[pessulus] Updated Arabic translationcommit a331377b62228bef474b1778dcd868edc374c523
Author: Khaled Hosny <khaledhosny eglug org>
Date:   Sat Jul 11 01:01:31 2009 +0300

    Updated Arabic translation

 po/ar.po |   33 +++++++++++++++++----------------
 1 files changed, 17 insertions(+), 16 deletions(-)
---
diff --git a/po/ar.po b/po/ar.po
index 3acd699..5759763 100644
--- a/po/ar.po
+++ b/po/ar.po
@@ -1,24 +1,23 @@
 # translation of pessulus.HEAD.ar.po to Arabic
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-#
 # Yousef Raffah <yousef raffah com>, 2006.
-# Khaled Hosny <khaledhosny eglug org>, 2006.
+# Khaled Hosny <khaledhosny eglug org>, 2006, 2009.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pessulus.HEAD.ar\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=pessulus&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-17 01:28+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-11-16 17:34+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-11 00:56+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-11 01:00+0300\n"
 "Last-Translator: Khaled Hosny <khaledhosny eglug org>\n"
 "Language-Team: Arabic <doc arabeyes org>\n"
+"Language: ar\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-"Plural-Forms: Plural-Forms: nplurals=4; plural=n==1 ? 0 : n==2 ? 1 : n>=3 && "
-"n<=10 ? 2 : 3\n"
+"Plural-Forms: nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 "
+"&& n%100<=10 ? 3 : n%100>=11 && n%100<=99 ? 4 : 5;\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.4.0-beta1\n"
 
 #: ../data/pessulus.desktop.in.in.h:1
 msgid "Configure the lockdown policy"
@@ -39,7 +38,7 @@ msgstr "<b>برÙ?تÙ?Ù?Ù?Ù?ات Ø¢Ù?Ù?Ø©</b>"
 
 #: ../data/pessulus.glade.h:3
 msgid "Disable _unsafe protocols"
-msgstr "عطÙ?Ù? اÙ?برÙ?تÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?_غÙ?ر Ø¢Ù?Ù?Ø©"
+msgstr "عطÙ?Ù? اÙ?برÙ?تÙ?Ù?Ù?Ù?ات _غÙ?ر اÙ?Ø¢Ù?Ù?Ø©"
 
 #: ../Pessulus/lockdownbutton.py:97
 msgid "Click to make this setting not mandatory"
@@ -59,7 +58,7 @@ msgstr "اÙ?Ù?Ù?حة"
 
 #: ../Pessulus/maindialog.py:43
 msgid "Epiphany Web Browser"
-msgstr "Ù?تصÙ?Ø­ اÙ?Ù?Ù?ب إبÙ?Ù?Ù?Ù?"
+msgstr "Ù?تصÙ?Ø­ اÙ?Ù?ب إبÙ?Ù?Ù?Ù?"
 
 #: ../Pessulus/maindialog.py:44
 msgid "GNOME Screensaver"
@@ -79,7 +78,7 @@ msgstr "عطÙ?Ù? Ø¥_عداد اÙ?طباعة"
 
 #: ../Pessulus/maindialog.py:57
 msgid "Disable save to _disk"
-msgstr "عطÙ?Ù? اÙ?Ø­Ù?_ظ Ù?Ù?Ù?رص"
+msgstr "عطÙ?Ù? اÙ?Ø­Ù?_ظ عÙ?Ù? Ù?Ù?رص"
 
 #: ../Pessulus/maindialog.py:59
 msgid "_Lock down the panels"
@@ -123,15 +122,15 @@ msgstr "عطÙ?Ù? تحرÙ?ر شرÙ?Ø· اÙ?أدÙ?ات"
 
 #: ../Pessulus/maindialog.py:70
 msgid "Force _fullscreen mode"
-msgstr "إجبر Ù?Ù?Ø· Ù?Ù?Ø£ اÙ?شاشة"
+msgstr "اÙ?رض Ù?Ù?Ø· Ù?Ù?Ø£ اÙ?شاشة"
 
 #: ../Pessulus/maindialog.py:71
 msgid "Hide _menubar"
-msgstr "إخÙ?Ù? شرÙ?Ø· اÙ?_Ù?Ù?ائÙ?"
+msgstr "أخÙ?Ù? شرÙ?Ø· اÙ?_Ù?Ù?ائÙ?"
 
 #: ../Pessulus/maindialog.py:72
 msgid "_Lock on activation"
-msgstr "ا_Ù?Ù?Ù? أثÙ?اء اÙ?تÙ?Ø´Ù?Ø·"
+msgstr "Ø£_Ù?Ù?Ù? أثÙ?اء اÙ?تÙ?Ø´Ù?Ø·"
 
 #: ../Pessulus/maindialog.py:73
 msgid "Allow log _out"
@@ -143,7 +142,7 @@ msgstr "اسÙ?Ø­ ب_تبدÙ?Ù? اÙ?Ù?ستخدÙ?"
 
 #: ../Pessulus/main.py:54
 msgid "Cannot contact the GConf server"
-msgstr ""
+msgstr "تعذÙ?ر اÙ?اتصاÙ? بخادÙ?Ù? GConf"
 
 #: ../Pessulus/main.py:55
 msgid ""
@@ -152,3 +151,5 @@ msgid ""
 "If this is not the case, you can look at the output of the application to "
 "get more details."
 msgstr ""
+"Ù?حدث Ù?ذا عادة عÙ? تشغÙ?Ù? اÙ?برÙ?اÙ?ج باستخداÙ? 'su' بدÙ?ا Ù?Ù? â?ª'su -'â?¬.\n"
+"Ø¥Ù? Ù?Ù? Ù?Ù?Ù? Ù?ذا Ù?ا حدثØ? Ù?عÙ?Ù?Ù? Ù?طاÙ?عة خرÙ?ج اÙ?برÙ?اÙ?ج Ù?Ù?عرÙ?Ø© اÙ?Ù?زÙ?د Ù?Ù? اÙ?تÙ?اصÙ?Ù?."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]