[gnome-media] Fixed Czech help translation for gstreamer-properties by Marek Cernockycommit 3da27c382aa4f3e9b528d032a0f9844454d22307
Author: Petr Kovar <pknbe volny cz>
Date:   Sun Jul 12 20:49:39 2009 +0200

    Fixed Czech help translation for gstreamer-properties by Marek Cernocky

 gstreamer-properties/help/cs/cs.po |  256 +++++++++++++++++++++++++++++-------
 1 files changed, 209 insertions(+), 47 deletions(-)
---
diff --git a/gstreamer-properties/help/cs/cs.po b/gstreamer-properties/help/cs/cs.po
index 6d4e389..7d41667 100644
--- a/gstreamer-properties/help/cs/cs.po
+++ b/gstreamer-properties/help/cs/cs.po
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-media gnome-2-28\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-07-04 12:53+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-07-06 01:45+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-07 22:15+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-08 22:27+0100\n"
 "Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -21,8 +21,12 @@ msgstr ""
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/gstreamer-properties.xml:147(None)
-msgid "@@image: 'figures/gstreamer_properties_window.png'; md5=131b5536ef622be97dafffec5a571626"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/gstreamer_properties_window.png'; "
+"md5=131b5536ef622be97dafffec5a571626"
 msgstr ""
+"@@image: 'figures/gstreamer_properties_window.png'; "
+"md5=18d9821694363bce1536f77524dd1db0"
 
 #: C/gstreamer-properties.xml:23(title)
 #: C/gstreamer-properties.xml:74(revnumber)
@@ -33,45 +37,122 @@ msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.4 k aplikaci VýbÄ?r systému multimédií"
 msgid "2003"
 msgstr "2003"
 
-#: C/gstreamer-properties.xml:27(holder)
-#: C/gstreamer-properties.xml:77(para)
+#: C/gstreamer-properties.xml:27(holder) C/gstreamer-properties.xml:77(para)
 #: C/gstreamer-properties.xml:85(para)
 msgid "Christian Fredrik Kalager Schaller"
 msgstr "Christian Fredrik Kalager Schaller"
 
 #: C/gstreamer-properties.xml:31(para)
-msgid "GStreamer Properties lets you configure parameters related to the hardware and multimedia"
-msgstr "Pomocí aplikace VýbÄ?r systému multimédií můžete nastavovat volby vztahující se hardware a multimédiím"
+msgid ""
+"GStreamer Properties lets you configure parameters related to the hardware "
+"and multimedia"
+msgstr ""
+"Pomocí aplikace VýbÄ?r systému multimédií můžete nastavovat volby vztahující "
+"se hardware a multimédiím"
 
 #: C/gstreamer-properties.xml:43(publishername)
-#: C/gstreamer-properties.xml:78(para)
-#: C/gstreamer-properties.xml:86(para)
+#: C/gstreamer-properties.xml:78(para) C/gstreamer-properties.xml:86(para)
 msgid "GNOME Documentation Project"
 msgstr "DokumentaÄ?ní projekt GNOME"
 
 #: C/gstreamer-properties.xml:2(para)
-msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
-msgstr "Je povoleno kopírovat, šíÅ?it a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU Free Documentation License, verze 1.1 nebo jakékoli další verze vydané nadací Free Software Foundation; bez nemÄ?nných oddílů, bez textů pÅ?edních desek a bez textů zadních desek. Kopie této licence je zahrnuta v oddílu jménem <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">GNU Free Documentation License</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto pÅ?íruÄ?kou."
+msgid ""
+"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
+"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
+"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
+"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
+"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
+"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr ""
+"Je povoleno kopírovat, šíÅ?it a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU "
+"Free Documentation License, verze 1.1 nebo jakékoli další verze vydané "
+"nadací Free Software Foundation; bez nemÄ?nných oddílů, bez textů pÅ?edních "
+"desek a bez textů zadních desek. Kopie této licence je zahrnuta v oddílu "
+"jménem <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">GNU Free Documentation "
+"License</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto pÅ?íruÄ?kou."
 
 #: C/gstreamer-properties.xml:12(para)
-msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
-msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka je souÄ?ástí kolekce pÅ?íruÄ?ek GNOME, distribuovaných pod licencí GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šíÅ?it oddÄ?lenÄ? od kolekce, musíte pÅ?iložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence."
+msgid ""
+"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
+"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
+"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
+"section 6 of the license."
+msgstr ""
+"Tato pÅ?íruÄ?ka je souÄ?ástí kolekce pÅ?íruÄ?ek GNOME, distribuovaných pod "
+"licencí GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šíÅ?it oddÄ?lenÄ? od kolekce, "
+"musíte pÅ?iložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence."
 
 #: C/gstreamer-properties.xml:19(para)
-msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
-msgstr "Mnoho užívaných jmen urÄ?ených k zviditelnÄ?ní produktů nebo služeb jsou ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi skuteÄ?nosti, že se jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s velkým písmenem na zaÄ?átku."
+msgid ""
+"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
+"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
+"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
+"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
+"capital letters."
+msgstr ""
+"Mnoho užívaných jmen urÄ?ených k zviditelnÄ?ní produktů nebo služeb jsou "
+"ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a "
+"Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi skuteÄ?nosti, že se "
+"jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s "
+"velkým písmenem na zaÄ?átku."
 
 #: C/gstreamer-properties.xml:35(para)
-msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
-msgstr "DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N V PODOBÄ? â??JAK JEâ?? BEZ ZÃ?RUKY V JAKÃ?KOLIV PODOBÄ?, NEPOSKYTUJÃ? SE ANI ODVOZENÃ? ZÃ?RUKY, ZÃ?RUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZE, JE BEZCHYBNÃ? NEBO ZÃ?RUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL NEBO NEPORUÅ ENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPÅ?ESNOSTI A Å PATNÃ?HO PROVEDENÃ? DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZE, LEŽÃ? NA VÃ?S. POKUD KVÅ®LI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZI, NASTANE PROBLÃ?M, VY (NIKOLIV PÅ®VODNÃ? AUTOR NEBO JAKÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PÅ?EBÃ?RÃ?TE JAKÃ?KOLIV NÃ?KLADY ZA NUTNÃ? Ã?PRAVY, OPRAVY Ä?I SLUŽBY. TOTO PROHLÃ?Å ENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE ZÃ?KLADNÃ? SOUÄ?Ã?ST TÃ?TO LICENCE. BEZ TOHOTO PROHLÃ?Å ENÃ? NENÃ?, PODLE TÃ?TO DOHODY, POVOLENO UŽÃ?VÃ?NÃ? ANI Ã?PRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÃ?LE"
+msgid ""
+"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
+"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
+"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
+"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
+"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
+"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
+"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
+"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
+"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr ""
+"DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N V PODOBÄ? â??JAK JEâ?? BEZ ZÃ?RUKY V JAKÃ?KOLIV PODOBÄ?, "
+"NEPOSKYTUJ� SE ANI ODVOZEN� Z�RUKY, Z�RUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVEN� "
+"VERZE, JE BEZCHYBNÃ? NEBO ZÃ?RUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL NEBO "
+"NEPORUÅ ENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPÅ?ESNOSTI A Å PATNÃ?HO PROVEDENÃ? DOKUMENTU, "
+"NEBO JEHO UPRAVEN� VERZE, LEŽ� NA V�S. POKUD KVŮLI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO "
+"JEHO UPRAVEN� VERZI, NASTANE PROBL�M, VY (NIKOLIV PŮVODN� AUTOR NEBO "
+"JAKÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PÅ?EBÃ?RÃ?TE JAKÃ?KOLIV NÃ?KLADY ZA NUTNÃ? Ã?PRAVY, OPRAVY "
+"Ä?I SLUŽBY. TOTO PROHLÃ?Å ENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE ZÃ?KLADNÃ? SOUÄ?Ã?ST TÃ?TO "
+"LICENCE. BEZ TOHOTO PROHL�ŠEN� NEN�, PODLE T�TO DOHODY, POVOLENO UŽ�V�N� ANI "
+"Ã?PRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÃ?LE"
 
 #: C/gstreamer-properties.xml:55(para)
-msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
-msgstr "ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN (VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE K POUŽÃ?VÃ?NÃ? TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ?CH VERZÃ? DOKUMENTU, I KDYŽ BY TAKOVÃ?TO STRANA BYLA INFORMOVANÃ? O MOŽNOSTI TAKOVÃ?HOTO POÅ KOZENÃ?."
+msgid ""
+"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
+"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
+"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
+"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
+"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
+"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
+"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
+"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
+"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
+"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr ""
+"ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN "
+"(VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, "
+"KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO "
+"UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN "
+"ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? "
+"Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY "
+"DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO "
+"JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE "
+"K POUŽ�V�N� TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVEN�CH VERZ� DOKUMENTU, I KDYŽ BY "
+"TAKOV�TO STRANA BYLA INFORMOVAN� O MOŽNOSTI TAKOV�HOTO POŠKOZEN�."
 
 #: C/gstreamer-properties.xml:28(para)
-msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
-msgstr "DOKUMENT A JEHO UPRAVENÃ? VERZE JSOU Å Ã?Å?ENY V SOULADU SE ZNÄ?NÃ?M LICENCE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÃ?SLEDUJÃ?CÃ?M USTANOVENÃ?M: <placeholder-1/>"
+msgid ""
+"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
+"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
+"<placeholder-1/>"
+msgstr ""
+"DOKUMENT A JEHO UPRAVENÃ? VERZE JSOU Å Ã?Å?ENY V SOULADU SE ZNÄ?NÃ?M LICENCE GNU "
+"FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÃ?SLEDUJÃ?CÃ?M USTANOVENÃ?M: <placeholder-1/>"
 
 #: C/gstreamer-properties.xml:50(firstname)
 msgid "Christian Fredrik"
@@ -99,15 +180,23 @@ msgstr "Prosinec 2003"
 
 #: C/gstreamer-properties.xml:91(releaseinfo)
 msgid "This manual describes version 2.2.2 of GStreamer Properties."
-msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka popisuje aplikaci VýbÄ?r systému multimédií ve verzi 2.2.2"
+msgstr ""
+"Tato pÅ?íruÄ?ka popisuje aplikaci VýbÄ?r systému multimédií ve verzi 2.2.2"
 
 #: C/gstreamer-properties.xml:94(title)
 msgid "Feedback"
 msgstr "Ohlasy"
 
 #: C/gstreamer-properties.xml:95(para)
-msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the GStreamer Properties application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
-msgstr "Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepÅ¡ení vztahující se k aplikaci VýbÄ?r systému multimédií nebo této pÅ?íruÄ?ce, postupujte dle instrukcí na stránce <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Stránka s ohlasy na GNOME</ulink>."
+msgid ""
+"To report a bug or make a suggestion regarding the GStreamer Properties "
+"application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:"
+"gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
+msgstr ""
+"Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepšení vztahující se k aplikaci "
+"VýbÄ?r systému multimédií nebo této pÅ?íruÄ?ce, postupujte dle instrukcí na "
+"stránce <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Stránka s ohlasy "
+"na GNOME</ulink>."
 
 #: C/gstreamer-properties.xml:105(primary)
 msgid "GStreamer properties"
@@ -118,75 +207,148 @@ msgid "Introduction"
 msgstr "Ã?vod"
 
 #: C/gstreamer-properties.xml:113(para)
-msgid "The <application>GStreamer Properties</application> application enables you to configure parameters related to the hardware and multimedia systems on your system. Only advanced users should normally need this as your OS vendor should be shipping the system with the correct defaults."
-msgstr "Aplikace <application>VýbÄ?r systému multimédií</application> vám umožÅ?uje nastavovat volby týkající se hardware a multimédií ve vaÅ¡em systému. Taková nastavení obvykle potÅ?ebují mÄ?nit pouze pokroÄ?ilí uživatelé. Váš dodavatel OS by mÄ?l systém dodat se správnÄ? nastavenými výchozími volbami."
+msgid ""
+"The <application>GStreamer Properties</application> application enables you "
+"to configure parameters related to the hardware and multimedia systems on "
+"your system. Only advanced users should normally need this as your OS vendor "
+"should be shipping the system with the correct defaults."
+msgstr ""
+"Aplikace <application>VýbÄ?r systému multimédií</application> vám umožÅ?uje "
+"nastavovat volby týkající se hardware a multimédií ve vašem systému. Taková "
+"nastavení obvykle potÅ?ebují mÄ?nit pouze pokroÄ?ilí uživatelé. Váš dodavatel "
+"OS by mÄ?l systém dodat se správnÄ? nastavenými výchozími volbami."
 
 #: C/gstreamer-properties.xml:117(title)
 msgid "Getting Started"
 msgstr "ZaÄ?ínáme"
 
 #: C/gstreamer-properties.xml:119(para)
-msgid "You can start <application>GStreamer Properties</application> in the following ways:"
-msgstr "Aplikaci <application>VýbÄ?r systému multimédií</application> můžete spustit následujícími způsoby:"
+msgid ""
+"You can start <application>GStreamer Properties</application> in the "
+"following ways:"
+msgstr ""
+"Aplikaci <application>VýbÄ?r systému multimédií</application> můžete spustit "
+"následujícími způsoby:"
 
 #: C/gstreamer-properties.xml:123(term)
 msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
 msgstr "Nabídka <guimenu>Systém</guimenu>"
 
 #: C/gstreamer-properties.xml:125(para)
-msgid "Choose <menuchoice><guisubmenu>Preferences</guisubmenu><guimenuitem>Gstreamer Properties</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr "Zvolte <menuchoice><guisubmenu>Správa</guisubmenu><guimenuitem>VýbÄ?r systému multimédií</guimenuitem></menuchoice>."
+msgid ""
+"Choose <menuchoice><guisubmenu>Preferences</"
+"guisubmenu><guimenuitem>Gstreamer Properties</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"Zvolte <menuchoice><guisubmenu>Správa</guisubmenu><guimenuitem>VýbÄ?r systému "
+"multimédií</guimenuitem></menuchoice>."
 
 #: C/gstreamer-properties.xml:130(term)
 msgid "Command line"
 msgstr "PÅ?íkazový Å?ádek"
 
 #: C/gstreamer-properties.xml:132(para)
-msgid "Type <command>gstreamer-properties</command>, then press <keycap>Return</keycap>."
-msgstr "Zadejte <command>gstreamer-properties</command> a stisknÄ?te <keycap>Return</keycap>."
+msgid ""
+"Type <command>gstreamer-properties</command>, then press <keycap>Return</"
+"keycap>."
+msgstr ""
+"Zadejte <command>gstreamer-properties</command> a stisknÄ?te <keycap>Return</"
+"keycap>."
 
 #: C/gstreamer-properties.xml:139(para)
-msgid "When you start <application>GStreamer Properties</application>, the following window is displayed."
-msgstr "Když spustíte <application>VýbÄ?r systému multimédií</application>, zobrazí se následující okno."
+msgid ""
+"When you start <application>GStreamer Properties</application>, the "
+"following window is displayed."
+msgstr ""
+"Když spustíte <application>VýbÄ?r systému multimédií</application>, zobrazí "
+"se následující okno."
 
 #: C/gstreamer-properties.xml:143(title)
 msgid "GStreamer Properties Window"
 msgstr "Okno aplikace VýbÄ?r systému multimédií"
 
 #: C/gstreamer-properties.xml:150(phrase)
-msgid "Shows GStreamer Properties main window. Contains menubar, toolbar, drop-down menus for the input and output audio options."
-msgstr "Ukazuje hlavní okno aplikace VýbÄ?r systému multimédií. Obsahuje panel nabídek, panel nástrojů a vyskakovací nabídky s volbami pro vstup a výstup zvuku."
+msgid ""
+"Shows GStreamer Properties main window. Contains menubar, toolbar, drop-down "
+"menus for the input and output audio options."
+msgstr ""
+"Ukazuje hlavní okno aplikace VýbÄ?r systému multimédií. Obsahuje panel "
+"nabídek, panel nástrojů a vyskakovací nabídky s volbami pro vstup a výstup "
+"zvuku."
 
 #: C/gstreamer-properties.xml:162(title)
 msgid "Usage"
 msgstr "Použití"
 
 #: C/gstreamer-properties.xml:163(para)
-msgid "The GStreamer properties capplet offers four drop down menus spread over two tabs. There are two drop-menues for audio and two for video. These choices set the default for most GNOME applications for output and input of Sound and Video."
-msgstr "Aplikace VýbÄ?r systému multimédií nabízí Ä?tyÅ?i vyskakovací nabídky umístÄ?né na dvou kartách. DvÄ? vyskakovací nabídky jsou pro zvuk a dvÄ? pro video. Tyto volby nastaví pro vÄ?tÅ¡inu aplikací GNOME výchozí výstup a vstup zvuku a videa."
+msgid ""
+"The GStreamer properties capplet offers four drop down menus spread over two "
+"tabs. There are two drop-menues for audio and two for video. These choices "
+"set the default for most GNOME applications for output and input of Sound "
+"and Video."
+msgstr ""
+"Aplikace VýbÄ?r systému multimédií nabízí Ä?tyÅ?i vyskakovací nabídky umístÄ?né "
+"na dvou kartách. DvÄ? vyskakovací nabídky jsou pro zvuk a dvÄ? pro video. Tyto "
+"volby nastaví pro vÄ?tÅ¡inu aplikací GNOME výchozí výstup a vstup zvuku a "
+"videa."
 
 #: C/gstreamer-properties.xml:166(title)
 msgid "Understanding the menu options"
 msgstr "Význam voleb nabídek"
 
 #: C/gstreamer-properties.xml:167(para)
-msgid "Looking at the screen for setting audio options you notice that the two sections says are called Default Sink and Default Source. These are terms used in the GStreamer framework that GNOME uses to describe where data is sent and where it comes from. The Default sink is in other words where GNOME apps should output their sound, while Default source is where the sound comes from."
-msgstr "Když se podíváte na kartu s nastavením voleb zvuku, vÅ¡imnete si dvou Ä?ástí nazvaných Výchozí výstup a Výchozí vstup. Tyto výrazy se používají v systému GStreamer a GNOME jimi oznaÄ?uje, kam jsou data posílaná a odkud pÅ?icházejí. Výchozí výstup znamená jinými slovy, kam aplikace GNOME posílají svůj zvukový výstup, zatímco Výchozí vstup urÄ?uje, odkud zvuk pÅ?ichází."
+msgid ""
+"Looking at the screen for setting audio options you notice that the two "
+"sections says are called Default Sink and Default Source. These are terms "
+"used in the GStreamer framework that GNOME uses to describe where data is "
+"sent and where it comes from. The Default sink is in other words where GNOME "
+"apps should output their sound, while Default source is where the sound "
+"comes from."
+msgstr ""
+"Když se podíváte na kartu s nastavením voleb zvuku, vÅ¡imnete si dvou Ä?ástí "
+"nazvaných Výchozí výstup a Výchozí vstup. Tyto výrazy se používají v systému "
+"GStreamer a GNOME jimi oznaÄ?uje, kam jsou data posílaná a odkud pÅ?icházejí. "
+"Výchozí výstup znamená jinými slovy, kam aplikace GNOME posílají svůj "
+"zvukový výstup, zatímco Výchozí vstup urÄ?uje, odkud zvuk pÅ?ichází."
 
 #: C/gstreamer-properties.xml:168(para)
-msgid "The reason you might want to alter these settings is because under Unix there are many different audio systems and sound server which you might want to output to. For for instance on Linux popular alternatives are the OSS sound system, the ALSA sound system, the ESD sound server and the ARTSd sound server."
-msgstr "Důvodem, proÄ? byste mohli chtít zmÄ?nit toto nastavení, je, že v Unixu existuje nÄ?kolik odliÅ¡ných zvukových systémů a zvukových serverů, které můžete použít. NapÅ?íklad v Linuxu jsou oblíbenými volbami zvukový systém OSS, zvukový systém ALSA, zvukový server ESD a zvukový server ARTSd."
+msgid ""
+"The reason you might want to alter these settings is because under Unix "
+"there are many different audio systems and sound server which you might want "
+"to output to. For for instance on Linux popular alternatives are the OSS "
+"sound system, the ALSA sound system, the ESD sound server and the ARTSd "
+"sound server."
+msgstr ""
+"Důvodem, proÄ? byste mohli chtít zmÄ?nit toto nastavení, je, že v Unixu "
+"existuje nÄ?kolik odliÅ¡ných zvukových systémů a zvukových serverů, které "
+"můžete použít. NapÅ?íklad v Linuxu jsou oblíbenými volbami zvukový systém "
+"OSS, zvukový systém ALSA, zvukový server ESD a zvukový server ARTSd."
 
 #: C/gstreamer-properties.xml:172(para)
-msgid "For instance if you wish that your GNOME applcations output their sound to the ESD sound server you set the Default Sink to use ESD. And if you wish that your GNOME applications which has sound recording capabilities use the OSS sound system to do this you choose OSS as the Default Source."
-msgstr "Pokud si napÅ?íklad budete pÅ?át, aby aplikace GNOME posílaly svůj zvukový výstup do zvukového serveru ESD, nastavte jako Výchozí výstup ESD. A pokud si pÅ?ejete, aby aplikace GNOME, které umí zaznamenávat zvuk, používaly zvukový systém OSS, tak nastavte jako Výchozí vstup OSS."
+msgid ""
+"For instance if you wish that your GNOME applcations output their sound to "
+"the ESD sound server you set the Default Sink to use ESD. And if you wish "
+"that your GNOME applications which has sound recording capabilities use the "
+"OSS sound system to do this you choose OSS as the Default Source."
+msgstr ""
+"Pokud si napÅ?íklad budete pÅ?át, aby aplikace GNOME posílaly svůj zvukový "
+"výstup do zvukového serveru ESD, nastavte jako Výchozí výstup ESD. A pokud "
+"si pÅ?ejete, aby aplikace GNOME, které umí zaznamenávat zvuk, používaly "
+"zvukový systém OSS, tak nastavte jako Výchozí vstup OSS."
 
 #: C/gstreamer-properties.xml:176(para)
-msgid "As mentioned elsewhere in this user guide. These setting are meant for as a tool for advanced users who have specialized need. As an ordinary user you should not need to set these as the vendor of your distribution of Linux or Unix should have set them for you and sensible defaults."
-msgstr "Ale jak již bylo Å?eÄ?eno na jiném místÄ? této pÅ?íruÄ?ky, tato nastavení jsou mínÄ?na jako nástroj pro pokroÄ?ilé uživatele, kteÅ?í mají speciální požadavky. Jako bÄ?žný uživatel byste to nemÄ?li potÅ?ebovat, protože dodavatel vaší linuxové nebo unixové distribuce by mÄ?l za vás nastavit rozumné výchozí volby."
+msgid ""
+"As mentioned elsewhere in this user guide. These setting are meant for as a "
+"tool for advanced users who have specialized need. As an ordinary user you "
+"should not need to set these as the vendor of your distribution of Linux or "
+"Unix should have set them for you and sensible defaults."
+msgstr ""
+"Ale jak již bylo Å?eÄ?eno na jiném místÄ? této pÅ?íruÄ?ky, tato nastavení jsou "
+"mínÄ?na jako nástroj pro pokroÄ?ilé uživatele, kteÅ?í mají speciální požadavky. "
+"Jako bÄ?žný uživatel byste to nemÄ?li potÅ?ebovat, protože dodavatel vaší "
+"linuxové nebo unixové distribuce by mÄ?l za vás nastavit rozumné výchozí "
+"volby."
 
 #. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
 #: C/gstreamer-properties.xml:0(None)
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009."
-[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]