Re: Starting Kirghiz translationOn 10/26/05, Simos Xenitellis <simos74 gmx net> wrote:
> Timur Zhamakeev wrote:
>
> >Hi,
> >I am starting the Kirghiz (also knows as Kyrgyz) translation of GNOME.
> >I have already registered as the team leader for Kirghiz (ky), see
> >http://mail.gnome.org/archives/gnome-i18n/2004-March/thread.html#00318
> >
> >Could you please add a section for Kirghiz translations at the statistic
> >pages,
> >http://l10n-status.gnome.org/gnome-2.14/index.html?
> >
> >How can I commit my translations?
> >Should I have CVS access?
> >
> >
> Hi Timur,
> For the first few translations, it is common to send your translations
> to someone who already has CVS access.
> Therefore, feel free to send me your .po files to submit.
>
> I have already added your first translation for "yelp".
> You can view it at
> http://cvs.gnome.org/viewcvs/yelp/po/ky.po
>
> Could someone add Kirghiz ("ky") to the statistics page?
>
> Thanks for joining the Localisation of GNOME,
> Simos
>
>
Hi Simos!

The stat page for Kirghiz already added, but in
http://l10n-status.gnome.org/gnome-2.14/index.html
for Kirghiz language is displaying only language code (ky) and we
should add also language name as Kirghiz or Kyrgyz.

Please commit another Kirghiz po file, it goes as attach.

Thanks.

Timur.
# translation of bug-buddy.HEAD.ky.po to Kyrgyz
# Copyright (C) 2003,2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Timur Zhamakeev <ztimur gmail com>, 2005.
## This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: bug-buddy.HEAD.ky\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-10-26 21:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-27 11:40+0600\n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team:  <ky-li mail ru>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"

#: ../src/bug-buddy.c:58
msgid "Submit bug report"
msgstr "Ð?аÑ?а жөнүндө кабаÑ? жөнөÑ?Ò¯Ò¯"

#: ../src/bug-buddy.c:59
msgid "Only send report to yourself"
msgstr "Ð?абаÑ?дÑ? өзүмө гана жөнөÑ?Ò¯Ò¯"

#: ../src/bug-buddy.c:60
msgid "Save report to file"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?айлга Ñ?акÑ?оо"

#: ../src/bug-buddy.c:65
msgid "crashed application"
msgstr "кÑ?йÑ?аган иÑ?Ñ?еме"

#: ../src/bug-buddy.c:66
msgid "core file"
msgstr "core Ñ?оÑ?маÑ?Ñ?ндагÑ? Ñ?айл"

#: ../src/bug-buddy.c:67
msgid "nothing"
msgstr "Ñ?Ñ? неÑ?Ñ?е"

#: ../src/bug-buddy.c:78
msgid "Name of contact"
msgstr "Ð?онÑ?акÑ?Ñ?к адамдÑ?н аÑ?Ñ?"

#: ../src/bug-buddy.c:78
msgid "NAME"
msgstr "Ð?ТЫ"

#: ../src/bug-buddy.c:79
msgid "Email address of contact"
msgstr "Ð?онÑ?акÑ?Ñ?к адамдÑ?н Ñ?л.даÑ?еги"

#: ../src/bug-buddy.c:79
msgid "EMAIL"
msgstr "Эл.даÑ?ек"

#: ../src/bug-buddy.c:80
msgid "Package containing the program"
msgstr "Ð?Ñ?огÑ?амманÑ? камÑ?Ñ?ган пакеÑ?"

#: ../src/bug-buddy.c:80
msgid "PACKAGE"
msgstr "Ð?Ð?Ð?Ð?Т"

#: ../src/bug-buddy.c:81
msgid "Version of the package"
msgstr "Ð?акеÑ? веÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ?"

#: ../src/bug-buddy.c:81
msgid "VERSION"
msgstr "Ð?Ð?РСÐ?ЯСЫ"

#: ../src/bug-buddy.c:82
msgid "File name of crashed program"
msgstr "Ð?Ñ?йÑ?аган пÑ?огÑ?амманÑ?н Ñ?айл аÑ?Ñ?"

#: ../src/bug-buddy.c:82 ../src/bug-buddy.c:84 ../src/bug-buddy.c:85
msgid "FILE"
msgstr "ФÐ?Ð?Ð?"

#: ../src/bug-buddy.c:83
msgid "PID of crashed program"
msgstr "Ð?Ñ?йÑ?аган пÑ?огÑ?амманÑ?н PIDи"

#: ../src/bug-buddy.c:83
msgid "PID"
msgstr "PID"

#: ../src/bug-buddy.c:84
msgid "Core file from program"
msgstr "Ð?Ñ?огÑ?амманÑ?н core Ñ?оÑ?маÑ?Ñ?ндагÑ? Ñ?айлÑ?"

#: ../src/bug-buddy.c:85
msgid "Text file to include in the report"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?еÑ?ко кÑ?Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?лÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?екÑ?Ñ?ик Ñ?айл"

#: ../src/bug-buddy.c:86
msgid "PID of the program to kill after the report"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?он кийин алÑ?п Ñ?алÑ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?огÑ?амманÑ?н PIDи"

#: ../src/bug-buddy.c:86
msgid "KILL"
msgstr "KILL"

#: ../src/bug-buddy.c:122
#, c-format
msgid "Could not find widget named %s at %s"
msgstr "\"%2$s\" иÑ?индеги \"%1$s\" аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? виджеÑ? Ñ?абÑ?лбадÑ?"

#: ../src/bug-buddy.c:234
msgid ""
"gdb has not finished getting the debugging information.\n"
"Kill the gdb process (the stack trace will be incomplete)?"
msgstr ""
"gdb оÑ?ладÑ?иги, оÑ?ладка Ò¯Ñ?үн маалÑ?маÑ? алÑ?Ñ?нÑ? аÑ?кÑ?аган жок.\n"
"gdb пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?ин жогоÑ?оÑ?Ñ?нбÑ? (Ñ?Ñ?екÑ?ин Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?овкаÑ?Ñ? Ñ?олÑ?к Ñ?меÑ? болоÑ?)?"

#: ../src/bug-buddy.c:245 ../src/gdb-buddy.c:115
msgid "gdb has already exited"
msgstr "gdb оÑ?ладÑ?иги алдагаÑ?ан жабÑ?лган"

#: ../src/bug-buddy.c:274
msgid "Save Backtrace"
msgstr "ТÑ?аÑ?Ñ?иÑ?овканÑ? Ñ?акÑ?оо"

#: ../src/bug-buddy.c:290
msgid "Please wait while Bug Buddy saves the stack trace..."
msgstr "\"Ð?аг Ð?адди\" пÑ?огÑ?аммаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?екÑ?ин Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?овкаÑ?Ñ?н Ñ?акÑ?аганÑ?а күÑ?Ó© Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ò£Ñ?з..."

#: ../src/bug-buddy.c:294
#, c-format
msgid ""
"The stack trace was not saved in %s:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
"Please try again, maybe with a different file name."
msgstr ""
"СÑ?екÑ?ин Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?овкаÑ?Ñ? \"%s\" иÑ?ине Ñ?акÑ?алган жок:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
"Ð?аÑ?ка Ñ?айл аÑ?Ñ?н колдонÑ?п, кайÑ?а кайÑ?алап көÑ?үңүз."

#: ../src/bug-buddy.c:380
msgid "_Start Mailer"
msgstr "_Ð?оÑ?Ñ?а пÑ?огÑ?аммаÑ?Ñ?н баÑ?Ñ?оо"

#: ../src/bug-buddy.c:384
msgid "_Send Report"
msgstr "_Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? жөнөÑ?Ò¯Ò¯"

#: ../src/bug-buddy.c:412
msgid "Hide Debugging Options"
msgstr "Ð?Ñ?ладка паÑ?амеÑ?Ñ?леÑ?ин жаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?"

#: ../src/bug-buddy.c:413
msgid "Show Debugging Options"
msgstr "Ð?Ñ?ладка паÑ?амеÑ?Ñ?леÑ?ин көÑ?Ñ?Ó©Ñ?Ò¯Ò¯"

#: ../src/bug-buddy.c:527
msgid ""
"$GNOME_CRASHED_APPNAME is deprecated.\n"
"Please use the --appname command line argument instead."
msgstr ""
"$GNOME_CRASHED_APPNAME өзгөÑ?мөÑ?Ò¯ мÑ?ндан аÑ?Ñ? колдонÑ?лбайÑ?.\n"
"Ð?нÑ?н оÑ?дÑ?на --appname аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? командалÑ?к Ñ?апÑ?Ñ?н аÑ?гÑ?менÑ?ин колдонÑ?Ò£Ñ?з."

#: ../src/bug-buddy.c:541
msgid ""
"$GNOME_CRASHED_PID is deprecated.\n"
"Please use the --pid command line argument instead."
msgstr ""
"$GNOME_CRASHED_PID өзгөÑ?мөÑ?Ò¯ мÑ?ндан аÑ?Ñ? колдонÑ?лбайÑ?.\n"
"Ð?нÑ?н оÑ?дÑ?на --pid аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? командалÑ?к Ñ?апÑ?Ñ?н аÑ?гÑ?менÑ?ин колдонÑ?Ò£Ñ?з."

#: ../src/bug-buddy.c:551
msgid ""
"To debug a process, the application name is also required.\n"
"Please also supply an --appname command line argument."
msgstr ""
"Ð?Ñ?оÑ?еÑ?Ñ?Ñ?и оÑ?ладкалоо Ò¯Ñ?үн иÑ?Ñ?еменин аÑ?Ñ? да Ñ?алап кÑ?лÑ?наÑ?.\n"
"Ð?Ñ?л Ò¯Ñ?үн, --appname аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? командалÑ?к Ñ?апÑ?Ñ?н аÑ?гÑ?менÑ?и каÑ?аÑ?Ñ? көÑ?Ñ?Ó©Ñ?үңүз."

#: ../src/bug-buddy.c:697
#, c-format
msgid ""
"Bug Buddy could not load its user interface file (%s).\n"
"Please make sure Bug Buddy was installed correctly."
msgstr ""
"Ð?олдонÑ?Ñ?Ñ?Ñ? инÑ?еÑ?Ñ?ейÑ?инин Ñ?айлÑ?н жүкÑ?өөгө болбодÑ? (%s).\n"
"\"Ð?аг Ð?адди\" пÑ?огÑ?аммаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?а оÑ?ноÑ?Ñ?лгандÑ?гÑ?н Ñ?екÑ?еÑ?иңиз."

#: ../src/bug-buddy.c:721
msgid ""
"Bug Buddy could not update its bug information.\n"
"The old one will be used."
msgstr ""
"Ð?аÑ?а жөнүндөгү маалÑ?маÑ?Ñ?Ñ? жаңÑ?лоого болбодÑ?.\n"
"ЭÑ?ки маалÑ?маÑ? колдонÑ?лаÑ?."

#: ../src/bug-buddy.desktop.in.in.h:1 ../src/bug-buddy-core.desktop.in.in.h:1
msgid "Bug Report Tool"
msgstr "Ð?аÑ?анÑ? кабаÑ?лоо кÑ?Ñ?алÑ?"

#: ../src/bug-buddy.desktop.in.in.h:2 ../src/bug-buddy-core.desktop.in.in.h:2
msgid "Report a bug in GNOME-based applications"
msgstr "GNOME Ñ?өйÑ?Ó©Ñ?үнүн пÑ?огÑ?аммалаÑ?Ñ?нÑ?н каÑ?алаÑ?Ñ?н кабаÑ?лоо"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:1
msgid ""
"\n"
"Welcome to Bug Buddy, a bug reporting tool for GNOME. It will step you "
"through the process of submitting a bug report.\n"
"\n"
"Please, select the kind of problem you want to report and press the \"Forward"
"\" button:\n"
msgstr ""
"\n"
"Ð?ном Ñ?өйÑ?Ó©Ñ?үнүн пÑ?огÑ?аммалаÑ?Ñ?нÑ?н каÑ?алаÑ?Ñ?н кабаÑ?лооÑ?Ñ? \"Ð?аг Ð?адди\" пÑ?огÑ?аммаÑ?Ñ?на коÑ? келиңиз. Ð?л Ñ?изди каÑ?анÑ? кабаÑ?лоо пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?инин баÑ?дÑ?к кадамдаÑ?Ñ? аÑ?кÑ?лÑ?Ñ? алÑ?п Ó©Ñ?Ó©Ñ?.\n"
"\n"
"Сиз билдиÑ?үүнү каалаган пÑ?облеманÑ?н Ñ?Ò¯Ñ?үн Ñ?андап, \"Ð?лга\" баÑ?кÑ?Ñ?Ñ?н баÑ?Ñ?Ò£Ñ?з:\n"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:6
msgid "*"
msgstr "*"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:7
msgid "<span size=\"xx-large\">Bug Buddy</span>"
msgstr "<span size=\"xx-large\">\"Ð?аг Ð?адди\"</span>"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:8
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Bug Buddy update</span>\n"
"\n"
"The bug information that is stored on your system is outdated. Choosing "
"\"Update\" will update it. Choosing \"Don't update\" will force the bug "
"reporting to use old data.\n"
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Ð?аңÑ?лоо</span>\n"
"\n"
"СиÑ?Ñ?емада Ñ?акÑ?алган каÑ?а жөнүндөгү маалÑ?маÑ? Ñ?Ñ?киÑ?ди. \"Ð?аңÑ?лоо\" анÑ? жаңÑ?лайÑ?. \"Ð?аңÑ?лабоо\" болÑ?о кабаÑ?дÑ? Ñ?үзүүдө Ñ?Ñ?ки маалÑ?маÑ?Ñ?Ñ? колдонÑ?Ñ?га алÑ?п келеÑ?.\n"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:12
msgid "Advanced"
msgstr "Ð?еңейÑ?илген"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:13
msgid "Assbarn Phenomenon"
msgstr "Assbarn Phenomenon"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:14
msgid "Binary file:"
msgstr "Экилик Ñ?айл:"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:15 ../src/united-states-of-bug-buddy.c:249
msgid "Bug Buddy"
msgstr "\"Ð?аг Ð?адди\""

#: ../src/bug-buddy.glade.h:16
msgid ""
"Bug Buddy can send debugging information with your bug report.\n"
"The correct options should have been selected for you automatically."
msgstr ""
"\"Ð?аг Ð?адди\" пÑ?огÑ?аммаÑ?Ñ? оÑ?ладкага кеÑ?екÑ?Ò¯Ò¯ маалÑ?маÑ? камÑ?Ñ?ган кабаÑ?дÑ? жөнөÑ?Ó© алаÑ?.\n"
"ТÑ?Ñ?Ñ?а паÑ?амеÑ?Ñ?леÑ? Ñ?из Ò¯Ñ?үн авÑ?омаÑ?Ñ?Ñ?к Ñ?Ò¯Ñ?дө Ñ?андалÑ?Ñ?Ñ? кеÑ?ек."

#: ../src/bug-buddy.glade.h:18
msgid ""
"Bug Buddy is now collecting information on your crash to submit to a bug "
"tracking system. This is an automated process, and may take a few minutes. "
"When it is done, you can press 'Show Debugging Details' to see the "
"information or press 'Forward' to move to the next step in the process."
msgstr "Ð?аг Ð?адди азÑ?Ñ? каÑ?алаÑ?дÑ? Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?о Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?Ñ?на кабаÑ?лоо Ò¯Ñ?үн Ñ?издин Ñ?иÑ?Ñ?емадагÑ? кÑ?йÑ?оо жөнүндөгү маалÑ?маÑ?Ñ?Ñ? Ñ?огÑ?лÑ?Ñ?Ñ?да. Ð?Ñ?л авÑ?омаÑ?Ñ?Ñ?к пÑ?оÑ?еÑ?Ñ? жана ал биÑ? неÑ?е мүнөÑ?Ñ?Ò¯ алÑ?Ñ?Ñ? мүмкүн. Ð?аÑ?ан бааÑ?Ñ? даÑ?Ñ? болгондо, оÑ?ладкага Ñ?ийиÑ?Ñ?Ò¯Ò¯ маалÑ?маÑ?Ñ?Ñ? көÑ?Ò¯Ò¯ Ò¯Ñ?үн  \"Ð?Ñ?ладка маалÑ?маÑ?Ñ?аÑ?Ñ?н көÑ?Ñ?Ó©Ñ?Ò¯Ò¯\", ал Ñ?ми кийинки кадамга Ó©Ñ?Ò¯Ò¯ Ò¯Ñ?үн \"Ð?ийинки\" баÑ?кÑ?Ñ?Ñ?н Ñ?андайÑ?Ñ?з."

#: ../src/bug-buddy.glade.h:19
msgid ""
"Bug Buddy uses email to submit the bug reports.\n"
"Please choose how you would like Bug Buddy to send email."
msgstr ""
"Ð?аÑ?а жөнүндө кабаÑ? жөнөÑ?Ò¯Ò¯ Ò¯Ñ?үн Bug Buddy пÑ?огÑ?аммаÑ?Ñ? Ñ?лекÑ?Ñ?ондÑ?к "
"поÑ?Ñ?анÑ? колдоноÑ?.\n"
"Bug Buddy пÑ?огÑ?аммаÑ?Ñ? Ò¯Ñ?үн поÑ?Ñ?анÑ? жөнөÑ?Ò¯Ò¯ жолÑ?н Ñ?андаңÑ?з."

#: ../src/bug-buddy.glade.h:21
msgid "Cc:"
msgstr "Ð?опиÑ?:"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:22
msgid "Core file"
msgstr "Сore Ñ?оÑ?маÑ?Ñ?ндагÑ? Ñ?айл"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:23
msgid "D_ebug a crashed or running application (experts only)"
msgstr "Ð?Ñ?йÑ?аган же аÑ?каÑ?Ñ?лÑ?п жаÑ?кан иÑ?Ñ?емени оÑ?ладкалоо (Ñ?кÑ?пеÑ?Ñ?Ñ?еÑ? Ò¯Ñ?үн гана)"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:24
msgid "Debug"
msgstr "Ð?Ñ?ладка"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:25 ../src/bugzilla.c:809 ../src/bugzilla.c:923
#: ../src/bugzilla.c:954
msgid "Description"
msgstr "Ð?аÑ?нÑ?"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:26
msgid "Downloading files"
msgstr "ФайлдаÑ? жөкÑ?өлүүдө"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:27
msgid "Email:"
msgstr "Эл.даÑ?ек:"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:28
msgid "Include a text file"
msgstr "ТекÑ?Ñ?Ñ?ик Ñ?айлдÑ? коÑ?Ñ?Ñ?"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:29
msgid "Just s_ave to a file so I can submit a bug report manually"
msgstr "Ð?абаÑ?дÑ? өз алдÑ?нÑ?а жөнөÑ?Ò¯Ò¯ Ò¯Ñ?үн жөн гана Ñ?айлга Ñ?акÑ?оо"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:30
msgid "Name:"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?:"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:31
msgid "Path of sendmail:"
msgstr "sendmail пÑ?огÑ?аммаÑ?Ñ?нÑ?н жолÑ?:"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:32
msgid "Please choose a component, version, and severity level."
msgstr "Ð?омпоненÑ?ин, веÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ?н жана маанилүүлүк деңгÑ?Ñ?лин Ñ?андаңÑ?з."

#: ../src/bug-buddy.glade.h:33
msgid ""
"Please make any final corrections to the bug report.\n"
"Notice that it will be shown at http://bugzilla.gnome.org\n";
"It will include your name, e-mail address, and maybe\n"
"some information about how the application crashed. If the\n"
"document you were working on contained sensitive information,\n"
"you may not want to submit this bug report"
msgstr ""
"Ð?абаÑ?га акÑ?Ñ?кÑ? өзгөÑ?Ñ?үүлөÑ?дү киÑ?гизиңиз.\n"
"Ð?л http://bugzilla.gnome.org Ñ?айÑ?Ñ?нда Ñ?агÑ?лдÑ?Ñ?Ñ?лааÑ?Ñ?н\n"
"Ñ?Ñ?ке алÑ?Ò£Ñ?з. Ð?л Ñ?издин аÑ?Ñ?Ò£Ñ?здан, Ñ?л.даÑ?егиңизден Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?п,\n иÑ?Ñ?еме жөнүндө биÑ? каÑ?аÑ? маалÑ?маÑ?Ñ?Ñ? камÑ?Ñ?Ñ?Ñ? мүмкүн.\n"
"ЭгеÑ? Ñ?из даÑ?Ñ?дап жаÑ?кан докÑ?менÑ? конÑ?иденÑ?иалдÑ?к\n маалÑ?маÑ?Ñ?Ñ? камÑ?Ñ?Ñ?а, кабаÑ?дÑ? жөнөÑ?үүдөн баÑ? Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?аңÑ?з\n болоÑ?."

#: ../src/bug-buddy.glade.h:39
msgid "Please make your bug report in English, if possible."
msgstr "Ð?үмкүн болÑ?о каÑ?а жөнүндөгү кабаÑ?дÑ? англиÑ? Ñ?илинде билдиÑ?иңиз."

#: ../src/bug-buddy.glade.h:40
msgid "Please select the product or application for the bug you wish to report."
msgstr "Ð?аÑ?аÑ?Ñ? жөнүндө билдиÑ?үүнү каалаган пÑ?одÑ?кÑ?Ñ? же иÑ?Ñ?емени Ñ?андаңÑ?з."

#: ../src/bug-buddy.glade.h:41
msgid ""
"Please take a minute to see if your bug is one of the most frequently "
"reported bugs.\n"
"If the bug is already reported, please do not report it again."
msgstr ""
"Сиздин каÑ?анÑ? баÑ?ка биÑ?Ó©Ó© билдиÑ?бегендигин билүү Ò¯Ñ?үн биÑ? неÑ?е мүнөÑ? бөлүңүз.\n"
"ЭгеÑ? каÑ?а мÑ?Ñ?да билдиÑ?илÑ?е, анÑ? кайÑ?алабаңÑ?з."

#: ../src/bug-buddy.glade.h:43
msgid ""
"Please wait while Bug Buddy updates its list\n"
"of products for the bug tracking systems."
msgstr "\"Ð?аг Ð?адди\" каÑ?алаÑ?дÑ? Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?оо Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?Ñ? Ò¯Ñ?үн өз\n пÑ?огÑ?аммалаÑ? Ñ?измеÑ?ин жаңÑ?лаганÑ?а күÑ?Ó© Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ò£Ñ?з."

#: ../src/bug-buddy.glade.h:45
msgid "Process ID:"
msgstr "Ð?Ñ?оÑ?еÑ?Ñ?Ñ?ин иденÑ?иÑ?икаÑ?оÑ?Ñ?:"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:46
msgid "Save in:"
msgstr "Ð?Ñ?л жеÑ?де Ñ?акÑ?оо:"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:47
msgid "Save the report to..."
msgstr "Ð?абаÑ?дÑ? бÑ?л жеÑ?де Ñ?акÑ?оо..."

#: ../src/bug-buddy.glade.h:48
msgid "Saving: "
msgstr "СакÑ?оо:"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:49
msgid "Sendmail Settings"
msgstr "Sendmail Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?оолоÑ?Ñ?"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:50
msgid "Severity:"
msgstr "Ð?аанилүүлүк:"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:51
msgid "Show _Applications"
msgstr "_Ð?Ñ?Ñ?емелеÑ?ди көÑ?Ñ?Ó©Ñ?Ò¯Ò¯"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:52
msgid "Show _Debugging Details"
msgstr "Ð?еңиÑ?и _оÑ?ладка маалÑ?маÑ?Ñ?"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:53
msgid "Show _Products"
msgstr "_Ð?Ñ?одÑ?кÑ?аÑ?дÑ? көÑ?Ñ?Ó©Ñ?Ò¯Ò¯"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:54
msgid "Show most frequent bugs in:"
msgstr "Эң көп каÑ?а жөнүндөгө кабаÑ?лаÑ?дÑ? көÑ?Ñ?Ó©Ñ?Ò¯Ò¯:"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:55
msgid "Simple"
msgstr "Ð?өнөкөй"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:56
msgid "Start"
msgstr "Ð?аÑ?Ñ?оо"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:57
msgid "Stop"
msgstr "ТокÑ?оÑ?Ñ?Ñ?"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:58
msgid "Submit another bug"
msgstr "Ð?аÑ?ка каÑ?а жөнүндө билдиÑ?Ò¯Ò¯"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:59
msgid "Summary"
msgstr "Ð?Ñ?йÑ?нÑ?Ñ?к"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:60
msgid "The _application does not function correctly"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?еме Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?а иÑ?Ñ?ебейÑ?"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:61
msgid "The _documentation is wrong"
msgstr "Ð?окÑ?менÑ?аÑ?иÑ?дагÑ? кемÑ?илдикÑ?еÑ?"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:62
msgid "The _translation is wrong"
msgstr "Ð?оÑ?оÑ?модогÑ? кемÑ?илдикÑ?еÑ?"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:63
msgid "To:"
msgstr "Ð?имге:"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:64
msgid "Use _sendmail directly"
msgstr "Sendmail дÑ? Ñ?үздөн-Ñ?үз колдонÑ?Ñ?"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:65
msgid "Version:"
msgstr "Ð?еÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ?:"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:66
msgid "_Don't update"
msgstr "Ð?аңÑ?лаб_оо"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:67
msgid "_Request a missing feature"
msgstr "Ð?ок мүмкүнÑ?үлүк жөнүндөгү _Ó©Ñ?үнүÑ?"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:68
msgid "_Update"
msgstr "_Ð?аңÑ?лоо"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:69
msgid "component"
msgstr "компоненÑ?"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:70
msgid "desc"
msgstr "баÑ?нÑ?"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:71
msgid "email info"
msgstr "Ñ?л.даÑ?ек маалÑ?маÑ?Ñ?"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:72
msgid "finished"
msgstr "аÑ?кÑ?адÑ?"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:73
msgid "gdb"
msgstr "gdb"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:74
msgid "intro"
msgstr "киÑ?иÑ?Ò¯Ò¯"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:75
msgid "mail config"
msgstr "Ð?оÑ?Ñ?анÑ? Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?оо"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:76
msgid "mostfreq"
msgstr "көп кездеÑ?Ò¯Ò¯Ñ?Ò¯"

#: ../src/bug-buddy.glade.h:77
msgid "product"
msgstr "пÑ?огÑ?амма"

#: ../src/bugzilla.c:280
#, c-format
msgid "%d of %d"
msgstr "%d / %d"

#: ../src/bugzilla.c:785
msgid "ID"
msgstr "ID"

#: ../src/bugzilla.c:799 ../src/bugzilla.c:905
msgid "Product"
msgstr "Ð?Ñ?огÑ?амма"

#: ../src/bugzilla.c:804 ../src/bugzilla.c:948
msgid "Component"
msgstr "Ð?омпоненÑ?"

#: ../src/bugzilla.c:999
#, c-format
msgid ""
"Bug Buddy could not open '%s'.\n"
"Please make sure Bug Buddy was installed correctly.\n"
"\n"
"Bug Buddy will now quit."
msgstr ""
"\"%s\" Ñ?айлÑ?н аÑ?Ñ?Ñ?га болбодÑ?.\n"
"\"Ð?аг Ð?адди\" пÑ?огÑ?аммаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?а\n"
"оÑ?ноÑ?Ñ?лгандÑ?гÑ?н Ñ?екÑ?еÑ?иңиз\n"
"\n"
"\"Ð?аг Ð?адди\" пÑ?огÑ?аммаÑ?Ñ? азÑ?Ñ? иÑ?ин аÑ?кÑ?айÑ?."

#: ../src/bugzilla.c:1037
msgid ""
"Bug Buddy could not find any information on where to submit bugs.\n"
"\n"
"Please make sure Bug Buddy was installed correctly.\n"
"\n"
"Bug Buddy will now quit."
msgstr ""
"Ð?аÑ?а жөнүндөгү кабаÑ?дÑ? кайда жөнөÑ?Ò¯Ò¯ жөнүндө Ñ?Ñ? кандай маалÑ?маÑ? Ñ?абÑ?лбадÑ?.\n"
"\n"
"\"Ð?аг Ð?адди\" пÑ?огÑ?аммаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?а оÑ?ноÑ?Ñ?лгандÑ?гÑ?н Ñ?екÑ?еÑ?иңиз.\n"
"\n"
"\"Ð?аг Ð?адди\" пÑ?огÑ?аммаÑ?Ñ? иÑ?иин аÑ?кÑ?айÑ?."

#: ../src/bugzilla.c:1121
#, c-format
msgid "Couldn't load icon for %s"
msgstr "%s Ñ?Ò¯Ñ?Ó©Ñ?белгиÑ?ин жүкÑ?Ó©Ó© иÑ?ке аÑ?падÑ?"

#: ../src/bugzilla.c:1216
#, c-format
msgid "%s (Panel Applet)"
msgstr "%s (Panel Applet)"

#: ../src/cell-renderer-uri.c:151
msgid "URI"
msgstr "Ð?денÑ?иÑ?икаÑ?оÑ? (URI)"

#: ../src/cell-renderer-uri.c:152
msgid "URI to show when clicked."
msgstr "ЧеÑ?Ñ?үүдө көÑ?Ñ?Ó©Ñ?үлүүÑ?Ò¯ иденÑ?иÑ?икаÑ?оÑ? (URI)."

#: ../src/cell-renderer-uri.c:159
msgid "Visited"
msgstr "Ð?Ñ?алангандаÑ?"

#: ../src/cell-renderer-uri.c:160
msgid "If the URI has been visited before."
msgstr "ЭгеÑ? иденÑ?иÑ?икаÑ?оÑ? (URI) мÑ?Ñ?да аÑ?аланÑ?а."

#: ../src/gdb-buddy.c:86
#, c-format
msgid "Obtaining stack trace... (%d)"
msgstr "СÑ?ек абалÑ? алÑ?нÑ?Ñ?да... (%d)"

#: ../src/gdb-buddy.c:162
#, c-format
msgid ""
"Unable to process core file with gdb:\n"
"'%s'"
msgstr ""
"core Ñ?айлÑ?н gdb оÑ?ладÑ?игинин\n"
"жаÑ?дамÑ? менен иÑ?Ñ?еÑ?үүгө болбодÑ?:\n"
"\"%s\""

#: ../src/gdb-buddy.c:187
#, c-format
msgid ""
"GDB was unable to determine which binary created\n"
"'%s'"
msgstr ""
"GDB оÑ?ладÑ?игине кайÑ?Ñ? Ñ?килик Ñ?айл Ñ?үзүлгөндүгүн\n анÑ?кÑ?оого болбодÑ?\n"
"\"%s\""

#: ../src/gdb-buddy.c:217
msgid "Error on read... aborting"
msgstr "Ð?кÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ндагÑ? каÑ?а... Ñ?окÑ?оÑ?Ñ?Ñ?"

#: ../src/gdb-buddy.c:265
msgid "Both a binary file and PID are required to debug."
msgstr "Ð?Ñ?ладка Ò¯Ñ?үн Ñ?килик Ñ?айл жана PID Ñ?алап кÑ?лÑ?наÑ?."

#: ../src/gdb-buddy.c:286
msgid "The binary file could not be found. Try using an absolute path."
msgstr "Экилик Ñ?айлдÑ? Ñ?абÑ?Ñ?га болбодÑ?. Ð?бÑ?олÑ?Ñ?Ñ?Ñ?к жолÑ?н колдонÑ?п көÑ?үңүз."

#: ../src/gdb-buddy.c:296
msgid ""
"GDB could not be found on your system.\n"
"Debugging information will not be obtained."
msgstr ""
"Сиздин Ñ?иÑ?Ñ?емада GDB оÑ?ладÑ?иги Ñ?абÑ?лбадÑ?.\n"
"Ð?Ñ?ладка жөнүндө маалÑ?маÑ? Ñ?огÑ?лÑ?Ñ?лбайÑ?."

#: ../src/gdb-buddy.c:304
msgid ""
"Could not find the gdb-cmd file.\n"
"Please try reinstalling Bug Buddy."
msgstr ""
"gdb-cmd Ñ?айлÑ?н Ñ?абÑ?Ñ?га болбодÑ?.\n"
"\"Ð?аг Ð?адди\" пÑ?огÑ?аммаÑ?Ñ?н кайÑ?а оÑ?ноÑ?Ñ?п көÑ?үңүз."

#: ../src/gdb-buddy.c:312
#, c-format
msgid ""
"There was an error running gdb:\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"gdb оÑ?ладÑ?игин баÑ?Ñ?оо Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?нда каÑ?а пайда болдÑ?:\n"
"\n"
"%s"

#: ../src/save-buddy.c:83
#, c-format
msgid "Could not read symbolic link information for %s"
msgstr "\"%s\"Ò¯Ñ?үн Ñ?имволикалÑ?к Ñ?илÑ?емеÑ?и боÑ?нÑ?а маалÑ?маÑ? окÑ?Ñ?га болбодÑ?"

#: ../src/save-buddy.c:125
msgid "The file has too many symbolic links."
msgstr "Файлга Ó©Ñ?Ó© Ñ?ле көп Ñ?имволикалÑ?к Ñ?илÑ?еме."

#: ../src/save-buddy.c:268
msgid "Main loop isn't running!"
msgstr "Ð?егизги Ñ?икл иÑ?Ñ?еÑ?илбеген!"

#: ../src/save-buddy.c:284
#, c-format
msgid "Error setting up sigchld handler: %s"
msgstr "sigchld Ñ?игнал аÑ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?н оÑ?ноÑ?Ñ?Ñ?дагÑ? каÑ?а: %s"

#: ../src/save-buddy.c:387
msgid "Invalid filename."
msgstr "Файл аÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?а Ñ?меÑ?."

#: ../src/save-buddy.c:412
#, c-format
msgid ""
"There already exists a file name '%s'.\n"
"\n"
"Do you wish to overwrite this file?"
msgstr ""
"\"%s\" аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?айл алдагаÑ?ан баÑ?.\n"
"\n"
"Ð?Ñ?л Ñ?айлдÑ?н Ò¯Ñ?Ñ?үнө жазаÑ?Ñ?збÑ??"

#: ../src/save-buddy.c:417
msgid "_Overwrite"
msgstr "_Ò®Ñ?Ñ?үнө жазÑ?Ñ?"

#: ../src/save-buddy.c:516
msgid "Could not create a backup file."
msgstr "РезеÑ?вдик копиÑ? Ñ?айлÑ?н Ñ?үзүүгө болбодÑ?."

#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:53
msgid "Welcome to Bug Buddy"
msgstr "\"Ð?аг Ð?адди\" пÑ?огÑ?аммаÑ?Ñ?на коÑ? келиңиз"

#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:54
msgid "Collecting debug info"
msgstr "Ð?Ñ?ладка маалÑ?маÑ?Ñ?н Ñ?огÑ?лÑ?Ñ?Ñ?"

#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:55
msgid "Select a Product or Application"
msgstr "Ð?Ñ?одÑ?кÑ? же иÑ?Ñ?еме Ñ?андаңÑ?з"

#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:56
msgid "Select a Component"
msgstr "Ð?омпоненÑ? Ñ?андаңÑ?з"

#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:57
msgid "Frequently Reported Bugs"
msgstr "Ð?өп кездеÑ?Ò¯Ò¯Ñ?Ò¯ каÑ?алаÑ? кабаÑ?лаÑ?Ñ?"

#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:58
msgid "Bug Description"
msgstr "Ð?аÑ?анÑ?н баÑ?нÑ?"

#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:59
msgid "Mail Configuration"
msgstr "Ð?оÑ?Ñ?анÑ? Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?оо"

#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:60
msgid "Confirmation"
msgstr "ТакÑ?оо"

#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:61
msgid "Finished!"
msgstr "Ð?Ò¯Ñ?Ñ?Ò¯!"

#. Translators should localize the following string
#. * which will give them credit in the About box.
#. * E.g. "Fulano de Tal <fulano detal com>"
#.
#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:240
msgid "translator_credits-PLEASE_ADD_YOURSELF_HERE"
msgstr "ТимÑ?Ñ? Ð?амакеев <ztimur gmail com>"

#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:251
msgid "The graphical bug reporting tool for GNOME."
msgstr "Ð?ном Ñ?өйÑ?оÑ?үнүн каÑ?алаÑ?Ñ?н билдиÑ?Ò¯Ò¯Ñ?Ò¯ гÑ?аÑ?икалÑ?к аÑ?пап. "

#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:404
msgid "Please enter your name."
msgstr "Өз аÑ?Ñ?Ò£Ñ?здÑ? киÑ?гизиңиз."

#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:413
msgid "Please enter a valid email address."
msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?а Ñ?л.даÑ?ек киÑ?гизиңиз."

#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:422
#, c-format
msgid ""
"'%s' doesn't seem to exist.\n"
"\n"
"Please check the path to sendmail again."
msgstr ""
"'%s' жок Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?.\n"
"\n"
"Sendmail пÑ?огÑ?аммаÑ?Ñ?нÑ?н жолÑ?н Ñ?екÑ?еÑ?иңиз."

#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:446
msgid "Please enter a valid email command."
msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?а Ñ?л.поÑ?Ñ?а командаÑ?Ñ?н киÑ?гизиңиз."

#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:522
msgid "The specified file does not exist."
msgstr "Ð?Ò£Ñ?Ñ?Ò£Ñ?үлгңн Ñ?айл жок."

#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:528
#, c-format
msgid "File is of type: %s"
msgstr "%s Ñ?оÑ?маÑ?Ñ?ндагÑ? Ñ?айл"

#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:532
#, c-format
msgid ""
"'%s' is a %s file.\n"
"\n"
"Bug Buddy can only submit plaintext (text/*) files."
msgstr ""
"\"%s\" Ñ?айлÑ? бÑ?л-%s.\n"
"\n"
"\"Ð?аг Ð?адди\" пÑ?огÑ?аммаÑ?Ñ? Ñ?екÑ?Ñ?Ñ?ик Ñ?айлдаÑ?дÑ? (text/*) гана жөнөÑ?Ó© алаÑ?."

#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:545
msgid "You must include a comprehensible subject line in your bug report."
msgstr "Сиздин каÑ?а жөнүндөгү кабаÑ?Ñ?Ò£Ñ?здÑ?н Ñ?емаÑ?Ñ? маңÑ?здÑ?Ñ? болÑ?Ñ?Ñ? кеÑ?ек."

#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:554
msgid "You must include a comprehensible description in your bug report."
msgstr "Сиздин каÑ?а жөнүндөгү кабаÑ?Ñ?Ò£Ñ?здÑ?н баÑ?нÑ? маңÑ?здÑ?Ñ? болÑ?Ñ?Ñ? кеÑ?ек."

#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:601
msgid "Please wait while Bug Buddy saves your bug report..."
msgstr "\"Ð?аг Ð?адди\" пÑ?огÑ?аммаÑ?Ñ? кабаÑ?дÑ? Ñ?акÑ?аганÑ?а күÑ?Ó© Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ò£Ñ?з..."

#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:605
#, c-format
msgid ""
"The bug report was not saved in %s:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
"Please try again, maybe with a different file name."
msgstr ""
"\"%s\" Ñ?айлÑ?на каÑ?а жөнүндөгү кабаÑ? Ñ?акÑ?албадÑ?:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
"Ð?аÑ?ка Ñ?айл аÑ?Ñ?н колдонÑ?п, кайÑ?алап көÑ?үңүз."

#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:613
#, c-format
msgid "Your bug report was saved in %s"
msgstr "Сиздин каÑ?а жөнүндөгү кабаÑ?Ñ?Ò£Ñ?з %s Ñ?айлÑ?нда Ñ?акÑ?алдÑ?"

#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:621
msgid "Please wait while Bug Buddy submits your bug report..."
msgstr "\"Ð?аг Ð?адди\" пÑ?огÑ?аммаÑ?Ñ? кабаÑ?дÑ? жөнөÑ?көнÑ?Ó© күÑ?Ó© Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ò£Ñ?з...."

#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:625
#, c-format
msgid ""
"There was an error submitting the bug report:\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Ð?абаÑ?дÑ? жөнөÑ?үүдө каÑ?а пайда болдÑ?:\n"
"\n"
"%s"

#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:632
#, c-format
msgid ""
"Your bug report has been submitted to:\n"
"\n"
"        <%s>\n"
"\n"
"Bug reporting is an important part of making Free Software. Thank you for "
"helping."
msgstr ""
"Ð?аÑ?а жөнүндөгү Ñ?издин кабаÑ?Ñ?Ò£Ñ?з жөнөÑ?үлдү:\n"
"\n"
"        <%s>\n"
"\n"
"Ð?аÑ?а жөнүндө билдиÑ?Ò¯Ò¯ - Ñ?Ñ?кин пÑ?огÑ?аммалаÑ?дÑ? Ñ?үзүүдөгү маанилүү неÑ?Ñ?е. Ð?аÑ?дамÑ?Ò£Ñ?з Ò¯Ñ?үн Ñ?оң Ñ?Ñ?аÑ?маÑ?."

#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:870
msgid "Please, select the core file or running application to debug."
msgstr "Ð?Ñ?ладка Ò¯Ñ?үн core Ñ?айлÑ?н же аÑ?каÑ?Ñ?лÑ?п жаÑ?кан иÑ?Ñ?емени Ñ?андаңÑ?з."

#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:880
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
"Notice that the software you are running (%s) is older than six months.\n"
"You may want to consider upgrading to a newer version of %s system"
msgstr ""
"%s\n"
"\n"
"Сиз иÑ?Ñ?еÑ?ип жаÑ?кан пÑ?огÑ?аммалÑ?к жабдÑ?к (%s) алÑ?Ñ?\n"
"айдан Ñ?лÑ?Ñ?. %s Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?Ñ?нÑ?н жаңÑ?Ñ?аак веÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ?на Ó©Ñ?Ò¯Ò¯ Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?а болÑ?Ñ?Ñ? мүмкүн"

#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:950
msgid "Please choose a product for your bug report."
msgstr "Сиздин каÑ?а жөнүндө кабаÑ?дÑ?н пÑ?одÑ?кÑ?Ñ?н Ñ?андаңÑ?з."

#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:954
#, c-format
msgid "Please choose a component, version, and severity level for product %s"
msgstr "%s пÑ?одÑ?кÑ?Ñ?нÑ?н компоненÑ?ин, веÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ?н жана маанилүүлүк деңгÑ?Ñ?лин Ñ?андаңÑ?з"

#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:963
msgid "Please choose an application for your bug report."
msgstr "Сиздин каÑ?а жөнүндө кабаÑ?дÑ?н иÑ?Ñ?емеÑ?ин Ñ?андаңÑ?з."

#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:967
#, c-format
msgid "Please choose a component, version, and severity level for application %s"
msgstr "%s иÑ?Ñ?емеÑ?инин компоненÑ?ин, веÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ?н жана маанилүүлүк деңгÑ?Ñ?лин Ñ?андаңÑ?з"

#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:981
msgid ""
"This Application has bug information, but Bug Buddy doesn't know about it. "
"Please choose another application."
msgstr ""
"Ð?Ñ?л пÑ?огÑ?аммада каÑ?а жөнүндө маалÑ?маÑ? баÑ?, биÑ?ок анÑ? Ð?аг Ð?адди билбейÑ?. "
"Ð?аÑ?ка иÑ?Ñ?еме Ñ?андаңÑ?з."

#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:1022
msgid "You must specify a component for your bug report."
msgstr "Сиздин каÑ?а жөнүндөгү кабаÑ?Ñ?Ò£Ñ?здÑ?н компоненÑ?ин Ñ?андаңÑ?з."

#: ../bug-buddy.schemas.in.h:1
msgid "Bug reporter name"
msgstr "Ð?аÑ?а кабаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?нÑ?н аÑ?Ñ?"

#: ../bug-buddy.schemas.in.h:2
msgid "Email Address"
msgstr "Эл. поÑ?Ñ?а даÑ?еги"

#: ../bug-buddy.schemas.in.h:3
msgid ""
"Email Address for submiting bug reports to GNOME Bugzilla. This address will "
"be used for correspondence regarding the bug you are submitting. If you "
"already have a GNOME Bugzilla account, please use it as your Email Address."
msgstr "Ð?абаÑ?дÑ? Ð?ном Bugzilla Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?Ñ?на жөнөÑ?Ò¯Ò¯ Ò¯Ñ?үн Ñ?л.поÑ?Ñ?а даÑ?еги. Ð?Ñ?л даÑ?ек Ñ?из көÑ?Ñ?Ó©Ñ?көн каÑ?анÑ? байкоо Ò¯Ñ?үн колдонÑ?лаÑ?. ЭгеÑ?де Ð?ном Bugzilla Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?Ñ?нда өз даÑ?егиңиз болÑ?о анда анÑ? көÑ?Ñ?Ó©Ñ?үңүз."

#: ../bug-buddy.schemas.in.h:4
msgid "File to save bug reports"
msgstr "Ð?аÑ?а жөнүндөгү кабаÑ?дÑ? Ñ?акÑ?оо Ñ?айлÑ?"

#: ../bug-buddy.schemas.in.h:5
msgid "File where you want to save your bug report in order to submit it later."
msgstr "Ð?ийинÑ?еÑ?Ñ?Ñ?к жөнөÑ?Ò¯Ò¯ Ò¯Ñ?үн каÑ?а жөнүндөгү кабаÑ? Ñ?акÑ?оо Ñ?айлÑ?."

#: ../bug-buddy.schemas.in.h:6
msgid "Last time Bug Buddy checked for updates"
msgstr "Ð?аңÑ?лооÑ?Ñ? Bug Baddy аÑ?кÑ?лÑ?Ñ? Ñ?екÑ?еÑ?илген акÑ?Ñ?кÑ? Ñ?бакÑ?Ñ?"

#: ../bug-buddy.schemas.in.h:7
msgid "Path in your local filesystem where sendmail or equivalent is located."
msgstr ""
"Сиздин Ñ?иÑ?Ñ?емада оÑ?ноÑ?Ñ?лган sendmail же анÑ?н "
"Ñ?квиваленÑ?инин жолÑ?."

#: ../bug-buddy.schemas.in.h:8
msgid "Path to sendmail like mailer program"
msgstr "sendmail Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ? поÑ?Ñ?а пÑ?огÑ?аммаÑ?Ñ?нÑ?н жолÑ?"

#: ../bug-buddy.schemas.in.h:9
msgid "Real name of user reporting the bug."
msgstr "Ð?аÑ?а жөнүндө билдиÑ?Ò¯Ò¯Ñ?Ò¯ кабаÑ?Ñ?Ñ?нÑ?н өз аÑ?Ñ?."

#: ../bug-buddy.schemas.in.h:10
msgid ""
"This is the last time (UNIX timestamp) when Bug Buddy checked for updates of "
"Bugzilla information."
msgstr "Ð?аг Ð?адди Bugzilla Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?Ñ?ндагÑ? жаңÑ?лоолоÑ?дÑ? Ñ?екÑ?еÑ?ген акÑ?Ñ?кÑ? Ñ?бакÑ?Ñ? (UNIX Ñ?оÑ?маÑ?Ñ?нда)."

#: ../bug-buddy.schemas.in.h:11
msgid ""
"Use sendmail for submitting bug reports to GNOME Bugzilla. Right now, this "
"is the only supported method."
msgstr "Ð?аÑ?алаÑ?дÑ? Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?ооÑ?Ñ? Ð?номе Bugzilla Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?Ñ?на кабаÑ?лаÑ?дÑ? жөнөÑ?Ò¯Ò¯ Ò¯Ñ?үн sendmail колдонÑ?Ñ?. УÑ?Ñ?Ñ?да бÑ?л жалгÑ?з гана колдоого Ñ?Ñ? болгон Ñ?кма."

#: ../bug-buddy.schemas.in.h:12
msgid "Use sendmail to send bug reports"
msgstr "Ð?абаÑ?лаÑ?дÑ? жөнөÑ?Ò¯Ò¯ Ò¯Ñ?үн sendmail колдонÑ?Ñ?"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]