[gnome-applets] Updated Ukrainian translationcommit 5b26d3b1392d84a2277934f941e3bbdb086afe4b
Author: Maxim V. Dziumanenko <dziumanenko gmail com>
Date:  Fri Jul 10 00:09:59 2009 +0300

  Updated Ukrainian translation

 po/uk.po | 1114 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 587 insertions(+), 527 deletions(-)
---
diff --git a/po/uk.po b/po/uk.po
index 966ad3a..b292ae7 100644
--- a/po/uk.po
+++ b/po/uk.po
@@ -2,14 +2,15 @@
 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
 # Yuri Syrota <rasta renome rovno ua>, 2000
 # Maxim Dziumanenko <dziumanenko gmail com>, 2004-2008
+# wanderlust <wanderlust ukr net>, 2009.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-applets\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-10-30 12:35+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-09-21 16:56+0300\n"
-"Last-Translator: Maxim V. Dziumanenko <dziumanenko gmail com>\n"
-"Language-Team: Ukrainian <uk li org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-10 00:09+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-08 08:31+0300\n"
+"Last-Translator: wanderlust <wanderlust ukr net>\n"
+"Language-Team: ukrainian <Ukrainian <uk li org>>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -58,7 +59,7 @@ msgid "AccessX Status Applet Factory"
 msgstr "ФабÑ?ика аплеÑ?Ñ? Ñ?Ñ?анÑ? AccessX"
 
 #: ../accessx-status/GNOME_AccessxStatusApplet.server.in.in.h:2
-#: ../accessx-status/applet.c:1329
+#: ../accessx-status/applet.c:1322
 msgid "Keyboard Accessibility Status"
 msgstr "СÑ?ан Ñ?пеÑ?Ñ?алÑ?ниÑ? можливоÑ?Ñ?ей клавÑ?аÑ?Ñ?Ñ?и"
 
@@ -70,7 +71,7 @@ msgstr "ФабÑ?ика Ñ?Ñ?анÑ? Ñ?пеÑ?Ñ?алÑ?ниÑ? можливоÑ?Ñ?ей
 msgid "Shows the status of keyboard accessibility features"
 msgstr "Ð?оказÑ?Ñ? Ñ?Ñ?ан Ñ?пеÑ?Ñ?алÑ?ниÑ? можливоÑ?Ñ?ей можливоÑ?Ñ?ей клавÑ?аÑ?Ñ?Ñ?и"
 
-#: ../accessx-status/applet.c:139
+#: ../accessx-status/applet.c:137
 msgid "Shows the state of AccessX features such as latched modifiers"
 msgstr "Ð?оказÑ?Ñ? Ñ?Ñ?ан оÑ?обливоÑ?Ñ?ей AccessX, напÑ?иклад, Ñ?вÑ?мкнÑ?Ñ?иÑ? модиÑ?Ñ?каÑ?оÑ?Ñ?в"
 
@@ -78,62 +79,63 @@ msgstr "Ð?оказÑ?Ñ? Ñ?Ñ?ан оÑ?обливоÑ?Ñ?ей AccessX, напÑ?икл
 #. about.set_documenters([])
 #. translators: These appear in the About dialog, usual format applies.
 #. "documenters",    documenters,
-#: ../accessx-status/applet.c:144 ../battstat/battstat_applet.c:1241
-#: ../charpick/charpick.c:601 ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:653
-#: ../drivemount/drivemount.c:118 ../geyes/geyes.c:195
-#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:464 ../gweather/gweather-about.c:57
+#: ../accessx-status/applet.c:142 ../battstat/battstat_applet.c:1246
+#: ../charpick/charpick.c:611 ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:611
+#: ../drivemount/drivemount.c:117 ../geyes/geyes.c:195
+#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:465 ../gweather/gweather-about.c:55
 #: ../invest-applet/invest/about.py:32 ../mini-commander/src/about.c:54
-#: ../mixer/applet.c:1418 ../modemlights/modem-applet.c:1023
-#: ../multiload/main.c:63 ../stickynotes/stickynotes_applet_callbacks.c:380
-#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:424
+#: ../mixer/applet.c:1430 ../modemlights/modem-applet.c:1025
+#: ../multiload/main.c:62 ../stickynotes/stickynotes_applet_callbacks.c:384
+#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:432
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "ЮÑ?Ñ?й СиÑ?оÑ?а <yuri beer com>\n"
-"Ð?акÑ?им Ð?зÑ?маненко <dziumanenko gmail com>"
+"Ð?акÑ?им Ð?зÑ?маненко <dziumanenko gmail com>\n"
+"Wanderlust <wanderlust ukr net>"
 
-#: ../accessx-status/applet.c:170
+#: ../accessx-status/applet.c:168
 #, c-format
 msgid "There was an error launching the help viewer: %s"
 msgstr "Ð?омилка пÑ?и запÑ?Ñ?кÑ? пеÑ?еглÑ?даÑ?а довÑ?дки: %s"
 
-#: ../accessx-status/applet.c:220
+#: ../accessx-status/applet.c:218
 #, c-format
 msgid "There was an error launching the keyboard preferences dialog: %s"
 msgstr "Ð?омилка пÑ?д Ñ?аÑ? запÑ?Ñ?кÑ? дÑ?алогÑ? паÑ?амеÑ?Ñ?Ñ?в клавÑ?аÑ?Ñ?Ñ?и: %s"
 
 #. Note to translators: the first letter of the alphabet, not the indefinite article
-#: ../accessx-status/applet.c:470 ../accessx-status/applet.c:508
+#: ../accessx-status/applet.c:468 ../accessx-status/applet.c:506
 msgid "a"
 msgstr "а"
 
-#: ../accessx-status/applet.c:982 ../accessx-status/applet.c:1055
-#: ../accessx-status/applet.c:1124 ../accessx-status/applet.c:1332
+#: ../accessx-status/applet.c:975 ../accessx-status/applet.c:1048
+#: ../accessx-status/applet.c:1117 ../accessx-status/applet.c:1325
 msgid "AccessX Status"
 msgstr "СÑ?ан AccessX"
 
-#: ../accessx-status/applet.c:983 ../accessx-status/applet.c:1125
+#: ../accessx-status/applet.c:976 ../accessx-status/applet.c:1118
 msgid "Shows keyboard status when accessibility features are used."
 msgstr "Ð?оказÑ?Ñ? Ñ?Ñ?ан клавÑ?аÑ?Ñ?Ñ?и пÑ?и викоÑ?иÑ?Ñ?аннÑ? Ñ?пеÑ?Ñ?алÑ?ниÑ? можливоÑ?Ñ?ей"
 
-#: ../accessx-status/applet.c:1017
+#: ../accessx-status/applet.c:1010
 msgid "XKB Extension is not enabled"
 msgstr "XKB Ñ?озÑ?иÑ?еннÑ? не ввÑ?мкнено"
 
-#: ../accessx-status/applet.c:1022
+#: ../accessx-status/applet.c:1015
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Ð?евÑ?дома помилка"
 
-#: ../accessx-status/applet.c:1030
+#: ../accessx-status/applet.c:1023
 #, c-format
 msgid "Error: %s"
 msgstr "Ð?омилка: %s"
 
-#: ../accessx-status/applet.c:1334
+#: ../accessx-status/applet.c:1327
 msgid "Displays current state of keyboard accessibility features"
 msgstr "Ð?Ñ?добÑ?ажаÑ? поÑ?оÑ?ний Ñ?Ñ?ан Ñ?пеÑ?Ñ?алÑ?ниÑ? можливоÑ?Ñ?ей клавÑ?аÑ?Ñ?Ñ?и"
 
 #: ../battstat/GNOME_BattstatApplet.server.in.in.h:1
-#: ../battstat/battstat_applet.c:1605 ../battstat/battstat_applet.c:1658
+#: ../battstat/battstat_applet.c:1610 ../battstat/battstat_applet.c:1663
 msgid "Battery Charge Monitor"
 msgstr "Ð?ндикаÑ?оÑ? заÑ?Ñ?дженнÑ? акÑ?мÑ?лÑ?Ñ?оÑ?а"
 
@@ -142,7 +144,7 @@ msgid "Battstat Factory"
 msgstr "ФабÑ?ика Ñ?Ñ?анÑ? акÑ?мÑ?лÑ?Ñ?оÑ?а"
 
 #: ../battstat/GNOME_BattstatApplet.server.in.in.h:3
-#: ../battstat/battstat_applet.c:1659
+#: ../battstat/battstat_applet.c:1664
 msgid "Monitor a laptop's remaining power"
 msgstr "СлÑ?дкÑ?Ñ? за заÑ?Ñ?дом акÑ?мÑ?лÑ?Ñ?оÑ?а поÑ?Ñ?аÑ?ивного комп'Ñ?Ñ?еÑ?а"
 
@@ -158,30 +160,30 @@ msgstr "СлÑ?дкÑ?Ñ? за заÑ?Ñ?дом акÑ?мÑ?лÑ?Ñ?оÑ?а поÑ?Ñ?аÑ?и
 msgid "_Preferences"
 msgstr "Ð?_аÑ?амеÑ?Ñ?и"
 
-#: ../battstat/battstat_applet.c:71
+#: ../battstat/battstat_applet.c:67
 msgid "System is running on AC power"
 msgstr "СиÑ?Ñ?ема пÑ?аÑ?Ñ?Ñ? вÑ?д меÑ?ежÑ? змÑ?нного Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?мÑ?"
 
-#: ../battstat/battstat_applet.c:72
+#: ../battstat/battstat_applet.c:68
 msgid "System is running on battery power"
 msgstr "СиÑ?Ñ?ема пÑ?аÑ?Ñ?Ñ? вÑ?д акÑ?мÑ?лÑ?Ñ?оÑ?а"
 
-#: ../battstat/battstat_applet.c:374
+#: ../battstat/battstat_applet.c:370
 #, c-format
 msgid "Battery charged (%d%%)"
 msgstr "Ð?кÑ?мÑ?лÑ?Ñ?оÑ? повнÑ?Ñ?Ñ?Ñ? пеÑ?езаÑ?Ñ?джена (%d%%)"
 
-#: ../battstat/battstat_applet.c:376
+#: ../battstat/battstat_applet.c:372
 #, c-format
 msgid "Unknown time (%d%%) remaining"
 msgstr "ЧаÑ? завеÑ?Ñ?еннÑ? невÑ?домий (%d%%)"
 
-#: ../battstat/battstat_applet.c:378
+#: ../battstat/battstat_applet.c:374
 #, c-format
 msgid "Unknown time (%d%%) until charged"
 msgstr "ЧаÑ? до повного пеÑ?езаÑ?Ñ?дженнÑ? (%d%%) невÑ?домий"
 
-#: ../battstat/battstat_applet.c:383
+#: ../battstat/battstat_applet.c:379
 #, c-format
 msgid "%d minute (%d%%) remaining"
 msgid_plural "%d minutes (%d%%) remaining"
@@ -189,7 +191,7 @@ msgstr[0] "залиÑ?илаÑ?Ñ? %d Ñ?вилина (%d%%)"
 msgstr[1] "залиÑ?илоÑ?Ñ? %d Ñ?вилини (%d%%)"
 msgstr[2] "залиÑ?илоÑ?Ñ? %d Ñ?вилин (%d%%)"
 
-#: ../battstat/battstat_applet.c:388
+#: ../battstat/battstat_applet.c:384
 #, c-format
 msgid "%d minute until charged (%d%%)"
 msgid_plural "%d minutes until charged (%d%%)"
@@ -197,7 +199,7 @@ msgstr[0] "%d Ñ?вилина (%d%%) до повного заÑ?Ñ?дженнÑ?"
 msgstr[1] "%d Ñ?вилини (%d%%) до повного заÑ?Ñ?дженнÑ?"
 msgstr[2] "%d Ñ?вилин (%d%%) до повного заÑ?Ñ?дженнÑ?"
 
-#: ../battstat/battstat_applet.c:394
+#: ../battstat/battstat_applet.c:390
 #, c-format
 msgid "%d hour (%d%%) remaining"
 msgid_plural "%d hours (%d%%) remaining"
@@ -205,7 +207,7 @@ msgstr[0] "залиÑ?илаÑ?Ñ? %d година (%d%%)"
 msgstr[1] "залиÑ?илоÑ?Ñ? %d години (%d%%)"
 msgstr[2] "залиÑ?илоÑ?Ñ? %d годин (%d%%)"
 
-#: ../battstat/battstat_applet.c:399
+#: ../battstat/battstat_applet.c:395
 #, c-format
 msgid "%d hour until charged (%d%%)"
 msgid_plural "%d hours until charged (%d%%)"
@@ -215,19 +217,19 @@ msgstr[2] "%d годин (%d%%) до повного заÑ?Ñ?дженнÑ?"
 
 #. TRANSLATOR: "%d %s %d %s" are "%d hours %d minutes"
 #. * Swap order with "%2$s %2$d %1$s %1$d if needed
-#: ../battstat/battstat_applet.c:406
+#: ../battstat/battstat_applet.c:402
 #, c-format
 msgid "%d %s %d %s (%d%%) remaining"
 msgstr "залиÑ?илоÑ?Ñ? %d %s %d %s (%d%%)"
 
-#: ../battstat/battstat_applet.c:407 ../battstat/battstat_applet.c:414
+#: ../battstat/battstat_applet.c:403 ../battstat/battstat_applet.c:410
 msgid "hour"
 msgid_plural "hours"
 msgstr[0] "година"
 msgstr[1] "години"
 msgstr[2] "годин"
 
-#: ../battstat/battstat_applet.c:408 ../battstat/battstat_applet.c:415
+#: ../battstat/battstat_applet.c:404 ../battstat/battstat_applet.c:411
 msgid "minute"
 msgid_plural "minutes"
 msgstr[0] "Ñ?вилина"
@@ -236,30 +238,30 @@ msgstr[2] "Ñ?вилин"
 
 #. TRANSLATOR: "%d %s %d %s" are "%d hours %d minutes"
 #. * Swap order with "%2$s %2$d %1$s %1$d if needed
-#: ../battstat/battstat_applet.c:413
+#: ../battstat/battstat_applet.c:409
 #, c-format
 msgid "%d %s %d %s until charged (%d%%)"
 msgstr "%d %s %d %s до повного заÑ?Ñ?дженнÑ? (%d%%)"
 
-#: ../battstat/battstat_applet.c:427
+#: ../battstat/battstat_applet.c:423
 msgid "Battery Monitor"
 msgstr "Ð?ндикаÑ?оÑ? заÑ?Ñ?дÑ? акÑ?мÑ?лÑ?Ñ?оÑ?а"
 
-#: ../battstat/battstat_applet.c:437 ../battstat/battstat_applet.c:497
+#: ../battstat/battstat_applet.c:433 ../battstat/battstat_applet.c:493
 msgid "Your battery is now fully recharged"
 msgstr "Ð?кÑ?мÑ?лÑ?Ñ?оÑ? повнÑ?Ñ?Ñ?Ñ? пеÑ?езаÑ?Ñ?джено."
 
-#: ../battstat/battstat_applet.c:473 ../battstat/battstat_applet.c:629
+#: ../battstat/battstat_applet.c:469 ../battstat/battstat_applet.c:625
 msgid "Battery Notice"
 msgstr "Ð?нÑ?оÑ?маÑ?Ñ?Ñ? пÑ?о акÑ?мÑ?лÑ?Ñ?оÑ?"
 
 #. we don't know the remaining time
-#: ../battstat/battstat_applet.c:574
+#: ../battstat/battstat_applet.c:570
 #, c-format
 msgid "You have %d%% of your total battery capacity remaining."
 msgstr "Ð?алиÑ?илоÑ?Ñ? %d%% Ñ?мноÑ?Ñ?Ñ? акÑ?мÑ?лÑ?Ñ?оÑ?а."
 
-#: ../battstat/battstat_applet.c:580
+#: ../battstat/battstat_applet.c:576
 #, c-format
 msgid ""
 "You have %d minute of battery power remaining (%d%% of the total capacity)."
@@ -278,7 +280,7 @@ msgstr[2] ""
 #. TRANSLATORS: this is a list, it is left as a single string
 #. * to allow you to make it appear like a list would in your
 #. * locale. This is if the laptop does not support suspend.
-#: ../battstat/battstat_applet.c:592
+#: ../battstat/battstat_applet.c:588
 msgid ""
 "To avoid losing your work:\n"
 " â?¢ plug your laptop into external power, or\n"
@@ -291,7 +293,7 @@ msgstr ""
 #. TRANSLATORS: this is a list, it is left as a single string
 #. * to allow you to make it appear like a list would in your
 #. * locale. This is if the laptop supports suspend.
-#: ../battstat/battstat_applet.c:600
+#: ../battstat/battstat_applet.c:596
 msgid ""
 "To avoid losing your work:\n"
 " â?¢ suspend your laptop to save power,\n"
@@ -303,66 +305,66 @@ msgstr ""
 " â?¢ пÑ?дклÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? ноÑ?Ñ?бÑ?к до зовнÑ?Ñ?нÑ?ого джеÑ?ела живленнÑ?, або\n"
 " â?¢ збеÑ?ежÑ?Ñ?Ñ? вÑ?дкÑ?иÑ?Ñ? докÑ?менÑ?и Ñ?а завеÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?обоÑ?Ñ? комп'Ñ?Ñ?еÑ?а."
 
-#: ../battstat/battstat_applet.c:608
+#: ../battstat/battstat_applet.c:604
 msgid "Your battery is running low"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?д акÑ?мÑ?лÑ?Ñ?оÑ?а низÑ?кий"
 
-#: ../battstat/battstat_applet.c:705
+#: ../battstat/battstat_applet.c:701
 msgid "No battery present"
 msgstr "Ð?кÑ?мÑ?лÑ?Ñ?оÑ? вÑ?дÑ?Ñ?Ñ?нÑ?й"
 
-#: ../battstat/battstat_applet.c:708
+#: ../battstat/battstat_applet.c:704
 msgid "Battery status unknown"
 msgstr "СÑ?ан акÑ?мÑ?лÑ?Ñ?оÑ?а невÑ?домий"
 
-#: ../battstat/battstat_applet.c:867
+#: ../battstat/battstat_applet.c:863
 msgid "N/A"
 msgstr "Ð?/Ð?"
 
-#: ../battstat/battstat_applet.c:1188 ../drivemount/drivemount.c:142
-#: ../geyes/geyes.c:346 ../geyes/themes.c:257 ../gweather/gweather-applet.c:63
-#: ../gweather/gweather-pref.c:745 ../mini-commander/src/preferences.c:369
-#: ../stickynotes/stickynotes_applet_callbacks.c:345
-#: ../stickynotes/stickynotes_applet_callbacks.c:552
-#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:390
+#: ../battstat/battstat_applet.c:1193 ../drivemount/drivemount.c:142
+#: ../geyes/geyes.c:346 ../geyes/themes.c:244 ../gweather/gweather-applet.c:72
+#: ../gweather/gweather-pref.c:746 ../mini-commander/src/preferences.c:366
+#: ../stickynotes/stickynotes_applet_callbacks.c:349
+#: ../stickynotes/stickynotes_applet_callbacks.c:559
+#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:398
 #, c-format
 msgid "There was an error displaying help: %s"
 msgstr "Ð?омилка пÑ?и вÑ?добÑ?аженнÑ? довÑ?дки: %s"
 
-#: ../battstat/battstat_applet.c:1228
+#: ../battstat/battstat_applet.c:1233
 msgid "This utility shows the status of your laptop battery."
 msgstr "ЦÑ? Ñ?Ñ?илÑ?Ñ?а показÑ?Ñ? Ñ?Ñ?ан акÑ?мÑ?лÑ?Ñ?оÑ?а ваÑ?ого комп'Ñ?Ñ?еÑ?а."
 
 #. true
-#: ../battstat/battstat_applet.c:1230
+#: ../battstat/battstat_applet.c:1235
 msgid "HAL backend enabled."
 msgstr "УвÑ?мкнено дÑ?айвеÑ? HAL."
 
 #. false
-#: ../battstat/battstat_applet.c:1231
+#: ../battstat/battstat_applet.c:1236
 msgid "Legacy (non-HAL) backend enabled."
 msgstr "Ð?клÑ?Ñ?ено заÑ?Ñ?аÑ?Ñ?лий (не-HAL) дÑ?айвеÑ?."
 
 #: ../battstat/battstat_applet.ui.h:1
-msgid "<b>Appearance</b>"
-msgstr "<b>Ð?овнÑ?Ñ?нÑ?й виглÑ?д</b>"
+msgid "(shows single image for status and charge)"
+msgstr "(показÑ?Ñ? Ñ?дине зобÑ?аженнÑ? змÑ?ни Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?а заÑ?Ñ?дÑ?)"
 
 #: ../battstat/battstat_applet.ui.h:2
-msgid "<b>Notifications</b>"
-msgstr "<b>СповÑ?Ñ?еннÑ?</b>"
+msgid "(two images: one for status, one for charge)"
+msgstr "(два зобÑ?аженнÑ?: одне длÑ? Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ?, одне длÑ? заÑ?Ñ?дÑ?)"
 
 #: ../battstat/battstat_applet.ui.h:3
-msgid "<small>(shows single image for status and charge)</small>"
-msgstr "<small>(показано одне зобÑ?аженнÑ? змÑ?ни Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?а заÑ?Ñ?дÑ?)</small>"
+msgid "Appearance"
+msgstr "_Ð?иглÑ?д"
 
 #: ../battstat/battstat_applet.ui.h:4
-msgid "<small>(two images: one for status, one for charge)</small>"
-msgstr "<small>(два зобÑ?аженнÑ?: одне длÑ? Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ?, одне длÑ? заÑ?Ñ?дÑ?)</small>"
-
-#: ../battstat/battstat_applet.ui.h:5
 msgid "Battery Charge Monitor Preferences"
 msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?и Ñ?ндикаÑ?оÑ?а заÑ?Ñ?дÑ? акÑ?мÑ?лÑ?Ñ?оÑ?а"
 
+#: ../battstat/battstat_applet.ui.h:5
+msgid "Notifications"
+msgstr "СповÑ?Ñ?еннÑ?"
+
 #: ../battstat/battstat_applet.ui.h:6
 msgid "Show _percentage remaining"
 msgstr "Ð?оказÑ?ваÑ?и _вÑ?дÑ?оÑ?ки, Ñ?о залиÑ?илиÑ?Ñ?"
@@ -387,23 +389,24 @@ msgstr "_СповÑ?Ñ?аÑ?и пÑ?о повний пеÑ?езаÑ?Ñ?д акÑ?мÑ?л
 msgid "_Show time/percentage:"
 msgstr "_Ð?оказÑ?ваÑ?и Ñ?аÑ?/вÑ?дÑ?оÑ?ки:"
 
-#: ../battstat/battstat_applet.ui.h:12
+#. TRANSLATOR: This is the beginning of the sentence 'Warn when battery charge drops to: [XX] percent/minutes remaining'
+#: ../battstat/battstat_applet.ui.h:13
 msgid "_Warn when battery charge drops to:"
 msgstr "_Ð?опеÑ?еджÑ?ваÑ?и коли заÑ?Ñ?д Ñ?падаÑ? до:"
 
-#: ../battstat/battstat-hal.c:350 ../battstat/battstat-hal.c:375
+#: ../battstat/battstat-hal.c:343 ../battstat/battstat-hal.c:368
 msgid "HAL error"
 msgstr "Ð?омилка HAL"
 
-#: ../battstat/battstat-hal.c:350
+#: ../battstat/battstat-hal.c:343
 msgid "Could not create libhal_ctx"
 msgstr "Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?воÑ?иÑ?и libhal_ctx"
 
-#: ../battstat/battstat-hal.c:375
+#: ../battstat/battstat-hal.c:368
 msgid "No batteries found"
 msgstr "Ð?кÑ?мÑ?лÑ?Ñ?оÑ? вÑ?дÑ?Ñ?Ñ?нÑ?й"
 
-#: ../battstat/battstat-hal.c:424
+#: ../battstat/battstat-hal.c:417
 #, c-format
 msgid "Unable to initialise HAL: %s: %s"
 msgstr "Ð?еможливо Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?алÑ?зÑ?ваÑ?и HAL: %s: %s"
@@ -494,7 +497,7 @@ msgstr "Ð?опеÑ?еджÑ?ваÑ?и пÑ?и маленÑ?комÑ? Ñ?аÑ?Ñ?, а не
 #. * this sentence:
 #. *  "Warn when battery charge drops to: [XX] percent".
 #.
-#: ../battstat/properties.c:319
+#: ../battstat/properties.c:315
 msgid "Percent"
 msgstr "Ð?Ñ?дÑ?оÑ?ок"
 
@@ -502,7 +505,7 @@ msgstr "Ð?Ñ?дÑ?оÑ?ок"
 #. * this sentence:
 #. *  "Warn when battery charge drops to: [XX] minutes remaining"
 #.
-#: ../battstat/properties.c:325
+#: ../battstat/properties.c:321
 msgid "Minutes Remaining"
 msgstr "Ð?алиÑ?илоÑ?Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?"
 
@@ -519,8 +522,8 @@ msgid "Battery power low"
 msgstr "Ð?кÑ?мÑ?лÑ?Ñ?оÑ? Ñ?озÑ?Ñ?джений"
 
 #: ../charpick/GNOME_CharpickerApplet.server.in.in.h:1
-#: ../charpick/charpick.c:731 ../charpick/charpick.c:743
-#: ../charpick/properties.c:464
+#: ../charpick/charpick.c:741 ../charpick/charpick.c:753
+#: ../charpick/properties.c:452
 msgid "Character Palette"
 msgstr "Ð?алÑ?Ñ?Ñ?а Ñ?имволÑ?в"
 
@@ -529,11 +532,11 @@ msgid "Charpicker Applet Factory"
 msgstr "ФабÑ?ика аплеÑ?Ñ? вибоÑ?Ñ? Ñ?имволÑ?в"
 
 #: ../charpick/GNOME_CharpickerApplet.server.in.in.h:3
-#: ../charpick/charpick.c:731
+#: ../charpick/charpick.c:741
 msgid "Insert characters"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?авка Ñ?имволÑ?в"
 
-#: ../charpick/charpick.c:426
+#: ../charpick/charpick.c:436
 msgid "Available palettes"
 msgstr "Ð?аÑ?внÑ? палÑ?Ñ?Ñ?и"
 
@@ -541,21 +544,21 @@ msgstr "Ð?аÑ?внÑ? палÑ?Ñ?Ñ?и"
 #. *       hopefully, the name of the unicode character has already
 #. *       been translated.
 #.
-#: ../charpick/charpick.c:473
+#: ../charpick/charpick.c:483
 #, c-format
 msgid "Insert \"%s\""
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?авиÑ?и \"%s\""
 
-#: ../charpick/charpick.c:476
+#: ../charpick/charpick.c:486
 msgid "Insert special character"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?авиÑ?и Ñ?пеÑ?Ñ?алÑ?ний Ñ?имвол"
 
-#: ../charpick/charpick.c:480
+#: ../charpick/charpick.c:490
 #, c-format
 msgid "insert special character %s"
 msgstr "вÑ?Ñ?авиÑ?и Ñ?пеÑ?Ñ?алÑ?ний Ñ?имвол %s"
 
-#: ../charpick/charpick.c:596
+#: ../charpick/charpick.c:606
 msgid ""
 "Gnome Panel applet for selecting strange characters that are not on my "
 "keyboard. Released under GNU General Public Licence."
@@ -571,7 +574,7 @@ msgstr "Символи, Ñ?о вÑ?добÑ?ажаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?Ñ?лÑ? запÑ?Ñ?
 msgid "DEPRECATED - Characters shown on applet startup"
 msgstr "Ð?Ð? РÐ?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?УЮТЬСЯ - Символи, Ñ?о показÑ?ваÑ?имÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?Ñ?лÑ? запÑ?Ñ?кÑ?"
 
-#: ../charpick/charpick.schemas.in.h:3 ../charpick/properties.c:391
+#: ../charpick/charpick.schemas.in.h:3 ../charpick/properties.c:379
 msgid "List of available palettes"
 msgstr "СпиÑ?ок наÑ?вниÑ? палÑ?Ñ?Ñ?"
 
@@ -587,68 +590,68 @@ msgstr ""
 "РÑ?док, Ñ?кий вибÑ?ав коÑ?иÑ?Ñ?Ñ?ваÑ? пÑ?д Ñ?аÑ? оÑ?Ñ?аннÑ?ого викоÑ?иÑ?Ñ?аннÑ? аплеÑ?Ñ?. Цей "
 "Ñ?Ñ?док вÑ?добÑ?ажаÑ?имеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?Ñ?лÑ? наÑ?Ñ?Ñ?пного запÑ?Ñ?кÑ?."
 
-#: ../charpick/properties.c:40
+#: ../charpick/properties.c:28
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Ð?Ñ?авка"
 
-#: ../charpick/properties.c:129
+#: ../charpick/properties.c:117
 msgid "_Palette:"
 msgstr "_Ð?алÑ?Ñ?Ñ?а:"
 
-#: ../charpick/properties.c:137
+#: ../charpick/properties.c:125
 msgid "Palette entry"
 msgstr "Ð?оле палÑ?Ñ?Ñ?и"
 
-#: ../charpick/properties.c:138
+#: ../charpick/properties.c:126
 msgid "Modify a palette by adding or removing characters"
 msgstr "Ð?мÑ?нÑ?Ñ?Ñ? палÑ?Ñ?Ñ?Ñ? додаÑ?Ñ?и Ñ?и забиÑ?аÑ?Ñ?и Ñ?имволи"
 
-#: ../charpick/properties.c:252
+#: ../charpick/properties.c:240
 msgid "Add Palette"
 msgstr "Ð?одаваннÑ? палÑ?Ñ?Ñ?и"
 
-#: ../charpick/properties.c:289
+#: ../charpick/properties.c:277
 msgid "Edit Palette"
 msgstr "Ð?Ñ?авка палÑ?Ñ?Ñ?и"
 
-#: ../charpick/properties.c:390
+#: ../charpick/properties.c:378
 msgid "Palettes list"
 msgstr "СпиÑ?ок палÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../charpick/properties.c:469
+#: ../charpick/properties.c:457
 msgid "_Palettes:"
 msgstr "_Ð?алÑ?Ñ?Ñ?и:"
 
-#: ../charpick/properties.c:485
+#: ../charpick/properties.c:473
 msgid "Add button"
 msgstr "Ð?одаÑ?и"
 
-#: ../charpick/properties.c:486
+#: ../charpick/properties.c:474
 msgid "Click to add a new palette"
 msgstr "Ð?аÑ?иÑ?нÑ?Ñ?Ñ? кнопкÑ? длÑ? додаваннÑ? новоÑ? палÑ?Ñ?Ñ?и"
 
-#: ../charpick/properties.c:493
+#: ../charpick/properties.c:481
 msgid "Edit button"
 msgstr "Ð?мÑ?ниÑ?и"
 
-#: ../charpick/properties.c:494
+#: ../charpick/properties.c:482
 msgid "Click to edit the selected palette"
 msgstr "Ð?лаÑ?нÑ?Ñ?Ñ? длÑ? змÑ?ни вибÑ?аноÑ? палÑ?Ñ?Ñ?и"
 
-#: ../charpick/properties.c:501
+#: ../charpick/properties.c:489
 msgid "Delete button"
 msgstr "Ð?идалиÑ?и"
 
-#: ../charpick/properties.c:502
+#: ../charpick/properties.c:490
 msgid "Click to delete the selected palette"
 msgstr "Ð?лаÑ?нÑ?Ñ?Ñ? длÑ? видаленнÑ? вибÑ?аноÑ? палÑ?Ñ?Ñ?и"
 
-#: ../charpick/properties.c:554
+#: ../charpick/properties.c:542
 msgid "Character Palette Preferences"
 msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?и палÑ?Ñ?Ñ?и Ñ?имволÑ?в"
 
 #: ../cpufreq/GNOME_CPUFreqApplet.server.in.in.h:1
-#: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:972 ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:1030
+#: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:943 ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:999
 msgid "CPU Frequency Scaling Monitor"
 msgstr "Ð?ндикаÑ?оÑ? змÑ?ни Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?и пÑ?оÑ?еÑ?оÑ?а"
 
@@ -695,64 +698,58 @@ msgid "The type of text to display (if the text is enabled)."
 msgstr "Ð?ведÑ?Ñ?Ñ? Ñ?екÑ?Ñ? длÑ? вÑ?добÑ?аженнÑ? (Ñ?кÑ?о Ñ?екÑ?Ñ? Ñ?вÑ?мкнено)."
 
 #: ../cpufreq/cpufreq-preferences.ui.h:1
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:1
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:1
-msgid "  "
-msgstr "  "
+msgid "CPU Frequency Monitor Preferences"
+msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?и Ñ?ндикаÑ?оÑ?а Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?и ЦÐ?"
 
 #: ../cpufreq/cpufreq-preferences.ui.h:2
-msgid "<b>Display Settings</b>"
-msgstr "<b>Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?и вÑ?добÑ?аженнÑ?</b>"
+msgid "Display Settings"
+msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?и екÑ?анÑ?"
 
 #: ../cpufreq/cpufreq-preferences.ui.h:3
-msgid "<b>Monitor Settings</b>"
-msgstr "<b>Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?и Ñ?ндикаÑ?оÑ?а</b>"
+msgid "Monitor Settings"
+msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?и монÑ?Ñ?оÑ?Ñ?"
 
 #: ../cpufreq/cpufreq-preferences.ui.h:4
-msgid "CPU Frequency Monitor Preferences"
-msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?и Ñ?ндикаÑ?оÑ?а Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?и ЦÐ?"
-
-#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.ui.h:5
 msgid "Show CPU frequency as _frequency"
 msgstr "Ð?оказÑ?ваÑ?и Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?Ñ? ЦÐ? Ñ?к _Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?Ñ?"
 
-#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.ui.h:6
+#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.ui.h:5
 msgid "Show CPU frequency as _percentage"
 msgstr "Ð?оказÑ?ваÑ?и Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?Ñ? ЦÐ? Ñ? _вÑ?дÑ?оÑ?каÑ?"
 
-#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.ui.h:7
+#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.ui.h:6
 msgid "Show frequency _units"
 msgstr "Ð?оказÑ?ваÑ?и _одиниÑ?Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?и"
 
-#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.ui.h:8
+#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.ui.h:7
 msgid "_Appearance:"
 msgstr "_Ð?иглÑ?д:"
 
-#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.ui.h:9
+#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.ui.h:8
 msgid "_Monitored CPU:"
 msgstr "_Ð?онÑ?Ñ?олÑ?ований пÑ?оÑ?еÑ?оÑ?:"
 
-#: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:620 ../cpufreq/src/cpufreq-prefs.c:477
+#: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:578 ../cpufreq/src/cpufreq-prefs.c:478
 msgid "Could not open help document"
 msgstr "Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? вÑ?дкÑ?иÑ?и докÑ?менÑ? довÑ?дки"
 
-#: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:648
+#: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:606
 msgid "This utility shows the current CPU Frequency Scaling."
 msgstr "ЦÑ? Ñ?Ñ?илÑ?Ñ?а вÑ?добÑ?ажаÑ? поÑ?оÑ?нÑ? Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?Ñ? пÑ?оÑ?еÑ?оÑ?а."
 
-#: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:1031
+#: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:1000
 msgid "This utility shows the current CPU Frequency"
 msgstr "ЦÑ? Ñ?Ñ?илÑ?Ñ?а вÑ?добÑ?ажаÑ? поÑ?оÑ?нÑ? Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?Ñ? ЦÐ?"
 
-#: ../cpufreq/src/cpufreq-prefs.c:612
+#: ../cpufreq/src/cpufreq-prefs.c:613
 msgid "Graphic"
 msgstr "Ð?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?ний"
 
-#: ../cpufreq/src/cpufreq-prefs.c:617
+#: ../cpufreq/src/cpufreq-prefs.c:618
 msgid "Text"
 msgstr "ТекÑ?Ñ?"
 
-#: ../cpufreq/src/cpufreq-prefs.c:622
+#: ../cpufreq/src/cpufreq-prefs.c:623
 msgid "Graphic and Text"
 msgstr "Ð?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?ний Ñ?а Ñ?екÑ?Ñ?"
 
@@ -815,35 +812,35 @@ msgstr " (не пÑ?дклÑ?Ñ?ено)"
 msgid "Cannot execute '%s'"
 msgstr "Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? виконаÑ?и \"%s\""
 
-#: ../drivemount/drive-button.c:860
+#: ../drivemount/drive-button.c:871
 msgid "_Play DVD"
 msgstr "_Ð?Ñ?аÑ?и DVD"
 
-#: ../drivemount/drive-button.c:864
+#: ../drivemount/drive-button.c:875
 msgid "_Play CD"
 msgstr "_Ð?Ñ?аÑ?и CD"
 
-#: ../drivemount/drive-button.c:867
+#: ../drivemount/drive-button.c:878
 #, c-format
 msgid "_Open %s"
 msgstr "_Ð?Ñ?дкÑ?иÑ?и %s"
 
-#: ../drivemount/drive-button.c:876
+#: ../drivemount/drive-button.c:887
 #, c-format
 msgid "Un_mount %s"
 msgstr "Ð?_Ñ?дклÑ?Ñ?иÑ?и %s"
 
-#: ../drivemount/drive-button.c:883
+#: ../drivemount/drive-button.c:894
 #, c-format
 msgid "_Mount %s"
 msgstr "_Ð?Ñ?дклÑ?Ñ?иÑ?и %s"
 
-#: ../drivemount/drive-button.c:891
+#: ../drivemount/drive-button.c:902
 #, c-format
 msgid "_Eject %s"
 msgstr "Ð?и_Ñ?Ñ?гÑ?и %s"
 
-#: ../drivemount/drivemount.c:115
+#: ../drivemount/drivemount.c:114
 msgid "Applet for mounting and unmounting block volumes."
 msgstr "Ð?плеÑ? длÑ? пÑ?дклÑ?Ñ?еннÑ? Ñ?а вÑ?дклÑ?Ñ?еннÑ? блоÑ?ниÑ? Ñ?омÑ?в."
 
@@ -880,23 +877,23 @@ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?, Ñ?о дивлÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? в напÑ?Ñ?мкÑ? вказÑ?вника
 msgid "Directory in which the theme is located"
 msgstr "Ð?аÑ?алог, де Ñ?озÑ?аÑ?ована Ñ?ема"
 
-#: ../geyes/themes.c:140
+#: ../geyes/themes.c:127
 msgid "Can not launch the eyes applet."
 msgstr "Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? запÑ?Ñ?Ñ?иÑ?и аплеÑ? \"Ð?Ñ?Ñ?\"."
 
-#: ../geyes/themes.c:141
+#: ../geyes/themes.c:128
 msgid "There was a fatal error while trying to load the theme."
 msgstr "ФаÑ?алÑ?на помилка пÑ?и Ñ?пÑ?обÑ? заванÑ?ажиÑ?и Ñ?емÑ?."
 
-#: ../geyes/themes.c:317
+#: ../geyes/themes.c:304
 msgid "Geyes Preferences"
 msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?и аплеÑ?Ñ? \"Ð?Ñ?Ñ?\""
 
-#: ../geyes/themes.c:351
+#: ../geyes/themes.c:338
 msgid "Themes"
 msgstr "Теми"
 
-#: ../geyes/themes.c:372
+#: ../geyes/themes.c:359
 msgid "_Select a theme:"
 msgstr "_Ð?ибеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?емÑ?:"
 
@@ -1533,7 +1530,7 @@ msgid "_Groups"
 msgstr "_Ð?Ñ?Ñ?пи"
 
 #: ../gswitchit/GNOME_KeyboardApplet.server.in.in.h:1
-#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:588
+#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:590
 msgid "Keyboard Indicator"
 msgstr "Ð?ндикаÑ?оÑ? клавÑ?аÑ?Ñ?Ñ?и"
 
@@ -1554,15 +1551,15 @@ msgstr "Ð?евÑ?домо"
 msgid "Keyboard Layout \"%s\""
 msgstr "Розкладка клавÑ?аÑ?Ñ?Ñ?и \"%s\""
 
-#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:470
+#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:471
 msgid "Copyright (c) Sergey V. Udaltsov 1999-2004"
 msgstr "Ð?вÑ?оÑ?Ñ?Ñ?кÑ? пÑ?ава (c) СеÑ?гÑ?й Ð?. УдалÑ?Ñ?ов 1999-2004"
 
-#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:473
+#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:474
 msgid "Keyboard layout indicator applet for GNOME"
 msgstr "Ð?плеÑ? Ñ?ндикаÑ?оÑ? Ñ?озкладки клавÑ?аÑ?Ñ?Ñ?и длÑ? GNOME"
 
-#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:608
+#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:610
 #, c-format
 msgid "Keyboard Indicator (%s)"
 msgstr "Ð?ндикаÑ?оÑ? клавÑ?аÑ?Ñ?Ñ?и (%s)"
@@ -1575,7 +1572,7 @@ msgstr "Розкладка клавÑ?аÑ?Ñ?Ñ?и"
 msgid "_Details"
 msgstr "Ð?одÑ?о_биÑ?Ñ?"
 
-#: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:5 ../gweather/gweather-dialog.c:213
+#: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:5 ../gweather/gweather-dialog.c:215
 msgid "_Update"
 msgstr "_Ð?новиÑ?и"
 
@@ -1592,27 +1589,27 @@ msgid "Monitor the current weather conditions, and forecasts"
 msgstr "СлÑ?дкÑ?Ñ? за поÑ?оÑ?ними погодними Ñ?мовами Ñ? Ñ?обиÑ?Ñ? пÑ?огнози"
 
 #: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet_Factory.server.in.in.h:4
-#: ../gweather/gweather-applet.c:311
+#: ../gweather/gweather-applet.c:324
 msgid "Weather Report"
 msgstr "Ð?веденнÑ? погоди"
 
-#: ../gweather/gweather-about.c:52
+#: ../gweather/gweather-about.c:50
 msgid "© 1999-2005 by S. Papadimitriou and others"
 msgstr "Ð?вÑ?оÑ?Ñ?Ñ?ке пÑ?аво © 1999-2005 by S. Papadimitriou Ñ?а Ñ?нÑ?Ñ?."
 
-#: ../gweather/gweather-about.c:53
+#: ../gweather/gweather-about.c:51
 msgid "A panel application for monitoring local weather conditions."
 msgstr "Ð?плеÑ? вÑ?добÑ?аженнÑ? погодниÑ? Ñ?мов."
 
-#: ../gweather/gweather-applet.c:329 ../gweather/gweather-applet.c:333
+#: ../gweather/gweather-applet.c:342 ../gweather/gweather-applet.c:346
 msgid "GNOME Weather"
 msgstr "Ð?плеÑ? \"Ð?веденнÑ? погоди\""
 
-#: ../gweather/gweather-applet.c:432
+#: ../gweather/gweather-applet.c:447
 msgid "Weather Forecast"
 msgstr "Ð?Ñ?огноз погоди"
 
-#: ../gweather/gweather-applet.c:444
+#: ../gweather/gweather-applet.c:459
 #, c-format
 msgid ""
 "City: %s\n"
@@ -1623,137 +1620,137 @@ msgstr ""
 "Ð?ебо: %s\n"
 "ТемпеÑ?аÑ?Ñ?Ñ?а: %s"
 
-#: ../gweather/gweather-applet.c:494
+#: ../gweather/gweather-applet.c:509
 msgid "Updating..."
 msgstr "ТÑ?иваÑ? оновленнÑ?..."
 
-#: ../gweather/gweather-dialog.c:211
+#: ../gweather/gweather-dialog.c:213
 msgid "Details"
 msgstr "Ð?одÑ?обиÑ?Ñ?"
 
-#: ../gweather/gweather-dialog.c:254
+#: ../gweather/gweather-dialog.c:256
 msgid "City:"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?о:"
 
-#: ../gweather/gweather-dialog.c:262
+#: ../gweather/gweather-dialog.c:264
 msgid "Last update:"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?аннÑ? оновленнÑ?:"
 
-#: ../gweather/gweather-dialog.c:270
+#: ../gweather/gweather-dialog.c:272
 msgid "Conditions:"
 msgstr "Ð?огоднÑ? Ñ?мови:"
 
-#: ../gweather/gweather-dialog.c:278
+#: ../gweather/gweather-dialog.c:280
 msgid "Sky:"
 msgstr "Ð?ебо:"
 
-#: ../gweather/gweather-dialog.c:286
+#: ../gweather/gweather-dialog.c:288
 msgid "Temperature:"
 msgstr "ТемпеÑ?аÑ?Ñ?Ñ?а:"
 
-#: ../gweather/gweather-dialog.c:294
+#: ../gweather/gweather-dialog.c:296
 msgid "Feels like:"
 msgstr "Ð?омÑ?оÑ?Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?:"
 
-#: ../gweather/gweather-dialog.c:302
+#: ../gweather/gweather-dialog.c:304
 msgid "Dew point:"
 msgstr "ТоÑ?ка Ñ?оÑ?и:"
 
-#: ../gweather/gweather-dialog.c:310
+#: ../gweather/gweather-dialog.c:312
 msgid "Relative humidity:"
 msgstr "Ð?Ñ?дноÑ?на вологÑ?Ñ?Ñ?Ñ?:"
 
-#: ../gweather/gweather-dialog.c:318
+#: ../gweather/gweather-dialog.c:320
 msgid "Wind:"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?еÑ?:"
 
-#: ../gweather/gweather-dialog.c:326
+#: ../gweather/gweather-dialog.c:328
 msgid "Pressure:"
 msgstr "ТиÑ?к:"
 
-#: ../gweather/gweather-dialog.c:334
+#: ../gweather/gweather-dialog.c:336
 msgid "Visibility:"
 msgstr "Ð?идимÑ?Ñ?Ñ?Ñ?:"
 
-#: ../gweather/gweather-dialog.c:342
+#: ../gweather/gweather-dialog.c:344
 msgid "Sunrise:"
 msgstr "СÑ?Ñ?д Ñ?онÑ?Ñ?:"
 
-#: ../gweather/gweather-dialog.c:350
+#: ../gweather/gweather-dialog.c:352
 msgid "Sunset:"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?д Ñ?онÑ?Ñ?:"
 
-#: ../gweather/gweather-dialog.c:484
+#: ../gweather/gweather-dialog.c:486
 msgid "Current Conditions"
 msgstr "Ð?оÑ?оÑ?нÑ? погоднÑ? Ñ?мови"
 
-#: ../gweather/gweather-dialog.c:501
+#: ../gweather/gweather-dialog.c:503
 msgid "Forecast Report"
 msgstr "Ð?Ñ?огноз погоди"
 
-#: ../gweather/gweather-dialog.c:501
+#: ../gweather/gweather-dialog.c:503
 msgid "See the ForeCast Details"
 msgstr "Ð?еÑ?еглÑ?нÑ?Ñ?и докладний пÑ?огноз"
 
-#: ../gweather/gweather-dialog.c:511
+#: ../gweather/gweather-dialog.c:513
 msgid "Forecast"
 msgstr "Ð?Ñ?огноз"
 
-#: ../gweather/gweather-dialog.c:519
+#: ../gweather/gweather-dialog.c:521
 msgid "Radar Map"
 msgstr "РадаÑ?на мапа"
 
-#: ../gweather/gweather-dialog.c:550
+#: ../gweather/gweather-dialog.c:552
 msgid "_Visit Weather.com"
 msgstr "_Ð?Ñ?двÑ?даÑ?и Weather.com"
 
-#: ../gweather/gweather-dialog.c:551
+#: ../gweather/gweather-dialog.c:553
 msgid "Visit Weather.com"
 msgstr "Ð?Ñ?двÑ?даÑ?и Weather.com"
 
-#: ../gweather/gweather-dialog.c:551
+#: ../gweather/gweather-dialog.c:553
 msgid "Click to Enter Weather.com"
 msgstr "Ð?лаÑ?нÑ?Ñ?Ñ?, Ñ?об вÑ?двÑ?даÑ?и Weather.com"
 
-#: ../gweather/gweather-dialog.c:636
+#: ../gweather/gweather-dialog.c:638
 msgid "Forecast not currently available for this location."
 msgstr "Ð?лÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? мÑ?Ñ?Ñ?евоÑ?Ñ?Ñ? пÑ?огноз наÑ?азÑ? недоÑ?Ñ?Ñ?пний."
 
 #. Accessible Name and Description for the components in Preference Dialog
-#: ../gweather/gweather-pref.c:172
+#: ../gweather/gweather-pref.c:171
 msgid "Location view"
 msgstr "Ð?еÑ?еглÑ?д мÑ?Ñ?Ñ?евоÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:172
+#: ../gweather/gweather-pref.c:171
 msgid "Select Location from the list"
 msgstr "Ð?ибеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? мÑ?Ñ?Ñ?евÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?з Ñ?пиÑ?кÑ?"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:173
+#: ../gweather/gweather-pref.c:172
 msgid "Update spin button"
 msgstr "Ð?нопка оновленнÑ?"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:173
+#: ../gweather/gweather-pref.c:172
 msgid "Spinbutton for updating"
 msgstr "Ð?нопка оновленнÑ?"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:174
+#: ../gweather/gweather-pref.c:173
 msgid "Address Entry"
 msgstr "Ð?оле адÑ?еÑ?и"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:174
+#: ../gweather/gweather-pref.c:173
 msgid "Enter the URL"
 msgstr "Ð?ведÑ?Ñ?Ñ? адÑ?еÑ?Ñ? (URL)"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:318
+#: ../gweather/gweather-pref.c:317
 msgid ""
 "Failed to load the Locations XML database. Please report this as a bug."
 msgstr "Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? заванÑ?ажиÑ?и XML базÑ? даниÑ? мÑ?Ñ?Ñ?Ñ?. СповÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?о помилкÑ?."
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:804
+#: ../gweather/gweather-pref.c:805
 msgid "Weather Preferences"
 msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?и аплеÑ?Ñ? \"Ð?веденнÑ? погоди\""
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:836 ../gweather/gweather-pref.c:1021
+#: ../gweather/gweather-pref.c:837 ../gweather/gweather-pref.c:1022
 msgid "_Automatically update every:"
 msgstr "Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?но оновлÑ?ваÑ?и _кожнÑ? "
 
@@ -1761,154 +1758,154 @@ msgstr "Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?но оновлÑ?ваÑ?и _кожнÑ? "
 #. * Units settings page.
 #.
 #. Temperature Unit
-#: ../gweather/gweather-pref.c:849
+#: ../gweather/gweather-pref.c:850
 msgid "_Temperature unit:"
 msgstr "_ТемпеÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? одиниÑ?Ñ?:"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:858 ../gweather/gweather-pref.c:878
-#: ../gweather/gweather-pref.c:904 ../gweather/gweather-pref.c:932
+#: ../gweather/gweather-pref.c:859 ../gweather/gweather-pref.c:879
+#: ../gweather/gweather-pref.c:905 ../gweather/gweather-pref.c:933
 msgid "Default"
 msgstr "Типово"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:859
+#: ../gweather/gweather-pref.c:860
 msgid "Kelvin"
 msgstr "за Ð?елÑ?вÑ?ном"
 
 #. TRANSLATORS: Celsius is sometimes referred Centigrade
-#: ../gweather/gweather-pref.c:861
+#: ../gweather/gweather-pref.c:862
 msgid "Celsius"
 msgstr "за ЦелÑ?Ñ?Ñ?Ñ?м"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:862
+#: ../gweather/gweather-pref.c:863
 msgid "Fahrenheit"
 msgstr "за ФаÑ?енгейÑ?ом"
 
 #. Speed Unit
-#: ../gweather/gweather-pref.c:869
+#: ../gweather/gweather-pref.c:870
 msgid "_Wind speed unit:"
 msgstr "Ð?диниÑ?Ñ? Ñ?видкоÑ?Ñ?Ñ? _вÑ?Ñ?Ñ?Ñ?:"
 
 #. TRANSLATOR: The wind speed unit "meters per second"
-#: ../gweather/gweather-pref.c:880
+#: ../gweather/gweather-pref.c:881
 msgid "m/s"
 msgstr "м/Ñ?"
 
 #. TRANSLATOR: The wind speed unit "kilometers per hour"
-#: ../gweather/gweather-pref.c:882
+#: ../gweather/gweather-pref.c:883
 msgid "km/h"
 msgstr "км/Ñ?"
 
 #. TRANSLATOR: The wind speed unit "miles per hour"
-#: ../gweather/gweather-pref.c:884
+#: ../gweather/gweather-pref.c:885
 msgid "mph"
 msgstr "милÑ?/год"
 
 #. TRANSLATOR: The wind speed unit "knots"
-#: ../gweather/gweather-pref.c:886
+#: ../gweather/gweather-pref.c:887
 msgid "knots"
 msgstr "вÑ?зол"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:888
+#: ../gweather/gweather-pref.c:889
 msgid "Beaufort scale"
 msgstr "Шкала Beaufort"
 
 #. Pressure Unit
-#: ../gweather/gweather-pref.c:895
+#: ../gweather/gweather-pref.c:896
 msgid "_Pressure unit:"
 msgstr "Ð?диниÑ?Ñ? Ñ?_иÑ?кÑ?:"
 
 #. TRANSLATOR: The pressure unit "kiloPascals"
-#: ../gweather/gweather-pref.c:906
+#: ../gweather/gweather-pref.c:907
 msgid "kPa"
 msgstr "кÐ?а"
 
 #. TRANSLATOR: The pressure unit "hectoPascals"
-#: ../gweather/gweather-pref.c:908
+#: ../gweather/gweather-pref.c:909
 msgid "hPa"
 msgstr "Ð?Ð?а"
 
 #. TRANSLATOR: The pressure unit "millibars"
-#: ../gweather/gweather-pref.c:910
+#: ../gweather/gweather-pref.c:911
 msgid "mb"
 msgstr "мбаÑ?"
 
 #. TRANSLATOR: The pressure unit "millibars of mercury"
-#: ../gweather/gweather-pref.c:912
+#: ../gweather/gweather-pref.c:913
 msgid "mmHg"
 msgstr "мм Ñ?Ñ?.Ñ?Ñ?."
 
 #. TRANSLATOR: The pressure unit "inches of mercury"
-#: ../gweather/gweather-pref.c:914
+#: ../gweather/gweather-pref.c:915
 msgid "inHg"
 msgstr "дÑ?ймÑ?в Ñ?Ñ?.Ñ?Ñ?."
 
 #. TRANSLATOR: The pressure unit "atmospheres"
-#: ../gweather/gweather-pref.c:916
+#: ../gweather/gweather-pref.c:917
 msgid "atm"
 msgstr "аÑ?м"
 
 #. Distance Unit
-#: ../gweather/gweather-pref.c:923
+#: ../gweather/gweather-pref.c:924
 msgid "_Visibility unit:"
 msgstr "Ð?диниÑ?Ñ? види_моÑ?Ñ?Ñ?:"
 
 #. TRANSLATOR: The distance unit "meters"
-#: ../gweather/gweather-pref.c:934
+#: ../gweather/gweather-pref.c:935
 msgid "meters"
 msgstr "меÑ?Ñ?Ñ?в"
 
 #. TRANSLATOR: The distance unit "kilometers"
-#: ../gweather/gweather-pref.c:936
+#: ../gweather/gweather-pref.c:937
 msgid "km"
 msgstr "км"
 
 #. TRANSLATOR: The distance unit "miles"
-#: ../gweather/gweather-pref.c:938
+#: ../gweather/gweather-pref.c:939
 msgid "miles"
 msgstr "милÑ?"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:972
+#: ../gweather/gweather-pref.c:973
 msgid "Enable _radar map"
 msgstr "УвÑ?мкнÑ?Ñ?и _Ñ?адаÑ?нÑ? мапÑ?"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:986
+#: ../gweather/gweather-pref.c:987
 msgid "Use _custom address for radar map"
 msgstr "Ð?_лаÑ?на адÑ?еÑ?а Ñ?адаÑ?ноÑ? мапи"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:1003
+#: ../gweather/gweather-pref.c:1004
 msgid "A_ddress:"
 msgstr "_Ð?дÑ?еÑ?а:"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:1017
+#: ../gweather/gweather-pref.c:1018
 msgid "Update"
 msgstr "Ð?новленнÑ?"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:1041
+#: ../gweather/gweather-pref.c:1042
 msgid "minutes"
 msgstr "Ñ?в"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:1057
+#: ../gweather/gweather-pref.c:1058
 msgid "Display"
 msgstr "Ð?Ñ?добÑ?аженнÑ?"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:1072
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:12
+#: ../gweather/gweather-pref.c:1073
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:9
 msgid "General"
 msgstr "Ð?агалÑ?не"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:1085
+#: ../gweather/gweather-pref.c:1086
 msgid "_Select a location:"
 msgstr "_Ð?Ñ?Ñ?Ñ?евÑ?Ñ?Ñ?Ñ?:"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:1110
+#: ../gweather/gweather-pref.c:1111
 msgid "_Find:"
 msgstr "Ð?на_йÑ?и:"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:1117
+#: ../gweather/gweather-pref.c:1118
 msgid "Find _Next"
 msgstr "Ð?найÑ?и _наÑ?Ñ?Ñ?пний"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:1139
+#: ../gweather/gweather-pref.c:1140
 msgid "Location"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?евÑ?Ñ?Ñ?Ñ?"
 
@@ -2045,10 +2042,6 @@ msgid "_Ticker symbol: "
 msgstr "Символ _маÑ?Ñ?ника:"
 
 #: ../invest-applet/data/prefs-dialog.ui.h:1
-msgid "<b>Stocks</b>"
-msgstr "<b>Ð?кÑ?Ñ?Ñ?</b>"
-
-#: ../invest-applet/data/prefs-dialog.ui.h:2
 msgid ""
 "<i><small><b>Note:</b> Quotes are delayed at least 15 minutes.\n"
 "<b>Source: </b> Yahoo!</small></i>"
@@ -2056,10 +2049,14 @@ msgstr ""
 "<i><small><b>Ð?Ñ?имÑ?Ñ?ка:</b> Ð?оÑ?иÑ?Ñ?ваннÑ? заÑ?Ñ?имано на, пÑ?инаймнÑ?, 15 Ñ?вилин.\n"
 "<b>Ð?жеÑ?ело: </b> Yahoo!</small></i>"
 
-#: ../invest-applet/data/prefs-dialog.ui.h:4
+#: ../invest-applet/data/prefs-dialog.ui.h:3
 msgid "Invest Preferences"
 msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?и Ñ?нвеÑ?Ñ?иÑ?Ñ?й"
 
+#: ../invest-applet/data/prefs-dialog.ui.h:4
+msgid "Stocks"
+msgstr "Ð?кÑ?Ñ?Ñ?"
+
 #: ../invest-applet/data/prefs-dialog.ui.h:5
 msgid "label"
 msgstr "label"
@@ -2102,19 +2099,19 @@ msgstr "Ð?Ñ?агÑ?амÑ? неможливо заванÑ?ажиÑ?и"
 msgid "Invest Applet"
 msgstr "Ð?плеÑ? Ñ?нвеÑ?Ñ?иÑ?Ñ?й"
 
-#: ../invest-applet/invest/preferences.py:45
+#: ../invest-applet/invest/preferences.py:24
 msgid "Symbol"
 msgstr "Символ"
 
-#: ../invest-applet/invest/preferences.py:52
+#: ../invest-applet/invest/preferences.py:24
 msgid "Amount"
 msgstr "Ð?Ñ?лÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../invest-applet/invest/preferences.py:59
+#: ../invest-applet/invest/preferences.py:24
 msgid "Price"
 msgstr "ЦÑ?на"
 
-#: ../invest-applet/invest/preferences.py:66
+#: ../invest-applet/invest/preferences.py:24
 msgid "Commission"
 msgstr "Ð?омÑ?Ñ?Ñ?Ñ?"
 
@@ -2176,7 +2173,7 @@ msgid "Deskbar (transparent upgrade from Mini-Commander)"
 msgstr "Deskbar (пÑ?озоÑ?е оновленнÑ? аплеÑ?Ñ? Ð?Ñ?нÑ?аÑ?Ñ?Ñ?ний командний Ñ?Ñ?док)"
 
 #: ../mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.server.in.in.h:1
-#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:363
+#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:355
 msgid "Command Line"
 msgstr "Ð?омандний Ñ?Ñ?док"
 
@@ -2196,20 +2193,20 @@ msgstr ""
 "Цей аплеÑ? GNOME додаÑ? на панелÑ? командний Ñ?Ñ?док. У нÑ?омÑ? Ñ?еалÑ?зовано "
 "доповненнÑ? команд, Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?Ñ?Ñ? команд Ñ?а змÑ?нÑ?ванÑ? макÑ?оÑ?и."
 
-#: ../mini-commander/src/command_line.c:354
+#: ../mini-commander/src/command_line.c:345
 msgid "No items in history"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?оÑ?Ñ?Ñ? поÑ?ожнÑ?"
 
 #. build file select dialog
-#: ../mini-commander/src/command_line.c:478
+#: ../mini-commander/src/command_line.c:469
 msgid "Start program"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ?Ñ?иÑ?и пÑ?огÑ?амÑ?"
 
-#: ../mini-commander/src/command_line.c:530
+#: ../mini-commander/src/command_line.c:522
 msgid "Command line"
 msgstr "Ð?омандний Ñ?Ñ?док"
 
-#: ../mini-commander/src/command_line.c:531
+#: ../mini-commander/src/command_line.c:523
 msgid "Type a command here and Gnome will execute it for you"
 msgstr "Ð?ведÑ?Ñ?Ñ? командÑ? Ñ?а Ñ?еÑ?едовиÑ?е GNOME Ñ?Ñ? виконаÑ?"
 
@@ -2268,80 +2265,76 @@ msgstr "СпиÑ?ок макÑ?окоманд"
 msgid "Macro pattern list"
 msgstr "СпиÑ?ок Ñ?аблонÑ?в макÑ?окоманд"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:2
-msgid "*"
-msgstr "*"
-
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:3
-msgid "<b>Auto Completion</b>"
-msgstr "<b>Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?не доповненнÑ?</b>"
-
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:4
-msgid "<b>Colors</b>"
-msgstr "<b>Ð?олÑ?оÑ?и</b>"
-
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:5
-msgid "<b>Size</b>"
-msgstr "<b>РозмÑ?Ñ?</b>"
-
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:6
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:1
 msgid "Add New Macro"
 msgstr "Ð?одаÑ?и новий макÑ?оÑ?"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:7
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:2
+msgid "Auto Completion"
+msgstr "Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?не доповненнÑ?"
+
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:3
 msgid "Co_mmand:"
 msgstr "Ð?_оманда:"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:8
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:4 ../multiload/properties.c:571
+msgid "Colors"
+msgstr "Ð?олÑ?оÑ?и"
+
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:5
 msgid "Command Line Preferences"
 msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?и аплеÑ?Ñ? \"Ð?омандний Ñ?Ñ?док\""
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:9
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:6
 msgid "Command line _background:"
 msgstr "_Тло командного Ñ?Ñ?дка:"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:10
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:7
 msgid "Command line _foreground:"
 msgstr "_Ð?олÑ?Ñ? Ñ?екÑ?Ñ?Ñ? командного Ñ?Ñ?дка:"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:11
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:8
 msgid "E_nable history-based auto completion"
 msgstr "Ð?вÑ?мкнÑ?Ñ?и _авÑ?одоповненнÑ?, Ñ?о Ò?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? на Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:13
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:10
 msgid "Macros"
 msgstr "Ð?акÑ?оÑ?и"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:14
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:11
 msgid "Pick a color"
 msgstr "Ð?ибеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? колÑ?Ñ?"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:15
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:12
+msgid "Size"
+msgstr "РозмÑ?Ñ?"
+
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:13
 msgid "_Add Macro..."
 msgstr "Ð?_одаÑ?и макÑ?оÑ?..."
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:16
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:14
 msgid "_Delete Macro"
 msgstr "Ð?_идалиÑ?и макÑ?оÑ?"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:17
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:15
 msgid "_Macros:"
 msgstr "_Ð?акÑ?оÑ?и:"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:18
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:16
 msgid "_Pattern:"
 msgstr "_Шаблон:"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:19
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:17
 msgid "_Use default theme colors"
 msgstr "_Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?ваÑ?и звиÑ?айнÑ? колÑ?оÑ?и Ñ?еми"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:20
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:48
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:18
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:40
 msgid "_Width:"
 msgstr "Ш_иÑ?ина:"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:21 ../multiload/properties.c:537
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:19 ../multiload/properties.c:526
 msgid "pixels"
 msgstr "Ñ?оÑ?ок"
 
@@ -2455,67 +2448,69 @@ msgstr "ШиÑ?ина"
 msgid "Width of the applet"
 msgstr "ШиÑ?ина аплеÑ?Ñ?"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:246
-#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:250
+#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:238
+#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:242
 msgid "Browser"
 msgstr "Ð?глÑ?д"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:251
+#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:243
 msgid "Click this button to start the browser"
 msgstr "Ð?лаÑ?нÑ?Ñ?Ñ? на Ñ?Ñ? кнопкÑ?, Ñ?об запÑ?Ñ?Ñ?иÑ?и пеÑ?еглÑ?даÑ?"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:264
-#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:268
+#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:256
+#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:260
 msgid "History"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:269
+#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:261
 msgid "Click this button for the list of previous commands"
 msgstr "Ð?аÑ?иÑ?нÑ?Ñ?Ñ? на Ñ?Ñ? кнопкÑ? длÑ? оÑ?Ñ?иманнÑ? Ñ?пиÑ?кÑ? попеÑ?еднÑ?Ñ? команд"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:348
+#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:340
 msgid "Command line has been disabled by your system administrator"
 msgstr "Ð?омандний Ñ?Ñ?док заблокований Ñ?иÑ?Ñ?емним адмÑ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?ом"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:410
+#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:402
 msgid "Mini-Commander applet"
 msgstr "Ð?плеÑ? мÑ?нÑ?аÑ?Ñ?Ñ?ний командний Ñ?Ñ?док"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:411
+#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:403
 msgid "This applet adds a command line to the panel"
 msgstr "Цей аплеÑ? додаÑ? командний Ñ?Ñ?док до панелÑ?"
 
-#: ../mini-commander/src/preferences.c:404
+#: ../mini-commander/src/preferences.c:401
 msgid "You must specify a pattern"
 msgstr "Ð?еобÑ?Ñ?дно вказаÑ?и Ñ?аблон"
 
-#: ../mini-commander/src/preferences.c:408
+#: ../mini-commander/src/preferences.c:405
 msgid "You must specify a pattern and a command"
 msgstr "Ð?еобÑ?Ñ?дно вказаÑ?и Ñ?аблон Ñ?а командÑ?"
 
-#: ../mini-commander/src/preferences.c:409
+#: ../mini-commander/src/preferences.c:406
 msgid "You must specify a command"
 msgstr "Ð?еобÑ?Ñ?дно вказаÑ?и командÑ?"
 
-#: ../mini-commander/src/preferences.c:412
+#: ../mini-commander/src/preferences.c:409
 msgid "You may not specify duplicate patterns"
 msgstr "Ð?е можна вказÑ?ваÑ?и однаковÑ? Ñ?аблони"
 
-#: ../mini-commander/src/preferences.c:776
+#: ../mini-commander/src/preferences.c:773
 msgid "Pattern"
 msgstr "Шаблон"
 
-#: ../mini-commander/src/preferences.c:786
+#: ../mini-commander/src/preferences.c:783
 msgid "Command"
 msgstr "Ð?оманда"
 
 #: ../mixer/GNOME_MixerApplet.server.in.in.h:1
+#: ../null_applet/GNOME_MixerApplet.server.in.h:1
 msgid "Adjust the sound volume"
 msgstr "РегÑ?лÑ?Ñ? гÑ?Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ? звÑ?кÑ?"
 
 #. tooltip over applet
-#: ../mixer/GNOME_MixerApplet.server.in.in.h:2 ../mixer/applet.c:205
-#: ../mixer/applet.c:226
+#: ../mixer/GNOME_MixerApplet.server.in.in.h:2 ../mixer/applet.c:203
+#: ../mixer/applet.c:224 ../null_applet/null_applet.c:44
+#: ../null_applet/null_applet.c:46
 msgid "Volume Control"
 msgstr "РегÑ?лÑ?Ñ?оÑ? гÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ?"
 
@@ -2527,11 +2522,11 @@ msgstr "_Ð?имкнÑ?Ñ?и"
 msgid "_Open Volume Control"
 msgstr "Ð?Ñ?дкÑ?иÑ?и _Ñ?егÑ?лÑ?Ñ?оÑ? гÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../mixer/applet.c:189
+#: ../mixer/applet.c:187
 msgid "Volume Applet"
 msgstr "РегÑ?лÑ?Ñ?оÑ? гÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../mixer/applet.c:548
+#: ../mixer/applet.c:542
 msgid ""
 "The volume control did not find any elements and/or devices to control. This "
 "means either that you don't have the right GStreamer plugins installed, or "
@@ -2541,7 +2536,7 @@ msgstr ""
 "Ñ?егÑ?лÑ?ваннÑ?. Це ознаÑ?аÑ?, Ñ?о Ñ? ваÑ? не вÑ?Ñ?ановленÑ? вÑ?дповÑ?днÑ? модÑ?лÑ? "
 "GStreamer, або не налаÑ?Ñ?ована звÑ?кова каÑ?Ñ?а."
 
-#: ../mixer/applet.c:552
+#: ../mixer/applet.c:546
 msgid ""
 "You can remove the volume control from the panel by right-clicking the "
 "speaker icon on the panel and selecting \"Remove From Panel\" from the menu."
@@ -2549,12 +2544,12 @@ msgstr ""
 "Ñ?егÑ?лÑ?Ñ?оÑ? гÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ? можна видалиÑ?и з панелÑ?, Ñ?кÑ?о клаÑ?нÑ?Ñ?и пÑ?авоÑ? кнопкоÑ? на "
 "панелÑ?, а поÑ?Ñ?м Ñ? менÑ? вибÑ?аÑ?и \"Ð?идалиÑ?и з панелÑ?\""
 
-#: ../mixer/applet.c:725
+#: ../mixer/applet.c:714
 #, c-format
 msgid "Failed to start Volume Control: %s"
 msgstr "Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? запÑ?Ñ?Ñ?иÑ?и Ñ?егÑ?лÑ?Ñ?оÑ? гÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ?: %s"
 
-#: ../mixer/applet.c:1148
+#: ../mixer/applet.c:1164
 #, c-format
 msgid "%s: muted"
 msgstr "%s: заглÑ?Ñ?ено"
@@ -2563,43 +2558,33 @@ msgstr "%s: заглÑ?Ñ?ено"
 #. * to mark as a translation, but anyway. The string is a list of
 #. * selected tracks, the number is the volume in percent. You
 #. * most likely want to keep this as-is.
-#: ../mixer/applet.c:1154
+#: ../mixer/applet.c:1170
 #, c-format
 msgid "%s: %d%%"
 msgstr "%s: %d%%"
 
-#: ../mixer/applet.c:1392
+#: ../mixer/applet.c:1408
 #, c-format
 msgid "Failed to display help: %s"
 msgstr "Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? вÑ?добÑ?азиÑ?и довÑ?дкÑ?: %s"
 
-#: ../mixer/applet.c:1405
+#: ../mixer/applet.c:1421
 msgid "Volume control for your GNOME Panel."
 msgstr "РегÑ?лÑ?Ñ?оÑ? гÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ? длÑ? панелÑ? GNOME."
 
-#: ../mixer/applet.c:1407
+#: ../mixer/applet.c:1422
 msgid "Using GStreamer 0.10."
 msgstr "Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ? GStreamer 0.10."
 
-#: ../mixer/applet.c:1409
-msgid "Using GStreamer 0.8."
-msgstr "Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ? GStreamer 0.8."
-
-#: ../mixer/dock.c:122
-msgid "-"
-msgstr "-"
+#: ../mixer/dock.c:218
+msgid "Mute"
+msgstr "_Ð?имкнÑ?Ñ?и"
 
-#: ../mixer/dock.c:124
-msgid "+"
-msgstr "+"
+#: ../mixer/dock.c:224
+msgid "Volume Control..."
+msgstr "РегÑ?лÑ?Ñ?оÑ? гÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ?..."
 
-#. FIXME:
-#. * - maybe we want to rename the element to its actual name
-#. *   if we've found that?
-#.
-#. create element
-#: ../mixer/load.c:91 ../mixer/load.c:184 ../mixer/load.c:187
-#: ../mixer/load.c:279
+#: ../mixer/load.c:86
 #, c-format
 msgid "Unknown Volume Control %d"
 msgstr "Ð?евÑ?домий Ñ?егÑ?лÑ?Ñ?оÑ? гÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ? %d"
@@ -2617,11 +2602,11 @@ msgid "Saved volume to restore on startup"
 msgstr "Ð?беÑ?ежено гÑ?Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ? длÑ? вÑ?дновленнÑ? пÑ?и наÑ?Ñ?Ñ?пномÑ? запÑ?Ñ?кÑ?"
 
 #. make window look cute
-#: ../mixer/preferences.c:106
+#: ../mixer/preferences.c:90
 msgid "Volume Control Preferences"
 msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?и кеÑ?Ñ?ваннÑ? гÑ?Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../mixer/preferences.c:119
+#: ../mixer/preferences.c:103
 msgid "Select the device and track to control."
 msgstr "Ð?ибеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?й Ñ?а канал длÑ? Ñ?егÑ?лÑ?ваннÑ?."
 
@@ -2631,7 +2616,7 @@ msgstr "Ð?кÑ?ивÑ?Ñ? Ñ?а вÑ?добÑ?ажаÑ? Ñ?Ñ?ан модемного з'
 
 #
 #: ../modemlights/GNOME_ModemLights.server.in.in.h:2
-#: ../modemlights/modem-applet.c:176
+#: ../modemlights/modem-applet.c:178
 msgid "Modem Monitor"
 msgstr "Ð?ндикаÑ?оÑ? модемÑ?"
 
@@ -2643,24 +2628,24 @@ msgstr "_Ð?кÑ?ивÑ?ваÑ?и"
 msgid "_Deactivate"
 msgstr "_Ð?еакÑ?ивÑ?ваÑ?и"
 
-#: ../modemlights/GNOME_ModemLights.xml.h:5 ../stickynotes/stickynotes.ui.h:45
+#: ../modemlights/GNOME_ModemLights.xml.h:5
 msgid "_Properties"
 msgstr "Ð?_лаÑ?Ñ?ивоÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../modemlights/modem-applet.c:706
+#: ../modemlights/modem-applet.c:708
 msgid "Connection active, but could not get connection time"
 msgstr "Ð?'Ñ?днаннÑ? акÑ?ивне, але Ñ?аÑ? з'Ñ?днаннÑ? оÑ?Ñ?имаÑ?и не вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../modemlights/modem-applet.c:722
+#: ../modemlights/modem-applet.c:724
 #, c-format
 msgid "Time connected: %.1d:%.2d"
 msgstr "ЧаÑ? з'Ñ?днаннÑ?: %.1d:%.2d"
 
-#: ../modemlights/modem-applet.c:726
+#: ../modemlights/modem-applet.c:728
 msgid "Not connected"
 msgstr "Ð?емаÑ? з'Ñ?днаннÑ?"
 
-#: ../modemlights/modem-applet.c:748
+#: ../modemlights/modem-applet.c:750
 msgid ""
 "To connect to your Internet service provider, you need administrator "
 "privileges"
@@ -2668,7 +2653,7 @@ msgstr ""
 "Щоб вÑ?Ñ?ановиÑ?и з'Ñ?днаннÑ? з поÑ?Ñ?аÑ?алÑ?ником Ð?нÑ?еÑ?неÑ?, необÑ?Ñ?днÑ? пÑ?ивÑ?леÑ? "
 "адмÑ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?а"
 
-#: ../modemlights/modem-applet.c:749
+#: ../modemlights/modem-applet.c:751
 msgid ""
 "To disconnect from your Internet service provider, you need administrator "
 "privileges"
@@ -2676,11 +2661,11 @@ msgstr ""
 "Щоб Ñ?озÑ?Ñ?ваÑ?и з'Ñ?днаннÑ? з поÑ?Ñ?аÑ?алÑ?ником Ð?нÑ?еÑ?неÑ?, необÑ?Ñ?днÑ? пÑ?ивÑ?леÑ? "
 "адмÑ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?а"
 
-#: ../modemlights/modem-applet.c:824
+#: ../modemlights/modem-applet.c:826
 msgid "The entered password is invalid"
 msgstr "Ð?ведено непÑ?авилÑ?ний паÑ?олÑ?"
 
-#: ../modemlights/modem-applet.c:826
+#: ../modemlights/modem-applet.c:828
 msgid ""
 "Check that you have typed it correctly and that you haven't activated the "
 "\"caps lock\" key"
@@ -2688,27 +2673,27 @@ msgstr ""
 "Ð?еÑ?еконайÑ?еÑ?Ñ?, Ñ?о паÑ?олÑ? введено пÑ?авилÑ?но Ñ?а клавÑ?Ñ?а \"caps lock\" не бÑ?ла "
 "акÑ?ивована"
 
-#: ../modemlights/modem-applet.c:928
+#: ../modemlights/modem-applet.c:930
 msgid "Do you want to connect?"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ановиÑ?и з'Ñ?днаннÑ??"
 
-#: ../modemlights/modem-applet.c:929
+#: ../modemlights/modem-applet.c:931
 msgid "Do you want to disconnect?"
 msgstr "РозÑ?Ñ?ваÑ?и з'Ñ?днаннÑ??"
 
-#: ../modemlights/modem-applet.c:938
+#: ../modemlights/modem-applet.c:940
 msgid "C_onnect"
 msgstr "Ð?'_Ñ?днаÑ?иÑ?Ñ?"
 
-#: ../modemlights/modem-applet.c:938
+#: ../modemlights/modem-applet.c:940
 msgid "_Disconnect"
 msgstr "_Роз'Ñ?днаÑ?иÑ?Ñ?"
 
-#: ../modemlights/modem-applet.c:994
+#: ../modemlights/modem-applet.c:996
 msgid "Could not launch network configuration tool"
 msgstr "Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? запÑ?Ñ?Ñ?иÑ?и Ñ?Ñ?илÑ?Ñ?Ñ? налаÑ?Ñ?овÑ?ваннÑ? меÑ?ежÑ?"
 
-#: ../modemlights/modem-applet.c:996
+#: ../modemlights/modem-applet.c:998
 msgid ""
 "Check that it's installed in the correct path and that it has the correct "
 "permissions"
@@ -2716,37 +2701,33 @@ msgstr ""
 "Ð?еÑ?еконайÑ?еÑ?Ñ?, Ñ?о вона вÑ?Ñ?ановлена за Ñ?лÑ?Ñ?ом поÑ?Ñ?кÑ? Ñ?а маÑ? пÑ?авилÑ?нÑ? пÑ?ава "
 "доÑ?Ñ?Ñ?пÑ?"
 
-#: ../modemlights/modem-applet.c:1020
+#: ../modemlights/modem-applet.c:1022
 msgid "Applet for activating and monitoring a dial-up network connection."
 msgstr "Ð?плеÑ? длÑ? пÑ?дклÑ?Ñ?еннÑ? Ñ?а вÑ?добÑ?аженнÑ? Ñ?Ñ?анÑ? модемниÑ? з'Ñ?днанÑ?."
 
 #: ../modemlights/modemlights.ui.h:1
-msgid ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Connecting with Internet Service "
-"Provider</span>"
-msgstr ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Ð?Ñ?дклÑ?Ñ?еннÑ? до поÑ?Ñ?аÑ?алÑ?ника Ð?нÑ?еÑ?неÑ?</"
-"span>"
+msgid "Connecting with Internet Service Provider"
+msgstr "Ð?Ñ?дклÑ?Ñ?еннÑ? до поÑ?Ñ?аÑ?алÑ?ника поÑ?лÑ?г Ð?нÑ?еÑ?неÑ?"
 
 #: ../modemlights/modemlights.ui.h:2
-msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Root password required</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Ð?имагаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? паÑ?олÑ? root</span>"
-
-#: ../modemlights/modemlights.ui.h:3
 msgid "Enter password"
 msgstr "Ð?ведÑ?Ñ?Ñ? паÑ?олÑ?"
 
-#: ../modemlights/modemlights.ui.h:4
+#: ../modemlights/modemlights.ui.h:3
 msgid "Password:"
 msgstr "Ð?аÑ?олÑ?:"
 
+#: ../modemlights/modemlights.ui.h:4
+msgid "Root password required"
+msgstr "Ð?оÑ?Ñ?Ñ?бен паÑ?олÑ? адмÑ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?а"
+
 #: ../multiload/GNOME_MultiLoadApplet_Factory.server.in.in.h:1
 msgid "A system load indicator"
 msgstr "Ð?ндикаÑ?оÑ? заванÑ?аженнÑ? Ñ?иÑ?Ñ?еми"
 
 #
 #: ../multiload/GNOME_MultiLoadApplet_Factory.server.in.in.h:2
-#: ../multiload/main.c:479
+#: ../multiload/main.c:496
 msgid "System Monitor"
 msgstr "СиÑ?Ñ?емний монÑ?Ñ?оÑ?"
 
@@ -2755,7 +2736,7 @@ msgstr "СиÑ?Ñ?емний монÑ?Ñ?оÑ?"
 msgid "_Open System Monitor"
 msgstr "Ð?Ñ?дкÑ?иÑ?и _СиÑ?Ñ?емний монÑ?Ñ?оÑ?"
 
-#: ../multiload/main.c:58
+#: ../multiload/main.c:57
 msgid ""
 "A system load monitor capable of displaying graphs for CPU, ram, and swap "
 "space use, plus network traffic."
@@ -2763,39 +2744,39 @@ msgstr ""
 "Ð?онÑ?Ñ?оÑ? наванÑ?аженнÑ? Ñ?иÑ?Ñ?еми вÑ?добÑ?ажаÑ? гÑ?аÑ?Ñ?ки викоÑ?иÑ?Ñ?аннÑ? пÑ?оÑ?еÑ?оÑ?а, "
 "пам'Ñ?Ñ?Ñ?, Ñ?айлÑ? пÑ?дкаÑ?ки, диÑ?кового пÑ?оÑ?Ñ?оÑ?Ñ? Ñ?а меÑ?ежÑ?."
 
-#: ../multiload/main.c:127
+#: ../multiload/main.c:126
 #, c-format
 msgid "There was an error executing '%s': %s"
 msgstr "Ð?омилка пÑ?и виконаннÑ? \"%s\": %s"
 
-#: ../multiload/main.c:289 ../multiload/properties.c:607
+#: ../multiload/main.c:288 ../multiload/properties.c:596
 msgid "Processor"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?еÑ?оÑ?"
 
-#: ../multiload/main.c:291 ../multiload/properties.c:615
+#: ../multiload/main.c:290 ../multiload/properties.c:604
 msgid "Memory"
 msgstr "Ð?ам'Ñ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../multiload/main.c:293 ../multiload/properties.c:623
+#: ../multiload/main.c:292 ../multiload/properties.c:612
 msgid "Network"
 msgstr "Ð?еÑ?ежа"
 
-#: ../multiload/main.c:295 ../multiload/properties.c:631
+#: ../multiload/main.c:294 ../multiload/properties.c:619
 msgid "Swap Space"
 msgstr "Ð?Ñ?дкаÑ?ка"
 
-#: ../multiload/main.c:297 ../multiload/main.c:368
+#: ../multiload/main.c:296 ../multiload/main.c:378
 msgid "Load Average"
 msgstr "СеÑ?еднÑ? заванÑ?аженнÑ?"
 
-#: ../multiload/main.c:299
+#: ../multiload/main.c:298
 msgid "Disk"
 msgstr "Ð?иÑ?к"
 
 #. xgettext: use and cache are > 1 most of the time,
 #. please assume that they always are.
 #.
-#: ../multiload/main.c:318
+#: ../multiload/main.c:317
 #, c-format
 msgid ""
 "%s:\n"
@@ -2806,12 +2787,24 @@ msgstr ""
 "%u%% викоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?огÑ?амами\n"
 "%u%% викоÑ?иÑ?Ñ?ано пÑ?д кеÑ?"
 
-#: ../multiload/main.c:326
+#: ../multiload/main.c:325
 #, c-format
 msgid "The system load average is %0.02f"
 msgstr "СеÑ?еднÑ? заванÑ?аженнÑ? Ñ?иÑ?Ñ?еми - %0.02f"
 
-#: ../multiload/main.c:339
+#. xgettext: same as in graphic tab of g-s-m
+#: ../multiload/main.c:333
+#, c-format
+msgid ""
+"%s:\n"
+"Receiving %s\n"
+"Sending %s"
+msgstr ""
+"%s:\n"
+"Ð?Ñ?Ñ?имÑ?Ñ? %s\n"
+"Ð?адÑ?илаÑ? %s"
+
+#: ../multiload/main.c:349
 #, c-format
 msgid ""
 "%s:\n"
@@ -2829,23 +2822,23 @@ msgstr[2] ""
 "%s:\n"
 "%u%% викоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../multiload/main.c:364
+#: ../multiload/main.c:374
 msgid "CPU Load"
 msgstr "Ð?аванÑ?аженнÑ? ЦÐ?"
 
-#: ../multiload/main.c:365
+#: ../multiload/main.c:375
 msgid "Memory Load"
 msgstr "Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?аннÑ? пам'Ñ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../multiload/main.c:366
+#: ../multiload/main.c:376
 msgid "Net Load"
 msgstr "Ð?аванÑ?аженнÑ? меÑ?ежÑ?"
 
-#: ../multiload/main.c:367
+#: ../multiload/main.c:377
 msgid "Swap Load"
 msgstr "Ð?аванÑ?аженнÑ? пÑ?дкаÑ?ки"
 
-#: ../multiload/main.c:369
+#: ../multiload/main.c:379
 msgid "Disk Load"
 msgstr "Ð?аванÑ?аженнÑ? диÑ?ка"
 
@@ -2894,231 +2887,224 @@ msgstr ""
 "виÑ?оÑ?а гÑ?аÑ?Ñ?ка."
 
 #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:11
-msgid "Graph color for Ethernet network activity"
-msgstr "Ð?олÑ?Ñ? гÑ?аÑ?Ñ?ка акÑ?ивноÑ?Ñ?Ñ? в меÑ?ежÑ? пÑ?оÑ?околÑ? Ethernet"
-
-#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:12
-msgid "Graph color for PLIP network activity"
-msgstr "Ð?олÑ?Ñ? гÑ?аÑ?Ñ?ка акÑ?ивноÑ?Ñ?Ñ? в меÑ?ежÑ? пÑ?оÑ?околÑ? PLIP"
-
-#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:13
-msgid "Graph color for SLIP network activity"
-msgstr "Ð?олÑ?Ñ? гÑ?аÑ?Ñ?ка акÑ?ивноÑ?Ñ?Ñ? в меÑ?ежÑ? пÑ?оÑ?околÑ? SLIP"
-
-#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:14
 msgid "Graph color for buffer memory"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ? гÑ?аÑ?Ñ?ка бÑ?Ñ?еÑ?а пам'Ñ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:15
+#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:12
 msgid "Graph color for cached memory"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ? гÑ?аÑ?Ñ?ка кеÑ?ованоÑ? пам'Ñ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:16
+#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:13
 msgid "Graph color for disk read"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ? гÑ?аÑ?Ñ?ка длÑ? Ñ?иÑ?аннÑ? з диÑ?ка"
 
-#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:17
+#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:14
 msgid "Graph color for disk write"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ? гÑ?аÑ?Ñ?ка длÑ? запиÑ?Ñ? на диÑ?к"
 
-#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:18
+#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:15
+msgid "Graph color for input network activity"
+msgstr "Ð?олÑ?Ñ? гÑ?аÑ?Ñ?ка акÑ?ивноÑ?Ñ?Ñ? длÑ? вÑ?Ñ?дниÑ? пакеÑ?Ñ?в меÑ?ежÑ?"
+
+#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:16
 msgid "Graph color for iowait related CPU activity"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ? гÑ?аÑ?Ñ?ка длÑ? вÑ?добÑ?аженнÑ? акÑ?ивноÑ?Ñ?Ñ? ЦÐ? з Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?ваннÑ?м iowait"
 
-#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:19
+#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:17
 msgid "Graph color for load average"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ? гÑ?аÑ?Ñ?ка Ñ?еÑ?еднÑ?оÑ? заванÑ?аженоÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:20
+#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:18
+msgid "Graph color for loopback network usage"
+msgstr "Ð?олÑ?Ñ? гÑ?аÑ?Ñ?ка длÑ? локалÑ?ного викоÑ?иÑ?Ñ?аннÑ? меÑ?ежÑ?"
+
+#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:19
 msgid "Graph color for nice-related CPU activity"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ? гÑ?аÑ?Ñ?ка акÑ?ивноÑ?Ñ?Ñ? ЦÐ? з Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?ваннÑ?м пÑ?Ñ?оÑ?иÑ?еÑ?Ñ?"
 
-#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:21
-msgid "Graph color for other network usage"
-msgstr "Ð?олÑ?Ñ? гÑ?аÑ?Ñ?ка Ñ?нÑ?ого викоÑ?иÑ?Ñ?аннÑ? меÑ?ежÑ?"
+#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:20
+msgid "Graph color for output network activity"
+msgstr "Ð?олÑ?Ñ? гÑ?аÑ?Ñ?ка акÑ?ивноÑ?Ñ?Ñ? длÑ? виÑ?Ñ?дниÑ? даниÑ? меÑ?ежÑ?"
 
-#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:22
+#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:21
 msgid "Graph color for shared memory"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ? гÑ?аÑ?Ñ?ка Ñ?пÑ?лÑ?ноÑ? пам'Ñ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:23
+#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:22
 msgid "Graph color for system-related CPU activity"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ? гÑ?аÑ?Ñ?ка Ñ?иÑ?Ñ?емноÑ? акÑ?ивноÑ?Ñ?Ñ? пÑ?оÑ?еÑ?оÑ?а"
 
-#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:24
+#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:23
 msgid "Graph color for user-related CPU activity"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ? гÑ?аÑ?Ñ?ка заванÑ?аженоÑ?Ñ?Ñ? пÑ?оÑ?еÑ?оÑ?а коÑ?иÑ?Ñ?Ñ?ваÑ?ем"
 
-#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:25
+#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:24
 msgid "Graph color for user-related memory usage"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ? гÑ?аÑ?Ñ?ка викоÑ?иÑ?Ñ?аннÑ? пам'Ñ?Ñ?Ñ? коÑ?иÑ?Ñ?Ñ?ваÑ?ем"
 
-#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:26
+#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:25
 msgid "Graph color for user-related swap usage"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ? гÑ?аÑ?Ñ?ка викоÑ?иÑ?Ñ?аннÑ? пÑ?дкаÑ?ки коÑ?иÑ?Ñ?Ñ?ваÑ?ем"
 
-#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:27
+#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:26
 msgid "Graph size"
 msgstr "РозмÑ?Ñ? гÑ?аÑ?Ñ?ка"
 
-#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:28
+#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:27
 msgid "Load graph background color"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ? Ñ?ла гÑ?аÑ?Ñ?ка заванÑ?аженоÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:29
+#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:28
 msgid "Memory graph background color"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ? Ñ?ла гÑ?аÑ?Ñ?ка пам'Ñ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:30
+#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:29
 msgid "Network graph background color"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ? Ñ?ла гÑ?аÑ?Ñ?ка меÑ?ежÑ?"
 
-#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:31
+#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:30
 msgid "Swap graph background color"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ? Ñ?ла гÑ?аÑ?Ñ?ка пÑ?дкаÑ?ки"
 
-#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:32
+#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:31
 msgid "The desktop description file to execute as the system monitor"
 msgstr "Файл опиÑ?Ñ? длÑ? виконаннÑ? Ñ?к Ñ?иÑ?Ñ?емний монÑ?Ñ?оÑ?"
 
-#: ../multiload/properties.c:368
+#: ../multiload/netspeed.c:40
+#, c-format
+msgid "%s/s"
+msgstr "%s/s"
+
+#: ../multiload/properties.c:357
 msgid "Monitored Resources"
 msgstr "РеÑ?Ñ?Ñ?Ñ?и, Ñ?о конÑ?Ñ?олÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../multiload/properties.c:393
+#: ../multiload/properties.c:382
 msgid "_Processor"
 msgstr "Ð?_Ñ?оÑ?еÑ?оÑ?"
 
-#: ../multiload/properties.c:406
+#: ../multiload/properties.c:395
 msgid "_Memory"
 msgstr "_Ð?ам'Ñ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../multiload/properties.c:419
+#: ../multiload/properties.c:408
 msgid "_Network"
 msgstr "_Ð?еÑ?ежа"
 
-#: ../multiload/properties.c:432
+#: ../multiload/properties.c:421
 msgid "S_wap Space"
 msgstr "Ð?Ñ?д_каÑ?ка"
 
-#: ../multiload/properties.c:445
+#: ../multiload/properties.c:434
 msgid "_Load"
 msgstr "Ð?_аванÑ?аженнÑ?"
 
-#: ../multiload/properties.c:458
+#: ../multiload/properties.c:447
 msgid "_Harddisk"
 msgstr "_Ð?оÑ?Ñ?Ñ?кий диÑ?к"
 
-#: ../multiload/properties.c:474
+#: ../multiload/properties.c:463
 msgid "Options"
 msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?и"
 
-#: ../multiload/properties.c:504
+#: ../multiload/properties.c:493
 msgid "System m_onitor width: "
 msgstr "_ШиÑ?ина Ñ?иÑ?Ñ?емного монÑ?Ñ?оÑ?Ñ?:"
 
-#: ../multiload/properties.c:506
+#: ../multiload/properties.c:495
 msgid "System m_onitor height: "
 msgstr "_Ð?иÑ?оÑ?а Ñ?иÑ?Ñ?емного монÑ?Ñ?оÑ?Ñ?:"
 
-#: ../multiload/properties.c:545
+#: ../multiload/properties.c:534
 msgid "Sys_tem monitor update interval: "
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?од _оновленнÑ? Ñ?иÑ?Ñ?емного монÑ?Ñ?оÑ?Ñ?:"
 
-#: ../multiload/properties.c:571
+#: ../multiload/properties.c:560
 msgid "milliseconds"
 msgstr "мÑ?"
 
-#: ../multiload/properties.c:582
-msgid "Colors"
-msgstr "Ð?олÑ?оÑ?и"
-
-#: ../multiload/properties.c:609 ../multiload/properties.c:617
+#: ../multiload/properties.c:598 ../multiload/properties.c:606
 msgid "_User"
 msgstr "_Ð?оÑ?иÑ?Ñ?Ñ?ваÑ?"
 
-#: ../multiload/properties.c:610
+#: ../multiload/properties.c:599
 msgid "S_ystem"
 msgstr "_СиÑ?Ñ?ема"
 
-#: ../multiload/properties.c:611
+#: ../multiload/properties.c:600
 msgid "N_ice"
 msgstr "Ð?Ñ?_Ñ?оÑ?иÑ?еÑ?Ñ?"
 
-#: ../multiload/properties.c:612
+#: ../multiload/properties.c:601
 msgid "I_OWait"
 msgstr "I_OWait"
 
-#: ../multiload/properties.c:613
+#: ../multiload/properties.c:602
 msgid "I_dle"
 msgstr "Ð?_Ñ?Ñ?кÑ?ваннÑ?"
 
-#: ../multiload/properties.c:618
+#: ../multiload/properties.c:607
 msgid "Sh_ared"
 msgstr "_СпÑ?лÑ?на"
 
-#: ../multiload/properties.c:619
+#: ../multiload/properties.c:608
 msgid "_Buffers"
 msgstr "_Ð?Ñ?Ñ?еÑ?и"
 
-#: ../multiload/properties.c:620
+#: ../multiload/properties.c:609
 msgid "Cach_ed"
 msgstr "Ð?е_Ñ?"
 
-#: ../multiload/properties.c:621
+#: ../multiload/properties.c:610
 msgid "F_ree"
 msgstr "_Ð?Ñ?лÑ?на"
 
-#: ../multiload/properties.c:625
-msgid "_SLIP"
-msgstr "_SLIP"
+#: ../multiload/properties.c:614
+msgid "_In"
+msgstr "Ð?_Ñ?Ñ?дний"
 
-#: ../multiload/properties.c:626
-msgid "PL_IP"
-msgstr "_PLIP"
+#: ../multiload/properties.c:615
+msgid "_Out"
+msgstr "Ð?_иÑ?Ñ?дний"
 
-#: ../multiload/properties.c:627
-msgid "_Ethernet"
-msgstr "_Ethernet"
+#: ../multiload/properties.c:616
+msgid "_Local"
+msgstr "_Ð?окалÑ?ний"
 
-#: ../multiload/properties.c:628
-msgid "Othe_r"
-msgstr "_Ð?нÑ?е"
-
-#: ../multiload/properties.c:629 ../multiload/properties.c:639
-#: ../multiload/properties.c:645
+#: ../multiload/properties.c:617 ../multiload/properties.c:627
+#: ../multiload/properties.c:633
 msgid "_Background"
 msgstr "_Тло"
 
-#: ../multiload/properties.c:633
+#: ../multiload/properties.c:621
 msgid "_Used"
 msgstr "Ð?_икоÑ?иÑ?Ñ?ано"
 
-#: ../multiload/properties.c:634
+#: ../multiload/properties.c:622
 msgid "_Free"
 msgstr "_Ð?Ñ?лÑ?но"
 
-#: ../multiload/properties.c:636
+#: ../multiload/properties.c:624
 msgid "Load"
 msgstr "Ð?аванÑ?аженнÑ?"
 
-#: ../multiload/properties.c:638
+#: ../multiload/properties.c:626
 msgid "_Average"
 msgstr "_СеÑ?еднÑ?"
 
-#: ../multiload/properties.c:641
+#: ../multiload/properties.c:629
 msgid "Harddisk"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?Ñ?кий диÑ?к"
 
-#: ../multiload/properties.c:643
+#: ../multiload/properties.c:631
 msgid "_Read"
 msgstr "_ЧиÑ?аннÑ?"
 
-#: ../multiload/properties.c:644
+#: ../multiload/properties.c:632
 msgid "_Write"
 msgstr "_Ð?апиÑ?"
 
-#: ../multiload/properties.c:670
+#: ../multiload/properties.c:658
 msgid "System Monitor Preferences"
 msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?и Ñ?иÑ?Ñ?емного монÑ?Ñ?оÑ?Ñ?"
 
@@ -3138,6 +3124,10 @@ msgstr "Ð?овÑ?домлÑ?Ñ?и пÑ?о пÑ?ибÑ?Ñ?Ñ?Ñ? новоÑ? поÑ?Ñ?и"
 msgid "Inbox Monitor (Deprecated)"
 msgstr "Ð?ндикаÑ?оÑ? поÑ?Ñ?и (заÑ?Ñ?аÑ?Ñ?лий)"
 
+#: ../null_applet/GNOME_MixerApplet.server.in.h:2
+msgid "Volume Control (Deprecated)"
+msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?и кеÑ?Ñ?ваннÑ? гÑ?Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ? (заÑ?Ñ?аÑ?Ñ?лÑ?)"
+
 #: ../null_applet/GNOME_NullApplet_Factory.server.in.in.h:1
 msgid "Factory for deprecating applets"
 msgstr "ФабÑ?ика длÑ? заÑ?Ñ?аÑ?Ñ?лиÑ? аплеÑ?Ñ?в"
@@ -3154,6 +3144,15 @@ msgstr "Ð?ндикаÑ?оÑ? Ñ?коÑ?Ñ?Ñ? бездÑ?оÑ?ового зв'Ñ?зкÑ?"
 msgid "Wireless Link Monitor"
 msgstr "Ð?ндикаÑ?оÑ? бездÑ?оÑ?ового зв'Ñ?зкÑ?"
 
+#
+#: ../null_applet/null_applet.c:40
+msgid "Inbox Monitor"
+msgstr "Ð?ндикаÑ?оÑ? вÑ?Ñ?дноÑ? коÑ?еÑ?понденÑ?Ñ?Ñ?"
+
+#: ../null_applet/null_applet.c:42
+msgid "CD Player"
+msgstr "Ð?Ñ?огÑ?аваÑ? компакÑ?-диÑ?кÑ?в"
+
 #: ../null_applet/null_applet.c:149
 msgid "Some panel items are no longer available"
 msgstr "Ð?еÑ?кÑ? елеменÑ?и панелÑ? вже бÑ?лÑ?Ñ?е недоÑ?Ñ?Ñ?пнÑ?"
@@ -3187,8 +3186,8 @@ msgid "Create, view, and manage sticky notes on the desktop"
 msgstr "СÑ?воÑ?еннÑ?, показ Ñ? кеÑ?Ñ?ваннÑ? пÑ?имÑ?Ñ?ками на Ñ?обоÑ?омÑ? Ñ?Ñ?олÑ?"
 
 #: ../stickynotes/GNOME_StickyNotesApplet.server.in.in.h:2
-#: ../stickynotes/stickynotes_applet.c:134
-#: ../stickynotes/stickynotes_applet.c:411
+#: ../stickynotes/stickynotes_applet.c:130
+#: ../stickynotes/stickynotes_applet.c:402
 msgid "Sticky Notes"
 msgstr "Ð?ипкÑ? пÑ?имÑ?Ñ?ки"
 
@@ -3209,187 +3208,170 @@ msgid "_Lock Notes"
 msgstr "_Ð?локÑ?ваÑ?и пÑ?имÑ?Ñ?ки"
 
 #: ../stickynotes/GNOME_StickyNotesApplet.xml.h:6
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:44
 msgid "_New Note"
 msgstr "_СÑ?воÑ?иÑ?и пÑ?имÑ?Ñ?кÑ?"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.c:608
+#: ../stickynotes/stickynotes.c:635
 msgid "This note is locked."
 msgstr "ЦÑ? пÑ?имÑ?Ñ?ка заблокована."
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.c:612
+#: ../stickynotes/stickynotes.c:639
 msgid "This note is unlocked."
 msgstr "ЦÑ? пÑ?имÑ?Ñ?ка Ñ?озблокована."
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:2
-msgid "<b>Behavior</b>"
-msgstr "<b>Ð?оведÑ?нка</b>"
-
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:3
-msgid "<b>Default Note Properties</b>"
-msgstr "<b>Ð?оÑ?аÑ?ковÑ? влаÑ?Ñ?ивоÑ?Ñ?Ñ? пÑ?имÑ?Ñ?ки</b>"
-
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:4
-msgid ""
-"<b>Delete all sticky notes?</b>\n"
-"\n"
-"This cannot be undone."
-msgstr ""
-"<b>Ð?ниÑ?иÑ?и вÑ?Ñ? пÑ?имÑ?Ñ?ки?</b>\n"
-"\n"
-"СкаÑ?Ñ?ваÑ?и змÑ?ни бÑ?де неможливо."
-
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:7
-msgid ""
-"<b>Delete this sticky note?</b>\n"
-"\n"
-"This cannot be undone."
-msgstr ""
-"<b>Ð?ниÑ?иÑ?и Ñ?Ñ? пÑ?имÑ?Ñ?кÑ??</b>\n"
-"\n"
-"СкаÑ?Ñ?ваÑ?и змÑ?нÑ? бÑ?де неможливо."
-
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:10
-msgid "<b>Properties</b>"
-msgstr "<b>Ð?лаÑ?Ñ?ивоÑ?Ñ?Ñ?</b>"
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:1
+msgid "Behavior"
+msgstr "Ð?оведÑ?нка"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:11
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:2
 msgid "Choose a base color to use for all sticky notes"
 msgstr "Ð?ибÑ?аÑ?и оÑ?новний колÑ?Ñ? длÑ? вÑ?Ñ?Ñ? пÑ?имÑ?Ñ?ок"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:12
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:3
 msgid "Choose a color for the note"
 msgstr "Ð?ибÑ?аÑ?и колÑ?Ñ? пÑ?имÑ?Ñ?ки"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:13
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:4
 msgid "Choose a font for the note"
 msgstr "Ð?ибÑ?аÑ?и Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? пÑ?имÑ?Ñ?ки"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:14
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:5
 msgid "Choose a font to use for all sticky notes"
 msgstr "Ð?ибÑ?аÑ?и Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? длÑ? вÑ?Ñ?Ñ? пÑ?имÑ?Ñ?ок"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:15
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:6
 msgid "Choose if notes are visible on all workspaces"
 msgstr "Ð?Ñ?дмÑ?Ñ?Ñ?Ñ?е длÑ? показÑ? пÑ?имÑ?Ñ?ок на вÑ?Ñ?Ñ? Ñ?обоÑ?иÑ? облаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:16
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:7
 msgid "Choose if the default style is forced on all notes"
 msgstr "Ð?Ñ?дмÑ?Ñ?Ñ?Ñ?е, Ñ?об Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?ний Ñ?Ñ?илÑ? заÑ?Ñ?оÑ?овÑ?вавÑ?Ñ? до вÑ?Ñ?Ñ? пÑ?имÑ?Ñ?ок"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:17
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:8
 msgid "Close note"
 msgstr "Ð?акÑ?иÑ?и пÑ?имÑ?Ñ?ок"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:18
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:9
+msgid "Default Note Properties"
+msgstr "Ð?еÑ?виннÑ? влаÑ?Ñ?ивоÑ?Ñ?Ñ? пÑ?имÑ?Ñ?ки"
+
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:10
+msgid "Delete all sticky notes?"
+msgstr "Ð?идалиÑ?и вÑ?Ñ? липкÑ? ноÑ?аÑ?ки?"
+
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:11
+msgid "Delete this sticky note?"
+msgstr "Ð?идалиÑ?и Ñ?Ñ? липкÑ? ноÑ?аÑ?кÑ??"
+
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:12
 msgid "Font C_olor:"
 msgstr "  _Ð?олÑ?Ñ? Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ?:"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:19
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:13
 msgid "Font Co_lor:"
 msgstr "Ð?_олÑ?Ñ? Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ?:"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:20
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:14
 msgid "Force _default color and font on notes"
 msgstr "С_Ñ?андаÑ?Ñ?ний колÑ?Ñ? Ñ? Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? длÑ? вÑ?Ñ?Ñ? пÑ?имÑ?Ñ?ок"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:21
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:15
 msgid "H_eight:"
 msgstr "_Ð?иÑ?оÑ?а:"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:22
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:16
 msgid "Lock/Unlock note"
 msgstr "РозблокÑ?ваÑ?и/заблокÑ?ваÑ?и пÑ?имÑ?Ñ?ок"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:23
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:17
 msgid "Note C_olor:"
 msgstr "_Ð?олÑ?Ñ? пÑ?имÑ?Ñ?ки:"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:24
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:18
 msgid "Note _Color:"
 msgstr "Ð?_олÑ?Ñ? пÑ?имÑ?Ñ?ки:"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:25
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:19
 msgid "Pick a color for the sticky note"
 msgstr "Ð?ибÑ?Ñ? колÑ?оÑ?Ñ? пÑ?имÑ?Ñ?ок"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:26
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:20
 msgid "Pick a default sticky note color"
 msgstr "Ð?ибÑ?Ñ? поÑ?аÑ?кового колÑ?оÑ?Ñ? пÑ?имÑ?Ñ?ки"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:27
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:21
 msgid "Pick a default sticky note font"
 msgstr "Ð?ибÑ?Ñ? поÑ?аÑ?кового Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ? пÑ?имÑ?Ñ?кÑ?"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:28
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:22
 msgid "Pick a font for the sticky note"
 msgstr "Ð?ибÑ?Ñ? Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ? пÑ?имÑ?Ñ?ки"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:29
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:23
+msgid "Properties"
+msgstr "Ð?_лаÑ?Ñ?ивоÑ?Ñ?Ñ?"
+
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:24
 msgid "Resize note"
 msgstr "Ð?мÑ?ниÑ?и Ñ?озмÑ?Ñ? пÑ?имÑ?Ñ?ки"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:30
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:25
 msgid "Specify a title for the note"
 msgstr "Ð?казаÑ?и заголовок пÑ?имÑ?Ñ?ки"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:31
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:26
 msgid "Specify the default height (in pixels) of new notes"
 msgstr "Ð?оÑ?аÑ?кова виÑ?оÑ?а новиÑ? пÑ?имÑ?Ñ?ок (в Ñ?оÑ?каÑ?)"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:32
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:27
 msgid "Specify the default width (in pixels) of new notes"
 msgstr "Ð?оÑ?аÑ?кова виÑ?оÑ?а новиÑ? пÑ?имÑ?Ñ?ок (в Ñ?оÑ?каÑ?)"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:33
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:28
 msgid "Sticky Note"
 msgstr "Ð?ипка пÑ?имÑ?Ñ?ка"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:34
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:29
 msgid "Sticky Note Properties"
 msgstr "Ð?лаÑ?Ñ?ивоÑ?Ñ?Ñ? липкоÑ? пÑ?имÑ?Ñ?ки"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:35
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:30
 msgid "Sticky Notes Preferences"
 msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?и липкиÑ? пÑ?имÑ?Ñ?ок"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:36
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:31
+msgid "This cannot be undone."
+msgstr "Ð?е можна Ñ?каÑ?Ñ?ваÑ?и."
+
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:32
 msgid "Use co_lor from the system theme"
 msgstr "Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?ваÑ?и ко_лÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емноÑ? Ñ?еми"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:37
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:33
 msgid "Use default co_lor"
 msgstr "Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?ваÑ?и поÑ?аÑ?ковий _колÑ?Ñ?"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:38
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:34
 msgid "Use default fo_nt"
 msgstr "Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?ваÑ?и поÑ?аÑ?ковий _Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:39
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:35
 msgid "Use fo_nt from the system theme"
 msgstr "Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?ваÑ?и Ñ?_Ñ?иÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емноÑ? Ñ?еми"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:40
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:36
 msgid "_Delete All"
 msgstr "Ð?_идалиÑ?и вÑ?Ñ?"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:41
-msgid "_Delete Note..."
-msgstr "Ð?_идалиÑ?и пÑ?имÑ?Ñ?кÑ?..."
-
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:42
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:37
 msgid "_Font:"
 msgstr "_ШÑ?иÑ?Ñ?:"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:43
-msgid "_Lock Note"
-msgstr "_Ð?локÑ?ваÑ?и пÑ?имÑ?Ñ?кÑ?"
-
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:46
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:38
 msgid "_Put notes on all workspaces"
 msgstr "_Ð?оказÑ?ваÑ?и пÑ?имÑ?Ñ?ки на вÑ?Ñ?Ñ? Ñ?обоÑ?иÑ? облаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:47
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:39
 msgid "_Title:"
 msgstr "_Ð?аголовок:"
 
@@ -3521,7 +3503,7 @@ msgstr "Чи викоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?ваÑ?и Ñ?иповий Ñ?иÑ?Ñ?емний к
 msgid "Whether to use the default system font"
 msgstr "Чи викоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?ваÑ?и Ñ?иповий Ñ?иÑ?Ñ?емний Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes_applet.c:589
+#: ../stickynotes/stickynotes_applet.c:580
 #, c-format
 msgid "%d note"
 msgid_plural "%d notes"
@@ -3529,11 +3511,11 @@ msgstr[0] "%d ноÑ?аÑ?ка"
 msgstr[1] "%d ноÑ?аÑ?ки"
 msgstr[2] "%d пÑ?имÑ?Ñ?ок"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes_applet.c:590
+#: ../stickynotes/stickynotes_applet.c:581
 msgid "Show sticky notes"
 msgstr "Ð?оказÑ?Ñ? липкÑ? ноÑ?аки"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes_applet_callbacks.c:376
+#: ../stickynotes/stickynotes_applet_callbacks.c:380
 msgid "Sticky Notes for the GNOME Desktop Environment"
 msgstr "\"Ð?ипкÑ?\" ноÑ?аÑ?ки длÑ? Ñ?еÑ?едовиÑ?а GNOME"
 
@@ -3546,15 +3528,15 @@ msgid "Trash"
 msgstr "СмÑ?Ñ?ник"
 
 #: ../trashapplet/GNOME_Panel_TrashApplet.xml.h:2
-#: ../trashapplet/src/trash-empty.c:353
+#: ../trashapplet/src/trash-empty.c:348
 msgid "_Empty Trash"
 msgstr "Ð?_Ñ?иÑ?Ñ?иÑ?и Ñ?мÑ?Ñ?ник"
 
 #: ../trashapplet/GNOME_Panel_TrashApplet.xml.h:4
-msgid "_Open"
-msgstr "_Ð?Ñ?дкÑ?иÑ?и"
+msgid "_Open Trash"
+msgstr "_Ð?Ñ?дкÑ?иÑ?и Ñ?мÑ?Ñ?ник"
 
-#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:137
+#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:124
 #, c-format
 msgid "%d Item in Trash"
 msgid_plural "%d Items in Trash"
@@ -3562,11 +3544,11 @@ msgstr[0] "%d елеменÑ? Ñ? Ñ?мÑ?Ñ?никÑ?"
 msgstr[1] "%d елеменÑ?и Ñ? Ñ?мÑ?Ñ?никÑ?"
 msgstr[2] "%d елеменÑ?Ñ?в Ñ? Ñ?мÑ?Ñ?никÑ?"
 
-#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:145
+#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:132
 msgid "No Items in Trash"
 msgstr "У Ñ?мÑ?Ñ?никÑ? немаÑ? елеменÑ?Ñ?в"
 
-#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:370
+#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:376
 #, c-format
 msgid ""
 "Error while spawning nautilus:\n"
@@ -3575,7 +3557,7 @@ msgstr ""
 "Ð?омилка запÑ?Ñ?кÑ? nautilus:\n"
 "%s"
 
-#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:419
+#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:427
 msgid ""
 "A GNOME trash bin that lives in your panel. You can use it to view the trash "
 "or drag and drop items into the trash."
@@ -3583,20 +3565,20 @@ msgstr ""
 "СмÑ?Ñ?ник Ñ?еÑ?едовиÑ?а GNOME, Ñ?ка живе Ñ? ваÑ?Ñ?й панелÑ?. Ð?и можеÑ?е викоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?ваÑ?и "
 "Ñ?Ñ? длÑ? пеÑ?еглÑ?дÑ? коÑ?зини або пеÑ?еÑ?Ñ?гÑ?ваннÑ? Ñ? неÑ? елеменÑ?Ñ?в."
 
-#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:444
+#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:452
 msgid "Delete Immediately?"
 msgstr "Ð?идалиÑ?и оÑ?Ñ?аÑ?оÑ?но?"
 
-#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:473
+#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:482
 msgid "Cannot move items to trash, do you want to delete them immediately?"
 msgstr "Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? пеÑ?емÑ?Ñ?Ñ?иÑ?и елеменÑ?и в Ñ?мÑ?Ñ?ник, видалиÑ?и Ñ?Ñ? оÑ?Ñ?аÑ?оÑ?но?"
 
-#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:476
+#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:487
 msgid ""
 "Cannot move some items to trash, do you want to delete these immediately?"
 msgstr "Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? пеÑ?емÑ?Ñ?Ñ?иÑ?и елеменÑ?и в Ñ?мÑ?Ñ?ник, видалиÑ?и Ñ?Ñ? оÑ?Ñ?аÑ?оÑ?но?"
 
-#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:630
+#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:614
 msgid "Trash Applet"
 msgstr "Ð?плеÑ? Ñ?мÑ?Ñ?ника"
 
@@ -3623,16 +3605,94 @@ msgstr ""
 "Ñ?акож можна видалÑ?Ñ?и по одномÑ?."
 
 #: ../trashapplet/trashapplet-empty-progress.ui.h:1
-msgid "<b>From:</b>"
-msgstr " <b>Ð?:</b>"
+msgid "Emptying the Trash"
+msgstr "Ð?Ñ?иÑ?еннÑ? Ñ?мÑ?Ñ?ника"
 
 #: ../trashapplet/trashapplet-empty-progress.ui.h:2
-msgid "<big><b>Emptying the Trash</b></big>"
-msgstr "<big><b>Ð?Ñ?иÑ?еннÑ? Ñ?мÑ?Ñ?ника</b></big>"
+msgid "From:"
+msgstr "Ð?Ñ?д:"
 
-#: ../trashapplet/trashapplet-empty-progress.ui.h:3
-msgid "Emptying the Trash"
-msgstr "Ð?Ñ?иÑ?еннÑ? Ñ?мÑ?Ñ?ника"
+#~ msgid "<b>Appearance</b>"
+#~ msgstr "<b>Ð?овнÑ?Ñ?нÑ?й виглÑ?д</b>"
+
+#~ msgid "  "
+#~ msgstr "  "
+
+#~ msgid "*"
+#~ msgstr "*"
+
+#~ msgid "<b>Colors</b>"
+#~ msgstr "<b>Ð?олÑ?оÑ?и</b>"
+
+#~ msgid "<b>Size</b>"
+#~ msgstr "<b>РозмÑ?Ñ?</b>"
+
+#~ msgid "Using GStreamer 0.8."
+#~ msgstr "Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ? GStreamer 0.8."
+
+#~ msgid "-"
+#~ msgstr "-"
+
+#~ msgid "+"
+#~ msgstr "+"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Root password required</span>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Ð?имагаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? паÑ?олÑ? root</span>"
+
+#~ msgid "Graph color for PLIP network activity"
+#~ msgstr "Ð?олÑ?Ñ? гÑ?аÑ?Ñ?ка акÑ?ивноÑ?Ñ?Ñ? в меÑ?ежÑ? пÑ?оÑ?околÑ? PLIP"
+
+#~ msgid "Graph color for SLIP network activity"
+#~ msgstr "Ð?олÑ?Ñ? гÑ?аÑ?Ñ?ка акÑ?ивноÑ?Ñ?Ñ? в меÑ?ежÑ? пÑ?оÑ?околÑ? SLIP"
+
+#~ msgid "_SLIP"
+#~ msgstr "_SLIP"
+
+#~ msgid "PL_IP"
+#~ msgstr "_PLIP"
+
+#~ msgid "_Ethernet"
+#~ msgstr "_Ethernet"
+
+#~ msgid "Othe_r"
+#~ msgstr "_Ð?нÑ?е"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<b>Delete all sticky notes?</b>\n"
+#~ "\n"
+#~ "This cannot be undone."
+#~ msgstr ""
+#~ "<b>Ð?ниÑ?иÑ?и вÑ?Ñ? пÑ?имÑ?Ñ?ки?</b>\n"
+#~ "\n"
+#~ "СкаÑ?Ñ?ваÑ?и змÑ?ни бÑ?де неможливо."
+
+#~ msgid ""
+#~ "<b>Delete this sticky note?</b>\n"
+#~ "\n"
+#~ "This cannot be undone."
+#~ msgstr ""
+#~ "<b>Ð?ниÑ?иÑ?и Ñ?Ñ? пÑ?имÑ?Ñ?кÑ??</b>\n"
+#~ "\n"
+#~ "СкаÑ?Ñ?ваÑ?и змÑ?нÑ? бÑ?де неможливо."
+
+#~ msgid "<b>Properties</b>"
+#~ msgstr "<b>Ð?лаÑ?Ñ?ивоÑ?Ñ?Ñ?</b>"
+
+#~ msgid "_Delete Note..."
+#~ msgstr "Ð?_идалиÑ?и пÑ?имÑ?Ñ?кÑ?..."
+
+#~ msgid "_Lock Note"
+#~ msgstr "_Ð?локÑ?ваÑ?и пÑ?имÑ?Ñ?кÑ?"
+
+#~ msgid "_Open"
+#~ msgstr "_Ð?Ñ?дкÑ?иÑ?и"
+
+#~ msgid "<b>From:</b>"
+#~ msgstr " <b>Ð?:</b>"
+
+#~ msgid "<big><b>Emptying the Trash</b></big>"
+#~ msgstr "<big><b>Ð?Ñ?иÑ?еннÑ? Ñ?мÑ?Ñ?ника</b></big>"
 
 #~ msgid "(not connected)"
 #~ msgstr "(немаÑ? з'Ñ?днаннÑ?)"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]