstr "ప�ర�తి డప�ల���స� (_x)"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wired.glade.h:13
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.glade.h:8
+msgid "MT_U:"
+msgstr "MT_U:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wired.glade.h:14
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.glade.h:13
+msgid "_MAC address:"
+msgstr "_MAC �ిర�నామా:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wired.glade.h:15
+msgid "_Port:"
+msgstr "ప�ర��� (_P):"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wired.glade.h:16
+msgid "_Speed:"
+msgstr "వ��మ� (_S):"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wired.glade.h:17
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.glade.h:16
+msgid "bytes"
+msgstr "బ���ల�"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.glade.h:1
+msgid ""
+"Automatic\n"
+"A (5 GHz)\n"
+"B/G (2.4 GHz)"
+msgstr ""
+"స�వయ��ాల�\n"
+"A (5 GHz)\n"
+"B/G (2.4 GHz)"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.glade.h:4
+msgid "Ban_d:"
+msgstr "బా�డ� (_d):"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.glade.h:5
+msgid "C_hannel:"
+msgstr "ప�రసారమార��మ� (_h):"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.glade.h:6
+msgid ""
+"Infrastructure\n"
+"Ad-hoc"
+msgstr ""
+"నిర�మాణమ�\n"
+"Ad-hoc"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.glade.h:9
+msgid "M_ode:"
+msgstr "ర�తి (_o):"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.glade.h:10
+msgid "Mb/s"
+msgstr "Mb/s"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.glade.h:11
+msgid "Transmission po_wer:"
+msgstr "బదిల��రణ శ��తి (_w):"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.glade.h:12
+msgid "_BSSID:"
+msgstr "_BSSID:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.glade.h:14
+msgid "_Rate:"
+msgstr "à°°à±?à°?à±? (_R):"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.glade.h:15
+msgid "_SSID:"
+msgstr "_SSID:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.glade.h:17
+msgid "mW"
+msgstr "mW"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless-security.glade.h:1
+msgid "_Security:"
+msgstr "à°°à°?à±?à°·à°£ (_S):"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-vpn-wizard.glade.h:2
+msgid ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Choose a VPN Connection Type</span>\n"
+"\n"
+"Select the type of VPN you wish to use for the new connection. If the type "
+"of VPN connection you wish to create does not appear in the list, you may "
+"not have the correct VPN plugin installed."
+msgstr ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN �న�స�ధానమ� ర�మ�న� య������న�మ�</span>\n"
+"\n"
+"��త�త �న�స�ధానమ� ��ర�� మ�ర� వ�పయ��ి��ాలి �న���న���న�న VPN ర�మ�న� య��పి���య�మ� మ�ర� స�ష��ి��ాలని "
+"à°?à°¨à±?à°?à±?à°¨à±?à°?à±?à°¨à±?à°¨ VPN à°?à°¨à±?à°¸à°?ధానమà±? à°°à°?à°®à±? à°?ాబితానà°?à°¦à±? à°?నిపిà°?à°?à°?à°ªà±?à°¤à±?, à°®à±?à°°à±? సరà±?à°¨ VPN à°ªà±?à°²à°?à±?â??యినà±? à°¸à°?à°¸à±?థాపన "
+"�లి�ివ��డ� ప�వ����న�."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-vpn-wizard.glade.h:5
+msgid "Createâ?¦"
+msgstr "స�ష��ి���మ�"
+
+#: ../src/connection-editor/ip4-routes-dialog.c:501
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:634
+msgid "Address"
+msgstr "�ిర�నామా"
+
+#: ../src/connection-editor/ip4-routes-dialog.c:517
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:650
+msgid "Netmask"
+msgstr "à°¨à±?à°?à±?â??మాసà±?à°?à±?"
+
+#: ../src/connection-editor/ip4-routes-dialog.c:533
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:666
+msgid "Gateway"
+msgstr "à°?à±?à°?à±?â??à°µà±?"
+
+#: ../src/connection-editor/ip4-routes-dialog.c:549
+msgid "Metric"
+msgstr "మ���రి��"
+
+#: ../src/connection-editor/page-dsl.c:153
+#: ../src/connection-editor/page-dsl.c:160
+msgid "Could not load DSL user interface."
+msgstr "DSL వినియà±?à°?దారి యిà°?à°?à°°à±?à°«à±?à°¸à±?â??à°¨à±? à°²à±?à°¡à±?à°?à±?యలà±?à°? à°ªà±?యిà°?ది."
+
+#: ../src/connection-editor/page-dsl.c:166
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.glade.h:4
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1664
+msgid "DSL"
+msgstr "DSL"
+
+#: ../src/connection-editor/page-dsl.c:256
+#, c-format
+msgid "DSL connection %d"
+msgstr "DSL �న�స�ధానమ� %d"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:116
+msgid "Automatic (VPN)"
+msgstr "స�వయ��ాల� (VPN)"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:117
+msgid "Automatic (VPN) addresses only"
+msgstr "స�వయ��ాల� (VPN) �ిర�నామా మాత�రమ�"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:120
+msgid "Automatic (PPP)"
+msgstr "స�వయ��ాల� (PPP)"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:121
+msgid "Automatic (PPP) addresses only"
+msgstr "స�వయ��ాల� (PPP) �ిర�నామా మాత�రమ�"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:123
+msgid "Automatic (PPPoE)"
+msgstr "స�వయ��ాల� (PPPoE)"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:124
+msgid "Automatic (PPPoE) addresses only"
+msgstr "స�వయ��ాల� (PPPoE) �ిర�నామా మాత�రమ�"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:126
+msgid "Automatic (DHCP)"
+msgstr "స�వయ��ాల� (DHCP)"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:127
+msgid "Automatic (DHCP) addresses only"
+msgstr "స�వయ��ాల� (DHCP) �ిర�నామా మాత�రమ�"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:152
+msgid "Manual"
+msgstr "మానవ�య"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:164
+msgid "Link-Local Only"
+msgstr "లి���-స�థాని� మాత�రమ�"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:170
+msgid "Shared to other computers"
+msgstr "��తర ��ప�య��ర�ల�� భా�స�వామ�యపర�బడి�ది"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:597
+#, c-format
+msgid "Editing IPv4 routes for %s"
+msgstr "%s ��ర�� IPv4 ర���ల� సరి��ర�����న�నది"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:708
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:715
+msgid "Could not load IPv4 user interface."
+msgstr "IPv4 వినియ��దారి యి��ర�ఫ�స� ల�డ���యల�� ప�యి�ది."
+
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:721
+msgid "IPv4 Settings"
+msgstr "IPv4 �మరి�ల�"
+
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:365
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:372
+msgid "Could not load mobile broadband user interface."
+msgstr "à°®à±?à°¬à±?à°²à±? à°¬à±?రాడà±?â??బాà°?à°¡à±? వినియà±?à°?దారి యిà°?à°?à°°à±?à°«à±?à°¸à±? à°²à±?à°¡à±?à°?à±?యలà±?à°? à°ªà±?యిà°?ది."
+
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:390
+msgid "Unsupported mobile broadband connection type."
+msgstr "మదà±?దతà±?యనà°?à±?à°µà°?à°?à°¿ à°®à±?à°¬à±?à°²à±? à°¬à±?రాడà±?â??బాà°?à°¡à±? à°?à°¨à±?à°¸à°?ధానమà±? à°°à°?à°®à±?."
+
+#. Fall back to just asking for GSM vs. CDMA
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:632
+msgid "Select Mobile Broadband Provider Type"
+msgstr "à°®à±?à°¬à±?à°²à±? à°¬à±?రాడà±?â??బాà°?à°¡à±? à°?à°¤à±?పాదà°?à±?ని à°°à°?à°®à±?à°¨à±? à°¯à±?à°?పిà°?à°?à±?à°¯à±?à°®à±?"
+
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:659
+msgid ""
+"Select the technology your mobile broadband provider uses. If you are "
+"unsure, ask your provider."
+msgstr ""
+"à°®à±? à°®à±?à°¬à±?à°²à±? à°¬à±?రాడà±?â??బాà°?à°¡à±? à°?à°¤à±?పాదà°?à±?à°¡à±? à°µà±?పయà±?à°?à°¿à°?à°?à±? సాà°?à°?à±?తిà°?తనà±? à°¯à±?à°?పిà°?à°?à±?à°¯à±?à°®à±?. à°®à±?à°?à±? నిరà±?ధారణ "
+"ల��ప�త�, మ� �త�పాద��డిని �డ��డి."
+
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:664
+msgid "My provider uses _GSM-based technology (i.e. GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA)"
+msgstr "నా �త�పాద��డ� _GSM-�ధారిత సా���తి�తన� వాడ���న�నాడ� (�న�ా GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA)"
+
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:669
+msgid "My provider uses _CDMA-based technology (i.e. 1xRTT, EVDO)"
+msgstr "నా �త�పాద��డ� _CDMA-�ధారిత సా���తి�తన� వ�పయ��ి�����న�నాడ� (�న�ా 1xRTT, EVDO)"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ppp.c:132
+msgid "EAP"
+msgstr "EAP"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ppp.c:133
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:223
+msgid "PAP"
+msgstr "PAP"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ppp.c:134
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:268
+msgid "CHAP"
+msgstr "CHAP"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ppp.c:135
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:229
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:253
+msgid "MSCHAPv2"
+msgstr "MSCHAPv2"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ppp.c:136
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:238
+msgid "MSCHAP"
+msgstr "MSCHAP"
+
+#. Translators: "none" refers to authentication methods
+#: ../src/connection-editor/page-ppp.c:139
+msgid "none"
+msgstr "�ద��ాద�"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ppp.c:199
+#, c-format
+msgid "Editing PPP authentication methods for %s"
+msgstr "%s ��ర�� PPP ధ�వ��రణ విధానమ�లన� సరి��ర�����న�నది"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ppp.c:280
+#: ../src/connection-editor/page-ppp.c:287
+msgid "Could not load PPP user interface."
+msgstr "PPP వినియ��దారి యి��ర�ఫ�స� ల�డ���యల��ప�యి�ది."
+
+#: ../src/connection-editor/page-ppp.c:293
+msgid "PPP Settings"
+msgstr "PPP �మరి�ల�"
+
+#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:105
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.glade.h:8
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1660
+msgid "VPN"
+msgstr "VPN"
+
+#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:116
+#, c-format
+msgid "Could not find VPN plugin service for '%s'."
+msgstr "'%s' à°?à±?à°°à°?à±? VPN à°ªà±?à°²à°?à±?â??యినà±? à°¸à±?వనà±? à°?à°¨à±?à°?à±?నలà±?à°? à°ªà±?యిà°?ది."
+
+#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:212
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1161
+#, c-format
+msgid "VPN connection %d"
+msgstr "VPN �న�స�ధానమ� %d"
+
+#: ../src/connection-editor/page-wired.c:204
+#: ../src/connection-editor/page-wired.c:211
+msgid "Could not load wired user interface."
+msgstr "à°µà±?à°°à±?à°?à°² వినియà±?à°?దారి యిà°?à°?à°°à±?à°«à±?à°¸à±?â??à°¨à±? à°²à±?à°¡à±?à°?à±?యలà±?à°?à°ªà±?యిà°?ది."
+
+#: ../src/connection-editor/page-wired.c:217
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.glade.h:9
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1648
+msgid "Wired"
+msgstr "వ�ర��లవిధ�"
+
+#: ../src/connection-editor/page-wired.c:340
+#, c-format
+msgid "Wired connection %d"
+msgstr "వ�ర��ల �న�స�ధానమ� %d"
+
+#: ../src/connection-editor/page-wired-security.c:112
+msgid "802.1x Security"
+msgstr "802.1x à°°à°?à±?à°·à°£"
+
+#: ../src/connection-editor/page-wired-security.c:120
+msgid "Use 802.1X security for this connection"
+msgstr "� �న�స�ధానమ� ��ర�� 802.1X ర��షణ వ�పయ��ి���మ�"
+
+#: ../src/connection-editor/page-wireless.c:144
+#: ../src/connection-editor/page-wireless.c:148
+msgid "default"
+msgstr "�ప�రమ�య"
+
+#: ../src/connection-editor/page-wireless.c:166
+#, c-format
+msgid "%u (%u MHz)"
+msgstr "%u (%u MHz)"
+
+#: ../src/connection-editor/page-wireless.c:348
+#: ../src/connection-editor/page-wireless.c:355
+msgid "Could not load WiFi user interface."
+msgstr "WiFi వినియà±?à°?దారి యిà°?à°?à°°à±?à°«à±?à°¸à±?â??à°¨à±? à°²à±?à°¡à±?à°?à±?యలà±?à°? à°ªà±?యిà°?ది."
+
+#: ../src/connection-editor/page-wireless.c:361
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.glade.h:10
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1652
+msgid "Wireless"
+msgstr "వ�ర�ల�నివిధ�"
+
+#: ../src/connection-editor/page-wireless.c:512
+#, c-format
+msgid "Wireless connection %d"
+msgstr "వ�ర�ల�ని �న�స�ధానమ� %d"
+
+#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:262
+#: ../src/wireless-dialog.c:794
+msgid "WEP 40/128-bit Key"
+msgstr "WEP 40/128-bit à°?à±?"
+
+#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:271
+#: ../src/wireless-dialog.c:803
+msgid "WEP 128-bit Passphrase"
+msgstr "WEP 128-bit స���తపదమ�"
+
+#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:297
+#: ../src/wireless-dialog.c:833
+msgid "Dynamic WEP (802.1x)"
+msgstr "�తి�(డ�నమి��) WEP (802.1x)"
+
+#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:311
+#: ../src/wireless-dialog.c:847
+msgid "WPA & WPA2 Personal"
+msgstr "WPA & WPA2 వ�య��తి�త"
+
+#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:325
+#: ../src/wireless-dialog.c:861
+msgid "WPA & WPA2 Enterprise"
+msgstr "WPA & WPA2 à°?à°?à°?à°°à±?â??à°ªà±?à°°à±?à°?à±?"
+
+#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:363
+msgid "Could not load WiFi security user interface; missing WiFi setting."
+msgstr "WiFi à°°à°?à±?à°·à°£ వినియà±?à°?దారి యిà°?à°?à°°à±?à°«à±?à°¸à±?â??à°¨à±? à°²à±?à°¡à±?à°?à±?యలà±?à°?à°ªà±?యిà°?ది; WiFi à°?మరిà°? తపà±?పిపà±?యిà°?ది."
+
+#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:370
+#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:377
+msgid "Could not load WiFi security user interface."
+msgstr "WiFi à°°à°?à±?à°·à°£ వినియà±?à°?దారి యిà°?à°?à°°à±?à°«à±?à°¸à±?â??à°¨à±? à°²à±?à°¡à±?à°?à±?యలà±?à°?à°ªà±?యిà°?ది."
+
+#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:383
+msgid "Wireless Security"
+msgstr "à°µà±?à°°à±?â??à°²à±?నివిధానిà°?à°¿ à°°à°?à±?à°·à°£"
+
+#: ../src/connection-editor/polkit-helpers.c:54
+msgid "PolicyKit authorization request was invalid."
+msgstr "పాలస��ి�� ద�వ��రణ �భ�యర�ధన ��ల�లనిది."
+
+#: ../src/connection-editor/polkit-helpers.c:60
+msgid "PolicyKit authorization request was malformed."
+msgstr "పాలస��ి�� ద�వ��రణ �భ�యర�ధన తప�ప��ార�ప��ది��బడి�ది."
+
+#: ../src/connection-editor/polkit-helpers.c:66
+msgid "PolicyKit authorization could not be created."
+msgstr "పాలస��ి�� ద�వ��రణ స�ష��ి��బడల�� ప�యి�ది."
+
+#: ../src/connection-editor/polkit-helpers.c:73
+msgid "PolicyKit authorization could not be created; invalid action ID."
+msgstr "పాలస��ి�� ద�వ��రణ స�ష��ి��బడల��ప�యి�ది; ��ల�లని �ర�యా ID."
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:104
+#, c-format
+msgid "Editing %s"
+msgstr "సరి��ర�����న�నది %s"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:108
+msgid "Editing un-named connection"
+msgstr "ప�ర�-ల�ని �న�స�ధానమ�న� సరి��ర�����న�నది"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:296
+msgid ""
+"The connection editor could not find some required resources (the "
+"NetworkManager applet glade file was not found)."
+msgstr ""
+"�న�స�ధానమ� సరి��ర�పరి �వసరమ�న ��న�ని వనర�లన� �న���నల�� ప�యి�ది (NetworkManager "
+"��ల�డ� ఫ�ల� �నబడల�ద�)."
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:309
+msgid ""
+"The connection editor could not find some required resources (the glade file "
+"was not found)."
+msgstr "�న�స�ధానమ� సరి��ర�పరి �వసరమ�న ��న�ని వనర�లన� �న���నల�� ప�యి�ది (��ల�డ� ఫ�ల� �న���నబడల�ద�)."
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:325
+msgid "Apply..."
+msgstr "�పాది���..."
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:326
+msgid "Authenticate to save this connection for all users of this machine."
+msgstr "à°? మిషనà±?â??à°¯à±?à°?à±?à°? వినియà±?à°?దారà±?à°²à°?దరిà°?à°¿ à°? à°?à°¨à±?à°¸à°?ధానమà±?à°¨à±? దాయà±?à°?à°?à±? à°¦à±?à°µà±?à°?à°°à°¿à°?à°?à±?à°®à±?."
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:327
+msgid "Apply"
+msgstr "�పాది���"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:328
+msgid "Save this connection for all users of this machine."
+msgstr "à°? మిషనà±?â??à°¯à±?à°?à±?à°? వినియà±?à°?దారà±?à°²à°?దరిà°?à°¿ à°? à°?à°¨à±?à°¸à°?ధానమà±?à°¨à±? దాయà±?à°®à±?."
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:436
+msgid "Error creating connection editor dialog."
+msgstr "�న�స�ధానమ� సరి��ర�పరి డ�లా��న� స�ష��ి����ల� ద�షమ�."
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.glade.h:1
+msgid "Available to all users"
+msgstr "వినియ��దార�ల�దరి�ి ��ద�బా��ల�వ��ది"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.glade.h:2
+msgid "Connect _automatically"
+msgstr "స�వయ��ాల���ా �న�స�ధాని���మ� (_a)"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.glade.h:3
+msgid "Connection _name:"
+msgstr "�న�స�ధానమ� నామమ� (_n):"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.glade.h:5
+msgid "E_xport"
+msgstr "���మతి (_x)"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.glade.h:11
+msgid "_Import"
+msgstr "ది��మతి (_I)"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:227
+msgid "never"
+msgstr "�ప�ప�ి�ి�ాద�"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:238
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:249
+msgid "now"
+msgstr "�ప�ప�డ�"
+
+#. less than an hour ago
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:256
+#, c-format
+msgid "%d minute ago"
+msgid_plural "%d minutes ago"
+msgstr[0] "%d నిమ�ష� ��రిత�"
+msgstr[1] "%d నిమ�షాల ��రిత�"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:260
+#, c-format
+msgid "%d hour ago"
+msgid_plural "%d hours ago"
+msgstr[0] "%d ��� ��రిత�"
+msgstr[1] "%d ���ల ��రిత�"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:272
+#, c-format
+msgid "%d day ago"
+msgid_plural "%d days ago"
+msgstr[0] "%d ర��� ��రిత�"
+msgstr[1] "%d ర���ల ��రిత�"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:278
+#, c-format
+msgid "%d month ago"
+msgid_plural "%d months ago"
+msgstr[0] "%d న�ల ��రిత�"
+msgstr[1] "%d న�లల ��రిత�"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:282
+#, c-format
+msgid "%d year ago"
+msgid_plural "%d years ago"
+msgstr[0] "%d స�వత�సర� ��రిత�"
+msgstr[1] "%d స�వత�సరాల ��రిత�"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:348
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:480
+msgid "Could not obtain required privileges"
+msgstr "�ావలిసిన �న�మత�లన� ప��దల��ప�యి�ది"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:353
+msgid "Could not delete connection"
+msgstr "�న�స�ధానమ�న� త�ల�ి��ల��ప�యి�ది"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:354
+msgid "The connection could not be deleted due to an unknown error."
+msgstr "త�లియని ద�షమ� �ారణ��ా �న�స�ధానమ� త�ల�ి��బడల�� ప�యి�ది."
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:390
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:401
+msgid "Could not move connection"
+msgstr "�న�స�ధానమ�న� �దల��ల�� ప�యి�ది"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:485
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:534
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:545
+msgid "Could not add connection"
+msgstr "�న�స�ధానమ�న� �త��యల�� ప�యి�ది"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:486
+msgid "The connection could not be added due to an unknown error."
+msgstr "త�లియని ద�షమ� �ారణ��ా �న�స�ధానమ� �త��యబడల�� ప�యి�ది."
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:659
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:664
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:724
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:730
+msgid "Could not update connection"
+msgstr "�న�స�ధానమ� నవ��రి��బడల�� ప�యి�ది"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:665
+msgid "The connection could not be updated due to an unknown error."
+msgstr "త�లియని ద�షమ� �ారణ��ా �న�స�ధానమ� నవ��రి��బడల�� ప�యి�ది."
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:756
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:887
+msgid "An unknown error ocurred."
+msgstr "�� త�లియని ద�షమ� య�ద�ర��ది."
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:765
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:894
+msgid "Error initializing editor"
+msgstr "సరి��ర�పరి సిద�దపర���ల� ద�షమ�"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:795
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:929
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1144
+msgid ""
+"The connection editor dialog could not be initialized due to an unknown "
+"error."
+msgstr "త�లియని ద�షమ� �ారణ��ా �న�స�ధానమ� సరి��ర�పరి డ�లా�� సిద�దపర�బడల�� ప�యి�ది."
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:805
+msgid "Could not create new connection"
+msgstr "��త�త �న�స�ధానమ�న� స�ష��ి��ల�� ప�యి�ది"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:815
+msgid "Could not edit new connection"
+msgstr "��త�త �న�స�ధానమ�న� సరి��ర��ల��ప�యి�ది"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:949
+msgid "Could not edit connection"
+msgstr "�న�స�ధానమ�న� సరి��ర��ల�� ప�యి�ది"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1008
+#, c-format
+msgid "Are you sure you wish to delete the connection %s?"
+msgstr "మ�ర� ����ిత��ా �న�స�ధానమ� %sన� త�ల�ి���దామని �న���న���న�నారా?"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1189
+#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:228
+msgid "Cannot import VPN connection"
+msgstr "VPN �న�స�ధానమ�న� ది��మతి ��యల��ప�యి�ది"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1191
+msgid ""
+"The VPN plugin failed to import the VPN connection correctly\n"
+"\n"
+"Error: no VPN service type."
+msgstr ""
+"VPN à°?à°¨à±?à°¸à°?ధానమà±?à°¨à±? సరిà°?à°¾ దిà°?à±?మతి à°?à±?à°¯à±?à°?à°²à±? VPN à°ªà±?à°²à°?à±?â??యినà±? విఫలమà±?à°?ది\n"
+"\n"
+"ద�షమ�: VPN స�వా ర�మ�ల�ద�."
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1205
+msgid "Could not edit imported connection"
+msgstr "ది��మతి��సిన �న�స�ధానమ�న� సరి��ర��ల��ప�యి�ది"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1350
+msgid "Name"
+msgstr "నామమ�"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1362
+msgid "Last Used"
+msgstr "�ివరి�ా వ�పయ��ి��ిన"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1539
+msgid "Edit..."
+msgstr "సరి��ర���..."
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1540
+msgid "Authenticate to edit the selected connection."
+msgstr "��పి���సిన �న�స�ధానమ�న� సరి��ర������ ద�వ��రి���మ�."
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1541
+msgid "Edit"
+msgstr "సరి��ర���మ�"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1542
+msgid "Edit the selected connection."
+msgstr "��పి���సిన �న�స�ధానమ�న� సరి��ర���మ�."
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1559
+msgid "Delete..."
+msgstr "త�ల�ి���మ�..."
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1560
+msgid "Authenticate to delete the selected connection."
+msgstr "��పి���సిన �న�స�ధానమ�న� త�ల�ి������ ధ�వ��రి���మ�."
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1561
+msgid "Delete"
+msgstr "త�ల�ి���మ�"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1562
+msgid "Delete the selected connection."
+msgstr "��పి���సిన �న�స�ధానమ�న� త�ల�ి���మ�."
+
+#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:230
+#, c-format
+msgid ""
+"The file '%s' could not be read or does not contain recognized VPN "
+"connection information\n"
+"\n"
+"Error: %s."
+msgstr ""
+"ఫ�ల� '%s' �ద�వబడల�� ప�యి�ది ల�దా ��ర�తి��ద�� VPN �న�స�ధానప� సమా�ారమ�న� "
+"�లి�ిల�ద�\n"
+"\n"
+"ద�షమ�: %s"
+
+#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:262
+msgid "Select file to import"
+msgstr "ది��మతి ��య���� ఫ�ల�న� య��పి���య�మ�"
+
+#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:310
+#, c-format
+msgid "A file named \"%s\" already exists."
+msgstr "\"%s\" నామమ�త� వ�� ఫ�ల� యిప�ప�ి��వ��ది."
+
+#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:312
+msgid "_Replace"
+msgstr "ప�న�స�థాపి���మ� (_R)"
+
+#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:314
+#, c-format
+msgid "Do you want to replace %s with the VPN connection you are saving?"
+msgstr "మ�ర� దాయ���న�న VPN �న�స�ధానమ�త� మ�ర� %sన� ప�న�స�థాపి���దామని �న���న���న�నారా?"
+
+#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:350
+msgid "Cannot export VPN connection"
+msgstr "VPN �న�స�ధానమ�న� ���మతి��యల�ద�"
+
+#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:352
+#, c-format
+msgid ""
+"The VPN connection '%s' could not be exported to %s.\n"
+"\n"
+"Error: %s."
+msgstr ""
+"VPN �న�స�ధానమ� '%s' �న�నది %s�� ���మతి �ాల��ప�యి�ది.\n"
+"\n"
+"ద�షమ�: %s."
+
+#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:386
+msgid "Export VPN connection..."
+msgstr "VPN �న�స�ధానమ�న� ���మతి��య�మ�..."
+
+#: ../src/gnome-bluetooth/network-manager-applet.c:188
+msgid "Access the Internet using your mobile phone"
+msgstr "à°®à±? à°®à±?à°¬à±?à°²à±? à°«à±?à°¨à±?à°¨à±? à°µà±?పయà±?à°?à°¿à°?à°?à°¿ à°?à°?à°?à°°à±?à°¨à±?à°?à±?â??à°¨à±? యాà°?à±?సిసà±? à°?à±?à°¯à±?à°®à±?"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:196
+msgid "Your mobile broadband connection is configured with the following settings:"
+msgstr "à°®à±? à°®à±?à°¬à±?à°²à±? à°¬à±?రాడà±?â??బాà°?à°¡à±? à°?à°¨à±?à°¸à°?ధానమà±? à°?à±?à°°à°¿à°?ది à°?మరిà°?లతà±? à°?à°?à±?à°¤à±?à°?à°°à°¿à°?à°?బడిà°?ది:"
+
+#. Device
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:203
+msgid "Your Device:"
+msgstr "మ� పరి�రమ�:"
+
+#. Provider
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:214
+msgid "Your Provider:"
+msgstr "మ� �త�పాద��డ�:"
+
+#. Plan and APN
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:225
+msgid "Your Plan:"
+msgstr "మ� ప�లాన�:"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:246
+msgid ""
+"A connection will now be made to your mobile broadband provider using the "
+"settings you selected. If the connection fails or you cannot access network "
+"resources, double-check your settings. To modify your mobile broadband "
+"connection settings, choose \"Network Connections\" from the System >> "
+"Preferences menu."
+msgstr ""
+"à°®à±?à°°à±? à°¯à±?à°?పిà°?à°?à±?సిన à°?మరà±?à°ªà±?లనà±? à°µà±?పయà±?à°?à°¿à°?à°?à±?à°¤à±? à°µà±?à°? à°?à°¨à±?à°¸à°?ధానమà±? యిపà±?à°ªà±?à°¡à±? à°®à±? à°®à±?à°¬à±?à°²à±? à°¬à±?రాడà±?â??బాà°?à°¡à±? "
+"�త�పాద��ని�ి ��యబడ�త��ది. ��వ�ళ �న�స�ధానమ� విఫలమయినా ల�దా మ�ర� న���వర��� వనర�లన� "
+"à°µà±?పయà±?à°?à°¿à°?à°?à°²à±?à°?à°ªà±?యినా, à°®à±? à°?మరà±?à°ªà±?లనà±? à°µà±?à°?à°?à°¿à°?à°¿à°°à±?à°?à°¡à±?సారà±?à°²à±? పరిశà±?లిà°?à°?à°?à°¡à°¿. à°®à±? à°®à±?à°¬à±?à°²à±? à°¬à±?రాడà±?â??బాà°?à°¡à±? "
+"�న�స�ధానమ� �మరి�లన� మార������, సిస��మ� >> �భ�ష��ాల� మ�న�న��డి \"న���వర��� �న�స�ధానాల�\" "
+"య������న�మ�."
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:258
+msgid "Confirm Mobile Broadband Settings"
+msgstr "à°®à±?à°¬à±?à°²à±? à°¬à±?రాడà±?â??బాà°?à°¡à±? à°?మరిà°?లనà±? నిరà±?ధారిà°?à°?à±?à°®à±?"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:316
+msgid "Unlisted"
+msgstr "�ాబితా��యని"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:432
+msgid "_Select your plan:"
+msgstr "మ� ప�లాన� య��పి���య�మ� (_S):"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:456
+msgid "Selected plan _APN (Access Point Name):"
+msgstr "��పి���సిన ప�లాన� _APN (యా��సిస� పాయి��� న�మ�):"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:475
+msgid ""
+"Warning: Selecting an incorrect plan may result in billing issues for your "
+"broadband account or may prevent connectivity.\n"
+"\n"
+"If you are unsure of your plan please ask your provider for your plan's APN."
+msgstr ""
+"à°¹à±?à°?à±?à°?à°°à°¿à°?: సరిà°?ాని à°ªà±?లానà±? à°¯à±?à°?à°?à±?à°?à±?à°¨à±?à°? à°®à±? à°¬à±?à°°à°¾à°?à°¡à±?â??బాà°?à°¡à±? à°?ాతా బిలà±?లిà°?à°?à±? à°?à°¸à±?à°?à°°à±?యాలà°?à±? à°?ారణà°? à°?ావà°?à±?à°?à±?à°¨à±? "
+"ల�దా �న�స�ధానతన� నిర�ధి��వ����న�.\n"
+"\n"
+"మ�ర� మ� ప�లాన� ప��ల నిర�ధారణత� ల��ప�త� మ� ప�లాన�య���� APN ��ర�� దయ��సి మ� �త�పాద��నిని �డ���డి."
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:482
+msgid "Choose your Billing Plan"
+msgstr "మ� బిల�లి��� ప�లాన�న� య������న�మ�"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:530
+msgid "My plan is not listed..."
+msgstr "నా ప�లాన� �ాబితా��సి ల�ద�..."
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:683
+msgid "Select your provider from a _list:"
+msgstr "�ాబితాన��డి మ� �త�పాద��నిని య��పి���య�మ� (_l):"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:696
+msgid "Provider"
+msgstr "�త�పాద��డ�"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:721
+msgid "I can't find my provider and I wish to enter it _manually:"
+msgstr ""
+"న�న� నా �త�పాద��నిని �న���నల�� ప�యాన� మరియ� న�న� దానిని మానవ�య��ా "
+"ప�రవ�శప�డ�దామని �న���న���న�నాన� (_m):"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:732
+msgid "Provider:"
+msgstr "�త�పాద��డ�:"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:748
+msgid "My provider uses GSM technology (GPRS, EDGE, UMTS, HSPA)"
+msgstr "నా �త�పాద��డ� GSM సా���తి�తన� వ�పయ��ి���త�న�నాడ� (GPRS, EDGE, UMTS, HSPA)"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:750
+msgid "My provider uses CDMA technology (1xRTT, EVDO)"
+msgstr "నా �త�పాద��డ� CDMA సా���తి�తన� వ�పయ��ి���త�న�నాడ� (1xRTT, EVDO)"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:761
+msgid "Choose your Provider"
+msgstr "మ� �త�పాద��నిని య������న�మ�"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:953
+msgid "Country List:"
+msgstr "ద�శమ� �ాబితా:"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:965
+msgid "Country"
+msgstr "ద�శమ�"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:1005
+msgid "Choose your Provider's Country"
+msgstr "మ� �త�పాద��నియ���� ద�శమ�న� య������న�మ�"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:1054
+msgid "Installed GSM device"
+msgstr "స�స�థాపి��ిన GSM పరి�రమ�"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:1057
+msgid "Installed CDMA device"
+msgstr "స�స�థాపి��ిన CDMA పరి�రమ�"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:1225
+msgid ""
+"This assistant helps you easily set up a mobile broadband connection to a "
+"cellular (3G) network."
+msgstr ""
+"à°¸à±?à°²à±?à°¯à±?లారà±? (3G) à°¨à±?à°?à±?వరà±?à°?à±?à°¨à°?à±? à°®à±?à°¬à±?à°²à±? à°¬à±?రాడà±?â??బాà°?à°¡à±? à°?à°¨à±?à°¸à°?ధానమà±?à°¨à±? à°¸à±?à°²à±?à°µà±?à°?à°¾ à°?మరà±?à°?à±?à°?à°?à±? à°? సహాయà°?à°¿ "
+"మ��� త�డ�పడ�త��ది."
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:1230
+msgid "You will need the following information:"
+msgstr "మ��� � ��రి�ది సమా�ారమ� �వసరమ�త��ది:"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:1241
+msgid "Your broadband provider's name"
+msgstr "à°®à±? à°¬à±?రాడà±?â??బాà°?à°¡à±? à°?à°¤à±?పాదà°?à±?ని నామమà±?"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:1247
+msgid "Your broadband billing plan name"
+msgstr "à°®à±? à°¬à±?రాడà±?â??బాà°?à°¡à±? బిలà±?లిà°?à°?à±? à°ªà±?లానà±? నామమà±?"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:1253
+msgid "(in some cases) Your broadband billing plan APN (Access Point Name)"
+msgstr "à°?à±?à°¨à±?ని à°¸à°?ధరà±?బాలలà±?) à°®à±? à°¬à±?రాడà±?â??బాà°?à°¡à±? బిలà±?లిà°?à°?à±? à°ªà±?లానà±? APN (యాà°?à±?సిసà±? పాయిà°?à°?à±? నామమà±?)"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:1280
+msgid "Create a connection for _this mobile broadband device:"
+msgstr "à°? à°®à±?à°¬à±?à°²à±? à°¬à±?రాడà±?â??బాà°?à°¡à±? పరిà°?à°°à°®à±? à°?à±?à°°à°?à±? à°?à°¨à±?à°¸à°?ధానమà±?à°¨à±? à°¸à±?à°·à±?à°?à°¿à°?à°?à±?à°®à±? (_t):"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:1295
+msgid "Any device"
+msgstr "� పరి�రమ�నా"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:1308
+msgid "Set up a Mobile Broadband Connection"
+msgstr "à°®à±?à°¬à±?à°²à±? à°¬à±?రాడà±?â??బాà°?à°¡à±? à°?à°¨à±?à°¸à°?ధానమà±?à°¨à±? à°?మరà±?à°?à±?à°®à±?"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:1482
+msgid "New Mobile Broadband Connection"
+msgstr "à°?à±?à°¤à±?à°¤ à°®à±?à°¬à±?à°²à±? à°¬à±?రాడà±?â??బాà°?à°¡à±? à°?à°¨à±?à°¸à°?ధానమà±?"
+
+#: ../src/utils/nmn-mobile-providers.c:515
+msgid "Default"
+msgstr "�ప�రమ�య"
+
+#: ../src/vpn-password-dialog.c:137 ../src/vpn-password-dialog.c:253
+#, c-format
+msgid "Cannot start VPN connection '%s'"
+msgstr "VPN �న�స�ధానమ� '%s'న� ప�రార�భి��ల�ద�"
+
+#: ../src/vpn-password-dialog.c:140
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not find the authentication dialog for VPN connection type '%s'. "
+"Contact your system administrator."
+msgstr ""
+"VPN �న�స�ధానమ� ర�మ� '%s' ��ర�� ధ�వ��రణ డ�లా��న� �న���నల�� ప�యి�ది. "
+"మ� సిస��మ� నిర�వహణాధి�ారిని స�ప�రది���డి."
+
+#: ../src/vpn-password-dialog.c:256
+#, c-format
+msgid ""
+"There was a problem launching the authentication dialog for VPN connection "
+"type '%s'. Contact your system administrator."
+msgstr ""
+"VPN �న�స�ధానమ� ర�మ� '%s' ��ర�� ధ�వ��రణ డ�లా��న� �ర�భి����ల� సమస�యవ��ది. "
+"మ� సిస��మ� నిర�వహణాధి�ారిని స�ప�రది���డి."
+
+#: ../src/wired-dialog.c:99
+msgid "Wired 802.1X authentication"
+msgstr "à°µà±?à°°à±?â??à°?à°² 802.1X à°§à±?à°µà±?à°?రణమà±?"
+
+#: ../src/wireless-dialog.c:414
+msgid "New..."
+msgstr "��త�త..."
+
+#: ../src/wireless-dialog.c:921
+msgid "C_reate"
+msgstr "స�ష��ి���మ� (_r)"
+
+#: ../src/wireless-dialog.c:992
+#, c-format
+msgid ""
+"Passwords or encryption keys are required to access the wireless network '%"
+"s'."
+msgstr "వ�ర�ల�ని న���వర��� '%s'న� యా��సిస� ��స���న���� స���తపదమ�ల� ల�దా �న���రిప�షన� ��ల� �వసరమ�."
+
+#: ../src/wireless-dialog.c:994
+msgid "Wireless Network Authentication Required"
+msgstr "వ�ర�ల�ని న���వర��� ధ�వ��రణమ� �వసరమ��ది"
+
+#: ../src/wireless-dialog.c:996
+msgid "Authentication required by wireless network"
+msgstr "వ�ర�ల�ని న���వర���ద�వారా ధ�వ��రణమ� �వసరమ��ది"
+
+#: ../src/wireless-dialog.c:1001
+msgid "Create New Wireless Network"
+msgstr "��త�త వ�ర�ల�ని న���వర��� స�ష��ి���మ�"
+
+#: ../src/wireless-dialog.c:1003
+msgid "New wireless network"
+msgstr "��త�త వ�ర�ల�ని న���వర���"
+
+#: ../src/wireless-dialog.c:1004
+msgid "Enter a name for the wireless network you wish to create."
+msgstr "మ�ర� స�ష��ి��ాలని �న���న���న�న వ�ర�ల�ని న���వర���న�� వ�� నామమ�న� ప�రవ�శప�����మ�."
+
+#: ../src/wireless-dialog.c:1006
+msgid "Connect to Hidden Wireless Network"
+msgstr "మర���నవ�న�న వ�ర�ల�ని న���వర���న�� �న�స�ధాని���"
+
+#: ../src/wireless-dialog.c:1008
+msgid "Hidden wireless network"
+msgstr "మర���నవ�న�న వ�ర�ల�ని న���వర���"
+
+#: ../src/wireless-dialog.c:1009
+msgid ""
+"Enter the name and security details of the hidden wireless network you wish "
+"to connect to."
+msgstr ""
+"మ�ర� �న�స�ధాన� �ావాలన���న�న మర���నవ��డ� వ�ర�ల�ని న���వర���య���� ర��షణ వివరమ�లన� మరియ� "
+"నామమ�న� ప�రవ�శప�����మ�."
+
+#: ../src/wireless-security/eap-method.c:169
+msgid "No Certificate Authority certificate chosen"
+msgstr "���వ��ి ద�వ��రణపత�ర �ధి�ారి� ధ�వ��రణపత�రమ� య������నబడల�ద�"
+
+#: ../src/wireless-security/eap-method.c:170
+msgid ""
+"Not using a Certificate Authority (CA) certificate can result in connections "
+"to insecure, rogue wireless networks. Would you like to choose a "
+"Certificate Authority certificate?"
+msgstr ""
+"ధ�వ��రణపత�ర �ధి�ారి�� (CA) ధ�వ��రణపత�రమ� వ�పయ��ి���ప�వ�� వలన �న�స�ధానమ�ల� "
+"ర��షణల����డా �వ�తాయి, మ�సప�రిత వ�ర�ల�ని న���వర���ల�. మ�ర� ధ�వ��రణపత�ర �ధి�ారి�� "
+"ధ�వ��రణపత�రమ�న� య������న���� యిష��పడతారా?"
+
+#: ../src/wireless-security/eap-method.c:175
+msgid "Ignore"
+msgstr "వదిలివ�యి"
+
+#: ../src/wireless-security/eap-method.c:179
+msgid "Choose CA Certificate"
+msgstr "CA ధ�వ��రణపత�రమ�న� య������న�మ�"
+
+#: ../src/wireless-security/eap-method.c:440
+msgid "DER, PEM, or PKCS#12 private keys (*.der, *.pem, *.p12)"
+msgstr "DER, PEM, ల�దా PKCS#12 వ�య��తి�త ��ల� (*.der, *.pem, *.p12)"
+
+#: ../src/wireless-security/eap-method.c:443
+msgid "DER or PEM certificates (*.der, *.pem, *.crt, *.cer)"
+msgstr "DER ల�దా PEM ధ�వ��రణపత�రమ�ల� (*.der, *.pem, *.crt, *.cer)"
+
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:240
+msgid "MD5"
+msgstr "MD5"
+
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:311
+#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:417
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:343
+msgid "Choose a Certificate Authority certificate..."
+msgstr "ధ�వ��రణపత�ర �ధి�ారి�� ధ�వ��రణపత�రమ�న� య������న�మ�..."
+
+#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:413
+msgid "Choose your personal certificate..."
+msgstr "మ� వ�య��తి�త ధ�వ��రణపత�రమ�న� య������న�మ�..."
+
+#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:422
+msgid "Choose your private key..."
+msgstr "మ� వ�య��తి�త ��న� య������న�మ�..."
+
+#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:305
+msgid "TLS"
+msgstr "TLS"
+
+#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:329
+msgid "Tunneled TLS"
+msgstr "�న�న�ల�డ� TLS"
+
+#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:340
+msgid "Protected EAP (PEAP)"
+msgstr "స�ర��షిత EAP (PEAP)"
+[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]