[gcompris] Updated from GCOMPRIS_8_3 branchcommit 256b602fe90d68f54bbd2ede0c028b04350cd7f2
Author: Bruno Coudoin <bruno coudoin free fr>
Date:  Sat Jul 18 11:24:22 2009 +0200

  Updated from GCOMPRIS_8_3 branch

 nsis/langmacros.nsh         | 106 +++++++++++++++++-----------------
 nsis/translations/albanian.nsh   |  10 ---
 nsis/translations/bulgarian.nsh   |  5 --
 nsis/translations/catalan.nsh    |  14 +----
 nsis/translations/czech.nsh     |  10 ---
 nsis/translations/danish.nsh    |  10 ---
 nsis/translations/dutch.nsh     |  10 ---
 nsis/translations/english.nsh    |  12 ----
 nsis/translations/finnish.nsh    |  10 ---
 nsis/translations/french.nsh    |  23 ++------
 nsis/translations/german.nsh    |  22 ++-----
 nsis/translations/hebrew.nsh    |  12 ----
 nsis/translations/hungarian.nsh   |  6 --
 nsis/translations/italian.nsh    |  12 +----
 nsis/translations/japanese.nsh   |  10 ---
 nsis/translations/korean.nsh    |  6 --
 nsis/translations/norwegian.nsh   |  10 ---
 nsis/translations/polish.nsh    |  10 ---
 nsis/translations/portuguese-br.nsh |  10 ---
 nsis/translations/portuguese.nsh  |  13 +----
 nsis/translations/romanian.nsh   |  6 --
 nsis/translations/russian.nsh    |  10 ---
 nsis/translations/serbian-latin.nsh |  6 --
 nsis/translations/simp-chinese.nsh |  10 ---
 nsis/translations/slovak.nsh    |  10 ---
 nsis/translations/slovenian.nsh   |  10 ---
 nsis/translations/spanish.nsh    |  10 ---
 nsis/translations/swedish.nsh    |  10 ---
 nsis/translations/trad-chinese.nsh |  14 +----
 nsis/translations/vietnamese.nsh  |  12 +----
 30 files changed, 69 insertions(+), 350 deletions(-)
---
diff --git a/nsis/langmacros.nsh b/nsis/langmacros.nsh
index 4b692d6..08dc35b 100755
--- a/nsis/langmacros.nsh
+++ b/nsis/langmacros.nsh
@@ -1,53 +1,53 @@
-;;
-;; Windows Gcompris NSIS installer language macros
-;;
-
-!macro GCOMPRIS_MACRO_LANGSTRING_INSERT LABEL LANG
- LangString "${LABEL}" "${LANG_${LANG}}" "${${LABEL}}"
- !undef "${LABEL}"
-!macroend
-
-!macro GCOMPRIS_MACRO_LANGUAGEFILE_BEGIN LANG
- !define CUR_LANG "${LANG}"
-!macroend
-
-!macro GCOMPRIS_MACRO_LANGUAGEFILE_END
- !define INSERT_DEFAULT
- !include "${GCOMPRIS_DEFAULT_LANGFILE}"
- !undef INSERT_DEFAULT
-
- ; GCOMPRIS Language file Version 3
- ; String labels should match those from the default language file.
-
- ; Startup checks
- !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_LANGSTRING_INSERT InstallerIsRunning		${CUR_LANG}
- !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_LANGSTRING_INSERT GcomprisIsRunning		${CUR_LANG}
-
- ; License Page
- !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_LANGSTRING_INSERT GcomprisLicenseButton		${CUR_LANG}
- !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_LANGSTRING_INSERT GcomprisLicenseBottomText	${CUR_LANG}
-
- ; Components Page
- !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_LANGSTRING_INSERT GcomprisSectionTitle		${CUR_LANG}
- !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_LANGSTRING_INSERT GcomprisSectionDescription	${CUR_LANG}
-
- ; Installer Finish Page
- !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_LANGSTRING_INSERT GcomprisFinishVisitWebSite	${CUR_LANG}
-
- ; Gcompris Section Prompts and Texts
- !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_LANGSTRING_INSERT GcomprisUninstallDesc	${CUR_LANG}
- !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_LANGSTRING_INSERT GcomprisPromptWipeout	${CUR_LANG}
- !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_LANGSTRING_INSERT GcomprisPromptDirExists	${CUR_LANG}
-
- ; Uninstall Section Prompts
- !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_LANGSTRING_INSERT unGcomprisUninstallError1	${CUR_LANG}
- !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_LANGSTRING_INSERT unGcomprisUninstallError2	${CUR_LANG}
-
- !undef CUR_LANG
-!macroend
-
-!macro GCOMPRIS_MACRO_INCLUDE_LANGFILE LANG FILE
- !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_LANGUAGEFILE_BEGIN "${LANG}"
- !include "${FILE}"
- !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_LANGUAGEFILE_END
-!macroend
+;;
+;; Windows Gcompris NSIS installer language macros
+;;
+
+!macro GCOMPRIS_MACRO_LANGSTRING_INSERT LABEL LANG
+ LangString "${LABEL}" "${LANG_${LANG}}" "${${LABEL}}"
+ !undef "${LABEL}"
+!macroend
+
+!macro GCOMPRIS_MACRO_LANGUAGEFILE_BEGIN LANG
+ !define CUR_LANG "${LANG}"
+!macroend
+
+!macro GCOMPRIS_MACRO_LANGUAGEFILE_END
+ !define INSERT_DEFAULT
+ !include "${GCOMPRIS_DEFAULT_LANGFILE}"
+ !undef INSERT_DEFAULT
+
+ ; GCOMPRIS Language file Version 3
+ ; String labels should match those from the default language file.
+
+ ; Startup checks
+ !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_LANGSTRING_INSERT InstallerIsRunning		${CUR_LANG}
+ !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_LANGSTRING_INSERT GcomprisIsRunning		${CUR_LANG}
+
+ ; License Page
+ !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_LANGSTRING_INSERT GcomprisLicenseButton		${CUR_LANG}
+ !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_LANGSTRING_INSERT GcomprisLicenseBottomText	${CUR_LANG}
+
+ ; Components Page
+ !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_LANGSTRING_INSERT GcomprisSectionTitle		${CUR_LANG}
+ !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_LANGSTRING_INSERT GcomprisSectionDescription	${CUR_LANG}
+
+ ; Installer Finish Page
+ !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_LANGSTRING_INSERT GcomprisFinishVisitWebSite	${CUR_LANG}
+
+ ; Gcompris Section Prompts and Texts
+ !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_LANGSTRING_INSERT GcomprisUninstallDesc	${CUR_LANG}
+ !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_LANGSTRING_INSERT GcomprisPromptWipeout	${CUR_LANG}
+ !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_LANGSTRING_INSERT GcomprisPromptDirExists	${CUR_LANG}
+
+ ; Uninstall Section Prompts
+ !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_LANGSTRING_INSERT unGcomprisUninstallError1	${CUR_LANG}
+ !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_LANGSTRING_INSERT unGcomprisUninstallError2	${CUR_LANG}
+
+ !undef CUR_LANG
+!macroend
+
+!macro GCOMPRIS_MACRO_INCLUDE_LANGFILE LANG FILE
+ !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_LANGUAGEFILE_BEGIN "${LANG}"
+ !include "${FILE}"
+ !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_LANGUAGEFILE_END
+!macroend
diff --git a/nsis/translations/albanian.nsh b/nsis/translations/albanian.nsh
index 0b95169..bb77ef0 100644
--- a/nsis/translations/albanian.nsh
+++ b/nsis/translations/albanian.nsh
@@ -9,20 +9,10 @@
 ;;
 
 
-; License Page
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BUTTON			"Më tej >"
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BOTTOM_TEXT		"$(^Name) qarkullon nën licensën GPL. Licensa këtu sillet vetëm për qëllime njoftimi. $_CLICK"
-
-; Components Page
-!define GCOMPRIS_SECTION_TITLE         "GCompris"
-!define GCOMPRIS_SECTION_DESCRIPTION		"Kartela dhe dll bazë të GCompris-it"
-
-
 ; Installer Finish Page
 !define GCOMPRIS_FINISH_VISIT_WEB_SITE		"Vizitoni Faqen Web të GCompris-it për Windows"
 
 ; GCompris Section Prompts and Texts
-!define GCOMPRIS_UNINSTALL_DESC			"GCompris (vetëm hiq)"
 !define GCOMPRIS_PROMPT_WIPEOUT			"�shtë gati për t'u fshirë drejtoria juaj e vjetër GCompris. Doni të vazhdohet?$\r$\rShënim: Do të fshihet çfarëdo shtojceë jo standarde që mund të keni instaluar.$\rNuk do të preken rregullime GCompris përdoruesash."
 !define GCOMPRIS_PROMPT_DIR_EXISTS		"Drejtoria e instalimit që treguat ekziston tashmë. �farëdo përmbajtje$\rdo të fshihet. Do të donit të vazhdohet?"
 
diff --git a/nsis/translations/bulgarian.nsh b/nsis/translations/bulgarian.nsh
index 1853446..9d7b91e 100644
--- a/nsis/translations/bulgarian.nsh
+++ b/nsis/translations/bulgarian.nsh
@@ -8,12 +8,7 @@
 ;;
 
 
-; Components Page
-!define GCOMPRIS_SECTION_TITLE         "GCompris"
-!define GCOMPRIS_SECTION_DESCRIPTION		"Ôàéëîâå íà ÿäðîòî íà GCompris è áèáëèîòåêè"
-
 ; GCompris Section Prompts and Texts
-!define GCOMPRIS_UNINSTALL_DESC			"GCompris (ñàìî ïðåìàõâàíå)"
 !define GCOMPRIS_PROMPT_WIPEOUT			"Âàøàòà ñòàðà GCompris äèðåêòîðèÿ ùå áúäå èçòðèòà. Èñêàòå ëè äà ïðîäúëæèòå?$\r$\rÇàáåëåæêà: Âñè÷êè íåñòàíäàðòíè äîáàâêè êîèòî ñòå èíñòàëèðàëè ùå áúäàò èçòðèòè.$\rÍàñòðîéêèòå íà GCompris íÿìà äà áúäàò ïîâëèÿíè."
 !define GCOMPRIS_PROMPT_DIR_EXISTS		"Äèðåêòîðèÿòà êîÿòî èçáðàõòå ñúùåñòâóâà. Âñè÷êî êîåòî å â íåÿ$\rùå áúäå èçòðèòî. Æåëàåòå ëè äà ïðîäúëæèòå?"
 
diff --git a/nsis/translations/catalan.nsh b/nsis/translations/catalan.nsh
index 8a6693c..4b91205 100644
--- a/nsis/translations/catalan.nsh
+++ b/nsis/translations/catalan.nsh
@@ -6,28 +6,16 @@
 ;;
 ;; Author: "Bernat López" <bernatl adequa net>
 ;; Version 2
-;; 
-
-
-; License Page
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BUTTON			"Següent >"
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BOTTOM_TEXT		"$(^Name) és distribuït sota llicència GPLe. Podeu consultar la llicència, només per proposits informatius, aquí. $_CLICK"
-
-; Components Page
-!define GCOMPRIS_SECTION_TITLE         "GCompris"
-!define GCOMPRIS_SECTION_DESCRIPTION		"Fitxers i dlls del nucli de GCompris"
+;;
 
 
 ; Installer Finish Page
 !define GCOMPRIS_FINISH_VISIT_WEB_SITE		"Visita la pàgina web de GCompris per Windows"
 
 ; GCompris Section Prompts and Texts
-!define GCOMPRIS_UNINSTALL_DESC			"GCompris (només esborrar)"
 !define GCOMPRIS_PROMPT_WIPEOUT			"El teu directori antic de GCompris serà esborrat. Vols continuar?$\r$\rNota: Els plugins no estàndards que tinguis instal.lats seran esborrats.$\rLes preferències d'usuari de GCompris no es veruan afectades."
 !define GCOMPRIS_PROMPT_DIR_EXISTS		"El directori d'instal.lació que has especificat ja existeix. Tots els continguts$\rseran esborrats. Vols continuar?"
 
-
-
 ; Uninstall Section Prompts
 !define un.GCOMPRIS_UNINSTALL_ERROR_1		"L'instal.lador podria no trobar les entrades del registre de GCompris.$\rProbablement un altre usuari ha instal.lat aquesta aplicació."
 !define un.GCOMPRIS_UNINSTALL_ERROR_2		"No tens permís per desinstal.lar aquesta aplicació."
diff --git a/nsis/translations/czech.nsh b/nsis/translations/czech.nsh
index afd2077..bae6765 100644
--- a/nsis/translations/czech.nsh
+++ b/nsis/translations/czech.nsh
@@ -9,20 +9,10 @@
 ;;
 
 
-; License Page
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BUTTON			"Dal?í >"
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BOTTOM_TEXT		"K pou?ití $(^Name) se vztahuje GPL licence. Licence je zde uvedena pouze pro Va?í informaci. $_CLICK"
-
-; Components Page
-!define GCOMPRIS_SECTION_TITLE         "GCompris"
-!define GCOMPRIS_SECTION_DESCRIPTION		"Základní soubory a DLL pro GCompris"
-
-
 ; Installer Finish Page
 !define GCOMPRIS_FINISH_VISIT_WEB_SITE		"Nav?tívit Windows GCompris Web Page"
 
 ; GCompris Section Prompts and Texts
-!define GCOMPRIS_UNINSTALL_DESC			"GCompris (odinstalovat)"
 !define GCOMPRIS_PROMPT_WIPEOUT			"Vá? starý adresáø pro GCompris bude vymazán. Chcete pokraèovat?$\r$\rUpozornìní: Jakákoli nestandardní roz?íøení (plugin) , která máte nainstalována budou ztracena.$\rU?ivatelská nastavení pro GCompris budou zachována."
 !define GCOMPRIS_PROMPT_DIR_EXISTS		"Adresáø který byl zadán pro instalaci ji? existuje. Ve?kerý obsah$\rbude smazán. Chcete pokraèovat?"
 
diff --git a/nsis/translations/danish.nsh b/nsis/translations/danish.nsh
index 09d94d3..33b67d7 100644
--- a/nsis/translations/danish.nsh
+++ b/nsis/translations/danish.nsh
@@ -9,20 +9,10 @@
 ;;
 
 
-; License Page
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BUTTON			"Næste >"
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BOTTOM_TEXT		"$(^Name) er frigivet under GPL licensen. Licensen er kun medtaget her til generel orientering. $_CLICK"
-
-; Components Page
-!define GCOMPRIS_SECTION_TITLE         "GCompris"
-!define GCOMPRIS_SECTION_DESCRIPTION		"Basale GCompris filer og biblioteker"
-
-
 ; Installer Finish Page
 !define GCOMPRIS_FINISH_VISIT_WEB_SITE		"Besøg Windows GCompris's hjemmeside"
 
 ; GCompris Section Prompts and Texts
-!define GCOMPRIS_UNINSTALL_DESC			"GCompris (fjern)"
 !define GCOMPRIS_PROMPT_WIPEOUT			"Din gamle GCompris folder vil blive slettet. Ønsker du at fortsætte? $\r$\rNB: Alle ikke-standard plugins du måtte have installeret vil blive slettet.$\rGCompris brugerindstillinger vil ikke blive påvirket af dette."
 !define GCOMPRIS_PROMPT_DIR_EXISTS		"Den ønskede installationsfolder eksisterer allerede. Ethvert indhold$\ri folderen vil blive slettet. Ønsker du at fortsætte?"
 
diff --git a/nsis/translations/dutch.nsh b/nsis/translations/dutch.nsh
index 76af96d..3a61544 100644
--- a/nsis/translations/dutch.nsh
+++ b/nsis/translations/dutch.nsh
@@ -12,20 +12,10 @@
 !define GCOMPRIS_IS_RUNNING			"GCompris wordt op dit moment uitgevoerd. Sluit GCompris af en start de installatie opnieuw."
 
 
-; License Page
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BUTTON			"Volgende >"
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BOTTOM_TEXT		"$(^Name) wordt uitgegeven onder de GPL licentie. Deze licentie wordt hier slechts ter informatie aangeboden. $_CLICK"
-
-; Components Page
-!define GCOMPRIS_SECTION_TITLE         "GCompris"
-!define GCOMPRIS_SECTION_DESCRIPTION		"GCompris hoofdbestanden en dlls"
-
-
 ; Installer Finish Page
 !define GCOMPRIS_FINISH_VISIT_WEB_SITE		"Neem een kijkje op de Windows GCompris webpagina"
 
 ; GCompris Section Prompts and Texts
-!define GCOMPRIS_UNINSTALL_DESC			"GCompris (alleen verwijderen)"
 !define GCOMPRIS_PROMPT_WIPEOUT			"Uw oude GCompris map staat op het punt om verwijderd te worden. Wilt u doorgaan?$\r$\rLet op: Alle door uzelf geïnstalleerde plugins zullen ook verwijderd worden.$\rDe gebruikersinstellingen van GCompris worden niet aangeraakt."
 !define GCOMPRIS_PROMPT_DIR_EXISTS		"De gegeven installatiemap bestaat al. Eventuele inhoud zal verwijderd worden. Wilt u doorgaan?"
 
diff --git a/nsis/translations/english.nsh b/nsis/translations/english.nsh
index 8935c3c..d4a4ff6 100644
--- a/nsis/translations/english.nsh
+++ b/nsis/translations/english.nsh
@@ -15,25 +15,13 @@
 !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_DEFAULT_STRING INSTALLER_IS_RUNNING			"The installer is already running."
 !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_DEFAULT_STRING GCOMPRIS_IS_RUNNING			"An instance of GCompris is currently running. Exit GCompris and then try again."
 
-; License Page
-!insertmacro GCOMPRIS_MACRO_DEFAULT_STRING GCOMPRIS_LICENSE_BUTTON			"Next >"
-!insertmacro GCOMPRIS_MACRO_DEFAULT_STRING GCOMPRIS_LICENSE_BOTTOM_TEXT		"$(^Name) is released under the GNU General Public License (GPL). The license is provided here for information purposes only. $_CLICK"
-
-; Components Page
-!insertmacro GCOMPRIS_MACRO_DEFAULT_STRING GCOMPRIS_SECTION_TITLE			"GCompris Instant Messaging Client (required)"
-!insertmacro GCOMPRIS_MACRO_DEFAULT_STRING GCOMPRIS_SECTION_DESCRIPTION		"Core GCompris files and dlls"
-
-
 ; Installer Finish Page
 !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_DEFAULT_STRING GCOMPRIS_FINISH_VISIT_WEB_SITE		"Visit the Windows GCompris Web Page"
 
 ; GCompris Section Prompts and Texts
-!insertmacro GCOMPRIS_MACRO_DEFAULT_STRING GCOMPRIS_UNINSTALL_DESC			"GCompris (remove only)"
 !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_DEFAULT_STRING GCOMPRIS_PROMPT_WIPEOUT			"Your old GCompris directory is about to be deleted. Would you like to continue?$\r$\rNote: Any non-standard plugins that you may have installed will be deleted.$\rGCompris user settings will not be affected."
 !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_DEFAULT_STRING GCOMPRIS_PROMPT_DIR_EXISTS		"The installation directory you specified already exists. Any contents$\rwill be deleted. Would you like to continue?"
 
-
-
 ; Uninstall Section Prompts
 !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_DEFAULT_STRING un.GCOMPRIS_UNINSTALL_ERROR_1		"The uninstaller could not find registry entries for GCompris.$\rIt is likely that another user installed this application."
 !insertmacro GCOMPRIS_MACRO_DEFAULT_STRING un.GCOMPRIS_UNINSTALL_ERROR_2		"You do not have permission to uninstall this application."
diff --git a/nsis/translations/finnish.nsh b/nsis/translations/finnish.nsh
index 1859f5c..9c83fbc 100644
--- a/nsis/translations/finnish.nsh
+++ b/nsis/translations/finnish.nsh
@@ -9,20 +9,10 @@
 ;;
 
 
-; License Page
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BUTTON			"Seuraava >"
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BOTTOM_TEXT		"$(^Name) on julkaistu GPL lisenssin alla. Lisenssi esitetään tässä vain tiedotuksena. $_CLICK"
-
-; Components Page
-!define GCOMPRIS_SECTION_TITLE         "GCompris"
-!define GCOMPRIS_SECTION_DESCRIPTION		"GComprisin ytimen tiedostot ja dll:t"
-
-
 ; Installer Finish Page
 !define GCOMPRIS_FINISH_VISIT_WEB_SITE		"Vieraile GComprisin Windows -sivustolla"
 
 ; GCompris Section Prompts and Texts
-!define GCOMPRIS_UNINSTALL_DESC			"GCompris (vain poisto)"
 !define GCOMPRIS_PROMPT_WIPEOUT			"Vanha GCompris-hakemistosi poistetaan. Tahdotko jatkaa?$\r$\rHuomio: Jokainen jälkeenpäin asennettu lisäosa poistetaan.$\rGComprisin käyttäjäasetuksissa ei tapahdu muutoksia."
 !define GCOMPRIS_PROMPT_DIR_EXISTS		"Antamasti hakemisto on jo olemassa. Kaikki tiedot poistetaan $\r. Tahdotko jatkaa?"
 
diff --git a/nsis/translations/french.nsh b/nsis/translations/french.nsh
index 596667e..69bfdb7 100644
--- a/nsis/translations/french.nsh
+++ b/nsis/translations/french.nsh
@@ -8,27 +8,14 @@
 ;; Version 2
 ;;
 
-
-; License Page
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BUTTON			"Suivant >"
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BOTTOM_TEXT		"$(^Name) est disponible sous licence GPL. Le texte de licence suivant est fourni uniquement à titre informatif. $_CLICK" 
-
-; Components Page
-!define GCOMPRIS_SECTION_TITLE         "GCompris"
-!define GCOMPRIS_SECTION_DESCRIPTION		"Fichiers et DLLs de base de GCompris"
-
-
 ; Installer Finish Page
-!define GCOMPRIS_FINISH_VISIT_WEB_SITE		"Visitez la page web de GCompris Windows" 
+!define GCOMPRIS_FINISH_VISIT_WEB_SITE	"Visitez la page web de GCompris Windows"
 
 ; GCompris Section Prompts and Texts
-!define GCOMPRIS_UNINSTALL_DESC			"GCompris (supprimer uniquement)"
-!define GCOMPRIS_PROMPT_WIPEOUT			"L'ancien répertoire de GCompris va être supprimé. Voulez-vous continuer ?$\r$\rNote : Tous les plugins non standards que vous avez installés seront aussi supprimés.$\rLes configurations des utilisateurs de GCompris ne sont pas touchés."
-!define GCOMPRIS_PROMPT_DIR_EXISTS		"Le répertoire d'installation existe déjà. Son contenu sera effacé.$\rVoulez-vous continuer ?"
-
-
+!define GCOMPRIS_PROMPT_WIPEOUT		"L'ancien répertoire de GCompris va être supprimé. Voulez-vous continuer ?$\r$\rNote : Tous les plugins non standards que vous avez installés seront aussi supprimés.$\rLes configurations des utilisateurs de GCompris ne sont pas touchés."
+!define GCOMPRIS_PROMPT_DIR_EXISTS	"Le répertoire d'installation existe déjà. Son contenu sera effacé.$\rVoulez-vous continuer ?"
 
 ; Uninstall Section Prompts
-!define un.GCOMPRIS_UNINSTALL_ERROR_1     "Les clefs de GCompris n'ont pas été trouvées dans la base de registres.$\rL'application a peut-être été installée par un utilisateur différent."
-!define un.GCOMPRIS_UNINSTALL_ERROR_2     "Vous n'avez pas les permissions pour supprimer cette application."
+!define un.GCOMPRIS_UNINSTALL_ERROR_1	"Les clefs de GCompris n'ont pas été trouvées dans la base de registres.$\rL'application a peut-être été installée par un utilisateur différent."
+!define un.GCOMPRIS_UNINSTALL_ERROR_2	"Vous n'avez pas les permissions pour supprimer cette application."
 
diff --git a/nsis/translations/german.nsh b/nsis/translations/german.nsh
index a12cd4e..6c55527 100644
--- a/nsis/translations/german.nsh
+++ b/nsis/translations/german.nsh
@@ -7,30 +7,20 @@
 ;; Author: Bjoern Voigt <bjoern cs tu-berlin de>, 2005.
 ;; Version 3
 ;;
- 
+
 ; Startup checks
 !define INSTALLER_IS_RUNNING			"Der Installer läuft schon."
 !define GCOMPRIS_IS_RUNNING				"Eine Instanz von GCompris läuft momentan schon. Beenden Sie GCompris und versuchen Sie es nochmal."
- 
-; License Page
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BUTTON			"Weiter >"
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BOTTOM_TEXT		"$(^Name) wird unter der GNU General Public License (GPL) veröffentlicht. Die Lizenz dient hier nur der Information. $_CLICK"
- 
-; Components Page
-!define GCOMPRIS_SECTION_TITLE         "GCompris"
-!define GCOMPRIS_SECTION_DESCRIPTION		"GCompris Basis-Dateien und -DLLs"
- 
- 
+
 ; Installer Finish Page
 !define GCOMPRIS_FINISH_VISIT_WEB_SITE		"Besuchen Sie die Windows GCompris-Webseite"
- 
+
 ; GCompris Section Prompts and Texts
-!define GCOMPRIS_UNINSTALL_DESC			"GCompris (nur entfernen)"
 !define GCOMPRIS_PROMPT_WIPEOUT			"Ihr altes GCompris-Verzeichnis soll gelöscht werden. Möchten Sie fortfahren?$\r$\rHinweis: Alle nicht-Standard Plugins, die Sie evtl. installiert haben werden$\rgelöscht. GCompris-Benutzereinstellungen sind nicht betroffen."
 !define GCOMPRIS_PROMPT_DIR_EXISTS		"Das Installationsverzeichnis, das Sie angegeben haben, existiert schon. Der Verzeichnisinhalt$\rwird gelöscht. Möchten Sie fortfahren?"
- 
- 
- 
+
+
+
 ; Uninstall Section Prompts
 !define un.GCOMPRIS_UNINSTALL_ERROR_1		"Der Deinstaller konnte keine Registrierungsschlüssel für GCompris finden.$\rEs ist wahrscheinlich, dass ein anderer Benutzer diese Anwendunng installiert hat."
 !define un.GCOMPRIS_UNINSTALL_ERROR_2		"Sie haben keine Berechtigung, diese Anwendung zu deinstallieren."
diff --git a/nsis/translations/hebrew.nsh b/nsis/translations/hebrew.nsh
index c5ab833..19ec3e8 100644
--- a/nsis/translations/hebrew.nsh
+++ b/nsis/translations/hebrew.nsh
@@ -9,24 +9,12 @@
 ;;
 
 
-; License Page
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BUTTON			"äáà >"
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BOTTOM_TEXT		"$(^Name) .äøéùéåï ðîöà ëàï áùáéì îéãò áìáã .GPL îùåçøø úçú øéùéåï $_CLICK"
-
-; Components Page
-!define GCOMPRIS_SECTION_TITLE         "GCompris"
-!define GCOMPRIS_SECTION_DESCRIPTION		".áñéññéí DLL-å GCOMPRIS ÷áöé"
-
-
 ; Installer Finish Page
 !define GCOMPRIS_FINISH_VISIT_WEB_SITE		".GCOMPRISá÷øå áàúø ùì"
 
 ; GCompris Section Prompts and Texts
-!define GCOMPRIS_UNINSTALL_DESC			"GCOMPRIS (îçé÷ä áìáã)"
 !define GCOMPRIS_PROMPT_WIPEOUT			"?äéùðä äåìëú ìäéîç÷. ìäîùéê GCOMPRIS úé÷ééú$\r$\rNote: äòøä: úåñôåú ìà øâéìåú éîç÷å.$\r.äâãøåú äîùúîù ìà éùúðå"
 !define GCOMPRIS_PROMPT_DIR_EXISTS		"úé÷ééú ääú÷ðä ëáø ÷ééîú. ëì îùáúåëä $\r?éîç÷. ìäîùéê"
 
-
-
 ; Uninstall Section Prompts
 !define un.GCOMPRIS_UNINSTALL_ERROR_2		".àéï ìê æëåú ìîçå÷ úåëðä æàú"
diff --git a/nsis/translations/hungarian.nsh b/nsis/translations/hungarian.nsh
index cb8262d..411cd95 100644
--- a/nsis/translations/hungarian.nsh
+++ b/nsis/translations/hungarian.nsh
@@ -8,13 +8,7 @@
 ;;
 
 
-; Components Page
-!define GCOMPRIS_SECTION_TITLE         "GCompris"
-!define GCOMPRIS_SECTION_DESCRIPTION		"GCompris fájlok és dll-ek"
-
-
 ; GCompris Section Prompts and Texts
-!define GCOMPRIS_UNINSTALL_DESC			"GCompris (csak eltávolítás)"
 !define GCOMPRIS_PROMPT_WIPEOUT			"Az Ön korábbi GCompris könyvtára törlõdni fog. Folytatni szeretné?$\r$\rMegjegyzés: Minden Ön által telepített plugin törlõdni fog.$\rGCompris felhasználói beállításokat ez nem érinti."
 !define GCOMPRIS_PROMPT_DIR_EXISTS		"A telepítéskor megadott könyvtár már létezik. Minden állomány törlõdni fog.$\rFolytatni szeretné?"
 
diff --git a/nsis/translations/italian.nsh b/nsis/translations/italian.nsh
index 5956e41..fdde6c7 100644
--- a/nsis/translations/italian.nsh
+++ b/nsis/translations/italian.nsh
@@ -9,20 +9,10 @@
 ;;
 
 
-; License Page
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BUTTON			"Avanti >"
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BOTTOM_TEXT		"$(^Name) è distribuito sotto licenza GPL. La licenza è mostrata qui solamente a scopo informativo. $_CLICK" 
-
-; Components Page
-!define GCOMPRIS_SECTION_TITLE         "GCompris"
-!define GCOMPRIS_SECTION_DESCRIPTION		"File principali di GCompris e dll"
-
-
 ; Installer Finish Page
-!define GCOMPRIS_FINISH_VISIT_WEB_SITE		"Visita la pagina web di GCompris per Windows" 
+!define GCOMPRIS_FINISH_VISIT_WEB_SITE		"Visita la pagina web di GCompris per Windows"
 
 ; GCompris Section Prompts and Texts
-!define GCOMPRIS_UNINSTALL_DESC			"GCompris (solo rimozione)"
 !define GCOMPRIS_PROMPT_WIPEOUT			"La tua vecchia directory di GCompris sta per essere cancellata. Vuoi andare avanti?$\r$\rNota: Tutti i plugin non standard che hai installato saranno cancellati.$\rLe impostazioni di GCompris non saranno rimosse."
 !define GCOMPRIS_PROMPT_DIR_EXISTS		"La directory di installazione specificata esiste già. Tutto il contenuto$\rverrà cancellato. Vuoi continuare?"
 
diff --git a/nsis/translations/japanese.nsh b/nsis/translations/japanese.nsh
index 91a0584..f9fbdc8 100644
--- a/nsis/translations/japanese.nsh
+++ b/nsis/translations/japanese.nsh
@@ -9,20 +9,10 @@
 ;;
 
 
-; License Page
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BUTTON			"???Ö >"
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BOTTOM_TEXT		"$(^Name)?ÍGPL???C?Z???X?Ì?³?Å?????[?X?³?ê?Ä?¢?Ü?·?B???C?Z???X?Í?±?±?É?Q?l?Ì?½?ß?¾?¯?É?ñ???³?ê?Ä?¢?Ü?·?B $_CLICK"
-
-; Components Page
-!define GCOMPRIS_SECTION_TITLE         "GCompris"
-!define GCOMPRIS_SECTION_DESCRIPTION		"GCompris?Ì?j?Æ?È?é?t? ?C???Ædll"
-
-
 ; Installer Finish Page
 !define GCOMPRIS_FINISH_VISIT_WEB_SITE		"Windows GCompris?ÌWeb?y?[?W?ð?K?ê?Ä?­?¾?³?¢?B"
 
 ; GCompris Section Prompts and Texts
-!define GCOMPRIS_UNINSTALL_DESC			"GCompris (?í???Ì?Ý)"
 !define GCOMPRIS_PROMPT_WIPEOUT			"?Ã?¢GCompris?Ì?t?H???_?Ì?í???É?Ö?µ?Ä?B?±?s?µ?Ü?·?©?$\r$\r???Ó: ? ?È?½?Ì?C???X?g?[???µ?½?·?×?Ä?Ì?ñ?W???È?v???O?C???Í?í???³?ê?Ü?·?B$\rGCompris?Ì?Ý?è?Í?e?¿?ð?ó?¯?Ü?¹?ñ?B"
 !define GCOMPRIS_PROMPT_DIR_EXISTS		"? ?È?½?Ì?w?è?µ?½?C???X?g?[???æ?Ì?t?H???_?Í?·?Å?É?¶?Ý?µ?Ä?¢?Ü?·?B?à?e?Í?·?×?Ä$\r?í???³?ê?Ü?·?B?±?s?µ?Ü?·?©?"
 
diff --git a/nsis/translations/korean.nsh b/nsis/translations/korean.nsh
index 5e7ab3f..92e81ca 100644
--- a/nsis/translations/korean.nsh
+++ b/nsis/translations/korean.nsh
@@ -8,13 +8,7 @@
 ;;
 
 
-; Components Page
-!define GCOMPRIS_SECTION_TITLE         "GCompris"
-!define GCOMPRIS_SECTION_DESCRIPTION		"°¡ÀÓÀÇ ÄÚ¾î ÆÄÀÏ°ú dll"
-
-
 ; GCompris Section Prompts and Texts
-!define GCOMPRIS_UNINSTALL_DESC			"GCompris (remove only)"
 !define GCOMPRIS_PROMPT_WIPEOUT			"°¡ÀÓ µð·ºÅ丮°¡ Áö¿öÁú °ÍÀÔ´Ï´Ù. °è¼Ó ÇÒ±î¿ä?$\r$\rNote: ºñÇ¥ÁØ Ç÷¯±×ÀÎÀº Áö¿öÁöÁö ¾ÊÀ» ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.$\r°¡ÀÓ »ç¿ëÀÚ ¼³Á¤¿¡´Â ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡Áö ¾Ê½À´Ï´Ù."
 !define GCOMPRIS_PROMPT_DIR_EXISTS		"ÀÔ·ÂÇϽŠ¼³Ä¡ µð·ºÅ丮°¡ ÀÌ¹Ì ÀÖ½À´Ï´Ù. ¾È¿¡ µéÀº ³»¿ëÀÌ Áö¿öÁú ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. °è¼ÓÇÒ±î¿ä?"
 
diff --git a/nsis/translations/norwegian.nsh b/nsis/translations/norwegian.nsh
index 75ba740..4bac346 100644
--- a/nsis/translations/norwegian.nsh
+++ b/nsis/translations/norwegian.nsh
@@ -9,20 +9,10 @@
 ;;
 
 
-; License Page
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BUTTON			"Neste >"
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BOTTOM_TEXT		"$(^Name) er utgitt under GPL (GNU General Public License). Lisensen er oppgitt her kun med henblikk på informasjon. $_CLICK"
-
-; Components Page
-!define GCOMPRIS_SECTION_TITLE         "GCompris"
-!define GCOMPRIS_SECTION_DESCRIPTION		"GCompriss kjernefiler og dll'er"
-
-
 ; Installer Finish Page
 !define GCOMPRIS_FINISH_VISIT_WEB_SITE		"Besøk GCompris for Windows' Nettside"
 
 ; GCompris Section Prompts and Texts
-!define GCOMPRIS_UNINSTALL_DESC			"GCompris (kun avinstallering)"
 !define GCOMPRIS_PROMPT_WIPEOUT			"Din gamle GCompris-katalog holder på å slettes. Ønsker du å fortsette?$\r$\rMerk: Eventuelle ikke-standard plugin'er du har installert vil bli slettet.$\rGCompriss brukerinstillinger vil ikke bli berørt."
 !define GCOMPRIS_PROMPT_DIR_EXISTS		"Installasjonskatalogen du har spesifisert finnes fra før. Eventuelt innhold$\rvil bli slettet. Ønsker du å fortsette?"
 
diff --git a/nsis/translations/polish.nsh b/nsis/translations/polish.nsh
index dce189f..df42cf5 100644
--- a/nsis/translations/polish.nsh
+++ b/nsis/translations/polish.nsh
@@ -9,20 +9,10 @@
 ;;
 
 
-; License Page
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BUTTON			"Dalej >"
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BOTTOM_TEXT		"$(^Name) jest wydzielone w licencji GPL. Udziela siê licencji wy³¹cznie do celów informacyjnych. $_CLICK"
-
-; Components Page
-!define GCOMPRIS_SECTION_TITLE         "GCompris"
-!define GCOMPRIS_SECTION_DESCRIPTION		"Zbiory Core GCompris oraz dll"
-
-
 ; Installer Finish Page
 !define GCOMPRIS_FINISH_VISIT_WEB_SITE		"Wejd? na stronê GCompris Web Page"
 
 ; GCompris Section Prompts and Texts
-!define GCOMPRIS_UNINSTALL_DESC			"GCompris (usuñ program)"
 !define GCOMPRIS_PROMPT_WIPEOUT			"Stary katalog GCompris zosta³ usuniêty. Czy chcesz kontunuowaæ?$\r$\rNote: Wszystkie stare - niestandardowe plugin-y zosta³y usuniête.$\r Ustawienia u¿utkownika GCompris bêd¹ wy³¹czone."
 !define GCOMPRIS_PROMPT_DIR_EXISTS		"Wybrany katalog instalacyjny ju¿ istnieje. Jego zawarto?æ $\r zostanie skasowana. Czy chcesz kontunuowaæ?"
 
diff --git a/nsis/translations/portuguese-br.nsh b/nsis/translations/portuguese-br.nsh
index 220ad50..72f9e0e 100644
--- a/nsis/translations/portuguese-br.nsh
+++ b/nsis/translations/portuguese-br.nsh
@@ -9,17 +9,7 @@
 ;;
 
 
-; License Page
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BUTTON			"Avançar >"
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BOTTOM_TEXT		"$(^Name) é distribuído sob a licença GPL. Esta licença é disponibilizada aqui apenas para fins informativos. $_CLICK" 
-
-; Components Page
-!define GCOMPRIS_SECTION_TITLE         "GCompris"
-!define GCOMPRIS_SECTION_DESCRIPTION		"Arquivos e bibliotecas principais do GCompris"
-
-
 ; GCompris Section Prompts and Texts
-!define GCOMPRIS_UNINSTALL_DESC			"GCompris (apenas remover)"
 !define GCOMPRIS_PROMPT_WIPEOUT			"Sua antiga instalação do GCompris está prestes a ser removida. Você gostaria de continuar?$\r$\rNota: Quaisquer plugins não-padrão que você pode ter instalado serão removidos.$\rAs configurações de usuário do GCompris não serão afetadas."
 !define GCOMPRIS_PROMPT_DIR_EXISTS		"O diretório de instalação do que você especificou já existe. Qualquer conteúdo$\rserá deletado. Deseja continuar?"
 
diff --git a/nsis/translations/portuguese.nsh b/nsis/translations/portuguese.nsh
index efcb1f0..207dc31 100644
--- a/nsis/translations/portuguese.nsh
+++ b/nsis/translations/portuguese.nsh
@@ -9,20 +9,9 @@
 ;;
 
 
-; License Page
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BUTTON			"Seguinte >"
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BOTTOM_TEXT		"$(^Name) está disponível sob alicença GPL. O texto da licença é fornecido meramente a título informativo. $_CLICK" 
-
-; Components Page
-!define GCOMPRIS_SECTION_TITLE         "GCompris"
-!define GCOMPRIS_SECTION_DESCRIPTION		"Ficheiros e bibliotecas principais do GCompris"
-
-
-; Installer Finish Page
-!define GCOMPRIS_FINISH_VISIT_WEB_SITE		"Visite a página web do GCompris para Windows" 
+!define GCOMPRIS_FINISH_VISIT_WEB_SITE		"Visite a página web do GCompris para Windows"
 
 ; GCompris Section Prompts and Texts
-!define GCOMPRIS_UNINSTALL_DESC			"GCompris (remover apenas)"
 !define GCOMPRIS_PROMPT_WIPEOUT			"A sua antiga instalação do GCompris está prestes a ser removida. Deseja continuar?$\r$\rNota: Quaisquer plugins não-padrão que poderá ter instalado serão removidos.$\rAs configurações de utilizador do GCompris não serão afectadas."
 !define GCOMPRIS_PROMPT_DIR_EXISTS		"A directoria de instalação do que especificou já existe. Qualquer conteúdo$\rserá apagado. Deseja continuar?"
 
diff --git a/nsis/translations/romanian.nsh b/nsis/translations/romanian.nsh
index 970cebb..195ce07 100644
--- a/nsis/translations/romanian.nsh
+++ b/nsis/translations/romanian.nsh
@@ -8,13 +8,7 @@
 ;;
 
 
-; Components Page
-!define GCOMPRIS_SECTION_TITLE         "GCompris"
-!define GCOMPRIS_SECTION_DESCRIPTION		"Fiºiere GCompris ºi dll-uri"
-
-
 ; GCompris Section Prompts and Texts
-!define GCOMPRIS_UNINSTALL_DESC			"GCompris (doar dezinstalare)"
 !define GCOMPRIS_PROMPT_WIPEOUT			"Vechiul director GCompris va fi ºters. Doriþi sã continuaþi?$\r$\rNotã: Orice module externe vor fi ºterse.$\rSetãrile utilizatorilor GCompris nu vor fi afectate."
 !define GCOMPRIS_PROMPT_DIR_EXISTS		"Directorul ales pentru instalare existã deja.$\rConþinutul sãu va fi ºters. Doriþi sã continuaþi?"
 
diff --git a/nsis/translations/russian.nsh b/nsis/translations/russian.nsh
index 39255ed..afa95e4 100644
--- a/nsis/translations/russian.nsh
+++ b/nsis/translations/russian.nsh
@@ -9,20 +9,10 @@
 ;;
 
 
-; License Page
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BUTTON			"Ñëåäóþùåå >"
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BOTTOM_TEXT		"$(^Name) âûïóùåíî ïîä ëèöåíçèåé GPL. Ëèöåíçèÿ ïðèâåäåíà çäåñü äëÿ îçíàêîìèòåëüíûõ öåëåé. $_CLICK"
-
-; Components Page
-!define GCOMPRIS_SECTION_TITLE         "GCompris"
-!define GCOMPRIS_SECTION_DESCRIPTION		"Îñíîâíàÿ ÷àñòü GCompris è áèáëèîòåêè."
-
-
 ; Installer Finish Page
 !define GCOMPRIS_FINISH_VISIT_WEB_SITE		"Ïîñåòèòå âåá-ñòðàíèöó GCompris äëÿ ïîëüçîâàòåëåé Windows."
 
 ; GCompris Section Prompts and Texts
-!define GCOMPRIS_UNINSTALL_DESC			"GCompris (òîëüêî óäàëåíèå)"
 !define GCOMPRIS_PROMPT_WIPEOUT			"Âàøà ñòàðàÿ äèðåêòîðèÿ GCompris áóäåò ôàêòè÷åñêè óäàëåíà. Âû æåëàåòå ïðîäîëæèòü ?$\r$\rÏðèìå÷àíèå: Âñå íåñòàíäàðòíûå ïëàãèíû êîòîðûå Âû óñòàíîâèëè áóäóò óäàëåíû..$\rÏîëüçîâàòåëüñêèå íàñòðîéêè GCompris íå ïîñòðàäàþò."
 !define GCOMPRIS_PROMPT_DIR_EXISTS		"Äèðåêòîðèÿ, êîòîðóþ Âû óêàçàëè äëÿ óñòàíîâêè óæå ñóùåñòâóåò. Âñ¸ ñîäåðæèìîå$\ráóäåò óäàëåíî. Âû æåëàåòå ïðîäîëæèòü?"
 
diff --git a/nsis/translations/serbian-latin.nsh b/nsis/translations/serbian-latin.nsh
index fe5976f..172db56 100644
--- a/nsis/translations/serbian-latin.nsh
+++ b/nsis/translations/serbian-latin.nsh
@@ -8,13 +8,7 @@
 ;;
 
 
-; Components Page
-!define GCOMPRIS_SECTION_TITLE         "GCompris"
-!define GCOMPRIS_SECTION_DESCRIPTION		"Osnovne GCompris datoteke i dinamièke biblioteke"
-
-
 ; GCompris Section Prompts and Texts
-!define GCOMPRIS_UNINSTALL_DESC			"GCompris (samo uklanjanje)"
 !define GCOMPRIS_PROMPT_WIPEOUT			"Va? stari GCompris direktorijum æe biti obrisan. Da li ?elite da nastavite?$\r$\rPrimedba: Svi nestandardni dodaci koje ste instalirali æe biti obrisani.$\rGCompris postavke korisnika neæe biti promenjene."
 !define GCOMPRIS_PROMPT_DIR_EXISTS		"Instalacioni direktorijum koji ste naveli veæ postoji. Sav sadr?aj$\ræe biti obrisan. Da li ?elite da nastavite?"
 
diff --git a/nsis/translations/simp-chinese.nsh b/nsis/translations/simp-chinese.nsh
index 3a0f7a0..9c15881 100644
--- a/nsis/translations/simp-chinese.nsh
+++ b/nsis/translations/simp-chinese.nsh
@@ -9,20 +9,10 @@
 ;;
 
 
-; License Page
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BUTTON			"ÏÂÒ»²½ >"
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BOTTOM_TEXT		"$(^Name) ÒÔ GPL Ðí¿É·¢²¼¡£ÔÚ´ËÌṩ´ËÐí¿É½öΪ²Î¿¼¡£$_CLICK"
-
-; Components Page
-!define GCOMPRIS_SECTION_TITLE         "GCompris"
-!define GCOMPRIS_SECTION_DESCRIPTION		"GCompris ºËÐÄÎļþºÍ DLLs"
-
-
 ; Finish Page
 !define GCOMPRIS_FINISH_VISIT_WEB_SITE		"ä¯ÀÀ Windows GCompris ÍøÒ³"
 
 ; GCompris Section Prompts and Texts
-!define GCOMPRIS_UNINSTALL_DESC			"GCompris (Ö»ÄÜɾ³ý)"
 !define GCOMPRIS_PROMPT_WIPEOUT			"¼´½«É¾³ýÄúµÄ¾É GCompris Ŀ¼¡£ÄúÏëÒª¼ÌÐøÂð?$\r$\r×¢Òâ: ÄúËù°²×°µÄÈκηDZê×¼µÄ²å¼þ¶¼½«±»É¾³ý¡£$\rµ«ÊDz»»áÓ°Ïì GCompris Óû§ÉèÖá£"
 !define GCOMPRIS_PROMPT_DIR_EXISTS		"ÄúÖ¸¶¨µÄ°²×°Ä¿Â¼ÒѾ­´æÔÚ¡£$\rËùÓÐÄÚÈݶ¼½«±»É¾³ý¡£ÄúÏëÒª¼ÌÐøÂð?"
 
diff --git a/nsis/translations/slovak.nsh b/nsis/translations/slovak.nsh
index 179159d..d6437ee 100644
--- a/nsis/translations/slovak.nsh
+++ b/nsis/translations/slovak.nsh
@@ -8,20 +8,10 @@
 ;; Version 2
 
 
-; License Page
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BUTTON			"Ïalej >"
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BOTTOM_TEXT		"$(^Name) je vydaný pod GPL licenciou. Táto licencia je len pre informaèné úèely. $_CLICK"
-
-; Components Page
-!define GCOMPRIS_SECTION_TITLE         "GCompris"
-!define GCOMPRIS_SECTION_DESCRIPTION		"Jadro GCompris-u a nevyhnutné DLL súbory"
-
-
 ; Installer Finish Page
 !define GCOMPRIS_FINISH_VISIT_WEB_SITE		"Nav?tívi? webstránku Windows GCompris"
 
 ; GCompris Section Prompts and Texts
-!define GCOMPRIS_UNINSTALL_DESC			"GCompris (len odstráni?)"
 !define GCOMPRIS_PROMPT_WIPEOUT			"Vá? adresár GCompris bude zmazaný. Chcete pokraèova??$\r$\rPoznámka: V?etky prídavne pluginy, ktoré ste nain?talovali budú tie? zmazané.$\rNastavenia u?ivate¾ského úètu GCompris-u budú ponechané."
 !define GCOMPRIS_PROMPT_DIR_EXISTS		"Adresár, ktorý ste zadali, u? existuje. Jeho obsah bude zmazaný. Chcete pokraèova??"
 
diff --git a/nsis/translations/slovenian.nsh b/nsis/translations/slovenian.nsh
index 76a2e4c..67e3964 100644
--- a/nsis/translations/slovenian.nsh
+++ b/nsis/translations/slovenian.nsh
@@ -11,20 +11,10 @@
 !define INSTALLER_IS_RUNNING			"Name?èanje ?e poteka."
 !define GCOMPRIS_IS_RUNNING				"Trenutno ?e teèe razlièica GComprisa. Prosimo zaprite GCompris in poskusite znova."
 
-; License Page
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BUTTON			"Naprej >"
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BOTTOM_TEXT		"$(^Name) je na voljo pod licenco GPL. Ta licenca je tu na voljo le v informativne namene. $_CLICK"
-
-; Components Page
-!define GCOMPRIS_SECTION_TITLE         "GCompris"
-!define GCOMPRIS_SECTION_DESCRIPTION		"Temeljne datoteke GComprisa"
-
-
 ; Installer Finish Page
 !define GCOMPRIS_FINISH_VISIT_WEB_SITE		"Obi?èite spletno stran Windows GCompris"
 
 ; GCompris Section Prompts and Texts
-!define GCOMPRIS_UNINSTALL_DESC			"GCompris (samo odstrani)"
 !define GCOMPRIS_PROMPT_WIPEOUT			"Va? star imenik GCompris bo zbrisan. ?elite nadaljevati?$\r$\rOpomba: Vsi nestandardni vtièniki, ki ste jih namestili, bodo zbrisani.$\rUporabni?ke nastavitve za GCompris se bodo ohranile."
 !define GCOMPRIS_PROMPT_DIR_EXISTS		"Namestitveni imenik, ki ste ga navedli, ?e obstaja. Vsa vsebina$\rbo zbrisana. ?elite nadaljevati?"
 
diff --git a/nsis/translations/spanish.nsh b/nsis/translations/spanish.nsh
index bbeb8c9..3106a0e 100644
--- a/nsis/translations/spanish.nsh
+++ b/nsis/translations/spanish.nsh
@@ -9,20 +9,10 @@
 ;;
 
 
-; License Page
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BUTTON			"Siguiente >"
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BOTTOM_TEXT		"$(^Name) se distribuye bajo la licencia GPL. Esta licencia se incluye aquí sólo con propósito informativo: $_CLICK"
-
-; Components Page
-!define GCOMPRIS_SECTION_TITLE         "GCompris"
-!define GCOMPRIS_SECTION_DESCRIPTION		"Ficheros y dlls principales de Core"
-
-
 ; Installer Finish Page
 !define GCOMPRIS_FINISH_VISIT_WEB_SITE		"Visite la página Web de GCompris Windows"
 
 ; GCompris Section Prompts and Texts
-!define GCOMPRIS_UNINSTALL_DESC			"GCompris (sólo eliminar)"
 !define GCOMPRIS_PROMPT_WIPEOUT			"Su directorio antigüo de GCompris va a ser borrado. ¿Desea continuar?$\r$\rObservación: cualquier aplique no estándar que pudiera haber instalado será borrado.$\rÉsto no afectará a sus preferencias de usuario en GCompris."
 !define GCOMPRIS_PROMPT_DIR_EXISTS		"El directorio de instalación que ha especificado ya existe. Todos los contenidos$\rserá borrados. ¿Desea continuar?"
 
diff --git a/nsis/translations/swedish.nsh b/nsis/translations/swedish.nsh
index 1dd64a7..a125aa6 100644
--- a/nsis/translations/swedish.nsh
+++ b/nsis/translations/swedish.nsh
@@ -16,20 +16,10 @@
 !define INSTALLER_IS_RUNNING			"Installationsprogrammet körs redan."
 !define GCOMPRIS_IS_RUNNING			"En instans av Giam körs redan. Avsluta GCompris och försök igen."
 
-; License Page
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BUTTON			"Nästa >"
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BOTTOM_TEXT		"$(^Name) är utgivet under GPL. Licensen finns tillgänglig här för infromationssyften enbart. $_CLICK"
-
-; Components Page
-!define GCOMPRIS_SECTION_TITLE         "GCompris"
-!define GCOMPRIS_SECTION_DESCRIPTION		"GCompriss kärnfiler och DLL:er"
-
-
 ; Installer Finish Page
 !define GCOMPRIS_FINISH_VISIT_WEB_SITE		"Besök Windows-GCompriss hemsida"
 
 ; GCompris Section Prompts and Texts
-!define GCOMPRIS_UNINSTALL_DESC			"GCompris (enbart för avinstallation)"
 !define GCOMPRIS_PROMPT_WIPEOUT			"Din gamla GCompris-katalog kommer att raderas, vill du fortsätta?$\r$\rOBS! om du har installerat några extra insticksmoduler kommer de raderas.$\rGCompriss användarinställningar kommer inte påverkas."
 !define GCOMPRIS_PROMPT_DIR_EXISTS		"Den katalog du vill installera i finns redan. Allt i katalogen$\rkommer att raderas, vill du fortsätta?"
 
diff --git a/nsis/translations/trad-chinese.nsh b/nsis/translations/trad-chinese.nsh
index 9023776..de3821e 100644
--- a/nsis/translations/trad-chinese.nsh
+++ b/nsis/translations/trad-chinese.nsh
@@ -2,29 +2,17 @@
 ;; trad-chinese.nsh
 ;;
 ;; Traditional Chineese language strings for the Windows GCompris NSIS installer.
-;; Windows Code page:950 
+;; Windows Code page:950
 ;;
 ;; Author: Paladin R. Liu <paladin ms1 hinet net>
 ;; Minor updates: Ambrose C. Li <acli ada dhs org>
 ;;
 
 
-; License Page
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BUTTON			"¤U¤ ¨B >"
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BOTTOM_TEXT		"$(^Name) «Y¥H GPL ¤è¦¡±ÂÅvµo§G¡A¦b¦¹¦C¥X±ÂÅv®Ñ¡A¯Âãc«Y§ ¬°°Ñ¦Ò¤§¥Î¡C$_CLICK"
-
-; Components Page
-!define GCOMPRIS_SECTION_TITLE         "GCompris"
-!define GCOMPRIS_SECTION_DESCRIPTION		"GCompris ®Ö¤ßÀɮפΰʺA¨ç¦¡®w"
-
-
 ; GCompris Section Prompts and Texts
-!define GCOMPRIS_UNINSTALL_DESC			"GCompris v${GCOMPRIS_VERSION} (¥u¨Ñ²¾°£)"
 !define GCOMPRIS_PROMPT_WIPEOUT			"±z¥ý«e¦w¸Ë©ó¥Ø¿ý¤¤ªºÂª© GCompris ±N·|³Q²¾°£¡C±z­nÄ~Äò¶Ü¡H$\r$\r½Ðª`·N¡G¥ô¦ó±z©Ò¦w¸Ëªº«D©x¤èºûÅ ¼Ò²Õ³£±N³Q§R°£¡C$\r¦Ó GCompris ªº¨Ï¥ÎªÌ³]©w±N¤£·|¨ü¨ì¼vÅT¡C"
 !define GCOMPRIS_PROMPT_DIR_EXISTS		"±z©Ò¿ï©wªº¦w¸Ë¥Ø¿ý¤Uªº©Ò¦³Àɮ׳£±N³Q²¾°£¡C$\r±z­nÄ~Äò¶Ü¡H"
 
-
-
 ; Uninstall Section Prompts
 !define un.GCOMPRIS_UNINSTALL_ERROR_1     "²¾°£µ{¦¡µLªk§ä¨ì GCompris ªº¦w¸Ë¸ê°T¡C$\r³oÀ³¸Ó¬O¦³¨ä¥Lªº¨Ï¥ÎªÌ­«·s¦w¸Ë¤F³o­Óµ{¦¡¡C"
 !define un.GCOMPRIS_UNINSTALL_ERROR_2     "±z¥Ø«eªºÅv­­µLªk²¾°£ GCompris¡C"
diff --git a/nsis/translations/vietnamese.nsh b/nsis/translations/vietnamese.nsh
index 23b8b71..8663d49 100644
--- a/nsis/translations/vietnamese.nsh
+++ b/nsis/translations/vietnamese.nsh
@@ -6,24 +6,14 @@
 ;;
 ;; Version 2
 ;; Note: The NSIS Installer does not yet have Vietnamese translations. Until
-;; it does, these GCompris translations can not be used. 
+;; it does, these GCompris translations can not be used.
 ;;
 
 
-; License Page
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BUTTON			"Tiếp theo >"
-!define GCOMPRIS_LICENSE_BOTTOM_TEXT		"$(^Name) Ä?ược phát hành theo giấy phép GPL. Giấy phép thấy á»? Ä?ây chá»? là Ä?á»? cung cấp thông tin mà thôi. $_CLICK"
-
-; Components Page
-!define GCOMPRIS_SECTION_TITLE         "GCompris"
-!define GCOMPRIS_SECTION_DESCRIPTION		"Các tập tin GCompris chính và dlls"
-
-
 ; Installer Finish Page
 !define GCOMPRIS_FINISH_VISIT_WEB_SITE		"Hãy xem trang chủ Windows GCompris"
 
 ; GCompris Section Prompts and Texts
-!define GCOMPRIS_UNINSTALL_DESC			"GCompris (chá»? bá»? cài Ä?ặt)"
 !define GCOMPRIS_PROMPT_WIPEOUT			"ThÆ° mục GCompris cÅ© sẽ bá»? xóa. Bạn muá»?n tiếp tục không?$\r$\rNote: Má»?i plugin không chuẩn mà bạn Ä?ã cài sẽ bá»? xóa.$\rCác thiết lập ngÆ°á»?i dùng GCompris sẽ không còn tác dụng."
 !define GCOMPRIS_PROMPT_DIR_EXISTS		"ThÆ° mục cài Ä?ặt mà bạn Ä?á»?nh ra Ä?ã tá»?n tại rá»?i. Má»?i ná»?i dung$\rsẽ bá»? xóa. Bạn muá»?n tiếp tục không?"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]