xchat-gnome r2534 - trunk/poAuthor: nshmyrev
Date: 2007-06-14 00:03:57 +0100 (Thu, 14 Jun 2007)
New Revision: 2534
ViewCVS link: http://svn.gnome.org/viewcvs/xchat-gnome?rev=2534&view=rev

Modified:
   trunk/po/ChangeLog
   trunk/po/ru.po
Log:
2007-06-14  Nickolay V. Shmyrev  <nshmyrev yandex ru>

	* ru.po: Updated Russian translation by
	Yuri Deshko <deshko tut by>.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]