Re: [gtk-list] More thread problemsHej, Ola

> #include <gtk/gtk.h>
> #include <pthread.h>
> 
> GtkWidget *label;
> pthread_t tid;
> 
> void *thread(void *arg)
> {
>  gtk_label_set_text(GTK_LABEL(label),"Hello World");
>  return NULL;
> }

This should be:

void *thread(void *arg)
{
 gdk_threads_enter();
 gtk_label_set_text(GTK_LABEL(label),"Hello World");
 gdk_threads_leave();
 return NULL;
}

Hej då,
Sebastian
-- 
Sebastian Wilhelmi          |      här ovanför alla molnen
mailto:wilhelmi@ira.uka.de      |   är himmlen så förunerligt blå
http://goethe.ira.uka.de/~wilhelmi  |[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]