[file-roller] Updated Traditional Chinese translation(Hong Kong and Taiwan)commit 588790dd5603ccb87135bbe6da37408d0fe76001
Author: Chao-Hsiung Liao <j_h_liau yahoo com tw>
Date:  Sat Jul 18 20:58:46 2009 +0800

  Updated Traditional Chinese translation(Hong Kong and Taiwan)

 po/zh_HK.po | 656 ++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 po/zh_TW.po | 666 +++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 2 files changed, 640 insertions(+), 682 deletions(-)
---
diff --git a/po/zh_HK.po b/po/zh_HK.po
index a53455a..2658779 100644
--- a/po/zh_HK.po
+++ b/po/zh_HK.po
@@ -7,10 +7,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: file-roller 2.25.90\n"
+"Project-Id-Version: file-roller 2.27.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-02-03 20:37+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-03 20:37+0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-18 20:56+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-18 20:57+0800\n"
 "Last-Translator: Chao-Hsiung Liao <j_h_liau yahoo com tw>\n"
 "Language-Team: Chinese (Hong Kong) <community linuxhall org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -53,36 +53,158 @@ msgstr "ä¸?è?½å?³é??æ??件 URI è?³ã??Type=Linkã??æ¡?é?¢é ?ç?®"
 msgid "Not a launchable item"
 msgstr "ä¸?æ?¯å?¯ä»¥å??å??ç??é ?ç?®"
 
-#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:224
+#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:225
 msgid "Disable connection to session manager"
 msgstr "å??ç?¨å?°ä½?業é??段管ç??ç¨?å¼?ç??é?£ç·?"
 
-#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:227
+#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:228
 msgid "Specify file containing saved configuration"
 msgstr "æ??å®?å?«æ??å·²å?²å­?çµ?æ??ç??æª?æ¡?"
 
-#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:227
+#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:228
 msgid "FILE"
 msgstr "��"
 
-#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:230
+#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:231
 msgid "Specify session management ID"
 msgstr "æ??å®?ä½?業é??段管ç?? ID"
 
-#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:230
+#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:231
 msgid "ID"
 msgstr "ID"
 
-#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:244
+#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:252
 msgid "Session management options:"
 msgstr "ä½?業é??段管ç??é?¸é ?:"
 
-#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:245
+#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:253
 msgid "Show session management options"
 msgstr "顯示ä½?業é??段管ç??é?¸é ?"
 
-#: ../data/file-roller.desktop.in.in.h:1 ../src/fr-window.c:1958
-#: ../src/fr-window.c:5327
+#: ../data/ui/add-options.ui.h:1
+msgid "Load Options"
+msgstr "����"
+
+#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:1 ../src/fr-stock.c:42
+msgid "C_reate"
+msgstr "建�(_R)"
+
+#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:2
+msgid "Compress"
+msgstr "�縮"
+
+#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:3 ../src/fr-window.c:4638
+msgid "Location"
+msgstr "ä½?ç½®"
+
+#. MB means megabytes
+#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:5 ../data/ui/new.ui.h:3
+msgid "MB"
+msgstr "MB"
+
+#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:6 ../data/ui/new.ui.h:4
+msgid "Split in _volumes of"
+msgstr "å??å?²å¤§å°?ç?º(_V)"
+
+#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:7 ../data/ui/new.ui.h:5
+#: ../data/ui/password.ui.h:3
+msgid "_Encrypt the file list too"
+msgstr "å??æ??å? å¯?æ­¤æª?æ¡?æ¸?å?®(_E)"
+
+#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:8
+msgid "_Filename:"
+msgstr "æª?æ¡?å??稱(_F):"
+
+#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:9 ../src/fr-window.c:5769
+msgid "_Location:"
+msgstr "ä½?ç½®(_L):"
+
+#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:10 ../data/ui/new.ui.h:6
+msgid "_Other Options"
+msgstr "����(_O)"
+
+#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:11 ../data/ui/batch-password.ui.h:2
+#: ../data/ui/new.ui.h:7 ../data/ui/password.ui.h:4
+msgid "_Password:"
+msgstr "�碼(_P):"
+
+#: ../data/ui/batch-password.ui.h:1
+msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Password required</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">é??è¦?å¯?碼</span>"
+
+#: ../data/ui/delete.ui.h:1
+msgid "Delete"
+msgstr "��"
+
+#: ../data/ui/delete.ui.h:2 ../src/dlg-extract.c:362
+msgid "_All files"
+msgstr "æ??æ??æª?æ¡?(_A)"
+
+#: ../data/ui/delete.ui.h:3 ../src/dlg-extract.c:348
+msgid "_Files:"
+msgstr "��(_F):"
+
+#: ../data/ui/delete.ui.h:4 ../src/dlg-extract.c:369
+msgid "_Selected files"
+msgstr "已���(_S)"
+
+#: ../data/ui/delete.ui.h:5 ../src/dlg-extract.c:359
+msgid "example: *.txt; *.doc"
+msgstr "���*.txt; *.doc"
+
+#: ../data/ui/new.ui.h:1
+msgid "Archive _type:"
+msgstr "å£?縮æª?é¡?å??(_T):"
+
+#: ../data/ui/open-with.ui.h:1
+msgid "A_vailable application:"
+msgstr "å?¯ç?¨ç??æ??ç?¨ç¨?å¼?(_V):"
+
+#: ../data/ui/open-with.ui.h:2
+msgid "Open Files"
+msgstr "é??å??æª?æ¡?"
+
+#: ../data/ui/open-with.ui.h:3
+msgid "R_ecent applications:"
+msgstr "æ??è¿?使ç?¨ç??ç¨?å¼?(_E):"
+
+#: ../data/ui/open-with.ui.h:4
+msgid "_Application:"
+msgstr "æ??ç?¨ç¨?å¼?(_A):"
+
+#: ../data/ui/password.ui.h:1
+msgid ""
+"<i><b>Note:</b> the password will be used to encrypt files you add to the "
+"current archive, and to decrypt files you extract from the current archive. "
+"When the archive is closed the password will be deleted.</i>"
+msgstr "<i><b>è«?注æ??ï¼?</b> å¯?碼æ?¯å?¨å°?æª?æ¡?å? å?¥å£?縮æª?æ??è??å°?æª?æ¡?解å£?縮æ??使ç?¨ç??ã??ç?¶é??é??å£?縮æª?æ??ï¼?é??å??å¯?碼å°?æ??被å?ªé?¤ã??</i>"
+
+#: ../data/ui/password.ui.h:2
+msgid "Password"
+msgstr "�碼"
+
+#: ../data/ui/update.ui.h:1
+msgid "S_elect the files you want to update:"
+msgstr "é?¸æ??æ?³è¦?æ?´æ?°ç??æª?æ¡?(_E):"
+
+#. secondary text
+#: ../data/ui/update.ui.h:2 ../src/dlg-update.c:182
+#, c-format
+msgid ""
+"The file has been modified with an external application. If you don't update "
+"the version in the archive, all of your changes will be lost."
+msgid_plural ""
+"There are %d files that have been modified with an external application. If "
+"you don't update the files in the archive, all of your changes will be lost."
+msgstr[0] "é??å??æª?æ¡?å·²ç¶?被å¤?é?¨æ??ç?¨ç¨?å¼?ä¿®æ?¹é??äº?ã??å¦?æ??ä¸?æ?´æ?°å£?縮æª?中ç??æª?æ¡?ï¼?ä½ æ??æ??ç??æ?´æ?¹é?½æ??æ¶?失ã??"
+msgstr[1] "é??å?? %d æª?æ¡?å·²ç¶?被å¤?é?¨æ??ç?¨ç¨?å¼?ä¿®æ?¹é??äº?ã??å¦?æ??ä¸?æ?´æ?°å£?縮æª?中ç??æª?æ¡?ï¼?ä½ æ??æ??ç??æ?´æ?¹é?½æ??æ¶?失ã??"
+
+#: ../data/ui/update.ui.h:3
+msgid "_Update"
+msgstr "æ?´æ?°(_U)"
+
+#: ../data/file-roller.desktop.in.in.h:1 ../src/fr-window.c:1970
+#: ../src/fr-window.c:5348
 msgid "Archive Manager"
 msgstr "å£?縮æª?管ç??å?¡"
 
@@ -90,71 +212,71 @@ msgstr "å£?縮æª?管ç??å?¡"
 msgid "Create and modify an archive"
 msgstr "建ç«?å??æ?´æ?¹å£?縮æª?"
 
-#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:309
+#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:313
 msgid "Extract Here"
 msgstr "�此解�縮"
 
-#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:310
+#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:314
 msgid "Extract the selected archive in the current position"
 msgstr "å?¨ç?®å??ç??ä½?置解é??å·²é?¸ç??å£?縮æª?"
 
-#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:327
+#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:331
 msgid "Extract To..."
 msgstr "解�縮�..."
 
-#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:328
+#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:332
 msgid "Extract the selected archive"
 msgstr "解é??å·²é?¸ç??å£?縮æª?"
 
-#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:347
-msgid "Create Archive..."
-msgstr "建��縮�..."
+#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:351
+msgid "Compress..."
+msgstr "�縮..."
 
-#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:348
-msgid "Create an archive with the selected objects"
-msgstr "建ç«?ä¸?å??æ?°ç??å£?縮æª?å??å?«å·²é?¸ç??ç?©ä»¶"
+#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:352
+msgid "Create a compressed archive with the selected objects"
+msgstr "以é?¸å??ç??ç?©ä»¶å»ºç«?ä¸?å??æ?°ç??å£?縮æª?"
 
-#: ../src/actions.c:158 ../src/actions.c:196 ../src/actions.c:231
-#: ../src/dlg-batch-add.c:169 ../src/dlg-batch-add.c:184
-#: ../src/dlg-batch-add.c:213 ../src/dlg-batch-add.c:257
-#: ../src/dlg-batch-add.c:303 ../src/fr-window.c:2897
+#: ../src/actions.c:158 ../src/actions.c:197 ../src/actions.c:233
+#: ../src/dlg-batch-add.c:169 ../src/dlg-batch-add.c:185
+#: ../src/dlg-batch-add.c:214 ../src/dlg-batch-add.c:259
+#: ../src/dlg-batch-add.c:305 ../src/fr-window.c:2916
 msgid "Could not create the archive"
 msgstr "��建��縮�"
 
-#: ../src/actions.c:159 ../src/dlg-batch-add.c:170 ../src/dlg-batch-add.c:304
+#: ../src/actions.c:160 ../src/dlg-batch-add.c:171 ../src/dlg-batch-add.c:307
 msgid "You have to specify an archive name."
 msgstr "ä½ å¿?é ?æ??å®?å£?縮æª?ç??å??稱ã??"
 
-#: ../src/actions.c:197
+#: ../src/actions.c:199
 msgid "You don't have permission to create an archive in this folder"
 msgstr "ä½ æ²?æ??足夠ç??æ¬?é??å?¨é??å??è³?æ??夾中建ç«?å£?縮æª?"
 
-#: ../src/actions.c:232 ../src/fr-archive.c:1142 ../src/fr-window.c:5961
-#: ../src/fr-window.c:6139
+#: ../src/actions.c:235 ../src/fr-archive.c:880 ../src/fr-window.c:5981
+#: ../src/fr-window.c:6157
 msgid "Archive type not supported."
 msgstr "ä¸?æ?¯æ?´é??種å£?縮é¡?å??ã??"
 
-#: ../src/actions.c:246
+#: ../src/actions.c:249
 msgid "Could not delete the old archive."
 msgstr "ç?¡æ³?å?ªé?¤è??ç??å£?縮æª?ã??"
 
-#: ../src/actions.c:377 ../src/fr-window.c:5807
+#: ../src/actions.c:383 ../src/fr-window.c:5827
 msgid "Open"
 msgstr "é??å??"
 
-#: ../src/actions.c:388 ../src/dlg-new.c:245 ../src/fr-window.c:5158
+#: ../src/actions.c:394 ../src/dlg-new.c:248 ../src/fr-window.c:5179
 msgid "All archives"
 msgstr "æ??æ??å£?縮æª?"
 
-#: ../src/actions.c:395 ../src/dlg-new.c:252
+#: ../src/actions.c:401 ../src/dlg-new.c:255
 msgid "All files"
 msgstr "æ??æ??æª?æ¡?"
 
-#: ../src/actions.c:774 ../src/fr-window.c:6916
+#: ../src/actions.c:780 ../src/fr-window.c:6934
 msgid "Last Output"
 msgstr "ä¸?ä¸?å??輸å?ºè¨?æ?¯"
 
-#: ../src/actions.c:838
+#: ../src/actions.c:844
 msgid ""
 "File Roller is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
 "the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -162,7 +284,7 @@ msgid ""
 "any later version."
 msgstr "File Roller æ?¯è?ªç?±è»?件ï¼?ä½ å?¯ä»¥é?µç?§è?ªç?±è»?件å?ºé??æ?? (Free Software Foundation) å?ºç??ç?? GNU é??ç?¨å?¬å?±è¨±å?¯è­?æ¢?款 (GNU General Public License) 第äº?ç??ä¾?ä¿®æ?¹å??é??æ?°ç?¼ä½?é??ä¸?ç¨?å¼?ï¼?æ??è??è?ªç?±é?¸æ??使ç?¨ä»»ä½?æ?´æ?°ç??ç??æ?¬ã??"
 
-#: ../src/actions.c:842
+#: ../src/actions.c:848
 msgid ""
 "File Roller is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -170,22 +292,22 @@ msgid ""
 "more details."
 msgstr "ç?¼ä½? Fire Roller ç??ç?®ç??æ?¯å¸?æ??å®?æ??ç?¨ï¼?ä½?æ²?æ??ä»»ä½?æ??ä¿?ã??ç??è?³æ²?æ??é?©å??ç?¹å®?ç?®ç??è??é?±å?«ç??æ??ä¿?ã??æ?´è©³ç´°ç??æ??æ³?è«?å??é?± GNU é??ç?¨å?¬å?±è¨±å?¯è­?ã??"
 
-#: ../src/actions.c:846
+#: ../src/actions.c:852
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "File Roller; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
 "Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
 msgstr "ä½ æ??該已ç¶?å?? Fire Roller ä¸?èµ·æ?¶å?°ä¸?份 GNU é??ç?¨å?¬å?±è¨±å?¯è­?ç??å?¯æ?¬ã??å¦?æ??é??æ²?æ??ï¼?寫信給ï¼?Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
 
-#: ../src/actions.c:856
+#: ../src/actions.c:862
 msgid "Copyright © 2001-2007 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr "ç??æ¬?æ??æ?? © 2001-2007 Free Software Foundation, Inc."
 
-#: ../src/actions.c:857
+#: ../src/actions.c:863
 msgid "An archive manager for GNOME."
 msgstr "GNOME ä¸?ç??å£?縮æª?管ç??å?¡ç¨?å¼?ã??"
 
-#: ../src/actions.c:860
+#: ../src/actions.c:866
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "å¦?å°?翻譯æ??ä»»ä½?æ??è¦?ï¼?è«?é??ä¸?å°?é?»å­?é?µä»¶çµ¦\n"
@@ -195,11 +317,11 @@ msgstr ""
 "Woodman Tuen <wmtuen gmail com>, 2004-07\n"
 "Ben Wu <hpwu redhat com>, 2002-03"
 
-#: ../src/dlg-add-files.c:94 ../src/dlg-add-folder.c:128
+#: ../src/dlg-add-files.c:94 ../src/dlg-add-folder.c:129
 msgid "Could not add the files to the archive"
 msgstr "���������縮�中"
 
-#: ../src/dlg-add-files.c:95 ../src/dlg-add-folder.c:129
+#: ../src/dlg-add-files.c:95 ../src/dlg-add-folder.c:130
 #, c-format
 msgid "You don't have the right permissions to read files from folder \"%s\""
 msgstr "ä½ æ²?æ??足夠ç??æ¬?é??è®?å??è³?æ??夾â??%sâ??中ç??æª?æ¡?"
@@ -208,56 +330,56 @@ msgstr "ä½ æ²?æ??足夠ç??æ¬?é??è®?å??è³?æ??夾â??%sâ??中ç??æª?æ¡?"
 msgid "Add Files"
 msgstr "����"
 
-#: ../src/dlg-add-files.c:156 ../src/dlg-add-folder.c:228
+#: ../src/dlg-add-files.c:156 ../src/dlg-add-folder.c:231
 msgid "Add only if _newer"
 msgstr "å?ªå? å?¥è¼?æ?°ç??(_N)"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:214
+#: ../src/dlg-add-folder.c:217
 msgid "Add a Folder"
 msgstr "å? å?¥è³?æ??夾"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:229
+#: ../src/dlg-add-folder.c:232
 msgid "_Include subfolders"
 msgstr "å??æ?¬å­?ç?®é??(_I)"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:230
+#: ../src/dlg-add-folder.c:233
 msgid "Exclude folders that are symbolic lin_ks"
 msgstr "ä¸?å??æ?¬æ?¯ç¬¦è??é?£çµ?ç??è³?æ??夾(_K)"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:233 ../src/dlg-add-folder.c:239
-#: ../src/dlg-add-folder.c:245
+#: ../src/dlg-add-folder.c:236 ../src/dlg-add-folder.c:242
+#: ../src/dlg-add-folder.c:248
 msgid "example: *.o; *.bak"
 msgstr "��� *.o; *.bak"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:234
+#: ../src/dlg-add-folder.c:237
 msgid "Include _files:"
 msgstr "å??å?«æª?æ¡?(_F):"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:240
+#: ../src/dlg-add-folder.c:243
 msgid "E_xclude files:"
 msgstr "ä¸?å??æ?¬æª?æ¡?(_X):"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:246
+#: ../src/dlg-add-folder.c:249
 msgid "_Exclude folders:"
 msgstr "æ??é?¤ç??è³?æ??夾(_E):"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:250
+#: ../src/dlg-add-folder.c:253
 msgid "_Load Options"
 msgstr "����(_L)"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:251
+#: ../src/dlg-add-folder.c:254
 msgid "Sa_ve Options"
 msgstr "����(_V)"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:252
+#: ../src/dlg-add-folder.c:255
 msgid "_Reset Options"
 msgstr "é??設é?¸é ?(_R)"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:880
+#: ../src/dlg-add-folder.c:883
 msgid "Save Options"
 msgstr "����"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:881
+#: ../src/dlg-add-folder.c:884
 msgid "Options Name:"
 msgstr "é?¸é ?å??稱ï¼?"
 
@@ -266,7 +388,7 @@ msgstr "é?¸é ?å??稱ï¼?"
 msgid "Enter the password for the archive '%s'."
 msgstr "è«?輸å?¥å£?縮æª?â??%sâ??ç??å¯?碼ã??"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:185 ../src/fr-window.c:7196
+#: ../src/dlg-batch-add.c:186 ../src/fr-window.c:7214
 #, c-format
 msgid ""
 "The name \"%s\" is not valid because it cannot contain the characters: %s\n"
@@ -277,18 +399,18 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:188 ../src/fr-window.c:7188 ../src/fr-window.c:7192
-#: ../src/fr-window.c:7196 ../src/fr-window.c:7232 ../src/fr-window.c:7234
+#: ../src/dlg-batch-add.c:189 ../src/fr-window.c:7206 ../src/fr-window.c:7210
+#: ../src/fr-window.c:7214 ../src/fr-window.c:7250 ../src/fr-window.c:7252
 msgid "Please use a different name."
 msgstr "è«?使ç?¨å?¶å®?ç??å??å­?ã??"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:214
+#: ../src/dlg-batch-add.c:216
 msgid ""
 "You don't have the right permissions to create an archive in the destination "
 "folder."
 msgstr "ä½ æ²?æ??足夠ç??æ¬?é??å?¨ç?®ç??å?°è³?æ??夾中建ç«?å£?縮æª?ã??"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:230 ../src/dlg-extract.c:102 ../src/fr-window.c:6491
+#: ../src/dlg-batch-add.c:232 ../src/dlg-extract.c:102 ../src/fr-window.c:6509
 #, c-format
 msgid ""
 "Destination folder \"%s\" does not exist.\n"
@@ -299,83 +421,67 @@ msgstr ""
 "\n"
 "ä½ æ?³è¦?建ç«?å®?å??ï¼?"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:239 ../src/dlg-extract.c:111 ../src/fr-window.c:6500
+#: ../src/dlg-batch-add.c:241 ../src/dlg-extract.c:111 ../src/fr-window.c:6518
 msgid "Create _Folder"
 msgstr "建ç«?è³?æ??夾(_F)"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:258 ../src/dlg-extract.c:128 ../src/fr-window.c:6520
+#: ../src/dlg-batch-add.c:260 ../src/dlg-extract.c:131 ../src/fr-window.c:6538
 #, c-format
 msgid "Could not create the destination folder: %s."
 msgstr "ç?¡æ³?建ç«?ç?®ç??å?°è³?æ??夾ï¼?%sã??"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:275
+#: ../src/dlg-batch-add.c:277
 msgid "Archive not created"
 msgstr "�建��縮�"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:322
+#: ../src/dlg-batch-add.c:325
 msgid "The archive is already present. Do you want to overwrite it?"
 msgstr "å£?縮æª?å·²ç¶?å­?å?¨ï¼?ä½ è¦?è¦?寫å®?å??ï¼?"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:325
+#: ../src/dlg-batch-add.c:328
 msgid "_Overwrite"
 msgstr "�寫(_O)"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:133 ../src/dlg-extract.c:151 ../src/dlg-extract.c:178
-#: ../src/fr-window.c:4085 ../src/fr-window.c:6519 ../src/fr-window.c:6536
+#: ../src/dlg-extract.c:130 ../src/dlg-extract.c:148 ../src/dlg-extract.c:175
+#: ../src/fr-window.c:4106 ../src/fr-window.c:6537 ../src/fr-window.c:6554
 msgid "Extraction not performed"
 msgstr "���解�縮"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:179 ../src/fr-window.c:4247 ../src/fr-window.c:4327
+#: ../src/dlg-extract.c:176 ../src/fr-window.c:4268 ../src/fr-window.c:4348
 #, c-format
 msgid ""
 "You don't have the right permissions to extract archives in the folder \"%s\""
 msgstr "你並æ²?æ??足夠ç??æ¬?é??å?¨è³?æ??夾â??%sâ??中å°?å£?縮æª?解å£?"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:334 ../src/dlg-extract.c:432 ../src/ui.h:123
+#: ../src/dlg-extract.c:331 ../src/dlg-extract.c:429 ../src/ui.h:123
 msgid "Extract"
 msgstr "解é??"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:351
-msgid "_Files:"
-msgstr "��(_F):"
-
-#: ../src/dlg-extract.c:362
-msgid "example: *.txt; *.doc"
-msgstr "���*.txt; *.doc"
-
-#: ../src/dlg-extract.c:365
-msgid "_All files"
-msgstr "æ??æ??æª?æ¡?(_A)"
-
-#: ../src/dlg-extract.c:372
-msgid "_Selected files"
-msgstr "已���(_S)"
-
-#: ../src/dlg-extract.c:383
+#: ../src/dlg-extract.c:380
 msgid "Actions"
 msgstr "å??ä½?"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:399
+#: ../src/dlg-extract.c:396
 msgid "Re-crea_te folders"
 msgstr "é??æ?°å»ºç«?è³?æ??夾(_E)"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:403
+#: ../src/dlg-extract.c:400
 msgid "Over_write existing files"
 msgstr "è¦?寫æ?¢æ??ç??æª?æ¡?(_W)"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:407
+#: ../src/dlg-extract.c:404
 msgid "Do not e_xtract older files"
 msgstr "ä¸?解é??è¼?è??ç??æª?æ¡?(_X)"
 
-#: ../src/dlg-new.c:271
+#: ../src/dlg-new.c:274
 msgid "Automatic"
 msgstr "è?ªå??"
 
-#: ../src/dlg-new.c:338
+#: ../src/dlg-new.c:341
 msgid "New"
 msgstr "��"
 
-#: ../src/dlg-new.c:351
+#: ../src/dlg-new.c:354
 msgid "Save"
 msgstr "��"
 
@@ -422,70 +528,49 @@ msgstr "æ?¯å?¦æ?´æ?°å£?縮æª?ã??%2$sã??中ç??æª?æ¡?ã??%1$sã??ï¼?"
 msgid "Update the files in the archive \"%s\"?"
 msgstr "æ?¯å?¦æ?´æ?°å£?縮æª?ã??%sã??中ç??æª?æ¡?ï¼?"
 
-#. secondary text
-#: ../src/dlg-update.c:182
-#, c-format
-msgid ""
-"The file has been modified with an external application. If you don't update "
-"the version in the archive, all of your changes will be lost."
-msgid_plural ""
-"There are %d files that have been modified with an external application. If "
-"you don't update the files in the archive, all of your changes will be lost."
-msgstr[0] "é??å??æª?æ¡?å·²ç¶?被å¤?é?¨æ??ç?¨ç¨?å¼?ä¿®æ?¹é??äº?ã??å¦?æ??ä¸?æ?´æ?°å£?縮æª?中ç??æª?æ¡?ï¼?ä½ æ??æ??ç??æ?´æ?¹é?½æ??æ¶?失ã??"
-msgstr[1] "é??å?? %d æª?æ¡?å·²ç¶?被å¤?é?¨æ??ç?¨ç¨?å¼?ä¿®æ?¹é??äº?ã??å¦?æ??ä¸?æ?´æ?°å£?縮æª?中ç??æª?æ¡?ï¼?ä½ æ??æ??ç??æ?´æ?¹é?½æ??æ¶?失ã??"
-
-#: ../src/fr-archive.c:1225
-#, c-format
-msgid "The file doesn't exist"
-msgstr "�����"
-
-#: ../src/fr-archive.c:2403
+#: ../src/fr-archive.c:1919
 msgid "You don't have the right permissions."
 msgstr "ä½ æ²?æ??足夠ç??æ¬?é??ã??"
 
-#: ../src/fr-archive.c:2403
+#: ../src/fr-archive.c:1919
 msgid "This archive type cannot be modified"
 msgstr "ä¸?è?½ä¿®æ?¹é??種å£?縮é¡?å??"
 
-#: ../src/fr-archive.c:2415
+#: ../src/fr-archive.c:1931
 msgid "You can't add an archive to itself."
 msgstr "ä½ ç?¡æ³?å°?å£?縮æª?å? å?¥å£?縮æª?è?ªèº«ã??"
 
-#: ../src/fr-command-rar.c:422 ../src/fr-command-tar.c:295
-#: ../src/fr-command-7z.c:289
+#: ../src/fr-command-rar.c:422 ../src/fr-command-tar.c:301
+#: ../src/fr-command-7z.c:296
 msgid "Adding file: "
 msgstr "正������"
 
-#: ../src/fr-command-rar.c:500 ../src/fr-command-tar.c:359
+#: ../src/fr-command-rar.c:500 ../src/fr-command-tar.c:365
 msgid "Removing file: "
 msgstr "正�移����"
 
-#: ../src/fr-command-rar.c:549 ../src/fr-command-tar.c:412
-#: ../src/fr-command-7z.c:396
+#: ../src/fr-command-rar.c:549 ../src/fr-command-tar.c:418
+#: ../src/fr-command-7z.c:403
 msgid "Extracting file: "
 msgstr "æ­£å?¨è§£é??æª?æ¡?ï¼?"
 
-#: ../src/fr-command-rar.c:669
+#: ../src/fr-command-rar.c:677
 #, c-format
 msgid "Could not find the volume: %s"
 msgstr "������置�%s"
 
-#: ../src/fr-command-tar.c:368 ../src/fr-window.c:2290
+#: ../src/fr-command-tar.c:374 ../src/fr-window.c:2306
 msgid "Deleting files from archive"
 msgstr "��縮�中����"
 
-#: ../src/fr-command-tar.c:471
+#: ../src/fr-command-tar.c:477
 msgid "Recompressing archive"
 msgstr "é??æ?°å£?縮æª?æ¡?"
 
-#: ../src/fr-command-tar.c:644
+#: ../src/fr-command-tar.c:708
 msgid "Decompressing archive"
 msgstr "解���"
 
-#: ../src/fr-stock.c:42
-msgid "C_reate"
-msgstr "建�(_R)"
-
 #: ../src/fr-stock.c:43 ../src/fr-stock.c:44
 msgid "_Add"
 msgstr "å? å?¥(_A)"
@@ -494,215 +579,208 @@ msgstr "å? å?¥(_A)"
 msgid "_Extract"
 msgstr "解é??(_E)"
 
-#: ../src/fr-window.c:1495
+#: ../src/fr-window.c:1508
 #, c-format
 msgid "%d object (%s)"
 msgid_plural "%d objects (%s)"
 msgstr[0] "%d å??ç?©ä»¶ (%s)"
 msgstr[1] "%d å??ç?©ä»¶ (%s)"
 
-#: ../src/fr-window.c:1500
+#: ../src/fr-window.c:1513
 #, c-format
 msgid "%d object selected (%s)"
 msgid_plural "%d objects selected (%s)"
 msgstr[0] "å·²é?¸å?? %d å??ç?©ä»¶ (%s)"
 msgstr[1] "å·²é?¸å?? %d å??ç?©ä»¶ (%s)"
 
-#: ../src/fr-window.c:1568
+#: ../src/fr-window.c:1581
 msgid "Folder"
 msgstr "è³?æ??夾"
 
-#: ../src/fr-window.c:1966
+#: ../src/fr-window.c:1978
 msgid "[read only]"
 msgstr "[��]"
 
-#: ../src/fr-window.c:2217
+#: ../src/fr-window.c:2229
 #, c-format
 msgid "Could not display the folder \"%s\""
 msgstr "è³?æ??夾ç?¡æ³?顯示â??%sâ??"
 
-#: ../src/fr-window.c:2281 ../src/fr-window.c:2311
+#: ../src/fr-window.c:2297 ../src/fr-window.c:2327
 msgid "Creating archive"
 msgstr "正�建��縮�"
 
-#: ../src/fr-window.c:2284
+#: ../src/fr-window.c:2300
 msgid "Loading archive"
 msgstr "正����縮�"
 
-#: ../src/fr-window.c:2287
+#: ../src/fr-window.c:2303
 msgid "Reading archive"
 msgstr "æ­£å?¨è®?å??å£?縮æª?"
 
-#: ../src/fr-window.c:2293
+#: ../src/fr-window.c:2309
 msgid "Testing archive"
 msgstr "正�測試�縮�"
 
-#: ../src/fr-window.c:2296
+#: ../src/fr-window.c:2312
 msgid "Getting the file list"
 msgstr "å??å¾?æª?æ¡?æ¸?å?®"
 
-#: ../src/fr-window.c:2299 ../src/fr-window.c:2308
+#: ../src/fr-window.c:2315 ../src/fr-window.c:2324
 msgid "Copying the file list"
 msgstr "正��製����"
 
-#: ../src/fr-window.c:2302
+#: ../src/fr-window.c:2318
 msgid "Adding files to archive"
 msgstr "�������縮�中"
 
-#: ../src/fr-window.c:2305
+#: ../src/fr-window.c:2321
 msgid "Extracting files from archive"
 msgstr "æ­£å?¨å¾?å£?縮æª?中解é??æª?æ¡?"
 
-#: ../src/fr-window.c:2314
+#: ../src/fr-window.c:2330
 msgid "Saving archive"
 msgstr "正����縮�"
 
-#: ../src/fr-window.c:2470
+#: ../src/fr-window.c:2487
 msgid "_Open the Archive"
 msgstr "é??å??å£?縮æª?(_O)"
 
-#: ../src/fr-window.c:2471
-msgid "_Open the Destination"
-msgstr "é??å??ç?®ç??端(_O)"
+#: ../src/fr-window.c:2488
+msgid "_Show the Files"
+msgstr "顯示��(_S)"
 
-#: ../src/fr-window.c:2517
+#: ../src/fr-window.c:2534
 msgid "Archive:"
 msgstr "�縮��"
 
-#: ../src/fr-window.c:2677
+#: ../src/fr-window.c:2696
 msgid "Extraction completed successfully"
 msgstr "解å£?縮æ??å??ç??çµ?æ??"
 
-#: ../src/fr-window.c:2700
+#: ../src/fr-window.c:2719
 msgid "Archive created successfully"
 msgstr "å£?縮æª?å·²æ??å??ç??建ç«?"
 
-#: ../src/fr-window.c:2748
+#: ../src/fr-window.c:2767
 msgid "wait please..."
 msgstr "è«?ç¨?å??..."
 
-#: ../src/fr-window.c:2902
+#: ../src/fr-window.c:2921
 msgid "An error occurred while extracting files."
 msgstr "解é??æª?æ¡?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../src/fr-window.c:2908
+#: ../src/fr-window.c:2927
 #, c-format
 msgid "Could not open \"%s\""
 msgstr "ç?¡æ³?é??å??â??%sâ??"
 
-#: ../src/fr-window.c:2913
+#: ../src/fr-window.c:2932
 msgid "An error occurred while loading the archive."
 msgstr "è¼?å?¥å£?縮æª?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../src/fr-window.c:2917
+#: ../src/fr-window.c:2936
 msgid "An error occurred while deleting files from the archive."
 msgstr "å?¨å£?縮æª?中å?ªé?¤æª?æ¡?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../src/fr-window.c:2923
+#: ../src/fr-window.c:2942
 msgid "An error occurred while adding files to the archive."
 msgstr "å°?æª?æ¡?å? å?¥å?°å£?縮æª?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../src/fr-window.c:2927
+#: ../src/fr-window.c:2946
 msgid "An error occurred while testing archive."
 msgstr "測試å£?縮æª?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../src/fr-window.c:2931
+#: ../src/fr-window.c:2950
 msgid "An error occurred while saving the archive."
 msgstr "ç?¶å?²å­?å£?縮æª?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../src/fr-window.c:2935
+#: ../src/fr-window.c:2954
 msgid "An error occurred."
 msgstr "ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../src/fr-window.c:2941
+#: ../src/fr-window.c:2960
 msgid "Command not found."
 msgstr "æ?¾ä¸?å?°æ??令ã??"
 
-#: ../src/fr-window.c:2944
+#: ../src/fr-window.c:2963
 msgid "Command exited abnormally."
 msgstr "æ??令ç?°å¸¸å?°çµ?æ??ã??"
 
-#: ../src/fr-window.c:3140
+#: ../src/fr-window.c:3161
 msgid "Test Result"
 msgstr "測試çµ?æ??"
 
-#: ../src/fr-window.c:3944 ../src/fr-window.c:7772 ../src/fr-window.c:7799
+#: ../src/fr-window.c:3965 ../src/fr-window.c:7791 ../src/fr-window.c:7818
+#: ../src/fr-window.c:8073
 msgid "Could not perform the operation"
 msgstr "æ??ä½?ç?¡æ³?é?²è¡?"
 
-#: ../src/fr-window.c:3970
+#: ../src/fr-window.c:3991
 msgid ""
 "Do you want to add this file to the current archive or open it as a new "
 "archive?"
 msgstr "ä½ æ?³è¦?å°?é??æª?æ¡?å? å?¥å?°ç?®å??ç??å£?縮æª?中ï¼?é??æ?¯é??å??ä¸?å??æ?°ç??å£?縮æª?ï¼?"
 
-#: ../src/fr-window.c:4000
+#: ../src/fr-window.c:4021
 msgid "Do you want to create a new archive with these files?"
 msgstr "ä½ æ?³è¦?ç?ºé??äº?æª?æ¡?建ç«?ä¸?å??æ?°ç??å£?縮æª?å??ï¼?"
 
-#: ../src/fr-window.c:4003
+#: ../src/fr-window.c:4024
 msgid "Create _Archive"
 msgstr "建��縮�(_A)"
 
-#: ../src/fr-window.c:4576 ../src/fr-window.c:5656
+#: ../src/fr-window.c:4597 ../src/fr-window.c:5676
 msgid "Folders"
 msgstr "è³?æ??夾"
 
-#: ../src/fr-window.c:4614
+#: ../src/fr-window.c:4635
 msgid "Size"
 msgstr "大�"
 
-#: ../src/fr-window.c:4615
+#: ../src/fr-window.c:4636
 msgid "Type"
 msgstr "é¡?å??"
 
-#: ../src/fr-window.c:4616
+#: ../src/fr-window.c:4637
 msgid "Date Modified"
 msgstr "ä¿®æ?¹æ?¥æ??"
 
-#: ../src/fr-window.c:4617
-msgid "Location"
-msgstr "ä½?ç½®"
-
-#: ../src/fr-window.c:4626
+#: ../src/fr-window.c:4647
 msgid "Name"
 msgstr "å??稱"
 
-#: ../src/fr-window.c:5576
+#: ../src/fr-window.c:5597
 msgid "Find:"
 msgstr "å°?æ?¾:"
 
-#: ../src/fr-window.c:5664
+#: ../src/fr-window.c:5684
 msgid "Close the folders pane"
 msgstr "é??é??è³?æ??夾çª?æ ¼"
 
-#: ../src/fr-window.c:5749
-msgid "_Location:"
-msgstr "ä½?ç½®(_L):"
-
-#: ../src/fr-window.c:5804 ../src/fr-window.c:5807 ../src/ui.h:141
+#: ../src/fr-window.c:5824 ../src/fr-window.c:5827 ../src/ui.h:141
 #: ../src/ui.h:145
 msgid "Open archive"
 msgstr "é??å??å£?縮æª?"
 
-#: ../src/fr-window.c:5805
+#: ../src/fr-window.c:5825
 msgid "Open a recently used archive"
 msgstr "é??å??æ??è¿?使ç?¨ç??å£?縮æª?"
 
-#: ../src/fr-window.c:6132
+#: ../src/fr-window.c:6149
 #, c-format
 msgid "Could not save the archive \"%s\""
 msgstr "ç?¡æ³?å?²å­?å£?縮æª?â??%sâ??"
 
-#: ../src/fr-window.c:7188
+#: ../src/fr-window.c:7206
 msgid "The new name is void."
 msgstr "æ?°æª?å??æ?¯ç©ºç??ã??"
 
-#: ../src/fr-window.c:7192
+#: ../src/fr-window.c:7210
 msgid "The new name is equal to the old one."
 msgstr "æ?°è??æª?æ¡?å??稱ç?¸å??ã??"
 
-#: ../src/fr-window.c:7232
+#: ../src/fr-window.c:7250
 #, c-format
 msgid ""
 "A folder named \"%s\" already exists.\n"
@@ -713,7 +791,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/fr-window.c:7234
+#: ../src/fr-window.c:7252
 #, c-format
 msgid ""
 "A file named \"%s\" already exists.\n"
@@ -724,43 +802,43 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/fr-window.c:7301
+#: ../src/fr-window.c:7319
 msgid "Rename"
 msgstr "é??æ?°å?½å??"
 
-#: ../src/fr-window.c:7302
+#: ../src/fr-window.c:7320
 msgid "New folder name"
 msgstr "æ?°ç??è³?æ??夾å??稱"
 
-#: ../src/fr-window.c:7302
+#: ../src/fr-window.c:7320
 msgid "New file name"
 msgstr "æ?°ç??æª?æ¡?å??稱"
 
-#: ../src/fr-window.c:7306
+#: ../src/fr-window.c:7324
 msgid "_Rename"
 msgstr "é??æ?°å?½å??(_R)"
 
-#: ../src/fr-window.c:7323 ../src/fr-window.c:7342
+#: ../src/fr-window.c:7341 ../src/fr-window.c:7361
 msgid "Could not rename the folder"
 msgstr "è³?æ??夾ç?¡æ³?é??æ?°å?½å??"
 
-#: ../src/fr-window.c:7323 ../src/fr-window.c:7342
+#: ../src/fr-window.c:7341 ../src/fr-window.c:7361
 msgid "Could not rename the file"
 msgstr "æª?æ¡?ç?¡æ³?é??æ?°å?½å??"
 
-#: ../src/fr-window.c:7733
+#: ../src/fr-window.c:7752
 msgid "Paste Selection"
 msgstr "å°?å·²é?¸ç??è²¼ä¸?"
 
-#: ../src/fr-window.c:7734
+#: ../src/fr-window.c:7753
 msgid "Destination folder"
 msgstr "ç?®ç??å?°è³?æ??夾"
 
-#: ../src/fr-window.c:8321
+#: ../src/fr-window.c:8343
 msgid "Add files to an archive"
 msgstr "�������縮�中"
 
-#: ../src/fr-window.c:8365
+#: ../src/fr-window.c:8387
 msgid "Extract archive"
 msgstr "解é??å£?縮æª?"
 
@@ -776,7 +854,7 @@ msgstr "%Yå¹´%mæ??%dæ?¥ %H:%M"
 msgid "Command _Line Output"
 msgstr "å?½ä»¤å??輸å?º(_L)"
 
-#: ../src/gtk-utils.c:784
+#: ../src/gtk-utils.c:776
 msgid "Could not display help"
 msgstr "ç?¡æ³?顯示說æ??æ??件"
 
@@ -841,86 +919,97 @@ msgid "Lha (.lzh)"
 msgstr "Lha 格� (.lzh)"
 
 #: ../src/main.c:105
+msgid "Tar compressed with lzip (.tar.lz)"
+msgstr "使ç?¨ lzip å£?縮ç?? Tar æª?æ¡? (.tar.lz)"
+
+#: ../src/main.c:107
 msgid "Tar compressed with lzma (.tar.lzma)"
 msgstr "使ç?¨ lzma å£?縮ç?? Tar æª?æ¡? (.tar.lzma)"
 
-#: ../src/main.c:107
+#: ../src/main.c:109
 msgid "Tar compressed with lzop (.tar.lzo)"
 msgstr "使ç?¨ lzop å£?縮ç?? Tar æª?æ¡? (.tar.lzo)"
 
-#: ../src/main.c:108
+#: ../src/main.c:110
 msgid "Rar (.rar)"
 msgstr "Rar 格� (.rar)"
 
-#: ../src/main.c:111
+#: ../src/main.c:113
 msgid "Tar uncompressed (.tar)"
 msgstr "æ?ªå£?縮ç?? Tar æ ¼å¼? (.tar)"
 
-#: ../src/main.c:112
+#: ../src/main.c:114
 msgid "Tar compressed with compress (.tar.Z)"
 msgstr "使ç?¨ compress å£?縮ç?? Tar æª?æ¡? (.tar.Z)"
 
-#: ../src/main.c:114
+#: ../src/main.c:116
 msgid "War (.war)"
 msgstr "War 格� (.war)"
 
-#: ../src/main.c:115
+#: ../src/main.c:117
+msgid "Xz (.xz)"
+msgstr "Xz (.xz)"
+
+#: ../src/main.c:118
+msgid "Tar compressed with xz (.tar.xz)"
+msgstr "使ç?¨ xz å£?縮ç?? Tar æª?æ¡? (.tar.xz)"
+
+#: ../src/main.c:119
 msgid "Zoo (.zoo)"
 msgstr "Zoo 格� (.zoo)"
 
-#: ../src/main.c:116
+#: ../src/main.c:120
 msgid "Zip (.zip)"
 msgstr "Zip 格� (.zip)"
 
-#: ../src/main.c:175
+#: ../src/main.c:185
 msgid "Add files to the specified archive and quit the program"
 msgstr "å°?æª?æ¡?å? å?¥å?°æ??å®?ç??å£?縮æª?ï¼?ç?¶å¾?é?¢é??ç¨?å¼?"
 
-#: ../src/main.c:176
+#: ../src/main.c:186
 msgid "ARCHIVE"
 msgstr "�縮�"
 
-#: ../src/main.c:179
+#: ../src/main.c:189
 msgid "Add files asking the name of the archive and quit the program"
 msgstr "å? å?¥æª?æ¡?並詢å??å£?縮æª?ç??å??稱ï¼?ç?¶å¾?é?¢é??ç¨?å¼?"
 
-#: ../src/main.c:183
+#: ../src/main.c:193
 msgid "Extract archives to the specified folder and quit the program"
 msgstr "解é??å£?縮æª?å?°æ??å®?ç??è³?æ??夾ï¼?ç?¶å¾?é?¢é??ç¨?å¼?"
 
-#: ../src/main.c:184 ../src/main.c:196
+#: ../src/main.c:194 ../src/main.c:206
 msgid "FOLDER"
 msgstr "è³?æ??夾"
 
-#: ../src/main.c:187
+#: ../src/main.c:197
 msgid "Extract archives asking the destination folder and quit the program"
 msgstr "解é??å£?縮æª?並詢å??ç?®ç??å?°è³?æ??夾ï¼?ç?¶å¾?é?¢é??ç¨?å¼?"
 
-#: ../src/main.c:191
+#: ../src/main.c:201
 msgid ""
-"Extract archives using the archive name as destination folder and quit the "
+"Extract the contents of the archives in the archive folder and quit the "
 "program"
-msgstr "以å£?縮æª?ç??å??稱ä½?ç?ºç?®ç??å?°è³?æ??夾ç??å??稱ä¾?解é??å£?縮æª?ï¼?ç?¶å¾?é?¢é??ç¨?å¼?"
+msgstr "å?¨å£?縮æª?ç??è³?æ??夾ä¸?解é??å£?縮æª?ç??å?§å®¹ï¼?ç?¶å¾?çµ?æ??ç¨?å¼?"
 
-#: ../src/main.c:195
+#: ../src/main.c:205
 msgid "Default folder to use for the '--add' and '--extract' commands"
 msgstr "'--add' è?? '--extract' é?¸é ?æ??使ç?¨ç??é ?設è³?æ??夾"
 
-#: ../src/main.c:199
+#: ../src/main.c:209
 msgid "Create destination folder without asking confirmation"
 msgstr "ç?¡é??確èª?便建ç«?ç?®ç??å?°è³?æ??夾"
 
-#: ../src/main.c:281
+#: ../src/main.c:291
 msgid "- Create and modify an archive"
 msgstr "- 建ç«?å??ä¿®æ?¹å£?縮æª?"
 
-#: ../src/main.c:297
+#: ../src/main.c:307
 msgid "File Roller"
 msgstr "File Roller"
 
-# I change it to Files for better understanding - woodman
 #: ../src/ui.h:32
-msgid "_Archive"
+msgid "_File"
 msgstr "��(_F)"
 
 #: ../src/ui.h:33
@@ -1179,127 +1268,16 @@ msgstr "æ ¹æ??ä½?ç½®(_L)"
 msgid "Sort file list by location"
 msgstr "æ ¹æ??è·¯å¾?æ??å??æª?æ¡?æ¸?å?®"
 
-#~ msgid "MB"
-#~ msgstr "MB"
-
-#~ msgid "Split in _volumes of"
-#~ msgstr "å??å?²å¤§å°?ç?º(_V)"
-
-#~ msgid "_Encrypt the file list too"
-#~ msgstr "å??æ??å? å¯?æ­¤æª?æ¡?æ¸?å?®(_E)"
-
-#~ msgid "_Other Options"
-#~ msgstr "����(_O)"
+#~ msgid "Create Archive..."
+#~ msgstr "建��縮�..."
 
-#~ msgid "Archive _type:"
-#~ msgstr "å£?縮æª?é¡?å??(_T):"
+#~ msgid "The file doesn't exist"
+#~ msgstr "�����"
 
-#~ msgid "Load Options"
-#~ msgstr "����"
-
-#~ msgid "Create Archive"
-#~ msgstr "建��縮�"
-
-#~ msgid "_Archive:"
-#~ msgstr "�縮�(_F):"
-
-#~ msgid "_Password:"
-#~ msgstr "�碼(_P):"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Password required</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">é??è¦?å¯?碼</span>"
-
-#~ msgid "Delete"
-#~ msgstr "��"
-
-#~ msgid "A_vailable application:"
-#~ msgstr "å?¯ç?¨ç??æ??ç?¨ç¨?å¼?(_V):"
-
-#~ msgid "Open Files"
-#~ msgstr "é??å??æª?æ¡?"
-
-#~ msgid "R_ecent applications:"
-#~ msgstr "æ??è¿?使ç?¨ç??ç¨?å¼?(_E):"
-
-#~ msgid "_Application:"
-#~ msgstr "æ??ç?¨ç¨?å¼?(_A):"
+#~ msgid "_Open the Destination"
+#~ msgstr "é??å??ç?®ç??端(_O)"
 
 #~ msgid ""
-#~ "<i><b>Note:</b> the password will be used to encrypt files you add to the "
-#~ "current archive, and to decrypt files you extract from the current "
-#~ "archive. When the archive is closed the password will be deleted.</i>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<i><b>è«?注æ??ï¼?</b> å¯?碼æ?¯å?¨å°?æª?æ¡?å? å?¥å£?縮æª?æ??è??å°?æª?æ¡?解å£?縮æ??使ç?¨ç??ã??ç?¶é??"
-#~ "é??å£?縮æª?æ??ï¼?é??å??å¯?碼å°?æ??被å?ªé?¤ã??</i>"
-
-#~ msgid "Password"
-#~ msgstr "�碼"
-
-#~ msgid "S_elect the files you want to update:"
-#~ msgstr "é?¸æ??æ?³è¦?æ?´æ?°ç??æª?æ¡?(_E):"
-
-#~ msgid "_Update"
-#~ msgstr "æ?´æ?°(_U)"
-
-#~ msgid "The archive already exists. Do you want to overwrite it?"
-#~ msgstr "å£?縮æª?å·²ç¶?å­?å?¨ï¼?æ?¨æ?³è¦?è¦?寫å®?å??ï¼?"
-
-#~ msgid "Overwrite"
-#~ msgstr "�寫"
-
-#~ msgid "Files"
-#~ msgstr "��"
-
-#~ msgid "_Open destination folder after extraction"
-#~ msgstr "å?¨è§£é??å¾?é??å??ç?®ç??å?°è³?æ??夾(_O)"
-
-#~ msgid "Path:"
-#~ msgstr "路��"
-
-#~ msgid "Unknown type"
-#~ msgstr "æ?ªç?¥ç??é¡?å??"
-
-#~ msgid "Symbolic link"
-#~ msgstr "符è??é?£çµ?"
-
-#~ msgid "_View File"
-#~ msgstr "顯示��(_V)"
-
-#~ msgid "_Select All"
-#~ msgstr "��(_S)"
-
-#~ msgid "View the selected file"
-#~ msgstr "顯示已é?¸ç??æª?æ¡?"
-
-#~ msgid "Cannot extract archives in a remote folder \"%s\""
-#~ msgstr "å?¨é? ç«¯è³?æ??夾â??%sâ??中ç?¡æ³?å°?å£?縮æª?解å£?"
-
-#~ msgid "Ex_tract in folder:"
-#~ msgstr "å?¨è³?æ??夾中解å£?(_T):"
-
-#~ msgid "Add"
-#~ msgstr "å? å?¥"
-
-#~ msgid "Quit the application"
-#~ msgstr "é?¢é??ç¨?å¼?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This archive is password protected.\n"
-#~ "Please specify a password with the command: Edit->Password"
-#~ msgstr ""
-#~ "é??å£?縮æª?å??å¯?碼ä¿?è­·ã??\n"
-#~ "è«?å?¨é?¸å?®ä¸­é»?é?¸ã??編輯ã??â??ã??å¯?碼ã??ï¼?ç?¶å¾?輸å?¥å¯?碼ã??"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The specified password is not valid, please specify a new password with "
-#~ "the command: Edit->Password"
-#~ msgstr "æ??æ??å®?ç??å¯?碼ç?¡æ??ï¼?è«?å?¨é?¸å?®ä¸­é»?é?¸ã??編輯ã??â??ã??å¯?碼ã??ï¼?ç?¶å¾?輸å?¥å¯?碼"
-
-#~ msgid "  "
-#~ msgstr "  "
-
-#~ msgid "Open '%s'"
-#~ msgstr "é??å??ã??%sã??"
-
-#~ msgid "Empty"
-#~ msgstr "空�"
+#~ "Extract archives using the archive name as destination folder and quit "
+#~ "the program"
+#~ msgstr "以å£?縮æª?ç??å??稱ä½?ç?ºç?®ç??å?°è³?æ??夾ç??å??稱ä¾?解é??å£?縮æª?ï¼?ç?¶å¾?é?¢é??ç¨?å¼?"
diff --git a/po/zh_TW.po b/po/zh_TW.po
index d5811d5..ae70ba3 100644
--- a/po/zh_TW.po
+++ b/po/zh_TW.po
@@ -7,10 +7,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: file-roller 2.25.90\n"
+"Project-Id-Version: file-roller 2.27.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-02-03 20:37+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-03 16:31+0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-18 20:56+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-15 14:59+0800\n"
 "Last-Translator: Chao-Hsiung Liao <j_h_liau yahoo com tw>\n"
 "Language-Team: Chinese/Traditional <zh-l10n lists linux org tw>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -53,36 +53,164 @@ msgstr "ä¸?è?½å?³é??æ??件 URI è?³ã??Type=Linkã??æ¡?é?¢é ?ç?®"
 msgid "Not a launchable item"
 msgstr "ä¸?æ?¯å?¯ä»¥å??å??ç??é ?ç?®"
 
-#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:224
+#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:225
 msgid "Disable connection to session manager"
 msgstr "å??ç?¨å?°ä½?業é??段管ç??ç¨?å¼?ç??é?£ç·?"
 
-#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:227
+#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:228
 msgid "Specify file containing saved configuration"
 msgstr "æ??å®?å?«æ??å·²å?²å­?çµ?æ??ç??æª?æ¡?"
 
-#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:227
+#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:228
 msgid "FILE"
 msgstr "��"
 
-#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:230
+#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:231
 msgid "Specify session management ID"
 msgstr "æ??å®?ä½?業é??段管ç?? ID"
 
-#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:230
+#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:231
 msgid "ID"
 msgstr "ID"
 
-#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:244
+#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:252
 msgid "Session management options:"
 msgstr "ä½?業é??段管ç??é?¸é ?:"
 
-#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:245
+#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:253
 msgid "Show session management options"
 msgstr "顯示ä½?業é??段管ç??é?¸é ?"
 
-#: ../data/file-roller.desktop.in.in.h:1 ../src/fr-window.c:1958
-#: ../src/fr-window.c:5327
+#: ../data/ui/add-options.ui.h:1
+msgid "Load Options"
+msgstr "����"
+
+#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:1 ../src/fr-stock.c:42
+msgid "C_reate"
+msgstr "建�(_R)"
+
+#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:2
+msgid "Compress"
+msgstr "�縮"
+
+#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:3 ../src/fr-window.c:4638
+msgid "Location"
+msgstr "ä½?ç½®"
+
+#. MB means megabytes
+#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:5 ../data/ui/new.ui.h:3
+msgid "MB"
+msgstr "MB"
+
+#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:6 ../data/ui/new.ui.h:4
+msgid "Split in _volumes of"
+msgstr "å??å?²å¤§å°?ç?º(_V)"
+
+#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:7 ../data/ui/new.ui.h:5
+#: ../data/ui/password.ui.h:3
+msgid "_Encrypt the file list too"
+msgstr "å??æ??å? å¯?æ­¤æª?æ¡?æ¸?å?®(_E)"
+
+#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:8
+msgid "_Filename:"
+msgstr "æª?æ¡?å??稱(_F):"
+
+#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:9 ../src/fr-window.c:5769
+msgid "_Location:"
+msgstr "ä½?ç½®(_L):"
+
+#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:10 ../data/ui/new.ui.h:6
+msgid "_Other Options"
+msgstr "����(_O)"
+
+#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:11 ../data/ui/batch-password.ui.h:2
+#: ../data/ui/new.ui.h:7 ../data/ui/password.ui.h:4
+msgid "_Password:"
+msgstr "�碼(_P):"
+
+#: ../data/ui/batch-password.ui.h:1
+msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Password required</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">é??è¦?å¯?碼</span>"
+
+#: ../data/ui/delete.ui.h:1
+msgid "Delete"
+msgstr "��"
+
+#: ../data/ui/delete.ui.h:2 ../src/dlg-extract.c:362
+msgid "_All files"
+msgstr "æ??æ??æª?æ¡?(_A)"
+
+#: ../data/ui/delete.ui.h:3 ../src/dlg-extract.c:348
+msgid "_Files:"
+msgstr "��(_F):"
+
+#: ../data/ui/delete.ui.h:4 ../src/dlg-extract.c:369
+msgid "_Selected files"
+msgstr "已���(_S)"
+
+#: ../data/ui/delete.ui.h:5 ../src/dlg-extract.c:359
+msgid "example: *.txt; *.doc"
+msgstr "���*.txt; *.doc"
+
+#: ../data/ui/new.ui.h:1
+msgid "Archive _type:"
+msgstr "å£?縮æª?é¡?å??(_T):"
+
+#: ../data/ui/open-with.ui.h:1
+msgid "A_vailable application:"
+msgstr "å?¯ç?¨ç??æ??ç?¨ç¨?å¼?(_V):"
+
+#: ../data/ui/open-with.ui.h:2
+msgid "Open Files"
+msgstr "é??å??æª?æ¡?"
+
+#: ../data/ui/open-with.ui.h:3
+msgid "R_ecent applications:"
+msgstr "æ??è¿?使ç?¨ç??ç¨?å¼?(_E):"
+
+#: ../data/ui/open-with.ui.h:4
+msgid "_Application:"
+msgstr "æ??ç?¨ç¨?å¼?(_A):"
+
+#: ../data/ui/password.ui.h:1
+msgid ""
+"<i><b>Note:</b> the password will be used to encrypt files you add to the "
+"current archive, and to decrypt files you extract from the current archive. "
+"When the archive is closed the password will be deleted.</i>"
+msgstr ""
+"<i><b>è«?注æ??ï¼?</b> å¯?碼æ?¯å?¨å°?æª?æ¡?å? å?¥å£?縮æª?æ??è??å°?æª?æ¡?解å£?縮æ??使ç?¨ç??ã??ç?¶é??é??å£?"
+"縮æª?æ??ï¼?é??å??å¯?碼å°?æ??被å?ªé?¤ã??</i>"
+
+#: ../data/ui/password.ui.h:2
+msgid "Password"
+msgstr "�碼"
+
+#: ../data/ui/update.ui.h:1
+msgid "S_elect the files you want to update:"
+msgstr "é?¸æ??æ?³è¦?æ?´æ?°ç??æª?æ¡?(_E):"
+
+#. secondary text
+#: ../data/ui/update.ui.h:2 ../src/dlg-update.c:182
+#, c-format
+msgid ""
+"The file has been modified with an external application. If you don't update "
+"the version in the archive, all of your changes will be lost."
+msgid_plural ""
+"There are %d files that have been modified with an external application. If "
+"you don't update the files in the archive, all of your changes will be lost."
+msgstr[0] ""
+"é??å??æª?æ¡?å·²ç¶?被å¤?é?¨æ??ç?¨ç¨?å¼?ä¿®æ?¹é??äº?ã??å¦?æ??ä¸?æ?´æ?°å£?縮æª?中ç??æª?æ¡?ï¼?æ?¨æ??æ??ç??è®?æ?´é?½"
+"æ??æ¶?失ã??"
+msgstr[1] ""
+"é??å?? %d æª?æ¡?å·²ç¶?被å¤?é?¨æ??ç?¨ç¨?å¼?ä¿®æ?¹é??äº?ã??å¦?æ??ä¸?æ?´æ?°å£?縮æª?中ç??æª?æ¡?ï¼?æ?¨æ??æ??ç??è®?"
+"æ?´é?½æ??æ¶?失ã??"
+
+#: ../data/ui/update.ui.h:3
+msgid "_Update"
+msgstr "æ?´æ?°(_U)"
+
+#: ../data/file-roller.desktop.in.in.h:1 ../src/fr-window.c:1970
+#: ../src/fr-window.c:5348
 msgid "Archive Manager"
 msgstr "å£?縮æª?管ç??å?¡"
 
@@ -90,71 +218,71 @@ msgstr "å£?縮æª?管ç??å?¡"
 msgid "Create and modify an archive"
 msgstr "建ç«?å??æ?´æ?¹å£?縮æª?"
 
-#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:309
+#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:313
 msgid "Extract Here"
 msgstr "�此解�縮"
 
-#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:310
+#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:314
 msgid "Extract the selected archive in the current position"
 msgstr "å?¨ç?®å??ç??ä½?置解é??å·²é?¸ç??å£?縮æª?"
 
-#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:327
+#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:331
 msgid "Extract To..."
 msgstr "解�縮�..."
 
-#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:328
+#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:332
 msgid "Extract the selected archive"
 msgstr "解é??å·²é?¸ç??å£?縮æª?"
 
-#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:347
-msgid "Create Archive..."
-msgstr "建��縮�..."
+#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:351
+msgid "Compress..."
+msgstr "�縮..."
 
-#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:348
-msgid "Create an archive with the selected objects"
-msgstr "建ç«?ä¸?å??æ?°ç??å£?縮æª?å??å?«å·²é?¸ç??ç?©ä»¶"
+#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:352
+msgid "Create a compressed archive with the selected objects"
+msgstr "以é?¸å??ç??ç?©ä»¶å»ºç«?ä¸?å??æ?°ç??å£?縮æª?"
 
-#: ../src/actions.c:158 ../src/actions.c:196 ../src/actions.c:231
-#: ../src/dlg-batch-add.c:169 ../src/dlg-batch-add.c:184
-#: ../src/dlg-batch-add.c:213 ../src/dlg-batch-add.c:257
-#: ../src/dlg-batch-add.c:303 ../src/fr-window.c:2897
+#: ../src/actions.c:158 ../src/actions.c:197 ../src/actions.c:233
+#: ../src/dlg-batch-add.c:169 ../src/dlg-batch-add.c:185
+#: ../src/dlg-batch-add.c:214 ../src/dlg-batch-add.c:259
+#: ../src/dlg-batch-add.c:305 ../src/fr-window.c:2916
 msgid "Could not create the archive"
 msgstr "��建��縮�"
 
-#: ../src/actions.c:159 ../src/dlg-batch-add.c:170 ../src/dlg-batch-add.c:304
+#: ../src/actions.c:160 ../src/dlg-batch-add.c:171 ../src/dlg-batch-add.c:307
 msgid "You have to specify an archive name."
 msgstr "æ?¨å¿?é ?æ??å®?å£?縮æª?ç??å??稱ã??"
 
-#: ../src/actions.c:197
+#: ../src/actions.c:199
 msgid "You don't have permission to create an archive in this folder"
 msgstr "æ?¨æ²?æ??足夠ç??æ¬?é??å?¨é??å??è³?æ??夾中建ç«?å£?縮æª?"
 
-#: ../src/actions.c:232 ../src/fr-archive.c:1142 ../src/fr-window.c:5961
-#: ../src/fr-window.c:6139
+#: ../src/actions.c:235 ../src/fr-archive.c:880 ../src/fr-window.c:5981
+#: ../src/fr-window.c:6157
 msgid "Archive type not supported."
 msgstr "ä¸?æ?¯æ?´é??種å£?縮é¡?å??ã??"
 
-#: ../src/actions.c:246
+#: ../src/actions.c:249
 msgid "Could not delete the old archive."
 msgstr "ç?¡æ³?å?ªé?¤è??ç??å£?縮æª?ã??"
 
-#: ../src/actions.c:377 ../src/fr-window.c:5807
+#: ../src/actions.c:383 ../src/fr-window.c:5827
 msgid "Open"
 msgstr "é??å??"
 
-#: ../src/actions.c:388 ../src/dlg-new.c:245 ../src/fr-window.c:5158
+#: ../src/actions.c:394 ../src/dlg-new.c:248 ../src/fr-window.c:5179
 msgid "All archives"
 msgstr "æ??æ??å£?縮æª?"
 
-#: ../src/actions.c:395 ../src/dlg-new.c:252
+#: ../src/actions.c:401 ../src/dlg-new.c:255
 msgid "All files"
 msgstr "æ??æ??æª?æ¡?"
 
-#: ../src/actions.c:774 ../src/fr-window.c:6916
+#: ../src/actions.c:780 ../src/fr-window.c:6934
 msgid "Last Output"
 msgstr "ä¸?ä¸?å??輸å?ºè¨?æ?¯"
 
-#: ../src/actions.c:838
+#: ../src/actions.c:844
 msgid ""
 "File Roller is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
 "the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -165,7 +293,7 @@ msgstr ""
 "å?ºç??ç?? GNU é??ç?¨å?¬å?±è¨±å?¯è­?æ¢?款 (GNU General Public License) 第äº?ç??ä¾?ä¿®æ?¹å??é??æ?°"
 "ç?¼ä½?é??ä¸?ç¨?å¼?ï¼?æ??è??è?ªç?±é?¸æ??使ç?¨ä»»ä½?æ?´æ?°ç??ç??æ?¬ã??"
 
-#: ../src/actions.c:842
+#: ../src/actions.c:848
 msgid ""
 "File Roller is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -175,7 +303,7 @@ msgstr ""
 "ç?¼ä½? Fire Roller ç??ç?®ç??æ?¯å¸?æ??å®?æ??ç?¨ï¼?ä½?æ²?æ??ä»»ä½?æ??ä¿?ã??ç??è?³æ²?æ??é?©å??ç?¹å®?ç?®ç??è??é?±"
 "å?«ç??æ??ä¿?ã??æ?´è©³ç´°ç??æ??æ³?è«?å??é?± GNU é??ç?¨å?¬å?±è¨±å?¯è­?ã??"
 
-#: ../src/actions.c:846
+#: ../src/actions.c:852
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "File Roller; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
@@ -185,15 +313,15 @@ msgstr ""
 "寫信給�Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, "
 "MA 02110-1301 USA"
 
-#: ../src/actions.c:856
+#: ../src/actions.c:862
 msgid "Copyright © 2001-2007 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr "ç??æ¬?æ??æ?? © 2001-2007 Free Software Foundation, Inc."
 
-#: ../src/actions.c:857
+#: ../src/actions.c:863
 msgid "An archive manager for GNOME."
 msgstr "GNOME ä¸?ç??å£?縮æª?管ç??å?¡ç¨?å¼?ã??"
 
-#: ../src/actions.c:860
+#: ../src/actions.c:866
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "å¦?å°?翻譯æ??ä»»ä½?æ??è¦?ï¼?è«?é??ä¸?å°?é?»å­?é?µä»¶çµ¦\n"
@@ -203,11 +331,11 @@ msgstr ""
 "Woodman Tuen <wmtuen gmail com>, 2004-07\n"
 "Ben Wu <hpwu redhat com>, 2002-03"
 
-#: ../src/dlg-add-files.c:94 ../src/dlg-add-folder.c:128
+#: ../src/dlg-add-files.c:94 ../src/dlg-add-folder.c:129
 msgid "Could not add the files to the archive"
 msgstr "���������縮�中"
 
-#: ../src/dlg-add-files.c:95 ../src/dlg-add-folder.c:129
+#: ../src/dlg-add-files.c:95 ../src/dlg-add-folder.c:130
 #, c-format
 msgid "You don't have the right permissions to read files from folder \"%s\""
 msgstr "æ?¨æ²?æ??足夠ç??æ¬?é??è®?å??è³?æ??夾â??%sâ??中ç??æª?æ¡?"
@@ -216,56 +344,56 @@ msgstr "æ?¨æ²?æ??足夠ç??æ¬?é??è®?å??è³?æ??夾â??%sâ??中ç??æª?æ¡?"
 msgid "Add Files"
 msgstr "����"
 
-#: ../src/dlg-add-files.c:156 ../src/dlg-add-folder.c:228
+#: ../src/dlg-add-files.c:156 ../src/dlg-add-folder.c:231
 msgid "Add only if _newer"
 msgstr "å?ªå? å?¥è¼?æ?°ç??(_N)"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:214
+#: ../src/dlg-add-folder.c:217
 msgid "Add a Folder"
 msgstr "å? å?¥è³?æ??夾"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:229
+#: ../src/dlg-add-folder.c:232
 msgid "_Include subfolders"
 msgstr "å??æ?¬å­?ç?®é??(_I)"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:230
+#: ../src/dlg-add-folder.c:233
 msgid "Exclude folders that are symbolic lin_ks"
 msgstr "ä¸?å??æ?¬æ?¯ç¬¦è??é?£çµ?ç??è³?æ??夾(_K)"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:233 ../src/dlg-add-folder.c:239
-#: ../src/dlg-add-folder.c:245
+#: ../src/dlg-add-folder.c:236 ../src/dlg-add-folder.c:242
+#: ../src/dlg-add-folder.c:248
 msgid "example: *.o; *.bak"
 msgstr "��� *.o; *.bak"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:234
+#: ../src/dlg-add-folder.c:237
 msgid "Include _files:"
 msgstr "å??å?«æª?æ¡?(_F):"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:240
+#: ../src/dlg-add-folder.c:243
 msgid "E_xclude files:"
 msgstr "ä¸?å??æ?¬æª?æ¡?(_X):"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:246
+#: ../src/dlg-add-folder.c:249
 msgid "_Exclude folders:"
 msgstr "æ??é?¤ç??è³?æ??夾(_E):"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:250
+#: ../src/dlg-add-folder.c:253
 msgid "_Load Options"
 msgstr "����(_L)"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:251
+#: ../src/dlg-add-folder.c:254
 msgid "Sa_ve Options"
 msgstr "����(_V)"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:252
+#: ../src/dlg-add-folder.c:255
 msgid "_Reset Options"
 msgstr "é??設é?¸é ?(_R)"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:880
+#: ../src/dlg-add-folder.c:883
 msgid "Save Options"
 msgstr "����"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:881
+#: ../src/dlg-add-folder.c:884
 msgid "Options Name:"
 msgstr "é?¸é ?å??稱ï¼?"
 
@@ -274,7 +402,7 @@ msgstr "é?¸é ?å??稱ï¼?"
 msgid "Enter the password for the archive '%s'."
 msgstr "è«?輸å?¥å£?縮æª?â??%sâ??ç??å¯?碼ã??"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:185 ../src/fr-window.c:7196
+#: ../src/dlg-batch-add.c:186 ../src/fr-window.c:7214
 #, c-format
 msgid ""
 "The name \"%s\" is not valid because it cannot contain the characters: %s\n"
@@ -285,18 +413,18 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:188 ../src/fr-window.c:7188 ../src/fr-window.c:7192
-#: ../src/fr-window.c:7196 ../src/fr-window.c:7232 ../src/fr-window.c:7234
+#: ../src/dlg-batch-add.c:189 ../src/fr-window.c:7206 ../src/fr-window.c:7210
+#: ../src/fr-window.c:7214 ../src/fr-window.c:7250 ../src/fr-window.c:7252
 msgid "Please use a different name."
 msgstr "è«?使ç?¨å?¶å®?ç??å??å­?ã??"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:214
+#: ../src/dlg-batch-add.c:216
 msgid ""
 "You don't have the right permissions to create an archive in the destination "
 "folder."
 msgstr "æ?¨æ²?æ??足夠ç??æ¬?é??å?¨ç?®ç??å?°è³?æ??夾中建ç«?å£?縮æª?ã??"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:230 ../src/dlg-extract.c:102 ../src/fr-window.c:6491
+#: ../src/dlg-batch-add.c:232 ../src/dlg-extract.c:102 ../src/fr-window.c:6509
 #, c-format
 msgid ""
 "Destination folder \"%s\" does not exist.\n"
@@ -307,83 +435,67 @@ msgstr ""
 "\n"
 "æ?¨æ?³è¦?建ç«?å®?å??ï¼?"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:239 ../src/dlg-extract.c:111 ../src/fr-window.c:6500
+#: ../src/dlg-batch-add.c:241 ../src/dlg-extract.c:111 ../src/fr-window.c:6518
 msgid "Create _Folder"
 msgstr "建ç«?è³?æ??夾(_F)"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:258 ../src/dlg-extract.c:128 ../src/fr-window.c:6520
+#: ../src/dlg-batch-add.c:260 ../src/dlg-extract.c:131 ../src/fr-window.c:6538
 #, c-format
 msgid "Could not create the destination folder: %s."
 msgstr "ç?¡æ³?建ç«?ç?®ç??å?°è³?æ??夾ï¼?%sã??"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:275
+#: ../src/dlg-batch-add.c:277
 msgid "Archive not created"
 msgstr "�建��縮�"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:322
+#: ../src/dlg-batch-add.c:325
 msgid "The archive is already present. Do you want to overwrite it?"
 msgstr "å£?縮æª?å·²ç¶?å­?å?¨ï¼?æ?¨è¦?è¦?寫å®?å??ï¼?"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:325
+#: ../src/dlg-batch-add.c:328
 msgid "_Overwrite"
 msgstr "�寫(_O)"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:133 ../src/dlg-extract.c:151 ../src/dlg-extract.c:178
-#: ../src/fr-window.c:4085 ../src/fr-window.c:6519 ../src/fr-window.c:6536
+#: ../src/dlg-extract.c:130 ../src/dlg-extract.c:148 ../src/dlg-extract.c:175
+#: ../src/fr-window.c:4106 ../src/fr-window.c:6537 ../src/fr-window.c:6554
 msgid "Extraction not performed"
 msgstr "���解�縮"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:179 ../src/fr-window.c:4247 ../src/fr-window.c:4327
+#: ../src/dlg-extract.c:176 ../src/fr-window.c:4268 ../src/fr-window.c:4348
 #, c-format
 msgid ""
 "You don't have the right permissions to extract archives in the folder \"%s\""
 msgstr "æ?¨ä¸¦æ²?æ??足夠ç??æ¬?é??å?¨è³?æ??夾â??%sâ??中å°?å£?縮æª?解å£?"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:334 ../src/dlg-extract.c:432 ../src/ui.h:123
+#: ../src/dlg-extract.c:331 ../src/dlg-extract.c:429 ../src/ui.h:123
 msgid "Extract"
 msgstr "解é??"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:351
-msgid "_Files:"
-msgstr "��(_F):"
-
-#: ../src/dlg-extract.c:362
-msgid "example: *.txt; *.doc"
-msgstr "���*.txt; *.doc"
-
-#: ../src/dlg-extract.c:365
-msgid "_All files"
-msgstr "æ??æ??æª?æ¡?(_A)"
-
-#: ../src/dlg-extract.c:372
-msgid "_Selected files"
-msgstr "已���(_S)"
-
-#: ../src/dlg-extract.c:383
+#: ../src/dlg-extract.c:380
 msgid "Actions"
 msgstr "å??ä½?"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:399
+#: ../src/dlg-extract.c:396
 msgid "Re-crea_te folders"
 msgstr "é??æ?°å»ºç«?è³?æ??夾(_E)"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:403
+#: ../src/dlg-extract.c:400
 msgid "Over_write existing files"
 msgstr "è¦?寫æ?¢æ??ç??æª?æ¡?(_W)"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:407
+#: ../src/dlg-extract.c:404
 msgid "Do not e_xtract older files"
 msgstr "ä¸?解é??è¼?è??ç??æª?æ¡?(_X)"
 
-#: ../src/dlg-new.c:271
+#: ../src/dlg-new.c:274
 msgid "Automatic"
 msgstr "è?ªå??"
 
-#: ../src/dlg-new.c:338
+#: ../src/dlg-new.c:341
 msgid "New"
 msgstr "��"
 
-#: ../src/dlg-new.c:351
+#: ../src/dlg-new.c:354
 msgid "Save"
 msgstr "��"
 
@@ -430,74 +542,49 @@ msgstr "æ?¯å?¦æ?´æ?°å£?縮æª?ã??%2$sã??中ç??æª?æ¡?ã??%1$sã??ï¼?"
 msgid "Update the files in the archive \"%s\"?"
 msgstr "æ?¯å?¦æ?´æ?°å£?縮æª?ã??%sã??中ç??æª?æ¡?ï¼?"
 
-#. secondary text
-#: ../src/dlg-update.c:182
-#, c-format
-msgid ""
-"The file has been modified with an external application. If you don't update "
-"the version in the archive, all of your changes will be lost."
-msgid_plural ""
-"There are %d files that have been modified with an external application. If "
-"you don't update the files in the archive, all of your changes will be lost."
-msgstr[0] ""
-"é??å??æª?æ¡?å·²ç¶?被å¤?é?¨æ??ç?¨ç¨?å¼?ä¿®æ?¹é??äº?ã??å¦?æ??ä¸?æ?´æ?°å£?縮æª?中ç??æª?æ¡?ï¼?æ?¨æ??æ??ç??è®?æ?´é?½"
-"æ??æ¶?失ã??"
-msgstr[1] ""
-"é??å?? %d æª?æ¡?å·²ç¶?被å¤?é?¨æ??ç?¨ç¨?å¼?ä¿®æ?¹é??äº?ã??å¦?æ??ä¸?æ?´æ?°å£?縮æª?中ç??æª?æ¡?ï¼?æ?¨æ??æ??ç??è®?"
-"æ?´é?½æ??æ¶?失ã??"
-
-#: ../src/fr-archive.c:1225
-#, c-format
-msgid "The file doesn't exist"
-msgstr "�����"
-
-#: ../src/fr-archive.c:2403
+#: ../src/fr-archive.c:1919
 msgid "You don't have the right permissions."
 msgstr "æ?¨æ²?æ??足夠ç??æ¬?é??ã??"
 
-#: ../src/fr-archive.c:2403
+#: ../src/fr-archive.c:1919
 msgid "This archive type cannot be modified"
 msgstr "ä¸?è?½ä¿®æ?¹é??種å£?縮é¡?å??"
 
-#: ../src/fr-archive.c:2415
+#: ../src/fr-archive.c:1931
 msgid "You can't add an archive to itself."
 msgstr "æ?¨ç?¡æ³?å°?å£?縮æª?å? å?¥å£?縮æª?è?ªèº«ã??"
 
-#: ../src/fr-command-rar.c:422 ../src/fr-command-tar.c:295
-#: ../src/fr-command-7z.c:289
+#: ../src/fr-command-rar.c:422 ../src/fr-command-tar.c:301
+#: ../src/fr-command-7z.c:296
 msgid "Adding file: "
 msgstr "正������"
 
-#: ../src/fr-command-rar.c:500 ../src/fr-command-tar.c:359
+#: ../src/fr-command-rar.c:500 ../src/fr-command-tar.c:365
 msgid "Removing file: "
 msgstr "正�移����"
 
-#: ../src/fr-command-rar.c:549 ../src/fr-command-tar.c:412
-#: ../src/fr-command-7z.c:396
+#: ../src/fr-command-rar.c:549 ../src/fr-command-tar.c:418
+#: ../src/fr-command-7z.c:403
 msgid "Extracting file: "
 msgstr "æ­£å?¨è§£é??æª?æ¡?ï¼?"
 
-#: ../src/fr-command-rar.c:669
+#: ../src/fr-command-rar.c:677
 #, c-format
 msgid "Could not find the volume: %s"
 msgstr "������置�%s"
 
-#: ../src/fr-command-tar.c:368 ../src/fr-window.c:2290
+#: ../src/fr-command-tar.c:374 ../src/fr-window.c:2306
 msgid "Deleting files from archive"
 msgstr "��縮�中����"
 
-#: ../src/fr-command-tar.c:471
+#: ../src/fr-command-tar.c:477
 msgid "Recompressing archive"
 msgstr "é??æ?°å£?縮æª?æ¡?"
 
-#: ../src/fr-command-tar.c:644
+#: ../src/fr-command-tar.c:708
 msgid "Decompressing archive"
 msgstr "解���"
 
-#: ../src/fr-stock.c:42
-msgid "C_reate"
-msgstr "建�(_R)"
-
 #: ../src/fr-stock.c:43 ../src/fr-stock.c:44
 msgid "_Add"
 msgstr "å? å?¥(_A)"
@@ -506,215 +593,208 @@ msgstr "å? å?¥(_A)"
 msgid "_Extract"
 msgstr "解é??(_E)"
 
-#: ../src/fr-window.c:1495
+#: ../src/fr-window.c:1508
 #, c-format
 msgid "%d object (%s)"
 msgid_plural "%d objects (%s)"
 msgstr[0] "%d å??ç?©ä»¶ (%s)"
 msgstr[1] "%d å??ç?©ä»¶ (%s)"
 
-#: ../src/fr-window.c:1500
+#: ../src/fr-window.c:1513
 #, c-format
 msgid "%d object selected (%s)"
 msgid_plural "%d objects selected (%s)"
 msgstr[0] "å·²é?¸å?? %d å??ç?©ä»¶ (%s)"
 msgstr[1] "å·²é?¸å?? %d å??ç?©ä»¶ (%s)"
 
-#: ../src/fr-window.c:1568
+#: ../src/fr-window.c:1581
 msgid "Folder"
 msgstr "è³?æ??夾"
 
-#: ../src/fr-window.c:1966
+#: ../src/fr-window.c:1978
 msgid "[read only]"
 msgstr "[��]"
 
-#: ../src/fr-window.c:2217
+#: ../src/fr-window.c:2229
 #, c-format
 msgid "Could not display the folder \"%s\""
 msgstr "è³?æ??夾ç?¡æ³?顯示â??%sâ??"
 
-#: ../src/fr-window.c:2281 ../src/fr-window.c:2311
+#: ../src/fr-window.c:2297 ../src/fr-window.c:2327
 msgid "Creating archive"
 msgstr "正�建��縮�"
 
-#: ../src/fr-window.c:2284
+#: ../src/fr-window.c:2300
 msgid "Loading archive"
 msgstr "正����縮�"
 
-#: ../src/fr-window.c:2287
+#: ../src/fr-window.c:2303
 msgid "Reading archive"
 msgstr "æ­£å?¨è®?å??å£?縮æª?"
 
-#: ../src/fr-window.c:2293
+#: ../src/fr-window.c:2309
 msgid "Testing archive"
 msgstr "正�測試�縮�"
 
-#: ../src/fr-window.c:2296
+#: ../src/fr-window.c:2312
 msgid "Getting the file list"
 msgstr "å??å¾?æª?æ¡?æ¸?å?®"
 
-#: ../src/fr-window.c:2299 ../src/fr-window.c:2308
+#: ../src/fr-window.c:2315 ../src/fr-window.c:2324
 msgid "Copying the file list"
 msgstr "正��製����"
 
-#: ../src/fr-window.c:2302
+#: ../src/fr-window.c:2318
 msgid "Adding files to archive"
 msgstr "�������縮�中"
 
-#: ../src/fr-window.c:2305
+#: ../src/fr-window.c:2321
 msgid "Extracting files from archive"
 msgstr "æ­£å?¨å¾?å£?縮æª?中解é??æª?æ¡?"
 
-#: ../src/fr-window.c:2314
+#: ../src/fr-window.c:2330
 msgid "Saving archive"
 msgstr "正����縮�"
 
-#: ../src/fr-window.c:2470
+#: ../src/fr-window.c:2487
 msgid "_Open the Archive"
 msgstr "é??å??å£?縮æª?(_O)"
 
-#: ../src/fr-window.c:2471
-msgid "_Open the Destination"
-msgstr "é??å??ç?®ç??端(_O)"
+#: ../src/fr-window.c:2488
+msgid "_Show the Files"
+msgstr "顯示��(_S)"
 
-#: ../src/fr-window.c:2517
+#: ../src/fr-window.c:2534
 msgid "Archive:"
 msgstr "�縮��"
 
-#: ../src/fr-window.c:2677
+#: ../src/fr-window.c:2696
 msgid "Extraction completed successfully"
 msgstr "解å£?縮æ??å??ç??çµ?æ??"
 
-#: ../src/fr-window.c:2700
+#: ../src/fr-window.c:2719
 msgid "Archive created successfully"
 msgstr "å£?縮æª?å·²æ??å??ç??建ç«?"
 
-#: ../src/fr-window.c:2748
+#: ../src/fr-window.c:2767
 msgid "wait please..."
 msgstr "è«?ç¨?å??..."
 
-#: ../src/fr-window.c:2902
+#: ../src/fr-window.c:2921
 msgid "An error occurred while extracting files."
 msgstr "解é??æª?æ¡?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../src/fr-window.c:2908
+#: ../src/fr-window.c:2927
 #, c-format
 msgid "Could not open \"%s\""
 msgstr "ç?¡æ³?é??å??â??%sâ??"
 
-#: ../src/fr-window.c:2913
+#: ../src/fr-window.c:2932
 msgid "An error occurred while loading the archive."
 msgstr "è¼?å?¥å£?縮æª?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../src/fr-window.c:2917
+#: ../src/fr-window.c:2936
 msgid "An error occurred while deleting files from the archive."
 msgstr "å?¨å£?縮æª?中å?ªé?¤æª?æ¡?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../src/fr-window.c:2923
+#: ../src/fr-window.c:2942
 msgid "An error occurred while adding files to the archive."
 msgstr "å°?æª?æ¡?å? å?¥å?°å£?縮æª?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../src/fr-window.c:2927
+#: ../src/fr-window.c:2946
 msgid "An error occurred while testing archive."
 msgstr "測試å£?縮æª?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../src/fr-window.c:2931
+#: ../src/fr-window.c:2950
 msgid "An error occurred while saving the archive."
 msgstr "ç?¶å?²å­?å£?縮æª?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../src/fr-window.c:2935
+#: ../src/fr-window.c:2954
 msgid "An error occurred."
 msgstr "ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../src/fr-window.c:2941
+#: ../src/fr-window.c:2960
 msgid "Command not found."
 msgstr "æ?¾ä¸?å?°æ??令ã??"
 
-#: ../src/fr-window.c:2944
+#: ../src/fr-window.c:2963
 msgid "Command exited abnormally."
 msgstr "æ??令ç?°å¸¸å?°çµ?æ??ã??"
 
-#: ../src/fr-window.c:3140
+#: ../src/fr-window.c:3161
 msgid "Test Result"
 msgstr "測試çµ?æ??"
 
-#: ../src/fr-window.c:3944 ../src/fr-window.c:7772 ../src/fr-window.c:7799
+#: ../src/fr-window.c:3965 ../src/fr-window.c:7791 ../src/fr-window.c:7818
+#: ../src/fr-window.c:8073
 msgid "Could not perform the operation"
 msgstr "æ??ä½?ç?¡æ³?é?²è¡?"
 
-#: ../src/fr-window.c:3970
+#: ../src/fr-window.c:3991
 msgid ""
 "Do you want to add this file to the current archive or open it as a new "
 "archive?"
 msgstr "æ?¨æ?³è¦?å°?é??æª?æ¡?å? å?¥å?°ç?®å??ç??å£?縮æª?中ï¼?é??æ?¯é??å??ä¸?å??æ?°ç??å£?縮æª?ï¼?"
 
-#: ../src/fr-window.c:4000
+#: ../src/fr-window.c:4021
 msgid "Do you want to create a new archive with these files?"
 msgstr "æ?¨æ?³è¦?ç?ºé??äº?æª?æ¡?建ç«?ä¸?å??æ?°ç??å£?縮æª?å??ï¼?"
 
-#: ../src/fr-window.c:4003
+#: ../src/fr-window.c:4024
 msgid "Create _Archive"
 msgstr "建��縮�(_A)"
 
-#: ../src/fr-window.c:4576 ../src/fr-window.c:5656
+#: ../src/fr-window.c:4597 ../src/fr-window.c:5676
 msgid "Folders"
 msgstr "è³?æ??夾"
 
-#: ../src/fr-window.c:4614
+#: ../src/fr-window.c:4635
 msgid "Size"
 msgstr "大�"
 
-#: ../src/fr-window.c:4615
+#: ../src/fr-window.c:4636
 msgid "Type"
 msgstr "é¡?å??"
 
-#: ../src/fr-window.c:4616
+#: ../src/fr-window.c:4637
 msgid "Date Modified"
 msgstr "ä¿®æ?¹æ?¥æ??"
 
-#: ../src/fr-window.c:4617
-msgid "Location"
-msgstr "ä½?ç½®"
-
-#: ../src/fr-window.c:4626
+#: ../src/fr-window.c:4647
 msgid "Name"
 msgstr "å??稱"
 
-#: ../src/fr-window.c:5576
+#: ../src/fr-window.c:5597
 msgid "Find:"
 msgstr "å°?æ?¾:"
 
-#: ../src/fr-window.c:5664
+#: ../src/fr-window.c:5684
 msgid "Close the folders pane"
 msgstr "é??é??è³?æ??夾çª?æ ¼"
 
-#: ../src/fr-window.c:5749
-msgid "_Location:"
-msgstr "ä½?ç½®(_L):"
-
-#: ../src/fr-window.c:5804 ../src/fr-window.c:5807 ../src/ui.h:141
+#: ../src/fr-window.c:5824 ../src/fr-window.c:5827 ../src/ui.h:141
 #: ../src/ui.h:145
 msgid "Open archive"
 msgstr "é??å??å£?縮æª?"
 
-#: ../src/fr-window.c:5805
+#: ../src/fr-window.c:5825
 msgid "Open a recently used archive"
 msgstr "é??å??æ??è¿?使ç?¨ç??å£?縮æª?"
 
-#: ../src/fr-window.c:6132
+#: ../src/fr-window.c:6149
 #, c-format
 msgid "Could not save the archive \"%s\""
 msgstr "ç?¡æ³?å?²å­?å£?縮æª?â??%sâ??"
 
-#: ../src/fr-window.c:7188
+#: ../src/fr-window.c:7206
 msgid "The new name is void."
 msgstr "æ?°æª?å??æ?¯ç©ºç??ã??"
 
-#: ../src/fr-window.c:7192
+#: ../src/fr-window.c:7210
 msgid "The new name is equal to the old one."
 msgstr "æ?°è??æª?æ¡?å??稱ç?¸å??ã??"
 
-#: ../src/fr-window.c:7232
+#: ../src/fr-window.c:7250
 #, c-format
 msgid ""
 "A folder named \"%s\" already exists.\n"
@@ -725,7 +805,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/fr-window.c:7234
+#: ../src/fr-window.c:7252
 #, c-format
 msgid ""
 "A file named \"%s\" already exists.\n"
@@ -736,43 +816,43 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/fr-window.c:7301
+#: ../src/fr-window.c:7319
 msgid "Rename"
 msgstr "é??æ?°å?½å??"
 
-#: ../src/fr-window.c:7302
+#: ../src/fr-window.c:7320
 msgid "New folder name"
 msgstr "æ?°ç??è³?æ??夾å??稱"
 
-#: ../src/fr-window.c:7302
+#: ../src/fr-window.c:7320
 msgid "New file name"
 msgstr "æ?°ç??æª?æ¡?å??稱"
 
-#: ../src/fr-window.c:7306
+#: ../src/fr-window.c:7324
 msgid "_Rename"
 msgstr "é??æ?°å?½å??(_R)"
 
-#: ../src/fr-window.c:7323 ../src/fr-window.c:7342
+#: ../src/fr-window.c:7341 ../src/fr-window.c:7361
 msgid "Could not rename the folder"
 msgstr "è³?æ??夾ç?¡æ³?é??æ?°å?½å??"
 
-#: ../src/fr-window.c:7323 ../src/fr-window.c:7342
+#: ../src/fr-window.c:7341 ../src/fr-window.c:7361
 msgid "Could not rename the file"
 msgstr "æª?æ¡?ç?¡æ³?é??æ?°å?½å??"
 
-#: ../src/fr-window.c:7733
+#: ../src/fr-window.c:7752
 msgid "Paste Selection"
 msgstr "å°?å·²é?¸ç??è²¼ä¸?"
 
-#: ../src/fr-window.c:7734
+#: ../src/fr-window.c:7753
 msgid "Destination folder"
 msgstr "ç?®ç??å?°è³?æ??夾"
 
-#: ../src/fr-window.c:8321
+#: ../src/fr-window.c:8343
 msgid "Add files to an archive"
 msgstr "�������縮�中"
 
-#: ../src/fr-window.c:8365
+#: ../src/fr-window.c:8387
 msgid "Extract archive"
 msgstr "解é??å£?縮æª?"
 
@@ -788,7 +868,7 @@ msgstr "%Yå¹´%mæ??%dæ?¥ %H:%M"
 msgid "Command _Line Output"
 msgstr "å?½ä»¤å??輸å?º(_L)"
 
-#: ../src/gtk-utils.c:784
+#: ../src/gtk-utils.c:776
 msgid "Could not display help"
 msgstr "ç?¡æ³?顯示說æ??æ??件"
 
@@ -853,86 +933,97 @@ msgid "Lha (.lzh)"
 msgstr "Lha 格� (.lzh)"
 
 #: ../src/main.c:105
+msgid "Tar compressed with lzip (.tar.lz)"
+msgstr "使ç?¨ lzip å£?縮ç?? Tar æª?æ¡? (.tar.lz)"
+
+#: ../src/main.c:107
 msgid "Tar compressed with lzma (.tar.lzma)"
 msgstr "使ç?¨ lzma å£?縮ç?? Tar æª?æ¡? (.tar.lzma)"
 
-#: ../src/main.c:107
+#: ../src/main.c:109
 msgid "Tar compressed with lzop (.tar.lzo)"
 msgstr "使ç?¨ lzop å£?縮ç?? Tar æª?æ¡? (.tar.lzo)"
 
-#: ../src/main.c:108
+#: ../src/main.c:110
 msgid "Rar (.rar)"
 msgstr "Rar 格� (.rar)"
 
-#: ../src/main.c:111
+#: ../src/main.c:113
 msgid "Tar uncompressed (.tar)"
 msgstr "æ?ªå£?縮ç?? Tar æ ¼å¼? (.tar)"
 
-#: ../src/main.c:112
+#: ../src/main.c:114
 msgid "Tar compressed with compress (.tar.Z)"
 msgstr "使ç?¨ compress å£?縮ç?? Tar æª?æ¡? (.tar.Z)"
 
-#: ../src/main.c:114
+#: ../src/main.c:116
 msgid "War (.war)"
 msgstr "War 格� (.war)"
 
-#: ../src/main.c:115
+#: ../src/main.c:117
+msgid "Xz (.xz)"
+msgstr "Xz (.xz)"
+
+#: ../src/main.c:118
+msgid "Tar compressed with xz (.tar.xz)"
+msgstr "使ç?¨ xz å£?縮ç?? Tar æª?æ¡? (.tar.xz)"
+
+#: ../src/main.c:119
 msgid "Zoo (.zoo)"
 msgstr "Zoo 格� (.zoo)"
 
-#: ../src/main.c:116
+#: ../src/main.c:120
 msgid "Zip (.zip)"
 msgstr "Zip 格� (.zip)"
 
-#: ../src/main.c:175
+#: ../src/main.c:185
 msgid "Add files to the specified archive and quit the program"
 msgstr "å°?æª?æ¡?å? å?¥å?°æ??å®?ç??å£?縮æª?ï¼?ç?¶å¾?é?¢é??ç¨?å¼?"
 
-#: ../src/main.c:176
+#: ../src/main.c:186
 msgid "ARCHIVE"
 msgstr "�縮�"
 
-#: ../src/main.c:179
+#: ../src/main.c:189
 msgid "Add files asking the name of the archive and quit the program"
 msgstr "å? å?¥æª?æ¡?並詢å??å£?縮æª?ç??å??稱ï¼?ç?¶å¾?é?¢é??ç¨?å¼?"
 
-#: ../src/main.c:183
+#: ../src/main.c:193
 msgid "Extract archives to the specified folder and quit the program"
 msgstr "解é??å£?縮æª?å?°æ??å®?ç??è³?æ??夾ï¼?ç?¶å¾?é?¢é??ç¨?å¼?"
 
-#: ../src/main.c:184 ../src/main.c:196
+#: ../src/main.c:194 ../src/main.c:206
 msgid "FOLDER"
 msgstr "è³?æ??夾"
 
-#: ../src/main.c:187
+#: ../src/main.c:197
 msgid "Extract archives asking the destination folder and quit the program"
 msgstr "解é??å£?縮æª?並詢å??ç?®ç??å?°è³?æ??夾ï¼?ç?¶å¾?é?¢é??ç¨?å¼?"
 
-#: ../src/main.c:191
+#: ../src/main.c:201
 msgid ""
-"Extract archives using the archive name as destination folder and quit the "
+"Extract the contents of the archives in the archive folder and quit the "
 "program"
-msgstr "以å£?縮æª?ç??å??稱ä½?ç?ºç?®ç??å?°è³?æ??夾ç??å??稱ä¾?解é??å£?縮æª?ï¼?ç?¶å¾?é?¢é??ç¨?å¼?"
+msgstr "å?¨å£?縮æª?ç??è³?æ??夾ä¸?解é??å£?縮æª?ç??å?§å®¹ï¼?ç?¶å¾?çµ?æ??ç¨?å¼?"
 
-#: ../src/main.c:195
+#: ../src/main.c:205
 msgid "Default folder to use for the '--add' and '--extract' commands"
 msgstr "'--add' è?? '--extract' é?¸é ?æ??使ç?¨ç??é ?設è³?æ??夾"
 
-#: ../src/main.c:199
+#: ../src/main.c:209
 msgid "Create destination folder without asking confirmation"
 msgstr "ç?¡é??確èª?便建ç«?ç?®ç??å?°è³?æ??夾"
 
-#: ../src/main.c:281
+#: ../src/main.c:291
 msgid "- Create and modify an archive"
 msgstr "- 建ç«?å??ä¿®æ?¹å£?縮æª?"
 
-#: ../src/main.c:297
+#: ../src/main.c:307
 msgid "File Roller"
 msgstr "File Roller"
 
-# I change it to Files for better understanding - woodman
 #: ../src/ui.h:32
-msgid "_Archive"
+msgid "_File"
 msgstr "��(_F)"
 
 #: ../src/ui.h:33
@@ -1191,127 +1282,16 @@ msgstr "ä¾?ä½?ç½®(_L)"
 msgid "Sort file list by location"
 msgstr "ä¾?è·¯å¾?æ??å??æª?æ¡?æ¸?å?®"
 
-#~ msgid "MB"
-#~ msgstr "MB"
+#~ msgid "Create Archive..."
+#~ msgstr "建��縮�..."
 
-#~ msgid "Split in _volumes of"
-#~ msgstr "å??å?²å¤§å°?ç?º(_V)"
+#~ msgid "The file doesn't exist"
+#~ msgstr "�����"
 
-#~ msgid "_Encrypt the file list too"
-#~ msgstr "å??æ??å? å¯?æ­¤æª?æ¡?æ¸?å?®(_E)"
-
-#~ msgid "_Other Options"
-#~ msgstr "����(_O)"
-
-#~ msgid "Archive _type:"
-#~ msgstr "å£?縮æª?é¡?å??(_T):"
-
-#~ msgid "Load Options"
-#~ msgstr "����"
-
-#~ msgid "Create Archive"
-#~ msgstr "建��縮�"
-
-#~ msgid "_Archive:"
-#~ msgstr "�縮�(_F):"
-
-#~ msgid "_Password:"
-#~ msgstr "�碼(_P):"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Password required</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">é??è¦?å¯?碼</span>"
-
-#~ msgid "Delete"
-#~ msgstr "��"
-
-#~ msgid "A_vailable application:"
-#~ msgstr "å?¯ç?¨ç??æ??ç?¨ç¨?å¼?(_V):"
-
-#~ msgid "Open Files"
-#~ msgstr "é??å??æª?æ¡?"
-
-#~ msgid "R_ecent applications:"
-#~ msgstr "æ??è¿?使ç?¨ç??ç¨?å¼?(_E):"
-
-#~ msgid "_Application:"
-#~ msgstr "æ??ç?¨ç¨?å¼?(_A):"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<i><b>Note:</b> the password will be used to encrypt files you add to the "
-#~ "current archive, and to decrypt files you extract from the current "
-#~ "archive. When the archive is closed the password will be deleted.</i>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<i><b>è«?注æ??ï¼?</b> å¯?碼æ?¯å?¨å°?æª?æ¡?å? å?¥å£?縮æª?æ??è??å°?æª?æ¡?解å£?縮æ??使ç?¨ç??ã??ç?¶é??"
-#~ "é??å£?縮æª?æ??ï¼?é??å??å¯?碼å°?æ??被å?ªé?¤ã??</i>"
-
-#~ msgid "Password"
-#~ msgstr "�碼"
-
-#~ msgid "S_elect the files you want to update:"
-#~ msgstr "é?¸æ??æ?³è¦?æ?´æ?°ç??æª?æ¡?(_E):"
-
-#~ msgid "_Update"
-#~ msgstr "æ?´æ?°(_U)"
-
-#~ msgid "The archive already exists. Do you want to overwrite it?"
-#~ msgstr "å£?縮æª?å·²ç¶?å­?å?¨ï¼?æ?¨æ?³è¦?è¦?寫å®?å??ï¼?"
-
-#~ msgid "Overwrite"
-#~ msgstr "�寫"
-
-#~ msgid "Files"
-#~ msgstr "��"
-
-#~ msgid "_Open destination folder after extraction"
-#~ msgstr "å?¨è§£é??å¾?é??å??ç?®ç??å?°è³?æ??夾(_O)"
-
-#~ msgid "Path:"
-#~ msgstr "路��"
-
-#~ msgid "Unknown type"
-#~ msgstr "æ?ªç?¥ç??é¡?å??"
-
-#~ msgid "Symbolic link"
-#~ msgstr "符è??é?£çµ?"
-
-#~ msgid "_View File"
-#~ msgstr "顯示��(_V)"
-
-#~ msgid "_Select All"
-#~ msgstr "��(_S)"
-
-#~ msgid "View the selected file"
-#~ msgstr "顯示已é?¸ç??æª?æ¡?"
-
-#~ msgid "Cannot extract archives in a remote folder \"%s\""
-#~ msgstr "å?¨é? ç«¯è³?æ??夾â??%sâ??中ç?¡æ³?å°?å£?縮æª?解å£?"
-
-#~ msgid "Ex_tract in folder:"
-#~ msgstr "å?¨è³?æ??夾中解å£?(_T):"
-
-#~ msgid "Add"
-#~ msgstr "å? å?¥"
-
-#~ msgid "Quit the application"
-#~ msgstr "é?¢é??ç¨?å¼?"
+#~ msgid "_Open the Destination"
+#~ msgstr "é??å??ç?®ç??端(_O)"
 
 #~ msgid ""
-#~ "This archive is password protected.\n"
-#~ "Please specify a password with the command: Edit->Password"
-#~ msgstr ""
-#~ "é??å£?縮æª?å??å¯?碼ä¿?è­·ã??\n"
-#~ "è«?å?¨é?¸å?®ä¸­é»?é?¸ã??編輯ã??â??ã??å¯?碼ã??ï¼?ç?¶å¾?輸å?¥å¯?碼ã??"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The specified password is not valid, please specify a new password with "
-#~ "the command: Edit->Password"
-#~ msgstr "æ??æ??å®?ç??å¯?碼ç?¡æ??ï¼?è«?å?¨é?¸å?®ä¸­é»?é?¸ã??編輯ã??â??ã??å¯?碼ã??ï¼?ç?¶å¾?輸å?¥å¯?碼"
-
-#~ msgid "  "
-#~ msgstr "  "
-
-#~ msgid "Open '%s'"
-#~ msgstr "é??å??ã??%sã??"
-
-#~ msgid "Empty"
-#~ msgstr "空�"
+#~ "Extract archives using the archive name as destination folder and quit "
+#~ "the program"
+#~ msgstr "以å£?縮æª?ç??å??稱ä½?ç?ºç?®ç??å?°è³?æ??夾ç??å??稱ä¾?解é??å£?縮æª?ï¼?ç?¶å¾?é?¢é??ç¨?å¼?"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]