[eog] Updated Ukrainian translationcommit b1a6a2cbd031ef95f9c4bc7c0415bbb62f9793bb
Author: Maxim V. Dziumanenko <dziumanenko gmail com>
Date:   Thu Jul 9 20:10:08 2009 +0300

    Updated Ukrainian translation

 po/uk.po |  441 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 files changed, 256 insertions(+), 185 deletions(-)
---
diff --git a/po/uk.po b/po/uk.po
index 89b3924..65ab4ca 100644
--- a/po/uk.po
+++ b/po/uk.po
@@ -3,14 +3,16 @@
 # Yuri Syrota <rasta renome rovno ua>, 1999, 2000.
 # Maxim Dziumanenko <dziumanenko gmail com>, 2004-2007
 #
+# wanderlust <wanderlust ukr net>, 2009.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: eog\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-11-13 10:02+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-11-13 10:17+0300\n"
-"Last-Translator: Maxim Dziumanenko <dziumanenko gmail com>\n"
-"Language-Team: Ukrainian <uk li org>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=eog&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-04 22:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-06 17:40+0300\n"
+"Last-Translator: wanderlust <wanderlust ukr net>\n"
+"Language-Team: ukrainian <Ukrainian <uk li org>>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -24,32 +26,32 @@ msgstr ""
 #. * produce duplicates, but don't worry about it. If your language
 #. * normally has a mnemonic at the start, please use the _. If not,
 #. * please remove.
-#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:919
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:934
 #, c-format
 msgid "Show â??_%sâ??"
 msgstr "Ð?оказÑ?ваÑ?и â??_%sâ??"
 
-#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1382
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1397
 msgid "_Move on Toolbar"
 msgstr "_Ð?еÑ?емÑ?Ñ?Ñ?иÑ?и на панелÑ?"
 
-#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1383
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1398
 msgid "Move the selected item on the toolbar"
 msgstr "Ð?еÑ?емÑ?Ñ?Ñ?иÑ?и видÑ?лений пÑ?нкÑ? на панелÑ? Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?Ñ?в"
 
-#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1384
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1399
 msgid "_Remove from Toolbar"
 msgstr "Ð?_идалиÑ?и з панелÑ?"
 
-#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1385
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1400
 msgid "Remove the selected item from the toolbar"
 msgstr "Ð?идалиÑ?и видÑ?лений пÑ?нкÑ? з панелÑ?"
 
-#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1386
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1401
 msgid "_Delete Toolbar"
 msgstr "Ð?_идалиÑ?и панелÑ?"
 
-#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1387
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1402
 msgid "Remove the selected toolbar"
 msgstr "Ð?идалиÑ?и видÑ?ленÑ? панелÑ?"
 
@@ -70,12 +72,12 @@ msgid "Fullscreen with double-click"
 msgstr "Ð?а веÑ?Ñ? екÑ?ан подвÑ?йним клаÑ?аннÑ?м"
 
 #: ../plugins/reload/reload.eog-plugin.desktop.in.h:1
-#: ../plugins/reload/eog-reload-plugin.c:38
+#: ../plugins/reload/eog-reload-plugin.c:45
 msgid "Reload Image"
 msgstr "Ð?еÑ?езаванÑ?ажиÑ?и зобÑ?аженнÑ?"
 
 #: ../plugins/reload/reload.eog-plugin.desktop.in.h:2
-#: ../plugins/reload/eog-reload-plugin.c:40
+#: ../plugins/reload/eog-reload-plugin.c:47
 msgid "Reload current image"
 msgstr "Ð?еÑ?езаванÑ?ажиÑ?и поÑ?оÑ?не зобÑ?аженнÑ?"
 
@@ -298,22 +300,26 @@ msgid "Slideshow"
 msgstr "Ð?оказ Ñ?лайдÑ?в"
 
 #: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:14
-msgid "Smooth images when _zoomed"
-msgstr "Ð?гладжÑ?ваÑ?и зобÑ?аженнÑ? пÑ?и змÑ?нÑ? _маÑ?Ñ?Ñ?абÑ?"
+msgid "Smooth images when zoomed-_in"
+msgstr "Ð?гладжÑ?ваÑ?и зобÑ?аженнÑ? пÑ?и збÑ?лÑ?Ñ?еннÑ? _маÑ?Ñ?Ñ?абÑ?"
 
 #: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:15
+msgid "Smooth images when zoomed-_out"
+msgstr "Ð?гладжÑ?ваÑ?и зобÑ?аженнÑ? пÑ?и зменÑ?еннÑ? _маÑ?Ñ?Ñ?абÑ?"
+
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:16
 msgid "_Automatic orientation"
 msgstr "_Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?не оÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?ваннÑ?"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:16
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:17
 msgid "_Loop sequence"
 msgstr "_ЦиклÑ?Ñ?на поÑ?лÑ?довнÑ?Ñ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:17
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:18
 msgid "_Switch image after:"
 msgstr "Ð?м_Ñ?нÑ?ваÑ?и зобÑ?аженнÑ? Ñ?еÑ?ез:"
 
-#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:18
+#: ../data/eog-preferences-dialog.ui.h:19
 msgid "seconds"
 msgstr "Ñ?екÑ?нд"
 
@@ -355,6 +361,20 @@ msgstr ""
 "trans_color."
 
 #: ../data/eog.schemas.in.h:8
+msgid "Extrapolate Image"
+msgstr "Ð?кÑ?Ñ?Ñ?аполÑ?ваÑ?и зобÑ?аженнÑ?"
+
+#: ../data/eog.schemas.in.h:9
+msgid ""
+"If activated Eye of GNOME wont ask for confirmation when moving images to "
+"the trash. It will still ask if any of the files cannot be moved to the "
+"trash and would be deleted instead."
+msgstr ""
+"ЯкÑ?о акÑ?ивне, \"Ð?ко GNOME\" не запиÑ?Ñ?ваÑ?име пÑ?дÑ?веÑ?дженнÑ? пÑ?и пеÑ?емÑ?Ñ?еннÑ? "
+"зобÑ?аженÑ? до Ñ?мÑ?Ñ?ника. Ð?днак, Ð?и бÑ?деÑ?е оÑ?Ñ?имÑ?ваÑ?и запиÑ?и Ñ? випадкÑ?, Ñ?кÑ?о "
+"Ñ?айли не можна пеÑ?енеÑ?Ñ?и до Ñ?мÑ?Ñ?ника, а наÑ?омÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ? пÑ?опонÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? видалиÑ?и."
+
+#: ../data/eog.schemas.in.h:10
 msgid ""
 "If the transparency key has the value COLOR, then this key determines the "
 "color which is used for indicating transparency."
@@ -362,7 +382,7 @@ msgstr ""
 "ЯкÑ?о клÑ?Ñ? \"transparency\" маÑ? знаÑ?еннÑ? COLOR, Ñ?о Ñ?ей клÑ?Ñ? визнаÑ?аÑ? колÑ?Ñ?, "
 "Ñ?ким познаÑ?аÑ?имеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?озоÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:9
+#: ../data/eog.schemas.in.h:11
 msgid ""
 "If this is set to FALSE small images will not be stretched to fit into the "
 "screen initially."
@@ -370,7 +390,7 @@ msgstr ""
 "ЯкÑ?о не вÑ?дмÑ?Ñ?ено, Ñ?о малÑ? зобÑ?аженнÑ? не бÑ?дÑ?Ñ?Ñ? Ñ?озÑ?Ñ?гÑ?ваÑ?иÑ?Ñ? до Ñ?озмÑ?Ñ?Ñ?в "
 "екÑ?анÑ? на поÑ?аÑ?кÑ?."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:10
+#: ../data/eog.schemas.in.h:12
 msgid ""
 "Image collection pane position. Set to 0 for bottom; 1 for left; 2 for top; "
 "3 for right."
@@ -378,11 +398,11 @@ msgstr ""
 "Ð?оложеннÑ? панелÑ? колекÑ?Ñ?Ñ? зобÑ?аженÑ?. Ð?Ñ?Ñ?ановÑ?Ñ?Ñ? 0 - знизÑ?; 1 - лÑ?воÑ?Ñ?Ñ?; 2 - "
 "згоÑ?и; 3 - пÑ?авоÑ?Ñ?Ñ?."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:11
+#: ../data/eog.schemas.in.h:13
 msgid "Interpolate Image"
 msgstr "Ð?нÑ?еÑ?полÑ?ваÑ?и зобÑ?аженнÑ?"
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:12
+#: ../data/eog.schemas.in.h:14
 msgid ""
 "List of active plugins. It doesn't contain the \"Location\" of the active "
 "plugins. See the .eog-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given "
@@ -392,35 +412,35 @@ msgstr ""
 "модÑ?лÑ?в. Щоб дÑ?знаÑ?иÑ?Ñ? \"РозÑ?аÑ?Ñ?ваннÑ?\" певного модÑ?лÑ? дивÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?айл .eog-"
 "plugin\"."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:13
+#: ../data/eog.schemas.in.h:15
 msgid "Loop through the image sequence"
 msgstr "ЦиклÑ?Ñ?на поÑ?лÑ?довнÑ?Ñ?Ñ?Ñ? зобÑ?аженÑ?"
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:14
+#: ../data/eog.schemas.in.h:16
 msgid "Scroll wheel zoom"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?абÑ?ваÑ?и обеÑ?Ñ?аннÑ? колеÑ?а миÑ?Ñ?"
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:15
+#: ../data/eog.schemas.in.h:17
 msgid "Show/hide the image collection pane scroll buttons."
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?абÑ?ваннÑ? обеÑ?Ñ?аннÑ?м колеÑ?а миÑ?Ñ?."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:16
+#: ../data/eog.schemas.in.h:18
 msgid "Show/hide the image collection pane."
 msgstr "Ð?оказÑ?ваÑ?и/пÑ?иÑ?овÑ?ваÑ?и панелÑ? колекÑ?Ñ?Ñ? зобÑ?аженÑ?."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:17
+#: ../data/eog.schemas.in.h:19
 msgid "Show/hide the window side pane."
 msgstr "Ð?оказаÑ?и Ñ?и пÑ?иÑ?оваÑ?и бÑ?Ñ?нÑ? панелÑ?."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:18
+#: ../data/eog.schemas.in.h:20
 msgid "Show/hide the window statusbar."
 msgstr "Ð?оказаÑ?и Ñ?и пÑ?иÑ?оваÑ?и Ñ?Ñ?док Ñ?Ñ?анÑ? вÑ?кна."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:19
+#: ../data/eog.schemas.in.h:21
 msgid "Show/hide the window toolbar."
 msgstr "Ð?оказаÑ?и Ñ?и пÑ?ибÑ?аÑ?и панелÑ? Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?Ñ?в."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:21
+#: ../data/eog.schemas.in.h:23
 #, no-c-format
 msgid ""
 "The multiplier to be applied when using the mouse scroll wheel for zooming. "
@@ -433,53 +453,66 @@ msgstr ""
 "Ð?апÑ?иклад, 0.05 ознаÑ?аÑ? збÑ?лÑ?Ñ?еннÑ? на 5% длÑ? кожноÑ? подÑ?Ñ? пÑ?окÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ваннÑ?, а "
 "1.00 - збÑ?лÑ?Ñ?еннÑ? на 100%."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:22
+#: ../data/eog.schemas.in.h:24
 msgid "Transparency color"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ? пÑ?озоÑ?оÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:23
+#: ../data/eog.schemas.in.h:25
 msgid "Transparency indicator"
 msgstr "Ð?ндикаÑ?оÑ? пÑ?озоÑ?оÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:24
+#: ../data/eog.schemas.in.h:26
+msgid "Trash images without asking"
+msgstr "Ð?ниÑ?Ñ?ваÑ?и зобÑ?аженнÑ? не пиÑ?аÑ?Ñ?и дозволÑ?"
+
+#: ../data/eog.schemas.in.h:27
 msgid ""
 "Whether or not the sequence of images should be shown in an endless loop."
 msgstr ""
 "Ð?изнаÑ?аÑ?, Ñ?о поÑ?Ñ?Ñ?бно показÑ?ваÑ?и поÑ?лÑ?довнÑ?Ñ?Ñ?Ñ? зобÑ?аженÑ? Ñ? неÑ?кÑ?нÑ?енномÑ? "
 "Ñ?иклÑ?."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:25
+#: ../data/eog.schemas.in.h:28
 msgid "Whether the image collection pane should be resizable or not."
 msgstr "Чи можна змÑ?нÑ?ваÑ?и Ñ?озмÑ?Ñ? панелÑ? колекÑ?Ñ?Ñ? зобÑ?аженÑ?."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:26
+#: ../data/eog.schemas.in.h:29
+msgid ""
+"Whether the image should be extrapolated on zoom-in or not. This leads to "
+"blurry quality and is somewhat slower than non extrapolated images."
+msgstr ""
+"Ð?изнаÑ?аÑ?, Ñ?и поÑ?Ñ?Ñ?бно екÑ?Ñ?Ñ?аполÑ?ваÑ?и зобÑ?аженнÑ? коли змÑ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? його "
+"маÑ?Ñ?Ñ?аб. Ð? Ñ?езÑ?лÑ?Ñ?аÑ?Ñ? можна оÑ?Ñ?имаÑ?и кÑ?аÑ?Ñ? Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?и Ñ?повÑ?лÑ?неннÑ? Ñ?обоÑ?и, "
+"на вÑ?дмÑ?нÑ? вÑ?д неекÑ?Ñ?Ñ?аполÑ?ованиÑ? зобÑ?аженÑ?."
+
+#: ../data/eog.schemas.in.h:30
 msgid ""
-"Whether the image should be interpolated on zoom or not. This leads to "
+"Whether the image should be interpolated on zoom-out or not. This leads to "
 "better quality but is somewhat slower than non interpolated images."
 msgstr ""
-"Ð?изнаÑ?аÑ?, Ñ?и поÑ?Ñ?Ñ?бно Ñ?нÑ?еÑ?полÑ?ваÑ?и зобÑ?аженнÑ? коли змÑ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ? маÑ?Ñ?Ñ?аб. "
-"Ð?нÑ?еÑ?полÑ?Ñ?Ñ?Ñ? даÑ? кÑ?аÑ?Ñ? Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? але Ñ?е пÑ?изводиÑ?Ñ? до деÑ?кого Ñ?повÑ?лÑ?неннÑ? "
-"Ñ?обоÑ?и."
+"Ð?изнаÑ?аÑ?, Ñ?и поÑ?Ñ?Ñ?бно Ñ?нÑ?еÑ?полÑ?ваÑ?и зобÑ?аженнÑ? коли змÑ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? його маÑ?Ñ?Ñ?аб. "
+"Ð? Ñ?езÑ?лÑ?Ñ?аÑ?Ñ? можна оÑ?Ñ?имаÑ?и кÑ?аÑ?Ñ? Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?и Ñ?повÑ?лÑ?неннÑ? Ñ?обоÑ?и, на вÑ?дмÑ?нÑ? "
+"вÑ?д неÑ?нÑ?еÑ?полÑ?ованиÑ? зобÑ?аженÑ?."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:27
+#: ../data/eog.schemas.in.h:31
 msgid ""
 "Whether the image should be rotated automatically based on EXIF orientation."
 msgstr ""
 "Чи повинно зобÑ?аженнÑ? авÑ?омаÑ?иÑ?но обеÑ?Ñ?аÑ?иÑ?Ñ? Ñ? вÑ?дповÑ?дноÑ?Ñ?Ñ? до даниÑ? EXIF."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:28
+#: ../data/eog.schemas.in.h:32
 msgid "Whether the scroll wheel should be used for zooming or not."
 msgstr "Чи викоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?ваÑ?и пÑ?окÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ваннÑ? колеÑ?а длÑ? змÑ?ни маÑ?Ñ?Ñ?абÑ?."
 
-#: ../data/eog.schemas.in.h:29
+#: ../data/eog.schemas.in.h:33
 msgid "Zoom multiplier"
 msgstr "Ð?оеÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?нÑ? збÑ?лÑ?Ñ?еннÑ?"
 
-#: ../src/eog-file-chooser.c:125
+#: ../src/eog-file-chooser.c:128
 msgid "File format is unknown or unsupported"
 msgstr "ФоÑ?маÑ? Ñ?айлÑ? невÑ?домий або не пÑ?дÑ?Ñ?имÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../src/eog-file-chooser.c:130
+#: ../src/eog-file-chooser.c:133
 msgid ""
 "Eye of GNOME could not determine a supported writable file format based on "
 "the filename."
@@ -487,43 +520,43 @@ msgstr ""
 "Ð?ко GNOME не вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? визнаÑ?иÑ?и пÑ?дÑ?Ñ?имÑ?ваний Ñ?оÑ?маÑ? Ñ?айлÑ? длÑ? запиÑ?Ñ? на "
 "оÑ?новÑ? назви Ñ?айлÑ?."
 
-#: ../src/eog-file-chooser.c:131
+#: ../src/eog-file-chooser.c:134
 msgid "Please try a different file extension like .png or .jpg."
 msgstr "СпÑ?обÑ?йÑ?е Ñ?Ñ?знÑ? Ñ?озÑ?иÑ?еннÑ? Ñ?айлÑ?в, напÑ?иклад .png Ñ?и .jpg."
 
-#: ../src/eog-file-chooser.c:163
+#: ../src/eog-file-chooser.c:166
 msgid "All Files"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ? Ñ?айли"
 
-#: ../src/eog-file-chooser.c:168
+#: ../src/eog-file-chooser.c:171
 msgid "All Images"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ? зобÑ?аженнÑ?"
 
 #. Filter name: First description then file extension, eg. "The PNG-Format (*.png)".
-#: ../src/eog-file-chooser.c:189
+#: ../src/eog-file-chooser.c:192
 #, c-format
 msgid "%s (*.%s)"
 msgstr "%s (*.%s)"
 
 #. Pixel size of image: width x height in pixel
-#: ../src/eog-file-chooser.c:285 ../src/eog-properties-dialog.c:132
-#: ../src/eog-properties-dialog.c:134 ../src/eog-thumb-view.c:430
-#: ../src/eog-window.c:725
+#: ../src/eog-file-chooser.c:288 ../src/eog-properties-dialog.c:132
+#: ../src/eog-properties-dialog.c:134 ../src/eog-thumb-view.c:379
+#: ../src/eog-window.c:748
 msgid "pixel"
 msgid_plural "pixels"
 msgstr[0] "Ñ?оÑ?ка"
 msgstr[1] "Ñ?оÑ?ки"
 msgstr[2] "Ñ?оÑ?ок"
 
-#: ../src/eog-file-chooser.c:436
+#: ../src/eog-file-chooser.c:437
 msgid "Load Image"
 msgstr "Ð?Ñ?дкÑ?иÑ?и зобÑ?аженнÑ?"
 
-#: ../src/eog-file-chooser.c:444
+#: ../src/eog-file-chooser.c:445
 msgid "Save Image"
 msgstr "Ð?беÑ?егÑ?и зобÑ?аженнÑ?"
 
-#: ../src/eog-file-chooser.c:452
+#: ../src/eog-file-chooser.c:453
 msgid "Open Folder"
 msgstr "Ð?Ñ?дкÑ?иÑ?и Ñ?екÑ?"
 
@@ -537,22 +570,22 @@ msgstr "Ð?еÑ?еÑ?воÑ?еннÑ? длÑ? не заванÑ?аженого зобÑ?
 msgid "Transformation failed."
 msgstr "Ð?омилка пÑ?и пеÑ?еÑ?воÑ?еннÑ?."
 
-#: ../src/eog-image.c:947
+#: ../src/eog-image.c:959
 #, c-format
 msgid "EXIF not supported for this file format."
 msgstr "Ð?лÑ? Ñ?Ñ?ого Ñ?оÑ?маÑ?Ñ? Ñ?айлÑ?в EXIF не пÑ?дÑ?Ñ?имÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?."
 
-#: ../src/eog-image.c:1067
+#: ../src/eog-image.c:1081
 #, c-format
 msgid "Image loading failed."
 msgstr "Ð?омилка заванÑ?аженнÑ? зобÑ?аженнÑ?."
 
-#: ../src/eog-image.c:1469 ../src/eog-image.c:1571
+#: ../src/eog-image.c:1483 ../src/eog-image.c:1585
 #, c-format
 msgid "No image loaded."
 msgstr "Ð?обÑ?аженнÑ? не заванÑ?ажено."
 
-#: ../src/eog-image.c:1479 ../src/eog-image.c:1583
+#: ../src/eog-image.c:1493 ../src/eog-image.c:1597
 #, c-format
 msgid "Temporary file creation failed."
 msgstr "Ð?омилка пÑ?и Ñ?Ñ?воÑ?еннÑ? Ñ?имÑ?аÑ?ового Ñ?айлÑ?."
@@ -612,12 +645,12 @@ msgid "Value"
 msgstr "Ð?наÑ?еннÑ?"
 
 #. A strftime-formatted string, to display the date the image was taken.
-#: ../src/eog-exif-util.c:58 ../src/eog-exif-util.c:96
+#: ../src/eog-exif-util.c:113 ../src/eog-exif-util.c:153
 msgid "%a, %d %B %Y  %X"
 msgstr "%a, %d %B %Y  %X"
 
 #. A strftime-formatted string, to display the date the image was taken, for the case we don't have the time.
-#: ../src/eog-exif-util.c:90
+#: ../src/eog-exif-util.c:147
 msgid "%a, %d %B %Y"
 msgstr "%a, %d %B %Y"
 
@@ -754,29 +787,29 @@ msgstr "%.1f (35мм плÑ?вка)"
 msgid "as is"
 msgstr "Ñ?к Ñ?"
 
-#: ../src/eog-thumb-view.c:456
+#: ../src/eog-thumb-view.c:407
 msgid "Taken on"
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?о"
 
-#: ../src/eog-uri-converter.c:1013
+#: ../src/eog-uri-converter.c:984
 #, c-format
 msgid "At least two file names are equal."
 msgstr "Ð? пÑ?инаймнÑ? два Ñ?айли з однаковоÑ? назвоÑ?."
 
-#: ../src/eog-util.c:67
+#: ../src/eog-util.c:68
 msgid "Could not display help for Eye of GNOME"
 msgstr "Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? вÑ?добÑ?азиÑ?и довÑ?дкÑ? пÑ?огÑ?ами \"Ð?ко GNOME\"."
 
-#: ../src/eog-util.c:115
+#: ../src/eog-util.c:116
 msgid " (invalid Unicode)"
 msgstr " (некоÑ?екÑ?ний Ñ?имвол Unicode)"
 
-#: ../src/eog-window.c:1136
+#: ../src/eog-window.c:1159
 #, c-format
 msgid "Open with \"%s\""
 msgstr "Ð?Ñ?дкÑ?иÑ?и Ñ? пÑ?огÑ?амÑ? \"%s\""
 
-#: ../src/eog-window.c:1137
+#: ../src/eog-window.c:1160
 #, c-format
 msgid "Use \"%s\" to open the selected image"
 msgstr "Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?ваÑ?и \"%s\" длÑ? вÑ?дкÑ?иваннÑ? видÑ?леного зобÑ?аженнÑ?"
@@ -786,17 +819,17 @@ msgstr "Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?ваÑ?и \"%s\" длÑ? вÑ?дкÑ?иваннÑ? ви
 #. * - the original filename
 #. * - the current image's position in the queue
 #. * - the total number of images queued for saving
-#: ../src/eog-window.c:1252
+#: ../src/eog-window.c:1275
 #, c-format
 msgid "Saving image \"%s\" (%u/%u)"
 msgstr "Ð?беÑ?еженнÑ? зобÑ?аженнÑ? \"%s\" (%u/%u)"
 
-#: ../src/eog-window.c:1595
+#: ../src/eog-window.c:1628
 #, c-format
 msgid "Loading image \"%s\""
 msgstr "Ð?аванÑ?аженнÑ? зобÑ?аженнÑ? \"%s\""
 
-#: ../src/eog-window.c:2291
+#: ../src/eog-window.c:2324
 #, c-format
 msgid ""
 "Error printing file:\n"
@@ -805,21 +838,21 @@ msgstr ""
 "Ð?омилка пÑ?и дÑ?Ñ?кÑ?ваннÑ? Ñ?айлÑ?:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/eog-window.c:2419
+#: ../src/eog-window.c:2452
 msgid "Toolbar Editor"
 msgstr "РедакÑ?оÑ? панелÑ? Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?Ñ?в"
 
-#: ../src/eog-window.c:2422
+#: ../src/eog-window.c:2455
 msgid "_Reset to Default"
 msgstr "_Типове Ñ?озÑ?аÑ?Ñ?ваннÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:2508
+#: ../src/eog-window.c:2541
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "ЮÑ?Ñ?й СиÑ?оÑ?а\n"
 "Ð?акÑ?им Ð?зÑ?маненко <dziumanenko gmail com>"
 
-#: ../src/eog-window.c:2511
+#: ../src/eog-window.c:2544
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -831,7 +864,7 @@ msgstr ""
 "Foundation; веÑ?Ñ?Ñ?Ñ? 2 Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? лÑ?Ñ?ензÑ?Ñ?, Ñ?и (на ваÑ?Ñ? дÑ?мкÑ?) бÑ?дÑ?-Ñ?коÑ? бÑ?лÑ?Ñ? "
 "пÑ?знÑ?Ñ?оÑ? веÑ?Ñ?Ñ?Ñ?.\n"
 
-#: ../src/eog-window.c:2515
+#: ../src/eog-window.c:2548
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -843,7 +876,7 @@ msgstr ""
 "ЦÐ?Ð?Ð?Ð?СТÐ? Ñ?и Ð?РÐ?Ð?Ð?ТÐ?Ð?СТÐ? Ð?Ð?Я Ð?УÐ?Ь-ЯÐ?Ð?Ð¥ ЦÐ?Ð?Ð?Ð?. Ð?окладнÑ?Ñ?е пÑ?о Ñ?е дивÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? GNU "
 "General Public License.\n"
 
-#: ../src/eog-window.c:2519
+#: ../src/eog-window.c:2552
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
@@ -853,19 +886,19 @@ msgstr ""
 "Ñ?кÑ?о Ñ?е не Ñ?ак, напиÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ? Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - "
 "Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 
-#: ../src/eog-window.c:2532 ../src/main.c:192
+#: ../src/eog-window.c:2565
 msgid "Eye of GNOME"
 msgstr "Ð?ко GNOME"
 
-#: ../src/eog-window.c:2535
+#: ../src/eog-window.c:2568
 msgid "The GNOME image viewer."
 msgstr "Ð?Ñ?огÑ?ама пеÑ?еглÑ?дÑ? зобÑ?аженÑ? длÑ? GNOME."
 
-#: ../src/eog-window.c:2980
+#: ../src/eog-window.c:3001
 msgid "Saving image locally..."
 msgstr "Ð?беÑ?еженнÑ? зобÑ?аженнÑ? локалÑ?но..."
 
-#: ../src/eog-window.c:3019
+#: ../src/eog-window.c:3083
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to move\n"
@@ -874,7 +907,15 @@ msgstr ""
 "Ð?и Ñ?пÑ?авдÑ? бажаÑ?Ñ?е пеÑ?емÑ?Ñ?Ñ?иÑ?и\n"
 "\"%s\" Ñ? Ñ?мÑ?Ñ?ник?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3022
+#: ../src/eog-window.c:3086
+#, c-format
+msgid ""
+"A trash for \"%s\" couldn't be found. Do you want to remove this image "
+"permanently?"
+msgstr ""
+"Ð?е можÑ? знайÑ?и Ñ?мÑ?Ñ?ника длÑ? \"%s\". Ð?ажаÑ?Ñ?е назавжди зниÑ?иÑ?и Ñ?е зобÑ?аженнÑ??"
+
+#: ../src/eog-window.c:3091
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to move\n"
@@ -892,350 +933,363 @@ msgstr[2] ""
 "Ð?и Ñ?пÑ?авдÑ? бажаÑ?Ñ?е пеÑ?емÑ?Ñ?Ñ?иÑ?и\n"
 "%d видÑ?лениÑ? зобÑ?аженÑ? Ñ? Ñ?мÑ?Ñ?ник?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3037
-msgid "Move to Trash"
-msgstr "Ð?еÑ?емÑ?Ñ?Ñ?иÑ?и Ñ? Ñ?мÑ?Ñ?ник"
+#: ../src/eog-window.c:3096
+msgid ""
+"Some of the selected images can't be moved to the trash and will be removed "
+"permanently. Are you sure you want to proceed?"
+msgstr ""
+"Ð?еÑ?кÑ? з обÑ?аниÑ? зобÑ?аженÑ? не можна пеÑ?енеÑ?Ñ?и до Ñ?мÑ?Ñ?ника, а Ñ?омÑ? Ñ?Ñ? бÑ?де "
+"зниÑ?ено. Ð?ажаÑ?Ñ?е пÑ?одовжиÑ?и?"
+
+#: ../src/eog-window.c:3113 ../src/eog-window.c:3540 ../src/eog-window.c:3564
+msgid "Move to _Trash"
+msgstr "Ð?еÑ?емÑ?Ñ?Ñ?иÑ?и Ñ? _Ñ?мÑ?Ñ?ник"
+
+#: ../src/eog-window.c:3115
+msgid "_Do not ask again during this session"
+msgstr "Ð?е запиÑ?Ñ?ваÑ?и зновÑ? впÑ?одовж Ñ?Ñ?ого Ñ?еанÑ?Ñ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3065 ../src/eog-window.c:3079 ../src/eog-window.c:3085
+#: ../src/eog-window.c:3160 ../src/eog-window.c:3174
 #, c-format
 msgid "Couldn't access trash."
 msgstr "Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? оÑ?Ñ?имаÑ?и доÑ?Ñ?Ñ?п до Ñ?мÑ?Ñ?ника."
 
-#: ../src/eog-window.c:3151
+#: ../src/eog-window.c:3182
+#, c-format
+msgid "Couldn't delete file"
+msgstr "Ð?е можÑ? зниÑ?иÑ?и Ñ?айл"
+
+#: ../src/eog-window.c:3253
 #, c-format
 msgid "Error on deleting image %s"
 msgstr "Ð?омилка пÑ?и видаленнÑ? зобÑ?аженнÑ? %s"
 
-#: ../src/eog-window.c:3358
+#: ../src/eog-window.c:3460
 msgid "_File"
 msgstr "_Файл"
 
-#: ../src/eog-window.c:3359
+#: ../src/eog-window.c:3461
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Ð?Ñ?авка"
 
-#: ../src/eog-window.c:3360
+#: ../src/eog-window.c:3462
 msgid "_View"
 msgstr "_Ð?иглÑ?д"
 
-#: ../src/eog-window.c:3361
+#: ../src/eog-window.c:3463
 msgid "_Image"
 msgstr "_Ð?обÑ?аженнÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3362
+#: ../src/eog-window.c:3464
 msgid "_Go"
 msgstr "Ð?еÑ?е_йÑ?и"
 
-#: ../src/eog-window.c:3363
+#: ../src/eog-window.c:3465
 msgid "_Tools"
 msgstr "_Ð?анелÑ? Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?Ñ?в"
 
-#: ../src/eog-window.c:3364
+#: ../src/eog-window.c:3466
 msgid "_Help"
 msgstr "_Ð?овÑ?дка"
 
-#: ../src/eog-window.c:3366
+#: ../src/eog-window.c:3468
 msgid "_Open..."
 msgstr "_Ð?Ñ?дкÑ?иÑ?и..."
 
-#: ../src/eog-window.c:3367
+#: ../src/eog-window.c:3469
 msgid "Open a file"
 msgstr "Ð?Ñ?дкÑ?иÑ?и Ñ?айл"
 
-#: ../src/eog-window.c:3369
+#: ../src/eog-window.c:3471
 msgid "_Close"
 msgstr "_Ð?акÑ?иÑ?и"
 
-#: ../src/eog-window.c:3370
+#: ../src/eog-window.c:3472
 msgid "Close window"
 msgstr "Ð?акÑ?иÑ?и вÑ?кно"
 
-#: ../src/eog-window.c:3372
+#: ../src/eog-window.c:3474
 msgid "T_oolbar"
 msgstr "_Ð?анелÑ? Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?Ñ?в"
 
-#: ../src/eog-window.c:3373
+#: ../src/eog-window.c:3475
 msgid "Edit the application toolbar"
 msgstr "РедагÑ?ваÑ?и панелÑ? Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?Ñ?в"
 
-#: ../src/eog-window.c:3375
+#: ../src/eog-window.c:3477
 msgid "Prefere_nces"
 msgstr "Ð?_аÑ?амеÑ?Ñ?и"
 
-#: ../src/eog-window.c:3376
+#: ../src/eog-window.c:3478
 msgid "Preferences for Eye of GNOME"
 msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?и пÑ?огÑ?ами \"Ð?ко GNOME\""
 
-#: ../src/eog-window.c:3378
+#: ../src/eog-window.c:3480
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Ð?мÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3379
+#: ../src/eog-window.c:3481
 msgid "Help on this application"
 msgstr "Ð?овÑ?дка пÑ?о пÑ?огÑ?амÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3381 ../src/eog-plugin-manager.c:505
+#: ../src/eog-window.c:3483 ../src/eog-plugin-manager.c:505
 msgid "_About"
 msgstr "_Ð?Ñ?о пÑ?огÑ?амÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3382
+#: ../src/eog-window.c:3484
 msgid "About this application"
 msgstr "Ð?Ñ?о Ñ?Ñ? пÑ?огÑ?амÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3387
+#: ../src/eog-window.c:3489
 msgid "_Toolbar"
 msgstr "_Ð?анелÑ? Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?Ñ?в"
 
-#: ../src/eog-window.c:3388
+#: ../src/eog-window.c:3490
 msgid "Changes the visibility of the toolbar in the current window"
 msgstr "Ð?мÑ?нÑ?Ñ? видимÑ?Ñ?Ñ?Ñ? панелÑ? Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?Ñ?в Ñ? поÑ?оÑ?номÑ? вÑ?кнÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3390
+#: ../src/eog-window.c:3492
 msgid "_Statusbar"
 msgstr "_РÑ?док Ñ?Ñ?анÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3391
+#: ../src/eog-window.c:3493
 msgid "Changes the visibility of the statusbar in the current window"
 msgstr "Ð?мÑ?нÑ?Ñ? видимÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?дка Ñ?Ñ?анÑ? Ñ? поÑ?оÑ?номÑ? вÑ?кнÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3393
+#: ../src/eog-window.c:3495
 msgid "_Image Collection"
 msgstr "Ð?олекÑ?Ñ?Ñ? _зобÑ?аженÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3394
+#: ../src/eog-window.c:3496
 msgid ""
 "Changes the visibility of the image collection pane in the current window"
 msgstr "Ð?мÑ?нÑ?Ñ? видимÑ?Ñ?Ñ?Ñ? колекÑ?Ñ?Ñ? зобÑ?аженÑ? Ñ? поÑ?оÑ?номÑ? вÑ?кнÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3396
+#: ../src/eog-window.c:3498
 msgid "Side _Pane"
 msgstr "Ð?Ñ?_Ñ?на панелÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3397
+#: ../src/eog-window.c:3499
 msgid "Changes the visibility of the side pane in the current window"
 msgstr "Ð?мÑ?нÑ?Ñ? видимÑ?Ñ?Ñ?Ñ? бÑ?Ñ?ноÑ? панелÑ? Ñ? поÑ?оÑ?номÑ? вÑ?кнÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3402
+#: ../src/eog-window.c:3504
 msgid "_Save"
 msgstr "Ð?_беÑ?егÑ?и"
 
-#: ../src/eog-window.c:3403
+#: ../src/eog-window.c:3505
 msgid "Save changes in currently selected images"
 msgstr "Ð?беÑ?егÑ?и змÑ?ни Ñ? видÑ?лениÑ? зобÑ?аженнÑ?Ñ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3405
+#: ../src/eog-window.c:3507
 msgid "Open _with"
 msgstr "Ð?Ñ?дкÑ?иÑ?и _Ñ? пÑ?огÑ?амÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3406
+#: ../src/eog-window.c:3508
 msgid "Open the selected image with a different application"
 msgstr "Ð?Ñ?дкÑ?иÑ?и видÑ?лене зобÑ?аженнÑ? Ñ? Ñ?нÑ?ий пÑ?огÑ?амÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3408
+#: ../src/eog-window.c:3510
 msgid "Save _As..."
 msgstr "Ð?беÑ?егÑ?и _Ñ?к..."
 
-#: ../src/eog-window.c:3409
+#: ../src/eog-window.c:3511
 msgid "Save the selected images with a different name"
 msgstr "Ð?беÑ?егÑ?и видÑ?лене зобÑ?аженнÑ? з Ñ?нÑ?оÑ? назвоÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3411
-msgid "Page Set_up..."
-msgstr "_Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?и Ñ?Ñ?оÑ?Ñ?нки..."
-
-#: ../src/eog-window.c:3412
+#: ../src/eog-window.c:3514
 msgid "Setup the page properties for printing"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ановиÑ?и влаÑ?Ñ?ивоÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?оÑ?Ñ?нки длÑ? дÑ?Ñ?кÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3414
+#: ../src/eog-window.c:3516
 msgid "_Print..."
 msgstr "Ð?_Ñ?Ñ?к..."
 
-#: ../src/eog-window.c:3415
+#: ../src/eog-window.c:3517
 msgid "Print the selected image"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?кÑ?ваÑ?и видÑ?ленÑ? зобÑ?аженнÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3417
+#: ../src/eog-window.c:3519
 msgid "Prope_rties"
 msgstr "Ð?_лаÑ?Ñ?ивоÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3418
+#: ../src/eog-window.c:3520
 msgid "Show the properties and metadata of the selected image"
 msgstr "Ð?Ñ?добÑ?азиÑ?и влаÑ?Ñ?ивоÑ?Ñ?Ñ? Ñ?а меÑ?аданÑ? видÑ?лениÑ? зобÑ?аженÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3420
+#: ../src/eog-window.c:3522
 msgid "_Undo"
 msgstr "Ð?_еÑ?нÑ?Ñ?и"
 
-#: ../src/eog-window.c:3421
+#: ../src/eog-window.c:3523
 msgid "Undo the last change in the image"
 msgstr "Ð?еÑ?нÑ?Ñ?и оÑ?Ñ?аннÑ? змÑ?нÑ? Ñ? зобÑ?аженнÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3423
+#: ../src/eog-window.c:3525
 msgid "Flip _Horizontal"
 msgstr "Ð?еÑ?евеÑ?нÑ?Ñ?и _гоÑ?изонÑ?алÑ?но"
 
-#: ../src/eog-window.c:3424
+#: ../src/eog-window.c:3526
 msgid "Mirror the image horizontally"
 msgstr "Ð?оÑ?изонÑ?алÑ?не вÑ?ддзеÑ?каленнÑ? зобÑ?аженнÑ? "
 
-#: ../src/eog-window.c:3426
+#: ../src/eog-window.c:3528
 msgid "Flip _Vertical"
 msgstr "Ð?еÑ?евеÑ?нÑ?Ñ?и _веÑ?Ñ?икалÑ?но"
 
-#: ../src/eog-window.c:3427
+#: ../src/eog-window.c:3529
 msgid "Mirror the image vertically"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?икалÑ?не вÑ?ддзеÑ?каленнÑ? зобÑ?аженнÑ? "
 
-#: ../src/eog-window.c:3429
+#: ../src/eog-window.c:3531
 msgid "_Rotate Clockwise"
 msgstr "Ð?беÑ?нÑ?Ñ?и _за годинниковоÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?лкоÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3430
+#: ../src/eog-window.c:3532
 msgid "Rotate the image 90 degrees to the right"
 msgstr "Ð?беÑ?нÑ?Ñ?и зобÑ?аженнÑ? за годинниковоÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?лкоÑ? на 90 гÑ?адÑ?Ñ?Ñ?в"
 
-#: ../src/eog-window.c:3432
+#: ../src/eog-window.c:3534
 msgid "Rotate Counterc_lockwise"
 msgstr "Ð?беÑ?нÑ?Ñ?и _пÑ?оÑ?и годинниковоÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?лки"
 
-#: ../src/eog-window.c:3433
+#: ../src/eog-window.c:3535
 msgid "Rotate the image 90 degrees to the left"
 msgstr "Ð?беÑ?нÑ?Ñ?и зобÑ?аженнÑ? пÑ?оÑ?и годинниковоÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?лки на 90 гÑ?адÑ?Ñ?Ñ?в"
 
-#: ../src/eog-window.c:3435
-msgid "Set As _Wallpaper"
-msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ановиÑ?и Ñ?к _Ñ?ло Ñ?обоÑ?ого Ñ?Ñ?олÑ?"
-
-#: ../src/eog-window.c:3436
-msgid "Set the selected image as the desktop wallpaper"
-msgstr ""
-"Ð?Ñ?Ñ?ановиÑ?и видÑ?лене зобÑ?аженнÑ? Ñ? Ñ?коÑ?Ñ?Ñ? зобÑ?аженнÑ? на Ñ?лÑ? Ñ?обоÑ?ого Ñ?Ñ?олÑ?"
+#: ../src/eog-window.c:3537
+msgid "Set as _Desktop Background"
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ановиÑ?и Ñ?к Ñ?ло"
 
-#: ../src/eog-window.c:3438 ../src/eog-window.c:3462
-msgid "Move to _Trash"
-msgstr "Ð?еÑ?емÑ?Ñ?Ñ?иÑ?и Ñ? _Ñ?мÑ?Ñ?ник"
+#: ../src/eog-window.c:3538
+msgid "Set the selected image as the desktop background"
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ановиÑ?и обÑ?ане зобÑ?аженнÑ? Ñ?к Ñ?ло Ñ?обоÑ?ого Ñ?Ñ?олÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3439
+#: ../src/eog-window.c:3541
 msgid "Move the selected image to the trash folder"
 msgstr "Ð?еÑ?емÑ?Ñ?Ñ?иÑ?и видÑ?лене зобÑ?аженнÑ? Ñ? Ñ?екÑ? Ñ?мÑ?Ñ?ника"
 
-#: ../src/eog-window.c:3441 ../src/eog-window.c:3453 ../src/eog-window.c:3456
+#: ../src/eog-window.c:3543 ../src/eog-window.c:3555 ../src/eog-window.c:3558
 msgid "_Zoom In"
 msgstr "Ð?_бÑ?лÑ?Ñ?иÑ?и"
 
-#: ../src/eog-window.c:3442 ../src/eog-window.c:3454
+#: ../src/eog-window.c:3544 ../src/eog-window.c:3556
 msgid "Enlarge the image"
 msgstr "Ð?бÑ?лÑ?Ñ?иÑ?и зобÑ?аженнÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3444 ../src/eog-window.c:3459
+#: ../src/eog-window.c:3546 ../src/eog-window.c:3561
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "Ð?_менÑ?иÑ?и"
 
-#: ../src/eog-window.c:3445 ../src/eog-window.c:3457 ../src/eog-window.c:3460
+#: ../src/eog-window.c:3547 ../src/eog-window.c:3559 ../src/eog-window.c:3562
 msgid "Shrink the image"
 msgstr "Ð?менÑ?иÑ?и зобÑ?аженнÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3447
+#: ../src/eog-window.c:3549
 msgid "_Normal Size"
 msgstr "_Ð?оÑ?малÑ?ний Ñ?озмÑ?Ñ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3448
+#: ../src/eog-window.c:3550
 msgid "Show the image at its normal size"
 msgstr "Ð?Ñ?добÑ?азиÑ?и зобÑ?аженнÑ? зÑ? звиÑ?айними Ñ?озмÑ?Ñ?ами"
 
-#: ../src/eog-window.c:3450
+#: ../src/eog-window.c:3552
 msgid "Best _Fit"
 msgstr "Ð?Ñ?дÑ?_гнаÑ?и"
 
-#: ../src/eog-window.c:3451
+#: ../src/eog-window.c:3553
 msgid "Fit the image to the window"
 msgstr "РозмÑ?Ñ?Ñ?иÑ?и зобÑ?аженнÑ? Ñ?Ñ?лком Ñ? вÑ?кнÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3468
+#: ../src/eog-window.c:3570
 msgid "_Full Screen"
 msgstr "Ð?а _веÑ?Ñ? екÑ?ан"
 
-#: ../src/eog-window.c:3469
+#: ../src/eog-window.c:3571
 msgid "Show the current image in fullscreen mode"
 msgstr "Ð?Ñ?добÑ?азиÑ?и зобÑ?аженнÑ? Ñ? повноекÑ?анномÑ? Ñ?ежимÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3474 ../src/eog-window.c:3486
+#: ../src/eog-window.c:3576 ../src/eog-window.c:3588
 msgid "_Previous Image"
 msgstr "_Ð?опеÑ?еднÑ? зобÑ?аженнÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3475
+#: ../src/eog-window.c:3577
 msgid "Go to the previous image of the collection"
 msgstr "Ð?еÑ?ейÑ?и до попеÑ?еднÑ?оÑ? колекÑ?Ñ?Ñ? зобÑ?аженÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3477
+#: ../src/eog-window.c:3579
 msgid "_Next Image"
 msgstr "_Ð?аÑ?Ñ?Ñ?пне зобÑ?аженнÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3478
+#: ../src/eog-window.c:3580
 msgid "Go to the next image of the collection"
 msgstr "Ð?еÑ?ейÑ?и до наÑ?Ñ?Ñ?пноÑ? колекÑ?Ñ?Ñ? зобÑ?аженÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3480 ../src/eog-window.c:3489
+#: ../src/eog-window.c:3582 ../src/eog-window.c:3591
 msgid "_First Image"
 msgstr "Ð?_еÑ?Ñ?е зобÑ?аженнÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3481
+#: ../src/eog-window.c:3583
 msgid "Go to the first image of the collection"
 msgstr "Ð?еÑ?ейÑ?и до пеÑ?Ñ?оÑ? колекÑ?Ñ?Ñ? зобÑ?аженÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3483 ../src/eog-window.c:3492
+#: ../src/eog-window.c:3585 ../src/eog-window.c:3594
 msgid "_Last Image"
 msgstr "_Ð?Ñ?Ñ?аннÑ? зобÑ?аженнÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3484
+#: ../src/eog-window.c:3586
 msgid "Go to the last image of the collection"
 msgstr "Ð?еÑ?ейÑ?и до оÑ?Ñ?аннÑ?оÑ? колекÑ?Ñ?Ñ? зобÑ?аженÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3498
+#: ../src/eog-window.c:3600
 msgid "_Slideshow"
 msgstr "Ð?оказ _Ñ?лайдÑ?в"
 
-#: ../src/eog-window.c:3499
+#: ../src/eog-window.c:3601
 msgid "Start a slideshow view of the images"
 msgstr "Ð?оÑ?аÑ?и показ Ñ?лайдÑ?в Ñ?з зобÑ?аженÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3565
+#: ../src/eog-window.c:3667
 msgid "Previous"
 msgstr "Ð?опеÑ?еднÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3569
+#: ../src/eog-window.c:3671
 msgid "Next"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?пне"
 
-#: ../src/eog-window.c:3573
+#: ../src/eog-window.c:3675
 msgid "Right"
 msgstr "Ð?а годинниковоÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3576
+#: ../src/eog-window.c:3678
 msgid "Left"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?и годинниковоÑ?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3579
+#: ../src/eog-window.c:3681
 msgid "In"
 msgstr "Ð?бÑ?лÑ?Ñ?иÑ?и"
 
-#: ../src/eog-window.c:3582
+#: ../src/eog-window.c:3684
 msgid "Out"
 msgstr "Ð?менÑ?иÑ?и"
 
-#: ../src/eog-window.c:3585
+#: ../src/eog-window.c:3687
 msgid "Normal"
 msgstr "Ð?оÑ?малÑ?ний"
 
-#: ../src/eog-window.c:3588
+#: ../src/eog-window.c:3690
 msgid "Fit"
 msgstr "Ð?Ñ?дÑ?гнаÑ?и"
 
-#: ../src/eog-window.c:3591
+#: ../src/eog-window.c:3693
 msgid "Collection"
 msgstr "Ð?олекÑ?Ñ?Ñ? зобÑ?аженÑ?"
 
+#: ../src/eog-window.c:3696
+msgctxt "action (to trash)"
+msgid "Trash"
+msgstr "СмÑ?Ñ?ник"
+
 #: ../src/eog-plugin-manager.c:51
 msgid "Plugin"
 msgstr "Ð?одÑ?лÑ?"
@@ -1272,30 +1326,47 @@ msgstr "_Ð?Ñ?о модÑ?лÑ?"
 msgid "C_onfigure Plugin"
 msgstr "Ð?а_лаÑ?Ñ?Ñ?ваÑ?и модÑ?лÑ?"
 
-#: ../src/main.c:67
+#: ../src/main.c:63
 msgid "Open in fullscreen mode"
 msgstr "Ð?Ñ?дкÑ?иÑ?и Ñ? повноекÑ?анномÑ? Ñ?ежимÑ?"
 
-#: ../src/main.c:68
+#: ../src/main.c:64
 msgid "Disable image collection"
 msgstr "Ð?олекÑ?Ñ?Ñ? _зобÑ?аженÑ?"
 
-#: ../src/main.c:69
+#: ../src/main.c:65
 msgid "Open in slide show mode"
 msgstr "Ð?Ñ?дкÑ?иÑ?и Ñ? Ñ?ежимÑ? пеÑ?еглÑ?дÑ? Ñ?лайдÑ?в"
 
-#: ../src/main.c:71
+#: ../src/main.c:67
 msgid "Start a new instance instead of reusing an existing one"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ?каÑ?и новий екземплÑ?Ñ? замÑ?Ñ?Ñ?Ñ? викоÑ?иÑ?Ñ?аннÑ? Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?ого"
 
-#: ../src/main.c:73
+#: ../src/main.c:69
 msgid "[FILE...]"
 msgstr "[ФÐ?Ð?Ð?...]"
 
-#: ../src/main.c:223
+#. I18N: The '%s' is replaced with eog's command name.
+#: ../src/main.c:195
+#, c-format
+msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options."
+msgstr ""
+"Ð?иконайÑ?е '%s --help' Ñ?об побаÑ?иÑ?и повний пеÑ?елÑ?к паÑ?амеÑ?Ñ?Ñ?в командного "
+"Ñ?Ñ?дка."
+
+#: ../src/main.c:233
 msgid "Eye of GNOME Image Viewer"
 msgstr "Ð?Ñ?огÑ?ама \"Ð?ко GNOME\""
 
+#~ msgid "Move to Trash"
+#~ msgstr "Ð?еÑ?емÑ?Ñ?Ñ?иÑ?и Ñ? Ñ?мÑ?Ñ?ник"
+
+#~ msgid "Page Set_up..."
+#~ msgstr "_Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?и Ñ?Ñ?оÑ?Ñ?нки..."
+
+#~ msgid "Set As _Wallpaper"
+#~ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ановиÑ?и Ñ?к _Ñ?ло Ñ?обоÑ?ого Ñ?Ñ?олÑ?"
+
 #~ msgid "Only local images can be used as wallpapers"
 #~ msgstr ""
 #~ "У Ñ?коÑ?Ñ?Ñ? Ñ?ла Ñ?обоÑ?ого Ñ?Ñ?олÑ? можна вÑ?Ñ?ановлÑ?ваÑ?и лиÑ?е локалÑ?нÑ? зобÑ?аженнÑ?"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]