[gnome-system-tools] Added Czech help translation for network, services, shares, time, and userscommit 247eedf80edef336b51875853ea379c5ded12fd5
Author: Petr Kovar <pknbe volny cz>
Date:   Sun Jul 12 19:34:27 2009 +0200

    Added Czech help translation for network, services, shares, time, and users
    
    Translation by Marek Cernocky, reviewed by Lucas Lommer.

 doc/network/Makefile.am                     |    2 +-
 doc/network/cs/cs.po                        |  542 +++++++++++++++++++++++++++
 doc/network/cs/figures/network-tool.png     |  Bin 0 -> 40772 bytes
 doc/services/Makefile.am                    |    2 +-
 doc/services/cs/cs.po                       |  191 ++++++++++
 doc/services/cs/figures/services-tool.png   |  Bin 0 -> 91615 bytes
 doc/shares/Makefile.am                      |    2 +-
 doc/shares/cs/cs.po                         |  390 +++++++++++++++++++
 doc/shares/cs/figures/shares-tool.png       |  Bin 0 -> 28072 bytes
 doc/time/Makefile.am                        |    2 +-
 doc/time/cs/cs.po                           |  438 ++++++++++++++++++++++
 doc/time/cs/figures/time-map.png            |  Bin 0 -> 121975 bytes
 doc/time/cs/figures/time-servers.png        |  Bin 0 -> 24718 bytes
 doc/time/cs/figures/time-tool-automatic.png |  Bin 0 -> 26458 bytes
 doc/time/cs/figures/time-tool-manual.png    |  Bin 0 -> 37011 bytes
 doc/users/Makefile.am                       |    2 +-
 doc/users/cs/cs.po                          |  438 ++++++++++++++++++++++
 doc/users/cs/figures/groups.png             |  Bin 0 -> 24006 bytes
 doc/users/cs/figures/users-tool.png         |  Bin 0 -> 35749 bytes
 19 files changed, 2004 insertions(+), 5 deletions(-)
---
diff --git a/doc/network/Makefile.am b/doc/network/Makefile.am
index 669b8a2..a4c670f 100644
--- a/doc/network/Makefile.am
+++ b/doc/network/Makefile.am
@@ -6,5 +6,5 @@ DOC_ENTITIES = legal.xml
 DOC_INCLUDES =
 DOC_FIGURES = figures/network-tool.png
 
-DOC_LINGUAS = ca de el en_GB es fr oc sv it zh_CN
+DOC_LINGUAS = ca cs de el en_GB es fr oc sv it zh_CN
 
diff --git a/doc/network/cs/cs.po b/doc/network/cs/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..daaac76
--- /dev/null
+++ b/doc/network/cs/cs.po
@@ -0,0 +1,542 @@
+# Czech translation of gst-network help.
+# Copyright (C) 2009 the author(s) of gnome-system-tools.
+# This file is distributed under the same license as the gst-network help.
+# Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009.
+# Lucas Lommer <llommer svn gnome org>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnome-system-tools master\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-09 19:24+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-10 21:01+0100\n"
+"Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
+"Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/network-admin.xml:133(None)
+msgid ""
+"@@image: 'figures/network-tool.png'; md5=e9904286838974928c40aa2c359290d6"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/network-tool.png'; md5=8e286fbd6697ca66ad7f6959f48bac31"
+
+#: C/network-admin.xml:22(title)
+msgid "Network Administration Tool Manual"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka k Nástroji pro správu sítÄ?"
+
+#: C/network-admin.xml:24(year)
+msgid "2004-2006"
+msgstr "2004-2006"
+
+#: C/network-admin.xml:25(holder) C/network-admin.xml:36(publishername)
+msgid "Carlos Garnacho Parro"
+msgstr "Carlos Garnacho Parro"
+
+#: C/network-admin.xml:2(para)
+msgid ""
+"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
+"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
+"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
+"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
+"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
+"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr ""
+"Je povoleno kopírovat, šíÅ?it a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU "
+"Free Documentation License, verze 1.1 nebo jakékoli další verze vydané "
+"nadací Free Software Foundation; bez nemÄ?nných oddílů, bez textů pÅ?edních "
+"desek a bez textů zadních desek. Kopie této licence je zahrnuta v oddílu "
+"jménem <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">GNU Free Documentation "
+"License</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto pÅ?íruÄ?kou."
+
+#: C/network-admin.xml:12(para)
+msgid ""
+"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
+"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
+"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
+"section 6 of the license."
+msgstr ""
+"Tato pÅ?íruÄ?ka je souÄ?ástí kolekce pÅ?íruÄ?ek GNOME, distribuovaných pod "
+"licencí GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šíÅ?it oddÄ?lenÄ? od kolekce, "
+"musíte pÅ?iložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence."
+
+#: C/network-admin.xml:19(para)
+msgid ""
+"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
+"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
+"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
+"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
+"capital letters."
+msgstr ""
+"Mnoho užívaných jmen urÄ?ených k zviditelnÄ?ní produktů nebo služeb jsou "
+"ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a "
+"Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi skuteÄ?nosti, že se "
+"jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s "
+"velkým písmenem na zaÄ?átku."
+
+#: C/network-admin.xml:35(para)
+msgid ""
+"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
+"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
+"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
+"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
+"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
+"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
+"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
+"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
+"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr ""
+"DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N V PODOBÄ? â??JAK JEâ?? BEZ ZÃ?RUKY V JAKÃ?KOLIV PODOBÄ?, "
+"NEPOSKYTUJ� SE ANI ODVOZEN� Z�RUKY, Z�RUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVEN� "
+"VERZE, JE BEZCHYBNÃ? NEBO ZÃ?RUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL NEBO "
+"NEPORUÅ ENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPÅ?ESNOSTI A Å PATNÃ?HO PROVEDENÃ? DOKUMENTU, "
+"NEBO JEHO UPRAVEN� VERZE, LEŽ� NA V�S. POKUD KVŮLI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO "
+"JEHO UPRAVEN� VERZI, NASTANE PROBL�M, VY (NIKOLIV PŮVODN� AUTOR NEBO "
+"JAKÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PÅ?EBÃ?RÃ?TE JAKÃ?KOLIV NÃ?KLADY ZA NUTNÃ? Ã?PRAVY, OPRAVY "
+"Ä?I SLUŽBY. TOTO PROHLÃ?Å ENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE ZÃ?KLADNÃ? SOUÄ?Ã?ST TÃ?TO "
+"LICENCE. BEZ TOHOTO PROHL�ŠEN� NEN�, PODLE T�TO DOHODY, POVOLENO UŽ�V�N� ANI "
+"Ã?PRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÃ?LE"
+
+#: C/network-admin.xml:55(para)
+msgid ""
+"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
+"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
+"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
+"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
+"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
+"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
+"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
+"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
+"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
+"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr ""
+"ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN "
+"(VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, "
+"KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO "
+"UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN "
+"ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? "
+"Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY "
+"DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO "
+"JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE "
+"K POUŽ�V�N� TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVEN�CH VERZ� DOKUMENTU, I KDYŽ BY "
+"TAKOV�TO STRANA BYLA INFORMOVAN� O MOŽNOSTI TAKOV�HOTO POŠKOZEN�."
+
+#: C/network-admin.xml:28(para)
+msgid ""
+"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
+"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
+"<placeholder-1/>"
+msgstr ""
+"DOKUMENT A JEHO UPRAVENÃ? VERZE JSOU Å Ã?Å?ENY V SOULADU SE ZNÄ?NÃ?M LICENCE GNU "
+"FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÃ?SLEDUJÃ?CÃ?M USTANOVENÃ?M: <placeholder-1/>"
+
+#: C/network-admin.xml:46(firstname)
+msgid "Carlos"
+msgstr "Carlos"
+
+#: C/network-admin.xml:47(surname)
+msgid "Garnacho Parro"
+msgstr "Garnacho Parro"
+
+#: C/network-admin.xml:65(revnumber)
+msgid "Network Administration Tool Manual V2.15.2"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.15.2 k Nástroji pro správu sítÄ?"
+
+#: C/network-admin.xml:66(date)
+msgid "August 2006"
+msgstr "Srpen 2006"
+
+#: C/network-admin.xml:68(para) C/network-admin.xml:69(para)
+#: C/network-admin.xml:76(para) C/network-admin.xml:77(para)
+msgid "carlosg gnome org (Carlos Garnacho Parro)"
+msgstr "carlosg gnome org (Carlos Garnacho Parro)"
+
+#: C/network-admin.xml:73(revnumber)
+msgid "Network Administration Tool Manual V0.35"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V0.35 k Nástroji pro správu sítÄ?"
+
+#: C/network-admin.xml:74(date)
+msgid "June 2004"
+msgstr "Ä?erven 2004"
+
+#: C/network-admin.xml:82(releaseinfo)
+msgid "This manual describes version 2.15.2 of Network Administration Tool."
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka popisuje Nástroj pro správu sítÄ? ve verzi 2.15.2"
+
+#: C/network-admin.xml:85(title)
+msgid "Feedback"
+msgstr "Ohlasy"
+
+#: C/network-admin.xml:86(para)
+msgid ""
+"To report a bug or make a suggestion regarding the Network Administration "
+"Tool or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-"
+"feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
+msgstr ""
+"Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepšení vztahující se k Nástroji "
+"pro správu sítÄ? nebo této pÅ?íruÄ?ce, postupujte dle instrukcí na stránce "
+"<ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Stránka s ohlasy na GNOME</"
+"ulink>."
+
+#: C/network-admin.xml:89(para)
+msgid ""
+"The Network Administration Tool allows you to specify the way your system "
+"connects to other computers and to internet."
+msgstr ""
+"Nástroj pro správu sítÄ? vám umožÅ?uje urÄ?it způsob vaÅ¡eho pÅ?ipojení k dalším "
+"poÄ?ítaÄ?ům a do Internetu."
+
+#: C/network-admin.xml:94(primary)
+msgid "Network Administration Tool"
+msgstr "Nástroj pro správu sítÄ?"
+
+#: C/network-admin.xml:99(title)
+msgid "Introduction"
+msgstr "Ã?vod"
+
+#: C/network-admin.xml:100(para)
+msgid ""
+"The <application>Network Administration Tool</application> allows you to "
+"specify the way your system connects to other computers and to internet."
+msgstr ""
+"<application>Nástroj pro správu sítÄ?</application> vám umožÅ?uje urÄ?it způsob "
+"vaÅ¡eho pÅ?ipojení k dalším poÄ?ítaÄ?ům a do Internetu."
+
+#: C/network-admin.xml:104(title)
+msgid "Getting started"
+msgstr "ZaÄ?ínáme"
+
+#: C/network-admin.xml:106(para)
+msgid ""
+"You can start <application>Network Administration Tool</application> in the "
+"following ways:"
+msgstr ""
+"<application>Nástroj pro správu sítÄ?</application> můžete spustit "
+"následujícími způsoby:"
+
+#: C/network-admin.xml:110(term)
+msgid "<guimenu>System</guimenu> menu"
+msgstr "Nabídka <guimenu>Systém</guimenu>"
+
+#: C/network-admin.xml:112(para)
+msgid ""
+"Choose <menuchoice><guisubmenu>Administration</"
+"guisubmenu><guimenuitem>Networking</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"Zvolte <menuchoice><guisubmenu>Správa</guisubmenu><guimenuitem>Síť</"
+"guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/network-admin.xml:117(term)
+msgid "Command line"
+msgstr "PÅ?íkazový Å?ádek"
+
+#: C/network-admin.xml:119(para)
+msgid "Execute the following command: <command>network-admin</command>"
+msgstr "SpusÅ¥te následující pÅ?íkaz: <command>network-admin</command>"
+
+#: C/network-admin.xml:124(para)
+msgid ""
+"When you start <application>Network Administration Tool</application>, you "
+"will be prompted for the administrator password, this is necessary because "
+"the changes done with this tool will affect the whole system."
+msgstr ""
+"Když spustíte <application>Nástroj pro správu sítÄ?</application>, budete "
+"dotázáni na heslo správce. To je nutné, protože zmÄ?ny provedené tímto "
+"nástrojem ovlivní celý systém."
+
+#: C/network-admin.xml:126(para)
+msgid ""
+"After entering the administrator password, the following window is displayed."
+msgstr "Po zadání hesla správce se zobrazí následující okno."
+
+#: C/network-admin.xml:129(title)
+msgid "Network Administration Tool main window"
+msgstr "Hlavní okno Nástroje pro správu sítÄ?"
+
+#: C/network-admin.xml:136(phrase)
+msgid "Shows Network Administration Tool main window."
+msgstr "Ukazuje hlavní okno Nástroje pro správu sítÄ?."
+
+#: C/network-admin.xml:142(para)
+msgid ""
+"The <application>Network Administration Tool</application> main window "
+"contains four tabbed sections:"
+msgstr ""
+"Hlavní okno <application>Nástroje pro správu sítÄ?</application> obsahuje "
+"následující Ä?ásti:"
+
+#: C/network-admin.xml:146(guilabel)
+msgid "Connections"
+msgstr "PÅ?ipojení"
+
+#: C/network-admin.xml:148(para)
+msgid ""
+"Shows all network interfaces, it also allows you to modify their settings."
+msgstr ""
+"Zobrazuje vÅ¡echna síťová rozhraní a umožÅ?uje vám zmÄ?nit jejich nastavení."
+
+#: C/network-admin.xml:153(guilabel)
+msgid "General"
+msgstr "Obecné"
+
+#: C/network-admin.xml:155(para)
+msgid "Allows you to modify your system host name and domain name."
+msgstr "UmožÅ?uje mÄ?nit název vaÅ¡eho poÄ?ítaÄ?e a název domény."
+
+#: C/network-admin.xml:160(guilabel)
+msgid "DNS"
+msgstr "DNS"
+
+#: C/network-admin.xml:162(para)
+msgid ""
+"Contains two sections, the <guilabel>DNS servers</guilabel> are what your "
+"computer use for resolving the IP addresses from the domain names. The "
+"<guilabel>search domains</guilabel> are the default domains in which your "
+"system will search any host when no domain is specified."
+msgstr ""
+"Obsahuje dvÄ? Ä?ásti. <guilabel>Servery DNS</guilabel>, které používá váš "
+"poÄ?ítaÄ? pro pÅ?eklad doménových názvů na adresy IP. <guilabel>Prohledávat "
+"domény</guilabel> je seznam domén, ve kterých bude váš systém hledat "
+"poÄ?ítaÄ?e, u kterých není doména uvedená."
+
+#: C/network-admin.xml:167(guilabel)
+msgid "Hosts"
+msgstr "PoÄ?ítaÄ?e"
+
+#: C/network-admin.xml:169(para)
+msgid "Shows the list of aliases for accessing other computers."
+msgstr "Zobrazuje seznam pÅ?ezdívek poÄ?ítaÄ?ů, které slouží pro pÅ?ístup k nim."
+
+#: C/network-admin.xml:176(title)
+msgid "Usage"
+msgstr "Použití"
+
+#: C/network-admin.xml:179(title)
+msgid "To modify a connection settings"
+msgstr "ZmÄ?na nastavení pÅ?ipojení"
+
+#: C/network-admin.xml:180(para)
+msgid ""
+"In the <guilabel>Connections</guilabel> section, select the interface you "
+"want to modify and press the <guilabel>Properties</guilabel> button, "
+"depending on the interface type you will be able to modify different data."
+msgstr ""
+"Na kartÄ? <guilabel>PÅ?ipojení</guilabel> vyberte rozhraní, které chcete "
+"upravit a zmáÄ?knÄ?te tlaÄ?ítko <guilabel>Vlastnosti</guilabel>. Ã?daje, které "
+"můžete upravit se liší podle typu rozhraní."
+
+#: C/network-admin.xml:184(term)
+msgid "Ethernet and IRLAN interfaces"
+msgstr "Rozhraní Ethernet a IRLAN"
+
+#: C/network-admin.xml:186(para)
+msgid ""
+"You can modify the way the interface is configured (DHCP or manually), if "
+"the interface is configured manually, you can also modify the interface IP "
+"address, netmask and gateway."
+msgstr ""
+"Můžete mÄ?nit způsob, jakým se rozhraní nastavuje (DHCP nebo ruÄ?nÄ?). Pokud se "
+"rozhraní nastavuje ruÄ?nÄ?, můžete také zadat adresu IP, síťovou masku a bránu."
+
+#: C/network-admin.xml:191(term)
+msgid "Wireless interfaces"
+msgstr "Rozhraní bezdrátové sítÄ?"
+
+#: C/network-admin.xml:193(para)
+msgid ""
+"You can modify the way the interface is configured (DHCP or manually), if "
+"the interface is configured manually, you can also modify the interface IP "
+"address, netmask and gateway, you can also modify the network name (ESSID) "
+"for this interface."
+msgstr ""
+"Můžete mÄ?nit způsob, jakým se rozhraní nastavuje (DHCP nebo ruÄ?nÄ?). Pokud se "
+"rozhraní nastavuje ruÄ?nÄ?, můžete také zadat adresu IP, síťovou masku a "
+"bránu. U tohoto rozhraní můžete navíc mÄ?nit název sítÄ? (ESSID)."
+
+#: C/network-admin.xml:198(term)
+msgid "Parallel line interfaces"
+msgstr "Rozhraní paralelní linky"
+
+#: C/network-admin.xml:200(para)
+msgid ""
+"You can modify the interface IP address, as well as the remote IP address."
+msgstr "Můžete mÄ?nit adresu IP a vzdálenou adresu IP."
+
+#: C/network-admin.xml:205(term)
+msgid "PPP/Modem interfaces"
+msgstr "Rozhraní PPP/Modem"
+
+#: C/network-admin.xml:207(para)
+msgid ""
+"You can modify the modem device, whether you want it to dial using tones or "
+"pulses, the modem volume, the phone number, the username and password that "
+"your ISP provided and other advanced settings for PPP."
+msgstr ""
+"Můžete mÄ?nit zaÅ?ízení modemu, zda má vytáÄ?et tónovÄ? nebo pulsnÄ?, jeho "
+"hlasitost, telefonní Ä?íslo, pÅ?ihlaÅ¡ovací jméno a heslo pÅ?idÄ?lené vaším "
+"poskytovatelem a další pokroÄ?ilá nastavení protokolu PPP."
+
+#: C/network-admin.xml:214(title)
+msgid "To activate or deactivate an interface"
+msgstr "Aktivace a deaktivace rozhraní"
+
+#: C/network-admin.xml:215(para)
+msgid ""
+"In the <guilabel>Connections</guilabel> section, enable or disable the "
+"checkbox beside the interface."
+msgstr ""
+"Na kartÄ? <guilabel>PÅ?ipojení</guilabel> povolíte nebo zakážete rozhraní "
+"pomocí zaÅ¡krtávacích polí po stranÄ? seznamu."
+
+#: C/network-admin.xml:219(title)
+msgid "To change your host name and domain name"
+msgstr "ZmÄ?na názvu vaÅ¡eho poÄ?ítaÄ?e nebo doménového jména."
+
+#: C/network-admin.xml:220(para)
+msgid ""
+"In the <guilabel>General</guilabel> section, change the hostname or domain "
+"name text boxes."
+msgstr ""
+"Na kartÄ? <guilabel>Obecné</guilabel> zmÄ?Å?te v textovém poli název poÄ?ítaÄ?e a/"
+"nebo název domény."
+
+#: C/network-admin.xml:224(title)
+msgid "To add a new domain name server"
+msgstr "PÅ?idání nového doménového serveru"
+
+#: C/network-admin.xml:225(para)
+msgid ""
+"In the <guilabel>DNS Servers</guilabel> section, press the <guilabel>Add</"
+"guilabel> button and fill in the new list row with the new domain name "
+"server."
+msgstr ""
+"Na kartÄ? <guilabel>DNS</guilabel> v Ä?ásti <guilabel>Servery DNS</guilabel> "
+"zmáÄ?knÄ?te tlaÄ?ítko <guilabel>PÅ?idat</guilabel> a v novÄ? pÅ?idaném Å?ádku "
+"seznamu vyplÅ?te nový doménový server."
+
+#: C/network-admin.xml:229(title)
+msgid "To delete a domain name server"
+msgstr "Smazání doménového serveru"
+
+#: C/network-admin.xml:230(para)
+msgid ""
+"In the <guilabel>DNS Servers</guilabel> section, select a DNS IP address "
+"from the list and press the <guilabel>Delete</guilabel> button."
+msgstr ""
+"Na kartÄ? <guilabel>DNS</guilabel> v Ä?ásti <guilabel>Servery DNS</guilabel> "
+"vyberte v seznamu server DNS a zmáÄ?knÄ?te tlaÄ?ítko <guilabel>Smazat</"
+"guilabel>."
+
+#: C/network-admin.xml:234(title)
+msgid "To add a new search domain"
+msgstr "PÅ?idání nové prohledávané domény"
+
+#: C/network-admin.xml:235(para)
+msgid ""
+"In the <guilabel>Search Domains</guilabel> section, press the <guilabel>Add</"
+"guilabel> button and fill in the new list row with the new search domain."
+msgstr ""
+"Na kartÄ? <guilabel>DNS</guilabel> v Ä?ásti <guilabel>Prohledávat domény</"
+"guilabel> zmáÄ?knÄ?te tlaÄ?ítko <guilabel>PÅ?idat</guilabel> a v novÄ? pÅ?idaném "
+"Å?ádku seznamu vyplÅ?te novou prohledávanou doménu."
+
+#: C/network-admin.xml:239(title)
+msgid "To delete a search domain"
+msgstr "Smazání prohledávané domény"
+
+#: C/network-admin.xml:240(para)
+msgid ""
+"In the <guilabel>Search Domains</guilabel> section, select a search domain "
+"from the list and press the <guilabel>Delete</guilabel> button."
+msgstr ""
+"Na kartÄ? <guilabel>DNS</guilabel> v Ä?ásti <guilabel>Servery DNS</guilabel> "
+"vyberte v seznamu prohledávanou doménu a zmáÄ?knÄ?te tlaÄ?ítko "
+"<guilabel>Smazat</guilabel>."
+
+#: C/network-admin.xml:244(title)
+msgid "To add a new host alias"
+msgstr "PÅ?idání nové pÅ?ezdívky poÄ?ítaÄ?e"
+
+#: C/network-admin.xml:245(para)
+msgid ""
+"In the <guilabel>Hosts</guilabel> section, press the <guilabel>Add</"
+"guilabel> button and type an IP address and the aliases that will point to "
+"in the window that pops up."
+msgstr ""
+"Na kartÄ? <guilabel>PoÄ?ítaÄ?e</guilabel> zmáÄ?knÄ?te tlaÄ?ítko <guilabel>PÅ?idat</"
+"guilabel>. V dialogovém oknÄ?, které se objeví, zadejte adresu IP a pÅ?ezdívku."
+
+#: C/network-admin.xml:249(title)
+msgid "To modify a host alias"
+msgstr "ZmÄ?na pÅ?ezdívky poÄ?ítaÄ?e"
+
+#: C/network-admin.xml:250(para)
+msgid ""
+"In the <guilabel>Hosts</guilabel> section, select an alias, press the "
+"<guilabel>Properties</guilabel> button from the list and modify the alias "
+"settings in the window that pops up."
+msgstr ""
+"Na kartÄ? <guilabel>PoÄ?ítaÄ?e</guilabel> vyberte pÅ?ezdívku a zmáÄ?knÄ?te "
+"tlaÄ?ítko <guilabel>Vlastnosti</guilabel>. V dialogovém oknÄ?, které se "
+"objeví, upravte adresu IP a/nebo pÅ?ezdívku."
+
+#: C/network-admin.xml:254(title)
+msgid "To delete a host alias"
+msgstr "Smazání pÅ?ezdívky poÄ?ítaÄ?e"
+
+#: C/network-admin.xml:255(para)
+msgid ""
+"In the <guilabel>Hosts</guilabel> section, select an alias from the list and "
+"press the <guilabel>Delete</guilabel> button."
+msgstr ""
+"Na kartÄ? <guilabel>PoÄ?ítaÄ?e</guilabel> vyberte pÅ?ezdívku a zmáÄ?knÄ?te "
+"tlaÄ?ítko <guilabel>Smazat</guilabel>."
+
+#: C/network-admin.xml:259(title)
+msgid "To save your current network configuration as a \"Location\""
+msgstr "Uložení vaÅ¡eho souÄ?asného nastavení sítÄ? jako â??UmístÄ?níâ??"
+
+#: C/network-admin.xml:260(para)
+msgid ""
+"Press the <guilabel>Add</guilabel> button besides the <guilabel>Locations</"
+"guilabel> menu, specify the location name in the window that pops up."
+msgstr ""
+"ZmáÄ?knÄ?te tlaÄ?ítko s popiskem <guilabel>Uložit souÄ?asné nastavení sítÄ? jako "
+"umístÄ?ní</guilabel> vedle nabídky <guilabel>UmístÄ?ní</guilabel> a v "
+"dialogovém oknÄ?, které se objeví, zadejte název umístÄ?ní."
+
+#: C/network-admin.xml:264(title)
+msgid "To delete a location"
+msgstr "Smazání umístÄ?ní"
+
+#: C/network-admin.xml:265(para)
+msgid ""
+"Press the <guilabel>Remove</guilabel> button besides the "
+"<guilabel>Locations</guilabel> menu, the selected profile will be deleted."
+msgstr ""
+"ZmáÄ?knÄ?te tlaÄ?ítko s popiskem <guilabel>Odstranit aktuální umístÄ?ní</"
+"guilabel> vedle nabídky <guilabel>UmístÄ?ní</guilabel> a vybrané umístÄ?ní "
+"bude vymazáno."
+
+#: C/network-admin.xml:269(title)
+msgid "To switch to a location"
+msgstr "PÅ?epnutí umístÄ?ní"
+
+#: C/network-admin.xml:270(para)
+msgid ""
+"Select one location from the <guilabel>Locations</guilabel> menu, all the "
+"configuration will be switched automatically to the chosen location."
+msgstr ""
+"V nabídce <guilabel>UmístÄ?ní</guilabel> vyberte umístÄ?ní a veÅ¡kerá nastavení "
+"se automaticky zmÄ?ní podle tohoto umístÄ?ní."
+
+#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
+#: C/network-admin.xml:0(None)
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009.\n"
+"Lucas Lommer <llommer svn gnome org>, 2009."
diff --git a/doc/network/cs/figures/network-tool.png b/doc/network/cs/figures/network-tool.png
new file mode 100644
index 0000000..fcf0f9e
Binary files /dev/null and b/doc/network/cs/figures/network-tool.png differ
diff --git a/doc/services/Makefile.am b/doc/services/Makefile.am
index 99b6bf0..07fe5c2 100644
--- a/doc/services/Makefile.am
+++ b/doc/services/Makefile.am
@@ -8,7 +8,7 @@ DOC_FIGURES = \
 	figures/service-properties.png	\
 	figures/services-tool.png
 
-DOC_LINGUAS = ca de el en_GB es fr oc pt_BR sv it zh_CN
+DOC_LINGUAS = ca cs de el en_GB es fr oc pt_BR sv it zh_CN
 
 # this isn't still ported to gnome-doc-utils
 SUBDIRS = nl 
diff --git a/doc/services/cs/cs.po b/doc/services/cs/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..42b43d1
--- /dev/null
+++ b/doc/services/cs/cs.po
@@ -0,0 +1,191 @@
+# Czech translation of gst-services help.
+# Copyright (C) 2009 the author(s) of gnome-system-tools.
+# This file is distributed under the same license as the gst-services help.
+# Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnome-system-tools gnome-2-28\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-03 22:47+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-04 22:33+0100\n"
+"Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
+"Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Poedit-Language: Czech\n"
+"X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
+"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/services-admin.xml:133(None)
+msgid "@@image: 'figures/services-tool.png'; md5=94ccf9e194168f89f2962e0c7ca64ee5"
+msgstr "@@image: 'figures/services-tool.png'; md5=6088935e8f52f9768ddaeef8b909dd65"
+
+#: C/services-admin.xml:22(title)
+msgid "Services Administration Tool Manual"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka k Nástroji pro správu služeb"
+
+#: C/services-admin.xml:24(year)
+msgid "2004-2006"
+msgstr "2004-2006"
+
+#: C/services-admin.xml:25(holder)
+#: C/services-admin.xml:36(publishername)
+msgid "Carlos Garnacho Parro"
+msgstr "Carlos Garnacho Parro"
+
+#: C/services-admin.xml:2(para)
+msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr "Je povoleno kopírovat, šíÅ?it a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU Free Documentation License, verze 1.1 nebo jakékoli další verze vydané nadací Free Software Foundation; bez nemÄ?nných oddílů, bez textů pÅ?edních desek a bez textů zadních desek. Kopie této licence je zahrnuta v oddílu jménem <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">GNU Free Documentation License</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto pÅ?íruÄ?kou."
+
+#: C/services-admin.xml:12(para)
+msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka je souÄ?ástí kolekce pÅ?íruÄ?ek GNOME, distribuovaných pod licencí GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šíÅ?it oddÄ?lenÄ? od kolekce, musíte pÅ?iložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence."
+
+#: C/services-admin.xml:19(para)
+msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
+msgstr "Mnoho užívaných jmen urÄ?ených k zviditelnÄ?ní produktů nebo služeb jsou ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi skuteÄ?nosti, že se jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s velkým písmenem na zaÄ?átku."
+
+#: C/services-admin.xml:35(para)
+msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr "DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N V PODOBÄ? â??JAK JEâ?? BEZ ZÃ?RUKY V JAKÃ?KOLIV PODOBÄ?, NEPOSKYTUJÃ? SE ANI ODVOZENÃ? ZÃ?RUKY, ZÃ?RUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZE, JE BEZCHYBNÃ? NEBO ZÃ?RUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL NEBO NEPORUÅ ENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPÅ?ESNOSTI A Å PATNÃ?HO PROVEDENÃ? DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZE, LEŽÃ? NA VÃ?S. POKUD KVÅ®LI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZI, NASTANE PROBLÃ?M, VY (NIKOLIV PÅ®VODNÃ? AUTOR NEBO JAKÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PÅ?EBÃ?RÃ?TE JAKÃ?KOLIV NÃ?KLADY ZA NUTNÃ? Ã?PRAVY, OPRAVY Ä?I SLUŽBY. TOTO PROHLÃ?Å ENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE ZÃ?KLADNÃ? SOUÄ?Ã?ST TÃ?TO LICENCE. BEZ TOHOTO PROHLÃ?Å ENÃ? NENÃ?, PODLE TÃ?TO DOHODY, POVOLENO UŽÃ?VÃ?NÃ? ANI Ã?PRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÃ?LE"
+
+#: C/services-admin.xml:55(para)
+msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr "ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN (VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE K POUŽÃ?VÃ?NÃ? TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ?CH VERZÃ? DOKUMENTU, I KDYŽ BY TAKOVÃ?TO STRANA BYLA INFORMOVANÃ? O MOŽNOSTI TAKOVÃ?HOTO POÅ KOZENÃ?."
+
+#: C/services-admin.xml:28(para)
+msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
+msgstr "DOKUMENT A JEHO UPRAVENÃ? VERZE JSOU Å Ã?Å?ENY V SOULADU SE ZNÄ?NÃ?M LICENCE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÃ?SLEDUJÃ?CÃ?M USTANOVENÃ?M: <placeholder-1/>"
+
+#: C/services-admin.xml:46(firstname)
+msgid "Carlos"
+msgstr "Carlos"
+
+#: C/services-admin.xml:47(surname)
+msgid "Garnacho Parro"
+msgstr "Garnacho Parro"
+
+#: C/services-admin.xml:65(revnumber)
+msgid "Services Administration Tool Manual V2.15.2"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.15.2 k Nástroji pro správu služeb"
+
+#: C/services-admin.xml:66(date)
+msgid "August 2006"
+msgstr "Srpen 2006"
+
+#: C/services-admin.xml:68(para)
+#: C/services-admin.xml:69(para)
+#: C/services-admin.xml:76(para)
+#: C/services-admin.xml:77(para)
+msgid "carlosg gnome org (Carlos Garnacho Parro)"
+msgstr "carlosg gnome org (Carlos Garnacho Parro)"
+
+#: C/services-admin.xml:73(revnumber)
+msgid "Services Administration Tool Manual V0.35"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V0.35 k Nástroji pro správu služeb"
+
+#: C/services-admin.xml:74(date)
+msgid "June 2004"
+msgstr "Ä?erven 2004"
+
+#: C/services-admin.xml:82(releaseinfo)
+msgid "This manual describes version 2.15.2 of Services Administration Tool."
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka popisuje Nástroj pro správu služeb ve verzi 2.15.2"
+
+#: C/services-admin.xml:85(title)
+msgid "Feedback"
+msgstr "Ohlasy"
+
+#: C/services-admin.xml:86(para)
+msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the Services Administration Tool or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
+msgstr "Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepÅ¡ení vztahující se k Nástroji pro správu služeb nebo této pÅ?íruÄ?ce, postupujte dle instrukcí na stránce <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Stránka s ohlasy na GNOME</ulink>."
+
+#: C/services-admin.xml:89(para)
+msgid "The Services Administration Tool allows you to specify which services will be started during the system boot process."
+msgstr "Nástroj pro správu služeb vám umožÅ?uje urÄ?it, které služby se budou spouÅ¡tÄ?t v průbÄ?hu zavádÄ?ní systému."
+
+#: C/services-admin.xml:94(primary)
+msgid "Services Administration Tool"
+msgstr "Nástroj pro správu služeb"
+
+#: C/services-admin.xml:99(title)
+msgid "Introduction"
+msgstr "Ã?vod"
+
+#: C/services-admin.xml:100(para)
+msgid "The <application>Services Administration Tool</application> allows you to specify which services will be started during the system boot process."
+msgstr "<application>Nástroj pro správu služeb</application> vám umožÅ?uje urÄ?it, které služby se budou spouÅ¡tÄ?t v průbÄ?hu zavádÄ?ní systému."
+
+#: C/services-admin.xml:104(title)
+msgid "Getting started"
+msgstr "ZaÄ?ínáme"
+
+#: C/services-admin.xml:106(para)
+msgid "You can start <application>Services Administration Tool</application> in the following ways:"
+msgstr "<application>Nástroj pro správu služeb</application> můžete spustit následujícími způsoby:"
+
+#: C/services-admin.xml:110(term)
+msgid "<guimenu>System</guimenu> menu"
+msgstr "Nabídka <guimenu>Systém</guimenu>"
+
+#: C/services-admin.xml:112(para)
+msgid "Choose <menuchoice><guisubmenu>Administration</guisubmenu><guimenuitem>Services</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Zvolte <menuchoice><guisubmenu>Správa</guisubmenu><guimenuitem>Služby</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/services-admin.xml:117(term)
+msgid "Command line"
+msgstr "PÅ?íkazový Å?ádek"
+
+#: C/services-admin.xml:119(para)
+msgid "Execute the following command: <command>services-admin</command>"
+msgstr "SpusÅ¥te následující pÅ?íkaz: <command>services-admin</command>"
+
+#: C/services-admin.xml:124(para)
+msgid "When you start <application>Services Administration Tool</application>, you will be prompted for the administrator password, this is necessary because the changes done with this tool will affect the whole system."
+msgstr "Když spustíte <application>Nástroj pro správu služeb</application>, budete dotázáni na heslo správce. To je nutné, protože zmÄ?ny provedené tímto nástrojem ovlivní celý systém."
+
+#: C/services-admin.xml:126(para)
+msgid "After entering the administrator password, the following window is displayed."
+msgstr "Po zadání hesla správce se zobrazí následující okno."
+
+#: C/services-admin.xml:129(title)
+msgid "Services Administration Tool main window"
+msgstr "Hlavní okno Nástroje pro správu služeb"
+
+#: C/services-admin.xml:136(phrase)
+msgid "Shows Services Administration Tool main window."
+msgstr "Ukazuje hlavní okno Nástroje pro správu služeb."
+
+#: C/services-admin.xml:142(para)
+msgid "The <application>Services Administration Tool</application> main window contains the following elements:"
+msgstr "Hlavní okno <application>Nástroje pro správu služeb</application> obsahuje následující Ä?ásti:"
+
+#: C/services-admin.xml:146(term)
+msgid "Services list"
+msgstr "Seznam služeb"
+
+#: C/services-admin.xml:148(para)
+msgid "This is a list of the main services installed in the system, the checkbox indicates whether the service is active or not."
+msgstr "Jedná se o seznam hlavních služeb nainstalovaných v systému. Zaškrtávací pole ukazuje, zda je služba aktivní nebo ne."
+
+#: C/services-admin.xml:155(title)
+msgid "Usage"
+msgstr "Použití"
+
+#: C/services-admin.xml:158(title)
+msgid "To enable or disable a service at boot time"
+msgstr "Povolení nebo zakázání spuÅ¡tÄ?ní služby pÅ?i zavádÄ?ní"
+
+#: C/services-admin.xml:159(para)
+msgid "Enable or disable the checkbox beside the service in the services list."
+msgstr "K povolení nebo zakázání použijte zaÅ¡krtávací pole po stranÄ? v seznamu služeb."
+
+#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
+#: C/services-admin.xml:0(None)
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009."
+
diff --git a/doc/services/cs/figures/services-tool.png b/doc/services/cs/figures/services-tool.png
new file mode 100644
index 0000000..ad2055f
Binary files /dev/null and b/doc/services/cs/figures/services-tool.png differ
diff --git a/doc/shares/Makefile.am b/doc/shares/Makefile.am
index 69d3351..d260d31 100644
--- a/doc/shares/Makefile.am
+++ b/doc/shares/Makefile.am
@@ -5,4 +5,4 @@ DOC_MODULE = shares-admin
 DOC_ENTITIES = legal.xml
 DOC_INCLUDES = 
 DOC_FIGURES = figures/shares-tool.png
-DOC_LINGUAS = ca de el en_GB fr oc pt_BR sv es it zh_CN
+DOC_LINGUAS = ca cs de el en_GB fr oc pt_BR sv es it zh_CN
diff --git a/doc/shares/cs/cs.po b/doc/shares/cs/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..c45a62b
--- /dev/null
+++ b/doc/shares/cs/cs.po
@@ -0,0 +1,390 @@
+# Czech translation of gst-shares help.
+# Copyright (C) 2009 the author(s) of gnome-system-tools.
+# This file is distributed under the same license as the gst-shares help.
+# Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009.
+# Lucas Lommer <llommer svn gnome org>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnome-system-tools gnome-2-28\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-09 19:24+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-05 18:57+0100\n"
+"Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
+"Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Poedit-Language: Czech\n"
+"X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
+"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/shares-admin.xml:132(None)
+msgid ""
+"@@image: 'figures/shares-tool.png'; md5=c69384fc08f28a0328bbe497d62d00f0"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/shares-tool.png'; md5=d31bc95c76da0a3c12912d04f7512f08"
+
+#: C/shares-admin.xml:22(title)
+msgid "Shared Folders Administration Tool Manual"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka k Nástroji pro správu sdílených složek"
+
+#: C/shares-admin.xml:24(year)
+msgid "2006"
+msgstr "2006"
+
+#: C/shares-admin.xml:25(holder) C/shares-admin.xml:36(publishername)
+msgid "Carlos Garnacho Parro"
+msgstr "Carlos Garnacho Parro"
+
+#: C/shares-admin.xml:2(para)
+msgid ""
+"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
+"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
+"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
+"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
+"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
+"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr ""
+"Je povoleno kopírovat, šíÅ?it a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU "
+"Free Documentation License, verze 1.1 nebo jakékoli další verze vydané "
+"nadací Free Software Foundation; bez nemÄ?nných oddílů, bez textů pÅ?edních "
+"desek a bez textů zadních desek. Kopie této licence je zahrnuta v oddílu "
+"jménem <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">GNU Free Documentation "
+"License</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto pÅ?íruÄ?kou."
+
+#: C/shares-admin.xml:12(para)
+msgid ""
+"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
+"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
+"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
+"section 6 of the license."
+msgstr ""
+"Tato pÅ?íruÄ?ka je souÄ?ástí kolekce pÅ?íruÄ?ek GNOME, distribuovaných pod "
+"licencí GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šíÅ?it oddÄ?lenÄ? od kolekce, "
+"musíte pÅ?iložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence."
+
+#: C/shares-admin.xml:19(para)
+msgid ""
+"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
+"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
+"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
+"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
+"capital letters."
+msgstr ""
+"Mnoho užívaných jmen urÄ?ených k zviditelnÄ?ní produktů nebo služeb jsou "
+"ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a "
+"Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi skuteÄ?nosti, že se "
+"jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s "
+"velkým písmenem na zaÄ?átku."
+
+#: C/shares-admin.xml:35(para)
+msgid ""
+"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
+"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
+"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
+"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
+"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
+"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
+"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
+"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
+"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr ""
+"DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N V PODOBÄ? â??JAK JEâ?? BEZ ZÃ?RUKY V JAKÃ?KOLIV PODOBÄ?, "
+"NEPOSKYTUJ� SE ANI ODVOZEN� Z�RUKY, Z�RUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVEN� "
+"VERZE, JE BEZCHYBNÃ? NEBO ZÃ?RUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL NEBO "
+"NEPORUÅ ENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPÅ?ESNOSTI A Å PATNÃ?HO PROVEDENÃ? DOKUMENTU, "
+"NEBO JEHO UPRAVEN� VERZE, LEŽ� NA V�S. POKUD KVŮLI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO "
+"JEHO UPRAVEN� VERZI, NASTANE PROBL�M, VY (NIKOLIV PŮVODN� AUTOR NEBO "
+"JAKÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PÅ?EBÃ?RÃ?TE JAKÃ?KOLIV NÃ?KLADY ZA NUTNÃ? Ã?PRAVY, OPRAVY "
+"Ä?I SLUŽBY. TOTO PROHLÃ?Å ENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE ZÃ?KLADNÃ? SOUÄ?Ã?ST TÃ?TO "
+"LICENCE. BEZ TOHOTO PROHL�ŠEN� NEN�, PODLE T�TO DOHODY, POVOLENO UŽ�V�N� ANI "
+"Ã?PRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÃ?LE"
+
+#: C/shares-admin.xml:55(para)
+msgid ""
+"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
+"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
+"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
+"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
+"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
+"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
+"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
+"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
+"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
+"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr ""
+"ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN "
+"(VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, "
+"KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO "
+"UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN "
+"ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? "
+"Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY "
+"DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO "
+"JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE "
+"K POUŽ�V�N� TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVEN�CH VERZ� DOKUMENTU, I KDYŽ BY "
+"TAKOV�TO STRANA BYLA INFORMOVAN� O MOŽNOSTI TAKOV�HOTO POŠKOZEN�."
+
+#: C/shares-admin.xml:28(para)
+msgid ""
+"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
+"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
+"<placeholder-1/>"
+msgstr ""
+"DOKUMENT A JEHO UPRAVENÃ? VERZE JSOU Å Ã?Å?ENY V SOULADU SE ZNÄ?NÃ?M LICENCE GNU "
+"FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÃ?SLEDUJÃ?CÃ?M USTANOVENÃ?M: <placeholder-1/>"
+
+#: C/shares-admin.xml:46(firstname)
+msgid "Carlos"
+msgstr "Carlos"
+
+#: C/shares-admin.xml:47(surname)
+msgid "Garnacho Parro"
+msgstr "Garnacho Parro"
+
+#: C/shares-admin.xml:65(revnumber)
+msgid "Shared Folders Administration Tool Manual V2.15.2"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.15.2 k Nástroji pro správu sdílených složek"
+
+#: C/shares-admin.xml:66(date)
+msgid "August 2006"
+msgstr "Srpen 2006"
+
+#: C/shares-admin.xml:68(para) C/shares-admin.xml:69(para)
+msgid "carlosg gnome org (Carlos Garnacho Parro)"
+msgstr "carlosg gnome org (Carlos Garnacho Parro)"
+
+#: C/shares-admin.xml:74(releaseinfo)
+msgid ""
+"This manual describes version 2.15.2 of Shared Folders Administration Tool."
+msgstr ""
+"Tato pÅ?íruÄ?ka popisuje Nástroj pro správu sdílených složek ve verzi 2.15.2"
+
+#: C/shares-admin.xml:77(title)
+msgid "Feedback"
+msgstr "Ohlasy"
+
+#: C/shares-admin.xml:78(para)
+msgid ""
+"To report a bug or make a suggestion regarding the Shared Folders "
+"Administration Tool or this manual, follow the directions in the <ulink url="
+"\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
+msgstr ""
+"Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepšení vztahující se k Nástroji "
+"pro správu sdílených složek nebo této pÅ?íruÄ?ce, postupujte dle instrukcí na "
+"stránce <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Stránka s ohlasy "
+"na GNOME</ulink>."
+
+#: C/shares-admin.xml:81(para)
+msgid ""
+"The Shared Folders Administration Tool allows you to share folders to other "
+"computers in your network or in the internet."
+msgstr ""
+"Nástroj pro správu sdílených složek vám umožÅ?uje sdílet složky pro další "
+"poÄ?ítaÄ?e ve vaší síti nebo internetu."
+
+#: C/shares-admin.xml:86(primary)
+msgid "Services Administration Tool"
+msgstr "Nástroj pro správu sdílených složek"
+
+#: C/shares-admin.xml:91(title)
+msgid "Introduction"
+msgstr "Ã?vod"
+
+#: C/shares-admin.xml:92(para)
+msgid ""
+"The <application>Shared Folders Administration Tool</application> allows you "
+"to share folders to other computers in your network or in the internet."
+msgstr ""
+"<application>Nástroj pro správu sdílených složek</application> vám umožÅ?uje "
+"sdílet složky pro další poÄ?ítaÄ?e ve vaší síti nebo internetu."
+
+#: C/shares-admin.xml:96(title)
+msgid "Getting started"
+msgstr "ZaÄ?ínáme"
+
+#: C/shares-admin.xml:98(para)
+msgid ""
+"You can start <application>Shared Folders Administration Tool</application> "
+"in the following ways:"
+msgstr ""
+"<application>Nástroj pro správu sdílených složek</application> můžete "
+"spustit následujícími způsoby:"
+
+#: C/shares-admin.xml:102(term)
+msgid "<guimenu>System</guimenu> menu"
+msgstr "Nabídka <guimenu>Systém</guimenu>"
+
+#: C/shares-admin.xml:104(para)
+msgid ""
+"Choose <menuchoice><guisubmenu>Administration</"
+"guisubmenu><guimenuitem>Shared Folders</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"Zvolte <menuchoice><guisubmenu>Správa</guisubmenu><guimenuitem>Sdílené "
+"složky</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/shares-admin.xml:109(term)
+msgid "Nautilus Context Menu"
+msgstr "Kontextová nabídka v programu Nautilus"
+
+#: C/shares-admin.xml:111(para)
+msgid ""
+"Press the right mouse button on any local folder and choose "
+"<menuchoice><guisubmenu>Share folder</guisubmenu></menuchoice> to share or "
+"stop sharing the folder."
+msgstr ""
+"Pokud chcete libovolnou místní složku sdílet nebo naopak ukonÄ?it její "
+"sdílení, kliknÄ?te na ni pravým tlaÄ?ítkem myÅ¡i a zvolte "
+"<menuchoice><guisubmenu>Možnosti sdílení</guisubmenu></menuchoice>."
+
+#: C/shares-admin.xml:116(term)
+msgid "Command line"
+msgstr "PÅ?íkazový Å?ádek"
+
+#: C/shares-admin.xml:118(para)
+msgid "Execute the following command: <command>shares-admin</command>."
+msgstr "SpusÅ¥te následující pÅ?íkaz: <command>shares-admin</command>"
+
+#: C/shares-admin.xml:123(para)
+msgid ""
+"When you start <application>Shared Folders Administration Tool</"
+"application>, you will be prompted for the administrator password, this is "
+"necessary because the changes done with this tool will affect the whole "
+"system."
+msgstr ""
+"Když spustíte <application>Nástroj pro správu sdílených složek</"
+"application>, budete dotázáni na heslo správce. To je nutné, protože zmÄ?ny "
+"provedené tímto nástrojem ovlivní celý systém."
+
+#: C/shares-admin.xml:125(para)
+msgid ""
+"After entering the administrator password, the following window is displayed."
+msgstr "Po zadání hesla správce se zobrazí následující okno."
+
+#: C/shares-admin.xml:128(title)
+msgid "Shared Folders Administration Tool main window"
+msgstr "Hlavní okno Nástroje pro správu sdílených složek"
+
+#: C/shares-admin.xml:135(phrase)
+msgid "Shows Shared Folders Administration Tool main window."
+msgstr "Ukazuje hlavní okno Nástroje pro správu sdílených složek."
+
+#: C/shares-admin.xml:141(para)
+msgid ""
+"The <application>Shared Folders Administration Tool</application> main "
+"window contains the following elements:"
+msgstr ""
+"Hlavní okno <application>Nástroje pro správu sdílených složek</application> "
+"obsahuje následující Ä?ásti:"
+
+#: C/shares-admin.xml:145(term)
+msgid "Shared folders"
+msgstr "Sdílené složky"
+
+#: C/shares-admin.xml:147(para)
+msgid ""
+"This allows you to specify which folders are going to be shared through the "
+"network."
+msgstr "UmožÅ?uje vám ruÄ?it, které složky hodláte sdílet pÅ?es síť."
+
+#: C/shares-admin.xml:152(term)
+msgid "General properties"
+msgstr "Obecné vlastnosti"
+
+#: C/shares-admin.xml:154(para)
+msgid "Specifies global settings for a group of shared folders."
+msgstr "UrÄ?uje spoleÄ?ná nastavení pro skupinu sdílených složek."
+
+#: C/shares-admin.xml:161(title)
+msgid "Usage"
+msgstr "Použití"
+
+#: C/shares-admin.xml:164(title)
+msgid "To share a folder"
+msgstr "Sdílení složky"
+
+#: C/shares-admin.xml:165(para)
+msgid "There are 3 ways of sharing a folder:"
+msgstr "Jsou tÅ?i způsoby, jak povolit sdílení složky:"
+
+#: C/shares-admin.xml:167(para)
+msgid ""
+"In the <guilabel>Shared Folders</guilabel> tab press the <guilabel>Add</"
+"guilabel> button. In the <guilabel>Share Folders</guilabel> dialog fill in "
+"the folder you wish to share."
+msgstr ""
+"Na kartÄ? <guilabel>Sdílené složky</guilabel> zmáÄ?knÄ?te tlaÄ?ítko "
+"<guilabel>PÅ?idat</guilabel>. V dialogovém oknÄ? <guilabel>Sdílené složky</"
+"guilabel> vyplÅ?te složku, kterou si pÅ?ejete sdílet."
+
+#: C/shares-admin.xml:168(para)
+msgid ""
+"Right click on a local folder and select the option "
+"<menuchoice><guisubmenu>Share folder</guisubmenu></menuchoice>."
+msgstr ""
+"KliknÄ?te pravým tlaÄ?ítkem na místní složce a zvolte "
+"<menuchoice><guisubmenu>Možnosti sdílení</guisubmenu></menuchoice>."
+
+#: C/shares-admin.xml:169(para)
+msgid ""
+"Drag a folder and drop it in the shared folders list in the main window."
+msgstr "PÅ?etáhnÄ?te složku myší do seznamu sdílených složek v hlavním oknÄ?."
+
+#: C/shares-admin.xml:174(title)
+msgid "To stop sharing a folder"
+msgstr "UkonÄ?ení sdílení složky"
+
+#: C/shares-admin.xml:175(para)
+msgid "There are 2 ways to stop sharing a folder:"
+msgstr "Jsou dva způsoby, jak ukonÄ?it sdílení složky:"
+
+#: C/shares-admin.xml:177(para)
+msgid ""
+"In the <guilabel>Shared Folders</guilabel> tab select the folder you want to "
+"stop sharing and press the <guilabel>Delete</guilabel> button."
+msgstr ""
+"Na kartÄ? <guilabel>Sdílené složky</guilabel> vyberte složku, u které chcete "
+"sdílení ukonÄ?it, a zmáÄ?knÄ?te tlaÄ?ítko <guilabel>Smazat</guilabel>."
+
+#: C/shares-admin.xml:178(para)
+msgid ""
+"Right click on a local folder and select the option "
+"<menuchoice><guisubmenu>Share folder</guisubmenu></menuchoice>, then select "
+"not to share in the <guilabel>Share through</guilabel> combobox."
+msgstr ""
+"KliknÄ?te pravým tlaÄ?ítkem na místní složce, zvolte "
+"<menuchoice><guisubmenu>Možnosti sdílení</guisubmenu></menuchoice> a v "
+"rozbalovacím seznamu <guilabel>Sdílet jako</guilabel> zvolte nesdílet."
+
+#: C/shares-admin.xml:183(title)
+msgid "To modify a folder sharing properties"
+msgstr "ZmÄ?na vlastností sdílení složky"
+
+#: C/shares-admin.xml:184(para)
+msgid ""
+"In the <guilabel>Shared Folders</guilabel> tab select the folder you want to "
+"modify and press the <guilabel>Properties</guilabel> button."
+msgstr ""
+"Na kartÄ? <guilabel>Sdílené složky</guilabel> vyberte složku, u které chcete "
+"provést zmÄ?ny a zmáÄ?knÄ?te tlaÄ?ítko <guilabel>Vlastnosti</guilabel>."
+
+#: C/shares-admin.xml:188(title)
+msgid "To modify global sharing properties"
+msgstr "ZmÄ?na spoleÄ?ných vlastností sdílení"
+
+#: C/shares-admin.xml:189(para)
+msgid ""
+"in the <guilabel>General Properties</guilabel> tab modify any of the values."
+msgstr ""
+"Na kartÄ? <guilabel>Obecné vlastnosti</guilabel> upravte pÅ?ísluÅ¡né údaje."
+
+#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
+#: C/shares-admin.xml:0(None)
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009.\n"
+"Lucas Lommer <llommer svn gnome org>, 2009."
diff --git a/doc/shares/cs/figures/shares-tool.png b/doc/shares/cs/figures/shares-tool.png
new file mode 100644
index 0000000..6d535bf
Binary files /dev/null and b/doc/shares/cs/figures/shares-tool.png differ
diff --git a/doc/time/Makefile.am b/doc/time/Makefile.am
index 2e12329..9d800fd 100644
--- a/doc/time/Makefile.am
+++ b/doc/time/Makefile.am
@@ -10,7 +10,7 @@ DOC_FIGURES = \
 	figures/time-tool-automatic.png	\
 	figures/time-tool-manual.png
 
-DOC_LINGUAS = ca de el en_GB es fr it oc ru sv zh_CN
+DOC_LINGUAS = ca cs de el en_GB es fr it oc ru sv zh_CN
 
 # This isn't still ported to gnome-doc-utils
 SUBDIRS = nl
diff --git a/doc/time/cs/cs.po b/doc/time/cs/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..02237f2
--- /dev/null
+++ b/doc/time/cs/cs.po
@@ -0,0 +1,438 @@
+# Czech translation of gst-time help.
+# Copyright (C) 2009 the author(s) of gnome-system-tools.
+# This file is distributed under the same license as the gst-time help.
+# Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009.
+# Lucas Lommer <llommer svn gnome org>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnome-system-tools gnome-2-28\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-09 19:24+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-05 11:06+0100\n"
+"Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
+"Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Poedit-Language: Czech\n"
+"X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
+"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/time-admin.xml:140(None)
+msgid ""
+"@@image: 'figures/time-tool-automatic.png'; "
+"md5=ce29e72944faea1899465faf57ca83ee"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/time-tool-automatic.png'; "
+"md5=ee93e30484a7a1db087eebd4b9cb7245"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/time-admin.xml:154(None)
+msgid ""
+"@@image: 'figures/time-tool-manual.png'; md5=b870716d05d7d16401bf2704ca583c12"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/time-tool-manual.png'; md5=a5cff91622f6e571771638c3fc4e2533"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/time-admin.xml:220(None)
+msgid "@@image: 'figures/time-map.png'; md5=cafb0cca39c594134b090e3f787dbeac"
+msgstr "@@image: 'figures/time-map.png'; md5=195d4bb1069a41dc247d4beab90de4cf"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/time-admin.xml:239(None)
+msgid ""
+"@@image: 'figures/time-servers.png'; md5=9a9916f41920c5b5a6fbac407ccd32a2"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/time-servers.png'; md5=2cd59ee42283269afadb09df719305bd"
+
+#: C/time-admin.xml:22(title)
+msgid "Time Administration Tool Manual"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka k Nástroji pro správu Ä?asu"
+
+#: C/time-admin.xml:24(year)
+msgid "2004-2006"
+msgstr "2004-2006"
+
+#: C/time-admin.xml:25(holder) C/time-admin.xml:36(publishername)
+msgid "Carlos Garnacho Parro"
+msgstr "Carlos Garnacho Parro"
+
+#: C/time-admin.xml:2(para)
+msgid ""
+"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
+"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
+"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
+"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
+"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
+"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr ""
+"Je povoleno kopírovat, šíÅ?it a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU "
+"Free Documentation License, verze 1.1 nebo jakékoli další verze vydané "
+"nadací Free Software Foundation; bez nemÄ?nných oddílů, bez textů pÅ?edních "
+"desek a bez textů zadních desek. Kopie této licence je zahrnuta v oddílu "
+"jménem <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">GNU Free Documentation "
+"License</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto pÅ?íruÄ?kou."
+
+#: C/time-admin.xml:12(para)
+msgid ""
+"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
+"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
+"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
+"section 6 of the license."
+msgstr ""
+"Tato pÅ?íruÄ?ka je souÄ?ástí kolekce pÅ?íruÄ?ek GNOME, distribuovaných pod "
+"licencí GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šíÅ?it oddÄ?lenÄ? od kolekce, "
+"musíte pÅ?iložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence."
+
+#: C/time-admin.xml:19(para)
+msgid ""
+"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
+"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
+"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
+"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
+"capital letters."
+msgstr ""
+"Mnoho užívaných jmen urÄ?ených k zviditelnÄ?ní produktů nebo služeb jsou "
+"ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a "
+"Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi skuteÄ?nosti, že se "
+"jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s "
+"velkým písmenem na zaÄ?átku."
+
+#: C/time-admin.xml:35(para)
+msgid ""
+"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
+"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
+"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
+"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
+"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
+"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
+"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
+"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
+"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr ""
+"DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N V PODOBÄ? â??JAK JEâ?? BEZ ZÃ?RUKY V JAKÃ?KOLIV PODOBÄ?, "
+"NEPOSKYTUJ� SE ANI ODVOZEN� Z�RUKY, Z�RUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVEN� "
+"VERZE, JE BEZCHYBNÃ? NEBO ZÃ?RUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL NEBO "
+"NEPORUÅ ENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPÅ?ESNOSTI A Å PATNÃ?HO PROVEDENÃ? DOKUMENTU, "
+"NEBO JEHO UPRAVEN� VERZE, LEŽ� NA V�S. POKUD KVŮLI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO "
+"JEHO UPRAVEN� VERZI, NASTANE PROBL�M, VY (NIKOLIV PŮVODN� AUTOR NEBO "
+"JAKÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PÅ?EBÃ?RÃ?TE JAKÃ?KOLIV NÃ?KLADY ZA NUTNÃ? Ã?PRAVY, OPRAVY "
+"Ä?I SLUŽBY. TOTO PROHLÃ?Å ENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE ZÃ?KLADNÃ? SOUÄ?Ã?ST TÃ?TO "
+"LICENCE. BEZ TOHOTO PROHL�ŠEN� NEN�, PODLE T�TO DOHODY, POVOLENO UŽ�V�N� ANI "
+"Ã?PRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÃ?LE"
+
+#: C/time-admin.xml:55(para)
+msgid ""
+"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
+"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
+"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
+"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
+"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
+"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
+"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
+"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
+"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
+"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr ""
+"ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN "
+"(VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, "
+"KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO "
+"UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN "
+"ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? "
+"Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY "
+"DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO "
+"JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE "
+"K POUŽ�V�N� TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVEN�CH VERZ� DOKUMENTU, I KDYŽ BY "
+"TAKOV�TO STRANA BYLA INFORMOVAN� O MOŽNOSTI TAKOV�HOTO POŠKOZEN�."
+
+#: C/time-admin.xml:28(para)
+msgid ""
+"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
+"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
+"<placeholder-1/>"
+msgstr ""
+"DOKUMENT A JEHO UPRAVENÃ? VERZE JSOU Å Ã?Å?ENY V SOULADU SE ZNÄ?NÃ?M LICENCE GNU "
+"FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÃ?SLEDUJÃ?CÃ?M USTANOVENÃ?M: <placeholder-1/>"
+
+#: C/time-admin.xml:46(firstname)
+msgid "Carlos"
+msgstr "Carlos"
+
+#: C/time-admin.xml:47(surname)
+msgid "Garnacho Parro"
+msgstr "Garnacho Parro"
+
+#: C/time-admin.xml:65(revnumber)
+msgid "Time Administration Tool Manual V2.15.2"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.15.2 k Nástroji pro správu Ä?asu"
+
+#: C/time-admin.xml:66(date)
+msgid "August 2006"
+msgstr "Srpen 2006"
+
+#: C/time-admin.xml:68(para) C/time-admin.xml:69(para)
+#: C/time-admin.xml:76(para) C/time-admin.xml:77(para)
+msgid "carlosg gnome org (Carlos Garnacho Parro)"
+msgstr "carlosg gnome org (Carlos Garnacho Parro)"
+
+#: C/time-admin.xml:73(revnumber)
+msgid "Time Administration Tool Manual V0.35"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V0.35 k Nástroji pro správu Ä?asu"
+
+#: C/time-admin.xml:74(date)
+msgid "June 2004"
+msgstr "Ä?erven 2004"
+
+#: C/time-admin.xml:82(releaseinfo)
+msgid "This manual describes version 2.15.2 of Time Administration Tool."
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka popisuje Nástroj pro správu Ä?asu ve verzi 2.15.2"
+
+#: C/time-admin.xml:85(title)
+msgid "Feedback"
+msgstr "Ohlasy"
+
+#: C/time-admin.xml:86(para)
+msgid ""
+"To report a bug or make a suggestion regarding the Time Administration Tool "
+"or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-"
+"feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
+msgstr ""
+"Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepšení vztahující se k Nástroji "
+"pro správu Ä?asu nebo této pÅ?íruÄ?ce, postupujte dle instrukcí na stránce "
+"<ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Stránka s ohlasy na GNOME</"
+"ulink>."
+
+#: C/time-admin.xml:89(para)
+msgid ""
+"The Time Administration Tool allows you to set the time, date and timezone "
+"of your system, as well as setting any time server to synchronize your local "
+"time server."
+msgstr ""
+"Nástroj pro správu Ä?asu vám umožÅ?uje nastavit Ä?as, datum a Ä?asové pásmo ve "
+"vaÅ¡em systému, stejnÄ? jako Ä?asové servery, podle kterých se budou "
+"synchronizovat váše hodiny."
+
+#: C/time-admin.xml:94(primary)
+msgid "Time Administration Tool"
+msgstr "Nástroj pro správu Ä?asu"
+
+#: C/time-admin.xml:99(title)
+msgid "Introduction"
+msgstr "Ã?vod"
+
+#: C/time-admin.xml:100(para)
+msgid ""
+"The <application>Time Administration Tool</application> allows you to set "
+"the time, date and timezone of your system, as well as setting any time "
+"server to synchronize your local time server."
+msgstr ""
+"<application>Nástroj pro správu Ä?asu</application> vám umožÅ?uje nastavit "
+"Ä?as, datum a Ä?asové pásmo ve vaÅ¡em systému, stejnÄ? jako Ä?asové servery, "
+"podle kterých se budou synchronizovat váše hodiny."
+
+#: C/time-admin.xml:104(title)
+msgid "Getting started"
+msgstr "ZaÄ?ínáme"
+
+#: C/time-admin.xml:106(para)
+msgid ""
+"You can start <application>Time Administration Tool</application> in the "
+"following ways:"
+msgstr ""
+"<application>Nástroj pro správu Ä?asu</application> můžete spustit "
+"následujícími způsoby:"
+
+#: C/time-admin.xml:110(term)
+msgid "<guimenu>System</guimenu> menu"
+msgstr "Nabídka <guimenu>Systém</guimenu>"
+
+#: C/time-admin.xml:112(para)
+msgid ""
+"Choose <menuchoice><guisubmenu>Administration</guisubmenu><guimenuitem>Time "
+"and Date</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"Zvolte <menuchoice><guisubmenu>Správa</guisubmenu><guimenuitem>Datum a Ä?as</"
+"guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/time-admin.xml:117(term)
+msgid "Context menu in the clock applet"
+msgstr "Kontextová nabídka appletu Hodiny"
+
+#: C/time-admin.xml:119(para)
+msgid ""
+"Choose <menuchoice><guisubmenu>Adjust Date and Time</guisubmenu></"
+"menuchoice>."
+msgstr ""
+"Zvolte <menuchoice><guisubmenu>Upravit datum a Ä?as</guisubmenu></menuchoice>."
+
+#: C/time-admin.xml:124(term)
+msgid "Command line"
+msgstr "PÅ?íkazový Å?ádek"
+
+#: C/time-admin.xml:126(para)
+msgid "Execute the following command: <command>time-admin</command>"
+msgstr "SpusÅ¥te následující pÅ?íkaz: <command>time-admin</command>"
+
+#: C/time-admin.xml:131(para)
+msgid ""
+"When you start <application>Time Administration Tool</application>, you may "
+"be prompted for the administrator password, this is necessary because the "
+"changes done with this tool will affect the whole system."
+msgstr ""
+"Když spustíte <application>Nástroj pro správu Ä?asu</application>, budete "
+"dotázáni na heslo správce. To je nutné, protože zmÄ?ny provedené tímto "
+"nástrojem ovlivní celý systém."
+
+#: C/time-admin.xml:133(para)
+msgid ""
+"After entering the administrator password, the time configuration window is "
+"displayed."
+msgstr "Po zadání hesla správce se zobrazí okno pro nastavení Ä?asu."
+
+#: C/time-admin.xml:136(title)
+msgid "Time Administration Tool main window, automatic configuration mode"
+msgstr "Hlavní okno Nástroje pro správu Ä?asu, režim automatického nastavení"
+
+#: C/time-admin.xml:143(phrase)
+msgid ""
+"Shows Time Administration Tool main window, automatic configuration mode."
+msgstr ""
+"Ukazuje hlavní okno Nástroje pro správu služeb v režimu automatického "
+"nastavení."
+
+#: C/time-admin.xml:150(title)
+msgid "Time Administration Tool main window, manual configuration mode"
+msgstr "Hlavní okno Nástroje pro správu Ä?asu, režim ruÄ?ního nastavení"
+
+#: C/time-admin.xml:157(phrase)
+msgid "Shows Time Administration Tool main window, manual configuration mode."
+msgstr ""
+"Ukazuje hlavní okno Nástroje pro správu Ä?asu v režimu ruÄ?ního nastavení."
+
+#: C/time-admin.xml:163(para)
+msgid ""
+"The <application>Time Administration Tool</application> main window contains "
+"the following elements:"
+msgstr ""
+"Hlavní okno <application>Nástroje pro správu Ä?asu</application> obsahuje "
+"následující Ä?ásti:"
+
+#: C/time-admin.xml:167(term)
+msgid "Time zone"
+msgstr "Ä?asové pásmo"
+
+#: C/time-admin.xml:169(para)
+msgid ""
+"Displays your current timezone, the button displays a map for selecting "
+"timezone."
+msgstr ""
+"Zobrazuje vaÅ¡e souÄ?asné Ä?asové pásmo, po zmáÄ?knutí se objeví mapa, na které "
+"si můžete Ä?asové pásmo zvolit."
+
+#: C/time-admin.xml:174(term)
+msgid "Configuration type"
+msgstr "Nastavení"
+
+#: C/time-admin.xml:176(para)
+msgid "It can be either:"
+msgstr "Může být jedno z tÄ?chto dvou:"
+
+#: C/time-admin.xml:179(guilabel)
+msgid "Keep synchronized with Internet servers"
+msgstr "Udržovat synchronizovanÄ? se servery na Internetu"
+
+#: C/time-admin.xml:181(para)
+msgid ""
+"You will be able to choose from a list of Internet servers to keep your "
+"computer clock synchronized automatically."
+msgstr ""
+"Budete si moci zvolit ze seznamu Internetových serverů, podle kterých se "
+"budou vaÅ¡e hodiny v poÄ?ítaÄ?i automaticky synchronizovat."
+
+#: C/time-admin.xml:185(guilabel)
+msgid "Manual"
+msgstr "RuÄ?ní"
+
+#: C/time-admin.xml:187(para)
+msgid "You will be able to fully specify date and time by hand."
+msgstr "Budete si moci datum a Ä?as zadat ruÄ?nÄ? sami."
+
+#: C/time-admin.xml:195(term)
+msgid "<guilabel>Synchronize now</guilabel> button"
+msgstr "TlaÄ?ítko <guilabel>Synchronizovat nyní</guilabel>"
+
+#: C/time-admin.xml:197(para)
+msgid ""
+"This will allow you to synchronize just once with the selected Internet "
+"servers."
+msgstr ""
+"Tímto tlaÄ?ítkem ihned provedete synchronizaci podle vybraných Internetových "
+"serverů."
+
+#: C/time-admin.xml:204(title)
+msgid "Usage"
+msgstr "Použití"
+
+#: C/time-admin.xml:207(title)
+msgid "To change your time or date"
+msgstr "ZmÄ?na vaÅ¡eho Ä?asu a data"
+
+#: C/time-admin.xml:208(para)
+msgid "Just change the time spin buttons or the date in the calendar."
+msgstr "ZmÄ?Å?te Ä?as pomocí Ä?íselníků a datum pomocí kalendáÅ?e."
+
+#: C/time-admin.xml:212(title)
+msgid "To change your time zone"
+msgstr "ZmÄ?na vaÅ¡eho Ä?asového pásma"
+
+#: C/time-admin.xml:213(para)
+msgid ""
+"Click on the <guilabel>Select time zone</guilabel> button and select the new "
+"location, alternatively you can also select the new location from the list "
+"below."
+msgstr ""
+"KliknÄ?te na tlaÄ?ítko <guilabel>Ä?asové pásmo</guilabel> a zvolte si na mapÄ? "
+"novou pozici, nebo ji pÅ?ípadnÄ? můžete vybrat ze seznamu pod mapou."
+
+#: C/time-admin.xml:216(title)
+msgid "Time Administration Tool map"
+msgstr "Mapa v Nástroji pro správu Ä?asu"
+
+#: C/time-admin.xml:223(phrase)
+msgid "Shows Time Administration Tool map window."
+msgstr "Ukazuje mapu výbÄ?ru Ä?asového pásma v Nástroji pro správu Ä?asu."
+
+#: C/time-admin.xml:231(title)
+msgid "To synchronize your local time server with internet time servers"
+msgstr "Synchronizace vaÅ¡eho místního Ä?asu s Internetovými Ä?asovými servery "
+
+#: C/time-admin.xml:232(para)
+msgid ""
+"If the checkbox is disabled, enable it, then click on the <guilabel>Select "
+"servers</guilabel> button and select a new server in the list."
+msgstr ""
+"Pokud není server povolen, můžete tak uÄ?init kliknutím na pÅ?ísluÅ¡né "
+"zaÅ¡krtávací políÄ?ko v <guilabel>Seznamu serverů</guilabel>."
+
+#: C/time-admin.xml:235(title)
+msgid "Time Administration Tool servers window"
+msgstr "Okno se servery v Nástroji pro správu Ä?asu"
+
+#: C/time-admin.xml:242(phrase)
+msgid "Shows Time Administration Tool servers window."
+msgstr "Ukazuje okno se seznamem serverů v Nástroji pro správu Ä?asu"
+
+#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
+#: C/time-admin.xml:0(None)
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009.\n"
+"Lucas Lommer <llommer svn gnome org>, 2009."
diff --git a/doc/time/cs/figures/time-map.png b/doc/time/cs/figures/time-map.png
new file mode 100644
index 0000000..5ca6090
Binary files /dev/null and b/doc/time/cs/figures/time-map.png differ
diff --git a/doc/time/cs/figures/time-servers.png b/doc/time/cs/figures/time-servers.png
new file mode 100644
index 0000000..e30ca6b
Binary files /dev/null and b/doc/time/cs/figures/time-servers.png differ
diff --git a/doc/time/cs/figures/time-tool-automatic.png b/doc/time/cs/figures/time-tool-automatic.png
new file mode 100644
index 0000000..95166ae
Binary files /dev/null and b/doc/time/cs/figures/time-tool-automatic.png differ
diff --git a/doc/time/cs/figures/time-tool-manual.png b/doc/time/cs/figures/time-tool-manual.png
new file mode 100644
index 0000000..ab4b406
Binary files /dev/null and b/doc/time/cs/figures/time-tool-manual.png differ
diff --git a/doc/users/Makefile.am b/doc/users/Makefile.am
index ef0bbfe..22dad60 100644
--- a/doc/users/Makefile.am
+++ b/doc/users/Makefile.am
@@ -6,4 +6,4 @@ DOC_ENTITIES = legal.xml
 DOC_INCLUDES = 
 DOC_FIGURES = figures/users-tool.png
 
-DOC_LINGUAS = ca de el en_GB es fr oc pt_BR ru sv it zh_CN
+DOC_LINGUAS = ca cs de el en_GB es fr oc pt_BR ru sv it zh_CN
diff --git a/doc/users/cs/cs.po b/doc/users/cs/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..989a89b
--- /dev/null
+++ b/doc/users/cs/cs.po
@@ -0,0 +1,438 @@
+# Czech translation of gst-tools help.
+# Copyright (C) 2009 the author(s) of gnome-system-tools.
+# This file is distributed under the same license as the gst-tools help.
+# Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009.
+# Lucas Lommer <llommer svn gnome org>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnome-system-tools gnome-2-28\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-09 19:23+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-05 17:58+0100\n"
+"Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
+"Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Poedit-Language: Czech\n"
+"X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
+"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/users-admin.xml:133(None)
+msgid "@@image: 'figures/users-tool.png'; md5=3ce11dd8a6244be2d99fd14839e943b0"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/users-tool.png'; md5=edfb76d5f3112c87ce80bfba865d76c8"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/users-admin.xml:171(None)
+msgid "@@image: 'figures/groups.png'; md5=0c3a124e6dbeea5fedfc9c3c7efe1e7e"
+msgstr "@@image: 'figures/groups.png'; md5=83b3cab573b57a9edae28c0766029dbd"
+
+#: C/users-admin.xml:22(title)
+msgid "Users Administration Tool Manual"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka k Nástroji pro správu uživatelů"
+
+#: C/users-admin.xml:24(year)
+msgid "2004"
+msgstr "2004"
+
+#: C/users-admin.xml:25(holder) C/users-admin.xml:36(publishername)
+msgid "Carlos Garnacho Parro"
+msgstr "Carlos Garnacho Parro"
+
+#: C/users-admin.xml:2(para)
+msgid ""
+"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
+"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
+"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
+"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
+"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
+"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr ""
+"Je povoleno kopírovat, šíÅ?it a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU "
+"Free Documentation License, verze 1.1 nebo jakékoli další verze vydané "
+"nadací Free Software Foundation; bez nemÄ?nných oddílů, bez textů pÅ?edních "
+"desek a bez textů zadních desek. Kopie této licence je zahrnuta v oddílu "
+"jménem <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">GNU Free Documentation "
+"License</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto pÅ?íruÄ?kou."
+
+#: C/users-admin.xml:12(para)
+msgid ""
+"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
+"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
+"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
+"section 6 of the license."
+msgstr ""
+"Tato pÅ?íruÄ?ka je souÄ?ástí kolekce pÅ?íruÄ?ek GNOME, distribuovaných pod "
+"licencí GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šíÅ?it oddÄ?lenÄ? od kolekce, "
+"musíte pÅ?iložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence."
+
+#: C/users-admin.xml:19(para)
+msgid ""
+"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
+"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
+"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
+"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
+"capital letters."
+msgstr ""
+"Mnoho užívaných jmen urÄ?ených k zviditelnÄ?ní produktů nebo služeb jsou "
+"ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a "
+"Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi skuteÄ?nosti, že se "
+"jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s "
+"velkým písmenem na zaÄ?átku."
+
+#: C/users-admin.xml:35(para)
+msgid ""
+"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
+"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
+"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
+"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
+"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
+"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
+"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
+"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
+"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr ""
+"DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N V PODOBÄ? â??JAK JEâ?? BEZ ZÃ?RUKY V JAKÃ?KOLIV PODOBÄ?, "
+"NEPOSKYTUJ� SE ANI ODVOZEN� Z�RUKY, Z�RUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVEN� "
+"VERZE, JE BEZCHYBNÃ? NEBO ZÃ?RUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL NEBO "
+"NEPORUÅ ENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPÅ?ESNOSTI A Å PATNÃ?HO PROVEDENÃ? DOKUMENTU, "
+"NEBO JEHO UPRAVEN� VERZE, LEŽ� NA V�S. POKUD KVŮLI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO "
+"JEHO UPRAVEN� VERZI, NASTANE PROBL�M, VY (NIKOLIV PŮVODN� AUTOR NEBO "
+"JAKÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PÅ?EBÃ?RÃ?TE JAKÃ?KOLIV NÃ?KLADY ZA NUTNÃ? Ã?PRAVY, OPRAVY "
+"Ä?I SLUŽBY. TOTO PROHLÃ?Å ENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE ZÃ?KLADNÃ? SOUÄ?Ã?ST TÃ?TO "
+"LICENCE. BEZ TOHOTO PROHL�ŠEN� NEN�, PODLE T�TO DOHODY, POVOLENO UŽ�V�N� ANI "
+"Ã?PRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÃ?LE"
+
+#: C/users-admin.xml:55(para)
+msgid ""
+"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
+"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
+"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
+"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
+"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
+"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
+"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
+"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
+"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
+"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr ""
+"ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN "
+"(VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, "
+"KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO "
+"UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN "
+"ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? "
+"Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY "
+"DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO "
+"JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE "
+"K POUŽ�V�N� TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVEN�CH VERZ� DOKUMENTU, I KDYŽ BY "
+"TAKOV�TO STRANA BYLA INFORMOVAN� O MOŽNOSTI TAKOV�HOTO POŠKOZEN�."
+
+#: C/users-admin.xml:28(para)
+msgid ""
+"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
+"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
+"<placeholder-1/>"
+msgstr ""
+"DOKUMENT A JEHO UPRAVENÃ? VERZE JSOU Å Ã?Å?ENY V SOULADU SE ZNÄ?NÃ?M LICENCE GNU "
+"FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÃ?SLEDUJÃ?CÃ?M USTANOVENÃ?M: <placeholder-1/>"
+
+#: C/users-admin.xml:46(firstname)
+msgid "Carlos"
+msgstr "Carlos"
+
+#: C/users-admin.xml:47(surname)
+msgid "Garnacho Parro"
+msgstr "Garnacho Parro"
+
+#: C/users-admin.xml:65(revnumber)
+msgid "Users Administration Tool Manual V2.15.2"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.15.2 k Nástroji pro správu uživatelů"
+
+#: C/users-admin.xml:66(date)
+msgid "August 2006"
+msgstr "Srpen 2006"
+
+#: C/users-admin.xml:68(para) C/users-admin.xml:69(para)
+#: C/users-admin.xml:76(para) C/users-admin.xml:77(para)
+msgid "carlosg gnome org (Carlos Garnacho Parro)"
+msgstr "carlosg gnome org (Carlos Garnacho Parro)"
+
+#: C/users-admin.xml:73(revnumber)
+msgid "Users Administration Tool Manual V0.35"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V0.35 k Nástroji pro správu uživatelů"
+
+#: C/users-admin.xml:74(date)
+msgid "June 2004"
+msgstr "Ä?erven 2004"
+
+#: C/users-admin.xml:82(releaseinfo)
+msgid "This manual describes version 2.15.2 of Users Administration Tool."
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka popisuje Nástroj pro správu uživatelů ve verzi 2.15.2"
+
+#: C/users-admin.xml:85(title)
+msgid "Feedback"
+msgstr "Ohlasy"
+
+#: C/users-admin.xml:86(para)
+msgid ""
+"To report a bug or make a suggestion regarding the Users Administration Tool "
+"or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-"
+"feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
+msgstr ""
+"Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepšení vztahující se k Nástroji "
+"pro správu uživatelů nebo této pÅ?íruÄ?ce, postupujte dle instrukcí na stránce "
+"<ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Stránka s ohlasy na GNOME</"
+"ulink>."
+
+#: C/users-admin.xml:89(para)
+msgid ""
+"The Users Administration Tool allows you add, delete and modify the existing "
+"users and groups in your system."
+msgstr ""
+"Nástroj pro správu uživatelů vám umožÅ?uje pÅ?idávat, odstraÅ?ovat a upravovat "
+"uživatele a skupiny vašeho systému."
+
+#: C/users-admin.xml:94(primary)
+msgid "Users Administration Tool"
+msgstr "Nástroj pro správu uživatelů"
+
+#: C/users-admin.xml:99(title)
+msgid "Introduction"
+msgstr "Ã?vod"
+
+#: C/users-admin.xml:100(para)
+msgid ""
+"The <application>Users Administration Tool</application> allows you add, "
+"delete and modify the existing users and groups in your system."
+msgstr ""
+"<application>Nástroj pro správu uživatelů</application> vám umožÅ?uje "
+"pÅ?idávat, odstraÅ?ovat a upravovat uživatele a skupiny vaÅ¡eho systému."
+
+#: C/users-admin.xml:104(title)
+msgid "Getting started"
+msgstr "ZaÄ?ínáme"
+
+#: C/users-admin.xml:106(para)
+msgid ""
+"You can start <application>Users Administration Tool</application> in the "
+"following ways:"
+msgstr ""
+"<application>Nástroj pro správu uživatelů</application> můžete spustit "
+"následujícími způsoby:"
+
+#: C/users-admin.xml:110(term)
+msgid "<guimenu>System</guimenu> menu"
+msgstr "Nabídka <guimenu>Systém</guimenu>"
+
+#: C/users-admin.xml:112(para)
+msgid ""
+"Choose <menuchoice><guisubmenu>Administration</guisubmenu><guimenuitem>Users "
+"and groups</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"Zvolte <menuchoice><guisubmenu>Správa</guisubmenu><guimenuitem>Uživatelé a "
+"skupiny</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/users-admin.xml:117(term)
+msgid "Command line"
+msgstr "PÅ?íkazový Å?ádek"
+
+#: C/users-admin.xml:119(para)
+msgid "Execute the following command: <command>users-admin</command>"
+msgstr "SpusÅ¥te následující pÅ?íkaz: <command>users-admin</command>"
+
+#: C/users-admin.xml:124(para)
+msgid ""
+"When you start <application>Users Administration Tool</application>, you "
+"will be prompted for the administrator password, this is necessary because "
+"the changes done with this tool will affect the whole system."
+msgstr ""
+"Když spustíte <application>Nástroj pro správu uživatelů</application>, "
+"budete dotázáni na heslo správce. To je nutné, protože zmÄ?ny provedené tímto "
+"nástrojem ovlivní celý systém."
+
+#: C/users-admin.xml:126(para)
+msgid ""
+"After entering the administrator password, the following window is displayed."
+msgstr "Po zadání hesla správce se zobrazí následující okno."
+
+#: C/users-admin.xml:129(title)
+msgid "Users Administration Tool main window"
+msgstr "Hlavní okno Nástroje pro správu uživatelů"
+
+#: C/users-admin.xml:136(phrase)
+msgid "Shows Users Administration Tool main window."
+msgstr "Ukazuje hlavní okno Nástroje pro správu uživatelů."
+
+#: C/users-admin.xml:142(para)
+msgid ""
+"The <application>Users Administration Tool</application> main window "
+"contains the following elements:"
+msgstr ""
+"Hlavní okno <application>Nástroje pro správu uživatelů</application> "
+"obsahuje následující Ä?ásti:"
+
+#: C/users-admin.xml:146(guilabel)
+msgid "Users list"
+msgstr "Seznam uživatelů"
+
+#: C/users-admin.xml:148(para)
+msgid ""
+"Shows the available users. depending on the gconf key \"/apps/gnome-system-"
+"tools/users/showall\" it will show the system users too."
+msgstr ""
+"Zobrazuje existující uživatele. V závislosti na klíÄ?i â??/apps/gnome-system-"
+"tools/users/showallâ?? v gconf zobrazuje pÅ?ípadnÄ? i systémové uživatele."
+
+#: C/users-admin.xml:153(guilabel)
+msgid "User manipulation buttons"
+msgstr "TlaÄ?ítka pro práci s uživateli"
+
+#: C/users-admin.xml:155(para)
+msgid "Allows to add or delete users or modify user settings."
+msgstr ""
+"UmožÅ?uje vám pÅ?idávat nebo odebírat uživatele a upravovat jejich nastavení."
+
+#: C/users-admin.xml:159(guilabel)
+msgid "Manage groups button"
+msgstr "TlaÄ?ítko pro správu skupin"
+
+#: C/users-admin.xml:161(para)
+msgid "Shows a similar dialog to modify group settings."
+msgstr "Zobrazí obdobné dialogové okno urÄ?ené k úpravám skupin."
+
+#: C/users-admin.xml:167(title)
+msgid "Users Administration Tool groups editor"
+msgstr "Editor skupin v Nástroji pro správu uživatelů"
+
+#: C/users-admin.xml:174(phrase)
+msgid "Groups editor."
+msgstr "Editor skupin."
+
+#: C/users-admin.xml:182(title)
+msgid "Usage"
+msgstr "Použití"
+
+#: C/users-admin.xml:185(title)
+msgid "To add a new user"
+msgstr "PÅ?idání nového uživatele"
+
+#: C/users-admin.xml:186(para)
+msgid ""
+"Press the <guilabel>Add</guilabel> button in the main dialog, a new window "
+"will appear asking for the new user data. For adding a new user, you must "
+"provide at least the username and password (automatically generated or by "
+"hand). Optionally you can specify or modify real name, office location, work "
+"phone, home phone, main group, used shell, home directory, user ID and a "
+"list of the secondary groups for the user."
+msgstr ""
+"StisknÄ?te tlaÄ?ítko <guilabel>PÅ?idat uživatele</guilabel> v hlavním "
+"dialogovém oknÄ? a objeví se nové okno, ve kterém zadáte údaje nového "
+"uživatele. MinimálnÄ? musíte zadat uživatelské jméno a heslo (vygenerované "
+"automaticky nebo ruÄ?nÄ?). VolitelnÄ? pak můžete uvést skuteÄ?né jméno, umístÄ?ní "
+"kanceláÅ?e, pracovní telefon, telefon domů, použitý shell, domovskou složku, "
+"uživatelské ID a seznam sekundárních skupin uživatele."
+
+#: C/users-admin.xml:188(para)
+msgid ""
+"Main group, used shell, home directory and user ID are automatically guessed "
+"depending on the selected profile."
+msgstr ""
+"Hlavní skupina, použitý shell, domácí adresáÅ? a uživatelské ID budou "
+"odhadnutz na základÄ? vybraného profilu."
+
+#: C/users-admin.xml:192(title)
+msgid "To modify an existing user"
+msgstr "�prava stávajícího uživatele"
+
+#: C/users-admin.xml:193(para)
+msgid ""
+"Select the user you want to modify and press the <guilabel>Properties</"
+"guilabel> button, a window similar to the one used for adding new users will "
+"appear with all the user data, allowing you to modify them."
+msgstr ""
+"Vyberte uživatele, kterého chcete upravit, a stisknÄ?te tlaÄ?ítko "
+"<guilabel>Vlastnosti</guilabel>. Objeví se okno podobné jako u pÅ?idávání "
+"nového uživatele, ve kterém můžete zobrazené údaje upravovat."
+
+#: C/users-admin.xml:197(title)
+msgid "To delete an existing user"
+msgstr "OdstranÄ?ní stávajícího uživatele"
+
+#: C/users-admin.xml:198(para)
+msgid ""
+"Select the user or users that you want to delete and press the "
+"<guilabel>Delete</guilabel> button in the <guilabel>Users</guilabel> tab, "
+"due to the importance of this data, you will be asked for confirmation for "
+"every user you want to delete."
+msgstr ""
+"Vyberte jednoho nebo více uživatelů, které chcete odstranit, a zmáÄ?knÄ?te "
+"tlaÄ?ítko <guilabel>Odstranit</guilabel> v dialogovém oknÄ? "
+"<guilabel>Nastavení uživatelů</guilabel>. Protože se jedná o závažnou "
+"operaci, bude u každého uživatele vyžadováno vaše potvrzení, že jej opravdu "
+"chcete odstranit."
+
+#: C/users-admin.xml:200(para)
+msgid ""
+"For security reasons, the home directory of the deleted users will not be "
+"deleted."
+msgstr "Z důvodů bezpeÄ?nosti nebude odstranÄ?n domácí adresáÅ? daného uživatele."
+
+#: C/users-admin.xml:204(title)
+msgid "To add a new group"
+msgstr "PÅ?idání nové skupiny"
+
+#: C/users-admin.xml:205(para)
+msgid ""
+"Press the <guilabel>Add</guilabel> button in the groups dialog, a new window "
+"will appear asking for the new group data. For adding a new group, you must "
+"provide at least the group name and the group ID. Optionally you can specify "
+"the users that will belong to this group."
+msgstr ""
+"V dialogovém oknÄ? Nastavení skupin stisknÄ?te tlaÄ?ítko <guilabel>PÅ?idat "
+"uživatele</guilabel> a objeví se nové okno, ve kterém zadáte údaje nové "
+"skupiny. MinimálnÄ? musíte zadat název skupiny a ID skupiny. VolitelnÄ? potom "
+"můžete uvést uživatele, kteÅ?í jsou Ä?leny této skupiny."
+
+#: C/users-admin.xml:209(title)
+msgid "To modify an existing group"
+msgstr "�prava stávající skupiny"
+
+#: C/users-admin.xml:210(para)
+msgid ""
+"Select the group you want to modify in the groups dialog and press the "
+"<guilabel>Properties</guilabel> button, A window will appear with the "
+"group's data allowing you to modify them."
+msgstr ""
+"Vyberte v dialogovém oknÄ? Nastavení skupin skupinu, kterou chcete upravit, a "
+"stisknÄ?te tlaÄ?ítko <guilabel>Vlastnosti</guilabel>. Objeví se okno podobné "
+"jako u pÅ?idávání nové skupiny, ve kterém můžete zobrazené údaje upravovat."
+
+#: C/users-admin.xml:214(title)
+msgid "To delete an existing group"
+msgstr "OdstranÄ?ní stávající skupiny"
+
+#: C/users-admin.xml:215(para)
+msgid ""
+"Select the group or groups that you want to delete in the groups dialog and "
+"press the <guilabel>Delete</guilabel> button in the <guilabel>Groups</"
+"guilabel> tab, due to the importance of this data, you will be asked for "
+"confirmation for every group you want to delete."
+msgstr ""
+"Vyberte jednu nebo více skupin, které chcete odstranit, a zmáÄ?knÄ?te v "
+"dialogovém oknÄ? <guilabel>Nastavení skupin</guilabel> tlaÄ?ítko "
+"<guilabel>Odstranit</guilabel>. Protože se jedná o závažnou operaci, bude u "
+"každé skupiny vyžadováno vaše potvrzení, že ji opravdu chcete odstranit."
+
+#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
+#: C/users-admin.xml:0(None)
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009.\n"
+"Lucas Lommer <llommer svn gnome org>, 2009."
diff --git a/doc/users/cs/figures/groups.png b/doc/users/cs/figures/groups.png
new file mode 100644
index 0000000..82203c5
Binary files /dev/null and b/doc/users/cs/figures/groups.png differ
diff --git a/doc/users/cs/figures/users-tool.png b/doc/users/cs/figures/users-tool.png
new file mode 100644
index 0000000..41ea4ba
Binary files /dev/null and b/doc/users/cs/figures/users-tool.png differ[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]